Innkalling til samarbeidstiltakets årsmøte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til samarbeidstiltakets årsmøte"

Transkript

1 Postadresse: Felles studentsystem USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo Telefon: , Telefax: Innkalling FS ND/AFS Til: Universitetsdirektør/Høgskoledirektør ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet i Agder Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Stavanger Universitetet i Tromsø Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Norges Handelshøyskole Norges Idrettshøgskole Norges Musikkhøgskole Høgskolen i Bergen Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Oslo Høgskolen Stord/Haugesund Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Tromsø Høgskolen i Østfold Høgskulen i Volda Kunsthøgskolen i Bergen Campus Kristiania Det teologiske menighetsfakultet Innkalling til samarbeidstiltakets årsmøte Tid: Mandag 28. januar 2008 kl Sted: Møterom 8. etg., USIT, Universitetet i Oslo, Forskningsveien 3b inngang vest.

2 Inputdokumenter Sak 2 FS Årsberetning 2007 og regnskap for 2007 Sak 2 FS Godkjenning av årsberetning og regnskap 2007, forslag til vedtak Sak 3 FS Forslag til budsjett 2008 Sak 3 FS Arbeidsoppgaver for 2008 Sak 3 FS Godkjenning av budsjett 2008, forslag til vedtak Sak 4 FS-08-xxx Valgkomiteens forslag til styre for perioden Sak 4 FS Godkjenning av styre for perioden , forslag til vedtak Sak 6 FS Notat om arbeidet med samarbeidsavtalen Sak 6 FS Samarbeidsavtalen versjon vedtektsdel Sak 6 FS Samarbeidsavtalen versjon avtaledel Sak 6 FS Godkjenning av endringer i samarbeidsavtalen vedtektsdel, forslag til vedtak Sak 6 FS Godkjenning av endringer i samarbeidsavtalen avtaledel, forslag til vedtak Dagsorden 1. Konstituering av årsmøtet 2. Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2007 (FS , FS ) 3. Godkjenning av budsjett for 2008 (FS , FS , FS ) 4. Valg av styre for FS for perioden (FS-08-xxx, FS ) 5. Valg av valgkomité for perioden Samarbeidsavtalen - Innledning (FS ) - Samarbeidsavtalen, vedtektsdel versjon , (FS ) - Godkjenning av samarbeidsavtalen vedtektsdel, forslag til vedtak (FS ) - Samarbeidsavtalen, avtaledel versjon , (FS ) - Godkjenning av samarbeidsavtalen avtaledel, forslag til vedtak (FS ) Oslo, 11. januar 2008 Nils Dugstad (sign) Leder av styret for FS Andora Sjøgren (sign) Daglig leder

3 Årsberetning 2007 Felles Studentsystem USIT, FS

4 2

5 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 DRIFTSORGANISASJON 6 REGNSKAP FOR STATUSRAPPORT ARBEIDSOPPGAVER 15

6 2

7 Kapittel 1 Innledning Utviklingen av FS Felles Studentsystem startet i 1994 som et samarbeidsprosjekt mellom de fire universitetene, NLH (nå UMB) og NHH. I 1996/1997 ble systemet tatt i bruk av disse institusjonene. FS besto på dette tidspunkt av en saksbehandlerapplikasjon (FS-kjernen) og en selvbetjeningsapplikasjon for studenter for semesterregistrering. I dag benyttes FS ved 25 institusjoner, blant annet alle de 7 universitetene. Ca 80 % av alle studenter i høyere utdanning i Norge er representert i FS. Systemet har vokst fra i starten å være en saksbehandlerklient og en studentapplikasjon til å bestå av følgende komponenter: FS saksbehandlerapplikasjon (FS-kjernen) Studentweb Søknadsweb (for studieprogram som ikke dekkes av NOM) EVU-web LIST (ledelsesinformasjon og statistikk) WebService Faglærerweb (ikke satt i produksjon) I løpet av 2008 vil nok en komponent bli innført, nemlig EpN (Emneplanlegging på Nett). 3

8 En kort oversikt over hva som er satt i produksjon av ny funksjonalitet i FS i løpet av 2007 (hovedresultater): Nyutviklet StudentWeb En ny StudentWeb utviklet som et resultat av endringer med Kvalitetsreformen, er tatt i bruk av de fleste institusjonene. Siste frist for å gå over til ny studentweb, er i forbindelse med overgang til FS 6.2 (mars 2008). En web-applikasjon for etter- og videreutdanning EVU-web for påmelding til etter - og videreutdanningskurs ble levert i produksjonsklar versjon i Fokus i 2008 blir videreutvikling med utvidet funksjonalitet. WebService-tjeneste WebService er en standard for utveksling av data mellom systemer. Arkitekturen for webservice i FS kom på plass i løpet av året, og en del tjenester er på plass. Blant annet kan data til utdanning.no leveres fra FS webservice. Flere tjenester vil komme på plass i løpet av Som et resultat av innføringen av mappeevaluering i Kvalitetsreformen, og fordi en del ønsket funksjonalitet var vanskelig å innføre i den tidligere strukturen, er eksamensmodulen omstrukturert og omskrevet. Arbeidet nærmer seg nå slutten. Den nye vurderingsmodulen vil bli satt i produksjon i mars Eksamensmodulen i FS er den mest sentrale modulen i FS, og den må fungere riktig. Forberedelsene til å skrive om modulen har pågått i flere år. Og i 2007 ble det fart på arbeidet. Dette var en av de høyest prioriterte oppgavene dette året. Ved utgangen av 2007 er ny datamodell utviklet, alle skjermbilder er laget, triggere (forretningsregler) er implementert i basen, og en del rapporter er utviklet. Arbeidet med tilpassing av studentweben og LIST er 4

