Trafikktal mm. for rv. 52 Hemsedalsfjellet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trafikktal mm. for rv. 52 Hemsedalsfjellet"

Transkript

1 VIDSYN RÅDGIVNING AS Trafikktal mm. for rv. 52 Hemsedalsfjellet med bru på rv. 5 over Sognefjorden Adresse Mobiltelefon Bank Strandvegen 13 a N-6884 ØVRE ÅRDAL Norge E-post: Org. nr.: MVA

2 1. Oppdraget 3 2. Konklusjonane 4 3. Bakgrunn 7 4. Plandokumenta Modellar, scenario og føresetnadar Indikatorar for måloppnåing Alternativ/Scenario Følsemdberekningar Reisetid og avstand Investeringar Trafikktal (gods og person) Kost/nytte-vurderingar Vedlegg Figurar og tabellar 36 2

3 1. Oppdraget I Nasjonal Transportplan for perioden (NTP) skal det veljast to hovudvegsamband mellom Austlandet og Vestlandet (Tiltaka). I Aust-vest utgreiinga frå januar 2015 rådde Statens vegvesen (SVV) til E134 Haukeli (Haukeli) med arm til Bergen (Hordalandsdiagonalen/HD) som prioritert hovudtrasé. Som andre hovudtrasé rådde SVV til å velje rv. 52 Hemsedalsfjellet med arm til Ålesund framfor rv. 7 Hardangervidda. Regjeringa stadfesta valet av Haukeli, men bad samstundes om ei konseptvalutgreiing (KVU) i valet mellom Hemsedalsfjellet og Hardangervidda. KVU en låg føre 1. september 2016 og SVV konkluderte på nytt med rv. 52 over Hemsedalsfjellet som det andre hovudvegsambandet. KVU en er no ute på høyring, med frist 15. desember Det ligg føre fleire grunnlagsdokument, alle frå Statens vegvesen (SVV). Dei viktigaste er: Aust-vest utgreiinga frå januar 2015 (Strategien) Konseptvalutgreiing mellom rv. 7 og rv. 52 (KVU en) Transportmodellberekninga for Aust-vest-utgreiinga (utkast) (Arbeidsdokument 2015) Transportmodellberekninga for KVU RV7/RV52 (Arbeidsdokument 2016) Utifrå grunnlagsdokumenta skal dette notatet få fram sannsynlege endringar i valkomponentane for Hemsedalsfjellet med arm vidare til Ålesund når den vedtekne E39- utbygginga er gjennomført. Analysen skal vise to alternativ: 1. Rv. 52/5 til Ålesund (Arm til Ålesund) 2. Rv.52/5 til bru Mannheller Fodnes (Ny bru) og gje svar på: Kva blir endringane i reisetid? Kor store blir investeringane? Korleis blir endringane i trafikktala (fordelt på tungtransport og personbilar)? Korleis slår det ut for kost/nyttevurderingane for rv. 52 Hemsedalsfjellet? Annan relevant dokumentasjon I tillegg til SVV sine dokumenter har Asplan Viak laga ein fagrapport (Fagrapporten) om lokale og regionale verknader 1. Den er underlagsdokument for KVU en frå september Det ligg dessutan føre KVU ar både for rv. Hardangervidda og rv. 15 Strynefjellet (revidert). Datagrunnlaget Datagrunnlaget skriv seg frå alle desse kjeldene. Dokumenta er frå ulike tidspunkt i prosessen, har ulik basis, føresetnader, scenario/alternativ og kombinasjonar. Talmaterialet er difor ikkje alltid heilt konsistent. Eit døme er at i nokre samanhengar er Sandvika nytta, i andre Oslo. Det påverkar likevel ikkje hovudkonklusjonane. For trafikktala vert det nytta ÅDT 2, når ikkje anna er nemnt. 1 Utgåve: 1, summen av tal køyretøy som passerer eit punkt på ein vegstrekning (for både retningar samanlagt) gjennom året, delt på året sine dagar, altså et gjennomsnittstal for dagleg trafikkmengd. 3

