Saksprotokoll. Arkivsak: 15/2093 Saksprotokoll - Nasjonal Transportplan Innspill fra Hedmark og Oppland etter analyse- og strategifasen

Save this PDF as:
Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksprotokoll. Arkivsak: 15/2093 Saksprotokoll - Nasjonal Transportplan Innspill fra Hedmark og Oppland etter analyse- og strategifasen"

Transkript

1 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 21., 22. og Sak: 28/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/2093 Tittel: Saksprotokoll - Nasjonal Transportplan Innspill fra Hedmark og Oppland etter analyse- og strategifasen Behandling: Margrete Skjærbæk (A) hadde forfall. Det møtte ingen vararepresentant. Kristian Tonning Riise fikk innvilget permisjon ut dagen fra kl Til stede: 31 representanter. Gunn Randi Fjæstad (A) fremmet på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Hedmark, et nytt forslag til vedtak: Fylkestinget viser til Hovedrapport fra analyse- og strategifasen for kommende revisjon av Nasjonal transportplan (NTP) og vil gi følgende innspill til transportetatenes videre arbeid med NTP. 1. Fylkestinget slutter seg til de strategiske hovedsatsingsområdene som transportetatene har foreslått i neste planperiode: Miljøvennlige, sikre og tilgjengelige byområder Robuste regioner og effektive korridorer Sikker, miljøvennlig og effektiv godstransport Vedlikehold av infrastruktur for pålitelighet og sikkerhet 2. Fylkestinget ønsker et velfungerende transportsystem med tilstrekkelig kapasitet som bidrar til en balansert og flerkjernet utvikling på Østlandet. Gode transportmuligheter vil gjøre at byene og distriktene utenom Oslo blir mer attraktive for næringsetablering og bosetting. 3. Fylkestinget er enig i at byområdene må ha et sterkere fokus på et miljøvennlig transportsystem; gang, sykkel og kollektivtransport. Med Mjøsbyregionens tilknytning til InterCity-triangelet og fylkenes satsing på kollektivtransport i Mjøsbyregionen, mener fylkestingene at Mjøsbyregionen må inngå i ordningen med bymiljøavtaler. Fylkestinget ber om: at fylkeskommunene settes økonomisk i stand til å gjennomføre sitt utvidete ansvar for kollektivtrafikk og knutepunktutvikling

2 at det etableres supplerende finansiering (belønningsordning) av et forbedret kollektivtransportsystem i små og mellomstore byområder at det avsettes midler til finansiering av infrastruktur for å oppnå større grad av universell utforming i kollektivtransporten 4. Innlandet er vertskap for de nasjonale transportkorridorene, og det er derfor viktig med strategier som bidrar til effektiv transportkapasitet for personer og gods både på veg og bane. Dette innebærer et miljøvennlig transportsystem som sikrer regularitet og leveringssikkerhet både for personer og gods. Fylkestinget ber om at: Transportsystemet utbedres slik at de blir mindre utsatt for flom, ras og skred. Det gjennomføres tiltak innenfor jernbanen som bidrar til overføring av gods fra veg til bane. Det må bygges ut en rasjonell og effektiv terminalstruktur. Det må sikres et 4-felts vegnett mellom Gjøvik, Lillehammer, Hamar og Elverum. 5. Regjeringen har signalisert at den har ambisjoner om å overoppfylle NTP. Følgelig forutsetter fylkestinget at tiltak som ligger inne i gjeldene NTP både i første og siste periode ikke bare gjennomføres, men også fremskyndes der mulig: a. «Lottorekka» (vegprosjektene som ligger inne i gjeldende NTP Rv 4, E6, E16 og Rv 3/25 Rv 3) b. InterCity-området med spesielt fokus på Dovrebanen med dobbeltspor til Hamar innen 2024 og Lillehammer innen For å finansiere utbyggingen mener fylkestingene at strekningen må tas ut av NTP-rammen og prosjektfinansieres. c. Røros- og Solørbanen elektrifiseres og får full fjernstyring innen 2020 d. Kapasitetsøkende tiltak på Kongsvinger- og Gjøvikbanen må gjennomføres e. De viktige utenlandsforbindelsene E16 vestover og østover og RV2 sikres statlige bevilgninger 6. Fylkestinget er opptatt av at regjeringen må ta en del av sitt ansvar for å bidra til å innhente det enorme etterslepet på vedlikehold av fylkesveier og ber følgelig om at regjeringen øker bevilgningene til fylkesveier. 7. Fylkestinget vil framheve at kun en liten del av transportmengden er forbruksvarer som skal innom Oslo. Transporten er for det aller meste et bindeledd mellom produsenter i globale produksjonsnettverk. Traseer og terminaler som ivaretar transporter nord-sør og øst-vest utenom Oslo, vil frigjøre kapasitet på veg bane og terminaler i Oslo-området og må komme sterkere fram i strategidokumentet. Fylkestingene vil også påpeke at Mjøsbyene bør ta del i bymiljøavtalene, da befolkningsgrunnlag, avstander og reisetid er sammenlignbare med de aktuelle byene som er nevnt i strategidokumentet, for eksempel Arendal/Grimstad. Tor Andre Johnsen(FrP) fremmet forslag om endring i pkt. 5 a:.. fullføres raskere enn forutsetningene i gjeldende NTP.

3 Solveig Seem (H) fremmet på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre et nytt forslag til vedtak: Fylkestinget viser til Hovedrapport fra analyse- og strategifasen for kommende revisjon av Nasjonal transportplan (NTP) og vil gi følgende innspill til transportetatenes videre arbeid med NTP. 1. Fylkestinget slutter seg til de strategiske hovedsatsingsområdene som transportetatene har foreslått i neste planperiode: Miljøvennlige, sikre og tilgjengelige byområder Robuste regioner og effektive korridorer Sikker, miljøvennlig og effektiv godstransport Vedlikehold av infrastruktur for pålitelighet og sikkerhet 2. Fylkestinget ønsker et velfungerende transportsystem med tilstrekkelig kapasitet som bidrar til en balansert og flerkjernet utvikling på Østlandet. Gode transportmuligheter vil gjøre at byene og distriktene utenom Oslo blir mer attraktive for næringsetablering og bosetting. 3. Fylkestinget er enig i at de største byene må ha et sterkere fokus på et miljøvennlig transportsystem; gang, sykkel og kollektivtransport. Med Mjøsbyregionens tilknytning til InterCity-triangelet og fylkenes satsing på kollektivtransport i Mjøsbyregionen, mener fylkestingene at Mjøsbyregionen må inngå i ordningen med bymiljøavtaler. Fylkestinget ber om: at fylkeskommunene settes økonomisk i stand til å gjennomføre sitt utvidete ansvar for kollektivtrafikk og knutepunktutvikling at det etableres supplerende finansiering (belønningsordning) av et forbedret kollektivtransportsystem i små og mellomstore byområder at det avsettes midler til finansiering av infrastruktur for å oppnå større grad av universell utforming i kollektivtransporten 4. Innlandet er vertskap for de nasjonale transportkorridorene, og det er derfor viktig med strategier som bidrar til effektiv transportkapasitet for personer og gods både på veg og bane. Dette innebærer et miljøvennlig transportsystem som sikrer regularitet og leveringssikkerhet både for personer og gods. Fylkestinget ber om at: Transportsystemet utbedres slik at de blir mindre utsatt for flom, ras og skred. Det gjennomføres tiltak innenfor jernbanen som bidrar til overføring av gods fra veg til bane. Det må bygges ut en rasjonell og effektiv terminalstruktur. Det må sikres et 4-felts vegnett mellom Gjøvik, Lillehammer, Hamar og Elverum.

4 5. Regjeringen har signalisert at den har ambisjoner om å overoppfylle NTP. Følgelig forutsetter fylkestinget at tiltak som ligger inne i gjeldene NTP både i første og siste periode ikke bare gjennomføres, men også fremskyndes der mulig: a. «Lottorekka» (vegprosjektene som ligger inne i gjeldende NTP Rv 4, E6, E16 og Rv 3/25 Rv 3) b. Disse veiprosjektene prioriteres for helhetlig utbygging med prosjektfinansiering gjennom OPS eller gjennom det nye veiselskapet. c. InterCity-området med spesielt fokus på Dovrebanen med dobbeltspor til Hamar innen 2024 og Lillehammer innen For å finansiere utbyggingen mener fylkestingene at strekningen må tas ut av NTP-rammen og prosjektfinansieres. d. Røros- og Solørbanen elektrifiseres og får full fjernstyring innen 2020 e. Kapasitetsøkende tiltak på Kongsvinger- og Gjøvikbanen må gjennomføres f. De viktige utenlandsforbindelsene E16 vestover og østover og RV2 sikres statlige bevilgninger g. Forlengelse av Gjøvikbanen til Moelv vil øke kapasiteteten for godstransporten. h. Gjøvikbanen skal fortsatt anbudsutsettes. 6. Fylkestinget er opptatt av at regjeringen må ta en del av sitt ansvar for å bidra til å innhente det enorme etterslepet på vedlikehold av fylkesveier og ber følgelig om at regjeringen fortsetter å øke bevilgningene til fylkesveier. 7. Fylkestinget vil framheve at kun en liten del av transportmengden er forbruksvarer som skal innom Oslo. Transporten er for det aller meste et bindeledd mellom produsenter i globale produksjonsnettverk. Traseer og terminaler som ivaretar transporter nord-sør og øst-vest utenom Oslo, vil frigjøre kapasitet på veg bane og terminaler i Oslo-området og må komme sterkere fram i strategidokumentet. Fylkestingene vil også påpeke at Mjøsbyene bør ta del i bymiljøavtalene, da befolkningsgrunnlag, avstander og reisetid er sammenlignbare med de aktuelle byene som er nevnt i strategidokumentet, for eksempel Arendal/Grimstad. 8. Fylkestinget ber om at ved videre utbygging av riksveier prioriteres 4-felt, eventuelt smal 4-felt (Som på E16 i Hedmark og E6 i Gubrandsdalen), i stedet for 2/3-felt. 9. Fylkestinget ber om at det vurderes statlig regulering på strekninger der planlegging av ny vei går sent. Erik Ringnes (V) fremmet på vegne av Venstre, Høyre, Fremskrittspartiet, Pensjonistpartiet og Kristelig Folkeparti, følgende forslag til nytt punkt 10: Innspill til NTP Fylkestingene i Hedmark og Oppland ber om at Samferdselsdepartementet sørger for at arbeidet med bredbåndsdekningen i Norge blir en del av rulleringen av Nasjonal transportplan i framtida. Votering: Det ble først votert over komiteens innstilling til vedtak, og denne ble enstemmig nedstemt.

5 Ved alternativ votering mellom forslag fremmet av Fjæstad (A) og Seem (H) til ordlyd på pkt. 3: byområdene vs. de største byene, fikk Seem sitt forslag 8 stemmer og falt. Det ble så votert over likelydende forslag fra Fjæstad (A) og Seem (H) på pkt. 4. Punktet ble vedtatt med 30 stemmer mot 1. Ved votering over Johnsens (FrP) forslag til presisering på pkt. 5.a., ble denne enstemmig vedtatt. På pkt. 5.b. fikk Seem (H) sitt forslag vedrørende veistrekker som skulle prioriteres for helhetlig utbygging, 10 stemmer og falt. Det ble enstemmig vedtatt å endre ordlyden i Fjæstads (A) forslag til pkt. 5.b., slik at med dobbeltspor til Hamar innen 2024 og Lillehammer innen 2027 erstattes med..lillehammer innen Seem (H) sitt forlag - forslaget omtalt som nytt pkt. 5.g, om forlengelse av Gjøvikbanen til Moelv ble enstemmig vedtatt. Seem (H) sitt forlag forslaget omtalt som nytt pkt. 5.h, om fortsatt anbudsutsettelse av Gjøvikbanen fikk 11 stemmer og falt. Ved alternativ votering mellom forslag fremmet av Fjæstad (A) og Seem (H) til ordlyd på pkt. 6:..ber følgelig om at regjeringen øker bevilgningene.. vs...ber følgelig om at regjeringen fortsetter å øke bevilgningene, ble Fjæstads forslag vedtatt med 21 mot 11 stemmer. Seem (H) sitt forslag om et nytt pkt. 8 vedrørende å prioritere 4-felt ved utbygging av riksveier, fikk 9 stemmer og falt. Seem (H) sitt forslag om et nytt pkt. 9 vedrørende vurdering av statlig regulering når planlegging av ny veg går sent, fikk 12 stemmer og falt. Ringnes (V) sitt forslag om at arbeidet med bredbåndsdekningen i Norge blir en del av rulleringen av Nasjonal transportplan i framtida, fikk 30 stemmer mot 1, og ble dermed vedtatt. Hele innspillet ble så tatt opp til votering, og ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Fylkestinget viser til Hovedrapport fra analyse- og strategifasen for kommende revisjon av Nasjonal transportplan (NTP) og vil gi følgende innspill til transportetatenes videre arbeid med NTP. 1. Fylkestinget slutter seg til de strategiske hovedsatsingsområdene som transportetatene har foreslått i neste planperiode:

6 Miljøvennlige, sikre og tilgjengelige byområder Robuste regioner og effektive korridorer Sikker, miljøvennlig og effektiv godstransport Vedlikehold av infrastruktur for pålitelighet og sikkerhet 2. Fylkestinget ønsker et velfungerende transportsystem med tilstrekkelig kapasitet som bidrar til en balansert og flerkjernet utvikling på Østlandet. Gode transportmuligheter vil gjøre at byene og distriktene utenom Oslo blir mer attraktive for næringsetablering og bosetting. 3. Fylkestinget er enig i at byområdene må ha et sterkere fokus på et miljøvennlig transportsystem; gang, sykkel og kollektivtransport. Med Mjøsbyregionens tilknytning til InterCity-triangelet og fylkenes satsing på kollektivtransport i Mjøsbyregionen, mener fylkestingene at Mjøsbyregionen må inngå i ordningen med bymiljøavtaler. Fylkestinget ber om: at fylkeskommunene settes økonomisk i stand til å gjennomføre sitt utvidete ansvar for kollektivtrafikk og knutepunktutvikling at det etableres supplerende finansiering (belønningsordning) av et forbedret kollektivtransportsystem i små og mellomstore byområder at det avsettes midler til finansiering av infrastruktur for å oppnå større grad av universell utforming i kollektivtransporten 4. Innlandet er vertskap for de nasjonale transportkorridorene, og det er derfor viktig med strategier som bidrar til effektiv transportkapasitet for personer og gods både på veg og bane. Dette innebærer et miljøvennlig transportsystem som sikrer regularitet og leveringssikkerhet både for personer og gods. Fylkestinget ber om at: Transportsystemet utbedres slik at de blir mindre utsatt for flom, ras og skred. Det gjennomføres tiltak innenfor jernbanen som bidrar til overføring av gods fra veg til bane. Det må bygges ut en rasjonell og effektiv terminalstruktur. Det må sikres et 4-felts vegnett mellom Gjøvik, Lillehammer, Hamar og Elverum. 5. Regjeringen har signalisert at den har ambisjoner om å overoppfylle NTP. Følgelig forutsetter fylkestinget at tiltak som ligger inne i gjeldene NTP både i første og siste periode ikke bare gjennomføres, men også fremskyndes der mulig: a. «Lottorekka» (vegprosjektene som ligger inne i gjeldende NTP Rv 4, E6, E16 og Rv 3/25 Rv 3) fullføres raskere enn forutsetningene i gjeldende NTP. b. InterCity-området med spesielt fokus på Dovrebanen med dobbeltspor til Hamar innen 2024 og Lillehammer innen For å finansiere utbyggingen mener fylkestingene at strekningen må tas ut av NTP-rammen og prosjektfinansieres. c. Røros- og Solørbanen elektrifiseres og får full fjernstyring innen 2020 d. Kapasitetsøkende tiltak på Kongsvinger- og Gjøvikbanen må gjennomføres

7 e. De viktige utenlandsforbindelsene E16 vestover og østover og RV2 sikres statlige bevilgninger f. Forlengelse av Gjøvikbanen til Moelv vil øke kapasiteten for godstransporten. 6. Fylkestinget er opptatt av at regjeringen må ta en del av sitt ansvar for å bidra til å innhente det enorme etterslepet på vedlikehold av fylkesveier og ber følgelig om at regjeringen øker bevilgningene til fylkesveier. 7. Fylkestinget vil framheve at kun en liten del av transportmengden er forbruksvarer som skal innom Oslo. Transporten er for det aller meste et bindeledd mellom produsenter i globale produksjonsnettverk. Traseer og terminaler som ivaretar transporter nord-sør og øst-vest utenom Oslo, vil frigjøre kapasitet på veg bane og terminaler i Oslo-området og må komme sterkere fram i strategidokumentet. Fylkestingene vil også påpeke at Mjøsbyene bør ta del i bymiljøavtalene, da befolkningsgrunnlag, avstander og reisetid er sammenlignbare med de aktuelle byene som er nevnt i strategidokumentet, for eksempel Arendal/Grimstad. 8. Fylkestingene i Hedmark og Oppland ber om at Samferdselsdepartementet sørger for at arbeidet med bredbåndsdekningen i Norge blir en del av rulleringen av Nasjonal transportplan i framtida. Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

Revidert Østlandspakke - innspill til Nasjonal transportplan

Revidert Østlandspakke - innspill til Nasjonal transportplan Saknr. 15/2138-1 Saksbehandler: Per Olav Bakken Revidert Østlandspakke - innspill til Nasjonal transportplan 2018-2027 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/11317 Saksprotokoll - Nasjonal transportplan Transportetatenes forslag - Høring

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/11317 Saksprotokoll - Nasjonal transportplan Transportetatenes forslag - Høring Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget, komitebehandling Møtedato: 07.06.2016 Sak: 41/16 Resultat: Innstilling m/endring vedtatt Arkivsak: 16/11317 Tittel: Saksprotokoll - Nasjonal transportplan 2018-2029

Detaljer

Saksprotokoll. Behandling: Representanten Ida Kristine Teien (Sp) fremmet slikt forslag til endring av nest siste setning i første kulepunkt:

Saksprotokoll. Behandling: Representanten Ida Kristine Teien (Sp) fremmet slikt forslag til endring av nest siste setning i første kulepunkt: Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 11., 12. og 13.04.2011 Sak: 15/11 Resultat: Vedtatt m/tillegg/endring Arkivsak: 10/1074 Tittel: SAKSPROTOKOLL: FORSLAG TIL REVIDERT ØSTLANDSPAKKE - INNSPILL

Detaljer

Nasjonal Transportplan 2018-2027 Innspill fra Hedmark og Oppland etter analyse- og strategifasen

Nasjonal Transportplan 2018-2027 Innspill fra Hedmark og Oppland etter analyse- og strategifasen Saknr. 15/2093-1 Saksbehandler: Per Olav Bakken Nasjonal Transportplan 2018-2027 Innspill fra Hedmark og Oppland etter analyse- og strategifasen Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for

Detaljer

Fylkestinget, komitebehandling Protokoll

Fylkestinget, komitebehandling Protokoll Fylkestinget, komitebehandling Protokoll Dato: 14.04.2015 Tid: 09:00 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Komite for økonomi, eiendom og regionalt samarbeid Gunn Randi Fjæstad - leder Njål S. Føsker Frank

Detaljer

Jern ban epol itisk pl attform for I n n l an det. Ivar Odnes / Anne Karin Torp Adolfsen

Jern ban epol itisk pl attform for I n n l an det. Ivar Odnes / Anne Karin Torp Adolfsen Jern ban epol itisk pl attform for I n n l an det Ivar Odnes / Anne Karin Torp Adolfsen B a kgru n n og form å l Jernbanepolitisk plattform utarbeides av Hedmark og Oppland fylkeskommuner i samarbeid med

Detaljer

Behandling i fylkestinget : Kristoffer A. Lyngvi ble innvilget permisjon ved behandlingen av denne saken.

Behandling i fylkestinget : Kristoffer A. Lyngvi ble innvilget permisjon ved behandlingen av denne saken. Behandling i fylkestinget - 14.06.2016: Kristoffer A. Lyngvi ble innvilget permisjon ved behandlingen av denne saken... Rune Hagestrans fremmet følgende felles endringsforslag: Nasjonal transportplans

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Møteinnkalling Dato: 09.04.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 73/15 FT 14/11811 Årsregnskap 2014 for

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/11317 Saksprotokoll - Nasjonal transportplan Transportetatenes forslag - Høring

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/11317 Saksprotokoll - Nasjonal transportplan Transportetatenes forslag - Høring Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 13. og 14.06.2016 Sak: 41/16 Resultat: Innst. m/endringer vedtatt Arkivsak: 16/11317 Tittel: Saksprotokoll - Nasjonal transportplan 2018-2029 - Transportetatenes

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15

Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri

Detaljer

Fylkestinget Protokoll

Fylkestinget Protokoll Protokoll Saksforberedende fagkomiteer Dato: 13.04.2015 kl 09.00 befaringer/møter 14.04.2015 kl 09.00 komitemøter. Sted: Fylkeshuset Hamar Dato: 21.04.2015 kl 13.00 16.30 22.04.2015 kl 09.00-15.15 23.04.2014

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 06.06.2012 Sak: 237/12. Resultat:

Saksprotokoll. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 06.06.2012 Sak: 237/12. Resultat: Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 06.06.2012 Sak: 237/12 Resultat: Arkivsak: 12/4502-4 Tittel: NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023 - HØRINGSUTTALELSE Behandling: Vedtak: Hamar kommune slutter

Detaljer

Saksprotokoll. Side 17. Strekpunkt 2: Rv 3 og Rv 25 bygges ut med 100% statlig andel.

Saksprotokoll. Side 17. Strekpunkt 2: Rv 3 og Rv 25 bygges ut med 100% statlig andel. Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget, komitebehandling Møtedato: 05.06.2012 Sak: 40/12 Resultat: Vedtatt m/endringer Arkivsak: 12/846 Tittel: Saksprotokoll: Regional samferdselsplan 2012-2021 Behandling:

Detaljer

NTP-høring Stortinget 7. mai 2013

NTP-høring Stortinget 7. mai 2013 Per-Gunnar Sveen, fylkesrådsleder Hedmark Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd Hedmark Hanne Varhaug Søberg, fylkesdirektør Hedmark Gro Lundby, fylkesordfører Oppland Ivar Odnes, fylkesvaraordfører Oppland

Detaljer

Innledning til transportstrategier Politisk verksted den

Innledning til transportstrategier Politisk verksted den Innledning til transportstrategier Politisk verksted den 26.09.18 Fremtidens transportløsninger illustrert fra samlingen på Elverum 30 mai Trafikkmengde (årsdøgntrafikk total) 20000 15000 10000 5000 1990

Detaljer

Innst. 388 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag

Innst. 388 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag Innst. 388 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:114 S (2014 2015) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

Spørsmål og svar om Mjøsbyen. Foto: Erik Haugen, Fylkesmannen i Hedmark

Spørsmål og svar om Mjøsbyen. Foto: Erik Haugen, Fylkesmannen i Hedmark Spørsmål og svar om Mjøsbyen Foto: Erik Haugen, Fylkesmannen i Hedmark Hva er Mjøsbyen? Mjøsbyen er et samarbeid om felles areal- og transportstrategi for området rundt Mjøsa og omfatter geografisk i alt

Detaljer

Felles areal- og transportstrategi. Orientering for Osloregionens faggruppe for areal, transport og klima 11. juni 2019 Eli N.

Felles areal- og transportstrategi. Orientering for Osloregionens faggruppe for areal, transport og klima 11. juni 2019 Eli N. Felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen Orientering for Osloregionens faggruppe for areal, transport og klima 11. juni 2019 Eli N. Ruud-Olsen Attraktive steder og grønne reiser Visjon og mål Hvem

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 12/924 Saksprotokoll: Nasjonal transportplan Transportetatenes forslag -Høring

Saksprotokoll. Arkivsak: 12/924 Saksprotokoll: Nasjonal transportplan Transportetatenes forslag -Høring Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget, komitebehandling Møtedato: 05.06.2012 Sak: 42/12 Resultat: Vedtatt m/endringer Arkivsak: 12/924 Tittel: Saksprotokoll: Nasjonal transportplan 2014-2023 - Transportetatenes

Detaljer

Aktuelle jernbanesaker ATS Mjøsbyen 21.mars Ove Skovdahl

Aktuelle jernbanesaker ATS Mjøsbyen 21.mars Ove Skovdahl Aktuelle jernbanesaker ATS Mjøsbyen 21.mars 2018 Ove Skovdahl «Jernbanedirektoratet skal på vegne av staten ha et helhetlig ansvar for styring og koordinering av jernbanesektoren.» Jernbanesektoren 2017

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 12/924 Saksprotokoll: Nasjonal transportplan Transportetatenes forslag -Høring

Saksprotokoll. Arkivsak: 12/924 Saksprotokoll: Nasjonal transportplan Transportetatenes forslag -Høring Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 11., 12. og 13.06.2012 Sak: 42/12 Resultat: Vedtatt m/endringer Arkivsak: 12/924 Tittel: Saksprotokoll: Nasjonal transportplan 2014-2023 - Transportetatenes

Detaljer

Jernbaneverkets prioriteringer 2010-2019. Jernbanedirektør Steinar Killi Lillehammer, 30. januar 2008

Jernbaneverkets prioriteringer 2010-2019. Jernbanedirektør Steinar Killi Lillehammer, 30. januar 2008 Jernbaneverkets prioriteringer 2010-2019 Jernbanedirektør Steinar Killi Lillehammer, 30. januar 2008 Status for jernbanen i Norge i 2007 Sikkerhet Jernbanen nær nullvisjonen for antall drepte Trafikkutvikling

Detaljer

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Nasjonal transportplan Presenterer regjeringens transportpolitikk

Detaljer

De viktigste temaene for storbyregionene generelt og Osloregionen spesielt

De viktigste temaene for storbyregionene generelt og Osloregionen spesielt Nasjonal transportplan 2018-2029 Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen De viktigste temaene for storbyregionene generelt og Osloregionen spesielt Høringskonferanse om samordnet areal- og transportplanlegging

Detaljer

Utfordringer og muligheter i NTP (kap 3, Fremtidens mobilitet)

Utfordringer og muligheter i NTP (kap 3, Fremtidens mobilitet) Utfordringer og muligheter i NTP 2018-29 (kap 3, Fremtidens mobilitet) Utfordringer for Miljøpakken NTP fokuserer kun på staten «Fremtidens transportbrukere vil etterspørre mer attraktive og helhetlige

Detaljer

Jernbaneverkets prioriteringer. v/ Regiondirektør Johnny Brevik Jernbaneverket Region Øst

Jernbaneverkets prioriteringer. v/ Regiondirektør Johnny Brevik Jernbaneverket Region Øst Jernbaneverkets prioriteringer v/ Regiondirektør Johnny Brevik Jernbaneverket Region Øst Status for jernbanen i Norge i 2007 Sikkerhet. Jernbanen nær nullvisjon for antall drepte Trafikkutvikling: Gods:

Detaljer

Utkast til AU , Revisjon: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Utkast til AU , Revisjon: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Utkast til AU 20.11.2013, Revisjon: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Intercity-Trønderbanen IKAP: Redusert reisebehov og økt kollektivbruk Kollektivsatsing i Miljøpakken/bymiløavtale

Detaljer

Nasjonal transportplan Møte med Rogalandsbenken 21. oktober v/arne Bergsvåg, leder for samferdselsutvalget

Nasjonal transportplan Møte med Rogalandsbenken 21. oktober v/arne Bergsvåg, leder for samferdselsutvalget Møte med Rogalandsbenken 21. oktober 2016 v/arne Bergsvåg, leder for samferdselsutvalget Rogaland fylkeskommune slutter seg til de overordnete mål og strategier i grunnlagsdokumentet til Nasjonal transportplan.

Detaljer

Fråsegn til Jernbaneverket sitt Handlingsprogram 2014-2023

Fråsegn til Jernbaneverket sitt Handlingsprogram 2014-2023 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 01.11.2013 65701/2013 Hilde Johanne Svendsen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 11.11.2013 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 26.11.2013 Fylkestinget

Detaljer

ATP «Mjøsbyen» Bypakke for Gjøvik? Ei større Mjøsby-pakke? Litt om bakgrunnen: - Vårt perspektiv - ATP Gjøvik - Stor-Oslo Nord - Mjøsregion Nord

ATP «Mjøsbyen» Bypakke for Gjøvik? Ei større Mjøsby-pakke? Litt om bakgrunnen: - Vårt perspektiv - ATP Gjøvik - Stor-Oslo Nord - Mjøsregion Nord ATP «Mjøsbyen» Bypakke for Gjøvik? Ei større Mjøsby-pakke? Litt om bakgrunnen: - Vårt perspektiv - ATP Gjøvik - Stor-Oslo Nord - Mjøsregion Nord KVU Rv4 og Gjøvikbanen Anbefalingen om bypakke Folk vil

Detaljer

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan Terje Moe Gustavsen, vegdirektør

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan Terje Moe Gustavsen, vegdirektør Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan 2014-2023 12.04.2013 Eskild Jensen (1925-2013) Vegdirektør 1980-1992 Hva er Nasjonal transportplan? Nasjonal transportplan 2014-2023

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 24.05.2016 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg

Detaljer

Revidert ØSTLANDSPAKKE Innspill til NTP 2018-2027

Revidert ØSTLANDSPAKKE Innspill til NTP 2018-2027 Revidert ØSTLANDSPAKKE Innspill til NTP 2018-2027 28. Oktober 2014 Komité for Samferdsel, miljø og overordnet planlegging Fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen Hovedmålene Skape større bolig-, arbeids- og

Detaljer

Miljø- og samferdselsutfordringer i grenseland

Miljø- og samferdselsutfordringer i grenseland Miljø- og samferdselsutfordringer i grenseland Samarbeider om å fjerne grensehindre mellom Norge og Sverige gjennom Regjeringene Nordisk Råd og ministerråd Grensekomiteene Parlamentene 27.02.2013 1 Arbeid

Detaljer

Ark.: Lnr.: 3479/12 Arkivsaksnr.: 12/651-1. Vedlegg: Forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 kan lese på http://www.ntp.ntp.

Ark.: Lnr.: 3479/12 Arkivsaksnr.: 12/651-1. Vedlegg: Forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 kan lese på http://www.ntp.ntp. Ark.: Lnr.: 3479/12 Arkivsaksnr.: 12/651-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023 - HØRING Vedlegg: Forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 kan lese på http://www.ntp.ntp.no

Detaljer

Regionale møter Planfasen av NTP

Regionale møter Planfasen av NTP Regionale møter Planfasen av NTP 2018-2029 Oslo, 17. august 2015 Bergen, 19. august 2015 Bodø, 31. august 2015 Drammen, 1. september 2015 Trondheim, 2. september 2015 Møteleder: Elisabeth Enger Foto: Avinor

Detaljer

Regionrådet for Fjellregionen vil fra sitt ståsted framheve betydningen av følgende i forhold til det videre arbeidet med NTP:

Regionrådet for Fjellregionen vil fra sitt ståsted framheve betydningen av følgende i forhold til det videre arbeidet med NTP: Streitlien, Mariann Fra: noreply@regjeringen.no Sendt: 11. april 2016 08:40 Til: Jørgensen, Rune Emne: Takk for ditt høringssvar til Høring - Grunnlagsdokument Nasjonal transportplan 2018-2029 Referanse:

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 3237/19 Arkivsaksnr.: 19/958-1 FELLES AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR MJØSBYEN - HØRING

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 3237/19 Arkivsaksnr.: 19/958-1 FELLES AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR MJØSBYEN - HØRING Saksframlegg Ark.: Lnr.: 3237/19 Arkivsaksnr.: 19/958-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren FELLES AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR MJØSBYEN - HØRING Vedlegg: 1. Høringsbrevet 2. Felles areal- og transportstrategi

Detaljer

Krafttak for vegvedlikeholdet

Krafttak for vegvedlikeholdet Lillehammer 30.Januar 2008 Krafttak for vegvedlikeholdet Statens vegvesens prioriteringer nasjonalt og for Region øst/innlandet Sidsel Sandelien Regionvegsjef Statens vegvesen Region øst Oppdrag og rammer

Detaljer

FORSLAG TIL REVIDERT ØSTLANDSPAKKE - INNSPILL TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN

FORSLAG TIL REVIDERT ØSTLANDSPAKKE - INNSPILL TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN Saknr. 10/1074-6 Ark.nr. Q32 &58 Saksbehandler: Per Olav Bakken FORSLAG TIL REVIDERT ØSTLANDSPAKKE - INNSPILL TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Felles areal- og transportstrategi. Arbeidsverksted arealbruk 15. Mars 2018

Felles areal- og transportstrategi. Arbeidsverksted arealbruk 15. Mars 2018 Felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen Arbeidsverksted arealbruk 15. Mars 2018 Hva er Mjøsbyen? Mjøsbyen er et samarbeid om felles areal- og transportstrategi for området rundt Mjøsa...dvs både

Detaljer

Foto: Erik Haugen, Fylkesmannen i Hedmark. Spørsmål og svar om Mjøsbyen

Foto: Erik Haugen, Fylkesmannen i Hedmark. Spørsmål og svar om Mjøsbyen Foto: Erik Haugen, Fylkesmannen i Hedmark Spørsmål og svar om Mjøsbyen Mars 2018 Hva er Mjøsbyen? Mjøsbyen er et samarbeid om felles areal- og transportstrategi for området rundt Mjøsa og omfatter geografisk

Detaljer

FORSLAG TIL STRATEGIER - TRANSPORT Verksted den

FORSLAG TIL STRATEGIER - TRANSPORT Verksted den FORSLAG TIL STRATEGIER - TRANSPORT Verksted den 27.11.18 Ca. 30 % av befolkningen bor 10 minutter fra sentrum med sykkel Overordnede prinsipper for et fremtidsrettet og helhetlig transportsystem Det

Detaljer

Komiteens merknader i Innst. 460 S Kapitel

Komiteens merknader i Innst. 460 S Kapitel OMTALE AV E16 i STORTINGSBEHANDLINGEN AV NTP 2018-29 Komiteens merknader i Innst. 460 S 2016-17. Kapitel 14.2.7 Generelt om E16 Komiteen understreker viktigheten av E16 som forbindelse mellom Østlandet

Detaljer

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 212/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.11.2015 81/15 Kommunestyret 17.11.2015 SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN,

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Saksgang Møtedato Saknr 1 Samferdselskomiteen 2011-2015 04.12.2013 67/13 2 Fylkestinget 2011-2015 18.12.2013 126/13

SAKSPROTOKOLL. Saksgang Møtedato Saknr 1 Samferdselskomiteen 2011-2015 04.12.2013 67/13 2 Fylkestinget 2011-2015 18.12.2013 126/13 SAKSPROTOKOLL Samlet uttalelse til handlingsprogram for veg og bane og oppfølging av Nasjonal transportplan 2014-2017 Arkivsak-dok. 201326743 Saksbehandler Erik van der Veer Saksgang Møtedato Saknr 1 Samferdselskomiteen

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014-2023- Verran kommunes innspill til fylkestingsbehandlingen. Med hilsen VERRAN KOMMUNE

Nasjonal transportplan 2014-2023- Verran kommunes innspill til fylkestingsbehandlingen. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Verran kommune Plan og utvikling Vår dato Saksnummer 05.06.2012 2012/761-3 Saksbehandler Deres referanse Per Morten Bjørgum, 98 25 34 27 Nord- Trøndelag fylkeskommune Fylkets Hus 7735 STEINKJER Melding

Detaljer

Innspill til NTP fra Midt-Norge. Orientering på Regionalt planforum 2/2015 8. april 2015 v/dag Ystad

Innspill til NTP fra Midt-Norge. Orientering på Regionalt planforum 2/2015 8. april 2015 v/dag Ystad Innspill til NTP fra Midt-Norge Orientering på Regionalt planforum 2/2015 8. april 2015 v/dag Ystad Vedtak i fylkestingene i juni 2014 1. Arbeid med et samlet innspilldokument til NTP 2018 2027 fra Nord-Trøndelag,

Detaljer

114/16 Nasjonal Transportplan fellesforslag på vegne av H, Ap, KrF, V og Sp.

114/16 Nasjonal Transportplan fellesforslag på vegne av H, Ap, KrF, V og Sp. 114/16 Nasjonal Transportplan fellesforslag på vegne av H, Ap, KrF, V og Sp. Rogaland fylkeskommune slutter seg til de overordnete mål og strategier i grunnlagsdokumentet til Nasjonal transportplan. Det

Detaljer

Felles areal- og transportstrategi. Stange 27.februar 2018 Tove Krattebøl og Eli N. Ruud-Olsen

Felles areal- og transportstrategi. Stange 27.februar 2018 Tove Krattebøl og Eli N. Ruud-Olsen Felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen Stange 27.februar 2018 Tove Krattebøl og Eli N. Ruud-Olsen Hva er Mjøsbyen? Mjøsbyen er et samarbeid om felles areal- og transportstrategi for området rundt

Detaljer

Nasjonal Transportplan Transportetatenes forslag - Høring. «1. Hovedbudskap Fylkestingene i Hedmark og Oppland er enige om følgende:

Nasjonal Transportplan Transportetatenes forslag - Høring. «1. Hovedbudskap Fylkestingene i Hedmark og Oppland er enige om følgende: Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Hamar, 25.06.2012 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 12/924-45 Ark 113 N Saksbeh. Per Olav Bakken Tlf. 909 36 063 Nasjonal Transportplan 2014-2023 - Transportetatenes

Detaljer

Klima og transport 6. mars Anne Ogner, strategi- og økonomistaben, Vegdirektoratet

Klima og transport 6. mars Anne Ogner, strategi- og økonomistaben, Vegdirektoratet Klima og transport 6. mars 2008 Anne Ogner, strategi- og økonomistaben, Vegdirektoratet Nasjonal transportplan: Presenterer Regjeringens transportpolitikk - beskrive hvilke mål Regjeringen legger til grunn

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 212 Møtedato: 02.12.2013 Tid: 10:15 11:45

Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 212 Møtedato: 02.12.2013 Tid: 10:15 11:45 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 212 Møtedato: 02.12.2013 Tid: 10:15 11:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri

Detaljer

«Troms fylkeskommunes prioriteringer i Nasjonal transportplan» Ivar B. Prestbakmo Fylkesråd for Samferdsel og miljø (SP)

«Troms fylkeskommunes prioriteringer i Nasjonal transportplan» Ivar B. Prestbakmo Fylkesråd for Samferdsel og miljø (SP) «Troms fylkeskommunes prioriteringer i Nasjonal transportplan» Ivar B. Prestbakmo Fylkesråd for Samferdsel og miljø (SP) arvik 9. mars 2015 Fylkesvegene i tungt forfall Kritisk høyt forfall, på mellom

Detaljer

Fagdag «Universell utforming» NTP Knut Hågensen Miljø og trafikksikkerhet

Fagdag «Universell utforming» NTP Knut Hågensen Miljø og trafikksikkerhet Fagdag «Universell utforming» NTP 2014-23 Knut Hågensen Miljø og trafikksikkerhet Målstruktur Målsetninger Målsetninger Målsetninger Målsetninger Målsetninger Målsetninger Behov for samarbeid Behov for

Detaljer

Rørosbanen Dagens situasjon på Dovrebanen Plan- og tiltaksbehov. Presentasjon 27.april 2012 / Jernbaneverket Plan og utvikling Nord

Rørosbanen Dagens situasjon på Dovrebanen Plan- og tiltaksbehov. Presentasjon 27.april 2012 / Jernbaneverket Plan og utvikling Nord Rørosbanen Dagens situasjon på Dovrebanen Plan- og tiltaksbehov Presentasjon 27.april 2012 / Jernbaneverket Plan og utvikling Nord Grunnlag Det ble i nov.2011 ferdig 1. fase av strekningsvis utviklingsplan

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE NASJONAL TRANSPORTPLAN

HØRINGSUTTALELSE NASJONAL TRANSPORTPLAN Det kongelige Samferdselsdepartement Postmottak 8010 Dep 0030 OSLO Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jon Petter Arntzen 26.06.2016 2014/17814-25 EMNE N00 Telefon: 90108389 Deres dato Deres referanse

Detaljer

Hovedrapport. Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen

Hovedrapport. Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen Hovedrapport Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen Nasjonal transportplan 2014 2023 Tidslinje Oppdraget: retningslinje 1 Målstrukturen for Nasjonal transportplan

Detaljer

Høring - Förslag til länstransportplan för Värmlands län

Høring - Förslag til länstransportplan för Värmlands län Saknr. 17/4787-2 Saksbehandler: Rune Hoff Høring - Förslag til länstransportplan för Värmlands län 2018-2029 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet er positiv til «Förslag til länstransportplan för Värmlands

Detaljer

Nasjonal transportplan NTP Innspill om hovedutfordringer

Nasjonal transportplan NTP Innspill om hovedutfordringer SÆRUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/3229-16 Saksbehandler Arild Richard Syvertsen Nasjonal transportplan NTP 2022-2033 - Innspill om hovedutfordringer Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget 09.04.2019 19/23

Detaljer

Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim. Samferdselsdepartementet 17. desember 2009

Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim. Samferdselsdepartementet 17. desember 2009 Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim Samferdselsdepartementet 17. desember 2009 27.01.2010 Steinkjer Kommune - tema/tittel 2 Hovedbudskap Sikre at det gjennomføres Konseptvalgutredning (KVU)

Detaljer

REGIONAL SAMFERDSELSPLAN FASTSETTING AV PLANPROGRAM

REGIONAL SAMFERDSELSPLAN FASTSETTING AV PLANPROGRAM Saknr. 12/846-31 Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Anders Paulsen/ Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Byvekstavtaler og arealplanlegging

Byvekstavtaler og arealplanlegging Kommunal- og moderniseringsdepartementet Byvekstavtaler og arealplanlegging Tore Leite, utredningsleder, Planavdelingen/byutviklingsseksjonen Bakgrunn for byvekstavtaler og byutviklingsavtaler Befolkningsveksten

Detaljer

Felles areal- og transportstrategi for Mjøsregionen

Felles areal- og transportstrategi for Mjøsregionen Saknr. 16/16451-7 Saksbehandler: Eli N. Ruud-Olsen Felles areal- og transportstrategi for Mjøsregionen Innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget i Hedmark vedtar å starte arbeid med utarbeidelse av en samordnet

Detaljer

Nasjonal transportplan God byvekst og mobilitet

Nasjonal transportplan God byvekst og mobilitet Nasjonal transportplan 2018-2029 God byvekst og mobilitet Bjørne Grimsrud Statens vegvesen Vegdirektoratet Bypakkekonferanse Nedre Glomma 6. april 2017 Hovedpunkter i bysatsingen Regjeringen vil Videreføre

Detaljer

NSB møter fremtidens transportbehov. NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan

NSB møter fremtidens transportbehov. NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan NSB møter fremtidens transportbehov NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan NSB-konsernet 2012 NSBkonsernet NSB AS Nettbuss AS CargoNet AS Rom Eiendom AS Mantena AS* Støttefunksjoner Persontogvirksomhet

Detaljer

Sør-Trøndelag. Bysatsing. Vei. Nye prosjekter (i millioner kroner): Fylkesflak NTP :

Sør-Trøndelag. Bysatsing. Vei. Nye prosjekter (i millioner kroner): Fylkesflak NTP : Fylkesflak NTP 2018-2029: Sør-Trøndelag I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det foreløpig fordelt 18 330 millioner kroner til prosjekter i Sør-Trøndelag. Enkelte sekkeposter som rassikring riksvei, programområde,

Detaljer

Dialogmøter regionene samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd

Dialogmøter regionene samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Dialogmøter regionene samferdsel 2014 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Nasjonale signaler om samferdselens betydning for regional utvikling Attraktivitet, vekst og infrastruktur Fylkeskommunens mål og

Detaljer

Kommunedelplan Dovrebanen gjennom Hamar

Kommunedelplan Dovrebanen gjennom Hamar Kommunedelplan Dovrebanen gjennom Hamar Formannskapet i Hamar kommune 06.12.17 Ove Skovdahl Jernbanedirektoratet «Jernbanedirektoratet skal på vegne av staten ha et helhetlig ansvar for styring og koordinering

Detaljer

Annen finansiering * E134 Saggrenda Elgsjø, Kostnadsoverslag

Annen finansiering * E134 Saggrenda Elgsjø, Kostnadsoverslag Fylkesflak NTP 2018-2029: Telemark I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det foreløpig fordelt 18 345 millioner kroner til prosjekter i Telemark. Enkelte sekkeposter som rassikring riksvei, programområde,

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan

Detaljer

Nasjonal transportplan høringsuttalelse til plangrunnlag fra transportetatene

Nasjonal transportplan høringsuttalelse til plangrunnlag fra transportetatene Nasjonal transportplan 2018-2029 - høringsuttalelse til plangrunnlag fra transportetatene Komite for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet 020616 sak 165-16 og avga følgende innstilling: 1. Byrådets

Detaljer

SV transportplan en grønn transportrevolusjon

SV transportplan en grønn transportrevolusjon SV transportplan en grønn transportrevolusjon SVs landsstyres visjon for Nasjonal transportplan (NTP) 2014 2023 er å utvikle gode, grønne og trygge transportløsninger i hele landet. Folk skal kunne komme

Detaljer

Høringsuttalelse fra Akershus fylkeskommune til etatenes forslag til NTP

Høringsuttalelse fra Akershus fylkeskommune til etatenes forslag til NTP SENTRALADMINISTRASJONEN Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 Oslo Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Njål Nore 25.06.2012 2011/16119-29/67400/2012 EMNE N00 Telefon 22055609

Detaljer

Innspill ved høring av jernbanedirektoratets handlingsprogram

Innspill ved høring av jernbanedirektoratets handlingsprogram Jernbanedirektoratet Postboks 16 0101 OSLO Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Randi Sira / 61271232 18/141438-1 23.06.2018 Innspill ved høring

Detaljer

Saksprotokoll. Rune Øygarden (H) fremmet forslag om endringer av pkt. 3., 4. og 7. i komiteens innstilling:

Saksprotokoll. Rune Øygarden (H) fremmet forslag om endringer av pkt. 3., 4. og 7. i komiteens innstilling: Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 12.09.2016 Sak: 48/16 Resultat: Innstilling m/tillegg vedtatt Arkivsak: 16/14922 Tittel: Saksprotokoll - Stange, Hamar og Ringsaker kommuner - Høring av forslag

Detaljer

Transportplan Nordland. Og Nasjonal Transportplan. Tove Mette Bjørkmo, fylkesråd for samferdsel Foto: Beate Tverbak

Transportplan Nordland. Og Nasjonal Transportplan. Tove Mette Bjørkmo, fylkesråd for samferdsel Foto: Beate Tverbak Transportplan Nordland Og Nasjonal Transportplan Tove Mette Bjørkmo, fylkesråd for samferdsel 22.02.2012 Foto: Beate Tverbak Nasjonal Transportplan 2014 23 I Stortingsmelding om Nasjonal transportplan

Detaljer

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029:

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029: Troms fylkeskommune Tromsø, 3. mai 2016 Fylkesråd for miljø- og samferdsel Postboks 6600 9256 Tromsø postmottak@tromsfylke.no UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL Offentlig høring av NOU 2006:18 "Et klimavennlig Norge" Behandlet av Møtedato Saksnr Samferdsel- areal- og miljøkomitéen 21.02.2007 3/2007 Fylkestinget 07.03.2007

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag til høringsuttalelse:

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag til høringsuttalelse: Saknr. 12/5811-2 Ark.nr. Saksbehandler: Øystein Sjølie Offentlig høring av "Høyhastighetsutredningen 2010-12" Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Statlige midler Igangsatte prosjekter som videreføres (i millioner kroner): Restbehov per

Statlige midler Igangsatte prosjekter som videreføres (i millioner kroner): Restbehov per Fylkesflak NTP 2018-2029: Østfold I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det foreløpig fordelt 23 455 millioner kroner til prosjekter i Østfold. Enkelte sekkeposter som rassikring riksvei, programområde,

Detaljer

Samferdselsdepartementets presseseminar, 13. 14. mars 2003, Bergen Samferdselsminister Torild Skogsholm Åpningsforedrag

Samferdselsdepartementets presseseminar, 13. 14. mars 2003, Bergen Samferdselsminister Torild Skogsholm Åpningsforedrag Samferdselsdepartementets presseseminar, 13. 14. mars 2003, Bergen Samferdselsminister Torild Skogsholm Åpningsforedrag Hovedpunkter i foredraget Samarbeidsregjeringen: Gjennomførte og planlagte reformer

Detaljer

Under følger saksutredning og vedlagt ligger den felles høringsuttalelsen.

Under følger saksutredning og vedlagt ligger den felles høringsuttalelsen. Fra: noreply@regjeringen.no Sendt: 30. juni 2016 16:15 Til: postmottak SD Emne: Nytt høringssvar til 16/485 - Høring - Grunnlagsdokument Nasjonal transportplan 2018-2029 Vedlegg: Høringsuttalelse NTP 2018-2029

Detaljer

Konseptvalgutredning for IC-strekningene Oslo-Halden, Oslo-Lillehammer og Oslo-Skien Høring

Konseptvalgutredning for IC-strekningene Oslo-Halden, Oslo-Lillehammer og Oslo-Skien Høring Saknr. 12/3189-3 Ark.nr. Q62 &13 Saksbehandler: Øystein Sjølie Konseptvalgutredning for IC-strekningene Oslo-Halden, Oslo-Lillehammer og Oslo-Skien Høring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett

Detaljer

RV19 og Bypakke i Moss. Fra ord til handling

RV19 og Bypakke i Moss. Fra ord til handling RV19 og Bypakke i Moss Fra ord til handling Innspillet fra Østfold fylkeskommune: o RV19 må inn i NTP i tidlig fase uansett ramme. o Stortingets merknad må følges opp. o Mest mulig samtidighet bane og

Detaljer

13/17 Transport-og kommunikasjonskomiteens innstilling til ny NTP

13/17 Transport-og kommunikasjonskomiteens innstilling til ny NTP MØTEBOK Side 1 av 5 Sak nr : 13/17 Transport-og kommunikasjonskomiteens innstilling til ny NTP I denne sak legges det opp til å orientere om Transport og Kommunikasjonskomiteens (TKK) sine merknader om

Detaljer

Arbeidet med Nasjonal transportplan

Arbeidet med Nasjonal transportplan Nasjonal transportplan 2018-2029 Arbeidet med Nasjonal transportplan Fylkestinget i Hedmark 14.12.2015 Regionvegsjef Per Morten Lund Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Statens vegvesen Region øst - fra

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkestinget, komitebehandling

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkestinget, komitebehandling 240 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Protokoll Komite for kompetanse og kultur Sted: Solør videregående skole, Våler Dato: 05. 06.2012 Kl 12.00 Komite for samferdsel, miljø og overordnet planlegging Sted: Høgskolen

Detaljer

Mulighetsanalyse for bedret godstransportavvikling øst-vest og nord-sør over Kongsvinger

Mulighetsanalyse for bedret godstransportavvikling øst-vest og nord-sør over Kongsvinger Saknr. 14/5085-1 Saksbehandler: Rune Hoff Mulighetsanalyse for bedret godstransportavvikling øst-vest og nord-sør over Kongsvinger Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja I

Detaljer

Dette brenne jeg for!

Dette brenne jeg for! Dette brenne jeg for! Leder av Veg- og transportavdelingen i Region sør Gro Gjervold Torstein Nilsen Jan Otto Askeland Knut Asbjørn Koland Olav Uldal Jens Kasper Lofthaug Lene Jacobsen Jan Ove Grave Tore

Detaljer

16Vurderinger ved endring av planrammene

16Vurderinger ved endring av planrammene 16Vurderinger ved endring av planrammene Etter oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Fiskeridepartementet har Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen gjort vurderinger av en økning og reduksjon

Detaljer

Godstrafikk og Jernbaneverkets satsing på kort og lang sikt Tor Nicolaisen, Jernbaneverket

Godstrafikk og Jernbaneverkets satsing på kort og lang sikt Tor Nicolaisen, Jernbaneverket Godstrafikk og Jernbaneverkets satsing på kort og lang sikt Tor Nicolaisen, Jernbaneverket 14. april 2016 Et strategisk løft er nødvendig! En svært krevende konkurransesituasjon gods flyttes fra bane til

Detaljer

Meld. St. 26 ( ) Nasjonal transportplan

Meld. St. 26 ( ) Nasjonal transportplan Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023 Spørsmål nr. 59 Strekninger som ikke er med i NTP Svar: I forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan har det kommet frem en rekke strekninger

Detaljer

Vegvesenet som samfunnsaktør

Vegvesenet som samfunnsaktør Vegvesenet som samfunnsaktør Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Foto: Knut Opeide Vi er en stor aktør innen byutvikling Foto: Knut Opeide Gjennom egne anlegg Foto: Knut Opeide og som sektormyndighet Foto:

Detaljer

Jernbaneverkets handlingsprogram for godssektoren. Anne Marstein, Jernbaneverket Regional plan- og utviklingsdirektør

Jernbaneverkets handlingsprogram for godssektoren. Anne Marstein, Jernbaneverket Regional plan- og utviklingsdirektør Jernbaneverkets handlingsprogram for godssektoren Anne Marstein, Jernbaneverket Regional plan- og utviklingsdirektør Dagens godsstrømmer Jernbanen er viktigste transportbærer mellom storbyene internt i

Detaljer

NTP Transportetatenes plangrunnlag til Nasjonal transportplan Hva sier denne om byene?

NTP Transportetatenes plangrunnlag til Nasjonal transportplan Hva sier denne om byene? NTP 2018-2029 Transportetatenes plangrunnlag til Nasjonal transportplan Hva sier denne om byene? Alberte Ruud, NTP-sekretariatet Bystrategikonferansen SVV Region sør 8. mars 2016 Økonomiske rammer Milliarder

Detaljer

Areal- og transportutvikling på Romerike nåstatus, drivkrefter og fremtiden

Areal- og transportutvikling på Romerike nåstatus, drivkrefter og fremtiden Areal- og transportutvikling på Romerike nåstatus, drivkrefter og fremtiden Felles formannskapsmøte Øvre Romerike 25.april 2013 Bård Vestøl Birkedal og Bjørn Oscar Unander Analyse og Strategi AS Agenda

Detaljer

Næringslivets utfordringer behov for et samferdselsløft!

Næringslivets utfordringer behov for et samferdselsløft! Næringslivets utfordringer behov for et samferdselsløft! Harald Thoresen Seniorrådgiver NHO Innlandet / Leder - Vegforum Innlandet Samferdselskonferansen for Innlandet Lillehammer 30.januar 2008 Er forslag

Detaljer

Høringsuttalelse til transportetatenes forslag til Nasjonal Transportplan (NTP) 2014-2023

Høringsuttalelse til transportetatenes forslag til Nasjonal Transportplan (NTP) 2014-2023 Arkivsak-dok. 10/01179 Arkivkode Saksbehandler Jan Otto Hansen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 30.05.2012 51/12 2 Fylkesutvalget 05.06.2012 67/12 3 Fylkestinget

Detaljer

Nasjonal transportplan Transportetatenes forslag - Høring

Nasjonal transportplan Transportetatenes forslag - Høring Saknr. 16/11317-1 Saksbehandler: Per Olav Bakken Nasjonal transportplan 2018-2029 - Transportetatenes forslag - Høring Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag

Detaljer