Innkalling til samarbeidstiltakets årsmøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til samarbeidstiltakets årsmøte"

Transkript

1 Postadresse: Felles studentsystem USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo Telefon: , Telefax: Innkalling FS ND/AFS Til: Universitetsdirektør/Høgskoledirektør ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet i Agder Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Stavanger Universitetet i Tromsø Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Norges Handelshøyskole Norges Idrettshøgskole Norges Musikkhøgskole Høgskolen i Bergen Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Oslo Høgskolen Stord/Haugesund Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Tromsø Høgskolen i Østfold Høgskulen i Volda Kunsthøgskolen i Bergen Campus Kristiania Det teologiske menighetsfakultet Innkalling til samarbeidstiltakets årsmøte Tid: Mandag 28. januar 2008 kl Sted: Møterom 8. etg., USIT, Universitetet i Oslo, Forskningsveien 3b inngang vest.

2 Inputdokumenter Sak 2 FS Årsberetning 2007 og regnskap for 2007 Sak 2 FS Godkjenning av årsberetning og regnskap 2007, forslag til vedtak Sak 3 FS Forslag til budsjett 2008 Sak 3 FS Arbeidsoppgaver for 2008 Sak 3 FS Godkjenning av budsjett 2008, forslag til vedtak Sak 4 FS-08-xxx Valgkomiteens forslag til styre for perioden Sak 4 FS Godkjenning av styre for perioden , forslag til vedtak Sak 6 FS Notat om arbeidet med samarbeidsavtalen Sak 6 FS Samarbeidsavtalen versjon vedtektsdel Sak 6 FS Samarbeidsavtalen versjon avtaledel Sak 6 FS Godkjenning av endringer i samarbeidsavtalen vedtektsdel, forslag til vedtak Sak 6 FS Godkjenning av endringer i samarbeidsavtalen avtaledel, forslag til vedtak Dagsorden 1. Konstituering av årsmøtet 2. Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2007 (FS , FS ) 3. Godkjenning av budsjett for 2008 (FS , FS , FS ) 4. Valg av styre for FS for perioden (FS-08-xxx, FS ) 5. Valg av valgkomité for perioden Samarbeidsavtalen - Innledning (FS ) - Samarbeidsavtalen, vedtektsdel versjon , (FS ) - Godkjenning av samarbeidsavtalen vedtektsdel, forslag til vedtak (FS ) - Samarbeidsavtalen, avtaledel versjon , (FS ) - Godkjenning av samarbeidsavtalen avtaledel, forslag til vedtak (FS ) Oslo, 11. januar 2008 Nils Dugstad (sign) Leder av styret for FS Andora Sjøgren (sign) Daglig leder

3 Årsberetning 2007 Felles Studentsystem USIT, FS

4 2

5 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 DRIFTSORGANISASJON 6 REGNSKAP FOR STATUSRAPPORT ARBEIDSOPPGAVER 15

6 2

7 Kapittel 1 Innledning Utviklingen av FS Felles Studentsystem startet i 1994 som et samarbeidsprosjekt mellom de fire universitetene, NLH (nå UMB) og NHH. I 1996/1997 ble systemet tatt i bruk av disse institusjonene. FS besto på dette tidspunkt av en saksbehandlerapplikasjon (FS-kjernen) og en selvbetjeningsapplikasjon for studenter for semesterregistrering. I dag benyttes FS ved 25 institusjoner, blant annet alle de 7 universitetene. Ca 80 % av alle studenter i høyere utdanning i Norge er representert i FS. Systemet har vokst fra i starten å være en saksbehandlerklient og en studentapplikasjon til å bestå av følgende komponenter: FS saksbehandlerapplikasjon (FS-kjernen) Studentweb Søknadsweb (for studieprogram som ikke dekkes av NOM) EVU-web LIST (ledelsesinformasjon og statistikk) WebService Faglærerweb (ikke satt i produksjon) I løpet av 2008 vil nok en komponent bli innført, nemlig EpN (Emneplanlegging på Nett). 3

8 En kort oversikt over hva som er satt i produksjon av ny funksjonalitet i FS i løpet av 2007 (hovedresultater): Nyutviklet StudentWeb En ny StudentWeb utviklet som et resultat av endringer med Kvalitetsreformen, er tatt i bruk av de fleste institusjonene. Siste frist for å gå over til ny studentweb, er i forbindelse med overgang til FS 6.2 (mars 2008). En web-applikasjon for etter- og videreutdanning EVU-web for påmelding til etter - og videreutdanningskurs ble levert i produksjonsklar versjon i Fokus i 2008 blir videreutvikling med utvidet funksjonalitet. WebService-tjeneste WebService er en standard for utveksling av data mellom systemer. Arkitekturen for webservice i FS kom på plass i løpet av året, og en del tjenester er på plass. Blant annet kan data til utdanning.no leveres fra FS webservice. Flere tjenester vil komme på plass i løpet av Som et resultat av innføringen av mappeevaluering i Kvalitetsreformen, og fordi en del ønsket funksjonalitet var vanskelig å innføre i den tidligere strukturen, er eksamensmodulen omstrukturert og omskrevet. Arbeidet nærmer seg nå slutten. Den nye vurderingsmodulen vil bli satt i produksjon i mars Eksamensmodulen i FS er den mest sentrale modulen i FS, og den må fungere riktig. Forberedelsene til å skrive om modulen har pågått i flere år. Og i 2007 ble det fart på arbeidet. Dette var en av de høyest prioriterte oppgavene dette året. Ved utgangen av 2007 er ny datamodell utviklet, alle skjermbilder er laget, triggere (forretningsregler) er implementert i basen, og en del rapporter er utviklet. Arbeidet med tilpassing av studentweben og LIST er 4

9 begynt. Modulen har vært presentert for superbrukere på et seminar. Den nye eksamensmodulen skal settes i produksjon i mars En annen høyt prioritert oppgave i 2007 har vært vurderingen av utviklingsverktøy for webapplikasjoner. Det verktøy som i dag benyttes, WebObjects (WO), vil i fremtiden ikke bli støttet for våre aktuelle plattformer. Flere verktøy har derfor vært vurdert for den videre utviklingen. Et valg vil bli tatt tidlig i En nærmere gjennomgang av utførte oppgaver i 2007 er gitt i kapittel 4 i dette notatet. Styret for FS var oppnevnt for en periode fra og med år 2005 til og med år På grunn av sykdom og pensjonering, måtte styret suppleres med flere medlemmer det siste året. Valgkomiteen oppnevnte nye medlemmer og universitetsdirektør Nils Dugstad som leder. Dette styret har brukt mange av møtene til å gå gjennom avtaler og se på hvordan samarbeidstiltaket fungerer i praksis. Det har vært lagt spesiell vekt på de avtaler som finnes. Dette har vært en nyttig gjennomgang også fordi nye øyne har sett på hvordan samarbeidet fungerer. Som et resultat av denne gjennomgangen legger styret frem for årsmøtet forslag til endring av samarbeidsavtalen mellom institusjonene i samarbeidet. Styret for FS la i januar 2007 fram forslag for årsmøtet om endring av den nøkkel som brukes for å fordele utgiftene i samarbeidstiltaket mellom institusjonene. Årsmøtet sendte saken tilbake til styret for en ny behandling. Styret har på møter diskutert bakgrunnen og konsekvensene av å endre på fordelingsnøkkelen, og har kommet til at saken ikke følges opp. 5

10 Kapittel 2 Driftsorganisasjon ble FS-Drift opprettet som et samarbeidstiltak etter mønster av 1.4 i lov om universiteter og høgskoler. FS er administrativt tilknyttet Universitetet i Oslo. Samarbeidstiltaket har eget styre som ikke er underlagt UiO's styringsordninger. Styret har 5 faste medlemmer oppnevnt av årsmøtet. Alle medlemsinstitusjoner deltar på årsmøtet med én representant, men med en stemmevekt som tilsvarer institusjonens økonomiske forpliktelse i tiltaket. Det er i tillegg oppnevnt en arbeidsgruppe som består av én representant fra hver av institusjonene. I 2002 ble det utarbeidet et mandat for denne gruppen. Under denne gruppen er det nå også opprettet 5 spesialgrupper. Disse gruppene skal være midlertidige. Styret er av den formening at organiseringen av FS fungerer bra. Arbeidsgruppen har imidlertid diskutert funksjon og organisering av gruppen både på grunn av størrelsen som en følge av at flere institusjoner bruker FS, og på grunn av at det er opprettet spesialgrupper under arbeidsgruppen. Deltakerne i arbeidsgruppen er av den oppfatning at møtene i gruppen er viktige både for utveksling av informasjon og erfaringer og for å kunne påvirke utviklingen av FS. Siden mange av sakene som tidligere ble diskutert i arbeidsgruppen, nå diskuteres i spesialgruppene, er antall møter fra og med 2006 redusert til tre 2-dagers møter mot tidligere fem 2-dagers møter. 6

11 Årsmøtet Årsmøtet avholdt sitt møte 29. januar Årsmøtet godkjente årsberetning og regnskap for 2006 samt budsjett for I tillegg ble styret for FS supplert med deltakere, og ny styreleder ble valgt. Styret Sittende styre velges for en periode på 3 år. På grunn av stort frafall av styremedlemmer, måtte det velges en ny styreleder samt 2 nye styremedlemmer for det siste året av inneværende 3-års periode. Det har vært avholdt 5 møter i Styret har bestått av følgende medlemmer: Administrerende direktør Nils Dugstad, UMB (leder) Kontorsjef Heidrun Hole, HiO (nestleder) Styremedlem: Studiedirektør Monica Bakken, Universitetet i Oslo Styremedlem: Kst. studiedirektør Hilde Skeie, NTNU Styremedlem: Studiesjef Kjetil Solvik, Norges Musikkhøgskole Vararepresentanter har vært: Første varamedlem: Utdanningsdirektør Kari Lorentz, Høgskolen i Bergen Andre varamedlem: Økonomidirektør Seunn Smith-Tønnessen, Høgskolen i Agder Tredje varamedlem: Utdanningsdirektør Mette Myrmell Torrissen, Universitetet i Bergen Første varamedlem møter fast på styremøtene. Styret har jobbet med følgende saker i 2007: Avklaring av styrets rolle og mandat Oppfølging av arbeidsoppgaver i FS i henhold til plan Forberedelse til årsmøtet 2008 Fordelingsnøkkelen fordeling av utgifter til FS mellom institusjonene Avtale mellom Samarbeidstiltaket FS og USIT Referat fra styremøtene blir sendt til arbeidsgruppen til orientering. 7

12 Arbeidsgruppen Det er avholdt tre 2-dagers møter i gruppen i Gruppen består av en representant fra hver institusjon. Denne gruppen avgjør mange av de spørsmål som løpende kommer opp. Referat fra møtene blir lagt fram for styret. I tillegg til å bringe institusjonenes innspill fram for arbeidsgruppen, fungerer også denne gruppen som et forum for opplæring og disiplin når det gjelder bruken av FS og som et diskusjonsforum for hvordan institusjonene kan løse problemstillinger ved hjelp av FS. Noen av sakene i arbeidsgruppen har vært: Behandling av innspill fra institusjonene Rutinebeskrivelser for doktorgradsregistrering Oppfølging av arbeidet i spesialgruppene FS er et komplekst system og brukes i mange sammenhenger. Medlemmene i arbeidsgruppen har ikke detaljkunnskaper om alle deler av systemet og spesielt om arbeidsrutinene ved institusjonene. Det har derfor vært nødvendig å opprette spesialgrupper for enkelte områder. Disse gruppene rapporterer tilbake til arbeidsgruppen, og funksjonstiden skal være midlertidig. Følgende spesialgrupper har vært i virksomhet i 2007: Gruppe for doktorgradsmodulen Representanter fra NTNU, UiO, UiS, UiA, UiB, UiT. Det er avholdt 2 møter og et 2-dagers seminar i 2007 Gruppe for eksamensmodulen Representanter fra HVO, UiA, NTNU, UiT, UiO, HiST og HiO. Det er avholdt 2 møter og et en-dags seminar i Gruppe for ledelsesinformasjon Representanter fra UiB, UiA, MF, UiT, UiO, UMB og NTNU. Det er avholdt 1 møte i Gruppe for etter- og videreutdanning Representanter fra UiT, NTNU, UiS, UiO, HiST, HVO, UiB og HiBu. Det er avholdt 2 møter i Gruppe for utdanningsplaner i FS Representanter fra NTNU, UiO, UiB, HSH og HiA. Det er avholdt 1 møte i Gruppen ble nedlagt i Gruppe for StudentWeb Representanter fra NTNU, UiO, UiB, UiS, HiO, HiST og HiG. Det er avholdt 1 møte i Gruppen ble opprettet i

13 FS-sekretariatet Sekretariatet for FS har bestått av 2 personer som til sammen har utført 3263 timers arbeid (budsjettert med timer). Alle timene er kjøpt fra USIT. Daglig leder for FS-sekretariatet er Andora Sjøgren. Arbeidsoppgavene for sekretariatet har blant annet bestått av: Sekretariat for styre Leder av arbeidsgruppen Sekretariat for arbeidsgruppen og andre grupper (gruppene for utdanningsplaner, doktorgradsmodul, eksamensmodul, ledelsesinformasjon og etter- og videreutdanning) Kontakt med KD, NSD, SSB, SO, Lånekassa, leverandører av systemer som trenger utveksling av data med FS mm Rådgiver overfor KD Ansvarlig for spesifikasjon av ny funksjonalitet Representerer oppdragsgiver overfor utviklingsgruppen Ansvar for felleskoder Utviklingsgruppen Leder for gruppen er senioringeniør Geir Vangen. Utviklingsgruppen har bestått av ca 17 personer (noen på deltid) i Det er budsjettert med timer. Utviklingsressursene kjøpes fra USIT. Totalt har utviklingsgruppen utført timer. Arbeidsoppgavene som er utført, er beskrevet nærmere i kapittel 4. 9

14

15 Kapittel 3 Regnskap for 2007 Nedenfor følger en oversikt over hva institusjonene har betalt til Samarbeidstiltaket FS i Institusjon Drift og vedlikehold Videreutvikling Sum 2007 Sum 2006 NTNU Univ. for miljø- og biovitenskap Universitetet i Agder Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Stavanger Universitetet i Tromsø Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Norges handelshøyskole Norges Idrettshøgskole Norges Musikkhøgskole Høgskolen i Bergen Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Oslo Høgskolen Stord Haugesund Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Tromsø Høgskolen i Østfold Høgskulen i Volda Kunsthøgskolen i Bergen Sum statlige institusjoner Private høgskoler: Det teologiske menighetsfakultet Totalt

16 Utgiftene til FS i 2007 er i det alt vesentlige knyttet til kjøp av personell fra USIT. Det var budsjettert med timer til sekretariatet og timer til utvikling. Timeregnskapet viser at det er levert timer til sekretariatet og timer utviklingsarbeid, totalt timer. Utgifter: Budsjett Regnskap Kjøp av 2 årsverk fra USIT til FSsekretariat (3 000 timer) Kjøp av personell fra USIT til vedlikehold av FS (8,4 årsverk = timer) Kjøp av personell fra USIT til videreutvikling av FS (5,5 årsverk = timer) Kjøp av personell fra USIT for å holde betalingskurs Leie av infrastruktur USIT Dekning av underskudd på bestillingskurs for Kjøp av tjenester fra NTNU Maskinanskaffelse til LIST Konsulentbruk Konferansedeltakelse og kompetanseoppbygging Reiser sekretariat/kurs Bevertning på møter og kurs Seminarer Ekstra datautstyr, programvare, linjeleie Totale utgifter

17 Inntekter: Budsjett Regnskap Drifts- og vedlikeholdsavgift Videreutviklingsavgift Inntekter fra betalingskurs Fra KD: Til sekretariat Totale inntekter Timeregnskap: Budsjettert Utført Sekretariat timer 3263 timer Utvikling timer timer Sum timer timer Et årsverk er i budsjett og regnskap i FS satt til timer. De resterende timer i et årsverk er beregnet brukt til andre oppgaver ved USIT, egenutvikling, deltakelse på konferanser og så videre. 13

18

19 Kapittel 4 Statusrapport arbeidsoppgaver Dette kapittel gir en oversikt over hvilke arbeidsoppgaver som er utført i 2007 når det gjelder vedlikehold og videreutvikling av FS. Det sammenlignes med oppgaver skissert i arbeidsplanen for Det ble planlagt utført timer til utviklingsarbeidet, og det er utført timer. Planlagte og reelle timer har fordelt seg slik: Aktivitetsnavn Planlagte Utførte timer i 2007 timer i 2007 Vedlikeholdsoppgaver Driftsoppgaver 4 årsverk Brukerstøtte 3 årsverk Bestillingskurs 0,1 årsverk Webutvikling/arkitektur Videreutviklingsoppgaver WebService Diverse videreutviklingsområder StudentWeb/SøkerWeb Fagpersonweb Etterutdanningsmodul inkludert EVU-web Ledelsesinformasjon Restrukturering av eksamensmodulen Emneplanlegging på Nett Totalt

20 Kommentarer til aktivitetene: Drift: Omfanget er omtrent som budsjettert. Utførte oppgaver: FS er klargjort for oppgradering til Oracle 10g2. Inntil alle institusjoner har gått over til Oracle 10g2, må vi for javapakkene med webservice-funksjoner levere versjon både for Oracle 9 og Oracle 10. De fleste institusjoner er over på 10g2, og frist for overgang er satt til mars Det er foretatt oppgradering til siste versjon av Powerbuilder, og spesielt i forhold til brevfunksjoner og informasjonstekster for studieelementer er det foretatt en del forbedringer. Mindre tilpasninger: Det kommer jevnlig inn ønsker om forbedringer/utvidelser av bilder og rapporter. Det meste lar seg utføre raskt, og blir utført. Ekstern rapportering: Mindre endringer ble levert for februar-rapporteringen til NSD. For oktoberrapporteringen var det omfattende endringer, spesielt for rapportering av opptakstall. Også for februar 2008-rapporteringen til NSD er det en del endringer, og forberedelsene for disse er startet. Brukerstøtte og bestillingskurs: Arbeidet følger den planen som er satt opp på bakgrunn av innspill fra arbeidsgruppen. Det er blant annet avholdt seminar på Solstrand med doktorgradsmodulen som tema. Antall deltakere var i underkant av 100. I oktober ble det avholdt et seminar der den nye vurderingsmodulen som skal settes i produksjon i mars 2008, var tema. Antall deltakere her var ca 70. Det er utarbeidet rutinebeskrivelse for doktorgradsarbeidet i FS. Denne ble gjennomgått for brukerne på Solstrand-seminaret. Følgende kurs har vært holdt: - Opptak - NOM - Opptak lokalt med søknadsweb - Dotorgradsmodulen - Brevmodulen Det er holdt følgende bestillingskurs: - 4 kurs i doktorgradsmodulen - 1 kurs i utdanningsplaner - 2 kurs i godkjenningsmodulen - 2 kurs i lokal opptak - 1 kurs i LIST 16

21 Webutvikling/arkitektur: Ressursforbruket har vært lavere enn budsjettert. Dette har blant annet sammenheng med at det ikke var mulig å få alle leverandørene til å stille opp og gjennomføre et casestudie med deres verktøy. Vurderingen måtte derfor i større grad enn planlagt baseres på teoretiske kunnskaper. I 2007 var arbeidet fokusert på vurdering av hva slags verktøy som bør benyttes til web-utvikling for FS og Frida. Prosjektet har også hatt deltakere fra andre seksjoner på USIT, og valget foretas av USITs ledelse. Evalueringsrapport med anbefalt valg ble levert til USITs ledelse i desember. Denne vil i januar bli presentert for alle driftsorganisasjonene og Uninett i januar I 2008 vil verktøyvalgprosjektet følges opp av et nytt prosjekt som har arkitektur og opplæring som fokus. I dette vil det inkluderes en pilotapplikasjon laget med nytt verktøy. Videreutvikling på spesielle områder: Det er brukt langt mer timer enn budsjettert på generell videreutvikling, 2019 timer mot 1350 budsjettert. Det er spesielt innføringen av webservice som ble undervurdert. WebService er en arkitektur for å standardisere utveksling av data mellom systemer. Det har gått med nærmere ett årsverk bare på denne aktiviteten. FS WebService: FS WebService er kjørt i pilot ved flere høgskoler i noe over et år. Det har vært mye problemet vedrørende samkjøring av AXIS2 og Oracle Application Server, og dette har forsinket oss i produksjonssettingen. Etter konsulenthjelp fra Oracle, har vi funnet en måte å skrive dette om på slik at problemet unngås (kilden til problemet er for så vidt ikke løst, og ligger antakelig i AXIS 2). FS WebService ble produksjonssatt i Opptak: Endringer utført for NOM-opptaket 2007, levert i mars-versjonen. Endringer for NOM 2008 er påbegynt. Adresser i FS: Avventer arbeidet med PIFU (Standard Norge og Uninett-prosjekt for felles standard for flyt av personinformasjon i utdanningssektoren). Vi har midlertidig utvidet adressefeltene for å hjelpe på de største problemene med utenlandske adresser Vasking mot folkeregisteret: Avventer at institusjonene får tilgang til folkeregisteret. Det ble sendt ut et brev fra daglig leder av FS, til folkeregisteret om tilgang for institusjonene. Svar på dette var at den enkelte institusjon selv må be om slik tilgang. Også denne skal opp på neste arbeidsgruppemøte, og vi vil antakelig be en av FS-institusjonene om å gå foran her. (Tilsvarende tjenester er utviklet for SO, og burde ikke være problematisk å få til teknisk sett også for FS). 17

22 Utsendelse av SMS: Det er kjørt pilot for utsending av SMS ved UiO. Denne har vært kjørt i et testmiljø, og vi avventer nå produksjonssetting av dette (USIT-drift). Betalingsmodulen: Oppgavene her gjelder forbedret løsning for purring og mulighet for betaling med flere avdrag. Løsningene for ble skissert i 2007, og nødvendige databaseendringer for dette er implementert. Vi regner med å levere dette til mars-versjonen StudentWeb/SøkerWeb Arbeidet med studentweb og søknadsweb har tatt mye mer ressurser enn budsjettert, 4877 timer mot 2250 timer budsjettert. Dette har blant annet sammenheng med at det var svært høye forventninger til den nye studentweben, og mange ønsker om forbedringer. En studentweb som oppfyller kravene både fra studenter og ansatte er helt essensiell. Det ligger store besparelser på arbeidsinnsats hos ansatte på dette området. Siste versjon av Studentweb og Søknadsweb ble levert 20. april Søknadsweb ble levert i følge plan. For Studentweb har vi hatt en lengre innføringsperiode enn opprinnelig planlagt, noe som har medført at den ikke er tatt i bruk ved mange institusjoner, da det ikke oppleves som heldig å skifte applikasjon etter at registreringsperioden er startet. Alle institusjoner har pr gått over til ny studentweb. Flere institusjoner har tatt i bruk ny søknadsweb. Frist er satt til mars 2008 for overgang til ny søknadsweb. I 2007 ble det for studentweb levert følgende nye moduler: - doktogradsrapportering (egenrapportering) - innsyn i egne dokumenter som er lagret i FS (brev, e-post, sms, vitnemål) Av andre større endringer kan nevnes mulighet for prioritering av emner innenfor utdanningsplan. I 2007 ble det opprettet grupper for hhv studentweb og søknadsweb som har som mandat å utføre prioritering av arbeidsoppgaver. Gruppen for studentweb kom i gang på høsten, og høstens oppgaver baserte seg på dens prioriteringer. Fagpersonweb: Ligger på is inntil FS-Webservice er produksjonssatt. Denne applikasjonen vil være den første som legges om til nye verktøy. Etterutdanningsmodul med EVU-web Hovedarbeidet så langt i år har vært forbedringer av webapplikasjonen. Det er utarbeidet en detaljert testplan for webapplikasjonen, og ny versjon ble levert i oktober. Spesielt har innlogging vært en utfordring, for å sikre at kursdeltakere (som for enkelte typer kurs ikke har krav om fødselsnummer) på en sikker måte kobles til fødselsnummer når fødselsnummer kreves. Spesielt da fødselsnummer som allerede finnes fra før i FS. 18

23 Ledelsesinformasjon: Innsatsen er omtrent som budsjettert. Arbeidet i forhold til FS er trappet ned i år, da hovedaktivitetene i gruppa vil omhandle økonomisystemet. Det er avholdt noen kurs, og utført forbedringer i forhold til studentgjennomstrømning. List v 2, som omfatter studentgjennomstrømning, er levert til alle institusjoner. Det ble utarbeidet rapporter til KD til bruk i høstens Stortingsmelding om evaluering av kvalitetsreformen. Disse ble levert i juni. Restrukturering av eksamensmodulen Innsatsen har vært noe lavere enn budsjettert, 975 timer mot 1500 timer budsjettert. Dette har sammenheng med at arbeidet er utført av personer med meget god kjennskap til datamodellering og til hele FS generelt. Den nye eksamensmodulen har fått betegnelsen Vurderingsmodul. Arbeidet med denne følger prosjektplanen. I 2007 ble datamodell ferdigstilt. Databasetabeller ble implementert, og rutiner for konvertering av data kom på plass. Arbeidet med klientutvikling for modulen er i hovedsak ferdigstilt for bilder. For rapporter og rutiner er de prioriterte delene ferdigstilt, og det arbeides videre med øvrige rapporter og rutiner. Vurderingsmodulen skal leveres i marsversjonen Det vil i januar til mars bli foretatt testing ved utvalgte institusjoner. Eget testopplegg med egne databaser er lagt til dette for dette. EmnePlanlegging på Nett Innsatsen av FS-utviklerne har vært minimal, 5 timer mot budsjettert 300. Prosjektet har vært kjørt ved NTNU i Også forventede konsulenttimer til NTNU er lavere enn budsjettert. Universitetet i Tromsø har vært pilotinstitusjon for institusjonene i bruk av EpN, og arbeidsoppgavene har vært håndtert av NTNU og UiT. De har ikke trengt den forventede innsatsen fra FS-utviklerne. FS-utviklerne har bare vært involvert i forberedelser for å forbedre datautvekslingen mot FS mot EpN. UiT har vært meget fornøyd med produktet, og ser dette som et nyttig verktøy. 19

24

25 Adresser til institusjoner som bruker FS Universitetet i Oslo Problemveien P.b Blindern, 0316 OSLO Telefon: Telefaks: E-post: Universitetet i Bergen Postboks 7800, 5020 Bergen Telefon: Telefaks: E-post: Universitetet i Tromsø 9037 Tromsø Telefon: Telefaks: E-post: Norges Teknisk-Naturvitenskapelige universitet 7491 Trondheim Telefon: Telefaks: E-post: Universitetet for miljø- og biovitenskap Postboks 5003, 1432 Ås Telefon: Telefaks: E-post: Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger Telefon: Telefaks: E-post: Universitetet i Agder Gimlemoen Serviceboks 422, 4604 Kristiansand Telefon: Telefaks: E-post: Høgskolen i Buskerud Frogsvei 41 Postboks 235, 3603 Kongsberg Telefon: Telefaks:: E-post: Høgskolen i Oslo Pilestredet 46 P.b. 4 St. Olavs plass, 0130 OSLO Telefon: Telefaks: E-post: Det teologiske Menighetsfakultet Gydas vei 4 P.b Majorstua, 0302 OSLO Telefon: Telefaks: E-post: 21

26 Norges Handelshøyskole Helleveien BERGEN Telefon: Telefaks: E-post: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Maridalsveien 29 P.b St. Olavs plass, 0130 OSLO Telefon: Telefaks: E-post: Høgskolen i Bergen Nygårdsgaten 112 Postboks 7030, 5020 Bergen Telefon: Telefaks: E-post: Høgskolen i Tromsø Mellomveien Tromsø Telefon: Telefaks: E-post: Høgskolen i Sør-Trøndelag Jonsvannsveien Trondheim Telefon: Telefaks: E-post: Høgskulen i Volda Joplassvegen Postboks 500, 6101 VOLDA Telefon: Telefaks: E-post: Høgskolen Stord/Haugesund Rommetveit Postboks 5000, 5409 Stord Telefon: Telefaks Stord: E-post: Norges Musikkhøgskole Slemdalsveien 11 P.b Majorstua, 0302 OSLO Telefon: Telefaks: E-post: Kunsthøgskolen i Bergen Strømgaten BERGEN Telefon: Telefaks: E-post: Høgskolen i Østfold Os allè HALDEN Telefon: Telefaks: E-post: 22

27 Høgskolen i Hedmark Lærerskolealléen ELVERUM Telefon: Telefaks: E-post: Høgskolen i Gjøvik Teknologiveien 22 Postboks 191, 2802 GJØVIK Telefon: Telefaks: E-post: Høgskolen i Lillehammer Postboks LILLEHAMMER Telefon: Telefaks: E-post: Norges idrettshøgskole Sognsveien 220 Postboks 4014 Ullevås Stadion 0806 OSLO Telefon: Telefaks: E-post: Campus Kristiania Kirkegata Postboks 1155 Sentrum 0107 OSLO Telefon: Telefaks: E-post: 23

28 Årsberetning 2007 Felles Studentsystem USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086 Blindern 0316 OSLO Besøksadresse: Forskningsveien 3b Telefon daglig leder: Telefaks:

29 Postadresse: Felles studentsystem USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo Telefon: , Telefax: Notat FS ND/AFS Til: Fra: Årsmøtet Styret Vedr. sak 2 - Godkjenning av årsberetning og regnskap 2007 Forslag til vedtak Styrets årsberetning og regnskap for 2007 godkjennes.

Årsberetning 2009 Felles Studentsystem

Årsberetning 2009 Felles Studentsystem Årsberetning 2009 Felles Studentsystem 1 Årsberetning 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 4 DRIFTSORGANISASJON... 8 REGNSKAP FOR 2009... 16 STATUSRAPPORT ARBEIDSOPPGAVER... 22 ADRESSER TIL INSTITUSJONER

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-010 Innkalling Møte

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

Eli Vangen, HiST Karin Stormo, HiO Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Anne-Lise Lande, USIT Aune Moe, USIT

Eli Vangen, HiST Karin Stormo, HiO Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Anne-Lise Lande, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-071 Innkalling Møte

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-15-028 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Kravspesifikasjon Vitnemålsbank

Kravspesifikasjon Vitnemålsbank Kravspesifikasjon Vitnemålsbank USIT, Universitetet i Oslo Versjon 1.0-19. februar 2013 Innhold 1 INNLEDNING...1 2 ARBEIDET MED KRAVSPESIFIKASJON...1 2.1 GENERELT...2 3 SCENARIER...3 3.1 SØKNAD OM ARBEID...3

Detaljer

STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING

STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING av de felles administrative IT-systemene i universitets- og høgskolesektoren Universitets- og høgskolerådets utvalg for felles administrative systemer Illustrasjonen på

Detaljer

Rapport og planer 2011-2012. Versjon 1.0

Rapport og planer 2011-2012. Versjon 1.0 Rapport og planer 2011-2012 Versjon 1.0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2011 I oppstartsåret 2011 har arbeidet innen de tre hovedområdene CRIStin har ansvar for hatt svært ulik vinkling: Aktiviteten

Detaljer

FORORD. Kristiansand, 1. desember 2011. Espen Fosse Prosjektleder

FORORD. Kristiansand, 1. desember 2011. Espen Fosse Prosjektleder FORORD Universitetet i Agder (UiA) har arbeidet med temaet «Digital eksamen» i flere år. Denne prosjektrapporten skiller seg ut fra det øvrige arbeidet ved å favne bredere og mer overordnet. Målet har

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Risikovurdering av publiseringsverktøyet Vortex

Risikovurdering av publiseringsverktøyet Vortex Enhet for internrevisjon UNIVERSITETET I OSLO Risikovurdering av publiseringsverktøyet Vortex Distribuert til: Universitetsdirektør Kopi: Kommunikasjonsdirektør IT-direktør Gjennomført av: Rådgiver Cecilie

Detaljer

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport Årsrapport 2014 1 INNHOLD Del 1 Leders beretning 4 Del 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Del 3 Årets aktiviteter og resultater 12 3.1 Delmål 1: DFØs kompetanse overføring representerer beste

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR

Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR Versjon: 12. november 2004 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Universitets- og høgskolerådet

Detaljer

Årsrapport 2013. Statens lånekasse for utdanning. Årsrapport 2013. Dato: 26.02.2014 Versjon: 1.0 Arkivref: 201102135

Årsrapport 2013. Statens lånekasse for utdanning. Årsrapport 2013. Dato: 26.02.2014 Versjon: 1.0 Arkivref: 201102135 Årsrapport 2013 Dato: 26.02.2014 Versjon: 1.0 Arkivref: 201102135 Årsrapport 2013 Statens lånekasse for utdanning Årsrapport 2013 Lånekassen Side 1 av 32 Innhold 1. Ledelsens årsberetning... 3 2. Introduksjon

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR

Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR Versjon: 12. november 2004 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Universitets- og høgskolerådet

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib. Systemanalyse Lopex AS Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.no Innholdsfortegnelse: DEL I FORPROSJEKT, MULIGHETSSTUDIE OG PROSJEKTPLANLEGGING...5

Detaljer

Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole.

Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole. Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole Sluttrapport 3. mars 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF-rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF- rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen

Detaljer

Nytt oppgjørssystem i Norges Bank

Nytt oppgjørssystem i Norges Bank Nytt oppgjørssystem i Norges Bank Kjetil Watne, direktør, Avdeling for interbankoppgjør 1 Norges Bank er trolig den første sentralbanken som både har gjennomført en utkontraktering av IT-driften av oppgjørssystemet

Detaljer