Årsberetning 2009 Felles Studentsystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2009 Felles Studentsystem"

Transkript

1

2

3 Årsberetning 2009 Felles Studentsystem

4 1

5 Årsberetning 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 4 DRIFTSORGANISASJON... 8 REGNSKAP FOR STATUSRAPPORT ARBEIDSOPPGAVER ADRESSER TIL INSTITUSJONER SOM BRUKER FS

6 3

7 KAPITTEL 1 GENERELT INNLEDNING Utviklingen av FS Felles Studentsystem startet i 1994 som et samarbeidsprosjekt mellom de fire universitetene, NLH (nå UMB) og NHH. I 1996/1997 ble systemet tatt i bruk av disse institusjonene. Fram til 1998 ble systemet videreutviklet med tanke på at det også skulle dekke behovene til høgskolene. I 1999 var det åtte statlige høgskoler som tok FS i bruk, og siden har det kommet til flere høgskoler. I 2008 hadde de høgskolene som brukte M-STAS, en dialog seg i mellom om overgang til FS. På dette tidspunktet regnet en med at dersom flere høgskoler gikk over fra M-STAS til FS, ville grunnlaget for å holde M-STAS i live, falle bort. Prosessen førte til at flere høgskoler meldte overgang til FS. I løpet av 2009 har 16 nye høgskoler tatt i bruk FS. De fleste brukte M-STAS tidligere, men noen private høgskoler hadde egne systemer. Overgangen var en utfordrende oppgave for Samarbeidstiltaket FS. Det ble satt i gang 16 prosjekter med prosjektledere fra FS brukerstøttestab. I tillegg var det en overordnet prosjektleder. Fire utviklere deltok i konverteringsarbeidet. Institusjonene hadde egne interne prosjekter. Styret ser på denne prosessen som meget vellykket og profesjonelt utført. Ni nye høgskoler har meldt overgang til FS i løpet av 2010, fem på våren og fire på høsten. I løpet av 2010 vil dermed alle statlige høgskoler bruke FS. I tillegg er systemet nå i bruk ved flere private høgskoler. BI er den største høgskolen som ikke bruker FS, de bruker et amerikansk system, Banner. Det er tre mindre institusjoner som er med i Samordna Opptak, og som foreløpig ikke har meldt overgang til FS. I praksis betyr dette at FS er det eneste studieadministrative systemet i Norge. Dette bør utnyttes til å få et tettere og bedre samarbeid med mange institusjoner, som Kunnskapsdepartementet, Samordna Opptak, NSD med flere. Dette gir mange muligheter for standardisering og påvirkning i ulike sammenhenger. I forbindelse med at antall institusjoner som benytter FS, har blitt så stort, har det vært nødvendig å se på hvordan organiseringen av brukersiden er. Den tidligere arbeidsgruppen med deltakere fra 4

8 hver institusjon er lagt ned. Det er opprettet en planleggingsgruppe med ca 10 deltakere og et brukerforum der alle institusjonene kan delta. Denne nye organiseringen gir institusjonene mulighet til å delta med flere representanter på brukerforum, som for øvrig ble godt mottatt. Funksjonelt dekker FS i dag det vi mener et studieadministrativt system skal dekke. Samarbeid med andre nordiske land innen utvikling av studieadministrative systemer viser at vi i Norge utvikler systemet kostnadseffektivt, det vil si til en lav pris og med omfattende funksjonalitet. FS dekker et større funksjonsområde enn tilsvarende systemer i de andre nordiske landene. Videreutvikling av FS er i hovedsak basert på nye krav i ytre rammebetingelser, kommunikasjon med andre systemer, rapportering og forbedringer av eksisterende funksjonalitet. 5

9 Nye høgskoler Følgende institusjoner har gått over til å bruke FS i løpet av 2009: Høgskolen i Telemark Høgskolen i Nesna Norges Informasjonsteknologiske Høgskole Norsk Jernbaneskole Politihøgskolen Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Bodø Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Akershus Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Narvik Høgskolen i Harstad Diakonhjemmet Høgskole Misjonshøgskolen Lovisenberg diakonale høgskole Høyskolen Diakonova Følgende institusjoner vil gå over i løpet av 2010: Høgskolen i Molde Høgskulen i Sogn og Fjordane Høgskolen i Ålesund Norges Veterinærhøgskole Samisk høgskole Kunsthøgskolen i Oslo Betanien diakonale høgskole Haraldsplass diakonale høgskole NLA Høgskolen 6

10 Strategi for FS 2009 til 2013 Styret har gjennom året arbeidet med og vedtatt strategi for FS for femårsperioden 2009 til Strategien beskriver satsingsområder for Samarbeidstiltaket FS i denne perioden. Strategien oppsummeres i ti strategimål og omfatter både endringer i systemet FS og endringer i organisasjonsform og arbeidsrutiner. Se eget strategidokument. Systemet FS Ved oppstarten i 1996/1997 besto FS av en saksbehandlerapplikasjon (FS-kjernen) og en selvbetjeningsapplikasjon for studenter for semesterregistrering. Systemet har vokst til i dag å bestå av følgende komponenter: FS saksbehandlerapplikasjon (FS-kjernen) Studentweb Søknadsweb (for studieprogram som ikke dekkes av NOM) Etterutdanningsweb LIST (ledelsesinformasjon og statistikk) WebService Fagpersonweb EPN (Emne på nett) Et viktig arbeid i 2009 har vært omskriving av web-applikasjoner til nytt verktøy (JBOSS Seam). En annen større jobb har vært arbeidet med tilpassning av FS for VPD, som effektiviserer drift av FS vesentlig. Dette er av stor betydning med det antall høyskoler som nå bruker FS. Det har også vært arbeidet med å overta EpN fra NTNU. En nærmere gjennomgang av utførte oppgaver i 2009 er gitt i kapittel 4 i dette notatet. 7

11 KAPITTEL 2 ORGANISASJON GENERELT Samarbeidstiltaket FS ble opprettet etter mønster av 1.4 i lov om universiteter og høgskoler. FS er administrativt tilknyttet Universitetet i Oslo. Samarbeidstiltaket har eget styre som ikke er underlagt UiOs styringsordninger. Styret har fem faste medlemmer og er oppnevnt av årsmøtet. Alle medlemsinstitusjoner deltar på årsmøtet med én representant, men med en stemmevekt som tilsvarer institusjonens økonomiske forpliktelse i tiltaket. Som en følge av at antall medlemsinstitusjoner har økt fra 25 til 40 i løpet av 2009, var ikke lenger organisering av samarbeidstiltaket, med en arbeidsgruppe med én representant fra hver av institusjonene, hensiktsmessig. I juni 2009 ble Den nasjonale arbeidsgruppen (Arbeidsgruppen) nedlagt og erstattet av Planleggingsgruppen, Kontaktlisten og Brukerforum. I 2009 ble det opprettet to nye ekspertgrupper, én for studentutveksling og én for rapportering, slik at ved overgangen til 2010 er det ni slike grupper. 8

12 ÅRSMØTET Årsmøtet ble avholdt 28. januar Årsmøtet godkjente årsberetning og regnskap for 2008, samt budsjett for Samarbeidets vedtekter ble endret i henhold til forslag fra styret. Da både leder og nestleder for styret sluttet i sine stillinger innen UH-sektoren i 2009 ble det avholdt et ekstraordinært årsmøte per e-post med svarfrist 2. oktober Valgkomiteens forslag til sammensetning av styret for resten av perioden til ble vedtatt. 9

13 STYRET Sittende styre er valgt for en periode på tre år ( ). Styret hadde ved inngangen av 2009 følgende medlemmer: Leder: Administrerende direktør Nils Dugstad, UMB Nestleder: Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø, HiST Styremedlem: Avdelingsdirektør Heidrun Hole, HiO Styremedlem: Utdanningsdirektør Christen Soleim, UiB Styremedlem: Studiesjef Kjetil Solvik, NMH Vararepresentanter var: 1. varamedlem: Seksjonssjef Knut Veium, NTNU 2. varamedlem: Økonomidirektør Seunn Smith-Tønnessen, UiA 3. varamedlem: Studiedirektør Beth Linde, HiØ Etter ekstraordinært årsmøte pr. 2. oktober 2009 er styret satt sammen som følger: Leder: Utdanningsdirektør Christen Soleim, Universitetet i Bergen Nestleder: Avdelingsdirektør Heidrun Hole, Høgskolen i Oslo Styremedlem: Studiesjef Kjetil Solvik, Norges Musikkhøgskole Styremedlem: Seksjonssjef Knut Veium, NTNU Styremedlem: Ass. universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen, Universitetet i Agder 1. varamedlem: Studiedirektør Beth Linde, Høgskolen i Østfold 2. varamedlem: Studiedirektør Monica Bakken, Universitetet i Oslo Første varamedlem møter fast på styremøtene. Det har vært avholdt fem styremøter i Styret har jobbet med følgende saker i 2009: Oppfølging av arbeidsoppgaver i FS i henhold til plan Oppfølging av arbeidet med overgang til FS for nye høgskoler Samarbeidstiltaket FS og organisering av samarbeid med medlemsinstitusjonene Strategi for FS for årene 2009 til 2013 Forberedelse til årsmøtet 2009 Avtale mellom Samarbeidstiltaket FS og USIT Referat fra styremøtene sendes Arbeidsgruppen/Planleggingsgruppen til orientering. 10

14 DEN NASJONALE ARBEIDSGRUPPEN OG PLANLEGGINGSGRUPPEN Det er avholdt to møter i Arbeidsgruppen. Med 16 nye FS-institusjoner i 2009 ble det 40 medlemmer i Arbeidsgruppen, dette er i fleste laget for en effektiv arbeidsgruppe: Det ble foreslått å nedlegge Arbeidsgruppen og erstatte dennes funksjoner gjennom Planleggingsgruppen, Brukerforum og Kontaktlisten. På det siste møtet i Arbeidsgruppen, den juni, ble Arbeidsgruppen formelt nedlagt. Planleggingsgruppen Planleggingsgruppen ble opprettet som en delvis erstatning for Arbeidsgruppen. Planleggingsgruppen skal: - Delta i planlegging av faglig innhold til Brukerforum. - Vurdere saker som ikke hører hjemme i en ekspertgruppe, eventuelt foreslå å opprette ekspertgruppe ved behov. - Være en rådgiver for Daglig leder i beslutninger Det er avholdt to møter i planleggingsgruppen i 2009 Kontaktlisten Kontaktlisten er en liste med én navngitt kontaktperson fra hver institusjon og en felles e- postadresse. Kontaktpersonen skal koordinere mellom Samarbeidstiltaket FS og egen institusjon og sørge for forankring av FS i egen institusjon. Kontaktpersonen benyttes til høringer og andre henvendelser som angår FS ved institusjonen Brukerforum Brukerforum arrangeres som to dagers seminarer, to ganger i året. Her vil det bli presentert nyheter i FS og andre FS-relaterte temaer. Alle institusjonene er med i Brukerforum med en eller flere representanter. Målet med Brukerforum er å skape en arena for temaer som har med FS og studieadministrasjon å gjøre, knytte kontakter og utveksle erfaringer. Første Brukerforum ble arrangert november 2009 med ca. 100 påmeldte. 11

15 EKSPERTGRUPPENE Med opprettelsen av to nye ekspertgrupper i 2009, rapportering og studentutveksling, er det nå ni ekspertgrupper: Godkjenningsgruppen arbeider med innspill til videreutvikling og forbedring av godkjenningsmodulen. I løpet av 2009 ble det laget oversikt over hva modulen skal dekke og hva slags saker som skal registreres i denne. Det er også beskrevet hvilken informasjon som skal registreres for ekstern utdanning. Det er avholdt tre møter i godkjenningsgruppen i Studentutvekslingsgruppen arbeider med å avdekke nødvendig funksjonalitet for utvekslingsstudenter gjennom å diskutere behov og eventuelle løsninger. Det er gjennomført en aktivitetsdekomponering for studentutveksling og dermed laget en beskrivelse av aktivitetene modulen skal dekke. Det er avholdt fire møter i Arkivgruppens mål er å avklare riktig og hensiktsmessig lagring som dekker Riksarkivets krav og gjeldende lovverk. Det er videre et mål å få en god integrasjon mellom FS og ephorte. Gruppen skal videre fastsette felles rutiner for hva som skal i ephorte og hva som skal i FS, se på en mulig integrasjon mellom ephorte og FS vurdere overgang til elektroniske studentmapper og finne en løsning for å støtte effektiv saksbehandling, uavhengig av system. Det er avholdt tre møter i Rapporteringsgruppen skal følge opp endringer i rapportering til eksterne aktører, hjelpe til med å spesifisere endringer i FS vedrørende rapportering og bidra til rutinebeskrivelser. Det er avholdt to møter i I Etterutdanningsgruppen gjennomgås Etter- og videreutdanningsmodulen med tanke på videreutvikling og forbedring. Det er avholdt ett møte i Doktorgradsgruppen gjennomgår doktorgradsmodulen med tanke på videreutvikling og forbedring av denne. Gruppen vil fokusere sitt arbeide på fremdriftsrapportering og det årlige doktorgradsseminaret. Det er avholdt ett møte i LISTgruppen skal definere rapporter til bruk for ledelsesinformasjon. Det er ikke avholdt møter i Det er planlagt å få i gang denne gruppen igjen i Studentwebgruppen har fast to møter i året hvor en går gjennom og prioriterer innkomne ønsker om endringer til neste versjon av StudentWeb. 12

16 Søknadswebgruppen har fast to møter i året hvor en går gjennom og prioriterer innkomne ønsker om endringer til neste versjon av SøknadsWeb. FS-SEKRETARIATET I 2009 har tre personer jobbet i FS-sekretariatet med i nærmere 2,5 årsverk 1 (3562 timer). Andora Sjøgren var daglig leder for FS til ny daglig leder, Julie Myhre Barkenæs tiltrådte i stillingen 1. april. Det har vært en viss dublering av timer for opplæring av ny leder. Ny leder har i løpet av året overtatt arbeidsoppgavene etter tidligere daglige leder. Arbeidsoppgavene for sekretariatet har blant annet bestått av: - Sekretariat for styret - Leder av Arbeidsgruppen og deretter Planleggingsgruppen - Leder av ekspertgruppene Studentutveksling og Arkiv - Sekretariat for Arbeidsgruppen, Planleggingsgruppen og ekspertgruppene (Doktorgrad, Etterutdanning, Studentweb, Søknadsweb, Godkjenning, Studentutveksling, Arkiv og Rapportering) - Kontakt med KD, NSD, SSB, SO, Lånekassa, leverandører av systemer som trenger data med mer fra FS. - Rådgiver overfor KD - Ansvarlig for spesifikasjon av ny funksjonalitet - Ansvar for felleskoder - Overta drift av Emneplanlegging på nett (EpN). - Kontakt med nye høgskoler som ønsker å ta i bruk FS - Arrangere seminar for nøkkelpersoner innen studieadministrative systemer fra Sverige, Finland, Danmark og Norge. - Arrangere Brukerforum - Prosjektansvar for nye høgskoler 1 Et FS-årsverk er 1500 timer 13

17 UTVIKLINGSGRUPPEN Leder for gruppen er senioringeniør Geir Vangen. Utviklingsgruppen har bestått av 16,9 årsverk. Det ble budsjettert med timer til videreutvikling, vedlikehold og brukerstøtte. Alle ressursene kjøpes av USIT. Totalt har utviklingsgruppen utført timer. 14

18 15

19 KAPITTEL 3 REGNSKAP FOR 2009 INNTEKTER OG UTGIFTER Oversikt over hva institusjonene har betalt til Samarbeidstiltaket FS i INNBETALT Institusjon Sum 2009 Sum 2008 NTNU Univ. for miljø- og biovitenskap Universitetet i Agder Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Stavanger Universitetet i Tromsø Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Norges Handelshøyskole Norges Idrettshøgskole Norges Musikkhøgskole Høgskolen i Akershus Høgskolen i Bergen Høgskolen i Bodø Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Harstad Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Narvik Høgskolen i Nesna Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Oslo Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Telemark

20 Høgskolen i Tromsø Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Østfold Høgskolen Stord/Haugesund Høgskulen i Volda Kunsthøgskolen i Bergen Norsk jernbaneskole Politihøgskolen Sum statlige institusjoner Campus Kristiania Det teologiske menighetsfakultet Diakonhjemmet høyskole Høgskolen Diakonova Lovisenberg Diakonale Høgskole Misjonshøgskolen Norges Informasjonstekn. Høgskole Sum private institusjoner TOTALT

21 UTGIFTER Budsjett Regnskap Sekretariat Vedlikehold Videreutvikling Nye høgskoler Balanse Delsum kjøp av timer Kjøp av 2 årsverk fra USIT til FS-sekretariat 3000/3562 timer (a kr. 600) Kjøp av personell fra USIT til vedlikehold av FS 6950/7737 timer (a kr. 600) Kjøp av personell fra USIT for å holde bestillingskurs 200/66 timer (a kr. 600) Kjøp av personell fra USIT til videreutvikling av FS, 8600 (timer a kr. 600) Kjøp av personell fra USIT til nye høgskoler 9750 timer a kr. 600 Overført USITs timeregnskap 885 timer (a kr. 600) 167 timer ( feilbudsjetterte på kurs) 200 timer ( fra mindreforbruk på andre kostnader)= 518 timer (a kr. 600) Reiser og bevertning på kurs/møter Andre utgifter Leie av infrastruktur - USIT, kr /årsverk, 19,5 årsverk Kjøp av tjenester fra NTNU - EPN Konsulentbruk Konferansedeltakelse og kompetanseoppbygging Reiser sekretariat/kurs Bevertning på møter og kurs Seminarer Ekstra datautstyr, programvare, linjeleie Delsum andre kostnader SUM UTGIFTER Det er et merforbruk av timer på i alt 885 timer, tilsvarer kr Det er funnet en feil i budsjett for 2009, kr for bestillingskurs. Det er et mindreforbruk på andre utgifter på kr Merforbruk av timer er ført mot mindreforbruk av andre utgifter og feilen i budsjettet. 18

22 INNTEKTER Budsjett Regnskap Bidrag fra KD til sekretariatet Betaling fra institusjonene for vedlikehold og videreutvikling av FS Inntekter fra nye høgskoler Midler fra Uninett for utvikling av VPD Inntekter fra kurs institusjonene selv betaler for Utestående fordringer for utvikling av VPD Inntektstap, overført til SUM INNTEKTER Avvik mellom budsjett og regnskap skyldes mindre inntekter fra betalingskurs samt redusert årsavgift for en høgskole. Kr i inntekter fra Uninett for utvikling av VPD utbetales i takt med at tilsvarende gevinst er utløst av underleverandøren for drift. 19

23 TIMEREGNSKAP Budsjettert Utført Sekretariat, antall timer Vedlikehold og videreutvikling, antall timer Utvikling, antall timer Nye høgskoler Timer sekretariat, dekket inn av mindreforbruk Timer inndekket av feilbudsettert til kurs Timer overført timeregnskap USIT SUM TIMER Et årsverk er i budsjett og regnskap i FS satt til timer. De resterende timer i et årsverk er beregnet brukt til andre oppgaver ved USIT, egenutvikling, deltakelse på konferanser og så videre. Timeregnskapet justeres over flere år. Ved årsskiftet 2005/2006 ble antall overførte timer justert ned til null. I 2006 og 2007 var det et overforbruk av timer på henholdsvis 343 og 1703 timer. I 2008 var det et underforbruk av 918 timer slik at vi dermed hadde et underskudd igjen på 1128 timer (det vil si USIT har levert 1128 timer for mye i løpet av disse 3 årene). I 2009 har USIT levert 885 timer for mye, hvorav det er budsjettdekning for 367 timer. De resterende 518 timene er overført USITs timeregnskap slik at status på timeregnskapet er at Samarbeidstiltaket FS har et underskudd på 1813 timer (USIT har levert 1813 timer for mye.) Sekretariatet har egentlig utført 3562 timer, men 200 timer er dekket inn av mindreforbruk på andre kostnader. Oversikt over utvikling av timeregnskap etter at det ble justert ned til null ved årsskiftet 2005/2006: Årsskifte: 2005/ / / / /2010 Differanse budsjett og regnskap Akkumulerte timer

24 21

25 KAPITTEL 4 STATUSRAPPORT ARBEIDSOPPGAVER ARBEIDSOPPGAVER Dette kapittelet gir en oversikt over hvilke arbeidsoppgaver som er utført i 2009 når det gjelder vedlikehold og videreutvikling av FS. Det sammenlignes med oppgaver skissert i arbeidsplanen for Det ble planlagt utført timer til utviklingsarbeidet, og det er utført timer. Planlagte og reelle timer har fordelt seg slik: Timeforbruk FS 2009 Arbeidsoppgaver - budsjettert og utført AKTIVITETSNAVN PLANLAGTE TIMER I 2009 UTFØRTE TIMER I 2009 Vedlikeholdsoppgaver Driftsoppgaver Brukerstøtte Bestillingskurs Sum vedlikeholdsoppgaver Nye høgskoler Brukerstøtte Konvertering VPD-løsning Prosjektleder nye høgskoler Sum nye høgskoler

26 Videreutviklingsoppgaver Webutvikling/arkitektur WebService Videreutvikling på spesielle områder StudentWeb/SøknadsWeb Fagpersonweb Etterutdanningsmodul inkl. EVU-web Ledelsesinformasjon Restrukturering av eksamensmodulen 0 97 Emneplanlegging på Nett Sum videreutviklingsoppgaver TOTALT DRIFTSOPPGAVER Utførte oppgaver i 2009: Klientverktøyet Powerbuilder 11.5 er satt i produksjon, med støtte for Windows Vista. Klienten kan nå også kjøres på 64bit plattform. Innloggingstjenesten Moria 4 (Feide) er implementert i webapplikasjonene for FS, og FS er nå den største brukeren av denne tjenesten. Det er arbeidet mye med VPD (Virtual Private Database) i 2009 for å gi en databaseplattform der flere institusjoner kan benytte felles database. Dette gir mange driftsfordeler, og på sikt lavere driftsutgifter for institusjonene. VPD skal etter planen produksjonssettes i Lånekasserapporteringen er utvidet med rapportering av studieprogram, noe som erstatter den tidligere manuelle innberetningen av studietilbud fra den enkelte institusjon. Det er utført mange endringer i rapporteringen til DBH, blant annet med overgang til individbasert rapportering for registrerte studenter. Høsten 2009 startet arbeidet med sammenslåing av rapportering til DBH og SSB. 23

27 FS har i 2009 fortsatt deltakelse i europeisk standardiseringsarbeid, og er med i ekspertgruppen som lager ELM-standarden innenfor CEN. Denne standarden omhandler studentmobilitet, og utkast til standard er levert høsten I november 2009 startet et nytt prosjekt Mobility Project i regi av RS3G (EUNIS), som har som mål å skape systemer for utveksling av studentdata i forbindelse med studentutveksling. Dette gjelder utvekslingsavtaler, nominasjoner, learning agreements og resultater. FS deltar i prosjektet og leder arkitekturarbeidet. Det ble våren 2009 gitt noe støtte til UiT og HiTø i forbindelse med sammenslåingen av institusjonene. Det er ellers utført en del forbedringer og utvidelser i FS-klienten i 2009, noe mindre enn i tidligere år pga arbeidet med nye høgskoler. Aktiviteten har vært gjennomført i henhold til planen med noe færre timer enn budsjettert. BRUKERSTØTTE Jobben i brukerstøttegruppa har i 2009 vært sterkt preget av innføringen av nye høgskoler. Det har derfor vært lite kapasitet til å arbeide med dokumentasjonen, men dette var også i følge planen. Det har vært avholdt ett seminar: Doktorgradsseminar i Oslo mai Følgende kurs er avholdt: Opptak NOM Opptak lokalt med søknadsweb Betaling Det ble holdt fem bestillingskurs i Det er medgått nesten 1200 timer mer enn planlagt til brukerstøtte. Det er avholdt færre betalingskurs enn budsjettert. NYE HØGSKOLER 16 institusjoner tok i bruk FS i 2009, og de fleste gjorde dette i følge planen. Det er lagt inn store ressurser på planlegging, brukerstøtte, kurs og konvertering i forbindelse med denne overgangen. Timeforbruket har likevel vært mindre enn budsjettert, nærmere 400 færre på planlegging, brukerstøtte og kurs og over 800 færre timer på konvertering. Arbeidet med de fem institusjonene som skal i gang i mars 2010 er startet. 24

28 Aktiviteten har i hovedsak vært gjennomført i henhold til planen. Igangsetting for NITH ble om lag tre måneder forsinket pga krav til endringer i betalingsmodulen (regnskapsprinsippet) for å kunne ta i bruk FS. Jernbaneskolen ble ca 5 måneder forsinket da de måtte bli medlem av Uninett for å kunne bli driftet av Uninett FAS, noe som medførte arbeid helt ned på kablingsnivå. For øvrige institusjoner har overgangen stort sett gått i følge planen. WEBUTVIKLING I 2008 ble JBoss Seam valgt som nytt verktøy for webapplikasjoner for FS, og det ble samme år gjennomført et pilotprosjekt med verktøyet. Tidlig i 2009 ble fagpersonweb i hovedsak ferdigstilt, men ikke fullført før sent i Omskriving av Søknadsweb ble startet høsten 2009, og ferdigstilt i Nytt prosjekt for omskriving av EVU-web startet oktober 2009, og ferdigstilling planlegges før sommeren Arbeidet innenfor aktiviteten omfatter også mye opplæring av utviklerne i bruk av det nye verktøyet. Aktiviteten er noe forsinket pga mannskapssituasjonen. Søknadsweb ble ferdig om lag fire måneder etter planen, og fagpersonweb om lag 10 måneder etter planen. Arbeidet med FSkonnektorer måtte prioriteres foran produksjonssetting av fagpersonweb. Søknadsweb ble utviklet i hovedsak i følge planen, men det har tatt lengre tid å få opp test- og produksjonsmiljø enn planlagt. Aktiviteten økes med 1 person fra januar WEBSERVICE (FSWS) WebService er en tjeneste for å overføre data mellom systemene. Våren 2009 gjennomførte Uninett FAS et prosjekt i sektoren for å få laget integrasjon mot FS fra brukeradministrasjonssystemer FS-konnektorer. Arbeidet innenfor FS har vært å lage WebService som har tilfredstilt disse konnektorene, med import og eksport av data om studier, studenter og fagpersoner. Tjenesten ble produksjonssatt våren 2009, og det har vært en del oppdateringer/forbedringer av denne etter hvert som nye institusjoner har tatt den i bruk høsten FSWS ble flyttet fra Oracle Application Server (OAS) til JBoss server i 2009 for å få samme driftsmiljø for FSWS som for de nye webapplikasjonene. Dette forenkler driften av tjenesten vesentlig. Aktiviteten er gjennomført med noe større innsats, 100 timer mer, enn planlagt. 25

29 ARBEID INNENFOR SPESIELLE OMRÅDER: Opptak Kunnskapsløftet er implementert og opptaket har gått relativt greit. Ny rutine i FS for automatisk saksbehandling ble laget i 2009, og sparer flere årsverk for sektoren. Betalingsmodulen Betalingsmodulen: Det er i 2009 innført funksjonalitet for regnskapsprinsippet, noe som medfører at institusjonene kan velge mellom å kjøre etter kontakt- eller regnskapsprinsippet ved kontering fra FS. For statlig sektor vil det fortsatt kjøres etter kontaktprinsippet da inntekten først bokføres når betalingen er gjort, og det er først da studenten får varen. Det er også innført mulighet for flerfirmaløsning i betalingsmodulen. Det har ikke vært kapasitet til å arbeide med nettbetaling og elektronisk faktura. Utenlandske søkere Ekspertgruppen for utveksling har startet analysering av behandling av utenlandske søkere. Arbeidet fortsetter i Aktiviteten har delvis vært gjennomført i henhold til plan, men det har ikke vært kapasitet til å arbeide med løsning for nettbetaling og elektronisk faktura. Innføring av regnskapsprinsippet i betalingsmodulen var ikke planlagt for 2009 og har krevd en del ekstra ressurser. Dette er oppgaver som ikke hadde høyeste prioritet i STUDENTWEB/SØKNADSWEB For Studentweb og Søknadsweb er det to ekspertgrupper som foretar prioritering av oppgaver som skal utføres innenfor disse applikasjonene, basert på innspill fra institusjonene. De fleste prioriterte oppgaver er gjennomført innenfor begge applikasjoner. Innen studentweb gjenstår det noen prioriterte oppgaver som vil bli tatt inn i prosjektet for omskriving til JBoss Seam. Dette gjelder delmelding til vurdering, generell bestillingsfunksjonalitet og programavhengige registreringsfrister. Søknadsweb er omskrevet til JBoss Seam, og eksisterende gammel søknadsweb vil ikke lengre bli vedlikeholdt. Aktiviteten har vært gjennomført med i overkant av 200 timer mer enn budsjettert. 26

30 FAGPERSONWEB Omskrevet til JBoss Seam i 2008, testet våren 2009 og ferdigstilt sent i Se aktivitet Webutvikling. ETTERUTDANNINGSMODUL MED EVU-WEB Kun mindre endringer og vedlikehold har vært gjort innenfor eksisterende EVU-web. Aktiviteten har vært gjennomført i henhold til planen. LIST Arbeidet med konvertering av eksamensmodul til vurderingsmodul ble avsluttet i april. Dette tok lenger tid enn planlagt og har forskjøvet andre planlagte arbeidsoppgaver. Arbeidsbøkene i LIST er tilpasset ny struktur. Karakterer fra videregående skole er tatt inn i datavarehus og ligger klar til utrulling for lærestedene. Vitnemål fra videregående skole blir ferdigstilt ved utgangen av Dette vil gi nye muligheter for å analysere sammenhengen mellom nivået i videregående skole og studentens prestasjoner i høyere utdanning. Høsten 2009 ble det igangsatt et større arbeid med omstrukturering av utviklings-, test og produksjonsmiljø. Aktiviteten har vært gjennomført med flere timer enn planlagt, arbeidet med konvertering av eksamensmodul til vurderingsmodul har tatt mer tid enn forutsatt. EMNEPLANLEGGING PÅ NETT EPN EpN er en applikasjon for å planlegge emneporteføljen for neste studieår, og er koblet mot FS med import- og eksportgrensesnitt. Applikasjonen er utviklet ved NTNU, men er fra 2009 en del av FS. Utviklingen av EpN ble overtatt av FS-utviklingsgruppe i 2009, og satt i drift ved USIT i oktober NTNU og UiT er i produksjon på ny plattform. UiS er pilot på tjenesten som ny institusjon, og danner grunnlag for igangsetting for flere institusjoner. Tjenesten vil tilbys alle institusjoner i løpet av våren Aktiviteten har tatt mer enn dobbelt så mange timer som planlagt. 27

31 KAPITTEL 5 ADRESSER TIL INSTITUSJONER SOM BRUKER FS Norges Teknisk-Naturvitenskapelige universitet 7491 Trondheim Telefon: Telefaks: E-post: Universitetet i Agder Gimlemoen Serviceboks 422, 4604 Kristiansand Telefon: Telefaks: E-post: Universitetet i Oslo Problemveien P.b Blindern, 0316 OSLO Telefon: Telefaks: E-post: Universitetet i Tromsø 9037 Tromsø Telefon: Telefaks: E-post: Norges Handelshøyskole Helleveien BERGEN Telefon: Telefaks: E-post: Norges Musikkhøgskole Universitetet for miljø- og biovitenskap Postboks 5003, 1432 Ås Telefon: Telefaks: E-post: Universitetet i Bergen Postboks 7800, 5020 Bergen Telefon: Telefaks: E-post: Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger Telefon: Telefaks: E-post: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Maridalsveien 29 P.b St. Olavs plass, 0130 OSLO Telefon: Telefaks: E-post: Norges idrettshøgskole Sognsveien 220 Postboks 4014 Ullevål Stadion 0806 OSLO Telefon: Telefaks: E-post: Høgskolen i Bergen 28

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 28. mars 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 28. mars 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-043 Innkalling Møte

Detaljer

Tertialrapport for FS Første tertial 2013. 03.06.2013 Felles studentsystem

Tertialrapport for FS Første tertial 2013. 03.06.2013 Felles studentsystem Tertialrapport for FS Første tertial 03.06. Felles studentsystem Tertialrapport for FS Første tertial Dette er en tertialrapport for FS for første tertial. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-13-003

Detaljer

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem)

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Versjon 10. juni 2013 1 Bakgrunn Samarbeidstiltaket FS er et samarbeid mellom norske universiteter og høgskoler med ansvar for å videreutvikle

Detaljer

Innkalling. Møte i samarbeidstiltakets årsmøte. Tid: Onsdag 28. januar 2009 kl 13:00-15:00

Innkalling. Møte i samarbeidstiltakets årsmøte. Tid: Onsdag 28. januar 2009 kl 13:00-15:00 Felles studentsystem Telefon: 22852527 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-09-004 Innkalling Møte

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

Tertialrapport for FS Første tertial 2012. 14.06.2012 Felles studentsystem

Tertialrapport for FS Første tertial 2012. 14.06.2012 Felles studentsystem Tertialrapport for FS Første tertial 2012 14.06.2012 Felles studentsystem Tertialrapport for FS Første tertial 2012 Dette er en tertialrapport for FS for første tertial 2012. Punktene i rapporten refererer

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 11. januar 2011

Referat. Møte i styret for FS 11. januar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Innkalling til samarbeidstiltakets årsmøte

Innkalling til samarbeidstiltakets årsmøte Postadresse: Felles studentsystem USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo Telefon: 22852527, 22852508 Telefax: 22852970 E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no Innkalling FS-08-005 ND/AFS

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 28. mars 2011

Referat. Møte i styret for FS 28. mars 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Seunn Smith-Tønnessen, UiA Gunn Rognstad, HiG Aud Magna Gabrielsen, NTNU. Kjetil Solvik, NMH

Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Seunn Smith-Tønnessen, UiA Gunn Rognstad, HiG Aud Magna Gabrielsen, NTNU. Kjetil Solvik, NMH Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 25. november 2010

Referat. Møte i styret for FS 25. november 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Atlantis Medisinske Høgskole tar i bruk FS i løpet av høsten 2014. Dermed vil det være totalt 52 institusjoner som bruker FS innen utgangen av 2014.

Atlantis Medisinske Høgskole tar i bruk FS i løpet av høsten 2014. Dermed vil det være totalt 52 institusjoner som bruker FS innen utgangen av 2014. Budsjett 2014 Felles Studentsystem Generelt Pr. 01.01.2014 har Samarbeidstiltaket FS 51 medlemsinstitusjoner. Nedgangen fra 54 institusjoner i 2013 skyldes fusjon mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen

Detaljer

2012 arbeidsoppgaver

2012 arbeidsoppgaver evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent undervisning semesterregistrering webservice kvalifikasjon

Detaljer

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste From: Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 To: Postmottak Subject: Regnskapsavlegget for 2015 - Frister Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-14.09.2015

Detaljer

Risikoanalysen beskriver status per 30.04.13 med tiltak/kommentarer for hver enkel risikofaktor.

Risikoanalysen beskriver status per 30.04.13 med tiltak/kommentarer for hver enkel risikofaktor. Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-13-089 ALL Til: Styret

Detaljer

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent undervisning budsjett semesterregistrering webservice

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Igic;(1L't Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

ARBEIDSOPPGAVER 2014 NY STUDENTWEB DIGITALISERING INTEGRASJON SAKSFLYTSYSTEM

ARBEIDSOPPGAVER 2014 NY STUDENTWEB DIGITALISERING INTEGRASJON SAKSFLYTSYSTEM ARBEIDSOPPGAVER 2014 NY STUDENTWEB DIGITALISERING INTEGRASJON SAKSFLYTSYSTEM Felles studentsystem Arbeidsoppgaver 2014 Innholdsfortegnelse GENERELT... 1 HOVEDAKTIVITETER I 2014... 4 1. FORVALTNING OG

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 30. mai 2011

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 30. mai 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg FS Brukerforum 2012 Tromsø 30. oktober Rachel Glasser Hvorfor felles mal? Kvalitet Vitnemålet skal være: gjenkjennelig som et gyldig norsk dokument forståelig:

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 6/2014

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 3. mars 2014

Referat. Møte i styret for FS 3. mars 2014 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 19. september 2011

Referat. Møte i styret for FS 19. september 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Samletabeller 2013 S1 S2 S3 S4 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Vitenskapelig/faglig

Detaljer

Status fusjoner i 2015-2016, konsekvenser og risikovurdering

Status fusjoner i 2015-2016, konsekvenser og risikovurdering Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT FSAT-15-029 OMN Notat Status fusjoner i 2015-2016, konsekvenser og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt og svarer på de problemstillingene

Detaljer

Oversikt over tabeller for 2013

Oversikt over tabeller for 2013 Oversikt tabeller for 2013 NIFU/Hgu 03.12.2014 Professorer P1 Professor i 2013 etter lærestedstype, kjønn og alder P2 Professor i 2013 etter fagområde, kjønn og alder P3 Professor i 2013 etter universitet,

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT OMN Til styret Sak 3 Status fusjoner i 2015-2016, konsekvenser og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering.

Detaljer

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner 2012 2013 2014 Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd 286 999 317 139 276 981 Prosjekter finansiert av

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT FSAT-15-117 OMN Til styret Sak 3b Status fusjoner i 2015-2016 og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering.

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-010 Innkalling Møte

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 7. og 8. februar 2011

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 7. og 8. februar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-17.07.14 Dialogmøter med er og høyskoler september 2014 Vi viser til brev av 26. mai 2014 med invitasjon til dialogmøter i september 2014, i forbindelse med

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 17. oktober 2013

Referat. Møte i styret for FS 17. oktober 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Dette er en tertialrapport for FS for første tertial 2014. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014.

Dette er en tertialrapport for FS for første tertial 2014. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014. Generelt Dette er en rapport for FS for første. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver. Styret har valgt følgende hovedprioriteringer for : 1. Ferdigstillelse av ny StudentWeb

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 18. juni 2012

Referat. Møte i styret for FS 18. juni 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 12. november 2012

Referat. Møte i styret for FS 12. november 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Referat. Møte i Arkivgruppen 15.11.2010

Referat. Møte i Arkivgruppen 15.11.2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Arkivgruppen

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 18. februar 2010

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 18. februar 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Mobilitet / godkjenning

Mobilitet / godkjenning Mobilitet / godkjenning Systemstøtte for studentmobilitet Geir Magne Vangen USIT, University of Oslo NUAS Seminar, Stockholm 2012-08-13 1 Mange sentrale prosesser er blitt effektivisert de siste 20 årene

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT FSAT-15-085 OMN Til styret Sak 3 Status fusjoner i 2015-2016 og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering.

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for rapportering 08.06.2010

Referat. Møte i gruppe for rapportering 08.06.2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 25. november 2010 kl 10:00-15:00. Møterom. 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 25. november 2010 kl 10:00-15:00. Møterom. 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-155 Innkalling Møte

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 2. november 2010

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 2. november 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 4. mars 2010 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 4. mars 2010 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-041 Innkalling Møte

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 12. desember 2013

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 12. desember 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat FSAT. Møte i ekspertgruppene for GAUS og Godkjenning

Referat FSAT. Møte i ekspertgruppene for GAUS og Godkjenning FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. januar 2011

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. januar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-025 Referat Møte i

Detaljer

FS webapplikasjoner. Kathy Haugen Kontaktforum 2013

FS webapplikasjoner. Kathy Haugen Kontaktforum 2013 FS webapplikasjoner Kathy Haugen Hvilke webapplikasjoner har vi? StudentWeb SøknadsWeb Nomination EvuWeb FagpersonWeb EpN Webservicer 2 StudentWeb StudentWeb er en webapplikasjon for studenter. StudentWeb

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2013 gikk ut 15. april. Dette notatet gir en oppsummering

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 18. april 2013

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 18. april 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i 18.

Detaljer

Referat. Møte i Arkivgruppen 13.04.2010

Referat. Møte i Arkivgruppen 13.04.2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Arkivgruppen

Detaljer

Dette er en tertialrapport for FS for andre tertial 2014. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014.

Dette er en tertialrapport for FS for andre tertial 2014. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014. Generelt Dette er en rapport for FS for andre. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver. Styret har valgt følgende hovedprioriteringer for : 1. Ferdigstillelse av ny StudentWeb

Detaljer

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 30. oktober 2014

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 30. oktober 2014 FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Deres ref Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 Foreløpig tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Referat Møte i styret for Cristin 17. november 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

Oppfølging av prosjekter en enklere hverdag?

Oppfølging av prosjekter en enklere hverdag? Oppfølging av prosjekter en enklere hverdag? NARMA 27.11.2012 Ny prosjektmodul i Agresso forenkler hverdagen for økonomimedarbeidere og prosjektledere Universitetet i Stavanger (UiS) Anne Marie Brask Eilertsen

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

Struktur og arkitektur

Struktur og arkitektur Struktur og arkitektur Sammenhengen mellom strukturmeldingen og arbeidet med IT-arkitektur i sektoren. Kan arkitektur bidra til at strukturendringer forenkles? Konsentrasjon for kvalitet En formidabel

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 21. og 22. september 2010

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 21. og 22. september 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 17. juni 2014

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 17. juni 2014 Felles studentsystem Telefon: 22852818, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 12. april 2012

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 12. april 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Referat. Møte i styret for Felles studentsystem 6. september 2013

Referat. Møte i styret for Felles studentsystem 6. september 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Hvor gode er vi på mobilitet?

Hvor gode er vi på mobilitet? Hvor gode er vi på mobilitet? Arne Haugen Internasjonaliseringskonferansen 9. mars 2016 Utvekslingsstudenter fra Norge 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for SøknadsWeb/opptak 12. januar 2010

Referat. Møte i gruppe for SøknadsWeb/opptak 12. januar 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler Antall publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng (gammel utregning) Institusjonskategori INSTITUSJONSNRINSTITUSJON Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 13. mars 2013

Referat. Møte i styret for FS 13. mars 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Fjorårets data om studentenes tidsbruk skapte en del debatt. En innvending som kom frem var at spørsmålene om tidsbruk ikke var presise nok, og at

Detaljer

FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014

FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014 Generelt Dette er årsrapport for FS for 2014. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014. Styret valgte følgende hovedprioriteringer for 2014: 1. Ferdigstillelse av ny StudentWeb

Detaljer

Alle norske akkrediterte universitet og høgskoler kan søke, og vi ber lærestedene videreformidle denne utlysningen til alle sine avdelinger.

Alle norske akkrediterte universitet og høgskoler kan søke, og vi ber lærestedene videreformidle denne utlysningen til alle sine avdelinger. Universiteter og høgskoler iflg. liste Deres ref.: Vår ref.: 2015/1059 VAM000/300 Dato: 12.05.2015 Utlysning av Norgesuniversitetets prosjektmidler 2016 Norgesuniversitetet lyser med dette ut prosjektmidler

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Saksnr.: Ark: Det finnes to ordninger for fastsetting av lønn for tilsatte rektorer.

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Saksnr.: Ark: Det finnes to ordninger for fastsetting av lønn for tilsatte rektorer. DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Saksnr.: Ark: Statlige universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201005960-/INW 03.03.2011 Regler for avlonning av rektorer Det er for tiden stor oppmerksomhet

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 7. juni 2010 kl 10:00-15:00. Møterom 8. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 7. juni 2010 kl 10:00-15:00. Møterom 8. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-088 Innkalling Møte

Detaljer

Evaluering av kvoteordningen høring

Evaluering av kvoteordningen høring Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/3683 07.07.14 Evaluering av kvoteordningen høring Støtteordningen gjennom Statens lånekasse for utdanning for studenter fra utviklingsland, land på Vest-Balkan, i

Detaljer

Referat. Møte i FS-doktorgradsgruppen 16.02.2010

Referat. Møte i FS-doktorgradsgruppen 16.02.2010 Felles studentsystem Telefon: 22852527 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i FS-doktorgradsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 7. september 2011

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 7. september 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012)

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) (Tallene for 2012 vil sannsynligvis bli justert etter opptaket i juli, og må derfor sees på som foreløpige

Detaljer

Referat. Møte i Vurderingsgruppen 25. januar 2011

Referat. Møte i Vurderingsgruppen 25. januar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-130 Referat Møte i

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019 Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi 2016-2019 Strategiske mål 1. FSAT skal være en profesjonell leverandør av tjenester og systemer av høy kvalitet til norske utdanningsinstitusjoner.

Detaljer

Innkalling. Møte i Arkivgruppen 13.04.2010. Tid: Tirsdag 13. april 2010, kl 10:00 15:00. Møterom 5. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i Arkivgruppen 13.04.2010. Tid: Tirsdag 13. april 2010, kl 10:00 15:00. Møterom 5. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-064 Innkalling Møte

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 20. april 2012

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 20. april 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 10. mai 2010

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 10. mai 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Onsdag 13. november 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 8. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Onsdag 13. november 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 8. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-151 Innkalling

Detaljer

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole?

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Porsgrunn 29. august 2014 Knut Vareide 08.01.2015 1 Høgskoler har ansatte og studenter det gir en umiddelbar påvirkning på steder. Først en liten oversikt

Detaljer

Lånekassen gjør om på sin nettsøknad for delstudier sommeren 2015. Mer informasjon om dette under punkt 5.

Lånekassen gjør om på sin nettsøknad for delstudier sommeren 2015. Mer informasjon om dette under punkt 5. Felles studentsystem Telefon: 22840798 FSAT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Til: Planleggingsgruppen

Detaljer

Inger Setnes, HiOA Hans J. Berntsen, HiT Sven Petter Myhr Næss, NMH Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Agnethe Sidselrud, USIT Aune Moe, USIT

Inger Setnes, HiOA Hans J. Berntsen, HiT Sven Petter Myhr Næss, NMH Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Agnethe Sidselrud, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-170 Innkalling

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi. Styreleder Christen Soleim

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi. Styreleder Christen Soleim Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi Styreleder Christen Soleim Opprettelse For å sikre videreutvikling av de studieadministrative tjenestene, besluttet Kunnskaps-departementet 14.

Detaljer

Hans J. Berntsen, HiT Marit Vartdal Engeset, HVO Jan Johansen, KHiO Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Kathy Foss Haugen, USIT Aune Moe, USIT

Hans J. Berntsen, HiT Marit Vartdal Engeset, HVO Jan Johansen, KHiO Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Kathy Foss Haugen, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-12-121 Innkalling Møte

Detaljer

GAUS Godkjenning av utenlandske studier. FS-Brukerforum 14.4.2015 Agnethe Sidselrud, Martin Sagen

GAUS Godkjenning av utenlandske studier. FS-Brukerforum 14.4.2015 Agnethe Sidselrud, Martin Sagen GAUS Godkjenning av utenlandske studier FS-Brukerforum 14.4.2015 Agnethe Sidselrud, Martin Sagen «Departementet viser til at det er opprettet en database, GAUS, hvor universiteter og høyskoler skal registrere

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. og 21. august 2012

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. og 21. august 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794 Avgangsundersøkelsen NSF 2013 Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 10 794 Hvor studerer du? Prosent Nummer Diakonhjemmet Høgskole 21 Haraldsplass Diakonale Høgskole 19 Høgskolen Betanien 1

Detaljer

Referat. Møte i ekspertgruppen for sak arkiv 3. juni 2014

Referat. Møte i ekspertgruppen for sak arkiv 3. juni 2014 Postadresse: Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-14-068

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Tilstede: Økonomidirektør Frank Arntsen, NTNU Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder

Detaljer

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering versjon 2.9.15 Richard Edvin Borge, Adelheid Mortensen Huuse 1 1 Introduksjon Som et ledd i digitaliseringen av eksamensprosessen er det ønskelig å få en løsning

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer