Universitetet i Stavanger Styret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetet i Stavanger Styret"

Transkript

1 Universitetet i Stavanger Styret US 34/14 Årsrapport HMS for 2013 ephortesak: 2013/249 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: Informasjonsansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Dokumenter i saken: Årsrapport for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ved Universitetet i Stavanger 2013 Utvalgte HMS-dokumenter fra stabs- og støtteenheter, AM, HF, SV og TN Årsrapport 2013 fra bedriftshelsetjenesten Årsrapport for arbeidsmiljøutvalget 2013 Handlingsplan 2014 for avtalt bistand fra Stamina Helse Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet ved Universitetet i Stavanger 2014 Saken gjelder: Styret orienteres med dette om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS-arbeidet) ved UiS 2013, samt videre planer for HMS-arbeidet. Vurdering: De største utfordringene innenfor HMS er knyttet til det psykososiale arbeidsmiljøet hvor det i tråd med universitetets strategi skal arbeides for et arbeidsfellesskap som preges av åpenhet, respekt og redelighet innad og utad. Slike utfordringer er vanskeligere å gripe fatt i enn utfordringer knyttet til fysisk arbeidsmiljø, sikkerhet og ytre miljø. Når det gjelder psykososialt arbeidsmiljø er rammer for personalledelse, rekruttering av ledere og lederutvikling forhold som en har hatt og fortsatt vil ha oppmerksomhet omkring. Videre er universitetsdirektøren opptatt av at resultatene fra medarbeiderundersøkelsen følges opp som forutsatt. I 2014 vil det bli gjennomført en ny medarbeiderundersøkelse. Planlegging og gjennomføring av denne vil bli viet oppmerksomhet. Det har vært, og vil fortsatt være stor oppmerksomhet knyttet opp til IA-arbeidet generelt og sykefraværet spesielt. Sykefraværet for 2013 var på 3,47 % mot 3,7 % i 2012, noe som er gledelig. Målet er høyt nærvær og fravær av arbeidsrelatert sykefravær. Forebygging og oppfølging av sykemeldte er viktige stikkord i arbeidet. Selv om det synes som om UiS har tatt et steg framover når det gjelder systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet, vil temaet fortsatt være høyt på dagsorden kommende år. Forslag til vedtak: Styret tar «Årsrapport for helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet ved Universitetet i Stavanger 2013» til orientering. Stavanger, John B. Møst universitetsdirektør 1/1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 Universitetet i Stavanger HR-avdelingen ÅRSRAPPORT FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET VED UNIVERSITETET I STAVANGER 2013 I Fakta omkring arbeidsmiljøutvalget 1. Dato for opprettelse av utvalget: Medlemmer i arbeidsmiljøutvalget 2013 Arbeidsgiverrepresentanter: Medlemmer Universitetsdirektør Lone Litlehamar Espen Skjoldal Gro Sokn Arbeidstakerrepresentanter: Medlemmer Rolf A. Jakobsen Tone Olsen * Åge Pedersen Åge Hultgren Varamedlemmer Personaldirektør (for universitetsdirektør) 1. Unni Vere Midthassel 2. Odd Folke Topland Varamedlemmer Liv Margareth Aksland Astri B. Engelsgjerd Eli-Christine Soltvedt * Astri B. Engelsgjerd inntrådte som fast medlem f.o.m. møtet for Tone Olsen. Leder: T.o.m : Åge Pedersen. I Åge Pedersens sykefravær har Tone Olsen vært fungerende leder. F.o.m : Gro Sokn Nestleder: T.o.m : Tone Olsen F.o.m : Lone Litlehamar 3. Antall avholdte møter i 2012: 5 Antall behandlede saker: 85 (inkl. godkjenning av innkalling/saksliste og referater) II Hovedpunktene i utvalgets arbeid Arbeidsmiljøutvalget har bl.a. fått seg forelagt saker som gjelder: a) Planlegging, utvikling, rapporter - Byggesituasjonen på UiS (fast sak på møtene, orientering fra ressursdirektør/direktør) - Byggesaker: nytt laboratoriebygg på Ullandhaug og påbygg SV-bygg - Årsrapporter tilretteleggingsarbeidet, bedriftshelsetjenesten og AMU - Årsrapport HMS 2012, til styret (o-sak) - Kvartalsvise sykefraværsrapporter - HMS-dokumenter fra enhetene (statusrapporter, risikovurderinger og handlingsplaner) - Handlingsplan HMS for UiS Melding om uønskede hendelser (ulykker, nestenulykker og avvik) - Arbeidsmiljø under omstilling: Opprettelse av Læringsmiljøsenteret og omorganisering av FRES/ESS 1

38 - Revisjon av HMS-prosedyrer og nye prosedyrer: Konflikthåndtering Trakassering/mobbing eller annen utilbørlig opptreden Kjemisk og biologisk helsefare Rus og spilleavhengighetsproblemer på arbeidsplassen Feltarbeid, feltkurs og ekskursjoner (ikke ferdigstilt) - Intern revisjon UiS EVU (o-sak) - Verneombudets rolle, funksjon og medvirkning gjennomgang av retningslinje - Systemrevisjon av HMS arbeidet ved UiS - Orden og renhold på UiS: «Fremtidens kontor» og «Fremtidens kontorlandskap» (o-sak) - Medarbeiderundersøkelsen: Informasjon og oppfølging b) Spørsmål ang. bedriftshelsetjeneste og den interne vernetjeneste - Aktivitetsplan for samarbeidet mellom UiS og bedriftshelsetjenesten 2013 (o-sak) - Kvartalsrapporter, timeforbruk bedriftshelsetjenesten (o-sak) - Anbud på bedriftshelsetjeneste: Bruk av opsjon og konkurransegrunnlag c) Spørsmål om opplæring, instruksjon og opplysningstjeneste - Gjennomføring av «helsedag» 2013 d) Andre planer/saker som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet - Opprettelse av lokale AMU (ble ikke opprettet) - Revisjon av HMS-håndboka - HMS-budsjett Sikkerhet på UiS tiltaksplan/videre arbeid - Opplegg/skjema for Sikker Jobb Analyse (SJA) e) Rapporter om yrkeshygieniske undersøkelser og måleresultater Ingen saker behandlet. f) Annet Ingen saker behandlet. AMUs arbeidsgruppe Arbeidsgruppa har i 2013 arbeidet med følgende saker: - Revisjon av HMS-håndboka - Gjennomgang av enhetenes HMS-dokumenter og påbegynt arbeid med risikovurdering og handlingsplan HMS for UiS 2014 I tillegg har arbeidsgruppa hatt møte med representanter fra Kvalitets- og læringsmiljøutvalget der bl.a. avvikssystem, røyking, sykkelparkering og vernerunder på undervisningsrom, leseplasser og utendørs stod på dagsorden. III Nærmere om AMUs arbeid 2013 Saker som er behandlet i AMU framgår av punkt II ovenfor. Dette er noen av de viktigste sakene: a) Byggesituasjon på UiS Arbeidsmiljøutvalget har i likhet med tidligere år hatt byggesituasjonen på UiS jevnlig på dagsorden i AMU møter. Det skjer ved at ressursdirektøren orienterer om pågående og planlagte byggeprosjekter. Hensikten er å gjøre seg kjent med status i byggesakene og se til at de ansatte, verneombud og bedriftshelsetjenesten deltar i byggeprosessen. 2

39 I 2013 har AMU gjennomgått tegninger for SV-bygg. Sak om gangbro mellom Kjølv Egelands hus og nytt laboratoriebygg har vært behandlet i utvalget. AMU uttalte at en forventet at den best mulige løsningen for å ivareta interessen til rullestolbrukere og andre med nedsatt funksjonsevne, med hensyn til tilgang til nytt laboratoriebygg og mellom laboratoriebygget og Kjølv Egelands hus, ble funnet. Fakultetsstyret TN har senere vedtatt å finansiere gangbroen. b) IA-arbeid Arbeidsmiljøutvalget får seg forelagt kvartalsvise oversikter over sykefraværet. Utvalget er opptatt av at arbeidsrelatert fravær tas tak i, og følges opp av enhetene. UiS har hatt høyt fokus på sykefraværsarbeidet/ia-arbeidet de siste årene, så også i Universitetet er opptatt av at fraværet er så lavt som mulig, og at det ikke forekommer arbeidsrelatert fravær. I likhet med tidligere år har det i 2013 vært gjennomført flere konkrete tiltak ved UiS for å forebygge sykefravær og få ansatte som er syke raskere tilbake i jobb, så som dekning av behandlingsutgifter, trim i arbeidstida, treningskurs for ansatte med belastningslidelser og samling Ergonomi og mestring i arbeidssituasjonen og arbeidsplassbesøk av ergonom. For 2013 samlet var sykefraværet på 3,47 %, noe som er lavere enn målsettingen på 3,52 %. Sykefraværet de siste årene har vært slik: Sum 2005 Sum 2006 Sum 2007 Sum 2008 Sum 2009 Sum 2010 Sum 2011 Sum 2012 Sum ,56 % 4,44 % 3,74 % 4,7 % 4,35 % 3,49 % 4,16 % 3,70 % 3,47 % c) Risikovurderinger og handlingsplaner AMUs arbeidsgruppe har også i 2013 foretatt en gjennomgang HMS-dokumentene som enhetene leverte inn høsten Disse var en del av grunnlaget for dokumentet «Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2013», se nedenfor. Arbeidsgruppa AMU har påbegynt tilsvarende arbeid for d) Revisjon av HMS-håndboka I henhold til retningslinjer skal HMS-håndboka revideres innen utgangen av mai måned hvert år og sak legges fram for AMU i juni møtet. AMUs arbeidsgruppe arbeidet med denne saken våren Saken ble behandlet av AMU i møte Flere av HMS-prosedyrene har blitt revidert i 2013: Konflikthåndtering Trakassering/mobbing eller annen utilbørlig opptreden Kjemisk og biologisk helsefare Rus (hvor spilleavhengighetsproblematikk på arbeidsplassen er blitt tatt inn) I tillegg har HR-avdelingen tatt initiativ til å etablere en ny HMS-prosedyre: Feltarbeid, feltkurs og ekskursjoner. Denne vil bli ferdigstilt i løpet av vinteren Prosedyrene blir behandlet av arbeidsmiljøutvalget før godkjenning av universitetsdirektøren. e) Orden og renhold Arbeidsmiljøutvalget behandlet sak om orden og renhold på UiS i møte Her ble det bl.a. vedtatt å be om at orden og ryddighet ble vektlagt ved årets vernerunde. I samme møte behandlet AMU alternative skisser fra driftsavdelingen og bedriftshelsetjenesten til «Fremtidens kontor». Målsettingen er helsefremmende kontorer for alle (ansatte og renholdere). AMU fattet bl.a. følgende vedtak i saken: «Når nytt SV-bygg skal innredes legges forslaget fra driftsavdelingen og bedriftshelsetjenesten til grunn, både alternativ A og alternativ B». AMU har også i 2013 bedt om at det settes av midler til hovedrenhold. Dette har ikke blitt prioritert. 3

40 f) Arbeidsmiljø under omstilling Opprettelse av Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ført til at AMU har fått seg forelagt sak om oppfølging av arbeidsmiljø under omstilling. Etter behandling i AMU ble det konkludert med at det ikke var behov for ytterligere oppfølging. g) Verneombudets rolle Etter forslag fra fakultetsdirektøren HF vedtok AMU, og senere universitetsdirektøren, å endre retningslinjen «Verneombudets rolle, funksjon og status mht. medvirkning og informasjon». Endringen innebærer at det ikke lenger er et krav å ha møte mellom verneombudene og fakultetsstyrene og museumsstyret en gang pr. semester. Det som nå står er at styrene ved fakultetene og museet kan ta opp HMS-saker på oppfordring fra verneombudene. h) Medarbeiderundersøkelsen Organisasjonspsykologen, som har ansvaret for gjennomføringen av undersøkelsen, deltok i møte i AMU og og redegjorde bl.a. for enhetenes oppfølging av undersøkelsen. Behovet for iverksetting av overordnede tiltak ble også diskutert. i) Sikkerhet Det ble høsten 2012 arbeidet med aktuelle sikkerhetstiltak på UiS. Saken ble revidert i januar 2013 og behandlet av AMU i møte IV Status for handlingsplan HMS for UiS 2013 Det er utarbeidet en prioritert handlingsplan HMS for UiS Status for tiltakene er slik: Område Tiltak Frist Status Psykososialt arbeidsmiljø a) Fortsatt oppfølging av resultatene av medarbeiderundersøkelsen b) Vurdere rammer for personalledelse mht: - Antall medarbeidere den enkelte leder kan ha kan ansvar for - Hvordan organisere lederarbeidet c) Forbedre prosessen v/ rekruttering og opplegg for lederutvikling d) Forbedre arbeidssituasjonen for stipendiater Fortløp Pågår Pga. manglende kapasitet har ikke tiltaket blitt fulgt opp. Det er fortsatt høyst aktuelt å arbeide videre med saken. Arbeidet er påbegynt. Totalt er tre ansatte på HR-avdelingen sertifisert for bruk av testverktøy i forbindelse med rekruttering og kan bistå enhetene i arbeidet. Videreutvikling av opplegg for lederutvikling pågår. Opplegg utarbeidet av UA og BHT for avvikling høsten 2013 ble ikke gjennomført pga. manglende påmelding. 4

41 Helse 1. Sykefravær a) Gjennomføre tiltak på handlingsplan IA Fortløp. Det har nok ikke vært så mye fokus på IA planen i 2013 som tidligere år, men det er stort sett stor oppmerksomhet omkring arbeidet med forebygging og oppfølging b) Følge rutiner for sykefraværsoppfølging Fortløp. Se ovenfor c) Tettere og mer målrettet samarbeid mellom UiS og NAV/Arbeidslivssent. Fortløp. Har ikke fått til konkrete samarb. prosjekter i 2013 slik som Arbeidslivssenteret ønsket d) Helseråd på intranett Tilbud om målinger/undersøkelser Fortløp. V 2013 «Helsedag» er gjennomført på campus (AR), AM, Bjergsted og Porsgrunn i november/desember Det blir fortløpende poengtert viktigheten av å involvere verneombud og BHT i prosessen 2. Inneklima og bygningsmessige forhold a) Fokus på byggeprosesser Fortløp. Det blir fortløpende poengtert viktigheten av å involvere verneombud og BHT i prosessen b) Fokus på temaet «Orden og renhold» Fortløp. AMU bad om at orden og ryddighet vektlegges på vernerunden i Driftsavdelingen og BHT har lagt fram opplegg for «Fremtidens kontor» og «Fremtidens kontorlandskap» 3. Avhengighet: Rus og pengespill Gjennomgå prosedyren og opplegget for rus. Vurdere temaet avhengighet Vår/høst 2013 Prosedyre «Rus og spilleavhengighetsproblemer på arbeidsplassen er vedtatt. 4. Røyking Fortsatt oppmerksomhet omkring røyking på campus/uis Fortløp. Universitetsbiblioteket har bl.a. tatt opp temaet med StOr i forbindelse med semesterstart. For øvrig har temaet ikke vært på dagsorden. Det synes som om problemet har avtatt noe. Ytre miljø Vurdere ytterligere tiltak for syklister og trimmere Fortløp. FRES har oppmerksomhet omkring temaet i forbindelse med nybygg. Temaet bør også tas inn i UiS sitt miljøarbeid (Grønn stat). Sikkerhet Fortsatt oppmerksomhet omkring sikkerhet og beredskap Fortløp. Ivaretas kontinuerlig av SKA Systematisk HMS-arbeid Vurdere behov for opplæring og informasjon V 2013 / H 2013 Revisjonsgruppa HMS hadde systematisk HMS på dagsorden ved gjennomføring av revisjon i alle enheter i vinter. Det kan synes som om arbeidet har resultert i mer fokus på dette. Tilbakemeldinger i forbindelse med HMS-møter og i andre sammenhenger, tilsa ikke behov for ytterligere opplæring/info. 5

42 V Annet HMS-arbeid HMS-møter med enhetene Våren 2013 gjennomførte HR-direktør de årlige HMS-møtene med enhetene. Fokus for møtene var oppfølging sikkerhet på UiS hvor Even Heien (ansvarlig for kriseplanen) deltok, medarbeiderundersøkelsen (status og utfordringer), IA-arbeidet (bl.a. med fokus på opplæring, forebygging og oppfølging av sykemeldte) og arbeidet med kjemikalier (aktuelt for TN, HF og AM). HR-direktøren utarbeidet en oppsummering fra møtene som ble lagt fram for AMU i møte (orienteringssak). Intern revisjon HMS Revisjonsgruppa HMS ved hovedverneombud, vara hovedverneombud og HMS-koordinator på HR-avdelingen gjennomfører i hht. universitetets retningslinjer en til to interne revisjoner i året for å se til at universitetets/enhetens HMS-system er etablert, oppdatert, fungerer og følges opp i tråd med overordnede og interne lover og bestemmelser. Våren 2013 ble det gjennomført intern revisjon HMS ved UiS EVU (daværende UiS Pluss). Revisjonen viste at det gjøres mye godt og systematisk HMS-arbeid ved UiS EVU. Det ble det gitt færre pålegg enn vanlig (kun fire). Disse går på manglende oppfølging av krav til det systematiske HMS-arbeidet: oversikt over organisering og ansvars- og oppgavefordeling, oversikt over forskrifter mm., evaluering av HMS-arbeidet årlig og møter med verneombudet. Det ble konstatert at enheten utfører enheten et veldig godt systematisk HMS-arbeid med tanke på introduksjon/opplæring, informasjon om HMS og medvirkning. Enheten utmerker seg også med et godt forebyggende og oppfølgende arbeid med fysisk og psykisk arbeidsmiljø. Revisjonsgruppas inntrykk er at UiS EVU har et svært godt arbeidsmiljø, noe som trolig ikke er tilfeldig men resultat av et systematisk fokus på det sosiale arbeidsmiljøet de siste årene. Høsten 2013 ble det gjennomført intern revisjon ved Strategi- og kommunikasjonsavdelingen (SKA). Også her var revisjonsgruppa svært godt fornøyd med det systematiske arbeidet som utføres. Det ble det ikke gitt pålegg, kun en merknad. Revisjonsgruppa berømmet SKA for et godt forebyggende og oppfølgende arbeid med det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet. I tillegg til disse ordinære revisjonene gjennomførte revisjonsgruppa HMS en revisjon av det systematiske HMS arbeidet ved enhetene. Selv om det gjøres mye godt og målrettet HMS-arbeid ved enhetene, blir det ved interne revisjoner HMS gitt pålegg som stort sett er de samme fra revisjon til revisjon. Revisjonen ble gjennomført for å rette oppmerksomhet mot dette og forhåpentligvis unngå tilsvarende avvik i fremtiden. Revisjonsgruppa var fornøyd med resultatet av revisjonen og den oppmerksomheten saken fikk. Trim Tiltaket Trim i arbeidstida er videreført i 2013, og da med lett-trim og step/styrke i SiS sportssenter og pilates i Bjergsted. Det er også gitt anledning til egentrening i Sørmarka, SiS sportssenter og nærområdet til IMD og AM, mandag til fredag kl , etter avtale med leder. I likhet med tidligere år arrangerte bedriftsidrettslaget lokal Sykle til jobben -aksjon. I 2013 deltok 61 ansatte, noe som er en nedgang på åtte personer fra Det blir gitt tilskudd til premier fra HMS budsjettet. HMS-opplæring HMS opplæring for ledere, verneombud/varaverneombud, medlemmer i AMU og HMS-koordinatorer ble gjennomført i februar personer fikk kursbevis. I tillegg var det tre personer som fikk kursbevis i mars, etter at «oppsamlingsheat» ble gjennomført. Det er fortsatt flere som står i rest med dager/deler av dager. Ledere må påse at de som skal ha opplæring får tatt denne så snart som mulig. 6

43 Kurs Bruk av hjertestarter, inkl. hjerte- og lungeredning UiS har 16 hjertestartere plassert ulike steder på campus, i Bjergsted, Arkeologisk museum (AM) og på Læringsmiljøsenteret avd. Porsgrunn. Det ble også i 2013 arrangert kurs i bruk av hjertestartere. I tillegg er det gjennomført oppfriskningskurs/ resertifisering. Ca. 110 personer har kursbevis, og kan bruke hjertestarten. Kursholder er Sissel Husebø, Institutt for helsefag. Førstehjelpskurs Etter vedtak i AMU arrangeres det førstehjelpskurs hvert annet år. Det deltok 27 personer på et tre timers kurs i juni Bedriftshelsetjenesten stod for gjennomføringen av kurset. Trusler og vold I likhet med 2012 ble det også i 2013 arrangert tretimers kurs med temaet «Trusler og vold». Det var til sammen 36 deltakere på de to kursene som ble gjennomført av bedriftshelsetjenesten «Helsedag» I 2012 ble det arrangert arbeidsmiljødag (1/2 dag). Med unntak av tilbudet om måling av blodsukker og blodtrykk, var arrangementet dårlig besøkt. Det ble derfor bestemt å arrangere en «helsedag» med målinger på Campus, i Bjergsted, på AM og i Porsgrunn. Tilbudet, som ble gjennomført av bedriftshelsetjenesten, var godt besøkt.. VI Enhetenes arbeid med helse, miljø og sikkerhet AMUs inntrykk er at det arbeides stadig bedre og mer målrettet med HMS på enhetene, selv om det er rom for forbedring. Gjennomføring av medarbeiderundersøkelser, og oppfølgingen av disse har ført til større oppmerksomhet omkring psykososiale utfordringer. Utfordringer av fysisk art blir tatt opp og søkt løst så godt det lar seg gjøre innenfor de rammer en har til rådighet. Gjennomgang av innsendte HMS-dokumenter, spesielt risikovurderinger og handlingsplaner, tilsier at det er rom for forbedring. Fakultetene og museet har stort sett gode oppsummeringer på overordnet nivå. Kvaliteten på dokumentene på lavere nivå er mer variabel. Dette må lederne ta tak i. Revisjonen av det systematiske HMS-arbeidet har forhåpentligvis bidratt til økt oppmerksomhet omkring kravene til HMS-arbeidet og viktigheten av å arbeide godt og systematisk med HMS. Intern revisjon HMS ved UiS EVU og SKA ga betydelig færre pålegg. Forhåpentligvis opplever en tilsvarende også ved kommende revisjoner. Samtidig er det viktig å se til at HMS-arbeidet ikke er en ren papireksersis, men blir brukt som redskap for utvikling og forbedring. Arbeidsmiljøutvalget vil vise til oppsummeringen fra HMS-møtene 2013 hvor HR-direktøren bl.a. uttalte følgende: Stabs- og støtteenheter: Det arbeides stadig bedre med HMS, selv om det er rom for forbedring. Enhetene må huske på å trekke verneombudet med i personalmøter i tråd med retningslinjer. HR-direktøren er veldig godt fornøyd med hvordan det arbeides med HMS på AM. Museet hadde veldig gode systemer før en ble en del av UiS og har utviklet disse videre. HMS-arbeidet ved HF går skrittvis framover. Fakultetet har noe å gå på når det gjelder utarbeidelse av risikovurdering og handlingsplan. Samtidig ser HR-direktøren at det gjøres mye godt HMS-arbeid ved fakultetet. TN har HMS høyt på dagsorden. Det vises i mange sammenhenger at enheten tar ansvar og følger opp. Fakultetet har en god overordnet handlingsplan, men det er fortsatt en del å hente før en kan være fornøyd med alle enhetsvise risikovurderinger og handlingsplaner. SV har en god overordnet handlingsplan. De fleste enheter kan med fordel arbeide for å forbedre risikovurderinger og handlingsplaner. 7

44 VII Bedriftshelsetjenestens arbeid Foruten det arbeidet universitetet selv utfører i forbindelse med helse, miljø og sikkerhet, er bedriftshelse-tjenesten en viktig bidragsyter i HMS-arbeidet. Årsrapporten fra Stamina Helse for 2013 legges fram for AMU som egen sak. VIII Tilretteleggingsutvalget Det har ikke vært møter i tilretteleggingsutvalget i IX Annet Følgende nøkkeltall er registrert for 2013: a) Sykefravær totalt: 3,47 % Herav egenmeldt fravær: 0,57 % b) Arbeidsrelatert fravær (ABS) Det er kun meldt om ett arbeidsrelatert fravær i 2013; en sykemelding i stabs- og støtteenheter *. * F.o.m. juli 2010 ble egenmeldingene registrert i SAP. Her er det ikke mulig å krysse av for egenmeldinger, men merknadsfelt kan brukes. Dette er rapportert til SSØ med tanke på utbedring av systemet. c) Uønskede hendelser Følgende er innrapportert: - Ulykker/nestenulykker: 14 Både ansatte (7) og studenter (7) har vært involvert i hendelsene. Flere av hendelsene har medført behov for førstehjelp og medisinsk behandling. Fire av hendelsene har resultert i fravær utover en time. En ansatt og seks studenter har skadet seg i forbindelse med undervisning i (idrettsfag). Det har vært en skade på verksted (student) og en skade på laboratorie (ansatt). Videre ble tre ansatte skadet ved å snuble i røtter ute, gå på glassdør og falle da dørhåndtak løsnet. Videre var det en nestenulykke da plastikk på overhead begynte å brenne og en da det kom røyk ut av høyttaler. To av hendelsene (ansatte) resulterte i sykehusinnleggelse. En av hendelsene skyldes defekt utstyr, mens det andre var et uhell. Korrigerende tiltak er iverksatt der det har vært behov. - Avvik: 12 Avvikene var: Fjerning/tyveri av utstyr (3), kortslutning av strømforsyning (1), åpen koblingsboks (1), brannalarm som følge av damputvikling (2), brannøvelse avdekking av teknisk svikt og usikkerhet omkring organisatoriske forhold (1), dårlig inneluft (1), opplevelse av trussel fra uønsket person (2) og skade på utvendig solavskjerming (1) Til sammenligning kan nevnes at rapportering av uønskede hendelser har vært slik de siste årene: 2012: 12 ulykker/nestenulykker og 5 avvik 2011: 10 ulykker/nestenulykker og 5 avvik 2010: 11 ulykker/nestenulykker og 7 avvik Arbeidsmiljøutvalget er fornøyd med oppfølgingen av uønskede hendelser, men antar i likhet med tidligere år at det er underrapportering. X Utfordringer og oppgaver framover Det vises til AMU 07/14, «Handlingsplan HMS for UiS 2014». Handlingsplanen er godkjent av universitetsdirektør og hovedverneombud. Vedtatt av AMU , AMU 06/14 8

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

ÅRSRAPPORT FOR HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEIDET VED UNIVERSITETET I STAVANGER 2008

ÅRSRAPPORT FOR HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEIDET VED UNIVERSITETET I STAVANGER 2008 ÅRSRAPPORT FOR HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEIDET VED UNIVERSITETET I STAVANGER 2008 1. Innledning Universitetet i Stavanger har et etablert system for helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS-arbeidet).

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 14/15 24.03.2015 Dato: 16.03.2015 Arkivsaksnr: 2015/1266-MED HMS-rapport HF 2014 Dokumenter i saken: Brev

Detaljer

Universitetet i Bergen ARBEIDSMILJØUTVALGET

Universitetet i Bergen ARBEIDSMILJØUTVALGET Universitetet i Bergen ARBEIDSMILJØUTVALGET ÅRSRAPPORT 2012 ÅRSRAPPORT 2012 ARBEIDSMILJØUTVALGET VED UNIVERSITETET I BERGEN 1. Innledning I henhold til Arbeidsmiljøloven 7-2 (6) skal Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013/2014 FOR LAMU VED FAKULTET FOR HELSEFAG. 1. Sammensetning/antall møter, ledervervet og saker til behandling

ÅRSRAPPORT 2013/2014 FOR LAMU VED FAKULTET FOR HELSEFAG. 1. Sammensetning/antall møter, ledervervet og saker til behandling ÅRSRAPPORT 2013/2014 FOR LAMU VED FAKULTET FOR HELSEFAG 1. Sammensetning/antall møter, ledervervet og saker til behandling Følgende personer har vært medlemmer/varamedlemmer av LAMU i perioden desember

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS-SV 16/14 HMS-rapport SV-fakultetet ephortesak: 2014/455 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 25.2.2014 Informasjonsansvarlig: Einar Marnburg Vedlegg:./.

Detaljer

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som er avtalt skal gjennomføres for det aktuelle

Detaljer

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2017 2019 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-handlingsplan) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er forankret i universitetets HMS - handlingsplan,

Detaljer

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet.

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet. Gjennomgang 2017 1 Innhold Helse, miljø og sikkerhet i FeFo... 3 Fordeling av ansvar og oppgaver innen HMS... 4 Risikovurderinger... 7 Personalstatistikk og fravær... 8 Status HMS-arbeid... 8 2 Helse,

Detaljer

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Forbedring gjennom klare ansvarsforhold og samarbeid Ledelse Klare ansvarsforhold Universell utforming God infrastruktur Risiko

Detaljer

Helse miljø og sikkerhet HMS-styringssystem ved UiO. Verneorganisasjonen. HMS-koordinator for UiO Elisabeth Mona Enhet for HMS og beredskap

Helse miljø og sikkerhet HMS-styringssystem ved UiO. Verneorganisasjonen. HMS-koordinator for UiO Elisabeth Mona Enhet for HMS og beredskap Helse miljø og sikkerhet HMS-styringssystem ved UiO Verneorganisasjonen HMS-koordinator for UiO Elisabeth Mona Enhet for HMS og beredskap Innhold Oversikt over verneombud og ulike stillingskategorier Mandat

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 23/16 12.04.2016 Dato: 30.03.2016 Arkivsaksnr: 2015/10162-LAE Årsrapport 2015 -

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.1.4 Samarbeidsplan mellom den enkelte virksomhet og bedriftshelsetjenesten/hms/po-senteret Utgave: 0.00 Skrevet av: VB/KY Gjelder fra: 01.01.2013 Godkjent av: Dok.type: Generelt

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2014 Tid: Kl. 09.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/14 SYKEFRAVÆR 2013 2/14 PROSEDYRE FOR VURDERING AV ARBEIDSMILJØKONSEKVENSER

Detaljer

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Om arbeidsmiljøutvalg (AMU) Alle virksomheter med minst 50 ansatte, har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Hvis en av partene

Detaljer

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETSDIREKTØREN Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 5 Møtenr. 2/2011 Møtedato: 01.03.11 Notatdato: 22.02.11 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 tlf: 55 21 29 10 / www.hmsgruppen.no KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS 40 timers kurs Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 19.11.2012 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 13/12 Til saknr.: 19/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep Et godt arbeidsmiljø med enkel grep For Utdanningsforbundet Sarpsborg, 20.09.13 Lene Cecilie Skahjem 26.09.2013 2 Agenda Hvordan jobbe systematisk og forebyggende? Kort om arbeidsmiljøregelverket Nyttig

Detaljer

HMS-arbeid er viktig. Lykke til med HMS-arbeidet! Kari Tove Elvbakken, Universitetsdirektør. Sigmund Grønmo, Rektor

HMS-arbeid er viktig. Lykke til med HMS-arbeidet! Kari Tove Elvbakken, Universitetsdirektør. Sigmund Grønmo, Rektor H a n d l i n g s p l a n for helse, miljø og sikkerhet 2013 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Utgiver: Grafisk design: Foto: TRYKK: OPPLAG: PAPIR: Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen,

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Handlingsplan. For Helse, miljø og sikkerhet Det medisinsk-odontologiske fakultet

Handlingsplan. For Helse, miljø og sikkerhet Det medisinsk-odontologiske fakultet Handlingsplan For Helse, miljø og sikkerhet 2010-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Utgiver: Grafisk design: Foto: Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen,

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune KRAVSPESIFIKASJON Alstahaug kommune Åpen anbudskonkurranse om levering av bedriftshelsetjeneste til Alstahaug kommune Rammeavtale Avtaleperiode 01.01.11 31.12.2012 + opsjoner INNHOLDSLISTE 1.1 Generelt

Detaljer

Universitetet i Oslo Organisasjons- og personalavdelingen, HMS-stab Sekretariat for AMU

Universitetet i Oslo Organisasjons- og personalavdelingen, HMS-stab Sekretariat for AMU Universitetet i Oslo Organisasjons- og personalavdelingen, HMS-stab Sekretariat for AMU Notat Til: AMU Dato: 7. mars 2013 Årsrapport for AMU 2012 Bakgrunn Arbeidsmiljøutvalg skal i følge regelverket utarbeide

Detaljer

for Amli kommune Arendal

for Amli kommune Arendal staminå< Stamina bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Åmli kommune v/ Terje Beruldsen for Amli kommune Arendal 13.01.2015 www.staminagroup.no Årsrapporten er en oppsummering av de tjenester som bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet : Tiltaksliste for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet : Tiltaksliste for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 1 Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet 2014-2015: Tiltaksliste for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Tiltakslisten blir evaluert årlig i forbindelse med den årlige HMS-status rapporteringen

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Molde Frænaveien 16 6415 Molde Bedriftsnavn: Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: HSAMU, Hovedverneombud Årsrapport

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-2 Journalnr.: 15/294 Møte: Nr.05/15 26.11.2015 Saksansvarlig: Krenar Badivuku Sakstittel: Helse-

Detaljer

Årsrapport for AMU 2014

Årsrapport for AMU 2014 Hattfjelldal kommune Årsrapport for AMU 2014 Rapport over arbeidsmiljøutvalgets virke i 2014 Behandlet av AMU som sak nr.: 6/14 Av arbeidsmiljøloven 7-2 (6) følger det at arbeidsmiljøutvalget hvert år

Detaljer

HMS-internrevisjonsrapporter. Det er ikke gjennomført HMS-internrevisjoner ved UiO i 2012. -

HMS-internrevisjonsrapporter. Det er ikke gjennomført HMS-internrevisjoner ved UiO i 2012. - HMSstab, OPA Ledelsens gjennomgang underlag, møtereferat og tiltaksplan Sammenfatning ephorte prosedyredokumentet 2012/1145436 Side : 1 av 8 Utfylt av HMSkoordinator ved fakultetet 18/032013 Dato : 24.09.2012

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

Årsrapport for AMU 2015

Årsrapport for AMU 2015 Hattfjelldal kommune Årsrapport for AMU 2015 Rapport over arbeidsmiljøutvalgets virke i 2015 Behandlet av AMU som sak nr.: 4/16 Av arbeidsmiljøloven 7-2 (6) følger det at arbeidsmiljøutvalget hvert år

Detaljer

Universitetet i Oslo Organisasjons- og personalavdelingen, HMS-stab Sekretariat for AMU

Universitetet i Oslo Organisasjons- og personalavdelingen, HMS-stab Sekretariat for AMU Universitetet i Oslo Organisasjons- og personalavdelingen, HMS-stab Sekretariat for AMU Notat Til: AMU Dato: 27. februar 2012 Årsrapport for AMU 2011 Bakgrunn Arbeidsmiljøutvalg skal i følge regelverket

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Kristiansund videregående skole

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Kristiansund videregående skole Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Kristiansund videregående skole Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter

Detaljer

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune Hjelp24 as Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: Hovedvernombud, SAMU Stamina HOT Nordmøre og Romsdal Frænaveien 16 6415 Molde Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet : Tiltaksliste for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet : Tiltaksliste for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 1 Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet 2014-2015: Tiltaksliste for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Tiltakslisten blir evaluert årlig i forbindelse med den årlige HMS-status rapporteringen

Detaljer

Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund

Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 13-3 bokstav a) beskriver at det skal utarbeides en årsrapport som oppsummerer hva bedriftshelsetjenesten

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTEN

BEDRIFTSHELSETJENESTEN BEDRIFTSHELSETJENESTEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 BEDRIFTSHELSETJENESTEN FORSKRIFT OM ORGANISERING, LEDELSE OG MEDVIRKNING, KAP. 13 / SIDE 2 AML 3-3 Bedriftshelsetjenesten

Detaljer

God Vakt! Resultater og tiltak

God Vakt! Resultater og tiltak God Vakt! Resultater og tiltak Helse Midt-Norge 13. juni v/ prosjektleder Målene i God Vakt God Vakt skal føre til reduksjon i de belastninger som bidrar mest til arbeidsrelaterte skader og sykdommer i

Detaljer

Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole

Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole ID UTS.SVS.HMS.4.1.1 Versjon 2.04 Gyldig fra 14.10.2014 Forfatter Linda Karlsen Verifisert AMU Godkjent Knut Pettersen Side 1 av5 VISJON: KOMPIS Kunnskap

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 30.04.2015 Møtested:

Detaljer

Allmøte Institutt for biovitenskap, 04.12.2013 HMS- prosjektet 2010-2013 Hva har vi oppnådd?

Allmøte Institutt for biovitenskap, 04.12.2013 HMS- prosjektet 2010-2013 Hva har vi oppnådd? Allmøte Institutt for biovitenskap, 04.12.2013 HMS- prosjektet 2010-2013 Hva har vi oppnådd? 04.12.2013, B. K. Pedersen, HMS - koordinator, IBV Innhold Bakteppet HMS ansvar og roller HMS - prosjektet Oppfølging,

Detaljer

Hovedverneombudet har ved e-post av 23.05.2014 oversendt kommentarer til prosedyren, se vedlegg.

Hovedverneombudet har ved e-post av 23.05.2014 oversendt kommentarer til prosedyren, se vedlegg. Universitetet i Stavanger AMU AMU 27/14: HMS-prosedyre "Byggesaker" - revisjon (2014/1161) Til tross for at UiS har hatt HMS-prosedyren «Byggesaker» i noen år, er det fortsatt noe som gjenstår før en kan

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannspssalen Møtedato: 30.03.2016 Tid: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 21/ 2013 16.04.2013 Dato: 02.04.2013 Arkivsaksnr: 2012/1423-LAE Helse, miljø og sikkerhet - årsrapport

Detaljer

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 04.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Wenche Vik tlf 911 09 533 Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal SKOLEPROSJEKTET MED SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2015/1657-1 Saksbehandler: Anne Mari Grønseth Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedverneombudet - årsmelding 2014 Rådmannens forslag

Detaljer

Institutt for nevromedisin, INM. Årsrapport, helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2009

Institutt for nevromedisin, INM. Årsrapport, helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2009 Institutt for nevromedisin, INM Årsrapport, helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2009 Innhold: 1. Mål for helse, miljø og sikkerhet 2. HMS-organisering ved NTNU 3. HMS-oranisering ved instituttet 4. Vernetjenesten

Detaljer

1b()_--N. for. Amli kommune. Arendal 07.02.14

1b()_--N. for. Amli kommune. Arendal 07.02.14 1b()_--N stamina",* Åmli Kommune v/ Terje Beruldsen II for Amli kommune Arendal 07.02.14 Årsrapporten er en oppsummering av de tjenester Stamina bedriftshelsetjeneste (Hjelp24HMS) har bistått Åmli kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet e-post sek@ringerike.kommune.no

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet e-post sek@ringerike.kommune.no Ringerike kommune Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Sokna Skole Møtedato: 25.05.2016 Tid: 12.00-14.00 MØTEINNKALLING Befaring: 0830-0900 Avreise rådhuset, felles kjøring 3 biler 0900-0945 Befaring

Detaljer

Informasjons- og forhandlingsmøte

Informasjons- og forhandlingsmøte Informasjons- og forhandlingsmøte 24. november 2016 Prosjektledelse i SAS og hovedtillitsvalgte i Stokke, Andebu og Sandefjord Agenda 24.11.2016 Velkommen Innledning Prosjektleder Gudrun Haabeth Grindaker

Detaljer

Handlingsplan 2017 for avtalt bistand fra Stamina Helse til TINGVOLL VGS

Handlingsplan 2017 for avtalt bistand fra Stamina Helse til TINGVOLL VGS Bedriftsnavn: Stamina/NIMI Handlingsplan 2017 for avtalt bistand fra Stamina Helse til TINGVOLL VGS Handlingsplanen er basert på avtalen om leveranse av bedriftshelsetjeneste fra Stamina Helse. Planen

Detaljer

Det fremmes med dette forslag til løsning på følgende områder:

Det fremmes med dette forslag til løsning på følgende områder: 1 av 11 HMS-avdelingen 23.10.2015 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalgene ved NTNU, HiST, HiG og HiÅ Kopi til: Fra: Signatur: Arbeidsgruppe HR Personaltjenester og HMS ABH Samordning av systematisk HMS-arbeid

Detaljer

Sakliste Innkalling og saksliste ble godkjent Det ble lagt til to saker under eventuelt

Sakliste Innkalling og saksliste ble godkjent Det ble lagt til to saker under eventuelt Referat AMU Dato: 08.06.10 Sted: Muséplass 1, 1. etasje. Det nye møterommet Fra / Til 13.00-15.00 Referent: Kathrine Brosvik Thorsen Innkalt av: Møteleder: Deltakere: AMU ved UiB Kari Tove Elvbakken Til

Detaljer

Skjema for årsrapport innen HMS

Skjema for årsrapport innen HMS Skjema for årsrapport innen HMS Årsrapporten for foregående år sendes HMS-koordinator ved Det medisinske fakultet innen utgangen av januar hvert år. En sammenfatning av enhetenes årsrapporter legges fram

Detaljer

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Bra kontornettverk i Møre og Romsdal Hjelp24 HMS er landets største landsdekkende leverandør av HMS/BHT tjenester Hjelp24 i Møre og Romsdal

Detaljer

Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste

Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Perioden: januar til desember 2016 5. januar 2017 Skrevet av: Tonje Tokle Sørdal, Bedriftssykepleier HMS rådgiver Årsrapport 2016

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDARBEIDSMILJØUTVALGET

REFERAT FRA HOVEDARBEIDSMILJØUTVALGET REFERAT FRA HOVEDARBEIDSMILJØUTVALGET Sted: Vestre Viken HF, Wergelandsgate 10 Dato: 9. desember 2013 Tilstede: Arbeidstakerrepresentanter: Hilde Arnesen (leder) Harald Baardseth (vara for Nina Sandsbakk)

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 21/ 2014 08.04.2014 Dato: 30.03.2014 Arkivsaksnr: 2013/2767-LAE Helse, miljø og

Detaljer

Sammenstilling av HMS-årsrapporter fra enhetene for 2015

Sammenstilling av HMS-årsrapporter fra enhetene for 2015 Sammenstilling av HMS-årsrapporter fra enhetene for 2015 1. HANDLINGSPLANER 1.1 «Ledelsens gjennomgang» skal gjennomføres årlig i løpet av hvert vårsemester. Ble dette gjennomført sist vår? * 1.2.a Utarbeider

Detaljer

Handlingsplan for. Helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for. Helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet UniVERSITETET I BERGEN / 2009 2011 Et godt arbeidsmiljø for alle! Universitetet i Bergen (UiB) har ambisiøse mål for forskning og utdanning. For å nå disse målene,

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.11.2014 Møtested:

Detaljer

S-sak 15/06 e): Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget for 2005

S-sak 15/06 e): Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget for 2005 Dato Saksbehandlers navn 06.04.06 Jan Aasen S-sak 15/06 e): Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget for 2005 Arbeidsmiljøutvalget (AMU) har behandlet årsrapporten for 2005 i sitt møte den 17.mars 2006. - AMU

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker kommune Sentraladministrasjon Postboks 355 1383 Asker Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Vedlegg 2. til. Anskaffelse 15/8837. Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester. Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse

Vedlegg 2. til. Anskaffelse 15/8837. Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester. Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse Vedlegg 2 til Anskaffelse 15/8837 Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse Organisasjonsavdelingen, Innkjøpsseksjonen Hasselveien 6, Postboks 304, 1471 Lørenskog.

Detaljer

VEDLEGG TIL DRØFTINGSNOTAT PROSEDYRE ARBEIDSMILJØUTVALG

VEDLEGG TIL DRØFTINGSNOTAT PROSEDYRE ARBEIDSMILJØUTVALG VEDLEGG TIL DRØFTINGSNOTAT PROSEDYRE ARBEIDSMILJØUTVALG 1. Prosedyrens hensikt Beskrive ansvar og oppgaver for arbeidsmiljøutvalgene (AMU) i henhold til lovens krav og kommunens interesse. 2. Målgruppe

Detaljer

BEHOVSBESKRIVELSE. Anskaffelse av BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEHOVSBESKRIVELSE. Anskaffelse av BEDRIFTSHELSETJENESTE BEHOVSBESKRIVELSE Anskaffelse av BEDRIFTSHELSETJENESTE Side 1 av 6 Systematisk HMS-arbeid Handlingsplanmøte Oppfølging og evaluering av leveransene underveis i året Risikovurdering Handlingsplan for fagavdelingene

Detaljer

Årsrapport 2011 fra Hjelp24 HMS

Årsrapport 2011 fra Hjelp24 HMS Bedriftsnavn: Hjelp24 as Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: Hovedvernombud, SAMU Hjelp24 as Nordmøre og Romsdal Frænaveien 16 6415 Molde Årsrapport 2011 fra Hjelp24

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal. klinikk5

Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal. klinikk5 19.12.2014 Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal klinikk5 Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal 1. Innledning Det følgende er en oppsummering

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

ÅRSRAPPORT OM HMS-ARBEIDET VED HIT 2013

ÅRSRAPPORT OM HMS-ARBEIDET VED HIT 2013 Høgskolen i Telemark ÅRSRAPPORT OM HMS-ARBEIDET VED HIT 2013 Postadresse Besøksadresse Kontakt Saksbehandler Postboks 203 Kjølnes Ring 56 Telefon 35026200 Hilde Røneid 3901 Porsgrunn Telefaks 35575002

Detaljer

Del 1 Arbeidsmiljøutvalget

Del 1 Arbeidsmiljøutvalget ÅRSRAPPORT FRA ARBEIDSMILJØUTVALGET (AMU) VED UNIVERSITETET I TROMSØ 2012 1 2 Del 1 Arbeidsmiljøutvalget Arbeidsmiljøutvalgets mandat og sammensetning I henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser i kapittel

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 2011 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. Ansvar og organisering HMS-organisering ved HiST s 5 Oversikt over antall verneombud og verneområder

Detaljer

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet Velkommen til HMS KURS HØST 2011 40 timers kurs KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Dokumentnr. i ephorte: 2012/ Side : 1 av 7 Dato : Utgave : 1

Dokumentnr. i ephorte: 2012/ Side : 1 av 7 Dato : Utgave : 1 Side : 1 av 7 Ledelsens gjennomgang underlag, møtereferat og tiltaksplan Sammenfatning 2015 for HMS-arbeidet i 2014 Ledelsens gjennomgang på fakultetsnivå viser at HMS-systemet ved fakultetet i store trekk

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 1 Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 Lovgrunnlag: Arbeidsmiljøloven, Arbeidsmiljøforskriftene, Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent BHT, Internkontrollforskriften,

Detaljer

Handlingsplan for arbeidsmiljø og helse, miljø og sikkerhet 2015 AFT*** - Årsrapport 2015 vedrørende utførelse tiltak (per )

Handlingsplan for arbeidsmiljø og helse, miljø og sikkerhet 2015 AFT*** - Årsrapport 2015 vedrørende utførelse tiltak (per ) Handlingsplan for arbeidsmiljø og helse, miljø og sikkerhet 2015 AFT*** - Årsrapport 2015 vedrørende utførelse tiltak (per 2.2016) Resultatmål 2015 1. 0,8 % egenmeldt og 3 % legemeldt sykefravær for 2015

Detaljer

Sak 42 / 2016 Arbeidsmiljø Kunstakademiet (KA) tiltak for å normalisere og bedre arbeidsmiljøet ved Kunstakademiet oppfølging fra sist møte

Sak 42 / 2016 Arbeidsmiljø Kunstakademiet (KA) tiltak for å normalisere og bedre arbeidsmiljøet ved Kunstakademiet oppfølging fra sist møte Referat AMU 3. november 2016 Direktør Annemarie Bechmann-Larsen Dekan Ellen Aslaksen fravær Fungerende Seksjonssjef Ragnar Windahl - fravær HVO Yngve Muri Verneombud Verneombud Observatør Kikki Noren Løwgren

Detaljer

Vedlegg A Kravspesifikasjon. Rammeavtale for bedriftshelsetjenester. DL-nr:

Vedlegg A Kravspesifikasjon. Rammeavtale for bedriftshelsetjenester. DL-nr: Vedlegg A Kravspesifikasjon Rammeavtale for bedriftshelsetjenester DL-nr: 201400073 1 KRAVSPESIFIKASJON 1.1 GENERELLE FORVENTNINGER TIL LEVERANSEN ØKOKRIM, heretter kalt oppdragsgiver, skal inngå ny rammeavtale

Detaljer

Presentasjon ----------------------------------

Presentasjon ---------------------------------- Presentasjon ---------------------------------- Hvem er vi? Vestoppland Bedriftshelsetjeneste ble etablert i 1982 på Dokka Felles bedriftshelsetjeneste som eies av medlemsbedriftene Ca 323 medlemsbedrifter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 2.2.2010 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åmot skule

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HANDLINGSPLAN 2016 2018 // UNIVERSITETET I BERGEN HR-AVDELINGEN HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 2016 2018 HR-AVDELINGEN 2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET VED UiB ET GODT

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Til: AMU Dato: 08.03.2017 Sykefraværsstatistikk for UiO 2016. Føringene i IA-avtalen gjelder for UiOs arbeid med oppfølging av sykefravær. UiO forventer

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG HAGALØKKA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hagaløkka skole i Asker kommune

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG HAGALØKKA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hagaløkka skole i Asker kommune VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker Kommune Sentraladministrasjon Postboks 355 1383 ASKER Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Hvordan har byrådsavdelingene fulgt opp arbeidstilsynets merknader og pålegg?

Hvordan har byrådsavdelingene fulgt opp arbeidstilsynets merknader og pålegg? Hvordan har byrådsavdelingene fulgt opp arbeidstilsynets merknader og pålegg? v/kommunaldirektør Rune Haugsdal og kommunaldirektør Anne-Marit Presterud Tilsynet fra arbeidstilsynet Tilsynssatsing nasjonal

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200 ÅS KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Sak 13/09 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 10.11.2009 kl. 1200 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet KURS ATV-VGO Om tilsynet Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing 2009 og 2010.

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer.

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Ski kommune Postboks 3010 1400 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009,

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 11.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 4/11 UTBYGGING HAVERSLIA BARNEHAGE 5/11 SYKEFRAVÆRSRAPPORT

Detaljer

US 41/2017 Helse, miljø og sikkerhet NMBU. Årsrapport 2016

US 41/2017 Helse, miljø og sikkerhet NMBU. Årsrapport 2016 US 41/2017 Helse, miljø og sikkerhet NMBU. Årsrapport 2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler(e): Gro Holter Arkiv nr: 17/00100-3,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG BRUK AV BHT RESSURSER 2016 OG HANDLINGSPLANER

SAKSFRAMLEGG BRUK AV BHT RESSURSER 2016 OG HANDLINGSPLANER SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 17/418 BRUK AV BHT RESSURSER 2016 OG HANDLINGSPLANER 2014-2016 Rådmannens forslag til vedtak: Redgjørelse bruk

Detaljer

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll 1 Spesifikke kvalitetskrav til bedriftshelsetjenesten (BHT) Bransjetilpasset for hotell- og restaurantbransjen Landsforening/Bransje: Bedrift:.. Denne sjekklisten skal gi arbeidsgiver et grunlag for å

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer