Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 28. mars 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 28. mars 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo"

Transkript

1 Felles studentsystem Telefon: USIT, Universitetet i Oslo Telefax: Postboks 1086, Blindern Oslo URL: FS Innkalling Møte i styret for Felles studentsystem Til: Christen Soleim, UiB Seunn Smith-Tønnessen, UiA Gunn Rognstad, HiG Kjetil Solvik, NMH Monica Bakken,UiO Aud Magna Gabrielsen, NTNU Beth Linde, HiØ Geir Tveide, HSH Tone Jeanette Berntsen, KD Torill Vangen, SSB Ingunn Cowan, Lånekassen Andora Sjøgren, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Geir Vangen, USIT Aune Moe, USIT Tid: Mandag 28. mars 2011 kl 10:00-15:00 Møtested: Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Kart og veibeskrivelse

2 Dagsorden Sak 1 Seminar nytt styre: - Presentasjon av Samarbeidstiltaket FS o Organisasjonen /organiserig av FS o Strategi o Styrets oppgaver - Planer og prioriteringer 2011 Vedtekter FS FS FS FS Presentasjon av systemet FS Sak 2 Datavarehusprosjektet Prosjektleders rapport DV Sak 3 Møte i styret for FS FS Sak 4 FS Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Referatsaker a. Årsmøte b. Møte i Planleggingsgruppen c. Andre møter: i. EVU-gruppen ii. Godkjenningsgruppen iii. STAR , iv. EPN , v. Uninett FAS Orienteringssaker - Status standardiseringsarbeidet - Status nye høgskoler - NAG - Fuskebasen - Karakterutskrift., høring - Møte med FS-kontakter i april FS Oppfølging av risikoanalysen FS Vedtaksforslag FS Orientering om SO Nye høgskoler etter M-STAS. Søknad fra nye høgskoler 2012: - Dronning Mauds Minne Høgskole - Høgskolen i Staffeldtsgate Sak 9 Møteplan 2011 Sak 10 Eventuelt FS FS Hilsen Christen Soleim Leder for FS-styret Julie Myhre Barkenæs Daglig leder FS FS Innkalling til møte i styret for FS 28. mars 2011 Side 2

3 Samarbeidstiltaket FS Vedtekter Vedtatt Norges teknisk-natur vitenskapelige universitet Norges teknisk-natur vitenskapelige Arkitektur- og universitet designhøg skolen i Oslo Arkitektur- og designhøg Høgskolen i skolen Bodø i Oslo Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet for miljø- og Norges biovitenskap Handels høyskole Norges Handels Høgskolen i høyskole Buskerud Universitetet i Agder Universitetet i Agder Norges idrettshøg skole Norges idrettshøg Høgskolen i skole Finnmark Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen Norges musikkhøg skole Norges Høgskolen musikkhøg i Gjøvik skole Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Norges veterinær høgskole Norges veterinær Høgskolen i Harstad høgskole Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Høgskolen i Akershus Høgskolen i Høgskolen Akershus i Hedmark Universitetet i Tromsø Universitetet i Tromsø Høgskolen i Bergen Høgskolen i Bergen Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Bodø Molde Høgskolen i Buskerud Narvik Høgskolen i Nesna Finnmark Høgskolen i i Nord-Trøndelag Gjøvik Høgskolen i Oslo Harstad Høgskolen i Hedmark Sør-Trøndelag Høgskolen i Lillehammer Telemark Høgskolen i Vestfold Molde Høgskolen i Vestfold Norsk jernbane Politi skole høgskolen Diakon hjemmet Misjons Høgskole høgskolen Westerdals School of Communication Høgskolen i Østfold Narvik Høgskolen i Østfold Politi høgskolen Kunsthøg skolen i Bergen Haraldsplass diakonale høgskole Norges Informasjons teknologiske høgskole Høgskolen i Høgskolen i Ålesund Nord-Trøndelag Stord/ Oslo Haugesund Høgskolen i Høgskulen i Ålesund Sogn og Fjordane Kunsthøg Kunsthøg skolen i skolen i Bergen Campus Kristiania Oslo Det teologiske Menighets Høyskolen Lovisenberg fakultet Diakonova Diakonale Høgskole Forsvarets høgskole Sami Høgskolen i allaskuvla/ Sør-Trøndelag Samisk Høgskulen høgskole i Volda Betanien diakonale høgskole Diakon hjemmet Misjons Høgskole høgskolen Høgskulen Høgskolen i Sogn Telemark og Fjordane Høgskolen Stord/ Campus Haugesund Kristiania Høyskolen Diakonova NLA Høgskolen Høgskulen Høgskolen i Volda Tromsø Norsk jernbane Det skoleteologiske Menighets fakultet Lovisenberg Diakonale Norges Høgskole Informasjons teknologiske høgskole

4 1. Formål Samarbeidstiltaket FS Felles studentsystem er etablert i henhold til avtale mellom de samarbeidende utdanningsinstitusjoner, med formål å utvikle, vedlikeholde og drifte det studieadministrative datasystemet FS Felles studentsystem. Felles Studentsystem er utviklet av og vedlikeholdes for Samarbeidstiltaket FS av Universitetet i Oslo, USIT (Universitetets senter for informasjonsteknologi). 2. Samarbeidstiltakets organer Samarbeidstiltaket FS har to faste organer: styret og årsmøtet. Årsmøtet består av en representant for hver av institusjonene som er medlem av Samarbeidstiltaket FS. Styret velges av årsmøtet og består av 5 medlemmer med 3 varamedlemmer i numerisk rekkefølge. Leder og nestleder velges særskilt. Styret velges for en periode på 3 år. Dog kan årsmøtet supplere styret eller skifte ut styremedlemmer eller varamedlemmer ved behov. Ved siste årsmøte før utgangen av styreperioden oppnevner årsmøtet en valgkomité som fremmer forslag til neste årsmøte på valg av henholdsvis leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. Ved behov for supplering eller utskiftning i styret i styreperioden, trer den sist oppnevnte valgkomité igjen i funksjon. 3. Årsmøtet Årsmøtet har møte én gang per år i januar. Årsmøtet innkalles skriftlig med minst 14 dagers varsel. Alle institusjonene som er medlemmer av Samarbeidstiltaket FS deltar på årsmøtet med én representant, med en stemmevekt som tilsvarer institusjonens økonomiske forpliktelser i tiltaket. Styrets medlemmer deltar i årsmøtet med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett hvis de ikke samtidig møter som institusjonsrepresentant. Årsmøtet ledes av styrets leder. Årsmøtet skal: - velge styre, jf pkt. 2 - velge valgkomité, jf pkt 2 - behandle eventuelle forslag til endringer av vedtektene - behandle styrets årsmelding og regnskap - behandle eventuelle andre saker som styret legger fram til behandling Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte ved beslutning i styret eller dersom minst 1/3 av medlemsinstitusjonene krever det. 4. Styret Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende. 1. varamedlem innkalles fast til styremøtene. Styret innkalles med minst 1 ukes varsel. Styret tar beslutning om observatørstatus for aktuelle institusjoner. Styret er ansvarlig for alle sider ved driften av Samarbeidstiltaket FS og skal blant annet behandle følgende saker: Samarbeidstiltaket FS, vedtekter versjon

5 - Generelle og prinsipielt viktige spørsmål for virksomheten i Samarbeidstiltaket FS - Budsjett, herunder fordelingsnøkkel for den enkelte institusjons bidrag til drift, vedlikehold og videreutvikling av FS - Årsplan i henhold til fastsatt budsjett - Årsberetning og regnskap - Organiseringen av Samarbeidstiltaket FS - Søknader om å ta i bruk FS - Spørsmål om andre institusjoner og/eller brukere skal tilbys tjenester fra Samarbeidstiltaket FS - Avtaler med UiO/USIT - Instruks for daglig leder 5. Daglig leder. Samarbeidstiltaket FS skal ha en daglig leder som forestår den løpende drift av tiltaket. Daglig leder er ansvarlig for at virksomheten er forsvarlig anordnet og foregår i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser. Daglig leder er sekretær for styret og årsmøtet og møter med tale- og forslagsrett i begge organer. 6. Planleggingsgruppe. Styret oppnevner en planleggingsgruppe som skal bidra i utviklingen av FS og sikre jevnlig kontakt mellom Samarbeidstiltaket FS og brukermiljøene. Planleggingsgruppen rapporterer til styret og ledes av daglig leder for samarbeidstiltaket FS. Styret bestemmer hvilke oppgaver som legges til planleggingsgruppen og fastsetter nærmere mandat. Planleggingsgruppen skal sammensettes med representanter for samarbeidende utdanningsinstitusjoner slik at den samlet dekker det faglige og organisatoriske mangfoldet i sektoren. Styret kan i tillegg oppnevne særskilte grupper som skal bidra i arbeidet med konkrete saker eller saksområder. 7. Endring av vedtektene Endringer i vedtektene gjøres av årsmøtet med minst 2/3 flertall blant de frammøtte institusjoner.

6 <sideskift>

7 Felles studentsystem Telefon: USIT, Universitetet i Oslo Telefax: Postboks 1086, Blindern Oslo URL: FS JMB Til: Styret for FS Fra: Daglig leder for FS Organisering av FS I forbindelse med diskusjonen om fremtidig organisering av FS er det behov for en felles forståelse for hvordan FS er organisert i dag Forvaltning og videreutvikling av FS er organisert som et samarbeidstiltak. Samarbeidstiltaket FS ble opprettet etter mønster av ledd i lov om universiteter og høgskoler. FS er administrativt tilknyttet Universitetet i Oslo. Forskjellen på et rent ledd tiltak og Samarbeidstiltaket FS et at i rene ledd tiltak er Kunnskapsdepartementet eier og generalforsamling, mens for FS er det årsmøtet som representerer generalforsamlingen og eierskapet. Institusjonene har stemmerett på årsmøtet i forhold til deres økonomiske bidrag. I dag er alle Universitetene og de statlige høgskolene i UH-sektoren medlemmer av Samarbeidstiltaket FS. En del private høgskoler er også medlem av samarbeidstiltaket, og i løpet av 2012 vil alle institusjonene som er med i samordnet opptak bruke FS. Det vil si at FS er et system som skal dekke behovet både for store og små institusjoner, offentlige og private.

8 Samarbeidstiltaket FS Samarbeidstiltaket FS, Felles studentsystem, er etablert i henhold til avtale mellom de samarbeidende utdanningsinstitusjoner, med formål å utvikle, vedlikeholde og drifte informasjonssystemet FS. Samarbeidstiltaket FS har to styrende organer; styret og årsmøtet. FS årsmøte Årsmøtet har møte én gang per år, vanligvis i januar. Alle medlemsinstitusjonene kan delta på årsmøtet med én representant, men med en stemmevekt som tilsvarer institusjonens økonomiske forpliktelser i tiltaket. Årsmøtet skal: - velge styre, jf pkt. 2 - velge valgkomité, jf pkt 2 - behandle eventuelle forslag til endringer av vedtektene - behandle styrets årsmelding og regnskap - behandle eventuelle andre saker som styret legger fram til behandling Styret for FS Samarbeidstiltaket har et eget styre som ikke er underlagt UiOs styringsordninger. Styret har fem faste medlemmer og er oppnevnt av årsmøtet. Styret er ansvarlig for alle sider ved driften av Samarbeidstiltaket FS og skal blant annet behandle følgende saker: - Generelle og prinsipielt viktige spørsmål for virksomheten i Samarbeidstiltaket FS - Budsjett, herunder fordelingsnøkkel for den enkelte institusjons bidrag til drift, vedlikehold og videreutvikling av FS - Årsplan i henhold til fastsatt budsjett - Årsberetning og regnskap - Organiseringen av Samarbeidstiltaket FS - Søknader om å ta i bruk FS

9 - Spørsmål om andre institusjoner og/eller brukere skal tilbys tjenester fra Samarbeidstiltaket FS - Avtaler med UiO/USIT - Instruks for daglig leder Daglig leder for samarbeidstiltaket FS Samarbeidstiltaket FS ledes av daglig leder.daglig leder for Samarbeidstiltaket FS skal forestå løpende drift av tiltaket. FS-sekretariatet Daglig leder har et sekretariat til hjelp med løpende oppgaver. I dag består sekretariatet av ett årsverk i tillegg til daglig leder. Planleggingsgruppen Planleggingsgruppen er oppnevnt av styret og skal bidra i utviklingen av FS og sikre jevnlig kontakt mellom Samarbeidstiltaket FS og brukermiljøene. Planleggingsgruppen rapporterer til styret og ledes av daglig leder for samarbeidstiltaket FS. Styret bestemmer hvilke oppgaver som legges til planleggingsgruppen og fastsetter nærmere mandat. Planleggingsgruppen skal sammensettes med representanter for institusjonene slik at den samlet dekker det faglige og organisatoriske mangfoldet i sektoren. Styret kan i tillegg oppnevne særskilte grupper som skal bidra i arbeidet med konkrete saker eller saksområder. Det er ca. 10 medlemmer fra institusjonene i Planleggingsgruppen. Utviklingsleder deltar i møtene i planleggingsgruppen. Andre utviklere deltar etter behov. Rollen til utviklingsleder er sammen med daglig leder å fange opp videre utviklingsbehov, prioritere dem og utarbeide strukturerte kravspesifikasjoner. Ekspertgrupper Daglig leder kan be institusjonene om å bidra med ekspertkompetanse innen studieadministrative områder. I forbindelse med videreutvikling av systemet er det behov for brukernes kompetanse for å spesifisere og diskutere behovene. Utviklere deltar også i disse gruppene. Kontaktlisten Kontaktlisten er en liste med én navngitt kontaktperson med e-postadresse fra hver institusjon. Kontaktpersonen skal være det koordinerende ledd mellom Samarbeidstiltaket FS og egen institusjon og sørge for forankring av FS i egen institusjon. Kontaktpersonen benyttes til høringer og andre henvendelser som angår FS ved institusjonen. Hensikten med kontaktlisten er å sikre at informasjon mellom Samarbeidstiltaket FS og den enkelte institusjon fungerer begge veier. Det er opprettet et eget forum kun for medlemmer av kontaktlisten. Kontaktene møtes en gang i året. Brukerforum Målet med Brukerforum er å skape en arena for temaer som har med FS og studieadministrasjon å gjøre, knytte kontakter og utveksle erfaringer. Brukerforum avholdes en gang i året. Institusjonene kan gjerne delta med flere personer.

10 Utvikling av FS Felles Studentsystem er utviklet av og vedlikeholdes for Samarbeidstiltaket FS av Universitetet i Oslo, USIT (Universitetets senter for informasjonsteknologi). USIT utvikler også systemene Samordna opptak for opptak til høyere utdanning og Cristin for UH-sektoren, instituttsektoren og helsesektoren. I tillegg er utviklingen av et datavarehus i gang med henting av data fra flere kildesystemer. Utviklingsressursene deles til en viss grad på tvers av systemene for å få til en effektiv bruk av ressursene. Forholdet mellom samarbeidstiltaket FS og utviklingsleder/utviklerorganisasjonen Forholdet mellom utviklerorganisasjon og Samarbeidstiltaket FS er illustrert med et håndtrykk i figuren som beskriver organiseringen av FS. FS er et system med en meget kompleks funksjonalitet som støtter studieadministrasjon ved universitetene, små og store høgskoler, offentlige og private. FS er under stadig videreutvikling og vekst for å møte sektorens behov. En effektiv videreutvikling er mulig fordi FS er basert på en god generell datamodell. Skal utviklingen gå i riktig retning for å møte sektorens behov, er vi prisgitt en utviklingsmetode som er basert på tett og nær dialog med brukerne. Dette har vært et viktig grunnlag for den suksessen FS nå har oppnådd. Denne organiseringen er basert på et tillitsforhold mellom samarbeidstiltaket FS og utviklingsleder/utviklerorganisasjonen. Det er viktig å ha klart for seg at samarbeidstiltaket og utviklerorganisasjonen har felles mål og eierskap til produktet. Smidig metodikk, effektive bestillinger og nærhet til brukere er viktige ingredienser i utviklingsmetoden.

11 <sideskift>

12 Strategi for FS USIT, FS

13 FS , AFS, Dato: , Sist endret: , JMB Side 2 Strateginotat FS

14 Strategiområder for Felles Studentsystem i årene Mål for systemet FS: 1 Funksjonalitet FS skal først og fremst være et studieadministrativt system. FS skal videreutvikles slik at systemet i planperioden befester sin stilling som det riktige og gode studieadministrative systemet for UH-sektoren. Hovedfokus skal være endringer basert på nye krav i ytre rammebetingelser, kommunikasjon med andre systemer, rapportering, effektivisering av rutiner og forbedringer. 2 Forenklet drift FS skal videreutvikles slik at driften av systemet forenkles. Dette skal oppnås ved innføring av VPD i FS (Virtual Private Database). 3 Integrasjon med andre systemer FS skal tilrettelegges for god kommunikasjon med andre systemer for utveksling av data mellom systemene. WebServices skal være standard for utveksling av FS-data mellom systemer. 4 Utviklingsverktøy Utviklingen av FS skal baseres på moderne og hensiktsmessige utviklingsverktøy. 5 Datavarehus Det skal utvikles datavarehusløsning som kan brukes til analyseformål, både for data fra FS alene, og for data hentet fra flere kildesystemer. Datavarehusløsningen skal tilby analyser som er et supplement til analysene som kan hentes fra DBH. Analysene skal være tilgjengelige både for Kunnskapsdepartementet og institusjonene. Mål for arbeidsrutiner og organisasjonsform: 6 Ensartet bruk av FS FS skal tilrettelegges slik at de institusjoner som benytter FS, benytter systemet på en ensartet måte. 7 Datakvalitet Å sikre god datakvalitet er en høyt prioritert oppgave og det skal legges til rette for å sikre god datakvalitet fra innlegging til bruk. God datakvalitet kjennetegnes ved at de er fullstendige og riktige. 8 Samarbeid og kommunikasjon med andre enheter Samarbeidstiltaket FS skal jobbe aktivt for å få til et tett samarbeid og god kommunikasjon med eksterne institusjoner som har interesser knyttet til studieadministrasjon ved universitet og høgskoler. Dette gjelder blant annet Kunnskapsdepartementet, UHR og Samordna Opptak. 9 Organisering FS er ved strategiperiodens begynnelse organisert etter mønster av et 1.4 foretak. Tidlig i strategiperioden skal FS gå i dialog med Kunnskapsdepartementet og avklare organisasjonens form. 10 Standardisering FS skal prioritere arbeidet med å etterfølge standarder som vedtas for offentlig sektor. FS skal arbeide aktivt for å fremme standardisering, både nasjonalt og internasjonalt. FS , AFS, Dato: , Sist endret: , JMB Side 3 Strateginotat FS

15 Utdyping av de enkelte satsingspunkter Som bakgrunn for dette strategidokumentet henvises det til notatet FS Utvikling og organisering av FS fra 1993 til 2009 som beskriver prosessen med utvikling av FS fra starten i 1993 og fram til i dag. Notatet viser også dagens funksjonalitet og organisasjonsform for Samarbeidstiltaket FS. Flere og flere institusjoner har tatt i bruk FS, og i løpet av 2009/2010 vil alle statlige universitet og høgskoler benytte FS som sitt studieadministrative system (bortsett fra Kunsthøgskolen i Oslo som pr september 2009 ikke har tatt noen formell beslutning om overgang). I tillegg benytter flere private institusjoner FS som studieadministrativt system. Denne utviklingen har ført til at Samarbeidstiltaket FS står overfor en ny situasjon og nye muligheter. Strateginotatet er utarbeidet på denne bakgrunn. Nedenfor følger en nærmere begrunnelse for de punkter som styret for FS ønsker å fokusere på i denne femårsperioden. 1 Funksjonalitet Styret er av den formening at FS i dag dekker de vesentlige sidene av hva et studieadministrativt system skal dekke. FS er uten tvil et av de mest omfattende system som finnes for studieadministrasjon på verdensbasis. Deler av det arbeid som ligger til studieadministrasjonen, har imidlertid ingen løsning i FS. Det må jevnlig vurderes om slike oppgaver skal dekkes av andre systemer eller være en integrert del av FS. Systemet bygger på en solid datamodell, og er utviklet etter gode metoder. Omfanget og valgmuligheter gjør likevel at systemet er komplekst. Systemet må imidlertid videreutvikles kontinuerlig. De ytre rammebetingelser endres. Dette gjelder for eksempel regler knyttet til studier og studieprogram. Rapporteringskravene endres, og generelle lover kan påvirke systemet. FS må til enhver tid kunne gjenspeile dagens krav til et studieadministrativt system. Oppgaver som kan være aktuelle: - Grensesnittet og forholdet mellom FS og arkivsystem må avklares og utvikles for å møte krav til arkivering og avlevering til Riksarkivet. - Innspill fra brukerne må vurderes og eventuelt følges opp med endringer. - Det må vurderes om administrative rutiner kan forbedres og forenkles, og hvilke krav dette setter til endringer i FS. Et eksempel her er rutiner rundt sensurregistrering. - Tilpasninger i FS må vurderes i forbindelse med plikten til universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) - Det kan komme krav om at fødselsnummer generelt ikke skal vises i skjermbilder og rapporter. Dette vil eventuelt være en stor jobb, både å få på plass i en kravspesifikasjon, og i selve utviklingsarbeidet. - Mulighet for å kunne sende ut elektronisk faktura kan bli lovpålagt. Konsekvensen for FS må vurderes. FS , AFS, Dato: , Sist endret: , JMB Side 4 Strateginotat FS

16 FS skal først og fremst være et studieadministrativt system. FS skal videreutvikles slik at systemet i planperioden befester sin stilling som det riktige og gode studieadministrative systemet for UHsektoren. Hovedfokus skal være endringer basert på nye krav i ytre rammebetingelser, kommunikasjon med andre systemer, rapportering, effektivisering av rutiner og forbedringer. 2 Forenklet drift Uninett FAS har ansvaret for driften av FS for alle høgskolene. NTNU, UiB, UiO og UiT drifter systemet selv. Man kan også tenke seg at Uninett FAS får oppgaven med å drifte for alle institusjoner, også universitetene. Uninett FAS setter ut selve driftsoppgaven. I dag (september 2009) er det USIT ved UiO som har ansvar for all drift. Det vil si at USIT drifter for 21 institusjoner, hver institusjon har en produksjonsdatabase og en demo-database. Arbeidet med nye versjoner og oppgraderinger er omfattende. I løpet av 2009/2010 blir det flere enn 20 nye institusjoner som får FS drift fra Uninett. Det er i dag teknisk mulig å slå databasene til de ulike institusjoner sammen i en database på en slik måte at institusjonen fortsatt har enerett på sine data (VPDløsning, Virtual Private Database). Dette vil gi innsparinger på driften av FS. En konsekvens av en slik sammenslåing er imidlertid at den enkelte institusjon ikke kan bestemme selv når de ønsker oppgraderinger. Ulempen med dette er neppe særlig stor, spesielt for de mindre institusjoner. FS skal videreutvikles slik at driften av systemet forenkles. Dette skal oppnås ved innføring av VPD i FS (Virtual Private Database). 3 Integrasjon med andre systemer FS henter og leverer data til andre systemer: - Lånekassa - DBH - SSB - Timeplanleggingssystemer (Syllabus og TimeEdit) - Økonomisystemer: Oracle Financial og Agresso - E-læringssystemer - Samordna Opptak - Utdanning.no - Bibsys Utveksling av data skjer på flere forskjellige måter. Dette er i stor grad avhengig av hvordan andre systemer kan ta i mot data. WebServices er et grensesnitt for utveksling av data mellom systemer på XMLformat. Arkitekturen for slik utveksling er på plass i FS, men foreløpig er det bare noen få utvekslingsformater som er implementert. FS skal tilrettelegges for god kommunikasjon med andre systemer for utveksling av data mellom systemene. WebServices skal være standard for utveksling av FS-data mellom systemer. FS , AFS, Dato: , Sist endret: , JMB Side 5 Strateginotat FS

17 4 Utviklingsverktøy I 2006 startet USIT et prosjekt som skulle finne verktøy for utvikling av webapplikasjoner. Dette var nødvendig da verktøyet som var/er i bruk (WebObjects) ikke lengre blir støttet på de plattformer som vi ønsket å kjøre applikasjonene på. For at FS skal være et system som tilfredsstiller dagens krav til verktøy, er det viktig å følge med på verktøysiden. Verktøy for web-utvikling ble valgt tidlig i Det nye verktøyet som skal brukes, er JBoss Seam. Verktøyet er java-basert. I løpet av våren 2008 kom arkitekturen på plass, og den første web-applikasjonen ble utviklet med dette verktøyet. Saksbehandlerklienten i FS er utviklet som en PowerBuilder-applikasjon. Det må vurderes om også denne skal legges om til en web-applikasjon i den kommende femårs-perioden. Utviklingen av FS skal baseres på moderne og hensiktsmessige utviklingsverktøy. 5 Datavarehus LIST (LedelsesInformasjon og STatistikk) er en del av FS som er tatt ut i et eget datavarehus. Hensikten med systemet er å legge til rette for avanserte analyser. I dag er analysene først og fremst knyttet til studiepoengproduksjon og til studentgjennomstrømming. Departementet ber institusjonene om analyser av data knyttet til de resultater studentene har fra videregående skole og de resultater de oppnår innen høyere utdanning. Datavarehuset (LIST) bør utvides til også å dekke slike analyser. Siden datavarehuset er utviklet som en VPD-database (Virtual Private Database, en felles database med logisk atskilte data for institusjonene) er det enkelt å kunne lage analyser på tvers av institusjoner. Dette er Kunnskapsdepartementet interessert i, og også i forskningssammenheng er det etterspørsel etter slike data. Bruken og tilgang til data i LIST må avklares. DBH har mye av den informasjonen som kan hentes fra FS gjennom LIST og datavarehuset, men DBH har ikke analyser på institusjonsnivå og DBH oppdateres en til to ganger i året (. Både Kunnskapsdepartementet og institusjonene trenger anaylser på institusjonsnivå og analyser basert på data som er oppdatert hyppigere enn en gang i året. I arbeidet med datavarehus og LIST må det følges med på det som skjer i sektoren, spesielt Kunnskapsdepartementet og NSD, både for å dekke behov og for å sikre at vi ikke bruker ressurser på analyser som leveres gjennom DBH. I strategiperioden bør FS fokusere på datavarehusløsninger. Det må arbeides videre med å analysere behovet for kobling av data fra ulike kildesystemer. FS , AFS, Dato: , Sist endret: , JMB Side 6 Strateginotat FS

18 Det skal utvikles datavarehusløsning som kan brukes til analyseformål, både for data fra FS alene, og for data hentet fra flere kildesystemer. Datavarehusløsningen skal tilby analyser som er et supplement til analysene som kan hentes fra DBH. Analysene skal være tilgjengelige både for Kunnskapsdepartementet og institusjonene. 6 Ensartet bruk av FS Da arbeidet med FS startet i 1993, var en del av mandatet at en skulle komme fram til et felles system som det enkelte universitetet selv kunne tilpasse til sine behov. En slik tilpasning er aldri blitt gjort. Etter hvert har det blitt tydelig at behovene ikke er så forskjellige (prioriteringene kan være ulike), og at en sparer store ressurser på å ha ett felles utviklet system. Det er imidlertid lagt inn en del valgmuligheter i systemet, og muligheter for å utføre enkelte oppgaver ulikt. Når det gjaldt dokumentasjon, var den opprinnelige tanken at en sentralt i FS skulle utarbeide brukerdokumentasjon, men at rutinebeskrivelser var den enkelte institusjons oppgave. Det var imidlertid få institusjoner som utarbeidet rutinebeskrivelser. Bruken av FS ble dermed til en viss grad opp til den enkelte enhet ved en institusjon. Etter at finansieringsmodellen til Kunnskapsdepartementet ble innført, ble det større fokus på rutinebeskrivelser. Det ble også et behov for å utvikle disse felles. Brukerstøtten i FS har derfor utarbeidet forslag til rutinebeskrivelser for institusjonene innenfor enkelte områder. Dette, sammen med at institusjonene ser behovet for felles bruk av systemet internt, har ført til at vi går i en retning der bruken av systemet blir mer ensartet. Når data skal overføres fra FS til andre systemer, tas det utgangspunkt i at institusjonene har fulgt de felles rutinebeskrivelsene slik at data er representert som beskrevet. I stedet for å tillate variert måte å gjøre oppgaver på, tilbyr FS-utviklerne å omstrukturere dataene til påkrevd format. FS skal tilrettelegges slik at de institusjoner som benytter FS, benytter systemet på en ensartet måte. 7 Datakvalitet Både styret for FS og institusjonene er opptatt av hva som kan gjøres for å bedre datakvaliteten. Tiltak for god datakvalitet: - Gjennomarbeidet datamodell - Kontroller implementert i FS (lovlige verdier for felt) - Forretningsregler i FS - Kontrollrapporter i FS - Rutinebeskrivelser - Oppfølging av rutinebeskrivelser - Tilgjengelige data for diverse brukergrupper (for eksempel studenter) - Felles måte å bruke systemet - Bruk av data i datavarehus Data fra FS går inn i departementets finansieringsmodell. Data oversendes Lånekassa og brukes i prosessen for å omgjøre lån til stipend. Dataene brukes i analysesammenhenger og for å sammenligne institusjonene, og norsk utdanning kontra utenlandske utdanninger. Datakvalitet er derfor blitt enormt viktig. FS , AFS, Dato: , Sist endret: , JMB Side 7 Strateginotat FS

19 Det skal utarbeides gode felles rutinebeskrivelser for bruk av FS slik at konsekvent og lik bruk av systemet sikres og dermed også sikre god datakvalitet i FS. Å sikre god datakvalitet er en høyt prioritert oppgave og det skal legges til rette for å sikre god datakvalitet fra innlegging til bruk. God datakvalitet kjennetegnes ved at de er fullstendige og riktige. 8 Samarbeid og kommunikasjon med andre enheter Når alle statlige institusjoner for høyere utdanning benytter det samme studieadministrative systemet, er det naturlig med et tettere samarbeid med Kunnskapsdepartementet, Universitets- og høgskolerådet og Samordna Opptak. I mange situasjoner kommer samarbeidstiltaket FS opp i situasjoner der en ønsker at høyere myndigheter tar avgjørelser og kommer med pålegg slik at ikke løsningene ved de enkelte institusjoner spriker. Et eksempel på dette er karakterutskrifter (må ikke forveksles med vitnemålskarakterutskrift) som den enkelte institusjon i dag har mange ulike ønsker og krav til. Det er nødvendig med et tettere samspill mellom FS og SO. Endringer i opptaksregler har i mange år vært en risikofylt utviklingsaktivitet i SO og FS. Spesifikasjoner kommer sent, og medfører ofte store endringer i systemene. Samarbeidstiltaket FS skal jobbe aktivt for å få til et tett samarbeid og god kommunikasjon med eksterne institusjoner som har interesser knyttet til studieadministrasjon ved universitet og høgskoler. Dette gjelder blant annet Kunnskapsdepartementet, UHR og Samordna Opptak. 9 Organisering ble Samarbeidstiltaket FS opprettet som et samarbeidstiltak etter mønster av 1.4, 4. ledd i lov om universiteter og høgskoler. FS er administrativt tilknyttet Universitetet i Oslo. Organisering av FS må i dag vurderes i lys av at alle statlige høgskoler og mange private høgskoler vil delta i Samarbeidstiltaket FS. I dag fungerer som et 1.4-tiltak, men oppnevningen av styret skjer på årsmøtet og ikke av Kunnskapsdepartementet. Det blir i ulike sammenhenger stilt spørsmål ved om de juridiske retningslinjer som gjelder for et 1.4-tiltak også gjelder for tiltak som er organisert slik som FS. Spørsmålet er vurdert av jurister tidligere. Mange momenter ble trukket fram, og vurderingen var at organiseringen av FS var grei i forhold til moms og eventuelle anbudsforespørsler. Det er imidlertid ryddigere om FS organiseres som et 1.4 foretak og fordeler ved at Kunnskapsdepartementet oppnevner styret. FS er ved strategiperiodens begynnelse organisert etter mønster av et 1.4 foretak. Tidlig i strategiperioden skal FS gå i dialog med Kunnskapsdepartementet og avklare organisasjonens form. 10 Standardisering FS , AFS, Dato: , Sist endret: , JMB Side 8 Strateginotat FS

20 Stortingsmelding nr. 17 ( ), Eit informasjonssamfunn for alle, fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet, slår fast at offentlig sektor i større grad skal ta i bruk åpne IT-standarder. Meldingen varslet at det skulle utarbeides en referansekatalog som gir nærmere anvisninger om standarder som skal benyttes. Første versjon av denne katalogen er vedtatt, og den inneholder standarder for publisering av dokumenter på offentlige nettsider. Det er obligatorisk for statlig sektor å følge de anvisninger referansekatalogen angir. Både FAD og Standardiseringsrådet, et rådgivende organ som er nedsatt av departementet, vil jobbe videre for å utvide referansekatalogen for IT-standarder i offentlig sektor i tiden fremover. Det er lagt vekt på åpenhet i denne prosessen, og alle kan komme med innspill til nye områder og standarder som bør utredes. Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) har ansvaret for å veilede offentlige virksomheter i hvordan de skal forholde seg til IT-standarder i offentlig sektor. Etter hvert som DIFI blir fullt operativt, vil det komme lenker fra referansekatalogen til nyttig veiledningsinformasjon. Data fra FS benyttes i dag i en rekke andre systemer. Det er et problem at det ikke finnes standarder for utveksling av data. FS har gjort en omfattende jobb for å bidra til standarder innen studieadministrasjon (blant annet utviklingen av CDM Course Description Metadata), og FS-utviklere deltar i flere fora, både nasjonalt og internasjonalt, der en arbeider med denne problemstillingen. Det arbeides på europeisk nivå med en standard for utveksling av studiedata. MLO (Metadata for Learning Opportunities) bygger i stor grad på CDM, og det er sannsynlig at dette blir en europeisk standard. I Norge utvikles også en standard for personinformasjon, PIFU. FS deltar aktivt på disse områdene. FS skal prioritere arbeidet med å etterfølge standarder som vedtas for offentlig sektor. FS skal arbeide aktivt for å fremme standardisering, både nasjonalt og internasjonalt. FS , AFS, Dato: , Sist endret: , JMB Side 9 Strateginotat FS

21 <sideskift>

22 2011 Budsjett Felles Studentsystem

23

24 Budsjett 2011 Felles Studentsystem Generelt Pr har Samarbeidstiltaket FS 50 medlemsinstitusjoner. Ca 92 % av alle studenter på høyere utdanning i Norge er representert i FS. Tallet er basert på rapporterte studenter totalt til DBH høsten I løpet av 1. halvår 2011 vil også Westerdals School of Communication inngå i Samarbeidstiltaket FS. Oppgavene som er knyttet til overgangen, er først og fremst: - Prosjektledelse for totalprosjektet Nye høgskoler - Prosjektledelse for en eller flere høgskoler - Opplæring og brukerstøtte - Konvertering Inntektene fra nye høgskoler baseres på de retningslinjer for betaling som vi har brukt tidligere for nye institusjoner. De høgskoler som går i produksjon i første halvdel av 2011, betaler for et helt år. De som går i produksjon etter 1. juli, betaler for et halvt år. Det betales ikke ekstra for opplæring og konverteringsbistand. Det er budsjettert med 750 timer til arbeide med nye høgskoler og kr til reiser og bevertning i forbindelse med møter og kurs. I Kunnskapsdepartementets budsjett for 2011 er det satt av kroner til bidrag til FSsekretariatet, mens kostnadene er kroner. I 2010 ble det gjennomført en risikoanalyse av FS og de tiltakene etter risikoanalysen som skal følges opp i 2011 er inkludert i planene sammen med de løpende vedlikeholds og videreutviklingsoppgavene. I 2011 er følgende oppgaver høyt prioritert: - omskriving av EpN - oppdatering av brukerdokumentasjon - design av ny studentweb - videreføring av satsingen på datavarehus fra

25 I 2011 vil vi også arbeide med: o Flere tjenester på webservice o Igangsette arbeid med felles rutiner o Utvikling av funksjonalitet for utenlandske søkere o Innlevering av Masteroppgaver via StudentWeb o Superbrukerkurs o Interaktive kurs o Nye institusjoner (1) o Oracle 11/VPD o Vurdering o Godkjenningsmodul Det er budsjettert med 19 årsverk/27750 timer til brukerstøtte, vedlikehold og videreutvikling av FS. Utgifter på kr fordeles på 50 institusjoner. Notatet FS Arbeidsoppgaver 2011 som er vedlagt budsjettforslaget, gir en oversikt over hvilke utviklingsoppgaver styret har prioritert i Beregningsmodell som brukes til å fordele utgiftene mellom institusjonene tar utgangspunkt i antall studenter. Tallene hentes fra DBH (DataBase for Høyere utdanning), og er gjennomsnittet av antall studenter høsten 2009 og våren Den baseres på en minstepris på kroner for antall studenter opp til 500. Deretter beregnes en pris for antall studenter mellom 501 og , og halve prisen pr student over Prisen pr student mellom 500 og blir da kroner 98,66, og pr student over kroner 49,33. Budsjettet er av samme størrelsesorden som i 2010 og kontingenten for den enkelte institusjon blir også tilnærmet den samme, men med individuelle forskjeller basert på endringer i antall studenter. 2

26 Utgifter og inntekter 2011 Budsjettpost Sekretariat 2 årsverk Vedlikehold og videreutvikling 10,5 årsverk Videreutvikling Datavarehus Brukerstøtte 5 årsverk Vedlikehold Nye høgskoler Andre utgifter Timepris/ Beløp Sum Kjøp av personell fra USIT til FS-sekretariat (2 årsverk/3 000 timer) Kjøp av personell fra USIT til vedlikehold og videreutvikling av FS (10,5 årsverk/ timer) Kjøp av personell fra USIT til datavarehus (3 årsverk/4500 timer) Kjøp av personell fra USIT til brukerstøtte (5 årsverk/7 500 timer) Kjøp av personell fra USIT til nye høgskoler (0,5årsverk/750 timer) Sum timer henhold til arbeidsoppgaver Kjøp av personell fra USIT for betalingskurs, basert på omfanget i 2010 (0,1 årsverk/153 timer) Leie av infrastruktur USIT, kr /årsverk, 13,5 årsverk Konsulentbruk Konferansedeltakelse, kompetanseoppbygging Reiser/kurs sekretariat og brukerstøtte Bevertning på møter og kurs Seminarer/Brukerforum Ekstra datautstyr, programvare, linjeleie Utgifter i forbindelse med standardiseringsarbeid Design av StudentWeb Prosjektleder Datavarehus Reiser og bevertning på kurs/møter nye høgskoler Sum andre utgifter SUM UTGIFTER Inntekter Budsjettpost Beløp Sum KD Bidrag fra Kunnskapsdepartementet til sekretariatet Vedlikehold og Betaling fra institusjonene videreutvikling Betalingskurs Inntekter fra betalingskurs SUM INNTEKTER

27 Beløp og % -andel for 2011 Institusjon Sum 2011 % 1. NTNU ,18 2. Universitetet for miljø- og biovitenskap ,86 3. Universitetet i Agder ,21 4. Universitetet i Bergen ,82 5. Universitetet i Oslo ,89 6. Universitetet i Stavanger ,12 7. Universitetet i Tromsø ,13 8. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo ,61 9. Norges handelshøyskole , Norges Idrettshøgskole , Norges Musikkhøgskole , Norges Veterinærhøgskole , Høgskolen i Akershus , Høgskolen i Bergen , Universitetet i Nordland , Høgskolen i Buskerud , Høgskolen i Finnmark , Høgskolen i Gjøvik , Høgskolen i Harstad , Høgskolen i Hedmark , Høgskolen i Lillehammer , Høgskolen i Molde , Høgskolen i Narvik , Høgskolen i Nesna , Høgskolen i Nord-Trøndelag , Høgskolen i Oslo , Høgskolen i Sør-Trøndelag ,68 4

28 28. Høgskolen i Telemark , Høgskolen i Vestfold , Høgskolen i Østfold , Høgskolen i Ålesund , Høgskolen Stord/Haugesund , Høgskulen i Sogn og Fjordane , Høgskulen i Volda , Samisk Høgskole , Kunsthøgskolen i Bergen , Kunsthøgskolen i Oslo , Norsk jernbaneskole , Politihøgskolen , Betanien diakonale høgskole , Campus Kristiania , Det teologiske Menighetsfakultet , Diakonhjemmet Høgskole , Haraldsplass diakonale høgskole , Høyskolen Diakonova , Lovisenberg diakonale høgskole , Misjonshøgskolen , Norges Informasjonsteknologiske Høgskole , NLA Høgskolen , Westerdals School of Communication ,59 Totalt ,00 5

29 Sammenligning av institusjonenes bidrag siste 4 år Til slutt følger en oppstilling av hva institusjonene har betalt pr år til drift og vedlikehold og videreutvikling av FS for årene : Institusjon Sum 2008 Sum 2009 Sum 2010 Sum 2011 NTNU Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet i Agder Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Stavanger Universitetet i Tromsø Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Norges handelshøyskole Norges Idrettshøgskole Norges Musikkhøgskole Norges Veterinærhøgskole Høgskolen i Akershus Høgskolen i Bergen Universitetet i Nordland Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Harstad Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Molde Høgskolen i Narvik Høgskolen i Nesna Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Oslo Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Telemark Høgskolen i Tromsø Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Østfold Høgskolen i Ålesund

30 Høgskolen Stord/Haugesund Høgskulen i Sogn og Fjordane Høgskulen i Volda Samisk Høgskole Kunsthøgskolen i Bergen Kunsthøgskolen i Oslo * Norsk jernbaneskole Politihøgskolen Sum statlige institusjoner Betanien diakonale høgskole * Campus Kristiania Det teologiske Menighetsfakultet Diakonhjemmet Høgskole Haraldsplass diakonale høgskole * Høyskolen Diakonova Lovisenberg diakonale høgskole Misjonshøgskolen Norges Informasjonsteknologiske Høgskole NLA Høgskolen * Westerdals School of Communication Sum private institusjoner TOTALT Beløp merket med * utgjør 1/2 årsavgift. 7

31 Budsjett 2011 Felles Studentsystem Felles Studentsystem USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086 Blindern 0316 OSLO Besøksadresse: Forskningsveien 3b Telefon daglig leder: Telefaks:

32 2011 Arbeidsoppgaver Felles Studentsystem

33

34 Arbeidsoppgaver 2011 Felles Studentsystem Innholdsfortegnelse GENERELT... 4 HOVEDAKTIVITETER I SYSTEMVEDLIKEHOLD BRUKERSTØTTE OG DOKUMENTASJON NYE HØGSKOLER WEBSERVICE VIDEREUTVIKLING PÅ PRIORITERTE OMRÅDER STUDENTWEB SØKNADSWEB FAGPERSONWEB ETTERUTDANNINGSMODUL MED EVU-WEB DATAVAREHUS OG LIST/STAR EMNEPLANLEGGING PÅ NETT EPN FS - SEKRETARIATET

35 3

36 Generelt Med utgangspunkt i strategiplan for FS og risikoanalyse av FS gjennomført i 2010 har styret vurdert og prioritert arbeidsoppgaver for FS i Funksjonalitet Følges opp i aktivitet 12, FS-sekretariatet gjennom deltakelse i ekspertgruppene og gjennom utvikling av en egen rutine og mal for innmelding av saker 2. Forenklet drift Ferdigstille arbeid med innføring av VPD, se aktivitet 1. Systemvedlikehold 3. Integrasjon med andre systemer Utvikle flere webservice/tjenester på webservice. Det er en egen aktivitet (4. Webservice) for dette arbeidet i Utviklingsverktøy Omskriving av Fagpersonweb, EVU-web, EpN og Student-WEB til nytt verktøy. Dette strategipunktet følges opp i aktivitetene 6. StudentWeb, 7. Søknadsweb, 8. Fagpersonweb og 9. Etterutdanningsmodul med EVU-web. 5. Datavarehus Eget prosjekt for datavarehus er opprettet. Prosjektet løper gjennom hele 2011, se aktivitet 10 Datavarehus. 6. Ensartet bruk av FS og 7. God datakvalitet Under prosjektet datavarehus, aktivitet 10, vil kontrollrapporter utvikles. Gjennom utvikling av brukerdokumentasjon og interaktiv kursdokumentasjon, se aktivitet 2 og gjennom å få satt i gang arbeide med felles rutiner, ligger under aktivitetene 2 og 12 legges grunnlag for mer lik og riktig bruk av FS og derav også god datakvalitet. 8. Samarbeid og kommunikasjon med andre enheter Følges opp under aktivitet 12. For tiden er både KD og Lånekassen observatører i styret for FS. På FS- Brukeforum blir aktuelle aktører involvert/representert. 9. Organisering FS sekretariatet og FS styret vil videreføre arbeidet med organisering av samarbeidstiltaket i 2011, se aktivitet Standardisering FS utviklingsleder deltar i Europeisk samarbeid i regi av CEN og RS3G og i norsk samarbeid om 4

37 fellesarkitektur Oppsummert oversikt over oppgaver planlagt i 2011: o Flere tjenester på webservice o Datavarehusprosjekt o Omskriving av EpN o Igangsette arbeid med felles rutiner o Utvikling av funksjonalitet for utenlandske søkere o Brukerdokumentasjon o Planlegging av ny studentweb o Innlevering av Masteroppgaver via StudentWeb o Superbrukerkurs o Interaktive kurs o Nye institusjoner (1) o Oracle 11/VPD o Vurdering o Godkjenningsmodul Omskriving av EpN er høyt prioritert i Dette er veldig etterspurt applikasjon og dagens versjon må tilpasses for bruk ved den enkelte institusjon. Dette er et såpass omfattende arbeide at applikasjonen omskrives til nytt verktøy før den tilbys flere institusjoner. Sammenliknet med 2010 er det satt av mye ressurser til brukerstøtte og dokumentasjon. Bakgrunnen for dette er at antall institusjoner er doblet i løpet av de siste 2 årene, arbeidet med de nye institusjonene har medført ett etterslep på dokumentasjon, erfaringsmessig har de 25 nye institusjonene behov for mer brukerstøtte enn de som har brukt FS i mange år. Satsingen på datavarehus fra 2010 er videreført i budsjett for Plan for 2011 og risikoanalysen I henhold til risikoanalysen som ble gjennomført i 2010 er det knyttet størst risiko til følgende områder: - Nøkkelpersoner ved USIT Tiltak: Dublering av kritisk kompetanse. Dette er ikke en egen arbeidsoppgave, men skjer gjennom bruk av SCRUM som metode og gjennom samhandling der SCRUM ikke benyttes - Kompetanse lokalt ved institusjonene: brukerkompetanse, lederengasjement, lover og regler, ansvar og roller Tiltak: Utvikle Brukerdokumentasjon og kurs egnet for selvstudium. (Følges opp under aktivitet 2) - Datakvalitet Tiltak: kontrollrapporter, se Datavarehusprosjektet, dette følges opp i aktivitet 10 Datavarehus 5

38 - Ulik bruk av FS (rutiner utvikles forskjellig ved institusjonene) Tiltak: Felles rutinebeskrivelser. Må følges opp gjennom institusjonene i møter med kontaktpersoner for FS og Brukerforum. Følges opp under aktivitetene 2 og 12 - Dokumentasjon og Systemdokumentasjon Tiltak: Utvikle Brukerdokumentasjon og Systemdokumentasjon Følges opp under aktivitetene 1 og 2 - Riktige prioritering for utvikling - Tiltak: Rutine og mal for innmelding av saker slik at disse blir godt belyst og begrunnet. Følges opp under aktivitet 12 - Samhandling/integrasjon med andre systemer (er den mangelfull?) Tiltak: Oversikt over aktuelle systemer og arkitektur, Standardiserte grensesnitt for datautveksling (WebService), følges opp under aktivitet 4 WebService ) - Flere driftsformer - Tiltak: kvalitetssikre rutine for informasjon som angår drift. Følges opp under aktivitet 12 Tidligere år har dette dokumentet ikke inneholdt FS-sekretariatets oppgaver. Ettersom vi i dette dokumentet også ønsker å vise hvordan de ulike strategiområdene satses på i arbeidet gjennom året og en viktig del av sekretariatets oppgaver er å følge opp strategiplan for FS, har vi valgt å også inkludere FS-sekretariatets oppgaver og planer i dokumentet. 6

39 Hovedaktiviteter i 2011 De enkelte aktiviteter er beskrevet nærmere senere i notatet. ARBEIDSOPPGAVER Aktivitetsnavn Planlagte timer i 2010 Utførte timer i 2010 Planlagte timer i 2011 Vedlikeholdsoppgaver Systemvedlikehold VPD-løsning Brukerstøtte og dokumentasjon Bestillingskurs Sum vedlikeholdsoppgaver Aktivitetsnavn Planlagte timer i 2010 Utførte timer i 2010 Planlagte timer i 2011 Nye høgskoler Brukerstøtte Konvertering Prosjektleder nye høgskoler Sum nye høgskoler

40 Aktivitetsnavn Planlagte timer i 2010 Utførte timer i 2010 Planlagte timer i 2011 Videreutviklingsoppgaver Webutvikling/arkitektur WebService Videreutvikling på spesielle områder StudentWeb SøknadsWeb Fagpersonweb Etterutdanningsmodul med EVU-web Datavarehus og STAR Emneplanlegging på Nett - EpN Sum videreutviklingsoppgaver TOTALT FS utvikling

41 Aktivitetsnavn Planlagte timer i 2010 Utførte timer i 2010 Planlagte timer i 2011 FS sekretariat Prosjektleder nye høgskoler - - Se under nye høgskoler Sum FS sekretariat TOTALT inklusive FS-sekretariat

42 1. Systemvedlikehold Ansvarlig for aktiviteten Geir Vangen Systemvedlikehold i FS omfatter alle delsystemene som FS består av, FS-database, saksbehandlerklient, StudentWeb, SøknadsWeb, faglærerweb, EVU-web, EpN, LIST og FS WebService. Brukerstøtte, feilretting og tilpasninger/endringer skal gjøres fortløpende. Systemvedlikehold kan deles opp i følgende aktiviteter: Feilmeldinger Feilretting er en løpende aktivitet. Oppgradering og testing i forbindelse med nye versjoner av verktøy (PowerBuilder, Oracle database, Oracle WareHouseBuilder, Discoverer, JBoss-produkter og Webobjects). FS-databasene vil bli oppgradert til Oracle 11, og tegnsettet i basene skal endres til UTF-8. Begge deler forutsetter omfattende testing av FS, spesielt overgang til UTF- 8 mht kommunikasjon mot eksterne systemer. Videre testing av Powerbuilder 12, med overgang høsten 2011 dersom dette er forsvarlig. Systemdokumentasjon Det arbeides videre med utvikling av systemdokumentasjon. Mindre tilpasninger Opplagte forbedringer blir gjort i den grad det er tid til det. Andre ønsker blir notert på en ønskeliste. Ønskene blir så behandlet i Planleggingsgruppen. Ekstern rapportering Alle institusjonene skal rapportere til SSB, NSD, BIBSYS, NIFU STEP og Lånekassa. Denne rapporteringen skal skje direkte fra FS. Det er planlagt større endringer i rapporteringen til NSD, for å komplettere overgang til individrapportering og samrapportering NSD/SSB. Lånekassa legger om sine systemer, og dette kan medføre behov for endringer i kommunikasjonen mellom FS og systemene i Lånekassa. VPD - Virtual Private Database FS ble klargjort for overgang til VPD i 2010, og alle enkeltdatabaser er oppgradert med ny struktur klargjort for VPD. Selve sammenslåingen vil begynne tidlig i Det forventes fortsatt noe oppfølgingsarbeid rundt dette. Standardisering Aktiv deltakelse i standardiseringsarbeid fortsetter i Dette gjelder både nasjonalt (i regi 10

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent undervisning budsjett semesterregistrering webservice

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 28. mars 2011

Referat. Møte i styret for FS 28. mars 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

Atlantis Medisinske Høgskole tar i bruk FS i løpet av høsten 2014. Dermed vil det være totalt 52 institusjoner som bruker FS innen utgangen av 2014.

Atlantis Medisinske Høgskole tar i bruk FS i løpet av høsten 2014. Dermed vil det være totalt 52 institusjoner som bruker FS innen utgangen av 2014. Budsjett 2014 Felles Studentsystem Generelt Pr. 01.01.2014 har Samarbeidstiltaket FS 51 medlemsinstitusjoner. Nedgangen fra 54 institusjoner i 2013 skyldes fusjon mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen

Detaljer

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem)

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Versjon 10. juni 2013 1 Bakgrunn Samarbeidstiltaket FS er et samarbeid mellom norske universiteter og høgskoler med ansvar for å videreutvikle

Detaljer

FS skal være det ledende studieadministrative systemet i Norge, og langt framme internasjonalt.

FS skal være det ledende studieadministrative systemet i Norge, og langt framme internasjonalt. Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Versjon 26. november 2012 1 1. Innledning Samarbeidstiltaket FS er et samarbeid mellom norske universiteter og høgskoler med det formål

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 11. januar 2011

Referat. Møte i styret for FS 11. januar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent undervisning budsjett semesterregistrering webservice

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Seunn Smith-Tønnessen, UiA Gunn Rognstad, HiG Aud Magna Gabrielsen, NTNU. Kjetil Solvik, NMH

Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Seunn Smith-Tønnessen, UiA Gunn Rognstad, HiG Aud Magna Gabrielsen, NTNU. Kjetil Solvik, NMH Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Risikoanalysen beskriver status per 30.04.13 med tiltak/kommentarer for hver enkel risikofaktor.

Risikoanalysen beskriver status per 30.04.13 med tiltak/kommentarer for hver enkel risikofaktor. Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-13-089 ALL Til: Styret

Detaljer

2012 arbeidsoppgaver

2012 arbeidsoppgaver evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent undervisning semesterregistrering webservice kvalifikasjon

Detaljer

Årsberetning 2009 Felles Studentsystem

Årsberetning 2009 Felles Studentsystem Årsberetning 2009 Felles Studentsystem 1 Årsberetning 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 4 DRIFTSORGANISASJON... 8 REGNSKAP FOR 2009... 16 STATUSRAPPORT ARBEIDSOPPGAVER... 22 ADRESSER TIL INSTITUSJONER

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 25. november 2010

Referat. Møte i styret for FS 25. november 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Pengestrømmer Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Figur 1: Driftsinntekter for statlige universiteter og høyskoler og private høyskoler som mottar statstilskudd, regnskapsåret

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 19. september 2011

Referat. Møte i styret for FS 19. september 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

UTKAST. Arbeidsoppgaver Innholdsfortegnelse. Felles Studentsystem. Rød skrift=uferdig tekst

UTKAST. Arbeidsoppgaver Innholdsfortegnelse. Felles Studentsystem. Rød skrift=uferdig tekst UTKAST Arbeidsoppgaver 2013 Felles Studentsystem Rød skrift=uferdig tekst Innholdsfortegnelse GENERELT... 2 HOVEDAKTIVITETER I 2013... 5 1. SYSTEMVEDLIKEHOLD... 7 2. BRUKERSTØTTE OG DOKUMENTASJON... 9

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 3. mars 2014

Referat. Møte i styret for FS 3. mars 2014 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Tertialrapport for FS Første tertial 2013. 03.06.2013 Felles studentsystem

Tertialrapport for FS Første tertial 2013. 03.06.2013 Felles studentsystem Tertialrapport for FS Første tertial 03.06. Felles studentsystem Tertialrapport for FS Første tertial Dette er en tertialrapport for FS for første tertial. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-13-003

Detaljer

Tertialrapport for FS Første tertial 2012. 14.06.2012 Felles studentsystem

Tertialrapport for FS Første tertial 2012. 14.06.2012 Felles studentsystem Tertialrapport for FS Første tertial 2012 14.06.2012 Felles studentsystem Tertialrapport for FS Første tertial 2012 Dette er en tertialrapport for FS for første tertial 2012. Punktene i rapporten refererer

Detaljer

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Samletabeller 2013 S1 S2 S3 S4 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Vitenskapelig/faglig

Detaljer

ARBEIDSOPPGAVER 2014 NY STUDENTWEB DIGITALISERING INTEGRASJON SAKSFLYTSYSTEM

ARBEIDSOPPGAVER 2014 NY STUDENTWEB DIGITALISERING INTEGRASJON SAKSFLYTSYSTEM ARBEIDSOPPGAVER 2014 NY STUDENTWEB DIGITALISERING INTEGRASJON SAKSFLYTSYSTEM Felles studentsystem Arbeidsoppgaver 2014 Innholdsfortegnelse GENERELT... 1 HOVEDAKTIVITETER I 2014... 4 1. FORVALTNING OG

Detaljer

Oversikt over tabeller for 2013

Oversikt over tabeller for 2013 Oversikt tabeller for 2013 NIFU/Hgu 03.12.2014 Professorer P1 Professor i 2013 etter lærestedstype, kjønn og alder P2 Professor i 2013 etter fagområde, kjønn og alder P3 Professor i 2013 etter universitet,

Detaljer

Innkalling til samarbeidstiltakets årsmøte

Innkalling til samarbeidstiltakets årsmøte Postadresse: Felles studentsystem USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo Telefon: 22852527, 22852508 Telefax: 22852970 E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no Innkalling FS-08-005 ND/AFS

Detaljer

Innkalling. Møte i samarbeidstiltakets årsmøte. Tid: Onsdag 28. januar 2009 kl 13:00-15:00

Innkalling. Møte i samarbeidstiltakets årsmøte. Tid: Onsdag 28. januar 2009 kl 13:00-15:00 Felles studentsystem Telefon: 22852527 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-09-004 Innkalling Møte

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 18. juni 2012

Referat. Møte i styret for FS 18. juni 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 17. oktober 2013

Referat. Møte i styret for FS 17. oktober 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 12. november 2012

Referat. Møte i styret for FS 12. november 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner 2012 2013 2014 Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd 286 999 317 139 276 981 Prosjekter finansiert av

Detaljer

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg FS Brukerforum 2012 Tromsø 30. oktober Rachel Glasser Hvorfor felles mal? Kvalitet Vitnemålet skal være: gjenkjennelig som et gyldig norsk dokument forståelig:

Detaljer

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009)

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) I kap 3.5 i karakterrapporten for 2008 ble det varslet at det ville bli utarbeidet

Detaljer

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 I gjennomsnitt svarer studentene 4,1 på spørsmålet: «Alt i alt, hvor fornøyd er du med studieprogrammet du går på? Svarskalaen går fra 1 til 5, der 1 indikerer «ikke tilfreds»

Detaljer

FS-Brukerforum. v. Julie Myhre Barkenæs

FS-Brukerforum. v. Julie Myhre Barkenæs FS-Brukerforum v. Julie Myhre Barkenæs Velkommen Til verdens første FS Brukerforum! Et forum for Sentrale personer innen studieadministrasjon ved FS-institusjonene FS-kontaktpersoner M. fl. FS Brukerforum

Detaljer

FSAT. Oversikt over gruppenes mandat m.m. Planleggingsgruppen. Ekspertgrupper

FSAT. Oversikt over gruppenes mandat m.m. Planleggingsgruppen. Ekspertgrupper FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@fsat.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 13. november 2013

Referat. Møte i styret for FS 13. november 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 7. og 8. februar 2011

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 7. og 8. februar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

FS strategi Brukerforum Christen Soleim - styreleder

FS strategi Brukerforum Christen Soleim - styreleder FS strategi 2013- Brukerforum 28.10.2013 Christen Soleim - styreleder Samarbeidstiltaket og systemet FS Systemet FS Studieadministrativt informasjonssystem Utviklet for norsk UH-sektor Brukere: Norske

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 30. mai 2011

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 30. mai 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i styret for Felles studentsystem 6. september 2013

Referat. Møte i styret for Felles studentsystem 6. september 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Tidsbruksspørsmålene er de samme i 2015 som i 2014 så tallene er sammenliknbare. Praksis inngår i studentenes anslag om tidsbruk. Tidsbruk nasjonale

Detaljer

Hvor gode er vi på mobilitet?

Hvor gode er vi på mobilitet? Hvor gode er vi på mobilitet? Arne Haugen Internasjonaliseringskonferansen 9. mars 2016 Utvekslingsstudenter fra Norge 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Igic;(1L't Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler Antall publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng (gammel utregning) Institusjonskategori INSTITUSJONSNRINSTITUSJON Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel

Detaljer

Status fusjoner i 2015-2016, konsekvenser og risikovurdering

Status fusjoner i 2015-2016, konsekvenser og risikovurdering Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT FSAT-15-029 OMN Notat Status fusjoner i 2015-2016, konsekvenser og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt og svarer på de problemstillingene

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2013 gikk ut 15. april. Dette notatet gir en oppsummering

Detaljer

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste From: Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 To: Postmottak Subject: Regnskapsavlegget for 2015 - Frister Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-14.09.2015

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 13. mars 2013

Referat. Møte i styret for FS 13. mars 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Norges deltakelse i Erasmus: Hva har vi oppnådd?

Norges deltakelse i Erasmus: Hva har vi oppnådd? Norges deltakelse i Erasmus: Hva har vi oppnådd? Erasmusseminaret 26.-27. november 2013 Dag Stenvoll SIUs avdeling for utredning og analyse Hvor mye penger brukt på LLP 2007-2013? Grundtvig: 4 % Totalbudsjett

Detaljer

Arbeidsoppgaver Innholdsfortegnelse. Felles Studentsystem

Arbeidsoppgaver Innholdsfortegnelse. Felles Studentsystem Arbeidsoppgaver 2014 Felles Studentsystem Innholdsfortegnelse GENERELT... 1 HOVEDAKTIVITETER I 2014... 4 1. SYSTEMVEDLIKEHOLD... 6 2. BRUKERSTØTTE OG DOKUMENTASJON... 8 3. NYE HØGSKOLER... 10 4. WEBSERVICE...

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Referat Møte i styret for Cristin 17. november 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

Samarbeidstiltaket FS. Daglig leder Anne-Lise Lande 13. mars 2012

Samarbeidstiltaket FS. Daglig leder Anne-Lise Lande 13. mars 2012 Daglig leder Anne-Lise Lande 13. mars 2012 Bakgrunn Historien om FS Arbeidsoppgaver Budsjett 2014 Organisering Presentasjon 13.03.14 2 Historien om FS - vekst Arbeidet startet i 1993 I 1996/1997 ble FS

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 6/2014

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi Styreleder Christen Soleim Opprettelse For å sikre videreutvikling av de studieadministrative tjenestene, besluttet Kunnskaps-departementet 14.

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Deres ref Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 Foreløpig tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet

Detaljer

Ifølge liste. Kunnskapsministeren 14/

Ifølge liste. Kunnskapsministeren 14/ Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen av dialogmøtene Jeg takker for gode

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT OMN Til styret Sak 3 Status fusjoner i 2015-2016, konsekvenser og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering.

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT FSAT-15-117 OMN Til styret Sak 3b Status fusjoner i 2015-2016 og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering.

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 16. november 2011

Referat. Møte i styret for FS 16. november 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Fjorårets data om studentenes tidsbruk skapte en del debatt. En innvending som kom frem var at spørsmålene om tidsbruk ikke var presise nok, og at

Detaljer

Status fusjoner i og risikovurdering

Status fusjoner i og risikovurdering Status fusjoner i 2015-2016 og risikovurdering FSAT-16-018-2 OMN Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering. Risikovurderingen inneholder de samme risikoene som i tidligere

Detaljer

Meld.St.16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning - Oppfølgning av meldingen

Meld.St.16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning - Oppfølgning av meldingen Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/3186 Dato 23. juni 2017 Meld.St.16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning - Oppfølgning av meldingen Vi viser til at Meld.St.16 (2016-2017) - Kultur for kvalitet i høyere

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-010 Innkalling Møte

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds Flak: studentenes engasjement når det gjelder, og påvirkning Tidligere studier viste at studentenes engasjement til å delta i studentsaker er lunkent 1. Resultater i Studiebarometeret kan tyde på det samme.

Detaljer

FS-Brukerforum. v. Geir Vangen og Julie Myhre Barkenæs

FS-Brukerforum. v. Geir Vangen og Julie Myhre Barkenæs FS-Brukerforum v. Geir Vangen og Julie Myhre Barkenæs Dag 2 Status Nyheter Planer V. Geir Vangen og Julie M. Barkenæs FS Brukerforum 17.-18.11.2009 2 Status ekspertgruppene Godkjenningsgruppen Adelheid

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 2. november 2010

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 2. november 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer

Referat. Møte i Arkivgruppen 15.11.2010

Referat. Møte i Arkivgruppen 15.11.2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Arkivgruppen

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 25. november 2010 kl 10:00-15:00. Møterom. 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 25. november 2010 kl 10:00-15:00. Møterom. 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-155 Innkalling Møte

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT OMN Til styret Status fusjoner i 2015-2016 og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering. Risikovurderingen

Detaljer

Struktur og arkitektur

Struktur og arkitektur Struktur og arkitektur Sammenhengen mellom strukturmeldingen og arbeidet med IT-arkitektur i sektoren. Kan arkitektur bidra til at strukturendringer forenkles? Konsentrasjon for kvalitet En formidabel

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 7. oktober Cristin AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 7. oktober Cristin AFS Blindern, 18.10.2010 Cristin-10-049 AFS Referat Møte i styret for Cristin 7. oktober 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 18. februar 2010

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 18. februar 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT FSAT-15-085 OMN Til styret Sak 3 Status fusjoner i 2015-2016 og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering.

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 7. desember 2016 FSAT Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 7. desember 2016 FSAT Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 7. desember 2016 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Gunnar Bendheim, NTNU Marianne Øhrn

Detaljer

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-17.07.14 Dialogmøter med er og høyskoler september 2014 Vi viser til brev av 26. mai 2014 med invitasjon til dialogmøter i september 2014, i forbindelse med

Detaljer

Hans J. Berntsen, HiT Marit Vartdal Engeset, HVO Jan Johansen, KHiO Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Kathy Foss Haugen, USIT Aune Moe, USIT

Hans J. Berntsen, HiT Marit Vartdal Engeset, HVO Jan Johansen, KHiO Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Kathy Foss Haugen, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-12-121 Innkalling Møte

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 10. juni 2013

Referat. Møte i styret for FS 10. juni 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 12. desember 2013

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 12. desember 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2014 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Dette er en tertialrapport for FS for første tertial 2014. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014.

Dette er en tertialrapport for FS for første tertial 2014. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014. Generelt Dette er en rapport for FS for første. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver. Styret har valgt følgende hovedprioriteringer for : 1. Ferdigstillelse av ny StudentWeb

Detaljer

Erasmus Lene Oftedal, Kunnskapsdepartementet

Erasmus Lene Oftedal, Kunnskapsdepartementet Erasmus+ 2014-2020 Lene Oftedal, Kunnskapsdepartementet Ambisjoner-regjeringsplattform Regjeringen vil føre en proaktiv Europapolitikk for å ivareta norske interesser ved å medvirke tidligere i prosesser

Detaljer

Alle norske akkrediterte universitet og høgskoler kan søke, og vi ber lærestedene videreformidle denne utlysningen til alle sine avdelinger.

Alle norske akkrediterte universitet og høgskoler kan søke, og vi ber lærestedene videreformidle denne utlysningen til alle sine avdelinger. Universiteter og høgskoler iflg. liste Deres ref.: Vår ref.: 2015/1059 VAM000/300 Dato: 12.05.2015 Utlysning av Norgesuniversitetets prosjektmidler 2016 Norgesuniversitetet lyser med dette ut prosjektmidler

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019 Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi 2016-2019 Strategiske mål 1. FSAT skal være en profesjonell leverandør av tjenester og systemer av høy kvalitet til norske utdanningsinstitusjoner.

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Onsdag 13. november 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 8. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Onsdag 13. november 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 8. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-151 Innkalling

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Handelshøyskolen BI Møtetid: 13.00-17.00 Saksliste Saksnr Tittel 15/009 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/010 Referat fra

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 21. og 22. september 2010

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 21. og 22. september 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!)

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering Roy Gundersen (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering BIBSYS fikk 28. mars 2007 nye vedtekter fastsatt av Kunnskapsdepartementet Historie 11. februar 1972:

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT OMN Til styret Status fusjoner i 2016-2017, konsekvenser og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering. Risikovurderingen

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 18. april 2013

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 18. april 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i 18.

Detaljer

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 I et landskap med færre institusjoner Institusjon Strategi/Mål

Detaljer

Delårsrapportering 1. tertial 2015 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015.

Delårsrapportering 1. tertial 2015 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-28.04.2015 Delårsrapportering 1. tertial 2015 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015. Institusjonene

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT FSAT-16-103 OMN Til styret Status fusjoner i 2016-2017, konsekvenser og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering.

Detaljer

Innkalling. Møte i Arkivgruppen 13.04.2010. Tid: Tirsdag 13. april 2010, kl 10:00 15:00. Møterom 5. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i Arkivgruppen 13.04.2010. Tid: Tirsdag 13. april 2010, kl 10:00 15:00. Møterom 5. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-064 Innkalling Møte

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 24. november 2011

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 24. november 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer