Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 25. november 2010 kl 10:00-15:00. Møterom. 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 25. november 2010 kl 10:00-15:00. Møterom. 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo"

Transkript

1 Felles studentsystem Telefon: USIT, Universitetet i Oslo Telefax: Postboks 1086, Blindern Oslo URL: FS Innkalling Møte i styret for Felles studentsystem Til: Christen Soleim, UiB Heidrun Hole, HiO Kjetil Solvik, NMH Knut Veium, NTNU Seunn Smith-Tønnessen, UiA Beth Linde, HiØ Monica Bakken,UiO Tone Jeanette Berntsen, KD Torill Vangen, SSB Ingunn Cowan, Lånekassen Andora Sjøgren, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Geir Vangen, USIT Aune Moe, USIT Tid: Torsdag 25. november 2010 kl 10:00-15:00 Møtested: Møterom. 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Kart veibeskrivelse

2 Dagsorden Sak 1 Møte i styret for FS FS Sak 2 Referatsaker a. Datavarehusseminar september b. Møter i Planleggingsgruppen september og 2. november c. Møte i Godkjenningsgruppen 23. september FS FS d. Møte i Studentutvekslingsgruppen 25. oktober e. Møte i Arkivgruppen 15. november f. Møte i Vurderingsgruppen 23. november Sak 3 Orienteringssaker - FS-kompetanse ved de mindre institusjonene - Status karakterutskrift - Status nye høgskoler - Status standardiseringsarbeidet - NUAK september - NOKIOS-konferanse 26. oktober - EpN oppstartseminar oktober - FS-Brukerforum november - SUHS-konferanse i regi av Uninett 11. november - IT-arkitektur, møter 17., 23. og 24. november - NordForum, møte for styrer 26. mai 2011 i Stockholm Sak 4 Risikonalysen Risikokart Tiltaksliste FS FS Sak 5 Forberedelser Årsmøte Innkalling - Utkast til budsjett 2011 FS Utkast til Årsberetning 2010 og regnskap FS Utkast til Arbeidsoppgaver 2011 FS Høring: innlevering av masteroppgaver FS Sak 6 Organisering av FS FS Sak 7 Datavarehusprosjektet Rapport fra prosjektleder Kravspesifikasjon for rapport- og analyseverktøy Vedtaksforslag Sak 8 Vedtaksforslag Nye FS-institusjoner Sak 9 Vedtaksforslag Beregningsmodell for nettstudenter Sak 10 Vedtaksforslag Opprettelse av EpN ekspertgruppe Sak 11 Møteplan våren 2011 Sak 12 Eventuelt Hilsen Christen Soleim Leder for FS-styret DV DV FS FS FS FS Julie Myhre Barkenæs Daglig leder FS FS Innkalling til møte i styret for FS 25. november 2010 Side 2

3 Felles studentsystem Telefon: USIT, Universitetet i Oslo Telefax: Postboks 1086, Blindern Oslo URL: FS Referat Møte i styret for FS 6. september 2010 Til stede: Christen Soleim, UiB Knut Veium, NTNU Seunn Smith-Tønnessen, UiA Kjetil Solvik, NMH Monica Bakken, UiO Line Eielsen Malde, KD Ingunn Cowan, Lånekassen Anette Wigaard, UiO (under sak 6) Julie Myhre Barkenæs, USIT Andora Sjøgren, USIT Geir Vangen, USIT Aune Moe, USIT Forfall: Heidrun Hole, HiO Beth Linde, HiØ Torill Vangen, SSB Møteleder: Referent: Christen Soleim, UiB Julie Myhre Barkenæs/Aune Moe Dato: 4. oktober 2010 Sist endret:

4 Dagsorden 1. Møte i styret for FS Referatsaker a. Møte i Rapporteringsgruppen b. NordForum København c. Møte i Datavarehus/LIST-gruppen d. EUNIS Warszawa i juni 2010 e. Møte i Datavarehus/LIST-gruppen Orienteringssaker a. Status nye høgskoler b. Status standardiseringsarbeidet c. VPD d. Brukeforum november 2010 e. Web-applikasjoner f. Databestilling fra NFR g. Lånekassen som observatør i styret h. Status karakterutskrift i. Status timeregnskap j. Status etter Gardermoen-seminaret i mai USIT organisering - Adhoc-utvalget 4. Rapportering 2. tertial Mål for FS 6. Datavarehus og LIST 7. Nye medlemmer i Planleggingsgruppen 8. Eventuelt FS Referat fra møte i styret for FS Side 2

5 Det var ingen merknader til innkallingen og dagsorden. Ingunn Cowan fra Lånekassen ble ønsket velkommen som observatør inn i styret for FS. 1. Referat fra møte i styret for FS 7. juni 2010 Det var ingen merknader til referatet. Referatet ble godkjent. 2. Referatsaker a. Møte i Rapporteringsgruppen 8. juni 2010 Referat fra møtet var sendt til styret. Hovedtema på møtet var DBH-rapportering. Gruppen vil bli innkalt til møte igjen når behovet melder seg. Referatet ble tatt til orientering. b. Nordforum København 9. og 10. juni 2010 Temaene denne gangen var Studentweb, Cristin, organiseringen av FS, VPD (se sak 3c), datavarehus, WAYF (Where Are You From, tilsvarer Feide i Norge) og EMIL i Sverige (tilsvarer CDM i Norge). Neste møte finner sted i februar 2011 i Stockholm. Høsten 2009 avholdt NordForum et seminar i Oslo. Tilsvarende seminar vil bli holdt i slutten av mai (i uke 20 eller 21) i Sverige. Geir Vangen deltok på et arbeidsmøte i regi av NordForum i Stockholm 1. september. Gruppen arbeidet med sammenligning av funksjonalitet vedrørende undervisning. De skal ha 2 nettmøter for å ferdigstille arbeidet med undervisning, før møtet i NordForum i februar Det muntlige fremlegget ble tatt til orientering. c. Møte i Datavarehus/LIST-gruppen 18. juni 2010 Referat fra møtet var sendt til styret. Dette var det siste møtet i denne gruppen. Tema var rapporter for studentgjennomstrømning. Arbeidet fortsetter i den nye datavarehusprosjektgruppen. Referatet ble tatt til orientering. d. EUNIS Warszawa juni 2010 Geir Vangen, Kathy Haugen, Andora Sjøgren og Julie Myhre Barkenæs deltok fra USIT. Reiserapport fra konferansen finnes her: Reiserapporten ble tatt til orientering. FS Referat fra møte i styret for FS Side 3

6 e. Møte i Datavarehus/LIST-gruppen 24. august 2010 Dette var det første møtet i den nyopprettede gruppen, som erstatter tidligere LISTekspertgruppe. Gruppen skal legge frem forslag til prosjektplan og mandat til behandling i styret. På møtet ble forslag til mandat og overordnet prosjektplan laget. I prosjektets første fase, frem til FS-styremøte 10. januar 2011 vil prosjektet arbeide med en kravspesifikasjon for datavarehuset. Dette arbeidet innebærer å beskrive formål, identifisere brukere, avgrense og utarbeide kravspesifikasjon i forbindelse med valg av verktøy. Fase 2 i prosjektet skal foregå våren 2011, fase 3 høsten Prosjektet skal avsluttes Detaljert fremdriftsplan legges frem januar Prosjektet vil bli presentert for Planleggingsgruppen i september og på FS Brukerforum i november. Forslag til navn på prosjektet kan sendes til Det muntlige fremlegget ble tatt til orientering. 3. Orienteringssaker a. Status nye høgskoler Prosjektleder for nye høgskoler, Andora Sjøgren, ga en kort statusrapport. I høst er det 4 nye institusjoner som er i gang med overgang til FS. 2 av disse er i rute, 2 ligger etter planen på grunn av at institusjonene ikke har prioritert dette arbeidet høyt nok. Det ble stilt spørsmålet til hvordan styret kan bidra til å sikre FS-kompetansen ved de mindre høgskolene, der man ofte er svært avhengig av noen få personer som jobber med FS. Styret tok statusrapporten til orientering, og ber daglig leder bringe temaet videre til Planleggingsgruppen til diskusjon. Daglig leder bes om å orientere om forslag til vidre arbeidt for sikre kompetanse til neste styremøte. b. Status standardiseringsarbeidet Møte i CEN-gruppen for læringsteknologi ble avholdt i Warszawa i forkant av EUNIS-konferansen. Temaet var å fullføre MLO- og ELM-standarden. RS3G-gruppen hadde også møte i Warszawa i forkant av EUNIS. Ploteus (Europeisk utdanningsportal) var invitert til møtet, og orienterte om arbeidet med Ploteus 2, som vil forsøke datainnhenting fra de europeiske landene basert på den nye MLO-standarden. Allerede i høst starter pilotprosjekt med innsamling av data. Innenfor Mobility Project vil det bli forsøkt avholdt en Coding-camp med omfang på rundt en uke, der utviklere fra de ulike landene skal samles for å sette opp tjenestene for datautveksling. Innenfor FS er det laget beskrivelse av FS-data holdt opp mot modellen som benyttes innenfor Mobility Project. Den første tjenesten som legges til rette for, er antakelig utveksling av resultater. EAIE (European Association for International Education) skal ha møte i Nantes i høst, og det er opprettet en SIG (Special Interest Group) for studentmobilitet som vil være en referansegruppe for Mobility Project. Muntilg fremlegg tatt til orientering. FS Referat fra møte i styret for FS Side 4

7 c. VPD VPD er en mulighet til på kjøre FS for flere institusjoner i en database samtidig som den enkelte institusjon har kontroll over sine data. Utviklingsarbeidet er ferdig. Innen 1. oktober skal alle institusjonene ha tatt i bruk denne versjonen av FS hver for seg (singel VPD). Deretter kan man begynne å slå sammen basene. Det er brukt en del mer ressurser til dette arbeidet enn planlagt. Muntilg fremlegg ble tatt til orientering. d. Brukerforum november 2010 Invitasjon til Brukerforum er sendt til institusjonene. Påmeldingsfristen er satt til 23. oktober. Programmet vil bli ferdigstilt etter møtet i Planleggingsgruppen. Informasjon om FS brukerforum ble tatt til orientering. e. Web-applikasjoner Søknadsweb har vært til testing ved NMH og UiO i vår og er nå klar til utrulling. HiG og HiM skal ha pilottesting på Fagpersonweb. Evuweb er under utvikling. EpN skal omskrives. Det er satt sammen en prosjektgruppe og arbeidet starter med et seminar i slutten av oktober. Prosjekt for omskriving av StudentWeb starter opp i høst. Prosjektet skal se på redesign av løsningen før den skal skrives, jf. brukertesten som ble utført våren Daglig leder har vært i kontakt med Institutt for informatikk, som er interessert i å få mer informasjon om prosjektet for mulig masteroppgave innen design, bruk og interaksjon. Status på arbeid med Web-applikasjoner ble tatt til orientering. f. Databestilling fra NFR Institutt for samfunnsforskning, v/erling Barth starter et nytt prosjekt som går ut på å undersøke en bestemt gruppe studenter og finne ut hva de gjør etter endt studium. Det vil bli sendt ut brev til institusjoner angående ønske om avlevering av data til undersøkelsen. Informasjon om databestilling ble tatt til orientering. g. Lånekassen i styret Fra og med høsten 2010 deltar Lånekassen v/ingunn Cowan som observatør i styret for FS. Ingunn Cowan orienterte kort om seg selv og om nytten ved å delta som observatør. Informasjonen ble tatt til orientering. h. Status karakterutskrift Daglig leder vil ferdigstille notatet, jf. styremøte 7. juni Status ble tatt til orientering. i. Status timeregnskap Daglig leder har sendt forslag til kontrakt til USIT v. IT-direktøren. Den er ikke behandlet ennå. Status ble tatt til orientering. FS Referat fra møte i styret for FS Side 5

8 j. Status etter Gardermoenseminaret i mai Rambøll-utvalget har kommet med forslag til organisering av ITvirksomheten ved UiO. Organiseringen av samarbeidstiltakene (FS, SO og Cristin) er også vurdert i denne utredningen. En del av forslagene vil skape debatt, og en kan regne med at behandlingen vil bli en tidkrevende prosess. - Samarbeidstiltaket Cristin (Current Research Information System in Norway) er etablert med et interimstyre. Cristin er en organisasjon som skal gi tjenester både til Helse-, Institutt- og UH-sektoren. Første styremøte ble avholdt 31. august Systemet skal være tilgjengelig fra 1. januar 2011 for alle sektorene. Dermed har forskningsinstitusjonene i disse sektorene ett felles system for registrering av forskningsinformasjon. - Adhoc-utvalget leverte sin innstilling om 1.4-organisering i mai Forholdet FS/SO må diskuteres. For å følge opp sakene fra seminaret, ber styret om at det lages et drøftingsnotat som behandles på neste styremøte. Kunnskapsdepartementet ønsker å få oversendt notatet i god tid for forberedelse til møtet. Status ble tatt til orientering. 4. Rapport for 2. tertial 2010 for FS Daglig leder la frem statusrapport for Samarbeidstiltaket FS for 2. tertial Punktene i rapporten refererer til dokumentet FS Arbeidsoppgaver Kunnskapsdepatertementet har bevilget ,- kroner mindre enn det vi har søkt om til FS-sekretariatet for USIT økte timeprisen fra 2010 og dermed har behovet for midler til FS-sekretariat økt med ,- kroner. Dette har ikke departementet tatt høyde for i sitt budsjett for 2010 og For om mulig å unngå at FS-sekretariatet ikke får budsjett til å dekke 2 hele årsverk i 2011 rådes de å sende brev med søknad om midler til neste års budsjett snarest mulig. Søknad om midler for 2012 bør sendes innen For å få regnskapet til å gå i balanse, må daglig leder ta inn beløpet fra andre utgiftsposter. Rapporten er oversiktlig, og styret godkjenner budsjettjusteringene som daglig leder foreslår for å få regnskapet i balanse. Vedtak: Styret godkjenner daglig leders rapport for FS for 2. tertial Mål for FS Utkast til målformulering ble diskutert på styremøtet i juni. På bakgrunn av diskusjoner på juni- møtet, la daglig leder frem nytt forslag til målformulering, som ble diskutert. Resultatet av diskusjonen ble følgende målformulering: FS Referat fra møte i styret for FS Side 6

9 FS skal være et informasjonssystem som: på en effektiv, stabil og brukervennlig måte støtter studieadministrative oppgaver og rutiner i henhold til gjeldende krav og regler systematisk videreutvikles for å ivareta UH-sektorens behov er tilrettelagt for samspill med andre administrative systemer (og databaser /informasjonssystemer) i sektoren. Vedtak: Styret vedtar målformulering for FS. 6. Datavarehus og LIST Anette Wigaard, prosjektleder for Datavarehusprosjektet, var til stede under dette punktet for å informere om det innledende arbeidet som er gjort i gruppen. Gruppen består av prosjektleder, 7 representanter fra institusjonene, 4 representanter fra datavarehusgruppen, utviklingsleder for FS og daglig leder. Prosjektet har hatt 1 møte hittil. På møtet ble forslag til mandat utarbeidet. Mandatforslaget foreligger til behandling. I overskrift til mandat bør det fremkomme at det er en ny datavarehusløsning for studiedata. Sluttdato, må inn i mandatet. Under Fase 1 rettes dato for neste styremøte, det er 10. januar Setningen og at man har oversikt over institusjonenes arbeidsrutiner strykes. Vedtak: Styret godkjenner mandat for prosjektgruppen for ny datavarehusløsning, med de innspill som fremkom på møtet. 7. Nye medlemmer i Planleggingsgruppen Daglig leder la frem forslag til nye medlemmer i Planleggingsgruppen. Daglig leder la også frem forslag om at nye medlemmer til Planleggingsgruppen ikke skal behandles av styret. Vedtak: Styret godkjenner forslag til nye medlemmer i Planleggingsgruppen. Styret mener det er tilstrekkelig å bli informart om endringer av medlemmer i Planleggingsggruppen. 8. Eventuelt Ingen saker under Eventuelt Neste møte: Torsdag 25. november 2010 på USIT FS Referat fra møte i styret for FS Side 7

10 <sideskift>

11 Felles studentsystem Telefon: USIT, Universitetet i Oslo Telefax: Postboks 1086, Blindern Oslo URL: FS Referat Møte i Planleggingsgruppen 21. og 22. september 2010 Til stede: Espen Kristensen, UiT Øystein Ørnegård, UiB Anette Wigaard, UiO Sven Erik Sivertsen, NTNU Tor Erga, UiS Sven Petter Myhr Næss, NMH Dag Olav Nilsen, UiA Christen Soleim, UiB (sak 11) Frode Randal. UiB, (sak 11) Knut Veium, NTNU (sak 11) Sveinung Svanberg (sak 11) Morten Opsal (sak 11) Inger Setnes, HiO Hans J. Berntsen, HiT Julie Myhre Barkenæs, USIT Geir Vangen, USIT Anne Marie Myhrvold, USIT Aune Moe, USIT Joakim Bakkevold, UiT (sak 11) Marianne Ørn Johannesen, UiA (sak 11) Eva Therese Voldhagen, HiST (sak 11) Jannike Hagen Paulsen, HiST (sak 11) Forfall: Ole-Jørgen Torp, UMB Eli Vangen, HiST Referent: Julie Myhre Barkenæs Dato: Sist endret:

12 Dagsorden 1. Referat fra møte i Planleggingsgruppen 27. og 28. mai 2010 og oppfølgingssaker 2. Referatsaker 3. Orienteringssaker 4. Neste Brukerforum 5. Brukerforum 3. og 4. november Radvalidering og begrensning av leserettigheter (sak 11b fra mai-møtet) 7. Innsendte saker 8. Hvordan heve FS-kompetansen ved de små institusjonene? 9. Notat om krav til et saksinnlegg 10. Gjennomgang av ønskelisten 11. Risikoanalyse av FS (dag 2) 12. Eventuelt FS Referat fra møte i FS- Planleggingsgruppen 21. og 22. september 2010 Side 2

13 Velkommen til nye medlemmer i Planleggingsgruppen: - Hans Jacob Berntsen, HiT, erstatter Claudia Talgo som har sluttet ved MF og begynt ved HiO - Espen Kristensen erstatter Øyvind Edvardsen som har permisjon fra UiT - Inger Setnes erstatter Karin Stormo som har permisjon fra HiO 3 saker ble satt opp under Eventuelt: - UiA: Kontroll av målformkrav i FS - USIT: Tekstene til feltet studentstatus - UiO: Nye stedkoder med medisinsk fakultet 1. Referat fra møte 27. og 28. mai 2010 og oppfølgingssaker Referatet ble godkjent. Oppfølgingssaker bakerst i referatet ble gjennomgått. Oppdatert liste bakerst i dette referatet. Følgende saker ble diskutert spesielt: Sak U9/10 Doble navn i SO. Samarbeidstiltaket FS lager eget brev. Sak U14/10 Kurs i LIST høsten Det er problematisk at institusjonene ikke har tilstrekkelig kunnskap i bruk av LIST til å sjekke data som avleveres til KD. Det foreslås at USIT setter opp kurs i avlevering av data i god tid før uttrekk til KD i mars Referatsaker a. LIST-møte 2. juni 2010 Vedlagte referat ble tatt til orientering. b. Møte i Godkjenningsgruppen 3. juni 2010 I gang med aktivitetsdekomponering av innpassingssaker (INNPASS og INNP_DELST). Behov for rapporter i godkjenningsmodulen, tas videre til Godkjenningsgruppen. Tatt til orientering. c. Møter i styret for FS 7. juni og 6. september 2010 Referat fra møtet den 7. juni 2010 var vedlagt. Fra møtet 6. september: Julie orienterte om følgende saker fra møtet: - Status nye høgskoler: 5 gikk over i vår, 4 i løpet av høsten. I tillegg skal CK utvide med kreative fagskole. Westerdals har fått akkreditert et bachelorstudium, og ønsker å gå over til FS i løpet av Status på standardiseringsarbeidet. - Status VPD - FS Brukeforum november Web-applikasjoner (Fagpersonweb, EVU-web, EpN og StudentWeb) - Databestilling fra NFR - Lånekassen som observatør i styret: ordning evalueres etter 1 år. - Status karakterutskrift FS Referat fra møte i FS- Planleggingsgruppen 21. og 22. september 2010 Side 3

14 - Status timeregnskap Det ble rapportert for 2. tertial 2010 på timeforbruk og økonomi. Prognosen tyder på at det totale timeforbruket er i henhold til arbeidsplan for Status etter Gardermoen-seminaret i mai 2010: Diskusjon om organisering. Cristin er nå organisert som et 1.4-tiltak. - Styret for Cristin ønsker at daglig leder skal være ansatt i Cristin og ikke på USIT. Styret for FS diskuterer organisering av FS. - Mål for FS ble vedtatt. - Det ble orientert om prosjektet for Datavarehus og LIST. - Nye medlemmer i Planleggingsgruppen ble godkjent av styret, og styret mener at det er tilstrekkelig å bli orientert om endringer i Planleggingsgruppen. Tatt til orientering. d. NordForum i København 9. og 10. juni 2010 NordForum er et møte mellom Sverige, Danmark, Finland og Norge for utveksling av ideer og erfaringer. Vi presenterer for hverandre hva som skjer av nyheter. Systemene våre sammenliknes ved at vi kartlegger funksjonaliteten, eget møte om dette den 1/ Sverige: Ladok3: lager nytt system helt fra bunnen. Danmark: Lager webklient, arbeid pågått i 3 år med 20 årsverk Finland: Har mange systemer, har et prosjekt, Raketti, som lager felles datamodell for alle systemene. Tatt til orientering. e. EUNIS i Warszawa juni 2010 Konferanse om informasjonssystemer ved universitetene i Europa. Spennende foredrag, spesielt om Kuali, som utvikler open source administrative systemer. Se også reiserapport: Tatt til orientering. f. NordForum arbeidsmøte i Stockholm 1. september 2010 Se sak 3d. 3. Orienteringssaker a. EpN Omskrives før det tilbys flere institusjoner, prosjekt for dette er etablert. Prosjektet ledes av Anne-Marie Myhrvold og starter med et seminar oktober med NTNU, UiT, UiS og utviklere fra USIT. Målet med seminaret er å få en beskrivelse av hvilke behov EpN skal dekke og en gjennomgang av metoder og verktøy for analyse og det videre arbeidet. Tatt til orientering. FS Referat fra møte i FS- Planleggingsgruppen 21. og 22. september 2010 Side 4

15 b. Datavarehusprosjektet LIST-gruppen er erstattet med et datavarehusprosjekt. Prosjektet skal omfatte datavarehus for studiedata og har varighet til Anette Wigaard, UiO, er prosjektleder. Det er avholdt møte hvor det ble jobbet med mandat og overordnet prosjektplan til styremøtet Det ble også arrangert 2-dagers seminar hvor brukere ble definert, mål for prosjektet formulert, rapportbehov identifisert og det ble lagt en mer detaljert prosjektplan. Planleggingsgruppen ba prosjektet legge ut sine dokumenter på FS hjemmeside. Tatt til orientering. c. Undersøkelse NFR NFR, v. Erling Barth, skal undersøke hva som har skjedd med de som har tatt mastergrad/hovedfag, de trenger karakterer fra FS. Brev om dette er sendt til institusjonene. 4. Neste Brukerforum Vi har hatt en løpende vurdering av hvor ofte FS Brukerforum skal arrangeres. Dette ble diskutert på møte i FS styre i juni i år. Planlegging av Brukerforum tar mye tid fra møtene i Planleggingsgruppen og fra sekretariatet. Tilbakemeldinger fra deltakere fra de to foregående Brukerforumene er delt mellom 1 og 2 ganger i året. På styremøte ble det foreslått å vurdere å arrangere Brukerforum en gang i året og ett eget møte kun for FS-kontaktene en gang i året. Planleggingsgruppen støtter forslaget og foreslår at vi tar et kort møte med alle FSkontaktene på Brukerforum den 3/11 kl for å diskutere dette. Daglig leder sender en mail til kontaktlisten, og innkaller til ovennevnte møte. Møte med alle FS-kontaktene fastsettes til 12. og 13. april 2011 i Bodø. Neste FS Brukerforum arrangeres 2. og 3. november 2011 i Trondheim. Når Sola Strand Hotel utenfor Stavanger er bygget ut er det et godt forslag til senere Brukerforum. 5. Brukerforum 3. og 4. november 2010 på Gardermoen Invitasjonen var sendt til gruppen til orientering. Programmet ble gjennomgått og diskutert. Sekretariatet fikk litt forslag til gruppearbeid med rutinebeskrivelser: - Internasjonalisering av studieinfo - Klagebehandling - Formkrav - Verktøy - Godkjenning av obligatoriske aktiviteter - Rutinebeskrivelse: behandling av info om hemmelig adresse med mer. Rutinebeskrivelsene som skal diskuteres bør sendes ut på forhånd. FS Referat fra møte i FS- Planleggingsgruppen 21. og 22. september 2010 Side 5

16 Det bør være mulig å gjøre oppslag i FS når det jobbes med rutinebeskrivelser. Projektor må være tilgjengelig i begge rom. 6. Radvalidering og begrensninger av leserettigheter Til møtet hadde UiO laget en liste med moduler i FS med bilder og deres faner og angitt prioritet på faner med grønt, gult eller rødt. Rødt viktigst, gult ganske viktig og grønt er kjekt å ha. Det ble diskutert å knytte validering til rutiner i stedet for rader, men det er tyngre å få til. Ønske om å kunne gi rettigheter til å opprette, endre og slette kun til ansatte ved enheten og lesetilgang til enkelte ansatte. Skal gjelde fakultetsnivå, ikke instituttnivå. Leserettigheten til alt opprettholdes. Rollen syseier kan gjøre alt. Vedtak: De røde får radvalidering 7. Innsendte saker a. DS-label v/uis Datoene bør beskrives bedre. Må tas opp med Bologna-ekspertgruppen, det må avklares hva som skal gjøres. USIT sender saken videre til SiU. NOKUT har ansvaret for pkt. 8 i DS, denne bør også oppdateres. b. Navnehistorikk på emner og studieprogram v/uis Navn som står i hovedbilde og i navnehistorikkfanen er til informasjon. I noen rapporter er det tidsbegrenset navn, må ta en beslutning om hvilket navn som skal gjelde. I enkelte rapporter er det innført navnehistorikk etter ønske fra brukerne. Problemet oppstår når det endres navn fremover i tid, og det foreslås derfor en egen fane hvor navnehistorikken er registrert. Uis melder inn hvilke rapporter det gjelder. c. Håndtering av fellesgrader v/uib Hvordan synliggjøre at graden er avlagt ved flere institusjoner? DS Users guide sier at alle institusjoner som er involvert i en grad skal presenteres i vitnemålstillegget. (Institusjonens navn, DS i heading. 2.3 og 2.4 liste over institusjonene, s.3 fjerne parentesen og navn i heading) Det er behov for en gjennomgang av fellesgrader/samarbeidsgrader. Håndtering av fellesgrader foreslås som tema til FS Brukerforum. SIU arrangerer et nasjonalt seminar om vitnemål og vitnemåls tillegg 8. desember i Bergen. 8. Hvordan heve FS-kompetansen ved de små institusjonene? Dette ble tatt opp på møte i styret for FS. Styret ba daglig leder ta saken opp i Planleggingsgruppe og komme med en tilbakemelding fra Planleggingsgruppen på neste styremøte. FS Referat fra møte i FS- Planleggingsgruppen 21. og 22. september 2010 Side 6

17 Planleggingsgruppen mener at dette er en sak vi bør ta videre i møte med alle FSkontakter, se sak 4. Vedtak: Daglig leder tar saken opp på møte med FS-kontakter og orienterer styret om dette. 9. Krav til saksinnlegg Krav til saksdokumenter og forslag til mal for saker som fremmes for Planleggingsgruppen foreslås også å gjelde for saker til ønskelisten og ekspertgruppene. Vedtak: Foreslått rutine for saksforberedelse, krav til saksdokumenter og forslag til mal vedtas med endringer som fremkommet i møte. Retningslinjene presenteres på høstens Brukerforum og legges ut på FS webside under Planleggingsgruppen 10. Gjennomgang av ønskelisten Håndtering av ønskelisten ble diskutert. Medlemmene av Planleggingsgruppen ser på saker fra egen institusjon og tilbakemelder hvilke saker som fortsatt er aktuelle. USIT sorterer ønskene slik at vi får gruppert/samlet ønskene som handler om det samme. Se forøvrig sak 9. for forslag til mal. 11. Risikoanalyse av FS Enhet for Internrevisjon (EIR) gjennomgikk de risikoelementene som vi har kommet frem til i Planleggingsgruppen og supplerte med innspill fra møtedeltakerne. Deretter ble det for hvert enkelt element stemt over sannsynlighet for at dette skal inntreffe og konsekvens hvis dette inntreffer. Videre fremdrift: - Deltakerne sender inn forslag til tiltak for å minimere risiko til med kopi til innen 8. oktober Den 14/10 vil vi sammen med Enhet for intern revisjon gjennomgå tiltakene. De som kan/vil være med på dette gir melding om det til og senest 11/ Risikoelementene med tiltak vil så foreligge til møte i Planleggingsgruppen 2. november. - Endelig rapport vil foreligge til FS styremøte 25. november. 12. Eventuelt a. UiA: Kontroll av målformkrav i FS Målformkrav, merke i vurderingskombinasjon? Det er innført et felt i eksamensprotokollen der man kan angi språk på levert besvarelse. I bildet sensurregistrering kan språk angis ved sensurregistrering, valg i bildet: språk - besvarelse. Dag Olav sender inn ønske om dette FS Referat fra møte i FS- Planleggingsgruppen 21. og 22. september 2010 Side 7

18 b. USIT: Tekstene til feltet studentstatus UTESTENGT: innføres RELEGERT: fjernes REFUSERT: Innføres ikke IKKEPLAN: Innføres ikke c. UiO: Nye stedkoder med medisinsk fakultet Det medisinske fakultetet ved UiO har fått nye stedkoder og får et 4. nivå i organisasjonsstruktur på toppnivå, hvor det første er fakultetet og så de tre siste er institutter. Neste møte: Holdes i forbindelse med Brukerforumet den 2. november 2010 på USIT, Forskningsveien 3b FS Referat fra møte i FS- Planleggingsgruppen 21. og 22. september 2010 Side 8

19 Oppfølgingssaker (sist oppdatert ) Saker som skal følges opp (dette er fra februar 2010-møtet) Institusjonene Nr Sak Ansvarlig Merknad USIT Nr Sak Ansvarlig Merknad U2/10 Se sak 7j: Sjekke om det er mulig å ha tilgang til brukerdok via fs-applikasjonen USIT I arbeid Saker som skal følges opp (dette er fra april 2010-møtet) Institusjonene Nr Sak Ansvarlig Merknad USIT Nr Sak Ansvarlig Merknad U3/10 Se sak 4b: Lage et notat til neste møte i Planleggingsgruppen. Sendes deretter til Bologna-ekspertgruppen til uttalelse. USIT I arbeid. Eget møte etter Brukerforumet i november. U5/10 Se sak 4d: Registrering av oppnådde poengsummer settes opp som sak til møtet om Vurderingsmodulen U6/10 Se sak 4e: Legge ut informasjon om kryptering av e-post. U8/10 Se sak 4f: Innføre et felt for Oppgavetittel i bildet Ekstern eksamen U9/10 Sende brev til SO om problemer knyttet til registrering av navn USIT USIT USIT USIT Møte til høsten. Gjort til oktoberversjonen av FS. USIT sender ut info om dette til kontaktlisten. I arbeid FS Referat fra møte i FS- Planleggingsgruppen 21. og 22. september 2010 Side 9

20 Saker som skal følges opp (dette er fra mai 2010-møtet) Institusjonene Nr Sak Ansvarlig Merknad USIT Nr Sak Ansvarlig Merknad U14/10 Se sak 9: FS utviklings- Se oppfølging Kurs i LIST høsten 2010 gruppe septembermøtet Saker som skal følges opp (dette er fra september 2010-møtet) Institusjonene Nr Sak Ansvarlig Merknad I5/10 Se sak 3b: Legge ut datavarehus-dokumenter på hjemmesidene til FS Datavarehusprosjekt ved ABW I6/10 Se sak 10: Institusjonene gjennomgår egne ønsker og melder til USIT hvilke som fortsatt er aktuelle I7/10 Se sak 11: Melde inn risikoreduserende tiltak innen 8/10 og melde fra om deltakelse på møte 14/10 til I8/10 Se sak 12a: UiA sender inn ønske Medlemmer av Planleggingsgruppen Medlemmer av Planleggingsgruppen UiA USIT Nr Sak Ansvarlig Merknad U14/10 Se sak 1: Kurs i LIST høsten Det foreslås at det settes opp kurs i avlevering av data i god tid før uttrekk til KD i mars FS utviklingsgruppe U16/10 Se sak 4: Møte med alle FS-kontaktene til 12. og 13.april 2011 i Bodø. Finne hotell. Lage program og informere FS-kontakter FSsekretariatet FS Referat fra møte i FS- Planleggingsgruppen 21. og 22. september 2010 Side 10

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-010 Innkalling Møte

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 4. mars 2010 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 4. mars 2010 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-041 Innkalling Møte

Detaljer

Eli Vangen, HiST Karin Stormo, HiO Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Anne-Lise Lande, USIT Aune Moe, USIT

Eli Vangen, HiST Karin Stormo, HiO Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Anne-Lise Lande, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-071 Innkalling Møte

Detaljer

Årsberetning 2009 Felles Studentsystem

Årsberetning 2009 Felles Studentsystem Årsberetning 2009 Felles Studentsystem 1 Årsberetning 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 4 DRIFTSORGANISASJON... 8 REGNSKAP FOR 2009... 16 STATUSRAPPORT ARBEIDSOPPGAVER... 22 ADRESSER TIL INSTITUSJONER

Detaljer

Eli Vangen, HiST Inger Setnes, HiO Hans J. Berntsen, HiT Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Knut Løvold, USIT Aune Moe, USIT

Eli Vangen, HiST Inger Setnes, HiO Hans J. Berntsen, HiT Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Knut Løvold, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-013 Innkalling Møte

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-009 Innkalling

Detaljer

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 2.4.2014. Tid: Onsdag 2. april kl 09:00

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 2.4.2014. Tid: Onsdag 2. april kl 09:00 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-14-041 Innkalling

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 25. november 2010

Referat. Møte i styret for FS 25. november 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Innkalling til samarbeidstiltakets årsmøte

Innkalling til samarbeidstiltakets årsmøte Postadresse: Felles studentsystem USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo Telefon: 22852527, 22852508 Telefax: 22852970 E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no Innkalling FS-08-005 ND/AFS

Detaljer

Onsdag 17. og torsdag 18. juni, starter kl 10:00 første dagen, avsluttes kl15:00 andre dagen

Onsdag 17. og torsdag 18. juni, starter kl 10:00 første dagen, avsluttes kl15:00 andre dagen FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 4.5.2012. Tid: Fredag 4. mai kl. 10:00 15:00. USIT, møterom 5. etg., Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 4.5.2012. Tid: Fredag 4. mai kl. 10:00 15:00. USIT, møterom 5. etg., Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-12-079 Innkalling Møte

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Hans J. Berntsen, HiT Marit Vartdal Engeset, HVO Jan Johansen, KHiO Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Aune Moe, USIT

Hans J. Berntsen, HiT Marit Vartdal Engeset, HVO Jan Johansen, KHiO Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-049 Innkalling

Detaljer

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 4.-5. februar 2015

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 4.-5. februar 2015 FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014

FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014 Generelt Dette er årsrapport for FS for 2014. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014. Styret valgte følgende hovedprioriteringer for 2014: 1. Ferdigstillelse av ny StudentWeb

Detaljer

Dette er en tertialrapport for FS for andre tertial 2014. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014.

Dette er en tertialrapport for FS for andre tertial 2014. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014. Generelt Dette er en rapport for FS for andre. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver. Styret har valgt følgende hovedprioriteringer for : 1. Ferdigstillelse av ny StudentWeb

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Årsrapport 2014, mål og planer for 2015 Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT I. Styrets beretning (to sider) 1. Styrets overordnede vurdering av samlede resultater,

Detaljer

Risikoanalysen beskriver status per 30.04.13 med tiltak/kommentarer for hver enkel risikofaktor.

Risikoanalysen beskriver status per 30.04.13 med tiltak/kommentarer for hver enkel risikofaktor. Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-13-089 ALL Til: Styret

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-15-028 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Referat. Møte i styret for Felles studentsystem 6. september 2013

Referat. Møte i styret for Felles studentsystem 6. september 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Kravspesifikasjon Vitnemålsbank

Kravspesifikasjon Vitnemålsbank Kravspesifikasjon Vitnemålsbank USIT, Universitetet i Oslo Versjon 1.0-19. februar 2013 Innhold 1 INNLEDNING...1 2 ARBEIDET MED KRAVSPESIFIKASJON...1 2.1 GENERELT...2 3 SCENARIER...3 3.1 SØKNAD OM ARBEID...3

Detaljer

Tertialrapport for FSAT

Tertialrapport for FSAT Tertialrapport for FSAT Første tertial 2015 20.05.2015 Generelt Dette er tertialrapport for FSAT for første tertial 2015. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-010-10 Arbeidsoppgaver, prioriteringer

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

AGENDA. Dag 1. FS StudentWebgruppe 28.-29. november 2012. 9:30 10:30 Ankomst. 10:30 11:30 Velkommen

AGENDA. Dag 1. FS StudentWebgruppe 28.-29. november 2012. 9:30 10:30 Ankomst. 10:30 11:30 Velkommen FS StudentWebgruppe 28.-29. november 2012 AGENDA Dag 1 9:30 10:30 Ankomst 10:30 11:30 Velkommen 11:30 12:30 Lunsj Gjennomgang av siste versjon av NetLifes utforming av utdanningsplaner 12:30 13:30 Gjennomgang

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014. Versjon 1.0 14.3.2014

Rapport og planer 2013-2014. Versjon 1.0 14.3.2014 Rapport og planer 2013-2014 Versjon 1.0 14.3.2014 0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2013 CRIStin har nå vært gjennom sitt tredje leveår. Selv om mye gjenstår før vi kan si at vi har nådd en

Detaljer

FORORD. Kristiansand, 1. desember 2011. Espen Fosse Prosjektleder

FORORD. Kristiansand, 1. desember 2011. Espen Fosse Prosjektleder FORORD Universitetet i Agder (UiA) har arbeidet med temaet «Digital eksamen» i flere år. Denne prosjektrapporten skiller seg ut fra det øvrige arbeidet ved å favne bredere og mer overordnet. Målet har

Detaljer

K 2009/18 Referat fra møte i Kontaktutvalget 2009 02 17

K 2009/18 Referat fra møte i Kontaktutvalget 2009 02 17 Oppdatert: 2009-04-23 BIBSYS kontaktutvalg 2009 04 23. Referat Sted: Telefonmøte Dato: Torsdag 23 april 2009 Tid: 10:30 10:55 Møteleder: Surur Taso Referent: Ragnhild H Rohde Til stede: Ingar Lomheim NTNU,

Detaljer

Rutinebeskrivelser for godkjenning

Rutinebeskrivelser for godkjenning Postadresse: Felles studentsystem USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo Telefon: 22852527, 22852508 Telefax: 22852970 E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no FS-14-005 12.6.2014 Sist

Detaljer