Universitetet i Stavanger Styret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetet i Stavanger Styret"

Transkript

1 Universitetet i Stavanger Styret US 34/14 Årsrapport HMS for 2013 ephortesak: 2013/249 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: Informasjonsansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Dokumenter i saken: Årsrapport for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ved Universitetet i Stavanger 2013 Utvalgte HMS-dokumenter fra stabs- og støtteenheter, AM, HF, SV og TN Årsrapport 2013 fra bedriftshelsetjenesten Årsrapport for arbeidsmiljøutvalget 2013 Handlingsplan 2014 for avtalt bistand fra Stamina Helse Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet ved Universitetet i Stavanger 2014 Saken gjelder: Styret orienteres med dette om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS-arbeidet) ved UiS 2013, samt videre planer for HMS-arbeidet. Vurdering: De største utfordringene innenfor HMS er knyttet til det psykososiale arbeidsmiljøet hvor det i tråd med universitetets strategi skal arbeides for et arbeidsfellesskap som preges av åpenhet, respekt og redelighet innad og utad. Slike utfordringer er vanskeligere å gripe fatt i enn utfordringer knyttet til fysisk arbeidsmiljø, sikkerhet og ytre miljø. Når det gjelder psykososialt arbeidsmiljø er rammer for personalledelse, rekruttering av ledere og lederutvikling forhold som en har hatt og fortsatt vil ha oppmerksomhet omkring. Videre er universitetsdirektøren opptatt av at resultatene fra medarbeiderundersøkelsen følges opp som forutsatt. I 2014 vil det bli gjennomført en ny medarbeiderundersøkelse. Planlegging og gjennomføring av denne vil bli viet oppmerksomhet. Det har vært, og vil fortsatt være stor oppmerksomhet knyttet opp til IA-arbeidet generelt og sykefraværet spesielt. Sykefraværet for 2013 var på 3,47 % mot 3,7 % i 2012, noe som er gledelig. Målet er høyt nærvær og fravær av arbeidsrelatert sykefravær. Forebygging og oppfølging av sykemeldte er viktige stikkord i arbeidet. Selv om det synes som om UiS har tatt et steg framover når det gjelder systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet, vil temaet fortsatt være høyt på dagsorden kommende år. Forslag til vedtak: Styret tar «Årsrapport for helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet ved Universitetet i Stavanger 2013» til orientering. Stavanger, John B. Møst universitetsdirektør 1/1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 Universitetet i Stavanger HR-avdelingen ÅRSRAPPORT FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET VED UNIVERSITETET I STAVANGER 2013 I Fakta omkring arbeidsmiljøutvalget 1. Dato for opprettelse av utvalget: Medlemmer i arbeidsmiljøutvalget 2013 Arbeidsgiverrepresentanter: Medlemmer Universitetsdirektør Lone Litlehamar Espen Skjoldal Gro Sokn Arbeidstakerrepresentanter: Medlemmer Rolf A. Jakobsen Tone Olsen * Åge Pedersen Åge Hultgren Varamedlemmer Personaldirektør (for universitetsdirektør) 1. Unni Vere Midthassel 2. Odd Folke Topland Varamedlemmer Liv Margareth Aksland Astri B. Engelsgjerd Eli-Christine Soltvedt * Astri B. Engelsgjerd inntrådte som fast medlem f.o.m. møtet for Tone Olsen. Leder: T.o.m : Åge Pedersen. I Åge Pedersens sykefravær har Tone Olsen vært fungerende leder. F.o.m : Gro Sokn Nestleder: T.o.m : Tone Olsen F.o.m : Lone Litlehamar 3. Antall avholdte møter i 2012: 5 Antall behandlede saker: 85 (inkl. godkjenning av innkalling/saksliste og referater) II Hovedpunktene i utvalgets arbeid Arbeidsmiljøutvalget har bl.a. fått seg forelagt saker som gjelder: a) Planlegging, utvikling, rapporter - Byggesituasjonen på UiS (fast sak på møtene, orientering fra ressursdirektør/direktør) - Byggesaker: nytt laboratoriebygg på Ullandhaug og påbygg SV-bygg - Årsrapporter tilretteleggingsarbeidet, bedriftshelsetjenesten og AMU - Årsrapport HMS 2012, til styret (o-sak) - Kvartalsvise sykefraværsrapporter - HMS-dokumenter fra enhetene (statusrapporter, risikovurderinger og handlingsplaner) - Handlingsplan HMS for UiS Melding om uønskede hendelser (ulykker, nestenulykker og avvik) - Arbeidsmiljø under omstilling: Opprettelse av Læringsmiljøsenteret og omorganisering av FRES/ESS 1

38 - Revisjon av HMS-prosedyrer og nye prosedyrer: Konflikthåndtering Trakassering/mobbing eller annen utilbørlig opptreden Kjemisk og biologisk helsefare Rus og spilleavhengighetsproblemer på arbeidsplassen Feltarbeid, feltkurs og ekskursjoner (ikke ferdigstilt) - Intern revisjon UiS EVU (o-sak) - Verneombudets rolle, funksjon og medvirkning gjennomgang av retningslinje - Systemrevisjon av HMS arbeidet ved UiS - Orden og renhold på UiS: «Fremtidens kontor» og «Fremtidens kontorlandskap» (o-sak) - Medarbeiderundersøkelsen: Informasjon og oppfølging b) Spørsmål ang. bedriftshelsetjeneste og den interne vernetjeneste - Aktivitetsplan for samarbeidet mellom UiS og bedriftshelsetjenesten 2013 (o-sak) - Kvartalsrapporter, timeforbruk bedriftshelsetjenesten (o-sak) - Anbud på bedriftshelsetjeneste: Bruk av opsjon og konkurransegrunnlag c) Spørsmål om opplæring, instruksjon og opplysningstjeneste - Gjennomføring av «helsedag» 2013 d) Andre planer/saker som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet - Opprettelse av lokale AMU (ble ikke opprettet) - Revisjon av HMS-håndboka - HMS-budsjett Sikkerhet på UiS tiltaksplan/videre arbeid - Opplegg/skjema for Sikker Jobb Analyse (SJA) e) Rapporter om yrkeshygieniske undersøkelser og måleresultater Ingen saker behandlet. f) Annet Ingen saker behandlet. AMUs arbeidsgruppe Arbeidsgruppa har i 2013 arbeidet med følgende saker: - Revisjon av HMS-håndboka - Gjennomgang av enhetenes HMS-dokumenter og påbegynt arbeid med risikovurdering og handlingsplan HMS for UiS 2014 I tillegg har arbeidsgruppa hatt møte med representanter fra Kvalitets- og læringsmiljøutvalget der bl.a. avvikssystem, røyking, sykkelparkering og vernerunder på undervisningsrom, leseplasser og utendørs stod på dagsorden. III Nærmere om AMUs arbeid 2013 Saker som er behandlet i AMU framgår av punkt II ovenfor. Dette er noen av de viktigste sakene: a) Byggesituasjon på UiS Arbeidsmiljøutvalget har i likhet med tidligere år hatt byggesituasjonen på UiS jevnlig på dagsorden i AMU møter. Det skjer ved at ressursdirektøren orienterer om pågående og planlagte byggeprosjekter. Hensikten er å gjøre seg kjent med status i byggesakene og se til at de ansatte, verneombud og bedriftshelsetjenesten deltar i byggeprosessen. 2

39 I 2013 har AMU gjennomgått tegninger for SV-bygg. Sak om gangbro mellom Kjølv Egelands hus og nytt laboratoriebygg har vært behandlet i utvalget. AMU uttalte at en forventet at den best mulige løsningen for å ivareta interessen til rullestolbrukere og andre med nedsatt funksjonsevne, med hensyn til tilgang til nytt laboratoriebygg og mellom laboratoriebygget og Kjølv Egelands hus, ble funnet. Fakultetsstyret TN har senere vedtatt å finansiere gangbroen. b) IA-arbeid Arbeidsmiljøutvalget får seg forelagt kvartalsvise oversikter over sykefraværet. Utvalget er opptatt av at arbeidsrelatert fravær tas tak i, og følges opp av enhetene. UiS har hatt høyt fokus på sykefraværsarbeidet/ia-arbeidet de siste årene, så også i Universitetet er opptatt av at fraværet er så lavt som mulig, og at det ikke forekommer arbeidsrelatert fravær. I likhet med tidligere år har det i 2013 vært gjennomført flere konkrete tiltak ved UiS for å forebygge sykefravær og få ansatte som er syke raskere tilbake i jobb, så som dekning av behandlingsutgifter, trim i arbeidstida, treningskurs for ansatte med belastningslidelser og samling Ergonomi og mestring i arbeidssituasjonen og arbeidsplassbesøk av ergonom. For 2013 samlet var sykefraværet på 3,47 %, noe som er lavere enn målsettingen på 3,52 %. Sykefraværet de siste årene har vært slik: Sum 2005 Sum 2006 Sum 2007 Sum 2008 Sum 2009 Sum 2010 Sum 2011 Sum 2012 Sum ,56 % 4,44 % 3,74 % 4,7 % 4,35 % 3,49 % 4,16 % 3,70 % 3,47 % c) Risikovurderinger og handlingsplaner AMUs arbeidsgruppe har også i 2013 foretatt en gjennomgang HMS-dokumentene som enhetene leverte inn høsten Disse var en del av grunnlaget for dokumentet «Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2013», se nedenfor. Arbeidsgruppa AMU har påbegynt tilsvarende arbeid for d) Revisjon av HMS-håndboka I henhold til retningslinjer skal HMS-håndboka revideres innen utgangen av mai måned hvert år og sak legges fram for AMU i juni møtet. AMUs arbeidsgruppe arbeidet med denne saken våren Saken ble behandlet av AMU i møte Flere av HMS-prosedyrene har blitt revidert i 2013: Konflikthåndtering Trakassering/mobbing eller annen utilbørlig opptreden Kjemisk og biologisk helsefare Rus (hvor spilleavhengighetsproblematikk på arbeidsplassen er blitt tatt inn) I tillegg har HR-avdelingen tatt initiativ til å etablere en ny HMS-prosedyre: Feltarbeid, feltkurs og ekskursjoner. Denne vil bli ferdigstilt i løpet av vinteren Prosedyrene blir behandlet av arbeidsmiljøutvalget før godkjenning av universitetsdirektøren. e) Orden og renhold Arbeidsmiljøutvalget behandlet sak om orden og renhold på UiS i møte Her ble det bl.a. vedtatt å be om at orden og ryddighet ble vektlagt ved årets vernerunde. I samme møte behandlet AMU alternative skisser fra driftsavdelingen og bedriftshelsetjenesten til «Fremtidens kontor». Målsettingen er helsefremmende kontorer for alle (ansatte og renholdere). AMU fattet bl.a. følgende vedtak i saken: «Når nytt SV-bygg skal innredes legges forslaget fra driftsavdelingen og bedriftshelsetjenesten til grunn, både alternativ A og alternativ B». AMU har også i 2013 bedt om at det settes av midler til hovedrenhold. Dette har ikke blitt prioritert. 3

40 f) Arbeidsmiljø under omstilling Opprettelse av Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ført til at AMU har fått seg forelagt sak om oppfølging av arbeidsmiljø under omstilling. Etter behandling i AMU ble det konkludert med at det ikke var behov for ytterligere oppfølging. g) Verneombudets rolle Etter forslag fra fakultetsdirektøren HF vedtok AMU, og senere universitetsdirektøren, å endre retningslinjen «Verneombudets rolle, funksjon og status mht. medvirkning og informasjon». Endringen innebærer at det ikke lenger er et krav å ha møte mellom verneombudene og fakultetsstyrene og museumsstyret en gang pr. semester. Det som nå står er at styrene ved fakultetene og museet kan ta opp HMS-saker på oppfordring fra verneombudene. h) Medarbeiderundersøkelsen Organisasjonspsykologen, som har ansvaret for gjennomføringen av undersøkelsen, deltok i møte i AMU og og redegjorde bl.a. for enhetenes oppfølging av undersøkelsen. Behovet for iverksetting av overordnede tiltak ble også diskutert. i) Sikkerhet Det ble høsten 2012 arbeidet med aktuelle sikkerhetstiltak på UiS. Saken ble revidert i januar 2013 og behandlet av AMU i møte IV Status for handlingsplan HMS for UiS 2013 Det er utarbeidet en prioritert handlingsplan HMS for UiS Status for tiltakene er slik: Område Tiltak Frist Status Psykososialt arbeidsmiljø a) Fortsatt oppfølging av resultatene av medarbeiderundersøkelsen b) Vurdere rammer for personalledelse mht: - Antall medarbeidere den enkelte leder kan ha kan ansvar for - Hvordan organisere lederarbeidet c) Forbedre prosessen v/ rekruttering og opplegg for lederutvikling d) Forbedre arbeidssituasjonen for stipendiater Fortløp Pågår Pga. manglende kapasitet har ikke tiltaket blitt fulgt opp. Det er fortsatt høyst aktuelt å arbeide videre med saken. Arbeidet er påbegynt. Totalt er tre ansatte på HR-avdelingen sertifisert for bruk av testverktøy i forbindelse med rekruttering og kan bistå enhetene i arbeidet. Videreutvikling av opplegg for lederutvikling pågår. Opplegg utarbeidet av UA og BHT for avvikling høsten 2013 ble ikke gjennomført pga. manglende påmelding. 4

41 Helse 1. Sykefravær a) Gjennomføre tiltak på handlingsplan IA Fortløp. Det har nok ikke vært så mye fokus på IA planen i 2013 som tidligere år, men det er stort sett stor oppmerksomhet omkring arbeidet med forebygging og oppfølging b) Følge rutiner for sykefraværsoppfølging Fortløp. Se ovenfor c) Tettere og mer målrettet samarbeid mellom UiS og NAV/Arbeidslivssent. Fortløp. Har ikke fått til konkrete samarb. prosjekter i 2013 slik som Arbeidslivssenteret ønsket d) Helseråd på intranett Tilbud om målinger/undersøkelser Fortløp. V 2013 «Helsedag» er gjennomført på campus (AR), AM, Bjergsted og Porsgrunn i november/desember Det blir fortløpende poengtert viktigheten av å involvere verneombud og BHT i prosessen 2. Inneklima og bygningsmessige forhold a) Fokus på byggeprosesser Fortløp. Det blir fortløpende poengtert viktigheten av å involvere verneombud og BHT i prosessen b) Fokus på temaet «Orden og renhold» Fortløp. AMU bad om at orden og ryddighet vektlegges på vernerunden i Driftsavdelingen og BHT har lagt fram opplegg for «Fremtidens kontor» og «Fremtidens kontorlandskap» 3. Avhengighet: Rus og pengespill Gjennomgå prosedyren og opplegget for rus. Vurdere temaet avhengighet Vår/høst 2013 Prosedyre «Rus og spilleavhengighetsproblemer på arbeidsplassen er vedtatt. 4. Røyking Fortsatt oppmerksomhet omkring røyking på campus/uis Fortløp. Universitetsbiblioteket har bl.a. tatt opp temaet med StOr i forbindelse med semesterstart. For øvrig har temaet ikke vært på dagsorden. Det synes som om problemet har avtatt noe. Ytre miljø Vurdere ytterligere tiltak for syklister og trimmere Fortløp. FRES har oppmerksomhet omkring temaet i forbindelse med nybygg. Temaet bør også tas inn i UiS sitt miljøarbeid (Grønn stat). Sikkerhet Fortsatt oppmerksomhet omkring sikkerhet og beredskap Fortløp. Ivaretas kontinuerlig av SKA Systematisk HMS-arbeid Vurdere behov for opplæring og informasjon V 2013 / H 2013 Revisjonsgruppa HMS hadde systematisk HMS på dagsorden ved gjennomføring av revisjon i alle enheter i vinter. Det kan synes som om arbeidet har resultert i mer fokus på dette. Tilbakemeldinger i forbindelse med HMS-møter og i andre sammenhenger, tilsa ikke behov for ytterligere opplæring/info. 5

42 V Annet HMS-arbeid HMS-møter med enhetene Våren 2013 gjennomførte HR-direktør de årlige HMS-møtene med enhetene. Fokus for møtene var oppfølging sikkerhet på UiS hvor Even Heien (ansvarlig for kriseplanen) deltok, medarbeiderundersøkelsen (status og utfordringer), IA-arbeidet (bl.a. med fokus på opplæring, forebygging og oppfølging av sykemeldte) og arbeidet med kjemikalier (aktuelt for TN, HF og AM). HR-direktøren utarbeidet en oppsummering fra møtene som ble lagt fram for AMU i møte (orienteringssak). Intern revisjon HMS Revisjonsgruppa HMS ved hovedverneombud, vara hovedverneombud og HMS-koordinator på HR-avdelingen gjennomfører i hht. universitetets retningslinjer en til to interne revisjoner i året for å se til at universitetets/enhetens HMS-system er etablert, oppdatert, fungerer og følges opp i tråd med overordnede og interne lover og bestemmelser. Våren 2013 ble det gjennomført intern revisjon HMS ved UiS EVU (daværende UiS Pluss). Revisjonen viste at det gjøres mye godt og systematisk HMS-arbeid ved UiS EVU. Det ble det gitt færre pålegg enn vanlig (kun fire). Disse går på manglende oppfølging av krav til det systematiske HMS-arbeidet: oversikt over organisering og ansvars- og oppgavefordeling, oversikt over forskrifter mm., evaluering av HMS-arbeidet årlig og møter med verneombudet. Det ble konstatert at enheten utfører enheten et veldig godt systematisk HMS-arbeid med tanke på introduksjon/opplæring, informasjon om HMS og medvirkning. Enheten utmerker seg også med et godt forebyggende og oppfølgende arbeid med fysisk og psykisk arbeidsmiljø. Revisjonsgruppas inntrykk er at UiS EVU har et svært godt arbeidsmiljø, noe som trolig ikke er tilfeldig men resultat av et systematisk fokus på det sosiale arbeidsmiljøet de siste årene. Høsten 2013 ble det gjennomført intern revisjon ved Strategi- og kommunikasjonsavdelingen (SKA). Også her var revisjonsgruppa svært godt fornøyd med det systematiske arbeidet som utføres. Det ble det ikke gitt pålegg, kun en merknad. Revisjonsgruppa berømmet SKA for et godt forebyggende og oppfølgende arbeid med det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet. I tillegg til disse ordinære revisjonene gjennomførte revisjonsgruppa HMS en revisjon av det systematiske HMS arbeidet ved enhetene. Selv om det gjøres mye godt og målrettet HMS-arbeid ved enhetene, blir det ved interne revisjoner HMS gitt pålegg som stort sett er de samme fra revisjon til revisjon. Revisjonen ble gjennomført for å rette oppmerksomhet mot dette og forhåpentligvis unngå tilsvarende avvik i fremtiden. Revisjonsgruppa var fornøyd med resultatet av revisjonen og den oppmerksomheten saken fikk. Trim Tiltaket Trim i arbeidstida er videreført i 2013, og da med lett-trim og step/styrke i SiS sportssenter og pilates i Bjergsted. Det er også gitt anledning til egentrening i Sørmarka, SiS sportssenter og nærområdet til IMD og AM, mandag til fredag kl , etter avtale med leder. I likhet med tidligere år arrangerte bedriftsidrettslaget lokal Sykle til jobben -aksjon. I 2013 deltok 61 ansatte, noe som er en nedgang på åtte personer fra Det blir gitt tilskudd til premier fra HMS budsjettet. HMS-opplæring HMS opplæring for ledere, verneombud/varaverneombud, medlemmer i AMU og HMS-koordinatorer ble gjennomført i februar personer fikk kursbevis. I tillegg var det tre personer som fikk kursbevis i mars, etter at «oppsamlingsheat» ble gjennomført. Det er fortsatt flere som står i rest med dager/deler av dager. Ledere må påse at de som skal ha opplæring får tatt denne så snart som mulig. 6

43 Kurs Bruk av hjertestarter, inkl. hjerte- og lungeredning UiS har 16 hjertestartere plassert ulike steder på campus, i Bjergsted, Arkeologisk museum (AM) og på Læringsmiljøsenteret avd. Porsgrunn. Det ble også i 2013 arrangert kurs i bruk av hjertestartere. I tillegg er det gjennomført oppfriskningskurs/ resertifisering. Ca. 110 personer har kursbevis, og kan bruke hjertestarten. Kursholder er Sissel Husebø, Institutt for helsefag. Førstehjelpskurs Etter vedtak i AMU arrangeres det førstehjelpskurs hvert annet år. Det deltok 27 personer på et tre timers kurs i juni Bedriftshelsetjenesten stod for gjennomføringen av kurset. Trusler og vold I likhet med 2012 ble det også i 2013 arrangert tretimers kurs med temaet «Trusler og vold». Det var til sammen 36 deltakere på de to kursene som ble gjennomført av bedriftshelsetjenesten «Helsedag» I 2012 ble det arrangert arbeidsmiljødag (1/2 dag). Med unntak av tilbudet om måling av blodsukker og blodtrykk, var arrangementet dårlig besøkt. Det ble derfor bestemt å arrangere en «helsedag» med målinger på Campus, i Bjergsted, på AM og i Porsgrunn. Tilbudet, som ble gjennomført av bedriftshelsetjenesten, var godt besøkt.. VI Enhetenes arbeid med helse, miljø og sikkerhet AMUs inntrykk er at det arbeides stadig bedre og mer målrettet med HMS på enhetene, selv om det er rom for forbedring. Gjennomføring av medarbeiderundersøkelser, og oppfølgingen av disse har ført til større oppmerksomhet omkring psykososiale utfordringer. Utfordringer av fysisk art blir tatt opp og søkt løst så godt det lar seg gjøre innenfor de rammer en har til rådighet. Gjennomgang av innsendte HMS-dokumenter, spesielt risikovurderinger og handlingsplaner, tilsier at det er rom for forbedring. Fakultetene og museet har stort sett gode oppsummeringer på overordnet nivå. Kvaliteten på dokumentene på lavere nivå er mer variabel. Dette må lederne ta tak i. Revisjonen av det systematiske HMS-arbeidet har forhåpentligvis bidratt til økt oppmerksomhet omkring kravene til HMS-arbeidet og viktigheten av å arbeide godt og systematisk med HMS. Intern revisjon HMS ved UiS EVU og SKA ga betydelig færre pålegg. Forhåpentligvis opplever en tilsvarende også ved kommende revisjoner. Samtidig er det viktig å se til at HMS-arbeidet ikke er en ren papireksersis, men blir brukt som redskap for utvikling og forbedring. Arbeidsmiljøutvalget vil vise til oppsummeringen fra HMS-møtene 2013 hvor HR-direktøren bl.a. uttalte følgende: Stabs- og støtteenheter: Det arbeides stadig bedre med HMS, selv om det er rom for forbedring. Enhetene må huske på å trekke verneombudet med i personalmøter i tråd med retningslinjer. HR-direktøren er veldig godt fornøyd med hvordan det arbeides med HMS på AM. Museet hadde veldig gode systemer før en ble en del av UiS og har utviklet disse videre. HMS-arbeidet ved HF går skrittvis framover. Fakultetet har noe å gå på når det gjelder utarbeidelse av risikovurdering og handlingsplan. Samtidig ser HR-direktøren at det gjøres mye godt HMS-arbeid ved fakultetet. TN har HMS høyt på dagsorden. Det vises i mange sammenhenger at enheten tar ansvar og følger opp. Fakultetet har en god overordnet handlingsplan, men det er fortsatt en del å hente før en kan være fornøyd med alle enhetsvise risikovurderinger og handlingsplaner. SV har en god overordnet handlingsplan. De fleste enheter kan med fordel arbeide for å forbedre risikovurderinger og handlingsplaner. 7

44 VII Bedriftshelsetjenestens arbeid Foruten det arbeidet universitetet selv utfører i forbindelse med helse, miljø og sikkerhet, er bedriftshelse-tjenesten en viktig bidragsyter i HMS-arbeidet. Årsrapporten fra Stamina Helse for 2013 legges fram for AMU som egen sak. VIII Tilretteleggingsutvalget Det har ikke vært møter i tilretteleggingsutvalget i IX Annet Følgende nøkkeltall er registrert for 2013: a) Sykefravær totalt: 3,47 % Herav egenmeldt fravær: 0,57 % b) Arbeidsrelatert fravær (ABS) Det er kun meldt om ett arbeidsrelatert fravær i 2013; en sykemelding i stabs- og støtteenheter *. * F.o.m. juli 2010 ble egenmeldingene registrert i SAP. Her er det ikke mulig å krysse av for egenmeldinger, men merknadsfelt kan brukes. Dette er rapportert til SSØ med tanke på utbedring av systemet. c) Uønskede hendelser Følgende er innrapportert: - Ulykker/nestenulykker: 14 Både ansatte (7) og studenter (7) har vært involvert i hendelsene. Flere av hendelsene har medført behov for førstehjelp og medisinsk behandling. Fire av hendelsene har resultert i fravær utover en time. En ansatt og seks studenter har skadet seg i forbindelse med undervisning i (idrettsfag). Det har vært en skade på verksted (student) og en skade på laboratorie (ansatt). Videre ble tre ansatte skadet ved å snuble i røtter ute, gå på glassdør og falle da dørhåndtak løsnet. Videre var det en nestenulykke da plastikk på overhead begynte å brenne og en da det kom røyk ut av høyttaler. To av hendelsene (ansatte) resulterte i sykehusinnleggelse. En av hendelsene skyldes defekt utstyr, mens det andre var et uhell. Korrigerende tiltak er iverksatt der det har vært behov. - Avvik: 12 Avvikene var: Fjerning/tyveri av utstyr (3), kortslutning av strømforsyning (1), åpen koblingsboks (1), brannalarm som følge av damputvikling (2), brannøvelse avdekking av teknisk svikt og usikkerhet omkring organisatoriske forhold (1), dårlig inneluft (1), opplevelse av trussel fra uønsket person (2) og skade på utvendig solavskjerming (1) Til sammenligning kan nevnes at rapportering av uønskede hendelser har vært slik de siste årene: 2012: 12 ulykker/nestenulykker og 5 avvik 2011: 10 ulykker/nestenulykker og 5 avvik 2010: 11 ulykker/nestenulykker og 7 avvik Arbeidsmiljøutvalget er fornøyd med oppfølgingen av uønskede hendelser, men antar i likhet med tidligere år at det er underrapportering. X Utfordringer og oppgaver framover Det vises til AMU 07/14, «Handlingsplan HMS for UiS 2014». Handlingsplanen er godkjent av universitetsdirektør og hovedverneombud. Vedtatt av AMU , AMU 06/14 8

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer

Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1

Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1 Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning................................................... 5 1.2 Om virksomheten............................................

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien av Hans Christoffer Aargaard Terjesen & Anne Inga Hilsen AFI-FoU 2013 Forord Dette prosjektet ble først ledet av seniorforsker Anne Inga Hilsen, som

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet Alle skal ha et godt arbeidsmiljø HMS-hefte fra Fellesforbundet HMS må høyere på dagsordenen! Forbundsstyret nedsatte et HMS-utvalg på bakgrunn av vedtak på landsmøtet 2011. Utvalget har bestått av: Steinar

Detaljer

1 2 ar med IA-avtaler - hva na?

1 2 ar med IA-avtaler - hva na? 1 2 ar med IA-avtaler - hva na? F orfattere: Solveig Osborg Ose, lngunn Brattlid og Rune Slettebak ~ SINTEF SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. helse Gruppe For arbeid og helse SINTEFTeknologiogsamfunn

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer