Møte Nore og Uvdal kommune. Rødberg 28. mars Konsesjonskraft. v/advokat ved Høyesterett Stein Erik Stinessen og Caroline Lund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møte Nore og Uvdal kommune. Rødberg 28. mars 2011. Konsesjonskraft. v/advokat ved Høyesterett Stein Erik Stinessen og Caroline Lund"

Transkript

1 Møte Nore og Uvdal kommune Rødberg 28. mars 2011 Konsesjonskraft v/advokat ved Høyesterett Stein Erik Stinessen og Caroline Lund

2 NRK, 22. mars 2011

3

4 Dieter Senghaas Et land rikt på naturressurser er ikke nødvendigvis et rikt land. Det er de institusjonelle ordninger rundt naturressursene som bestemmer landets rikdom

5 Generelt om konsesjonskraft Kort om LVK og Kommunekraft Hva er konsesjonskraft? Lovgrunnlag Mengde; Hvordan beregne kommunens konsesjonskraftmengde? Pris; Hva må kommunene betale for konsesjonskraften? Hva kan kommunene oppnå ved salg av konsesjonskraft

6 LVK Stiftet i medlemskommuner (av 432 kommuner totalt) Ca innbyggere (av 4,9 mill totalt) Formål: LVK skal ivareta vertskommunenes interesser i alle spørsmål om kraftutbygging, energi og kommuneøkonomi

7 LVK LVK og Kommunekraft AS 173 kommuner som er vertskap for kraftutbygginger Totalt tildelt konsesjonskraftmengde til samtlige kommuner Kommunene = ,9 MWh 8,6 TWH Fylkeskommunene = den mengden som går ut over kommunenes behov til den alminnelig el.forsyning Kommunekraft Selskap eid av LVK, kommunene og 8 fylkeskommuner 2,6 TWh Bistår aksjonærene i omsetning og forvaltning av konsesjonskraft Non-profit selskap Målet er størst mulig fortjeneste - for aksjonærkommunene

8 Hva er konsesjonskraft? Rett til kraft i forbindelse med utbygging Lovhjemmel: De to gamle konsesjonslovene fra 1917; Ikl 2 nr 12 og Vregl 12 nr 15 NB: Ikke rett til konsesjonskraft fra konsesjonsfrie utbygginger/opprustinger eller utbygginger etter vannressursloven (2000)

9 Hva står i loven? Ikl 2 nr 12: Det skal i konsesjonen bestemmes at konsesjonæren skal avstå til kommuner og fylkeskommuner som kraftanlegget ligger i, inntil 10 pst. av gjennomsnittlig kraftmengde vannfallet etter foretatt utbygging kan yte med påregnelig vannføring år om annet. Avståelse og fordeling avgjøres av departementet med grunnlag i kommunens behov til den alminnelige elektrisitetsforsyning. Avgitt kraft kan kommunen nytte etter eget skjønn. (understreket her)

10 Økonomisk potensiale Samlet kraftproduksjon i Norge: ca 121,8 TWh Samlet teoretisk konsesjonskraftmengde: 8,6 TWh Kommunene har rett til ca 60 % av mengden, resten går til fylkeskommunene Gevinst 1 øre/kwh = 86 mill kr per år For en kommune med 50 GWh = kr Gevinst 15 øre/kwh = 1290 mill kr per år For en kommune med 50 GWh = 7,5 mill kr

11 Hvordan fremkommer verdien? Ved uttak må kommunene betale det det koster å produsere kraften (selvkost) skille før og etter 1959 Verdien for kommunene er differansen mellom selvkost og markedspris: Markedspris - Konsesjonskraftpris - Nettkostnader = Fortjeneste (skattefri)

12 Verdi Markedspris 30 øre/kwh - Konsesjonskraftpris (selvkost) 10 øre/kwh - Innmatingskostnader 2 øre/kwh = Fortjeneste 18 øre/kwh 8,6 TWh X 18 øre/kwh = 1,55 mrd kroner årlig En endring på 1, øre/kwh = 86 millioner kroner Hva påvirker de ulike elementene i dette regnestykket?

13 Priser Konsesjonskraftpris Markedspris

14 Mengde Ikl 2 nr 12, 1. ledd, 5. ledd, og 8. ledd: inntil 10 pst. av gjennomsnittlig kraftmengde vannfallet etter foretatt utbygging kan yte med påregnelig vannføring år om annet. Avståelse og fordeling avgjøres av departementet med grunnlag i kommunens behov til den alminnelige elektrisitetsforsyning. ( ) Kraften tas ut ( ) med en ( ) brukstid ned til timer årlig.( ) Kongen kan gi nærmere regler om avståelse, fordeling og pris. (understreket her)

15 Mengde med grunnlag kommunens behov til den alminnelige elektrisitetsforsyning Kommunens uttak av konsesjonskraft er begrenset til behovet for alminnelig el-forsyning. Overstiger konsesjonskraftmengden kommunens behov blir resten midlertidig fordelt til fylket hvor kraftanlegget ligger

16 Mengde Kraftproduksjon Konsesjonær Kommune Fylkeskommune 1000 GWh

17 Mengde Kraftproduksjon Tildelt KK-mengde Konsesjonær Kommune Fylkeskommune 1000 GWh 90 GWh

18 Mengde Kraftproduksjon Tildelt KK-mengde Alm el-forbruk Konsesjonær Kommune Fylkeskommune 1000 GWh 90 GWh 50 GWh

19 Mengde Kraftproduksjon Tildelt KK-mengde Alm el-forbruk Overskytende kraft Konsesjonær Kommune Fylkeskommune 1000 GWh 90 GWh 50 GWh 40 GWh

20 Mengde Konsesjonær Kommune Fylkeskommune Kraftproduksjon 1000 GWh Tildelt KK-mengde 90 GWh Alm el-forbruk 50 GWh Overskytende kraft 40 GWh Sum 910 GWh 50 GWh 40 GWh

21 Beregning av mengde Ved omregning av kraftgrunnlag til konsesjonskraft regnes det med en gjennomsnittlig virkningsgrad for kraftverket på 82 %, og 1 nat.hk. lik 0,736 kw. (Dette gir en omregningsfaktor på 0,6) Kraftgrunnlag x 10 % x 0,6 (kw/nat.hk.) x 8760 (t/år) = Konsesjonskraft (kwh)

22 Kongen kan gi nærmere regler om ( ) fordeling Konsesjonskraft etter ervervskonsesjon: 97 % til fallkommune og 3 % til kommunen der kraftverket ligger Konsesjonskraft etter reguleringskonsesjon: 48,5 % til magasinkommuner, 48,5 % til fallkommuner og 3 % til kommuner der kraftverket ligger Evt. andel til overføringskommuner går innunder fallkommunenes andel

23

24 Pris To prisspørsmål: A. Hva må kommunene betale ved uttak av konsesjonskraft? B. Hva kan kommunene oppnå ved salg av konsesjonskraft

25 Hva må kommunen betale? Kommunene må betale hva det koster å produsere kraften To prisregimer for konsesjonskraft: Før 10. april 1959: Individuell selvkost Etter 10. april 1959: Gjennomsnittlig selvkost (OED-pris) OED: Prisen i 2011 er 10,68 øre/kwh Stor variasjon i individuell selvkost

26 OED prisen: Konsesjonskraftprisen Beregnes etter en modell som ble utviklet på midten av 1990-tallet Konsesjonskraft før 10. april 1959: Maksimalpris for konsesjonskraften beregnes for hvert enkelt kraftverk basert på produksjonskostnader inkludert 6% rente av anleggskapitalen og 20% påslag. Delingsfaktor for de totale produksjonskostnadene inkl. 20% er middelproduksjonen baseres på tilsigsperioden Middelproduksjonen for det enkelte kraftverk oppgis av NVE

27 OED-pris , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,27

28 18 16 Konsesjonskraftprisen

29 Individuell selvkost Hva skal med ved beregning av selvkost? Selvkost ; - hva det koster å produsere Kapitalgrunnlag Historiske kostnader for anleggskapital Skatter Eiendomsskatt og konsesjonsavgifter, men ikke overskuddskatt, grunnrenteskatt eller naturressursskatt Delingsfaktor Middelproduksjon - NVEs data

30 Hvilke skatter skal med? Selskapenes overskuddskatter skal ikke tas med: Kraftskattereformen i 1997 Fra %-ligning til overskuddsskatter LVKs arbeid mot OED Stortingets vedtak i 2002 OEDs retningslinjer 7. april 2003 Lovvedtak juni 2004 Hydros søksmål Høyesteretts dom 16. april

31 LVK s arbeid - konsesjonskraftpris NVE i faktaark 1/2004: OED vurderer for tiden å harmonisere prisene for konsesjoner gitt før og etter

32 Argumenter for en sammenslåing Fastlegging av individuell selvkost er ressurskrevende for samtlige parter Tilnærmet umulig å foreta en kontroll av beregningsgrunnlaget Ved oppgraderinger vil prisene kunne øke betydelig, uten at kommunene får glede av økt effektinstallasjon eller økning i produksjon Vil kunne reise svært kompliserte spørsmål om kapitalgrunnlaget også omfatter produksjonsrelaterte nett mv

33 Argumenter mot en sammenslåing Kraftverkseierne: En felles konsesjonskraftpris vil kunne være et disincentiv ved en beslutning om opprusting og utvidelse etc. av gamle kraftverk Mot dette kan det igjen anføres: Tilsvarende vil gjelde for kommunene, som stiller sin naturkapital til disposisjon. Opprusting og utvidelse vil kunne ha negative effekter for lokalsamfunnene ved økt effektkjøring og økt erosjon, problemer for fisk osv. Kraftverkseierne vil normalt ha blandevann og vil få igjen økte kostnader ved o/u gjennom økt konsesjonskraft

34 Markedspris Hvilken pris kan kommunene oppnå ved salg av konsesjonskraft? Kommunens fortjeneste er differansen mellom konsesjonskraftpris og markedspris Ulike markedspriser Spotpris Systempris Områdepriser Måneds-, kvartals- og års-kontrakter

35 Priser Konsesjonskraftpris Markedspris

36 Fortjeneste fradrag for nettkostnader NB: Fradrag for innmatingskostnader, jf Ikl 2 nr 12, 6. ledd: ( )Departementet skal hvert år fastsette prisen på kraften levert kraftstasjonsapparatanlegg for utgående ledninger NVE i 1997: Konsesjonskraft overtas av den konsesjonskraftberettigede kommunen før innmating på nettet, og innmatingstariff skal betales av konsesjonskraftmottakeren. Overføringstariffene skal refereres tilknytningspunktene, og i konsesjonskraftsammenheng er tilknytningspunktet for innmating av kraft, det samme som kraftverkets apparatanlegg for utgående ledninger

37 Nore og Uvdal kommunes konsesjonskraftrettigheter Hvilken mengde konsesjonskraft er kommunen tildelt? Hva er forbruket i kommunen? Overskytende kraft Er det overskytende kraft og hvem er rettighetshaver og hvordan fordeles denne? Forligger det uttakskontrakt? Har kommunen omsetningskonsesjon?

38 Oversikt over kommunens k-kraftmengde

39

40 Hvilket energiforbruk har kommunen? Kommunens konsesjonskraftmengde er i loven begrenset til kommunens behov til den alminnelige elektrisitetsforsyning. Hva ligger i begrepet den alminnelige el-forsyning? Omfattes kommunens egenproduksjon? Hvem har oversikt over forbruket i kommune? Hva er forskjellen på konsesjonær og områdekonsesjonær? Hvem er områdekonsesjonær?

41 den alminnelige el-forsyning Ved beregning av behovet for elkraft til alminnelig forsyning skal det ikke tas hensyn til egen kraftproduksjon eller medeierandel i andre enheters kraftproduksjon. Alminnelig forsyning omfatter husholdninger, jordbruk, anleggsvirksomhet, tjenesteytende næringer, transport, bergverk og industri (ikke kraftintensiv industri og treforedling). Kjelekraft som erstatter elkraft til alminnelig forsyning kan etter NVEs vurdering inngå ved fastsettelse av kommunens behov. ( )

42 den alminnelige el-forsyning Forbruket av elkraft til lys, elektrisk oppvarming, kontormaskiner og lignende i kraftstasjoner og kraftselskapets administrasjonsbygninger mv, kan etter NVEs vurdering inkluderes. Mens etter vår oppfatning skal ikke elkraft som går med til kraftstasjonens drift, pumping, magnetisering, drift av hydrauliske eller elektroniske innretninger inngå i kommunens forbruk til alminnelig forsyning. Elkraft til togdrift skal inngå i alminnelig forbruk, jf ovenstående om transport. (NVE VK notat 6/99)

43 Forbruket til alminnelig forsyning ulike problemstillinger Hva med nettapet? Praksis; Distribusjonsnett Regionalnett og Sentralnett LVKs arbeid mot NVE/OED Henvendelse i 2006/2007 Møte med NVE i april 2008 Purringer: , , , (NVE ; i løpt av høsten), , , NVE ; i neste uke) , NVE: Vi vil komme med et svar før sommeren

44 Forbruket til alminnelig forsyning ulike problemstillinger Ved omlegging til alternativ energi? Kjelekraft: Se NVEs KTV notatet Vindkraft: Ingen endring i el. forbruket Fjernvarme: OED: Skal ikke påvirke kommunenes konsesjonskraftrettigheter Bio: Avhengig av hvordan bio anvendes? Solenergi: Hvordan måles forbruket?

45 Uttak av konsesjonskraft Ett år før uttak av konsesjonskraft skal konsesjonæren varsles. Samtidig med varselet kan konsesjonæren forlange å få oppgitt brukstiden som kommunen ønsker å benytte og fordelingen over året. Konsesjonskraft kan sies opp med to års varsel. Kraften leveres fra kraftstasjonenes apparatanlegg for utgående ledninger. (NVE faktaark1/2004)

46 Uttak av konsesjonskraft Før kommunen tar ut konsesjonskraft første gang, må kommunen varsle konsesjonær ett år i forveien I særlige tilfelle ved rebestilling kan konsesjonær ha sikret seg to års varslingsfrist for nytt uttak Gjelder varslingsfristen hvis kommunen skal bytte konsesjonær? I nyutbyggingssaker bør kommunene varsle om uttak med en gang konsesjon gis. - Kommunene bør ikke vente på NVEs beregning, men avtale med konsesjonær hvordan avregningen skal foretas i perioden før leveransen kommer i gang. Uttakskontrakt er en fordel, men ingen nødvendighet

47 Standardkontrakt for uttak av konsesjonskraft Standard uttakskontrakt fremforhandlet av Statkraft i samarbeid med LVK i år 2000 Se vedlegg Behov for å revidere enkelte bestemmelser i Del I Ajourføring med hensyn til oppdateringer NVEs rundskriv (Del I 2.12) Ajourføring med hensyn til ny tvistelov mv. (Del I 10.1) Presisering av Force Majeure (Del I 7) Presisering av misligholdsbestemmelsen (Del I 8.2) Presisering av bestemmelsen om frist for varsel av ny fullmektig (Del I 9)

48 Standardkontrakt for uttak av konsesjonskraft Behov for å revidere enkelte bestemmelser i Del II Presiseringer med hensyn til leveringssted (Del II 1.2) Ajourføring med hensyn til Nordpool /Statnett mv (Del II 1.4) Presisering med hensyn til valg av OED-pris fremfor individuell selvkost (Del II 2.1 og 2.2) Presisering der leveringsstedet er til et produksjonsrelatert nett (Del II 1.2 og 2.4) Behov for å revidere enkelte bestemmelser i Vedlegg I Vurdere behovet for en frist på 15 dager vedr prognose for neste års forbruk (vedl I 1.2) Evaluere forpliktelsen på konsesjonær om uttakttabell (vedl I 1.3) Ajourføre bestemmelsen og anmeldinger (vedl I 1.4)

49 alminnelig forbruk Hvilken mengde skal anmeldes? Standardavtalen del II Prognosen skal være basert på fjorårets temperaturkorrigerte forbruk og forventet forbruksendring Når skal man oppgi mengde? Standardavtalen del II Innen 1. desember Behov for samarbeid /avtaler mellom kommunene og fylkeskommunene

50 Uttak - brukstid Ikl 2 nr 12: Kraft tas ut i kraftstasjonens apparatanlegg ( ) og brukstid ned til timer årlig. NVE faktaark1/2004: Kraften kan kreves avgitt med en brukstid ned til 5000 timer/år. Konsesjonskraft kan leveres etter kommunenes forbruksmønster over året. Konsesjonskraft kan også leveres med utgangspunkt i blokk-modellen, som representerer et gjennomsnittlig uttaksmønster til alminnelig forsyning for hele landet. Valg av modell bør gjelde for en lengre periode.

51 Uttak - brukstid I vedlegg I i standardavtalen heter det: For at kommunene skal kunne disponere konsesjonskraften med Brukstid ned til 5000 timer, har Kommunen anledning til å variere effektuttaket (MWh/h) innenfor Måneden med inntil +/- 33,33 % i forhold til Månedsmidlere effektuttak. Dette variasjonsområde skal dog begrenses oppad slik at Brukstiden for uttaket ikke blir mindre enn 5000 timer Betydning?

52 Uttak uttaksprofil NVEs månedsblokk MÅNEDANDEL (%) Januar 11,257 Februar 10,159 Mars 10,113 April 8,356 Mai 6,901 Juni 5,762 Juli 4,891 August 5,783 September 6,965 Oktober 8,724 November 9,969 Desember 11,120 Sum 100,000

53 Brukstid ned til 5000 timer Kraften kan tas ut etter faktisk forbruksmønster eller annen avtalt forbruksprofil Standard i bransjen månedsblokkmodellen Kan regulere effektuttaket innenfor måneden 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0,000 Månedsblokkmodellen Mengde (%)

54 Oppsummering At konsesjonskraften har en brukstid på 5000 innebærer at kommunene vil få en høyere pris enn ordinær markedspris ved videresalg Det samme gjelder kommunenes mulighet til å variere effektuttaket +/ %

55 den til en hver tid høyeste pris? Kommuner som har avtalt OED pris opplever at konsesjonær vil bytte tilbake til individuell selvkost når kraftverket skal rehabiliteres eller det skal gjennomføre andre o/u-tiltak. Kommunene kan komme i en situasjon hvor de har betalt en høyere OED pris i mange år, for så å måtte godta en høyere individuell selvkost når verket skal rehabiliteres

56 Andre uttaksrettigheter til fysisk kraft Erstatningskraft, andelskraft, hjemfallskraft etc. Har ofte samme bestemmelse med hensyn til pris = selvkost Hvordan skal selvkost beregnes i slike tilfelle? Avskrivning av opprinnelig kapital eller nedskrevet kapital? Skatter på kraftselskapenes overskudd ut av prisberegningsgrunnlaget?

57 Pause?

58 Kommunekrafts virksomhet Salg til fastpris Salg eller forvaltning av konsesjonskraft? Fordeler og ulemper Utviklingen i markedspris og fremtidsprognoser Forvaltning Hva er en forvaltningsavtale Reglene om offentlig anbud Statstøttereglene Ulike typer tilbydere Ulike typer avtaler

59 KONSESJONÆR Statsstøtte: Off. anskaffelser: Konsesjonskraft KRAFTMEGLER /FORVALTER KOMMUNE KRAFTFORETAK E-VERK AS Husstander Kommunalt Industri Næringsliv Salg åpent eget forbruk marked

60 Omsatt kraftmengde i GWh 941,22 478, , ,

61 Kommunekrafts resultat OED-pris (øre/kwh) Kommunekraft (øre/kwh) Spotmarkedspris (øre/kwh)

62 Priser Konsesjonskraftpris Markedspris

63 Systempris 2010/ 2011

64 Forvaltningsavtale 1. Hva er en forvaltningsavtale 2. Forvaltningsavtaler og regelverket om offentlige anskaffelser 3. Nærmere om forvaltningsavtaler 4. Kommunekrafts rammeavtaler for forvaltning 5. Prosessen med å inngå forvaltningsavtaler

65 1. Hva er en forvaltningsavtale Avtale mellom oppdragsgiver kommunen og leverandør forvalter Tjenesteavtale dvs. at avtalen regulerer hva leverandøren skal yte Regulerer ikke hvilken pris kommunen får for å selge kraften i markedet

66 2. Regelverket om offentlige anskaffelser Lov om offentlige anskaffelser (lov 16. juli 1999 nr. 69) 1 Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte

67 Regelverket EØS-avtalen og direktiv 2004/18 EF Lov om offentlige anskaffelser Forskrift om offentlige anskaffelser 7. april 2006 nr. 402 (FOA) Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene 7. april 2006 nr. 403 Forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser 15. november 2002 nr

68 FOA 1-2 (1) Oppdragsgiver Denne forskriften gjelder statlige, kommunale, fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer og sammenslutninger dannet av en eller flere av disse

69 Hvilke kontrakter er omfattet? FOA 1-3 (1) Denne forskrift får anvendelse på tildeling av offentlige kontrakter om levering av varer, tjenester eller utførelse av bygge- eller anleggsarbeider Forskriften er delt i tre deler hvilke deler som får anvendelse er avhengig av kontraktens verdi

70 Anvendelsesområde og terskelverdier, FOA 2-1 og 2-2 Forskriftens del I får anvendelse på alle anskaffelser som omfattes av forskriften Anvendelse av forskriftens del II og III er avhengig av kontraktens form og verdi:

71 Verdsettelse av forvaltningskontrakten FOA 2-3: Anskaffelsens anslåtte verdi beregnes på grunnlag av oppdragsgivers anslag av det samlede beløp oppdragsgiver kan komme til å betale, eksl. mva for de kontrakter som utgjør anskaffelsen For tidsbegrensede og tidsubegrensede kontrakter skal kontraktsverdien beregnes for hele kontraktens løpetid eller maks 48 måneder

72 Verdsettelse av forvaltningskontrakten (forts.) Eksempel, forvaltning av 60 GWh/år: Forvaltningskontrakten inngås for 3 år Månedlig fastpris: ,- kr/mnd Finansiell handel: 0,15 kr/mwh Fysisk handel: 0,3 kr/mwh Årlig beløp: kr Total kontraktsverdi: kr

73 3. Nærmere om forvaltningstjenesten Markedsanalyser Forvaltning i kraftmarkedet Finansiell sikringshandel Anmelding og uttak av kraft Salg av fysisk kraft Avregning og oppgjør

74 Markedsanalyser Markedsanalysene legger grunnlaget for all agering i kraftmarkedet Analyser foregår på lang, mellomlang og kort sikt Innkjøp og bearbeiding av markedsanalyser og rådata: Hydrologi, temperatur, vind og nedbør, produksjon og forbruk, priser på kull, olje og gass m.m

75 Forvaltning i kraftmarkedet Forvaltningen deles i to ulike operasjoner Prissikring gjennom finansielle kontrakter Salg av fysisk kraft på Nord Pool Spot Samhandling mellom de ulike operasjonene er nødvendig for å redusere kommunens risiko

76 Finansiell sikringshandel Handel med verdipapirer kraftderivater Mengde kraft per tidsenhet Partene inngår et veddemål om kraftprisen i et bestemt tidsrom Handelen skjer i første rekke med kraftbørsen Nord Pool som oppgjørssentral

77 Priser på kraft levert i

78 Salg av fysisk kraft på Nord Pool Spot Salg av kraft time for time Hvor stor mengde som skal leveres anmeldes dagen i forveien til Nord Pool Spot Prisen fastsettes av Nord Pool Spot dagen før leveringsdagen

79 Priser på Nord Pool Spot

80 EUR/MWh Prissikring og fysisk salg Elspotpris Sikringspris

81 Ulike forvaltningsmodeller - risikostrategi Risiko defineres i dette tilfellet som kraft som ikke er prissikret før levering risikoen ligger i usikkerheten om hvilken pris som kan oppnås på kraft med levering i en bestemt periode Risikostrategien skal ha som mål å ivareta kommunens interesser forutsigbarhet og/eller høye inntekter

82 Systematisk sikring

83 Periodisk sikring

84 Sikring med tilbakekjøp

85 Fysisk salg hvordan hente ut merverdien Elektrisk kraft selges i volum per tidsenhet (timer, dager, måneder og år) Det er 8760 timer i et år Konsesjonskraften kan tas ut på 5000 timer Med forvaltning kan kraften tas ut i de timene med høyest pris

86 EUR/MWh Variasjon i spotprisen

87 4. Kommunekrafts rammeavtaler Kommunekraft har inngått rammeavtaler med 3 ulike leverandører Bergen Energi AS Ishavskraft AS Markedskraft ASA To hovedmodeller med mulighet for tilpasninger

88 Formål med anskaffelsene Konkurransegrunnlaget pkt. 1.2: Formål med anskaffelsen er å inngå rammeavtale med egnede leverandører for (fysisk og) finansiell forvaltning av Kraften. Målsettingen med rammeavtalene er blant annet å redusere administrasjons- og transaksjonskostnadene for både Oppdragsgiver, Kommunen/Fylkeskommunen og Leverandør ved inngåelse av tjenestekontrakt for (fysisk og) finansiell forvaltning av Kraften for kommunen og fylkeskommunen

89 Formål (forts.) Ved hjelp av rammeavtalene kan kommunene: Inngå kontrakter med kvalifiserte leverandører Gjøre bruk av egnede forvaltningsmodeller Få forvaltning til markedsmessig riktig pris Inngå kontrakter med presise kontraktsvilkår Redusere transaksjonskostnadene ved å inngå forvaltningsavtaler

90 Varighet Rammeavtalene har en varighet på tre år, de underliggende kontraktene har en varighet på 2 år med mulighet for 1 års forlengelse De underliggende kontraktene inngås etter en minianbudskonkurranse

91 Rammeavtale I: Fysisk og finansiell forvaltning Forvaltning av konsesjonskraft og andre kraftrettigheter Forvaltningen omfatter både finansiell sikring og fysisk kraftsalg Rammeavtalen er delt inn i tre avhengig av mengden som skal forvaltes GWh, GWh og over 90 GWh

92 Rammeavtale II: Kun finansiell forvaltning Til de tilfeller hvor det er en annen aktør som håndterer den fysiske kraftleveransen F.eks. et lokalt e-verk Forvaltningsavtalen vil sette begrensninger for hvordan den fysiske kraften håndteres Stilles krav til samhandling mellom forvalter og e-verket

93 5. Prosessen med å inngå forvaltningsavtaler Rammeavtalenes forutsetninger Hvilke tilpasninger kan gjøres Gebyrer og kostnader utover forvaltningen Prosessen ved en minianbudskonkurranse Noen utfordringer for kommunen Priser på bruk av rammeavtalene

94 Rammeavtalenes forutsetninger Forvaltningsavtalene for de enkelte kommuner skal tildeles etter de samme kriterier som rammeavtalen Dvs. at konkurransegrunnlagene og tilbudene som er inngitt fra leverandørene ligger til grunn for hvordan forvaltningsavtalene utformes

95 Hvilke tilpasninger kan gjøres? Tildelingskriteriene: Pris (45-55 %) Forvaltningsmodell (45-55 %) Den enkelte kommune kan velge hvilket av disse kriterier som skal veie tyngst

96 Pris Prisene på forvaltningstjenesten er oppgitt som enhetspriser Fast månedlig honorar Enhetspris på finansiell forvaltning Enhetspris på fysisk forvaltning Andre utgifter Forvalterne er i utgangspunktet bundet av de prisene som er opplyst i tilbudet

97 Forvaltningsmodell Forvalterne har inngitt forslag på ulike forvaltningsmodeller Kommunene kan skreddersy forvaltningsmodellen etter eget ønske

98 Gebyrer og kostnader som faller utenfor forvaltningshonoraret Handelsgebyr til Nord Pool og Nord Pool Spot Garantistilling til Nord Pool for sikring av oppgjør for finansielle kontrakter Kostnader knyttet til valutasikring Kostnader som skyldes differanse mellom systempris og områdepris

99 Prosessen ved en minianbudskonkurranse Oppstartsmøte med formål å kartlegge kommunens ønsker Utarbeidelse av konkurransegrunnlag Leverandørene for en frist på 14 dager til å levere inn tilbud tilpasset kommunens konkurransegrunnlag Tildeling skjer på grunnlag av de fastsatte tildelingskriteriene

100 Prosessen etter tildeling To dagers seminar med forvalter Informasjon om forvalter Markedsutsikter Utarbeidelse av risikostrategi Fordeling av oppgaver Oppstart av forvaltningen sikringshandler Etablering av kontakt mellom forvalter og konsesjonær

101 Forvaltningen er i gang! Kontinuerlig overvåkning av kraftmarkedet Gjennomføring av sikringshandler flere år framover Anmelding og uttak av kraft fra konsesjonær Optimering av fysisk kraftsalg Stadig vurdering av handler som er inngått sammenlignet med markedsutsiktene

102 Kontakt mellom forvalter og kommune Daglig/ukentlig kontakt i forbindelse med sikringshandler Ukentlig/månedlig rapportering av forvaltningsporteføljen Kvartalsvise møter/seminarer Årlig vurdering av risikostrategien

103 Noen utfordringer for kommunen Forvaltningsavtaler krever et større apparat og mer kompetanse hos kommunen enn salg på fastpriskontrakter Beslutninger må tas på kort varsel Møte garantikrav fra Nord Pool Behov for likviditet Framlegging av resultat i kommunestyret i perioder med høye kraftpriser

104 Priser på forvaltningsavtalene Kommunekraft tar følgende honorar for bruk av rammeavtalene: 0,08 øre/kwh med en minstepris på kr Bistand ved utforming av risikostrategi eller i den løpende forvaltningen honoreres etter notert medgått tid til avtalt timesats

105 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!

Konsesjonskraft grunnleggende prinsipper for uttak, mengde og pris. Oslo 21. mai 2014, v/ Advokat Caroline Lund

Konsesjonskraft grunnleggende prinsipper for uttak, mengde og pris. Oslo 21. mai 2014, v/ Advokat Caroline Lund Konsesjonskraft grunnleggende prinsipper for uttak, mengde og pris Oslo 21. mai 2014, v/ Advokat Caroline Lund Kort om konsesjonskraftordningen Konsesjonærs lovmessige plikt til å avstå en nærmere bestemt

Detaljer

Kommunekrafts virksomhet - Salg, forvaltning og anbud

Kommunekrafts virksomhet - Salg, forvaltning og anbud Kommunekrafts virksomhet - Salg, forvaltning og anbud Oslo 30. mai 2012 v/advokat ved Høyesterett Caroline Lund Tema 1. Kommunekrafts virksomhet og tjenester 2. Formidling av salg av konsesjonskraft til

Detaljer

Konsesjonskraft Prinsippene for uttak, mengde og prisberegning. v/ Advokat (H) Caroline Lund

Konsesjonskraft Prinsippene for uttak, mengde og prisberegning. v/ Advokat (H) Caroline Lund Konsesjonskraft Prinsippene for uttak, mengde og prisberegning v/ Advokat (H) Caroline Lund Tema 1. Om konsesjonskraftordningen 2. Hva er verdien av konsesjonskraftordningen for kommunene? 3. Prisen på

Detaljer

Kommunekrafts virksomhet Salg og forvaltning av konsesjonskraft. Oslo 21. mai 2013 Advokat Magnus Dæhlin

Kommunekrafts virksomhet Salg og forvaltning av konsesjonskraft. Oslo 21. mai 2013 Advokat Magnus Dæhlin Kommunekrafts virksomhet Salg og forvaltning av konsesjonskraft Oslo 21. mai 2013 Advokat Magnus Dæhlin Tema 1. Kommunekrafts virksomhet 2. Kommunekrafts erfaringer 3. Salg på fast- og spotpriskontrakter

Detaljer

Fra to til ett prisregime for konsesjonskraft? Oslo 21. mai 2015, v/ Advokat (H) Caroline Lund

Fra to til ett prisregime for konsesjonskraft? Oslo 21. mai 2015, v/ Advokat (H) Caroline Lund Fra to til ett prisregime for konsesjonskraft? Oslo 21. mai 2015, v/ Advokat (H) Caroline Lund 1 Temaer 1. Dagens system med to prisregimer. Lovgrunnlaget og historisk begrunnelse for det tosporede prissystemet

Detaljer

KTV Notat nr. 53/2001. Generell orientering om konsesjonskraft. Definisjon på konsesjonskraft. Lovgrunnlag - hovedretningslinjer.

KTV Notat nr. 53/2001. Generell orientering om konsesjonskraft. Definisjon på konsesjonskraft. Lovgrunnlag - hovedretningslinjer. KTV Notat nr. 53/2001 Til: Berørte parter Fra: Jonny Ødegård Sign.: Ansvarlig: Knut Gakkestad Sign.: Dato: 24.08.2001 Vår ref.: Arkiv: 511.5 Kopi: NVE 200105725-1 ktv1/joo Middelthuns gate 29 Postboks

Detaljer

Alternativ bruk av konsesjonskraft - metoder, eget forbruk, skatt og statsstøtte

Alternativ bruk av konsesjonskraft - metoder, eget forbruk, skatt og statsstøtte Alternativ bruk av konsesjonskraft - metoder, eget forbruk, skatt og statsstøtte Oslo 30. mai 2012 Advokatfirmaet Lund & Co v/ advokat Silje Aga Rogan sar@lundogco.no Bruk av konsesjonskraft Utgangspunktet

Detaljer

Konsesjonskraft 2012. Innkalling av 16.5.2011, jfr tekst bakerst i dokumentet. Til behandling forelå:

Konsesjonskraft 2012. Innkalling av 16.5.2011, jfr tekst bakerst i dokumentet. Til behandling forelå: PROTOKOLL ENERGIUTVALGET 24.5.2011 Til stede: Ole Jørgen Hallingstad (leder), Karl Kleiv Redalen, Svein Sporan, Tord Fullu, Synnøve Hjalland, Lar Erik Thorsrud. Forfall: Asbjørn Sevlejordet. Innkalling

Detaljer

Notat om prisutvikling i kraftmarkedet

Notat om prisutvikling i kraftmarkedet Ansvarlig advokat: Stein Erik Stinessen Notat om prisutvikling i kraftmarkedet Til: Modalen kommune Fra: Senioradvokat Mari Kjellevold Brygfjeld Dato: 27. mars 2015 Sak: 118718-1041 1. Innledning Modalen

Detaljer

VELKOMMEN TIL KONSESJONSKRAFTSEMINARET Oslo 12. mai 2017, v/ styreleder Arvid Lillehauge

VELKOMMEN TIL KONSESJONSKRAFTSEMINARET Oslo 12. mai 2017, v/ styreleder Arvid Lillehauge VELKOMMEN TIL KONSESJONSKRAFTSEMINARET 2017 Oslo 12. mai 2017, v/ styreleder Arvid Lillehauge 1 Årets program 09.00-10.00: Nytt om konsesjonskraft v/ advokat Håkon Holm Westad, Lund & Co DA 10.00-10.30:

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Ny vannkraft Konsesjonskraft, regelverk Rune Flatby EU ambisiøse klimamål 2020 fornybarandel 20 % Fornybarmål for 2030 nylig vedtatt, fornybarandel 27 % 2050 CO2 utslippene

Detaljer

Ny vannkraft ingen konsesjonskraft? Oslo 21. mai 2015 v/advokat (H) Stein Erik Stinessen

Ny vannkraft ingen konsesjonskraft? Oslo 21. mai 2015 v/advokat (H) Stein Erik Stinessen Ny vannkraft ingen konsesjonskraft? Oslo 21. mai 2015 v/advokat (H) Stein Erik Stinessen 1 Konsesjonskraft Beregning av konsesjonskraftmengden er basert på kraftgrunnlaget for den enkelte konsesjon «inntil

Detaljer

Kraftkommunen Luster. Kommuneøkonomien. Rådmannen 25.02.16

Kraftkommunen Luster. Kommuneøkonomien. Rådmannen 25.02.16 Kraftkommunen Luster og Kommuneøkonomien. Rådmannen 25.02.16 Eigedomsskatt. Heimel : Eigedomsskatt er heimla i lov om eigedomsskatt til kommunane av 30/5 1975 nr 18. Reglane om verdsetjing finst i skattelova

Detaljer

Grunnrenteskatt. Ragnar Nesdal 95 88 01 05. 8. desember 2010. rnesdal@deloitte.no. 2003 Firm Name/Legal Entity

Grunnrenteskatt. Ragnar Nesdal 95 88 01 05. 8. desember 2010. rnesdal@deloitte.no. 2003 Firm Name/Legal Entity Grunnrenteskatt. Ragnar Nesdal 95 88 01 05 rnesdal@deloitte.no 8. desember 2010 1 2003 Firm Name/Legal Entity Innledning Definisjon (fra Rødseth-utvalget): Den avkastning ut over avkastningen i andre næringer

Detaljer

SET konferansen 2011

SET konferansen 2011 SET konferansen 2011 Hva er produksjonskostnadene og hva betaler en vanlig forbruker i skatter og avgifter Sivilingeniør Erik Fleischer 3. november 2011 04.11.2011 1 Strømprisen En faktura fra strømleverandøren:

Detaljer

KONTRAKT. mellom. STATKRAFT SF (nedenfor kalt Statkraft) XX KOMMUNE (nedenfor kalt Kommunen)

KONTRAKT. mellom. STATKRAFT SF (nedenfor kalt Statkraft) XX KOMMUNE (nedenfor kalt Kommunen) KONTRAKT mellom STATKRAFT SF (nedenfor kalt Statkraft) og XX KOMMUNE (nedenfor kalt Kommunen) om KOMMUNENS ANDEL AV HJEMFALTE KRAFTANLEGG Kontrakt nr: xxxx 2 INNHOLD KOMMUNENS ANDEL AV HJEMFALTE KRAFTANLEGG...1

Detaljer

Lokal energiutredning

Lokal energiutredning Lokal energiutredning Presentasjon 25. januar 2005 Midsund kommune 1 Lokal energiutredning for Midsund kommune ISTAD NETT AS Lokal energiutredning Gjennomgang lokal energiutredning for Midsund kommune

Detaljer

Kommunenes forhold til energiverkene

Kommunenes forhold til energiverkene NOTAT Dato: 06.02.14 Kommunenes forhold til energiverkene Til Fra Fylkesmannen i Oppland Gunner Myhren 1. Konsesjonsrettslige forhold 1.1 Konsesjonslover De viktigste lovene i denne sammenheng er industrikonsesjonsloven

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Veterinærinstituttet

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Veterinærinstituttet ANBUDSINNBYDELSE Konkurransegrunnlag Kjøp av elektrisk kraft for Veterinærinstituttet Oslo 10.10.2011 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Bergen Energi AS vil på vegne av oppdragsgiver Veterinærinstituttet gjennomføre

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag ANBUDSINNBYDELSE Konkurransegrunnlag Kjøp av elektrisk kraft for Kommunalt Kraftfond Hordaland (KKH), som er kommunene Lindås, Masfjorden, Osterøy, Øygarden, Samnanger og Meland Bergen 01.06.2011 1 Innledning

Detaljer

Ny kraftutbygging mangler ved lovverket Advokat Stein Erik Stinessen Advokat Peder Landfald

Ny kraftutbygging mangler ved lovverket Advokat Stein Erik Stinessen Advokat Peder Landfald Ny kraftutbygging mangler ved lovverket Advokat Stein Erik Stinessen Advokat Peder Landfald Overblikk En ny epoke for utbygging av vannkraft Det skal bygges mer vannkraft og store kraftlinjer enn på flere

Detaljer

Presentasjon av LVK. Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar

Presentasjon av LVK. Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar Presentasjon av LVK Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar Stiftet i 1978 LVK 169 medlemskommuner (av 432 kommuner totalt) Ca 800.000 innbyggere (av 4,7 mill totalt) Formål: LVK skal ivareta vertskommunenes

Detaljer

Nore og Uvdal kommune 28.03.2011

Nore og Uvdal kommune 28.03.2011 Nore og Uvdal kommune 28.03.2011 Innledning Ustekveikja Energi AS er en ren kraftomsetter og er avhengig av et mangfold i kraftmarkedet. Ustekveikja Energi AS ønsker å bidra til dette, der vi kan. Kem

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Hole Kommune

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Hole Kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurransegrunnlag Kjøp av elektrisk kraft for Hole Kommune Bergen 03.10.2011 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Bergen Energi AS vil på vegne av oppdragsgiver Hole Kommune gjennomføre konkurranse

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Kriminalomsorgen Region Vest

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Kriminalomsorgen Region Vest ANBUDSINNBYDELSE Konkurransegrunnlag Kjøp av elektrisk kraft for Kriminalomsorgen Region Vest Bergen 25.03.2014 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Bergen Energi AS vil på vegne av oppdragsgiver Kriminalomsorgen

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Askøy Kommune

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Askøy Kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurransegrunnlag Kjøp av elektrisk kraft for Askøy Kommune Bergen 24.06.2014 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Bergen Energi AS vil på vegne av oppdragsgiver Askøy Kommune gjennomføre konkurranse

Detaljer

Vedlegg A: Kravspesifikasjon

Vedlegg A: Kravspesifikasjon Returkraft AS Vedlegg A: Kravspesifikasjon Innkjøp tjenester innen energi og energirelaterte produkter Anskaffelse: 10344 Tilbudsfrist: 04.11.2016 kl.14.00 Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn...

Detaljer

Grunnrenteskatt. Ragnar Nesdal desember Firm Name/Legal Entity

Grunnrenteskatt. Ragnar Nesdal desember Firm Name/Legal Entity Grunnrenteskatt. Ragnar Nesdal 95 88 01 05 rnesdal@deloitte.no 10. desember 2008 1 2003 Firm Name/Legal Entity Innledning Definisjon (fra Rødseth-utvalget): Den avkastning ut over avkastningen i andre

Detaljer

Fastpris med returrett. Torkel Rolfseng Trondheim Energi Kraftsalg AS, 2. desember 2008

Fastpris med returrett. Torkel Rolfseng Trondheim Energi Kraftsalg AS, 2. desember 2008 Fastpris med returrett Torkel Rolfseng Trondheim Energi Kraftsalg AS, 2. desember 2008 Produkt portefølje Strøm til innkjøpspris Fastpris med returrett Kombi avtale Ansattavtaler Rådgivende forvaltning

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Norges Bank

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Norges Bank ANBUDSINNBYDELSE Konkurransegrunnlag Kjøp av elektrisk kraft for Norges Bank Bergen 22.10.2014 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Bergen Energi AS vil på vegne av oppdragsgiver Norges Bank gjennomføre konkurranse

Detaljer

Rauma kommune. Anskaffelse av tjenestekontrakt over terskelverdi: Porteføljeforvaltning av elektrisk kraft. Konsesjonskraft. CPV-nr.

Rauma kommune. Anskaffelse av tjenestekontrakt over terskelverdi: Porteføljeforvaltning av elektrisk kraft. Konsesjonskraft. CPV-nr. Rauma kommune Anskaffelse av tjenestekontrakt over terskelverdi: Porteføljeforvaltning av elektrisk kraft Konsesjonskraft CPV-nr. 0931000, 66140000 Åpen anbudskonkurranse (anskaffelsesforskriften Del I

Detaljer

Lov om offentlige anskaffelser (LOA)

Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Lov om offentlige anskaffelser (LOA) 02.03.2011 1 Regelverket Oppbygging Hvem og hva gjelder reglene for Prosedyrer Brudd på regelverket 02.03.2011 2 Regelverkets oppbygging Lov om offentlige anskaffelser

Detaljer

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 Historikk - elsertifikater 2003 Sverige starter sitt elsertifikatsystem Vinter 2005 forslag om felles

Detaljer

PRISER. for. Nettleie. Fra

PRISER. for. Nettleie. Fra PRISER for Nettleie Fra 1. Januar 2016 Dalane energi 2 Nettleie Generelt Priser for nettleie er utarbeidet etter «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer»

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 10/911 HEIMFALL - NYE AVTALAR MED STATKRAFT. Vedlegg: Kontrakt Bakgrunn: Lovheimel:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 10/911 HEIMFALL - NYE AVTALAR MED STATKRAFT. Vedlegg: Kontrakt Bakgrunn: Lovheimel: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 10/911 Arkiv: S05 HEIMFALL - NYE AVTALAR MED STATKRAFT Vedlegg: Kontrakt Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR SAMMENDRAG Kommunene Balestrand, Bremanger,

Detaljer

Nettleien Oppdatert august 2016

Nettleien Oppdatert august 2016 Nettleien 2016 Oppdatert august 2016 Innholdsfortegnelse NVEs inntektsrammer Nettoppbygging Strømprisen og nettleiens sammensetning Hva påvirker nettleien Historisk utvikling NVEs inntektsrammer NVE fastsetter

Detaljer

Synspunkter fra Eidsiva Nett AS

Synspunkter fra Eidsiva Nett AS v.02.09.2010 Forbruksavgift og trekk til Energifondet (ENOVA)- Nettselskapenes ansvar og rutiner ved innkreving Temadag Energi Norge 08.09.2010 Synspunkter fra Eidsiva Nett AS Ivar Elias Lingaas ivar.lingaas@eidsivaenergi.no

Detaljer

VILKÅR FOR PLUSSKUNDER

VILKÅR FOR PLUSSKUNDER VILKÅR FOR PLUSSKUNDER Oppdragsgiver: Energi Norge Kontaktperson: Trond Svartsund Leverandør: Energy Creative group AS (ECgroup) Kontaktperson hos ECgroup: Svein Sandbakken Dato: 2. september 2011 Antall

Detaljer

Innkalling til møte i KIKS - Styret 21.11.2014 kl. 10:00 i Vennesla herredshus

Innkalling til møte i KIKS - Styret 21.11.2014 kl. 10:00 i Vennesla herredshus Side 1 av 1 Medlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemer får innkallinga, møter berre etter særskild innkalling. Vert du av lovlege grunnar hindra i å møte, må du melde frå til Anne Liv Lidtveit

Detaljer

KONSESJONSKRAFT - en generell veiledning - tillegg til publ. nr 16/92

KONSESJONSKRAFT - en generell veiledning - tillegg til publ. nr 16/92 NVE NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK Vår ref. NVE 95I2565-`ti' VK/AVB/51 1.5 Deres ref. Vår dato 71, N'3Vø195 Deres dato Rundskriv til fylkesmenn, fylkeskommuner, berørte kommuner og everk Saksbehandler:

Detaljer

Stans av levering av konsesjonskraft ved uforutsette begivenheter Force majeure Vilkår og virkninger for kommunen

Stans av levering av konsesjonskraft ved uforutsette begivenheter Force majeure Vilkår og virkninger for kommunen Stans av levering av konsesjonskraft ved uforutsette begivenheter Force majeure Vilkår og virkninger for kommunen Oslo 21. mai 2015, v/ Advokatfullmektig Håkon Holm Westad 1 Tema Rettssaken for Gulating

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Fjell Kommune

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Fjell Kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurransegrunnlag Kjøp av elektrisk kraft for Fjell Kommune Bergen 22.10.2014 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Bergen Energi AS vil på vegne av oppdragsgiver Fjell Kommune gjennomføre konkurranse

Detaljer

SFFK - Konsesjonskraft

SFFK - Konsesjonskraft SFFK - Konsesjonskraft Har konsesjonskraft på ca. 400 GWh Selvkost er ca. 12 øre/kwh +/- 1 øre betyr 4,0 mill kr/år i ekstra inntekt/tap Med dagens pris (ca. 30 øre/kwh) er nettoverdien på år 2013: ca.

Detaljer

ÅRSBERETNING. Selskapet ledes av et styre på 5 medlemmer valgt av selskapets generalforsamling.

ÅRSBERETNING. Selskapet ledes av et styre på 5 medlemmer valgt av selskapets generalforsamling. ÅRSBERETNING 2012 Kommunekraft AS ble stiftet 28. april 1993 med formål å formidle tilgjengelig konsesjonskraft på vegne av deltakende kommuner og fylkeskommuner til best mulige kommersielle betingelser.

Detaljer

NVEs korttidsstatistikk Juli 2015

NVEs korttidsstatistikk Juli 2015 NVEs korttidsstatistikk Juli 2015 Oversikt over produksjon og forbruk av elektrisk energi og innenlands salg av fyringsoljer. Foreløpige tall Tabell 1 Produksjon og forbruk av elektrisk energi, GWh Jan

Detaljer

Måling og avregning av småkraft. Arild-Magne Larsen Leder for Systemdrift ved HelgelandsKraft AS

Måling og avregning av småkraft. Arild-Magne Larsen Leder for Systemdrift ved HelgelandsKraft AS Måling og avregning av småkraft Arild-Magne Larsen Leder for Systemdrift ved HelgelandsKraft AS 1 Agenda Litt og HelgelandsKraft og potensialet for småkraft i forsyningsområdet Hva skal måles og hvor bør

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Sammendrag Omlag 66 000 husholdningskunder skiftet leverandør i løpet av 2. kvartal 2006. Dette er en nedgang fra 1. kvartal 2006, da omlag 78 200 husholdningskunder

Detaljer

1 Nye krav til minstevannføring

1 Nye krav til minstevannføring Notat Til: Medlemskommuner i LVK Fra: LVKs sekretariat Dato: 6. oktober 2014 ØKT MINSTEVANNFØRING OG VERTSKOMMUNENES INNTEKTER Det er fra enkelte vertskommuner og kraftselskap reist spørsmål om i hvilken

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 02/969 EV EAM HØRING ENDRING AV RETNINGSLINJER FOR BEREGNING AV KONSESJONSKRAFTPRISEN

Deres ref Vår ref Dato 02/969 EV EAM HØRING ENDRING AV RETNINGSLINJER FOR BEREGNING AV KONSESJONSKRAFTPRISEN Konsept Filnavn: H:\KED\word\Endringer av retningslinjer for prisberegning.doc Adressater i henhold til vedlagt liste Deres ref Vår ref Dato 02/969 EV EAM 14.01.03 HØRING ENDRING AV RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Hva forventer man at innkjøperne kan

Hva forventer man at innkjøperne kan Bygg-, anleggs- og eiendomskonferansen 2011 SMARTERE INNKJØP GIR BEDRE BYGG Hva forventer man at innkjøperne kan basert på KOFA-praksis? 20. oktober 2011 kl 1345-1430 advokat Morten Goller 1 DISPOSISJON

Detaljer

Spørsmål nr. 133 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Kjell-Idar Juvik om virkningene av å redusere kapitaliseringsrenten for 2017 mv.

Spørsmål nr. 133 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Kjell-Idar Juvik om virkningene av å redusere kapitaliseringsrenten for 2017 mv. Finansministeren Stortinget Ekspedisjonskontoret 0026 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/4283-03.11.2016 Spørsmål nr. 133 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Kjell-Idar Juvik om virkningene

Detaljer

Tilsig av vann og el-produksjon over året

Tilsig av vann og el-produksjon over året Tilsig av vann og el-produksjon over året 7 6 5 Fylling av magasinene Kraftproduksjon Tilsig TWh 4 3 2 1 Tapping av magasinene 1 4 7 1 13 16 19 22 25 28 31 34 37 4 43 46 49 52 Uke Fakta 22 figur 2.1 Kilde:

Detaljer

Skal kua melkes eller slaktes?

Skal kua melkes eller slaktes? E-CO Energi Skal kua melkes eller slaktes? Hans Erik Horn Adm.dir. E-CO Energi 18. november 2003 1 Dette er kua Ca. 200 kraftselskaper og reguleringsforeninger med til sammen 740 kraftverk Midlere årsproduksjon:

Detaljer

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp.

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. Medisinsk teknisk forening symposium 2010 Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. vurdert i lys av lov og forskrift om offentlige anskaffelser og regelverkets intensjoner. Anne Chr. Røthe, juridisk rådgiver

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Marginaltap - oppdatering Et kritisk skråblikk på marginaltapsmodellen

Marginaltap - oppdatering Et kritisk skråblikk på marginaltapsmodellen Marginaltap - oppdatering Et kritisk skråblikk på marginaltapsmodellen Marginaltapskalkulatoren EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Hans Olav Ween Næringspolitisk rådgiver - Kraftsystem,

Detaljer

Energiledd. Christina Sepúlveda Oslo, 15. mars 2012

Energiledd. Christina Sepúlveda Oslo, 15. mars 2012 Energiledd Christina Sepúlveda Oslo, 15. mars 2012 Hvorfor energiledd? Et grunnleggende prinsipp for optimal ressursanvendelse er at den marginale kostnaden ved å frembringe et gode, skal være lik kjøpers

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva blir nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva bør endres? Status vedr. innkjøp av KGV-verktøy

Detaljer

Rådgivende ingeniør Erik Fleischer. Velferd til salgs. 22.nov. 2004

Rådgivende ingeniør Erik Fleischer. Velferd til salgs. 22.nov. 2004 Den norsk elforsyningen og hvorfor Norge bør beholde det offentlige eierskapet til vannkraften Rådgivende ingeniør Erik Fleischer Velferd til salgs 22.nov. 2004 22.nov.2004 / 31.mars 1 Elforsyning før

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

Kraftseminar Trøndelagsrådet

Kraftseminar Trøndelagsrådet Kraftseminar Trøndelagsrådet Vinterpriser 08/09 og 09/10 i Midt-Norge (øre/kwh) Hva skjedde i vinter? Kald vinter i hele Norden stort kraftbehov i hele Norden samtidig Betydelig redusert svensk kjernekraftproduksjon

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp

Offentlige anskaffelser. Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp Offentlige anskaffelser Per Erik Juvkam Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp Agenda 09:00 09:45 Kort om regelverket Hasteanskaffelser Arbeid i forkant av aksjon 10:00 11:30 Case i plenum og i grupper Regelverket

Detaljer

SKATT FRÅ KRAFTSELSKAP

SKATT FRÅ KRAFTSELSKAP SKATT FRÅ KRAFTSELSKAP Eigedomsskatt Naturressursskatt Konsesjonskraft Konsesjonsavgifter I tillegg Grunnrenteskatt og overskotsskatt. Dette er skattar som i sin heilheit går til staten. - Side 1 - Eigedomsskatt

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat Kraftnettet hva er kapitalen? Totalkapitalen for nettet: 57,35 mrd. kr 27 % 54 % Distribusjon Regional Statnett 19 % 2 Kraftnettet hva er årskostnadene? NVE tildeler

Detaljer

Hovedtall fra NVEs leverandørskrifteundersøkelse 1. kvartal 2013

Hovedtall fra NVEs leverandørskrifteundersøkelse 1. kvartal 2013 Hovedtall fra NVEs leverandørskrifteundersøkelse 1. kvartal 2013 Sammendrag Leverandørskifter Midlertidige tall viser at norske husholdninger skiftet kraftleverandør 82 800 ganger i første kvartal 2013.

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 12. april:

Kraftsituasjonen pr. 12. april: : Fortsatt kraftimport til Norge Kraftutvekslingen med de andre nordiske landene snudde fra norsk eksport i uke 12, til import i uke 13. Også i uke 14 har det vært en norsk kraftimport. Prisene i Tyskland

Detaljer

Eiere og organisering av kraftsektoren

Eiere og organisering av kraftsektoren Foto: GV-Press 5 Eiere og organisering av kraftsektoren Eiere og eierformer Energiverkene Statnett SF 5.1 Eiere og eierformer Kommunene og fylkeskommunene eier om lag 57 prosent av produksjonskapasiteten

Detaljer

Presentasjon av Axpo Nordic AS

Presentasjon av Axpo Nordic AS Presentasjon av Axpo Nordic AS Konsesjonskraftseminar 21.mai 2014 Carl-Henrik Siebke, Axpo Nordic AS Axpo Nordic AS Innhold 1. Introduksjon til Axpo og Axpo Nordic 2. Hvilke tjenester kan Axpo Nordic tilby?

Detaljer

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk Innkjøp Fagdag 29.03.2017 Nytt regelverk Tema for dagen Gjennomgang av de viktigste endringene Hvilke muligheter gir det nye regelverket oss? Hovedvekt: Anskaffelser under nasjonal terskel, dvs. opp til

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

Enkeltvedtak - klage på pris og leveringsbetingelser for fjernvarme

Enkeltvedtak - klage på pris og leveringsbetingelser for fjernvarme Norwegian Water Resources and Energy Directorate N IE Follo Fjernvarme AS Postboks 655 1401 SKI 1 9. 02. 2007 Vår dato: Vår ref.: NVE 200700377-1 emk/pno Arkiv: /200503169-11 U Deres dato: 20.10.2006 Deres

Detaljer

Offentlig THEMA CONSULTING GROUP. Notat Kommunale og fylkeskommunale inntekter fra skatter og konsesjonsbaserte ordninger i kraftsektoren

Offentlig THEMA CONSULTING GROUP. Notat Kommunale og fylkeskommunale inntekter fra skatter og konsesjonsbaserte ordninger i kraftsektoren Offentlig THEMA CONSULTING GROUP Notat 2011-3 Kommunale og fylkeskommunale inntekter fra skatter og konsesjonsbaserte ordninger i kraftsektoren Energi Norge Mai 2011 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Statkraft Agder Energi Vind DA

Statkraft Agder Energi Vind DA Vind på land i Norge og Sverige En sektor med milliard investeringer fram til 2020? Anne-Grete Ellingsen Direktør strategi og forretningsutvikling, SAE Vind Statkraft Agder Energi Vind DA Statkraft og

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2005

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2005 Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2005 Sammendrag Ikke siden 3. kvartal 2001 har det vært registrert et lavere antall leverandørskifter i husholdningsmarkedet enn dette kvartalet. Om lag 37 700

Detaljer

Tvist mellom Hjartdal kommune / Hjartdal Elverk og Hjartdøla Kraftverk. Vedtak.

Tvist mellom Hjartdal kommune / Hjartdal Elverk og Hjartdøla Kraftverk. Vedtak. Vår ref. Vår dato NVE 9702606-20 15 09 98 MM/ELS/912-653.4 Deres ref. Deres dato Thommesen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma Postboks 1484 Vika 0116 OSLO Saksbehandler: Eli Sæterdal, MM 22 95 92 07 Tvist

Detaljer

Opprinnelsesgarantier for fornybar energi

Opprinnelsesgarantier for fornybar energi Opprinnelsesgarantier for fornybar energi Temakveld 14.12.2011 Marknad&IT Sjef Kenneth Ingvaldsen 42 Bakgrunnen for opprinnelsesgarantier Bakgrunnen for opprinnelsesgarantier EU har en klar målsetning

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i Administrasjonsutvalget samme dag.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i Administrasjonsutvalget samme dag. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 29-34 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 13:00 17:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det ble avholdt møte i Administrasjonsutvalget samme dag.

Detaljer

Utarbeidet 24. september av handelsavdelingen ved :

Utarbeidet 24. september av handelsavdelingen ved : Rekordvarm sommer ga ikke rekordlave priser Kraftmarkedet har hatt stigende priser gjennom sommeren Norske vannmagasiner har god fyllingsgrad ved inngangen til høsten Forventes «normale» vinterpriser Utarbeidet

Detaljer

Svar på klage på tariffering i Aura - enkeltvedtak

Svar på klage på tariffering i Aura - enkeltvedtak Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO Vår dato: 08.03.2005 Vår ref.: emk/lav Arkiv: 912-653.4 Saksbehandler: Deres dato: Lisbeth Anita Vingås Deres ref.: 22 95 91 57 Svar på klage på tariffering

Detaljer

Sentralnettstariffen 2013 gjelder fra 1. januar 2013 til og med 31. desember 2013. 1

Sentralnettstariffen 2013 gjelder fra 1. januar 2013 til og med 31. desember 2013. 1 Sentralnettstariffen 2013 Tariffheftet 2013 Sentralnettstariffen 2013 gjelder fra 1. januar 2013 til og med 31. desember 2013. 1 Grunnlaget for utforming av nettleie i sentralnettet er gitt i Norges vassdrags-

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

Hovedtall fra NVEs leverandørskifteundersøkelse 2. kvartal 2013

Hovedtall fra NVEs leverandørskifteundersøkelse 2. kvartal 2013 Hovedtall fra NVEs leverandørskifteundersøkelse 2. kvartal 2013 Sammendrag Leverandørskifter Midlertidige 1 tall viser at det ble foretatt 85 600 leverandørskifter blant norske husholdninger i andre kvartal

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 08/1660-1601 &00 RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Godkjent av Rådmann februar 2005 Revidert september 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser

Detaljer

Leverandørskifter. Markedsandeler

Leverandørskifter. Markedsandeler Leverandørskifter Omtrent 600 flere husholdningskunder har hittil i år skiftet kraftleverandør sammenliknet med fjoråret. Det vil si 80 700 leverandørskifter, tilsvarende en oppgang på 0,7 prosent. I næringsmarkedet

Detaljer

Norske erfaringer med fleksibelt forbruk

Norske erfaringer med fleksibelt forbruk Norske erfaringer med fleksibelt forbruk Høring Energipolitiske Udvalg, Folketinget, København 26/02-09 Ove S. Grande ove.s.grande@sintef.no 1 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 189 Offentligt

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 4. kvartal 2005

Leverandørskifteundersøkelsen 4. kvartal 2005 Leverandørskifteundersøkelsen 4. kvartal 2005 Sammendrag Om lag 59 400 husholdningskunder skiftet leverandør i 4. kvartal 2005. Dette er en oppgang fra 3. kvartal i år. 1 Antall leverandørskifter er også

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

LNVK-konferansen. 5. og 6. mai 2014 VELKOMMEN!

LNVK-konferansen. 5. og 6. mai 2014 VELKOMMEN! LNVK-konferansen 5. og 6. mai 2014 VELKOMMEN! Status LNVKs arbeid for å oppnå lovbestemte rettigheter for vindkraftkommuner Iver Nordseth, leder LNVK Disposisjon: Lovbestemte rettigheter Skatteregime:

Detaljer

STANDARD LEVERINGSBETINGELSER FOR ELEKTRISK KRAFT TIL BEDRIFTSKUNDER

STANDARD LEVERINGSBETINGELSER FOR ELEKTRISK KRAFT TIL BEDRIFTSKUNDER STANDARD LEVERINGSBETINGELSER FOR ELEKTRISK KRAFT TIL BEDRIFTSKUNDER Gjeldende fra 01.05.2015 1. Produkt kategorier LOS AS (LOS) tilbyr følgende produkt kategorier: A. LOS Partner Porteføljeforvaltning

Detaljer

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010.

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010. NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 201000005-9/010 Steinkjer, den 15.09.2010 Sak 7/2010 Halvårsrapport Viser til vedlagte halvårsrapport. Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling

Detaljer

Nye føringer for offentlige anskaffelser som verktøy for innovasjon og næringsutvikling

Nye føringer for offentlige anskaffelser som verktøy for innovasjon og næringsutvikling Nye føringer for offentlige anskaffelser som verktøy for innovasjon og næringsutvikling Byggavfallskonferansen 7. februar 2017 07.02.2017 Inger Roll-Matthiesen DISPOSISJON Kort om anskaffelsesregelverket

Detaljer

Opprustning og utvidelse ny næringsmulighet for kommunen. Utgangspunkt for dette kan være økonomiske ressurser:

Opprustning og utvidelse ny næringsmulighet for kommunen. Utgangspunkt for dette kan være økonomiske ressurser: Utgangspunkt for dette kan være økonomiske ressurser: Utgangspunkt for dette kan være økonomiske ressurser: Konsesjonslovgivningen gir myndighetene anledning til å pålegge den enkelte konsesjonær å avsette

Detaljer

Hovedtall fra NVEs leverandørskrifteundersøkelse 4. kvartal 2011

Hovedtall fra NVEs leverandørskrifteundersøkelse 4. kvartal 2011 Hovedtall fra NVEs leverandørskrifteundersøkelse 4. kvartal 2011 Sammendrag Leverandørskifter I 2011 skiftet flere husholdningskunder kraftleverandør sammenliknet med 2010. Leverandørskifteundersøkelsen

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 21. juni:

Kraftsituasjonen pr. 21. juni: : Lavt tilsig femte uke på rad Beregnet tilsig til det norske kraftsystemet var 5,5 TWh i uke 24. Det er 9 prosent av normalt, og tilsiget har nå vært under normalt de siste fem ukene. Likevel økte tilsiget

Detaljer

Nettleien 2009. Oppdatert 01.03.2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Nettleien 2009. Oppdatert 01.03.2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Nettleien 2009 Oppdatert 01.03.2009 EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innholdsfortegnelse NVEs inntektsrammer Nettoppbygging Strømprisen og nettleiens sammensetning Hva påvirker nettleien

Detaljer

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012.

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012. NTE Holding konsern Første halvår 2013 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et energikonsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Etter en omorganisering i 2013 har konsernet tre forretningsområder,

Detaljer

Innkalling til møte i KIKS - Styret 27.11.2015 kl. 10:00 i Tyholmen hotel, Arendal

Innkalling til møte i KIKS - Styret 27.11.2015 kl. 10:00 i Tyholmen hotel, Arendal Side 1 av 1 Medlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemer får innkallinga, møter berre etter særskild innkalling. Vert du av lovlege grunnar hindra i å møte, må du melde frå til Anne Liv Lidtveit

Detaljer

SKATTEPOLICY NORWEA Oslo, 05.09.11

SKATTEPOLICY NORWEA Oslo, 05.09.11 SKATTEPOLICY NORWEA Oslo, 05.09.11 1 BAKRUNN OG MANDATET 1.1 BAKGRUNN LNVK har slik Norwea oppfatter det uttrykt et ønske om et hensiktsmessig skatteregime for vindkraft på linje med det som gjelder for

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 24. mai:

Kraftsituasjonen pr. 24. mai: : Økt forbruk og produksjon Kaldere vær bidro til at forbruket av elektrisk kraft i Norden gikk opp med fire prosent fra uke 19 til 2. Samtidig er flere kraftverk stoppet for årlig vedlikehold. Dette bidro

Detaljer