Den vintersikre øst-vest-veien Rask utbygging - til halve prisen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den vintersikre øst-vest-veien Rask utbygging - til halve prisen"

Transkript

1 Den vintersikre øst-vest-veien Rask utbygging - til halve prisen Valdresrådet Oppland fylkeskommune 16. september 2016

2 E16 SIDE 2 INNHOLD 1. HISTORIE STATUS FRAMTID? ØST-VEST-UTREDNINGEN KONSEPTVALGUTREDNING RV7 OG RV E16 KOMBINERT MED E134 - OPTIMAL LØSNING E16 BINDER SAMMEN LANDSDELER UTBYGGINGSKOSTNADER TRAFIKK VINTERSIKKER VEG DE VIKTIGSTE PROSJEKTER GJENNOM VALDRES SAMFUNNSSIKKERHET OG SÅRBARHET SYNSPUNKTER OG INNSPILL E16 - HELE VEGEN...17

3 E16 SIDE 3 1. HISTORIE STATUS FRAMTID? E16 har gjennom stortingsvedtak i 1975 og 1992 vært utpekt som en hovedforbindelse (stamveg) mellom Oslo og Bergen. Stortingets enstemmige vedtak i 1975 om at stamvegen Oslo Bergen skulle gå over Filefjell, ble fattet etter en langvarig debatt, og var forutsatt å være et endelig vedtak. Dette ble spesielt presisert i St.meld. nr. 104 ( ): «Departementet finner det riktig at en nå etter å ha vurdert saken i mange år tar et endelig standpunkt til stamvegforbindelsen Bergen Oslo, og ikke videre trekkes med den usikkerhet at det valg en nå foretar om noen år kanskje må endres». Stamvegvedtaket ble bekreftet av Stortinget i 1992, og det er med bakgrunn i tidligere vedtak, gjort omfattende investeringer langs E16. Utbyggingsstrekningen Øye Borlaug, inklusive strekningen over Filefjell, blir ferdig i løpet av 2018, og E16 blir da den eneste øst-vest-forbindelsen som er 100% vintersikker. Det er vedtatt store investeringer på E16 for strekningene Oslo-Hønefoss og Voss-Bergen. Det kreves relativt små tilleggsinvesteringer for å få en tilfredsstillende standard på strekningen Hønefoss-Voss, samtidig som det er en god plansituasjon i forhold til videre utbygging. Gjenstående tiltak består i utbygging videre nedover i Valdres for å unngå flaskehalser, særlig ved økt trafikk når andre fjelloverganger er stengt eller kolonnekjørt. Øst-vest-utredningen konkluderte med at alternativene Rv52 og E16 var omtrent likeverdige i forhold til de konsekvenser som var vurdert, og at en kombinasjon av E134 og en av disse vegrutene synes å være en optimal løsning. Det er derfor svært overraskende, og ulogisk, at E16 ble utelatt i KVU for Rv7 Hardangervidda og Rv52 Hemsedal som en nordre øst-vest-forbindelse. Utelatelse av E16 i denne utredningen (KVU) medfører at beslutningsgrunnlaget for videre behandling av den fremtidige øst-vest-forbindelsen i NTP , er mangelfullt og utilstrekkelig.

4 E16 SIDE 4 2. ØST-VEST-UTREDNINGEN Statens vegvesen har i øst-vest-utredningen vurdert aktuelle hovedforbindelser mellom Østlandet og Vestlandet. Statens vegvesen foreslår at E134 over Haukeli får høyeste prioritet, og at dette suppleres med et av de nordlige alternativene E16 eller Rv52. For E16 og Rv52 er det fokusert på strekningen Hønefoss Voss, da strekningene Sandvika Hønefoss og Voss Bergen er felles for E16 og RV52. Statens Vegvesen har prioritert Rv52 foran E16, i hovedsak fordi Rv52 gir raskere forbindelser mellom Oslo og Bergen, selv om Rv52 gir langt høyere utbyggingskostnader enn E16. Påstand: Reisetiden er mest relevant for trafikk over lange strekninger (f.eks Oslo-Bergen), og slår inn for en svært liten andel av totaltrafikken. E16 utgjør, for hovedtyngden av trafikken, den raskeste vegruten mellom Vestlandet og Østlandet, dvs områdene nord for Oslo. Det har vært satset på E16 gjennom flere tiår. Hele E16 kan i løpet av relativt kort tid realiseres som en 100% vintersikker veg med tilfredsstillende vegstandard, mens andre alternativer krever nye utredninger, lange planperioder, og høye utbyggingskostnader. Dette tilsier at E16 er det beste alternativet, sett i forhold til samfunnsøkonomi og et udekket investeringsbehov knyttet til andre og høyt prioriterte samferdselsprosjekter som har også høy prioritet.

5 E16 SIDE 5 3. KONSEPTVALGUTREDNING RV7 OG RV Anbefaling Utredningen ble lagt frem 1. september I utredninger konkluderes med at Rv52 over Hemsedal bør bli den andre hovedvegforbindelsen mellom Østlandet og Vestlandet. Videre sies det i anbefalingen: Rv. 52 er vurdert som bedre enn rv. 7, både når det gjelder samfunnsøkonomi, måloppnåelse og muligheten til å betjene nasjonal trafikk som ikke kan benytte E134. Dette betyr at en satsning på rv. 52 sammen med E134 er vurdert å være en bedre helhetsløsning, som vil gi effektive og samfunnssikre hovedvegforbindelser for reisende i et geografisk større område enn det rv. 7 kan dekke. Dersom man velger rv. 52 over Hemsedal som den andre hovedvegforbindelsen mellom Østlandet og Vestlandet, er det åpent for senere å analysere alternative utbygginger av en arm til Bergen og effektene av denne. På den annen side viser følsomhetsanalyser at det ut fra et trafikkmessig og samfunnsøkonomisk perspektiv er lite hensiktsmessig å gå inn for både stor utbygging over rv. 7 over Hardangervidda og ny Hordalandsdiagonal. En del momenter i utredningen er kommentert nedenfor. 3.2 Kostnader Kostnadstallene for de to alternativene er endret vesentlig for de to alternativene, Rv7 og RV52. KVU gjelder kun strekningen Gol Voss, men nye tall fra KVU, kombinert med ØVU-utredningen og riksvegutredningen, gir nå følgende kostnader i mill.kr: Rv52 Rv7 E16 Strekning ØVU KVU ØVU KVU ØVU KVU Hønefoss - Voss Hønefoss - Borlaug Tallene for Fv52 og Rv7 er inkludert alternativ «lange tunneler» for å få tilnærmet vintersikre veger, dvs sammenlignbart med E16. For E16 fremkommer «KVU-tallene» ved å ta aktuelle tall fra ØVU og korrigere for aktuelle tiltak på som er beskrevet i KVU, og som også inngår i deler av E16. Dette gjelder f. eks. tiltak på Gudvangentunnelen, som inngår i KVU som del av Rv52. Basert på siste kostnadstall (KVU) blir forskjellene: Strekning-kostnad E16 Rv52 Rv7 Hønefoss - Voss mrd kr mrd kr mrd kr Differanse mrd kr mrd Strekning-kostnad E16 Rv52 Hønefoss - Borlaug 9.48 mrd kr 20,15 mrd kr Differanse mrd kr Som det fremgår, har kostnadene ved Rv7 og Rv52 økt kraftig som følge av nye beregninger gjort i KVUarbeidet. På strekningen Hønefoss- Borlaug krever E16 under halvparten av kostnaden på RV52.

6 E16 SIDE Samfunnsøkonomisk nytte nytte-/kostnadsforhold (NK) Beregningene i øst-vest-utredningen (ØVU) og KVU er ikke direkte sammenlignbare siden disse gjelder ulike strekninger, Bergen-Oslo i ØVU og Gol-Voss i KVU, men noen forhold er verdt å merke seg. I ØVU kom Rv7 ut vesentlig bedre enn Rv52 i forhold til samfunnsøkonomisk nytte. I den nye KVU er dette snudd på hodet, ved at Rv52 kommer bedre ut enn Rv7. Betyr dette at de samfunnsøkonomiske beregningene i ØVU-beregningene var feil? Da gjelder dette også E16, som i ØVU hadde tilnærmet samme NK som Rv52? Kostnadsforskjellen mellom E16 og Rv52 er økt fra 4,5 mrd i ØVU til 10,7 mrd i KVU. Dette skulle tilsi at NK for E16 har blitt vesentlig bedre, sammenlignet med Rv52. I KVU, side 73, sies: I de samfunnsøkonomiske beregningene vil kostnadsberegningene alltid være beheftet med stor usikkerhet, siden dette i veldig stor grad er knyttet til valg av løsninger i neste planfase. og Transportmodellberegningene fanger ikke opp betydningen av stigningsforhold, økt regularitet og forutsigbar reisetid for trafikanters rutevalg. Effekt av økt regularitet og forutsigbar reisetid inngår ikke i modellene, av forståelige grunner, men dette er viktige momenter som taler i favør E16. KVU, side 81: Nullkonseptet kommer best ut både på prissatte og ikke-prissatte virkninger. Dette betyr at utbygging er ulønnsomt. Det samme gjelder for E16, men her er det 10,7 mrd kr «å spare» ved lavere utbyggingskostnader enn ved Rv52! 3.4 Bedre vinterregularitet KVU, side 92 Når man skal velge en hovedvegforbindelse nummer to mellom øst og vest, er det dessuten en fordel at den som blir valgt, er den som ligger lengst vekk fra E134. Med god avstand er det mindre fare for at det samme uværet stenger begge fjellovergangene. Erfaringer tilsier også at en fjellovergang langt mot vest er mer utsatt enn en lenger inne i landet. Dette taler for at rv. 52 bør velges som øst-vestforbindelse nummer to. Taler for E16 i enda sterkere grad enn Rv52! PÅSTAND E16 Hønefoss Borlaug kan bygges ut mye raskere enn Rv52, for under halvparten av kostnadene. Da er det bedre å bruke 10 mrd kr på en diagonal fra E134 inn mot Bergen, eller prioritere ny bru på Rv5 over Sognefjorden, fra Fodnes til Mannheller!

7 E16 SIDE 7 5. E16 KOMBINERT MED E134 - OPTIMAL LØSNING Øst-vest-utredningen (ØVU) konkluderer med at E134, med arm til Bergen, er den prioriterte forbindelsen, men at denne bør kombineres med en trasé lengre nord. Etter at ØVU ble lagt frem, ble det satt i gang en konseptvalgutredning (KVU) for Rv52 og Rv7 mellom Gol og Voss, der både E16 og E134 med arm til Bergen er utelatt. Med bakgrunn i de vurderinger som er gjort i ØVU, er det vanskelig å forstå at E16 og E134 med arm til Bergen er utelatt i dette KVU-arbeidet. E16 fremtidig trafikk Figurene til høyre viser trafikken i et snitt på Filefjell på E16, dvs hvor denne kommer fra og skal til, basert på modellberegninger i øst-vest-utredningen. Beregningene viser at det er små konkurranseflater mellom E16 Filefjell og de andre forbindelsene over fjellet. Trafikken på Filefjell orienterer seg mer mot nord og områdene nord for Oslo. Trafikken på Filefjell skal til, og kommer fra, områdene rundt Bergen, men i Valdres fordeler trafikken seg både nordover via Valdresflya og østover via fv. 33 mot Mjøsområdet. På Østlandet betjener altså Filefjell i hovedsak trafikk fra Mjøsområdet og nordover i Gudbrandsdalen, i mindre grad Oslo-området. Når Rv51 over Valdresflya er åpen, gir E16 også den raskeste forbindelsen mellom Bergen og Trondheim, og videre nordover. E16 E134 fremtidig trafikk Figurene til høyre viser trafikken i et snitt på E134 Haukelifjell, dvs hvor denne kommer fra og skal til, basert på modellberegninger i østvest-utredningen. Beregningene viser at en utbygging av E134 øker trafikken over Haukelifjell betydelig, og trafikken på Rv7 over Hardangervidda reduseres dramatisk. Det viser at det er betydelige konkurranseflater mot RV7 ved utbygging av E134 over Haukelifjell med arm mot Bergen. E134 Trafikken over Hemsedal og Filefjell er i liten grad påvirket av tiltakene på E134, noe som viser små konkurranseflater mot disse korridorene. Oppsummert Det er påpekt i øst-vest-utredningen at det er liten trafikk som går mellom Bergen og Oslo, og at hoveddelen av denne trafikken kommer til å velge E134 når denne er ferdig utbygget. Videre fremgår av utredningen at E16 er det klart foretrukne valg for trafikk mellom Vestlandet og områdene nord for Oslo, og til Trøndelag og videre nordover, mens Rv7, Rv52 og E134 til dels konkurrerer om den samme trafikken. E134, med arm til Bergen, fikk massiv støtte i høringsrunden til ØVU, og kom ut som både den raskeste traséen og med desidert høyeste nytteverdi. Fullføring av dette alternativ vil innebære et naturlig valg for de som skal raskt mellom byområdene Oslo og Bergen og områdene sør for Oslo og Vestlandet. Dette vil bli en svært god kombinasjon med E16 som best dekker opp forbindelsene mellom sentrale deler av Vestlandet og hele Østlandet fra Oslo og nordover mot Trondheim. En kombinasjon av E134 og E16 synes, ut fra dette, å være en optimal løsning, se figuren til høyre, hvor figurene ovenfor er kombinert med et kart som viser befolkningstettheten i Sør-Norge. E16 i kombinasjon med E134 er en optimal løsning, og dette bør velges som fremtidige øst-vest-forbindelser.

8 E16 SIDE 8 6. E16 BINDER SAMMEN LANDSDELER Etter de utbyggingene som blir ferdigstilt i nær framtid, er E16 den eneste fjellovergangen mellom Østlandet og Vestlandet som er 100% vintersikker. Det som mangler, på strekningen Hønefoss-Borlaug, er utbygging i Valdres for å unngå flaskehalser, særlig ved økning i trafikk når andre fjelloverganger er stengt eller kolonnekjørt. E16 er den raskeste forbindelsen mellom Vestlandet og områdene på Østlandet nord for Oslo, herunder Mjøsområdet og videre østover til Sverige. E16 er også den raskeste ferjefrie forbindelsen mellom Bergen og Trondheim, og videre nordover når Valdresflya er åpen. E16 har således stor betydning for trafikken mellom ulike landsdeler, men er også regionalt viktig, og er en hovedpulsåre/lokalveg i de distrikter den går gjennom som stort sett ikke har jernbane. E16 har stor nasjonal, regional og lokal betydning i å binde landsdeler sammen. Figuren viser veger knyttet opp mot hhv E16 og E134, kombinert med et kart som viser befolkningstettheten i Sør-Norge. En kombinasjon av E134 og E16 synes, ut fra dette, å være en optimal løsning,

9 E16 SIDE 9 7. UTBYGGINGSKOSTNADER I øst-vest-utredningen er oppgitt kostnadstall for utbygging av de aktuelle alternativene til en fullgod standard. Det er også vist til kostnadsberegninger i Riksvegutredningen 2015, samt at det har kommet opplysninger om reviderte kostnadstall for Rv7 og Rv52 i arbeidet med KVU for disse vegene. Strekningene Oslo-Hønefoss og Voss-Bergen inngår i alle aktuelle alternativer E16-RV7-Rv52 og holdes derfor utenfor i denne sammenheng. Oppdaterte tall, med bakgrunn i de tre utredningene, synes å gi følgende kostnadsbilde for strekningen Hønefoss Voss: E16 Hønefoss Fagernes Borlaug Voss Rv7-Rv52-E16 Hønefoss-Gol-Borlaug-Voss Rv7 Hønefoss Voss ca 17,9 mrd kr ca 28,6 mrd kr ca 30,3 mrd kr For strekningen Hønefoss-Borlaug viser tallene: E16 Rv52 Kostnad 9.48 mrd kr 20,15 mrd kr Differanse mrd kr For strekningen E16 Hønefoss - Borlaug er altså utbygging av E16 beregnet til å koste mindre enn halvparten av Rv52 kombinert med Rv7. Med liten samlet trafikk på fjellovergangene, jfr kap 8, kan det ikke være riktig bruk av begrensede bevilgninger til veg/bane å se bort fra tidligere vedtak om E16 som stamveg, og starte en tilsvarende planlegging og utbygging på en ny fjellovergang, i tillegg til E134 og E16.

10 E16 SIDE TRAFIKK Figuren nedenfor viser utviklingen i ÅDT på de fire fjellovergangene i perioden Trafikken har samlet økt med ca 29% i denne perioden. E16 har størst vekst, med ca 47% i perioden , og ca 64% i perioden Tilsvarende utvikling gjelder også for tungekjøretøyer, se figuren nedenfor. Her har samlet trafikkøkning vært ca 35%, mens det på E16 har vært en økning på ca 63%. E16 over Filefjell har i deler av denne perioden vært preget av anleggstrafikk, og stengt veg i korte perioder. Anleggstrafikken gir økt trafikk, mens det i perioder med helt eller delvis stengt veg har vært lite trafikk. Det er usikkert hvordan dette totalt sett slår ut, og om den viste økningen er helt representativ. Det er imidlertid ingen tvil om at E16 Filefjell oppfattes som den vintersikre fjellovergangen og kommer til å trekke til seg mer trafikk når utbyggingen er ferdig, noe blant annet lastebilnæringen har pekt på.

11 E16 SIDE VINTERSIKKER VEG Figuren under viser at E16 over Filefjell er fjellovergangen med klart færrest timer med trafikkregulerende tiltak i perioden E16 har fra 2017, når tunnelen på Filefjell åpnes, det laveste toppunktet, 992moh mot 1.013moh i dag, har minst nedbør, og det gunstigste klima av fjellovergangene. Når nye parseller åpnes i nær fremtid, blir E16 en 100% vintersikker veg. Det var i 2015 ÅDT på ca samlet sett på fjellovergangene, dvs relativt liten trafikk, og vintertrafikken er vesentlig lavere enn sommertrafikken. Det antas at trafikk på hele strekningen Oslo- Bergen utgjør 10-15% av dette, og her vil nok flertallet velge E134 når denne er bygget ut. E16 har gjennom flere tiår har vært utpekt som en hovedforbindelse (stamveg) mellom Oslo og Bergen, og det er lagt ned betydelige ressurser i planlegging og utbyggging. Dette innebærer at for det for videre utbygging av E16 er det en god plansituasjon og relativt lave restkostnader, dvs at videre planlegging og utbygging kan fullføres raskt. For andre fjelloverganger er det en annen situasjon, både i forhold til plansituasjon og utbyggingskostnader, her er det langt frem før vintersikre løsninger kan være på plass.

12 E16 SIDE DE VIKTIGSTE PROSJEKTER GJENNOM VALDRES Status Pågående prosjekter er Øye-Eidsbru, som i 2018 fullfører det 40km lange Filefjellprosjektet og Bagn- Bjørgo, som i 2019/20 fullfører den 50km lange strekningen mellom Buskerud grense og Bjørgo. De to viktigste prosjektene gjennom Valdres i tilknytning til NTP (29) er Fagernes-Hande og Kvamskleiva. Disse ble høyest prioritert i KVU Bjørgo-Øye (2011), og begge ble prioritert i annen periode i både NTP (19) og NTP (23). I det foreliggende plangrunnlaget for NTP for NTP (29) inngår ikke Fagernes-Hande, mens Kvamskleiva, som hadde antatt anleggsstart i 2018, er forskjøvet til Andre viktige prosjekter er utredning av Fv51 over Valdresflya og utbygging E16 Turtnes-Øye. Valdres og regionsenteret Fagernes E16 er hovedåren gjennom Valdres. Både jernbane og flyrute er nedlagt. En videre utvikling av Valdresregionen er således avhengig av en velfungerende E16 med god fremkommelighet og regularitet. Næringslivet, blant annet reiselivet, etterspør god vegstandard. I Valdres-regionen er det mange attraktive områder for friluftsliv, og dette er også en viktig innfallsport til Jotunheimen. Det er over hytter og over regulerte hyttetomter i Valdres, på ulike destinasjoner. Dette skaper lokal utvikling og arbeidsplasser. Videre utvikling er avhengig av god vegstandard.

13 E16 SIDE 13 ÅDT ved Leira var i 2015 på kjøretøyer/døgn. Trafikken er økende. De første 6 mnd. i 2015 var ÅDT på 7.429, mens i ÅDT i 2016 er på Fagernes er et regionsenter med viktige funksjoner innen skole og helse, og det nærmeste senteret for et betydelig antall fritidsboliger. Nord Aurdal kommune, Oppland fylkeskommune, Statens vegvesen og lokalt næringsliv la i juni 2015 frem en samordnet areal- og transportstrategi (ATP)for Fagernes og Leira. Fagernes Hande E16 gjennom Fagernes har pr i dag ca kjøretøyer/døgn (ÅDT). Trafikken har siste året økt med 6-7%. Med relativt dårlig standard, mange avkjørsler og mye lokaltrafikk, er E16 i ferd med å bli en utfordring i forhold til trafikk og miljø i Fagernes. Vegen videre til Hande er smal og ulykkesbelastet, med fartsgrense km/time. Videre utvikling av regionsenteret Fagernes forutsetter at E16 legges utenom sentrum. Ved omlegging av E16 fjernes en sterk barriere mellom sentrum og skoleområdene, helseområdene og boligområdene. Det blir da også enklere å få etablert nye veger og kvartalsstrukturer. I 2014 ble kommunedelplan for E16 Fagernes- Hande enstemmig vedtatt i Vestre Slidre og Nord-Aurdal, som begge har bidratt finansielt i planlegging av strekningen. Det var da enighet om trasévalg, etter 40 års debatt. Prosjektet, som leder E16 trafikken utenom Fagernes sentrum, er kostnadsberegnet til 2.3 mrd kr. Kjørelengden langs E16 reduseres fra 18 km til 15 km, dvs 3 km. Med ny fartsgrense på 80 km/time gir en innspart reisetid på ca 8 minutter. Kvamskleiva (byggeklar) I Kvamskleiva, er E16 både gjennomfarts-, skole- og arbeidsveg. Her går det årlig ca 170 ras (stein og is). Dette er det høyest prioriterte rassikringsprosjekt i hele SVV region øst. Reguleringsplan ble vedtatt i april 2015, byggeplan blir klar høsten 2016, og prosjektet kan startes i 2017 om det blir finansiert (rassikringsmidler) Prosjektet gir 5,3 km ny veg, herav 1,8 km tunnel, og er kostnadsberegnet til 650 mill.kr. Innspart kjørelengde er 940 m.

14 E16 SIDE 14 Turtnes-Øye bør startes opp i inneværende periode E16 Turtnes-Øye innebærer en 3.1 km forlengelse av prosjektet Øye-Eidsbru, og inngår som en opsjon i det igangsatte anbudet for denne strekningen. Tidsfristen for å iverksette opsjonen er desember Bakgrunnen for opsjonen er at det er store anleggsøkonomiske besparelser ved samkjøring, og at prosjektet vil hindre et markert standardbrudd, i det denne 3.1 km lange strekningen har vegbredde ned mot 5.5m. Strekningen har mange utforkjøringer grunnet vegbredden. Fra Lærdal til Øye er vegbredden 8.5m, og øst for Turtnes er det igjen gul stripe. Statens vegvesen har sammen med Vang kommune utarbeidet reguleringsplan, som ble vedtatt i februar Anbudet ga svært gode priser, og iverksettelse av opsjonen vil ventelig gi svært store økonomiske besparelser i forhold til en eventuell senere utlysning i egen entreprise. Valdresflya raskeste veg Bergen Trondheim. Oppland fylkeskommune og de berørte regioner/kommuner har tatt initiativ til å se på muligheten for lengre åpningstid og helårsveg over Fv51 Valdresflya. E16 og Fv51 over Valdresflya inngår i raskeste forbindelse fra Oslo sentrum, og områdene vest for Oslo, til Nord Gudbrandsdalen/Stryn/Geiranger. E39 er utpekt som den framtidige hovedforbindelsen mellom Bergen og Trondheim, og er så langt kostnadsberegnet til 246 mrd.(!) Dette er således et langsiktig prosjekt. E16 fra Bergen til Ryfoss i Valdres, videre over Eggeåsen til Fv51 over Valdresflya og til E6 i Gudbrandsdalen, er et raskt og rimelig alternativ på strekningen Bergen Trondheim.

15 E16 SIDE SAMFUNNSSIKKERHET OG SÅRBARHET Samferdsel er et viktig distriktspolitisk virkemiddel. En robust infrastruktur er viktig for at et moderne samfunn skal fungere slik vi forventer det. E16 er «ryggraden» i vegnettet på strekningen Voss - Hønefoss. Her er det ingen alternative transportformer, fly eller jernbane. Det er derfor svært viktig for lokalsamfunnene på strekningen at E16 har en god standard og forutsigbar framkommelighet, med liten sårbarhet og god regularitet. Det faktum at E16 er den eneste vintersikre fjellovergangen mellom Østlandet og Vestlandet, og kommer til å være det i lang tid fremover, forsterker behovet for en videre satsing og fullføring av denne vegforbindelsen. E16 over Filefjell allerede en sikker fjellovergang. Den prioriterte, søndre fjellovergangen E134 over Haukli, blir den andre sikre fjellovergangen. Det er bedre å prioritere og utvikle disse to overgangene fremfor å bruke svært store beløp på å vintersikre flere fjelloverganger med svært begrenset trafikk.

16 E16 SIDE SYNSPUNKTER OG INNSPILL Både Oppland fylkeskommune og Hedmark fylkeskommune har i NTP prosessen prioritert E16 som en hovedforbindelse mellom Østlandet og Vestlandet. Stamvegutvalget, som har representanter fra 3 fylkeskommuner og 16 kommuner langs E16, har følgende hovedbudskap om E16 i NTP: Støtter prioriteringen av en samordnet planlegging og utbygging av veg og jernbane på strekningene Skaret-Hønefoss og Voss-Bergen, og at disse startes opp så snart de er planmessig avklart. I første del av planperioden prioriteres også følgende reststrekninger mellom Hønefoss og Voss: Fagernes-Hande Kvamskleiva Ljøsne- Tønjum Nærøydalstunnelen Oppheim- Voss Felles for alle disse reststrekningene er at de har svært dårlig standard, utgjør markerte standardbrudd, de har tidligere vært prioritert i NTP og har god planstatus. Senere i perioden utbygges de gjenstående prosjektene Hande-Øye (rest), Bjørgo-Fagernes og Hønefoss-Oppland grense. Gjennomføringen av alle disse prosjektene gir en effektiv utnyttelse av de allerede foretatte investeringer på E16, og at vi raskt får fullført en rimelig og rassikker veg med sammenhengende god standard og 100 % vintersikkerhet mellom øst og vest. Dette med en veg som binder landsdeler og regioner sammen og som gir en god helhetsløsning med en fornuftig ressursbruk. Stamvegutvalget ba også om at E16 opprettholdes som en av hovedforbindelsene mellom øst og vest, og at reststrekningene fullføres i tråd med prioriteringene ovenfor. det foretas en samordnet og lik utredning av alle de 4 alternative hovedveger øst-vest før saken forelegges Stortinget. det bør vurderes oppstart av KVU arbeide for rask helårsforbindelse Bergen-Trondheim via hhv Valdresflya og Sognefjellstunnellene og en framtidig bruløsning over Mannheller-Fodnes. Valdresrådet sluttet seg til Stamvegutvalgets prioriteringer, og fokuserer spesielt på å få gjennomført Fagernes S-Hande Kvamskleiva KVU for Valdresflya som raskeste forbindelse Bergen-Trondheim Vegforum Innlandet har støttet opp om E16 som den mest vintersikre vegen øst-vest, som blir enda sikrere med milliardinvesteringene over Filefjell. Videre er påpekt at E16 bør legges utenom Fagernes, og at Fv33 Gjøvik Bjørgo er en viktig tverrforbindelse fra Mjøsområdet og vestover. Norges Lastebileier-forbund(NLF) har i sitt høringssvar til NTP også pekt på at E16 forbi Fagernes bør prioriteres, og at Fagernes- Hande tas inn igjen i NTP. Selv om NLF støtter Hemsedal har NLF gitt klart uttrykk for at E16 må bygges ferdig. E16 blir sikreste fjellovergangen i lang tid framover.

17 E16 SIDE E16 - HELE VEGEN Det er store infrastrukturprosjekter under planlegging for strekningene Oslo-Hønefoss (ca 39 km og 6-7 mrd kr) Voss-Bergen (ca 88 km og mrd kr). Dette er viktige og helt nødvendige investeringer for at trafikken på disse strekningene skal kunne avvikles på en tilfredsstillende måte. Av alternative vegruter mellom Hønefoss og Voss, er det E16 over Filefjell som er mulig å bygge ut raskest, og til en lavest kostnad. På denne strekningen er det en god plansituasjon og et relativt lavt investeringsbehov for å få på plass en tilfredsstillende standard (ca 350 km og ca 18 mrd kr). En komplett utbygging av E16 må være samfunnsøkonomisk riktig ut fra de investeringene som allerede er gjort. E16 er den raskeste forbindelsen mellom Vestlandet og områdene på Østlandet nord for Oslo, herunder Mjøsområdet og videre østover til Sverige. E16 er også den raskeste ferjefrie forbindelsen mellom Bergen og Trondheim, og videre nordover når Valdresflya er åpen. En ferdig utbygget E16 har stor betydning også som forbindelse mellom Vestlandet og områdene knyttet til Rv52 Gol-Borlaug, RV50 Hol-Aurland, og Fv53 Tyin-Årdal. En fremtidig bru på Rv 5 Mannheller-Fodnes, knyttet opp mot E16, er viktig for Sogn, og bør prioriteres før en eventuell utbygging av Rv52 over Hemsedal.

Den vintersikre øst-vest-veien Rask utbygging - til halve prisen

Den vintersikre øst-vest-veien Rask utbygging - til halve prisen Den vintersikre øst-vest-veien Rask utbygging - til halve prisen Valdresrådet Oppland fylkeskommune 30. september 2016 E16 SIDE 2 INNHOLD 1. HISTORIE STATUS FRAMTID?... 3 2. ØST-VEST-UTREDNINGEN... 4 3.

Detaljer

Valdresrådets innspill til NTP (29)

Valdresrådets innspill til NTP (29) Til Oppland Fylkeskommune Valdres 27/4-2016 Valdresrådets innspill til NTP 2018-21(29) Valdresrådet er et samarbeidsorgan mellom de 6 Valdreskommunene der også Oppland fylkeskommune og næringslivet i Valdres

Detaljer

- SNART FERDIG! Den 100% vintersikre europavegen over Filefjell som binder landsdeler sammen og som raskt og rimelig kan fullføres.

- SNART FERDIG! Den 100% vintersikre europavegen over Filefjell som binder landsdeler sammen og som raskt og rimelig kan fullføres. - SNART FERDIG! Den 100% vintersikre europavegen over Filefjell som binder landsdeler sammen og som raskt og rimelig kan fullføres. E16 over Filefjell 100% vintersikker og rask De gode klimatiske forhold

Detaljer

Den 100% vintersikre vegen over Filefjell som binder landet sammen og som raskt og rimelig kan fullføres.

Den 100% vintersikre vegen over Filefjell som binder landet sammen og som raskt og rimelig kan fullføres. DET NORDLIGE ALTERNATIVET: Den 100% vintersikre vegen over Filefjell som binder landet sammen og som raskt og rimelig kan fullføres. Høgfjellskonferansen 2015:«På rett veg mellom øst og vest» Stamvegutvalget

Detaljer

- SNART FERDIG! Den 100% vintersikre europavegen over Filefjell som binder landsdeler sammen og som raskt og rimelig kan fullføres.

- SNART FERDIG! Den 100% vintersikre europavegen over Filefjell som binder landsdeler sammen og som raskt og rimelig kan fullføres. - SNART FERDIG! Den 100% vintersikre europavegen over Filefjell som binder landsdeler sammen og som raskt og rimelig kan fullføres. Det er mye dårlig kurvatur på reststrekningene. Øst-vest utredningen

Detaljer

NÆRMERE OM ØST-VEST UTREDNINGEN OG ARGUMENTASJON FOR E-16

NÆRMERE OM ØST-VEST UTREDNINGEN OG ARGUMENTASJON FOR E-16 19.03.2015 NÆRMERE OM ØST-VEST UTREDNINGEN OG ARGUMENTASJON FOR E-16 Her er en del merknader som kan vurderes å fokusere nærmere på i stamvegutvalgets uttalelse til utredningen (fra midten av side 3 osv.)

Detaljer

Valdresrådets innspill til NTP (29)

Valdresrådets innspill til NTP (29) Til Oppland Fylkeskommune Utkast 25/4-2016 Valdresrådets innspill til NTP 2018-21(29) Valdresrådet er et samarbeidsorgan mellom de 6 Valdreskommunene der også Oppland fylkeskommune og næringslivet i Valdres

Detaljer

UTREDNING OM ØST VEST FORBINDELSENE. UTTALELSE

UTREDNING OM ØST VEST FORBINDELSENE. UTTALELSE E-16 STAMVEGEN ØST-VEST STAMVEGUTVALGET Telefon 90 65 37 58 Den vintersikre vegen e-post: ab@valdres.no Bergen-Oslo Skrautvålsvn. 77, www.stamvegutvalget.no 2900 Fagernes Til Statens Vegvesen postmottak@vegvesen.no

Detaljer

VALDRESRÅDETS HOVEDBUDSKAP

VALDRESRÅDETS HOVEDBUDSKAP Til Statens Vegvesen, Firmapost@vegvesen.no Utkast pr 12. juni 2015. Vedlegg 2 Vedlegg 1 til sak V-13/15: Vegprioriteringer og innspill til «Riksvegutredningen 2015» INNSPILL TIL «RIKSVEGUTREDNINGEN RUTE

Detaljer

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Hans Silborn, Styringsstaben, Vegdirektoratet Foto: Håkon Aurlien Fra E39 og Sørlandsbanen i sør til E136 og Raumabanen i nord Riksveger: E136 over

Detaljer

19.03.2015. Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet. Størst oppmerksomhet på Oslo - Bergen. Noen forutsetninger for analysene

19.03.2015. Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet. Størst oppmerksomhet på Oslo - Bergen. Noen forutsetninger for analysene Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Hans Silborn, Styringsstaben, Vegdirektoratet Fra E39 og Sørlandsbanen i sør til E136 og Raumabanen i nord Riksveger: E136 over Raumadalen over

Detaljer

13/17 Transport-og kommunikasjonskomiteens innstilling til ny NTP

13/17 Transport-og kommunikasjonskomiteens innstilling til ny NTP MØTEBOK Side 1 av 5 Sak nr : 13/17 Transport-og kommunikasjonskomiteens innstilling til ny NTP I denne sak legges det opp til å orientere om Transport og Kommunikasjonskomiteens (TKK) sine merknader om

Detaljer

INNSPILL TIL PROSESS OG UTARBEIDELSE AV GJENNOMFØRINGSPLAN.

INNSPILL TIL PROSESS OG UTARBEIDELSE AV GJENNOMFØRINGSPLAN. MØTEBOK Side 1 av 8 Sak nr : RS 72-/-17 VIDEREFØRING AV E16 GJENNOM VALDRES INNSPILL TIL PROSESS OG UTARBEIDELSE AV GJENNOMFØRINGSPLAN. Det vises til tidligere behandling sist i Valdresrådets sak 13/17

Detaljer

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet fra visjon til vedtak

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet fra visjon til vedtak Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet fra visjon til vedtak Høgfjellskonferansen 2015 Hans Silborn, Styringsstaben, Vegdirektoratet Foto: Håkon Aurlien Hvor går hovedvegen mellom Oslo

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRINGSUTTALELSE TIL NYE VEGFORBINDELSER MELLOM ØSTLANDET OG VESTLANDET

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRINGSUTTALELSE TIL NYE VEGFORBINDELSER MELLOM ØSTLANDET OG VESTLANDET Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HIHA-15/1340-4 37942/15 08.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 23.04.2015

Detaljer

Program 8. september Ansvarlig. Tema. regionrådsleder Velkommen ved regionrådsleder Innledning ved Region Valdres

Program 8. september Ansvarlig. Tema. regionrådsleder Velkommen ved regionrådsleder Innledning ved Region Valdres Program 8. september 2017 Tema Ansvarlig 10.00 Velkommen ved regionrådsleder Regionrådsleder, Inger Torun Klosbøle 10.10 Innledning ved Region Valdres Jørand Ødegård Lunde, Vidar Eltun og Jo Audun Øverby

Detaljer

09/17: STORTINGSMELDING nr. 33 ( ) OM NTP

09/17: STORTINGSMELDING nr. 33 ( ) OM NTP REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGETS TELEFONMØTE 21 APRIL 2017 Følgende deltok: Vidar Eltun, Nils Bjørke, Per Berger, Eirik Haga, Jan Geir Solheim og Arnstein Menes samt Jørand Ødegård Lunde og Arne Bang fra sekretariatet.

Detaljer

Vedlegg 1 til sak V-13/15: Vegprioriteringer og innspill til «Riksvegutredningen 2015» E16 Bjørgo Øye sør. Grunnlagsnotat

Vedlegg 1 til sak V-13/15: Vegprioriteringer og innspill til «Riksvegutredningen 2015» E16 Bjørgo Øye sør. Grunnlagsnotat Vedlegg 1 til sak V-13/15: Vegprioriteringer og innspill til «Riksvegutredningen 2015» E16 Bjørgo Øye sør Grunnlagsnotat Valdresrådet har i brev av 22. september 2014 bedt Vegforum E16 drøfte om det bør

Detaljer

Høringsuttalelse til Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet

Høringsuttalelse til Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Byrådssak 92/15 Høringsuttalelse til Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet NIHO ESARK-03-201500990-16 Hva saken gjelder: Statens vegvesen har i samarbeid med Jernbaneverket lagt fram

Detaljer

Riksveg 52 Hemsedalsfjellet. Den nordlege hovudvegen aust - vest

Riksveg 52 Hemsedalsfjellet. Den nordlege hovudvegen aust - vest Riksveg 52 Hemsedalsfjellet Den nordlege hovudvegen aust - vest Ulike konsept 2016 2 01.11.2016 Riksveg 52. Hemsedalsfjellet Tilråding i KVU Statens vegvesen går inn for Hemsedal som den andre hovudvegen

Detaljer

Skrautvålv. 77, 2900 Fagernes ÅRSMELDING 2015

Skrautvålv. 77, 2900 Fagernes   ÅRSMELDING 2015 E-16 STAMVEGEN ØST-VEST STAMVEGUTVALGET Telefon 90 65 37 58 Ferjefri helårsforbindelse www.stamvegutvalget.no Bergen-Oslo Skrautvålv. 77, 2900 Fagernes E-mail: ab@valdres.no Vedlegg sak 08/16 ÅRSMELDING

Detaljer

Samferdselsdepartementet har gitt følgende mandat og samfunnsmål for KVU en:

Samferdselsdepartementet har gitt følgende mandat og samfunnsmål for KVU en: Byrådssak 423/16 Høringsuttalelse - konseptvalgutredning (KVU) for Rv 7 og Rv 52, Gol-Voss OHST ESARK-03-201600221-326 Hva saken gjelder: Statens vegvesen Region sør har i brev av 22. september 2016 sendt

Detaljer

Ny strategisk utredning om øst-vest forbindelsene

Ny strategisk utredning om øst-vest forbindelsene Statens vegvesen Vegdirektoratet Mandat for Ny strategisk utredning om øst-vest forbindelsene Det er knyttet stor nasjonal og lokal interesse til hvilke forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet som

Detaljer

REFERAT FRA STAMVEGUTVALGETS ÅRSMØTE 20. MARS 2015

REFERAT FRA STAMVEGUTVALGETS ÅRSMØTE 20. MARS 2015 REFERAT FRA STAMVEGUTVALGETS ÅRSMØTE 20. MARS 2015 Følgende deltok: Vidar Eltun, Eirik Haga, Gustav Bahus, Jarle Aarvoll, Kåre Helland, Bjørn-Frode Schjelderup, Kristen Hagaseth, Inger Torun Klosbøle,

Detaljer

Skrautvålv. 77, 2900 Fagernes ÅRSMELDING 2014

Skrautvålv. 77, 2900 Fagernes   ÅRSMELDING 2014 E-16 STAMVEGEN ØST-VEST STAMVEGUTVALGET Telefon 90 65 37 58 Ferjefri helårsforbindelse www.stamvegutvalget.no Bergen-Oslo Skrautvålv. 77, 2900 Fagernes E-mail: ab@valdres.no ÅRSMELDING 2014 Stamvegutvalget

Detaljer

Handlingsprogram Utbedring E16 Fagernes-Hande

Handlingsprogram Utbedring E16 Fagernes-Hande Handlingsprogram 2018-23 Utbedring E16 Fagernes-Hande Programområder og store prosjekt Handlingsprogrammet sendes på høring til fylkeskommunene 13.10.2017. Svarfrist ila året Det legges opp til fysiske

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal?

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal? NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal? E16 SANDVIKA - HØNEFOSS E16 Sandvika Wøyen Forberedende arbeid 2013, planlagt oppstart 2014 og åpning 2018 I siste seksårsperiode

Detaljer

Trafikkanalyser i øst-vestutredningen

Trafikkanalyser i øst-vestutredningen Trafikkanalyser i øst-vestutredningen Noen foreløpige resultater Hans Silborn, Statens vegvesen Vegdirektoratet Øst-vest-utredningen ÅDT Lette kjøretøyer, 0+ Rute 2014 0+-alt. Differanse Prosent Rv 15

Detaljer

På rett veg mellom øst og vest Høgfjellskonferanse Terje Moe Gustavsen og Helge Eidsnes

På rett veg mellom øst og vest Høgfjellskonferanse Terje Moe Gustavsen og Helge Eidsnes På rett veg mellom øst og vest NTP 2018-2029 Trender og drivkrefter Befolkningsutvikling Kapasitetsutfordringer Universell utforming Økonomiske forhold Fortsatt høy økonomisk vekst? Transportmønstre Vekst

Detaljer

Godstransport i sambruksfelt (kollektivfeltet), vil også gi en miljøgevinst i mindre utslipp og er samfunnsøkonomisk riktig.

Godstransport i sambruksfelt (kollektivfeltet), vil også gi en miljøgevinst i mindre utslipp og er samfunnsøkonomisk riktig. Fra: noreply@regjeringen.no Sendt: 1. juli 2016 09:40 Til: postmottak SD Emne: Nytt høringssvar til 16/485 - Høring - Grunnlagsdokument Nasjonal transportplan 2018-2029 Referanse: 16/485 Høring: Høring

Detaljer

Komiteens merknader i Innst. 460 S Kapitel

Komiteens merknader i Innst. 460 S Kapitel OMTALE AV E16 i STORTINGSBEHANDLINGEN AV NTP 2018-29 Komiteens merknader i Innst. 460 S 2016-17. Kapitel 14.2.7 Generelt om E16 Komiteen understreker viktigheten av E16 som forbindelse mellom Østlandet

Detaljer

INNSPILL TIL NTP (29)

INNSPILL TIL NTP (29) E-16 STAMVEGEN ØST_VEST STAMVEGUTVALGET Telefon: 906 53 758 Den vintersikre vegen E-post: arne.bang@valdres.no Bergen-Oslo Skrautvålsvn. 77 www.stamvegutvalget.no 2900 Fagernes Til Samferdselsdepartementet

Detaljer

REFERAT FRA STAMVEGUTVALGETS ÅRSMØTE 5 MAI 2017

REFERAT FRA STAMVEGUTVALGETS ÅRSMØTE 5 MAI 2017 REFERAT FRA STAMVEGUTVALGETS ÅRSMØTE 5 MAI 2017 Den 5 mai 2017 ble det avholdt årsmøte i Stamvegutvalget på Filefjellstuene etterfulgt av befaring av Filefjelltunnelen - der prosjektlederne Odd Erik Haugen

Detaljer

Lokale og regionale virkninger

Lokale og regionale virkninger Lokale og regionale virkninger Øyvind Sundfjord og Ingvild Nordtveit, Asplan Viak 1 Lokale og regionale virkninger 2 Metode: Håndbok V712 Synliggjøre hvordan tiltaket kan gi nye muligheter eller begrensninger

Detaljer

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Januar 20 Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Foto: Håkon Aurlien, Statens vegvesen UTREDNING OM FORBINDELSER MELLOM ØSTLANDET OG VESTLANDET 1 INNHOLD FORORD SAMMENDRAG 1. HENSIKT

Detaljer

Øst-vest-forbindelsene har vært diskutert en lang tid. Stortinget

Øst-vest-forbindelsene har vært diskutert en lang tid. Stortinget UTREDNING OM FORBINDELSER MELLOM ØSTLANDET OG VESTLANDET 3 FORORD Øst-vest-forbindelsene har vært diskutert en lang tid. Stortinget har i 1975 og 1992 vedtatt at stamvegforbindelsen mellom Oslo og Bergen

Detaljer

Øst-Vest utredningen: Alternative ruter

Øst-Vest utredningen: Alternative ruter Øst-Vest utredningen: Alternative ruter Statens vegvesen, Bjørn M. Alsaker Oslo 1/12-2014 Prosjektgruppen har bestått av: Hans Silborn, Statens vegvesen Vegdirektoratet, prosjektleder Kjell Kvåle, Statens

Detaljer

Referat fra Regionstyremøte 1.november kl , møterom Stølen, Valdres Næringshage

Referat fra Regionstyremøte 1.november kl , møterom Stølen, Valdres Næringshage Referat fra Regionstyremøte 1.november kl. 09.00-11.15, møterom Stølen, Valdres Næringshage 1 Møtte: Inger Torun Klosbøle, Kjell Berge Melbybråten, Eivind Brenna, Vidar Eltun, Toril Grønbrekk, Kåre Helland,

Detaljer

Viktige samferdselsprosjekt i Hordaland

Viktige samferdselsprosjekt i Hordaland Fellesmøte Bergen bystyre / Hordaland fylkesting Viktige samferdselsprosjekt i Hordaland Organisering av Region vest Helge Eidsnes regionvegsjef Region vest 14.10.2014 1 [mill. kr] Investering - Fylkes-

Detaljer

KVU E6 Fauske - Mørsvikbotn Politisk samrådingsmøte. 12 desember 2014

KVU E6 Fauske - Mørsvikbotn Politisk samrådingsmøte. 12 desember 2014 KVU E6 Fauske - Mørsvikbotn Politisk samrådingsmøte 12 desember 2014 1 Dagens 16 tunneler Tilsammen 18 km TEN-T Trans-European Transport Network 3 Endelige konsepter 4 Forkastede konsepter 5 Hva har samferdselsdepartementet

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 24.01.2013 2011/1743 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Torbjørn Larsen 77 02 30 04 Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Detaljer

Eiendomskonferansen 2015. 12.10.2015 Bjørn M. Alsaker SVV

Eiendomskonferansen 2015. 12.10.2015 Bjørn M. Alsaker SVV Eiendomskonferansen 2015 12.10.2015 Bjørn M. Alsaker SVV Før vegvesenet fekk frie tøyler med oselvaren og hest som einaste framkomstmiddel!!! Eiendomskonferansen 2015 Tankar om vegutbygging på Vestlandet

Detaljer

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Åpent møte Øvre Eiker kommune: 12. januar 2017 Prosjektleder: Kari Floten Planleggingsleder: Ole Magnus Haug VELKOMMEN Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss

Detaljer

E16 Skaret Hønefoss. Gert Myhren Statens vegvesen Region sør

E16 Skaret Hønefoss. Gert Myhren Statens vegvesen Region sør E16 Skaret Hønefoss Gert Myhren Statens vegvesen Region sør Disposisjon Prosess og tidsplan Merknadene som kom inn i høringen/det offentlige ettersynet revidert forslag til planprogram Prosess og tidsplan

Detaljer

RINGVIKRNINGER AV RINGERIKSBANEN IC SETT FRA ANDRE SIDEN AV LANGFJELLET!!!

RINGVIKRNINGER AV RINGERIKSBANEN IC SETT FRA ANDRE SIDEN AV LANGFJELLET!!! RINGVIKRNINGER AV RINGERIKSBANEN IC SETT FRA ANDRE SIDEN AV LANGFJELLET JERNBANEFORUM 2015 Lars Christian Stendal, Regional direktør strategi og samfunn 1 i Jernbaneverket Mål for Ringeriksbanen og E16

Detaljer

Prosjekter i Finnmark 2015-2029

Prosjekter i Finnmark 2015-2029 Regionvegsjef Torbjørn Naimak Barents Industri 25. november 2015 Prosjekter i Finnmark 2015-2029 Gednje brøytestasjon i forrige uke. Foto: Odd Walter Hirsavaara Rekordhøy aktivitet i nord 2015: 3,3 milliarder

Detaljer

Vår saksbehandler Erling Stein Aass, tlf / Kjersti Morseth Hallerud tlf Vår referanse 2016/ UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO

Vår saksbehandler Erling Stein Aass, tlf / Kjersti Morseth Hallerud tlf Vår referanse 2016/ UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Saksframlegg Vår saksbehandler Erling Stein Aass, tlf. 32808699 / Kjersti Morseth Hallerud tlf 32808694 Vår referanse 2016/4899-4 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Fylkesutvalget 07.12.2016 Vedlegg 1 Statens

Detaljer

Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden - status

Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden - status Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden - status 10.11.2015 Brukonferansen 2015 Utgangspunktet Dagens transportstrømmer over Oslofjorden Beregnet i regional transportmodell, 2010 Samfunnsmål

Detaljer

REGION VALDRES. Sak nr.50:17. Høring, planprogram Regional plan for verdiskaping, Regional Plan for kompetanse og Regional plan for samferdsel

REGION VALDRES. Sak nr.50:17. Høring, planprogram Regional plan for verdiskaping, Regional Plan for kompetanse og Regional plan for samferdsel REGION VALDRES Sak nr.50:17 Høring, planprogram Regional plan for verdiskaping, Regional Plan for kompetanse og Regional plan for samferdsel Jørand Ødegård Lunde 0 MØTEBOK Side 1 av 6 Sak nr: 50-/-17 Høring,

Detaljer

Hovedpunkter / oppsummering

Hovedpunkter / oppsummering Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Høringsuttalelse til Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Vi viser til høringsbrev av 22.01.15 fra Statens vegvesen, og

Detaljer

Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden

Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden 12.11.2014 Pressetreff i Samferdselsdepartementet 19.11.2014 KVU for kryssing av Oslofjorden Samferdselsdepartementet har gitt oss flere oppdrag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/2093 Saksprotokoll - Nasjonal Transportplan Innspill fra Hedmark og Oppland etter analyse- og strategifasen

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/2093 Saksprotokoll - Nasjonal Transportplan Innspill fra Hedmark og Oppland etter analyse- og strategifasen Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 21., 22. og 23.04.2015 Sak: 28/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/2093 Tittel: Saksprotokoll - Nasjonal Transportplan 2018-2027 - Innspill fra

Detaljer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Konseptvalgutredning KVU Trondheim- Steinkjer Konseptvalgutredning gjennomført i 2010-2012 for transportløsning veg/bane Trondheim Steinkjer

Detaljer

Vedr.: Forslag til NTP uttalelse fra Stamvegutvalget

Vedr.: Forslag til NTP uttalelse fra Stamvegutvalget E-16 STAMVEGEN ØST-VEST STAMVEG UTVALGET Telefon 61 35 94 50 FerlefrI helårsforb I n d ese l T e l ef X. Bergen-Oslo Skrautvål E-mail: re lon valdres. o AVD.(SEK.:.;1- - o a,9ef'i Hordaland fylkeskommune

Detaljer

KVU rv. 7/rv. 52 Gol-Voss Mål og krav. Samarbeidsgruppemøte Fretheim Hotel, Flåm David Ramslien

KVU rv. 7/rv. 52 Gol-Voss Mål og krav. Samarbeidsgruppemøte Fretheim Hotel, Flåm David Ramslien KVU rv. 7/rv. 52 Gol-Voss Mål og krav Samarbeidsgruppemøte 04.04.16 Fretheim Hotel, Flåm David Ramslien KVU rv. 7/rv. 52 Prosjektutløsende behov Situasjon Dagens fjelloverganger på rv. 7 og rv. 52 er ikke

Detaljer

E16 Kløfta Nybakk (tidligere rv. 2)

E16 Kløfta Nybakk (tidligere rv. 2) Vedlegg 3: En første oversikt over prosjektene E16 Kløfta Nybakk (tidligere rv. 2) Prosjektet var første utbyggingstrinn i prosjektet Kløfta Kongsvinger. Eksisterende veg hadde dårlig standard i forhold

Detaljer

Hvor bruker vi milliardene i vest? Status Vestlandet!

Hvor bruker vi milliardene i vest? Status Vestlandet! Transport- og logistikkdagen 2015 Hvor bruker vi milliardene i vest? Status Vestlandet! Organisering av Region vest Helge Eidsnes regionvegsjef Region vest 03. 09. 2014 Transport- og logistikkdagen 2015

Detaljer

UTTALE TIL UTGREIING OM VEGSAMBANDA MELLOM AUSTLANDET OG VESTLANDET

UTTALE TIL UTGREIING OM VEGSAMBANDA MELLOM AUSTLANDET OG VESTLANDET SAK 01-15 UTTALE TIL UTGREIING OM VEGSAMBANDA MELLOM AUSTLANDET OG VESTLANDET Saksopplysning Bakgrunn Statens vegvesen la 21.1.2015 fram si strategiske utgreiing om vegsambanda mellom aust - vest. Føremålet

Detaljer

Mer om siling av konsepter

Mer om siling av konsepter Mer om siling av konsepter Prosjektet har vurdert mange konsepter som kan gjøre det enklere å krysse fjorden enn det er i dag. Vi har sett på konsepter med bedre ferjetilbud og nye faste veg- og jernbaneforbindelser

Detaljer

Utkast til AU , Revisjon: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Utkast til AU , Revisjon: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Utkast til AU 20.11.2013, Revisjon: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Intercity-Trønderbanen IKAP: Redusert reisebehov og økt kollektivbruk Kollektivsatsing i Miljøpakken/bymiløavtale

Detaljer

Møtested. Sak nr: HANDLINGSPLAN FOR FYLKESVEGER OG HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET HØRING

Møtested. Sak nr: HANDLINGSPLAN FOR FYLKESVEGER OG HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET HØRING MØTEBOK Side 1 av 8 Sak nr: U-33/09: V-13/09: HANDLINGSPLAN FOR FYLKESVEGER OG HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET HØRING Det vises til tidligere orientering om arbeidet med fylkesvegprogrammet for 2010-13

Detaljer

KVU for kryssing av Oslofjorden

KVU for kryssing av Oslofjorden Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden 30.01,2015 Østlandssamarbeidet 30.01.2015 KVU for kryssing av Oslofjorden Samferdselsdepartementet har gitt oss flere oppdrag Utrede konsepter

Detaljer

Saksframlegg. KVU rv. 7 / rv. 52 Gol - Voss, fråsegn. Saksbehandlar: Ole Ingar Hagen Hæreid, Samferdsleavdelinga Sak nr.

Saksframlegg. KVU rv. 7 / rv. 52 Gol - Voss, fråsegn. Saksbehandlar: Ole Ingar Hagen Hæreid, Samferdsleavdelinga Sak nr. Side 1 av 8 Saksframlegg Saksbehandlar: Ole Ingar Hagen Hæreid, Samferdsleavdelinga Sak nr.: 16/330-14 KVU rv. 7 / rv. 52 Gol - Voss, fråsegn Fylkesrådmannen rår hovudutval for samferdsle til å gje slik

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 10. august 2011. Byrådet. Høring - konseptvalgsutredning (KVU) for E39 Aksdal - Bergen SARK-03-201100219-179. Hva saken gjelder:

Byrådssak /11. Dato: 10. august 2011. Byrådet. Høring - konseptvalgsutredning (KVU) for E39 Aksdal - Bergen SARK-03-201100219-179. Hva saken gjelder: Dato: 10. august 2011 Byrådssak /11 Byrådet Høring - konseptvalgsutredning (KVU) for E39 Aksdal - Bergen NIHO SARK-03-201100219-179 Hva saken gjelder: For statlige investeringer over 500 mill kroner skal

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: Q10 &13 Arkivsaksnr.: 15/484-3. Fråsegn om utgreiing om samband mellom austlandet og vestlandet

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: Q10 &13 Arkivsaksnr.: 15/484-3. Fråsegn om utgreiing om samband mellom austlandet og vestlandet Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: Q10 &13 Arkivsaksnr.: 15/484-3 Fråsegn om utgreiing om samband mellom austlandet og vestlandet * Tilråding: 1. Kommunestyret støttar Statens vegvesen

Detaljer

Innsigelsesbefaring 28.01.2014 E16 Skaret - Hønefoss. Gert Myhren - planleggingsansvarlig

Innsigelsesbefaring 28.01.2014 E16 Skaret - Hønefoss. Gert Myhren - planleggingsansvarlig Innsigelsesbefaring E16 Skaret - Hønefoss Gert Myhren - planleggingsansvarlig Disposisjon Planprosessen til nå Konsekvensutredningen og Vegvesenets anbefaling Alternativene som var på høring/offentlig

Detaljer

Kommentarer til NTP i vegsektoren

Kommentarer til NTP i vegsektoren 1 Kommentarer til NTP i vegsektoren 29. februar 2012 ble transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014-2023 presentert. Kommentarer/synspunkter fra Vegaksjonen og Sørlandets

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkivsaksnr.: 15/335. Høyring - Utgreiing om samband mellom Austlandet og Vestlandet

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkivsaksnr.: 15/335. Høyring - Utgreiing om samband mellom Austlandet og Vestlandet SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkivsaksnr.: 15/335 Arkiv: Q10 Høyring - Utgreiing om samband mellom Austlandet og Vestlandet Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Statens vegvesen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 15/277. Høyring av "Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet"

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 15/277. Høyring av Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 15/277 Høyring av "Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet" Rådmannen si tilråding: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Vedlegg 2. KVU E16 fra Bjørgo til Øye. Vedleggshefte

Vedlegg 2. KVU E16 fra Bjørgo til Øye. Vedleggshefte Vedlegg 2 KVU E16 fra Bjørgo til Øye Vedleggshefte I dette heftet har vi samlet en del utfyllende informasjon knyttet til kapitlene i hovedrapporten. Kapittelinndelingen henviser til denne. Innhold: 2.2

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Nedre Glomma.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Nedre Glomma. Mandat for byutredning i Nedre Glomma I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for

Detaljer

Vegutbygging nord for Trondheim Utfordringer og muligheter

Vegutbygging nord for Trondheim Utfordringer og muligheter Vegutbygging nord for Trondheim Utfordringer og muligheter Strategier tilpasset behov STEINKJER TRONDHEIM :Konseptvalgutredning (KVU) Konseptvalgutredning KVU Trondheim- Steinkjer Konseptvalgutredning

Detaljer

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse Vår dato: 05.12.2013 Vår referanse: 2007/9109 Arkivnr.: 421.3 Deres referanse: Saksbehandler: Eli Kristin Nordsiden Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO Innvalgstelefon: 32 26 66 80 Kommunedelplan

Detaljer

Ullensvang herad. Tilleggsinnkalling Eldrerådet

Ullensvang herad. Tilleggsinnkalling Eldrerådet Ullensvang herad Tilleggsinnkalling Eldrerådet Møtedato: 16.04.20 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl :4 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå snarast råd til tlf. 67

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste

Møteprotokoll. Sakliste Sogn regionråd Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Eikum Hotell, Luster Møtedato: 17.06.2016 Tid: 09:30 12:10 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 13/16 16/1581 Nasjonal transportplan 2018-2029

Detaljer

Øst-vest-forbindelsene

Øst-vest-forbindelsene Innspillseminaret 11. juni 01 Ny strategisk utredning av Øst-vest-forbindelsene Juli 01 vegvesen.no Foto: Jo Vegard Aardal Trondheim E1 0 Vestnes Hjelset 68 Vatne Skodje E16 E16 Ålesund Sunndalsøra 0 Ulsteinvik

Detaljer

SVVs tilnærming til reduksjon av barriereeffekter Samferdsel og barriereeffekter. Pål Rosland, Vegdirektoratet

SVVs tilnærming til reduksjon av barriereeffekter Samferdsel og barriereeffekter. Pål Rosland, Vegdirektoratet SVVs tilnærming til reduksjon av barriereeffekter Samferdsel og barriereeffekter Pål Rosland, Vegdirektoratet 07.05.2014 07.05.2014 Vegens bidrag i seg selv Villrein og fragmentering 07.05.2014 Vegens

Detaljer

2015/396-7. Høyring - "Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet"

2015/396-7. Høyring - Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Visjon Vestlandet 2030

Visjon Vestlandet 2030 Visjon Vestlandet 2030 Intercity på Vestlandet i 2030 Bergen Stord Haugesund - Stavanger Regionale virkninger av Intercityforbindelse mellom Bergen - Stord - Haugesund - Stavanger Utarbeidet av: Oppdragsgivere:

Detaljer

Suboptimalisering, utnytte kapitalen i eksisterende veg. Hans Silborn, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Suboptimalisering, utnytte kapitalen i eksisterende veg. Hans Silborn, Statens vegvesen Vegdirektoratet Suboptimalisering, utnytte kapitalen i eksisterende veg Hans Silborn, Statens vegvesen Vegdirektoratet Suboptimalisering? Er det suboptimalisering å utbedre E6 på deler av strekningen Oslo Trondheim Steinkjer

Detaljer

Trafikktal mm. for rv. 52 Hemsedalsfjellet

Trafikktal mm. for rv. 52 Hemsedalsfjellet VIDSYN RÅDGIVNING AS Trafikktal mm. for rv. 52 Hemsedalsfjellet med bru på rv. 5 over Sognefjorden Adresse Mobiltelefon Bank Strandvegen 13 a 415 30 963 0539 49 73795 N-6884 ØVRE ÅRDAL Norge E-post: jan@vidsyn.as

Detaljer

UTTALE KVU RV.7 OG RV. 52 GOL-VOSS

UTTALE KVU RV.7 OG RV. 52 GOL-VOSS Hemsedal kommune Arkivsak-dok. 16/01689-3 Saksbehandler Ole Johnny Stavn Saksgang Formannskapet UTTALE KVU RV.7 OG RV. 52 GOL-VOSS Saka vert avgjort av: Formannskapet Vedlegg: Konseptvalgutredning (KVU)

Detaljer

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Åpent møte Modum kommune: 17. januar 2017 Prosjektleder: Kari Floten Planleggingsleder: Ole Magnus Haug VELKOMMEN Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss

Detaljer

Tunnel gjennom Tjernfjellet på Rv 77

Tunnel gjennom Tjernfjellet på Rv 77 Tunnel gjennom Tjernfjellet på Rv 77 Fjerning av flaskehals på viktig grenseforbindelse. Nødvendig for utvikling av næringsliv i Salten og økt samhandling mellom Norge og Sverige. Realisering av tunnel

Detaljer

Frokostmøte Molde Næringsforum 6. februar 2015

Frokostmøte Molde Næringsforum 6. februar 2015 E39 Ålesund - Molde E39 Digernes-Vik og Vik-Julbøen Frokostmøte Molde Næringsforum 6. februar 2015 Planprosjektleder Rolf Arne Hamre E39 Ålesund-Molde Fem viktige deler E39 Breivika-Digernesskiftet E39

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Dobbeltspor til Stjørdal og elektrisk

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. KVU-rapport rv 7 og rv 52 Gol - Voss. Statens vegvesen Region sør Postboks ARENDAL

MELDING OM VEDTAK. KVU-rapport rv 7 og rv 52 Gol - Voss. Statens vegvesen Region sør Postboks ARENDAL Statens vegvesen Region sør Postboks 723 4808 ARENDAL Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. 28.11.2016 Oddbjørn Ese 16/1533-2 KVU-rapport rv 7 og rv 52 Gol - Voss Formannskapet - 135/16: Det er gjort

Detaljer

Skrautvålv. 77, 2900 Fagernes ÅRSMELDING 2016

Skrautvålv. 77, 2900 Fagernes   ÅRSMELDING 2016 z E-16 STAMVEGEN ØST-VEST STAMVEGUTVALGET Telefon 90 65 37 58 Ferjefri helårsforbindelse www.stamvegutvalget.no Bergen-Oslo Skrautvålv. 77, 2900 Fagernes E-mail: ab@valdres.no ÅRSMELDING 2016 Stamvegutvalget

Detaljer

KVU for kryssing av Oslofjorden Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere

KVU for kryssing av Oslofjorden Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere KVU for kryssing av Oslofjorden Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere Samferdselskonferanse Hurum rådhus 15. november2013 Anders Jordbakke, prosjektleder Statens vegvesen, Region øst

Detaljer

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel:

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 11/2200 Lnr.: 17827/15 Ark.: N00 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Jernbaneverkets prioriteringer. v/ Regiondirektør Johnny Brevik Jernbaneverket Region Øst

Jernbaneverkets prioriteringer. v/ Regiondirektør Johnny Brevik Jernbaneverket Region Øst Jernbaneverkets prioriteringer v/ Regiondirektør Johnny Brevik Jernbaneverket Region Øst Status for jernbanen i Norge i 2007 Sikkerhet. Jernbanen nær nullvisjon for antall drepte Trafikkutvikling: Gods:

Detaljer

RINGERIKSBANEN +E16 UTREDNING FØR OPPSTART AV PLAN ETTER PBL

RINGERIKSBANEN +E16 UTREDNING FØR OPPSTART AV PLAN ETTER PBL RINGERIKSBANEN +E16 UTREDNING FØR OPPSTART AV PLAN ETTER PBL Regionrådet Midt Buskerud Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner 23. oktober 2014 Cecilie Bjørlykke prosjektleder for utredning av Ringeriksbanen

Detaljer

Er det konsistens mellom budsjetter og NTP Nasjonal Transportplan 2010-2019 og behov etter 2020 med fokus på Møre og Romsdal

Er det konsistens mellom budsjetter og NTP Nasjonal Transportplan 2010-2019 og behov etter 2020 med fokus på Møre og Romsdal Er det konsistens mellom budsjetter og NTP Nasjonal Transportplan 2010-2019 og behov etter 2020 med fokus på Møre og Romsdal 2003 1 Innhold 1. Er det konsistens mellom budsjett og NTP 2. Planlagte prosjekt

Detaljer

9/22/2011 HORDFAST. Regiondirektør Tom Knudsen, NHO. Transport er ikke et mål - men et middel. Næring er logistikk logistikk er næring

9/22/2011 HORDFAST. Regiondirektør Tom Knudsen, NHO. Transport er ikke et mål - men et middel. Næring er logistikk logistikk er næring HORDFAST Regiondirektør Tom Knudsen, NHO Transport er ikke et mål - men et middel Næring er logistikk logistikk er næring 1 VESTLANDET STÅR FOR VERDISKAPING Men vi lever av utlendinger Kyststamvegen 1,2

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Saksframlegg Referanse 2012/920-3 Vår saksbehandler Runar Stustad, tlf 32808687 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for samferdselssektoren 29.05.2012 Fylkesutvalget

Detaljer

Nye Veier E39 Kristiansand - Sandnes. Asbjørn Heieraas, prosjektdirektør E39 Kristiansand-Sandnes

Nye Veier E39 Kristiansand - Sandnes. Asbjørn Heieraas, prosjektdirektør E39 Kristiansand-Sandnes Nye Veier E39 Kristiansand - Sandnes Asbjørn Heieraas, prosjektdirektør E39 Kristiansand-Sandnes Selskapets oppdrag Stortingsmelding 25-2014/2015 På rett vei Planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige

Detaljer

Oversikt vegstatus: - For strekningen Vikna til Oppland. grense og Hedmark grense

Oversikt vegstatus: - For strekningen Vikna til Oppland. grense og Hedmark grense Oversikt vegstatus: - For strekningen Vikna til Oppland grense og Hedmark grense Med følgende delstrekninger: Vikna Gartland (Fv. 770, Fv. 17, Fv. 775) Gartland Åsen (E6) Åsen Stjørdal (E6) Stjørdal Storlien(E14)

Detaljer

Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum

Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum Utbyggingen av E18 Vest - Status og fremdrift Knut Gløersen Statens vegvesen Region øst 3.5.2010 Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum Dagens situasjon E18 i Bærum og Oslo har 80-100

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Kommunedelplan for E 16 mellom Fagernes og Hande, plan for Fagernes sentrum

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Kommunedelplan for E 16 mellom Fagernes og Hande, plan for Fagernes sentrum Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 14/10062 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 04.12.2014 055/14 steeir Kommunestyret 18.12.2014 095/14 steeir Kommunedelplan for E 16 mellom

Detaljer