9 begynt. Modulen har vært presentert for superbrukere på et seminar. Den nye eksamensmodulen skal settes i produksjon i mars En annen høyt prioritert oppgave i 2007 har vært vurderingen av utviklingsverktøy for webapplikasjoner. Det verktøy som i dag benyttes, WebObjects (WO), vil i fremtiden ikke bli støttet for våre aktuelle plattformer. Flere verktøy har derfor vært vurdert for den videre utviklingen. Et valg vil bli tatt tidlig i En nærmere gjennomgang av utførte oppgaver i 2007 er gitt i kapittel 4 i dette notatet. Styret for FS var oppnevnt for en periode fra og med år 2005 til og med år På grunn av sykdom og pensjonering, måtte styret suppleres med flere medlemmer det siste året. Valgkomiteen oppnevnte nye medlemmer og universitetsdirektør Nils Dugstad som leder. Dette styret har brukt mange av møtene til å gå gjennom avtaler og se på hvordan samarbeidstiltaket fungerer i praksis. Det har vært lagt spesiell vekt på de avtaler som finnes. Dette har vært en nyttig gjennomgang også fordi nye øyne har sett på hvordan samarbeidet fungerer. Som et resultat av denne gjennomgangen legger styret frem for årsmøtet forslag til endring av samarbeidsavtalen mellom institusjonene i samarbeidet. Styret for FS la i januar 2007 fram forslag for årsmøtet om endring av den nøkkel som brukes for å fordele utgiftene i samarbeidstiltaket mellom institusjonene. Årsmøtet sendte saken tilbake til styret for en ny behandling. Styret har på møter diskutert bakgrunnen og konsekvensene av å endre på fordelingsnøkkelen, og har kommet til at saken ikke følges opp. 5

10 Kapittel 2 Driftsorganisasjon ble FS-Drift opprettet som et samarbeidstiltak etter mønster av 1.4 i lov om universiteter og høgskoler. FS er administrativt tilknyttet Universitetet i Oslo. Samarbeidstiltaket har eget styre som ikke er underlagt UiO's styringsordninger. Styret har 5 faste medlemmer oppnevnt av årsmøtet. Alle medlemsinstitusjoner deltar på årsmøtet med én representant, men med en stemmevekt som tilsvarer institusjonens økonomiske forpliktelse i tiltaket. Det er i tillegg oppnevnt en arbeidsgruppe som består av én representant fra hver av institusjonene. I 2002 ble det utarbeidet et mandat for denne gruppen. Under denne gruppen er det nå også opprettet 5 spesialgrupper. Disse gruppene skal være midlertidige. Styret er av den formening at organiseringen av FS fungerer bra. Arbeidsgruppen har imidlertid diskutert funksjon og organisering av gruppen både på grunn av størrelsen som en følge av at flere institusjoner bruker FS, og på grunn av at det er opprettet spesialgrupper under arbeidsgruppen. Deltakerne i arbeidsgruppen er av den oppfatning at møtene i gruppen er viktige både for utveksling av informasjon og erfaringer og for å kunne påvirke utviklingen av FS. Siden mange av sakene som tidligere ble diskutert i arbeidsgruppen, nå diskuteres i spesialgruppene, er antall møter fra og med 2006 redusert til tre 2-dagers møter mot tidligere fem 2-dagers møter. 6

11 Årsmøtet Årsmøtet avholdt sitt møte 29. januar Årsmøtet godkjente årsberetning og regnskap for 2006 samt budsjett for I tillegg ble styret for FS supplert med deltakere, og ny styreleder ble valgt. Styret Sittende styre velges for en periode på 3 år. På grunn av stort frafall av styremedlemmer, måtte det velges en ny styreleder samt 2 nye styremedlemmer for det siste året av inneværende 3-års periode. Det har vært avholdt 5 møter i Styret har bestått av følgende medlemmer: Administrerende direktør Nils Dugstad, UMB (leder) Kontorsjef Heidrun Hole, HiO (nestleder) Styremedlem: Studiedirektør Monica Bakken, Universitetet i Oslo Styremedlem: Kst. studiedirektør Hilde Skeie, NTNU Styremedlem: Studiesjef Kjetil Solvik, Norges Musikkhøgskole Vararepresentanter har vært: Første varamedlem: Utdanningsdirektør Kari Lorentz, Høgskolen i Bergen Andre varamedlem: Økonomidirektør Seunn Smith-Tønnessen, Høgskolen i Agder Tredje varamedlem: Utdanningsdirektør Mette Myrmell Torrissen, Universitetet i Bergen Første varamedlem møter fast på styremøtene. Styret har jobbet med følgende saker i 2007: Avklaring av styrets rolle og mandat Oppfølging av arbeidsoppgaver i FS i henhold til plan Forberedelse til årsmøtet 2008 Fordelingsnøkkelen fordeling av utgifter til FS mellom institusjonene Avtale mellom Samarbeidstiltaket FS og USIT Referat fra styremøtene blir sendt til arbeidsgruppen til orientering. 7

12 Arbeidsgruppen Det er avholdt tre 2-dagers møter i gruppen i Gruppen består av en representant fra hver institusjon. Denne gruppen avgjør mange av de spørsmål som løpende kommer opp. Referat fra møtene blir lagt fram for styret. I tillegg til å bringe institusjonenes innspill fram for arbeidsgruppen, fungerer også denne gruppen som et forum for opplæring og disiplin når det gjelder bruken av FS og som et diskusjonsforum for hvordan institusjonene kan løse problemstillinger ved hjelp av FS. Noen av sakene i arbeidsgruppen har vært: Behandling av innspill fra institusjonene Rutinebeskrivelser for doktorgradsregistrering Oppfølging av arbeidet i spesialgruppene FS er et komplekst system og brukes i mange sammenhenger. Medlemmene i arbeidsgruppen har ikke detaljkunnskaper om alle deler av systemet og spesielt om arbeidsrutinene ved institusjonene. Det har derfor vært nødvendig å opprette spesialgrupper for enkelte områder. Disse gruppene rapporterer tilbake til arbeidsgruppen, og funksjonstiden skal være midlertidig. Følgende spesialgrupper har vært i virksomhet i 2007: Gruppe for doktorgradsmodulen Representanter fra NTNU, UiO, UiS, UiA, UiB, UiT. Det er avholdt 2 møter og et 2-dagers seminar i 2007 Gruppe for eksamensmodulen Representanter fra HVO, UiA, NTNU, UiT, UiO, HiST og HiO. Det er avholdt 2 møter og et en-dags seminar i Gruppe for ledelsesinformasjon Representanter fra UiB, UiA, MF, UiT, UiO, UMB og NTNU. Det er avholdt 1 møte i Gruppe for etter- og videreutdanning Representanter fra UiT, NTNU, UiS, UiO, HiST, HVO, UiB og HiBu. Det er avholdt 2 møter i Gruppe for utdanningsplaner i FS Representanter fra NTNU, UiO, UiB, HSH og HiA. Det er avholdt 1 møte i Gruppen ble nedlagt i Gruppe for StudentWeb Representanter fra NTNU, UiO, UiB, UiS, HiO, HiST og HiG. Det er avholdt 1 møte i Gruppen ble opprettet i

13 FS-sekretariatet Sekretariatet for FS har bestått av 2 personer som til sammen har utført 3263 timers arbeid (budsjettert med timer). Alle timene er kjøpt fra USIT. Daglig leder for FS-sekretariatet er Andora Sjøgren. Arbeidsoppgavene for sekretariatet har blant annet bestått av: Sekretariat for styre Leder av arbeidsgruppen Sekretariat for arbeidsgruppen og andre grupper (gruppene for utdanningsplaner, doktorgradsmodul, eksamensmodul, ledelsesinformasjon og etter- og videreutdanning) Kontakt med KD, NSD, SSB, SO, Lånekassa, leverandører av systemer som trenger utveksling av data med FS mm Rådgiver overfor KD Ansvarlig for spesifikasjon av ny funksjonalitet Representerer oppdragsgiver overfor utviklingsgruppen Ansvar for felleskoder Utviklingsgruppen Leder for gruppen er senioringeniør Geir Vangen. Utviklingsgruppen har bestått av ca 17 personer (noen på deltid) i Det er budsjettert med timer. Utviklingsressursene kjøpes fra USIT. Totalt har utviklingsgruppen utført timer. Arbeidsoppgavene som er utført, er beskrevet nærmere i kapittel 4. 9

14

15 Kapittel 3 Regnskap for 2007 Nedenfor følger en oversikt over hva institusjonene har betalt til Samarbeidstiltaket FS i Institusjon Drift og vedlikehold Videreutvikling Sum 2007 Sum 2006 NTNU Univ. for miljø- og biovitenskap Universitetet i Agder Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Stavanger Universitetet i Tromsø Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Norges handelshøyskole Norges Idrettshøgskole Norges Musikkhøgskole Høgskolen i Bergen Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Oslo Høgskolen Stord Haugesund Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Tromsø Høgskolen i Østfold Høgskulen i Volda Kunsthøgskolen i Bergen Sum statlige institusjoner Private høgskoler: Det teologiske menighetsfakultet Totalt

16 Utgiftene til FS i 2007 er i det alt vesentlige knyttet til kjøp av personell fra USIT. Det var budsjettert med timer til sekretariatet og timer til utvikling. Timeregnskapet viser at det er levert timer til sekretariatet og timer utviklingsarbeid, totalt timer. Utgifter: Budsjett Regnskap Kjøp av 2 årsverk fra USIT til FSsekretariat (3 000 timer) Kjøp av personell fra USIT til vedlikehold av FS (8,4 årsverk = timer) Kjøp av personell fra USIT til videreutvikling av FS (5,5 årsverk = timer) Kjøp av personell fra USIT for å holde betalingskurs Leie av infrastruktur USIT Dekning av underskudd på bestillingskurs for Kjøp av tjenester fra NTNU Maskinanskaffelse til LIST Konsulentbruk Konferansedeltakelse og kompetanseoppbygging Reiser sekretariat/kurs Bevertning på møter og kurs Seminarer Ekstra datautstyr, programvare, linjeleie Totale utgifter

17 Inntekter: Budsjett Regnskap Drifts- og vedlikeholdsavgift Videreutviklingsavgift Inntekter fra betalingskurs Fra KD: Til sekretariat Totale inntekter Timeregnskap: Budsjettert Utført Sekretariat timer 3263 timer Utvikling timer timer Sum timer timer Et årsverk er i budsjett og regnskap i FS satt til timer. De resterende timer i et årsverk er beregnet brukt til andre oppgaver ved USIT, egenutvikling, deltakelse på konferanser og så videre. 13

18

19 Kapittel 4 Statusrapport arbeidsoppgaver Dette kapittel gir en oversikt over hvilke arbeidsoppgaver som er utført i 2007 når det gjelder vedlikehold og videreutvikling av FS. Det sammenlignes med oppgaver skissert i arbeidsplanen for Det ble planlagt utført timer til utviklingsarbeidet, og det er utført timer. Planlagte og reelle timer har fordelt seg slik: Aktivitetsnavn Planlagte Utførte timer i 2007 timer i 2007 Vedlikeholdsoppgaver Driftsoppgaver 4 årsverk Brukerstøtte 3 årsverk Bestillingskurs 0,1 årsverk Webutvikling/arkitektur Videreutviklingsoppgaver WebService Diverse videreutviklingsområder StudentWeb/SøkerWeb Fagpersonweb Etterutdanningsmodul inkludert EVU-web Ledelsesinformasjon Restrukturering av eksamensmodulen Emneplanlegging på Nett Totalt

20 Kommentarer til aktivitetene: Drift: Omfanget er omtrent som budsjettert. Utførte oppgaver: FS er klargjort for oppgradering til Oracle 10g2. Inntil alle institusjoner har gått over til Oracle 10g2, må vi for javapakkene med webservice-funksjoner levere versjon både for Oracle 9 og Oracle 10. De fleste institusjoner er over på 10g2, og frist for overgang er satt til mars Det er foretatt oppgradering til siste versjon av Powerbuilder, og spesielt i forhold til brevfunksjoner og informasjonstekster for studieelementer er det foretatt en del forbedringer. Mindre tilpasninger: Det kommer jevnlig inn ønsker om forbedringer/utvidelser av bilder og rapporter. Det meste lar seg utføre raskt, og blir utført. Ekstern rapportering: Mindre endringer ble levert for februar-rapporteringen til NSD. For oktoberrapporteringen var det omfattende endringer, spesielt for rapportering av opptakstall. Også for februar 2008-rapporteringen til NSD er det en del endringer, og forberedelsene for disse er startet. Brukerstøtte og bestillingskurs: Arbeidet følger den planen som er satt opp på bakgrunn av innspill fra arbeidsgruppen. Det er blant annet avholdt seminar på Solstrand med doktorgradsmodulen som tema. Antall deltakere var i underkant av 100. I oktober ble det avholdt et seminar der den nye vurderingsmodulen som skal settes i produksjon i mars 2008, var tema. Antall deltakere her var ca 70. Det er utarbeidet rutinebeskrivelse for doktorgradsarbeidet i FS. Denne ble gjennomgått for brukerne på Solstrand-seminaret. Følgende kurs har vært holdt: - Opptak - NOM - Opptak lokalt med søknadsweb - Dotorgradsmodulen - Brevmodulen Det er holdt følgende bestillingskurs: - 4 kurs i doktorgradsmodulen - 1 kurs i utdanningsplaner - 2 kurs i godkjenningsmodulen - 2 kurs i lokal opptak - 1 kurs i LIST 16

21 Webutvikling/arkitektur: Ressursforbruket har vært lavere enn budsjettert. Dette har blant annet sammenheng med at det ikke var mulig å få alle leverandørene til å stille opp og gjennomføre et casestudie med deres verktøy. Vurderingen måtte derfor i større grad enn planlagt baseres på teoretiske kunnskaper. I 2007 var arbeidet fokusert på vurdering av hva slags verktøy som bør benyttes til web-utvikling for FS og Frida. Prosjektet har også hatt deltakere fra andre seksjoner på USIT, og valget foretas av USITs ledelse. Evalueringsrapport med anbefalt valg ble levert til USITs ledelse i desember. Denne vil i januar bli presentert for alle driftsorganisasjonene og Uninett i januar I 2008 vil verktøyvalgprosjektet følges opp av et nytt prosjekt som har arkitektur og opplæring som fokus. I dette vil det inkluderes en pilotapplikasjon laget med nytt verktøy. Videreutvikling på spesielle områder: Det er brukt langt mer timer enn budsjettert på generell videreutvikling, 2019 timer mot 1350 budsjettert. Det er spesielt innføringen av webservice som ble undervurdert. WebService er en arkitektur for å standardisere utveksling av data mellom systemer. Det har gått med nærmere ett årsverk bare på denne aktiviteten. FS WebService: FS WebService er kjørt i pilot ved flere høgskoler i noe over et år. Det har vært mye problemet vedrørende samkjøring av AXIS2 og Oracle Application Server, og dette har forsinket oss i produksjonssettingen. Etter konsulenthjelp fra Oracle, har vi funnet en måte å skrive dette om på slik at problemet unngås (kilden til problemet er for så vidt ikke løst, og ligger antakelig i AXIS 2). FS WebService ble produksjonssatt i Opptak: Endringer utført for NOM-opptaket 2007, levert i mars-versjonen. Endringer for NOM 2008 er påbegynt. Adresser i FS: Avventer arbeidet med PIFU (Standard Norge og Uninett-prosjekt for felles standard for flyt av personinformasjon i utdanningssektoren). Vi har midlertidig utvidet adressefeltene for å hjelpe på de største problemene med utenlandske adresser Vasking mot folkeregisteret: Avventer at institusjonene får tilgang til folkeregisteret. Det ble sendt ut et brev fra daglig leder av FS, til folkeregisteret om tilgang for institusjonene. Svar på dette var at den enkelte institusjon selv må be om slik tilgang. Også denne skal opp på neste arbeidsgruppemøte, og vi vil antakelig be en av FS-institusjonene om å gå foran her. (Tilsvarende tjenester er utviklet for SO, og burde ikke være problematisk å få til teknisk sett også for FS). 17

22 Utsendelse av SMS: Det er kjørt pilot for utsending av SMS ved UiO. Denne har vært kjørt i et testmiljø, og vi avventer nå produksjonssetting av dette (USIT-drift). Betalingsmodulen: Oppgavene her gjelder forbedret løsning for purring og mulighet for betaling med flere avdrag. Løsningene for ble skissert i 2007, og nødvendige databaseendringer for dette er implementert. Vi regner med å levere dette til mars-versjonen StudentWeb/SøkerWeb Arbeidet med studentweb og søknadsweb har tatt mye mer ressurser enn budsjettert, 4877 timer mot 2250 timer budsjettert. Dette har blant annet sammenheng med at det var svært høye forventninger til den nye studentweben, og mange ønsker om forbedringer. En studentweb som oppfyller kravene både fra studenter og ansatte er helt essensiell. Det ligger store besparelser på arbeidsinnsats hos ansatte på dette området. Siste versjon av Studentweb og Søknadsweb ble levert 20. april Søknadsweb ble levert i følge plan. For Studentweb har vi hatt en lengre innføringsperiode enn opprinnelig planlagt, noe som har medført at den ikke er tatt i bruk ved mange institusjoner, da det ikke oppleves som heldig å skifte applikasjon etter at registreringsperioden er startet. Alle institusjoner har pr gått over til ny studentweb. Flere institusjoner har tatt i bruk ny søknadsweb. Frist er satt til mars 2008 for overgang til ny søknadsweb. I 2007 ble det for studentweb levert følgende nye moduler: - doktogradsrapportering (egenrapportering) - innsyn i egne dokumenter som er lagret i FS (brev, e-post, sms, vitnemål) Av andre større endringer kan nevnes mulighet for prioritering av emner innenfor utdanningsplan. I 2007 ble det opprettet grupper for hhv studentweb og søknadsweb som har som mandat å utføre prioritering av arbeidsoppgaver. Gruppen for studentweb kom i gang på høsten, og høstens oppgaver baserte seg på dens prioriteringer. Fagpersonweb: Ligger på is inntil FS-Webservice er produksjonssatt. Denne applikasjonen vil være den første som legges om til nye verktøy. Etterutdanningsmodul med EVU-web Hovedarbeidet så langt i år har vært forbedringer av webapplikasjonen. Det er utarbeidet en detaljert testplan for webapplikasjonen, og ny versjon ble levert i oktober. Spesielt har innlogging vært en utfordring, for å sikre at kursdeltakere (som for enkelte typer kurs ikke har krav om fødselsnummer) på en sikker måte kobles til fødselsnummer når fødselsnummer kreves. Spesielt da fødselsnummer som allerede finnes fra før i FS. 18

23 Ledelsesinformasjon: Innsatsen er omtrent som budsjettert. Arbeidet i forhold til FS er trappet ned i år, da hovedaktivitetene i gruppa vil omhandle økonomisystemet. Det er avholdt noen kurs, og utført forbedringer i forhold til studentgjennomstrømning. List v 2, som omfatter studentgjennomstrømning, er levert til alle institusjoner. Det ble utarbeidet rapporter til KD til bruk i høstens Stortingsmelding om evaluering av kvalitetsreformen. Disse ble levert i juni. Restrukturering av eksamensmodulen Innsatsen har vært noe lavere enn budsjettert, 975 timer mot 1500 timer budsjettert. Dette har sammenheng med at arbeidet er utført av personer med meget god kjennskap til datamodellering og til hele FS generelt. Den nye eksamensmodulen har fått betegnelsen Vurderingsmodul. Arbeidet med denne følger prosjektplanen. I 2007 ble datamodell ferdigstilt. Databasetabeller ble implementert, og rutiner for konvertering av data kom på plass. Arbeidet med klientutvikling for modulen er i hovedsak ferdigstilt for bilder. For rapporter og rutiner er de prioriterte delene ferdigstilt, og det arbeides videre med øvrige rapporter og rutiner. Vurderingsmodulen skal leveres i marsversjonen Det vil i januar til mars bli foretatt testing ved utvalgte institusjoner. Eget testopplegg med egne databaser er lagt til dette for dette. EmnePlanlegging på Nett Innsatsen av FS-utviklerne har vært minimal, 5 timer mot budsjettert 300. Prosjektet har vært kjørt ved NTNU i Også forventede konsulenttimer til NTNU er lavere enn budsjettert. Universitetet i Tromsø har vært pilotinstitusjon for institusjonene i bruk av EpN, og arbeidsoppgavene har vært håndtert av NTNU og UiT. De har ikke trengt den forventede innsatsen fra FS-utviklerne. FS-utviklerne har bare vært involvert i forberedelser for å forbedre datautvekslingen mot FS mot EpN. UiT har vært meget fornøyd med produktet, og ser dette som et nyttig verktøy. 19

24

25 Adresser til institusjoner som bruker FS Universitetet i Oslo Problemveien P.b Blindern, 0316 OSLO Telefon: Telefaks: E-post: Universitetet i Bergen Postboks 7800, 5020 Bergen Telefon: Telefaks: E-post: Universitetet i Tromsø 9037 Tromsø Telefon: Telefaks: E-post: Norges Teknisk-Naturvitenskapelige universitet 7491 Trondheim Telefon: Telefaks: E-post: Universitetet for miljø- og biovitenskap Postboks 5003, 1432 Ås Telefon: Telefaks: E-post: Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger Telefon: Telefaks: E-post: Universitetet i Agder Gimlemoen Serviceboks 422, 4604 Kristiansand Telefon: Telefaks: E-post: Høgskolen i Buskerud Frogsvei 41 Postboks 235, 3603 Kongsberg Telefon: Telefaks:: E-post: Høgskolen i Oslo Pilestredet 46 P.b. 4 St. Olavs plass, 0130 OSLO Telefon: Telefaks: E-post: Det teologiske Menighetsfakultet Gydas vei 4 P.b Majorstua, 0302 OSLO Telefon: Telefaks: E-post: 21

26 Norges Handelshøyskole Helleveien BERGEN Telefon: Telefaks: E-post: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Maridalsveien 29 P.b St. Olavs plass, 0130 OSLO Telefon: Telefaks: E-post: Høgskolen i Bergen Nygårdsgaten 112 Postboks 7030, 5020 Bergen Telefon: Telefaks: E-post: Høgskolen i Tromsø Mellomveien Tromsø Telefon: Telefaks: E-post: Høgskolen i Sør-Trøndelag Jonsvannsveien Trondheim Telefon: Telefaks: E-post: Høgskulen i Volda Joplassvegen Postboks 500, 6101 VOLDA Telefon: Telefaks: E-post: Høgskolen Stord/Haugesund Rommetveit Postboks 5000, 5409 Stord Telefon: Telefaks Stord: E-post: Norges Musikkhøgskole Slemdalsveien 11 P.b Majorstua, 0302 OSLO Telefon: Telefaks: E-post: Kunsthøgskolen i Bergen Strømgaten BERGEN Telefon: Telefaks: E-post: Høgskolen i Østfold Os allè HALDEN Telefon: Telefaks: E-post: 22

27 Høgskolen i Hedmark Lærerskolealléen ELVERUM Telefon: Telefaks: E-post: Høgskolen i Gjøvik Teknologiveien 22 Postboks 191, 2802 GJØVIK Telefon: Telefaks: E-post: Høgskolen i Lillehammer Postboks LILLEHAMMER Telefon: Telefaks: E-post: Norges idrettshøgskole Sognsveien 220 Postboks 4014 Ullevås Stadion 0806 OSLO Telefon: Telefaks: E-post: Campus Kristiania Kirkegata Postboks 1155 Sentrum 0107 OSLO Telefon: Telefaks: E-post: 23

28 Årsberetning 2007 Felles Studentsystem USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086 Blindern 0316 OSLO Besøksadresse: Forskningsveien 3b Telefon daglig leder: Telefaks:

29 Postadresse: Felles studentsystem USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo Telefon: , Telefax: Notat FS ND/AFS Til: Fra: Årsmøtet Styret Vedr. sak 2 - Godkjenning av årsberetning og regnskap 2007 Forslag til vedtak Styrets årsberetning og regnskap for 2007 godkjennes.

Innkalling. Møte i samarbeidstiltakets årsmøte. Tid: Onsdag 28. januar 2009 kl 13:00-15:00

Innkalling. Møte i samarbeidstiltakets årsmøte. Tid: Onsdag 28. januar 2009 kl 13:00-15:00 Felles studentsystem Telefon: 22852527 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-09-004 Innkalling Møte

Detaljer

Tertialrapport for FS Første tertial 2013. 03.06.2013 Felles studentsystem

Tertialrapport for FS Første tertial 2013. 03.06.2013 Felles studentsystem Tertialrapport for FS Første tertial 03.06. Felles studentsystem Tertialrapport for FS Første tertial Dette er en tertialrapport for FS for første tertial. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-13-003

Detaljer

Tertialrapport for FS Første tertial 2012. 14.06.2012 Felles studentsystem

Tertialrapport for FS Første tertial 2012. 14.06.2012 Felles studentsystem Tertialrapport for FS Første tertial 2012 14.06.2012 Felles studentsystem Tertialrapport for FS Første tertial 2012 Dette er en tertialrapport for FS for første tertial 2012. Punktene i rapporten refererer

Detaljer

Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Seunn Smith-Tønnessen, UiA Gunn Rognstad, HiG Aud Magna Gabrielsen, NTNU. Kjetil Solvik, NMH

Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Seunn Smith-Tønnessen, UiA Gunn Rognstad, HiG Aud Magna Gabrielsen, NTNU. Kjetil Solvik, NMH Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Risikoanalysen beskriver status per 30.04.13 med tiltak/kommentarer for hver enkel risikofaktor.

Risikoanalysen beskriver status per 30.04.13 med tiltak/kommentarer for hver enkel risikofaktor. Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-13-089 ALL Til: Styret

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 11. januar 2011

Referat. Møte i styret for FS 11. januar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 28. mars 2011

Referat. Møte i styret for FS 28. mars 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Årsberetning 2009 Felles Studentsystem

Årsberetning 2009 Felles Studentsystem Årsberetning 2009 Felles Studentsystem 1 Årsberetning 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 4 DRIFTSORGANISASJON... 8 REGNSKAP FOR 2009... 16 STATUSRAPPORT ARBEIDSOPPGAVER... 22 ADRESSER TIL INSTITUSJONER

Detaljer

2012 arbeidsoppgaver

2012 arbeidsoppgaver evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent undervisning semesterregistrering webservice kvalifikasjon

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 3. mars 2014

Referat. Møte i styret for FS 3. mars 2014 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent undervisning budsjett semesterregistrering webservice

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 28. mars 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 28. mars 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-043 Innkalling Møte

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 19. september 2011

Referat. Møte i styret for FS 19. september 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

ARBEIDSOPPGAVER 2014 NY STUDENTWEB DIGITALISERING INTEGRASJON SAKSFLYTSYSTEM

ARBEIDSOPPGAVER 2014 NY STUDENTWEB DIGITALISERING INTEGRASJON SAKSFLYTSYSTEM ARBEIDSOPPGAVER 2014 NY STUDENTWEB DIGITALISERING INTEGRASJON SAKSFLYTSYSTEM Felles studentsystem Arbeidsoppgaver 2014 Innholdsfortegnelse GENERELT... 1 HOVEDAKTIVITETER I 2014... 4 1. FORVALTNING OG

Detaljer

Atlantis Medisinske Høgskole tar i bruk FS i løpet av høsten 2014. Dermed vil det være totalt 52 institusjoner som bruker FS innen utgangen av 2014.

Atlantis Medisinske Høgskole tar i bruk FS i løpet av høsten 2014. Dermed vil det være totalt 52 institusjoner som bruker FS innen utgangen av 2014. Budsjett 2014 Felles Studentsystem Generelt Pr. 01.01.2014 har Samarbeidstiltaket FS 51 medlemsinstitusjoner. Nedgangen fra 54 institusjoner i 2013 skyldes fusjon mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 30. mai 2011

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 30. mai 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem)

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Versjon 10. juni 2013 1 Bakgrunn Samarbeidstiltaket FS er et samarbeid mellom norske universiteter og høgskoler med ansvar for å videreutvikle

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 12. desember 2013

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 12. desember 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

FS webapplikasjoner. Kathy Haugen Kontaktforum 2013

FS webapplikasjoner. Kathy Haugen Kontaktforum 2013 FS webapplikasjoner Kathy Haugen Hvilke webapplikasjoner har vi? StudentWeb SøknadsWeb Nomination EvuWeb FagpersonWeb EpN Webservicer 2 StudentWeb StudentWeb er en webapplikasjon for studenter. StudentWeb

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Referat Møte i styret for Cristin 17. november 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for SøknadsWeb/opptak 12. januar 2010

Referat. Møte i gruppe for SøknadsWeb/opptak 12. januar 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for rapportering 08.06.2010

Referat. Møte i gruppe for rapportering 08.06.2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste From: Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 To: Postmottak Subject: Regnskapsavlegget for 2015 - Frister Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-14.09.2015

Detaljer

Dette er en tertialrapport for FS for første tertial 2014. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014.

Dette er en tertialrapport for FS for første tertial 2014. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014. Generelt Dette er en rapport for FS for første. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver. Styret har valgt følgende hovedprioriteringer for : 1. Ferdigstillelse av ny StudentWeb

Detaljer

Hans J. Berntsen, HiT Marit Vartdal Engeset, HVO Jan Johansen, KHiO Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Kathy Foss Haugen, USIT Aune Moe, USIT

Hans J. Berntsen, HiT Marit Vartdal Engeset, HVO Jan Johansen, KHiO Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Kathy Foss Haugen, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-12-121 Innkalling Møte

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 25. november 2010

Referat. Møte i styret for FS 25. november 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 6/2014

Detaljer

Status fusjoner i 2015-2016, konsekvenser og risikovurdering

Status fusjoner i 2015-2016, konsekvenser og risikovurdering Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT FSAT-15-029 OMN Notat Status fusjoner i 2015-2016, konsekvenser og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt og svarer på de problemstillingene

Detaljer

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-17.07.14 Dialogmøter med er og høyskoler september 2014 Vi viser til brev av 26. mai 2014 med invitasjon til dialogmøter i september 2014, i forbindelse med

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 12. april 2012

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 12. april 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 30. oktober 2014

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 30. oktober 2014 FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 17. oktober 2013

Referat. Møte i styret for FS 17. oktober 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT OMN Til styret Sak 3 Status fusjoner i 2015-2016, konsekvenser og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering.

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 7. og 8. februar 2011

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 7. og 8. februar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

- Ny EVUWeb vil bli utformet etter FUN-malen (Felles Uttrykk på Nett), som gjelder for alle webapplikasjoner i FS, og mange føringer for utviklingen.

- Ny EVUWeb vil bli utformet etter FUN-malen (Felles Uttrykk på Nett), som gjelder for alle webapplikasjoner i FS, og mange føringer for utviklingen. Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern Email: fssekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS15001 AMH Til: EVUgruppen

Detaljer

Referat. Møte i arbeidsgruppen for etter- og videreutdanning 19. januar 2011

Referat. Møte i arbeidsgruppen for etter- og videreutdanning 19. januar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i arbeidsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i Arkivgruppen 15.11.2010

Referat. Møte i Arkivgruppen 15.11.2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Arkivgruppen

Detaljer

Møte i SøknadsWeb/opptaksgruppe 19. januar 2012

Møte i SøknadsWeb/opptaksgruppe 19. januar 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852527 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i SøknadsWeb/opptaksgruppe

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT FSAT-15-117 OMN Til styret Sak 3b Status fusjoner i 2015-2016 og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering.

Detaljer

Dette er en tertialrapport for FS for andre tertial 2014. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014.

Dette er en tertialrapport for FS for andre tertial 2014. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014. Generelt Dette er en rapport for FS for andre. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver. Styret har valgt følgende hovedprioriteringer for : 1. Ferdigstillelse av ny StudentWeb

Detaljer

Innkalling. Møte i Arkivgruppen 13.04.2010. Tid: Tirsdag 13. april 2010, kl 10:00 15:00. Møterom 5. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i Arkivgruppen 13.04.2010. Tid: Tirsdag 13. april 2010, kl 10:00 15:00. Møterom 5. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-064 Innkalling Møte

Detaljer

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg FS Brukerforum 2012 Tromsø 30. oktober Rachel Glasser Hvorfor felles mal? Kvalitet Vitnemålet skal være: gjenkjennelig som et gyldig norsk dokument forståelig:

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. januar 2011

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. januar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-025 Referat Møte i

Detaljer

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner 2012 2013 2014 Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd 286 999 317 139 276 981 Prosjekter finansiert av

Detaljer

Referat FS-12-085. Seminar StudentWeb-gruppen 24. og 25.4.2012

Referat FS-12-085. Seminar StudentWeb-gruppen 24. og 25.4.2012 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Seminar StudentWeb-gruppen

Detaljer

Referat. Møte i arbeidsgruppen for etter- og videreutdanning 16. januar 2013

Referat. Møte i arbeidsgruppen for etter- og videreutdanning 16. januar 2013 Felles studentsystem Telefon: 22852738, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i arbeidsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. og 21. august 2012

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. og 21. august 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Referat FSAT. Møte i EVU-gruppen 27. og 28. januar 2015

Referat FSAT. Møte i EVU-gruppen 27. og 28. januar 2015 FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 18. februar 2010

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 18. februar 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat FSAT. Møte i ekspertgruppene for GAUS og Godkjenning

Referat FSAT. Møte i ekspertgruppene for GAUS og Godkjenning FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 2. november 2010

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 2. november 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Oppdragsavtale. Signatur. Løpenummer: USIT 001/01 Eksemplar nr: 1 av 2. Oppdragsgiver: Oppdragsavtalen er undertegnet i 2 to originale eksemplarer.

Oppdragsavtale. Signatur. Løpenummer: USIT 001/01 Eksemplar nr: 1 av 2. Oppdragsgiver: Oppdragsavtalen er undertegnet i 2 to originale eksemplarer. Oppdragsavtale Løpenummer: USIT 001/01 Eksemplar nr: 1 av 2 Oppdragsgiver: Samarbeidstiltaket FS (i avtalen også omtalt som oppdragsgiver) og Leverandør: Universitetet i Oslo ved Universitetets senter

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 18. juni 2012

Referat. Møte i styret for FS 18. juni 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 18. april 2013

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 18. april 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i 18.

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 7. september 2011

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 7. september 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Felles Studentsystem. Prosjektplan Overgang til FS for Høgskolen i Nesna 2009

Felles Studentsystem. Prosjektplan Overgang til FS for Høgskolen i Nesna 2009 Felles Studentsystem Prosjektplan Overgang til FS for Høgskolen i Nesna Versjon 9. september INNHOLD 1... Prosjektet 3 1.1 Prosjektansvarlig 3 1.2 Prosjektleder 3 1.3 3 1.4 Prosjektperiode 3 1.5 Arbeidsoppgaver

Detaljer

Det innkalles til møte i Forum for fagskolestatistikk tirsdag 11. november 2014 kl. 10.00-14.00 i Lånekassens lokaler i Søndre gate 14, Trondheim.

Det innkalles til møte i Forum for fagskolestatistikk tirsdag 11. november 2014 kl. 10.00-14.00 i Lånekassens lokaler i Søndre gate 14, Trondheim. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NORWEGIAN SOCIAL SCIENCE DATA SERVICES Harald Hårfagres gate 29 N-5007 Bergen Norway Tel: +47-55 58 21 17 Fax: +47-55 58 96 50 nsd@nsd.uib.no www.nsd.uib.no

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for StudentWeb 23. november 2011

Referat. Møte i gruppe for StudentWeb 23. november 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 4. mars 2010 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 4. mars 2010 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-041 Innkalling Møte

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-010 Innkalling Møte

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 17. juni 2014

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 17. juni 2014 Felles studentsystem Telefon: 22852818, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i styret for Felles studentsystem 6. september 2013

Referat. Møte i styret for Felles studentsystem 6. september 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Igic;(1L't Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT FSAT-15-085 OMN Til styret Sak 3 Status fusjoner i 2015-2016 og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering.

Detaljer

Referat. Møte i FS-doktorgradsgruppen 16.02.2010

Referat. Møte i FS-doktorgradsgruppen 16.02.2010 Felles studentsystem Telefon: 22852527 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i FS-doktorgradsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i godkjennings- og utvekslingsgruppa 10.oktober 2012

Referat. Møte i godkjennings- og utvekslingsgruppa 10.oktober 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Til stede: Forfall:

Detaljer

Struktur og arkitektur

Struktur og arkitektur Struktur og arkitektur Sammenhengen mellom strukturmeldingen og arbeidet med IT-arkitektur i sektoren. Kan arkitektur bidra til at strukturendringer forenkles? Konsentrasjon for kvalitet En formidabel

Detaljer

Referat. Møte i Arkivgruppen 13.04.2010

Referat. Møte i Arkivgruppen 13.04.2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Arkivgruppen

Detaljer

Inger Setnes, HiOA Hans J. Berntsen, HiT Sven Petter Myhr Næss, NMH Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Agnethe Sidselrud, USIT Aune Moe, USIT

Inger Setnes, HiOA Hans J. Berntsen, HiT Sven Petter Myhr Næss, NMH Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Agnethe Sidselrud, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-170 Innkalling

Detaljer

FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014

FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014 Generelt Dette er årsrapport for FS for 2014. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014. Styret valgte følgende hovedprioriteringer for 2014: 1. Ferdigstillelse av ny StudentWeb

Detaljer

Lånekassen gjør om på sin nettsøknad for delstudier sommeren 2015. Mer informasjon om dette under punkt 5.

Lånekassen gjør om på sin nettsøknad for delstudier sommeren 2015. Mer informasjon om dette under punkt 5. Felles studentsystem Telefon: 22840798 FSAT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Til: Planleggingsgruppen

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Onsdag 13. november 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 8. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Onsdag 13. november 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 8. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-151 Innkalling

Detaljer

BUDSJETT 2014. Felles studentsystem. Felles Studentsystem og Samordna opptak

BUDSJETT 2014. Felles studentsystem. Felles Studentsystem og Samordna opptak BUDSJETT 2014 Felles Studentsystem og Samordna opptak Dette notatet gir en samlet oversikt over de vedtatte budsjetter, arbeidsoppgaver og prioriteringer for 2014, som styrene til Felles studentsystem

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 4. og 5. mars 2013

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 4. og 5. mars 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 20. april 2012

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 20. april 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer

Generell Feide-arkitektur

Generell Feide-arkitektur Generell Feide-arkitektur Introduksjon Feide er i stor grad innført i universitets- og høgskolesektoren, og blir nå innført i grunnopplæringen. Samtlige fylkeskommuner er enten ferdige eller godt i gang

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 10. mai 2010

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 10. mai 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Digital eksamen. Brukerforum 28-29/10 2013 Geir Vangen

Digital eksamen. Brukerforum 28-29/10 2013 Geir Vangen Digital eksamen Brukerforum 28-29/10 2013 Geir Vangen Digital eksamen Hva skjer nasjonalt Ekspertgruppe for Digital eksamen ecampus Hva skjer rundt FS FS-brukerforum 28 og 29 oktober 2013 2 Ekspertgruppe

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

Referat. Møte i Doktorgradsgruppen 14.10.2013

Referat. Møte i Doktorgradsgruppen 14.10.2013 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentssytem.no Referat Møte i Doktorgradsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i Vurderingsgruppen 25. januar 2011

Referat. Møte i Vurderingsgruppen 25. januar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-130 Referat Møte i

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 12. november 2012

Referat. Møte i styret for FS 12. november 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Referat. Møte i ekspertgruppen for sak arkiv 3. juni 2014

Referat. Møte i ekspertgruppen for sak arkiv 3. juni 2014 Postadresse: Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-14-068

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 13. mars 2013

Referat. Møte i styret for FS 13. mars 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Sluttrapport for sammenslåingen av FS-databasene for HiVe/HiBu og UMB/NVH

Sluttrapport for sammenslåingen av FS-databasene for HiVe/HiBu og UMB/NVH Sluttrapport for sammenslåingen av FS-databasene for HiVe/HiBu og UMB/NVH Sammendrag Fra 1.1 2014 ble Høgskolen i Vestfold (HiVe) og Høgskolen i Buskerud (HiBu) slått sammen til Høgskolen i Buskerud og

Detaljer

Møte i styringsgruppen for Portalkonsortiet 2010-09-02 Referat

Møte i styringsgruppen for Portalkonsortiet 2010-09-02 Referat Oppdatert: 2010-09-23 Møte i styringsgruppen for Portalkonsortiet 2010-09-02 Referat Sted: BI - Nydalen Dato: Torsdag 2. september 2010 Tid: 10:00 15:00 Referent: Marit Brodshaug Til stede: Forfall: Fra

Detaljer

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 15. september 2014 FSAT-14-027. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 15. september 2014 FSAT-14-027. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 15. september 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Marianne Øhrn Johannesen, UiA Kjetil

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT FSAT-15-048 Til styret Sak 14 Notat vedrørende finansieringsmodell og fusjoner Kostnader som institusjonene skal dekke består av to elementer. Det er utgifter

Detaljer

Referat. Møte i EpN-gruppen 30. og 31. august 2011

Referat. Møte i EpN-gruppen 30. og 31. august 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i EpN-gruppen

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 23. april 2015 FSAT-15-043. Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 23. april 2015 FSAT-15-043. Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 23. april 2015 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Kjetil Solvik, NMH Marianne Øhrn Johannessen,

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 21. og 22. september 2010

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 21. og 22. september 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo Til stede: Olgunn Ransedokken, Høgskolen i Akershus, fungerende leder

Detaljer

4/15 Målstruktur: Dato og innhold

4/15 Målstruktur: Dato og innhold Administrasjonsutvalget Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 7. januar 2015 Tilstede: Medlemmer: Direktør Ann Elisabeth Wedø, Høgskolen i Oslo og Akershus (leder) Rektor Frøystein Gjesdal, Norges

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 10. juni 2013

Referat. Møte i styret for FS 10. juni 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Automatisk utstedelse av vitnemål for bachelorgraden Tilråding:

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Tilstede: Økonomidirektør Frank Arntsen, NTNU Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder

Detaljer