4 2. Konklusjonane Ei ny bru over Sognefjorden som avløyser ferja mellom Fodnes og Mannheller vil ha stor verknad for trafikken på Hemsedalsfjellet. Berre brua åleine vil gje trafikkauke (+507 ÅDT) over fjellet. Sjølv med lang tunnel på Hardangervidda vil ei bru over Sognefjorden gi ein trafikkauke på Hemsedalfjellet på (+406 ÅDT). Eit brusamband mellom Lærdal og Sogndal vil ha marginal verknad for trafikken på Haukelifjell og Hardangervidda. Ein arm av E134 Haukeli til Bergen - Hordalandsdiagonalen - vil redusere trafikken (og netto nytte pr. budsjettkrone) på både Hardangervidda og Hemsedalsfjellet, men der Hardangervidda vert klårt hardast råka. Reisetid og avstand I høve dagens situasjon vil utbygging av Hemsedalsfjellet, bru over Sognefjorden og dei andre tiltaka på strekningane gje kortare reisetid og avstand mellom Oslo og Nordvestlandet (Sunnfjord/ Nordfjord/ Sunnmøre) med: 1. Med 2:29 timar (frå 8:53 til 6:24) til/frå Ålesund. Avstanden vert korta ned med 26 km (frå 523 km til 497 km) 2. Med 1,1 time (frå 8 t til 6,9 t) frå Florø. Avstanden blir korta ned med 10 km (frå 499 km til 489 km) 3. Bru på rv. 5 ved Fodnes Mannheller åleine vil redusere reisetida med 0:22. Avstanden vert uendra. Trafikktal I 2014 er trafikken størst på Hemsedalsfjellet, som òg dominerer når det gjeld godstrafikken Persontrafikk 2014 Godstrafikk 2012 Rv. 7 Hardangervidda Rv. 52 Hemsedalsfjellet Frå 2004 til 2013 har trafikken på Hemsedalsfjellet auka med 57 %, medan Hardangervidda berre har hatt auke på 10 %. Bru over Sognefjorden (E39/Rv. 5/E16 - Ålesund (Moa) - Skei -Mannheller - Gol - Oslo) gir store endringar i trafikktala. Særleg slår dette positivt ut for Hemsedalsfjellet. Trafikk på fjellovergangar (ÅDT) Veg Stad OV0+ Alternativ 10 3 E16 Filefjell % E134 Haukelifjell % Rv. 7 Hardangervidda % 3 Alternativ 10 i tabellen er med E134 ferdig utbygd, men ikkje med HD. 4

5 Trafikk på fjellovergangar (ÅDT) Veg Stad OV0+ Alternativ 10 3 RV13 Vikafjellet % RV15 Strynefjellet % Rv. 52 Hemsedalsfjellet % FV50 Hol-Aurland % FV53 Tyin-Årdal % F55 Sognefjellet % Sum % Investeringar Brua over Sognefjorden er kostnadsrekna til 7,4 mrd. Frå Skei og nordover ligg investeringane inne i føresetnaden om utbygging av ferjefri E39. Det meste av kostnadane kjem difor med brua, tunnelane på Hemsedalsfjellet og på rv. 7 frå Gol til Hønefoss. Når det gjeld dei relevante rutene syner Strategien slike investeringar: Alternativ Rute Kostnad i mrd. kr E16 Bergen Voss Lærdal Fagernes - Sandvika 14,8 E16/Rv. 52 Bergen Voss Lærdal Gol Sandvika 19,0 E16/Rv. 7 Bergen Voss Eidfjord Gol Sandvika 23,4 E39/Rv. 5/Rv. 52 Ålesund Stryn Lærdal Gol Sandvika 21,2 Kost/nytte Nettonytten pr. år i mill. kr er klart best for ruta Ålesund (Moa) - Skei - Mannheller - Gol - Oslo. Nr Scenario Rute Nytte Alternativ 2 E16/Rv. 52/Rv. 7 Bergen - Voss - Borlaug - Gol - Hønefoss - Sandvika 218 Alternativ 3 E16/Rv. 7 Bergen - Voss - Granvin - Eidfj - Gol - Sandvika 335 Alternativ 5 E16 Bergen - Voss - Lærdal - Hønefoss Sandvika 151 Alternativ 10 E39/Rv. 5/Rv. 52 Ålesund (Moa) - Skei - Mannheller - Gol - Oslo 1052 Alternativ 14 Rv. 5/E39/E16 Florø - Førde - Sogndal - Lærdal - Hønefoss - Oslo 285 Det er framleis slik at dei ulike konsepta har negativ nettonytte (nytte pr. budsjettkrone), men rv. 52 i kombinasjon med ny bru kjem klart best ut. Årsaka er at brua og fleire element frå Skei og nordover har høg nettonytte. 5

6 Scenario E16/Rv. 52/Rv. 7 E16/Rv. 7 E16 Rv. 5/Rv. 52/E39 Rute Bergen - Voss - Borlaug - Gol - Hønefoss Sandvika Bergen - Voss - Granvin - Eidfj - Gol Sandvika Bergen - Voss - Lærdal - Hønefoss Sandvika Ålesund (Moa) - Skei - Mannheller - Gol - Oslo Netto nytte (mrd. k) Nytte pr. budsjettkr , , ,8-7 -0,3 Nettonytta pr. budsjettkrone er dessutan noko betre med Hemsedalfjellet enn Filefjell. Det underbygger departementet si avgjer om at Filefjell ikkje vil vere eit hovudvegsamband mellom Austlandet og Vestlandet. Høyringa no gjeld valet mellom Hemsedalsfjellet og Hardangervidda som det andre hovudvegsambandet. 6

7 3. Bakgrunn Strategien I januar 2015 la SVV fram ein «langsiktig utviklingsstrategi» for val av aust vestsamband i Sør-Noreg. Fyrsteprioritet har Haukeli, med arm til Bergen. Utifrå m.a. beredskapsomsyn meiner etaten det naudsynt med to vegsamband. Som det andre hovudvegsambandet tilrår dei Hemsedalsfjellet framfor Hardangervidda. Dei grunngir valet slik: «Våre transportanalyser viser at E134 i hovedsak ikke kan dekke de behov som de andre vegforbindelsene mellom Bergen og Oslo dekker, muligens med unntak av rv 7 over Hardangervidda. På denne bakgrunn mener vi det er nødvendig å prioritere ytterligere en forbindelse over fjellet mellom Østlandet og Vestlandet. Som vi har vist er det en viss konkurranse mellom E134 og rv 7, fordi de ligger nærmest hverandre og til en viss grad ivareta samme nasjonale behov. Ved en utbygging av E134 med arm mot Bergen, tar E134 i høy grad over de nasjonale oppgaver som rv 7 over Hardangervidda har. Derfor mener vi at den andre prioriterte riksvegforbindelsen over fjellet bør være rv. 52 over Hemsedal eller E16 over Filefjell. Den samfunnsøkonomiske nytteberegningen gir ikke noe tydelig svar på hvilken av disse to forbindelsene som bør prioriteres. Begge alternativene har negativ nettonytte og en nettonytte pr. budsjettkrone på ca. -0,7. Begrunnelser for å velge Hemsedal er at rv. 52 kan bli en del av en rask forbindelse mellom Østlandet og Sogn og Fjordane som fortsetter i rv 5 med en ny bru over Sognefjorden som erstatning for ferjesambandet Fodnes Mannheller, og videre fram til ferjefri E39 ved Skei. Etter utbygging av ferjefri E39 gir dette også en rask forbindelse til Sunnmøre. Rv. 52 over Hemsedal har også en viktig oppgave som alternativ forbindelse mellom Oslo og Bergen. En utbygging av en tunnel fra Borlaug og opp mot Hemsedal vil gi ytterligere en nesten helt vintersikker veg over fjellet med god regularitet og rimelige stigninger. Selv med en prioritering av E134 med arm til Bergen, vil det ta lang tid før denne er på plass. Inntil dette skjer vil rv. 52 over Hemsedal være den viktigste forbindelsen mellom Oslo og Bergen. E16 har allerede en god vinterregularitet, og den vil bli enda betre med de utbygginger som pågår. I tillegg vil utbygging av E16 mellom Sandvika og Hønefoss samt mellom Voss og Arna gi både forbindelsen over Valdres og Hemsedal kortere reisetid. Det gjelder også forbindelsen over Hardangervidda. En satsing på forbindelsen over rv. 52 innebærer også en satsing på rv 7 mellom Hønefoss og Gol. En slik satsing vil også ha betydning for den trafikk som går på rv 7 over Hardangervidda. Ved en avveining mellom å prioritere rv. 52 eller E16 som den andre hovedvegforbindelsen mellom Østlandet og Vestlandet mener vi at det er strategisk mest framtidsrettet å prioritere alternativet rv 7/ rv. 52 over Hemsedal. Det gir raskere forbindelser mellom Oslo og Bergen og gir 7

8 samtidig videre utviklingsmuligheter mot Sogn og Fjordane og Sunnmøre. Vi forutsetter samtidig at pågående utbygging av E16 over Filefjell fullføres. Disse utbyggingene vil innebære at også E16 får god standard på lange strekninger. For rv 7 over Hardangervidda innebær dette at det ikke bør gjennomføres utbygging av lange tunneler, men vi mener det kan bli aktuelt med mindre og lokale tiltak for å ivareta blant annet reiseliv og villrein. Slike mindre utbedringer bør analyseres i den pågående KVUen for rv 7 over Hardangervidda. En utbygging av rv 5 med bru over Sognefjorden er en naturlig del av en langsiktig strategi for utvikling av rv. 52 som en hovedvegforbindelse mellom øst og vest. En slik utbygging gir mer trafikk over Hemsedal og dermed økt nytte for tiltak på rv. 52, men har ikkje avgjørende betydning for valg av utviklingsstrategi for øst-vest-forbindelsene. Tiltak på rv 7 mellom Hønefoss og Gol, på rv. 52 over Hemsedal samt på E16 mellom Borlaug og Bergen og Sandvika og Hønefoss bør prioriteres før tiltak på rv 5.» Grunngjevinga for å velje Hemsedalsfjellet og Hallingdal framfor E16 Filefjell (Filefjell) og Valdres vert stadfesta av dei samfunnsøkonomiske nyttevurderingane, når det kjem ny bru over Sognefjorden: Ved en utbygging av E134 med arm mot Bergen, tar E134 i høy grad over de nasjonale oppgaver som rv. 7 over Hardangervidda har. Derfor mener vi at den andre prioriterte riksvegforbindelsen over fjellet bør være rv. 52 over Hemsedal eller E16 over Filefjell. Den samfunnsøkonomiske nytteberegningen gir ikke noe tydelig svar på hvilken av disse to forbindelsene som bør prioriteres. Begge alternativene har negativ nettonytte og en nettonytte pr. budsjettkrone på ca. -0,7. Hvis rv. 52 over Hemsedal suppleres med utbygging av fv. 5 med ny bru over Sognefjorden som erstatning av ferjesambandet Mannheller Fodnes, blir forbindelsen over Hemsedal mer nyttig. Men den er fortsatt ulønnsom med en nettonytte pr. budsjettkrone på -0,3. Vedtak og vidare prosess Regjeringa konkluderte i februar 2016 med Haukeli som det eine av to hovudvegsambandet aust vest. SVV fekk samstundes i oppdrag å lage ein KVU for valet mellom Hardangervidda Hemsedalsfjellet, som det andre hovudvegsambandet. Det er den som no er ute til høyring, med frist 15. desember. Departementet bestemte dessutan at det vert laga KVU for trasé for E134 gjennom Telemark. I denne omgang er det ikkje aktuelt å gjennomføre KVU for Hordalandsdiagonalen 4. 4 Sjå tingingsbrevet frå Samferdsledepartementet

9 Andre relevante hendingar Etter oppdrag frå departementet har SVV laga KVU for Hardangervidda 5. Kvalitetssikringa vil ikkje bli gjennomført no, men blir del av oppfølging av den nye KVU en for det andre hovudvegsambandet. Elles seier departementet i tingingsbrevet av 2. februar 2016 at: «Departementet legger opp til at E16 ikke vil være en hovedvegforbindelse mellom Østlandet og Vestlandet. Det er imidlertid lagt til grunn at påbegynte tiltak på E16 skal ferdigstilles. Når det gjelder spørsmålet om øvrige planlagte tiltak på E16 skal gjennomføres, vil dette bli vurdert i arbeidet med NTP » Planane om å utbetre/strosse dei gamle tunnelane på rv. 15 Strynefjellet er lagt vekk. I staden lova statsråden hausten 2014 rask avgjer om ny trasé på nye tunnelar over fjellet. SVV la fram slik plan i september Det er venta at Strynefjellet kjem inn med midlar i den neste NTP en. 5 Oktober 2015, SVV 6 Revidert tilleggsutgreiing KVU Strynefjellet, SVV, juni

10 4. Plandokumenta Dette kapittelet omhandlar føremålet med dokumenta, premissane og nokre av dei relevante hovudkonklusjonane. Aust-vestutgreiinga 7 frå januar 215 Føremålet med Strategien er å analysere kor viktig og kva funksjon dei ulike aust-vest sambanda har no (2013) og vil få, fram mot Analysen har eit langt perspektiv (2050) som understrekar at det handlar om eit overordna og framtidsretta konseptval. Det ligg ei rad utbyggingsføresetnader til grunn. Det er i transportmodellberekningane nytta ulike scenario eller ruteval, i ulike kombinasjonar. Relevante alternativ Følgjande relevante utviklingsalternativ er analysert: 1. E16 over Filefjell, nye tunnelar Voss Borlaug og Borlaug Fagernes og mindre utbetringar. Kostnad 15 mrd. kr. 2. Riksveg 52 over Hemsedal, nye tunnelar Voss Borlaug, Borlaug Gol (20 km med 3 % stigning) og Flå Hønefoss og mindre utbetringar. Kostnad 19 mrd. kr. 3. Riksveg 7 over Hardangervidda via Gol, nye tunnelar Eidfjord Haugastøl (10+30 km med maksimal stigning på høvesvis 5 % og 3 %), Haugastøl Gol Flå (5 tunnelar) og Flå Hønefoss og mindre utbetringar Gol - Flå. Kostnad 23 mrd. kr. 4. Riksveg 5 som forlenging av alternativa E16 Filefjell eller rv. 52 Hemsedalsfjellet, ny flytebru som erstattar ferjesambandet Mannheller Fodnes. Kostnad for ny bru er 7,4 mrd. kr, og 21 mrd. kr kombinert med Hemsedalsfjellet og rv. 7 i Hallingdal. Transportmodellberekningar for Aust-vest-utgreiinga (utkast) Føremålet med Arbeidsdokument 15 er å gå djupare ned i alternativa og analysere valkomponentane utifrå ulike kombinasjonar. Det er dessutan gjennomført grundige følsemdog kost/nytte-analyser. Konseptvalutgreiing (KVU) mellom rv. 7 og rv. 52 Gol - Voss KVU en frå september 2016 har andre mål enn Aust - vestutgreiinga. Det vert òg stilt andre krav til ein KVU enn til ei strategisk utgreiing. Tiltaka og analysane er avgrensa til det som er relevant for val mellom to alternativ, som det andre hovudvegsambandet. I tråd med KVU en sin geografiske nemning er utgreiinga i grove trekk avgrensa frå Gol i øst og til Voss i vest. Tinginga Føremålet med KVU en er å greie ut kva for ein av dei to fjellovergangane som er best eigna som hovudvegsamband. 18.mars 2016 fastsette departementet samfunnsmålet: 7 «Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet», SVV, januar

11 «Rv. 7 over Hardangervidda eller rv. 52 over Hemsedal skal være en effektiv og samfunnssikker hovedvegforbindelse mellom Østlandet og Vestlandet.» Arbeidsdokument 2016 Som grunnlagsdokument for KVU en ligg òg her føre transportmodellberekningar etter same lest som for Strategien. Asplan Viak sin fagrapport om lokale og regionale verknader På oppdrag frå SVV har Asplan Viak AS 8 greidd ut lokale og regionale verknader av ein vegutbygging mellom Gol og Voss. Utgreiinga er ein delrapport og grunnlag for SVV sin KVU. Utgreiingstema har vore: Næringar som vert påverka av gjennomgangstrafikken Reiselivsnæringa Transportintensiv næring Lokale verknader Hovudkomponentane under kvart av tema har vore: Endringar i gjennomgangstrafikk Vintersikker veg Auka trafikk Redusert reisetid Hovudkonklusjonen i Fagrapporten er: «Det generelle bildet er at rv. 7 er å foretrekke når de minst omfattende referansealternativene legges til grunn (Basis2050 og Basis2050 med utbygd E134). Når man sammenligner mot referansealternativet Pluss2050 blir bildet mer nyansert, men samlet sett er det fortsatt rv. 7 som foretrekkes. Dersom man i tillegg legger til grunn en bro på rv. 5 eller utbygd Hordalandsdiagonal, så vil rv. 52 anbefales.» Med ny bru over Sognefjorden og ev. arm til Bergen vert konklusjonen endra til: SVV si tilråding «Den samlede vurderingen er at rv. 52 er foretrukket i begge følsomhetsanalysene. Med en bro over Sognefjorden er det virkninger for reiselivet i tillegg til et sikrere resultat for transportintensivt næringsliv som fører til at rv. 52 styrker seg mot rv. 7. Med utbygd Hordalandsdiagonal er virkningene for transportintensivt næringsliv vurdert som større enn virkningene for de tre øvrige temaene.» I KVU en held SVV fast på tilrådinga om rv. 52 Hemsedal som det beste alternativet: «Statens vegvesen anbefaler at rv. 52 over Hemsedal blir den andre hovedvegforbindelsen mellom Østlandet og Vestlandet. Rv. 52 er vurdert som bedre enn rv. 7, både når det gjelder samfunnsøkonomi, måloppnåelse 8 11

12 og muligheten til å betjene nasjonal trafikk som ikke kan benytte E134. Dette betyr at en satsning på rv. 52 sammen med E134 er vurdert å være en bedre helhetsløsning, som vil gi effektive og samfunnssikre hovedvegforbindelser for reisende i et geografisk større område enn det rv. 7 kan dekke. Dersom man velger rv. 52 over Hemsedal som den andre hovedvegforbindelsen mellom Østlandet og Vestlandet, er det åpent for senere å analysere alternative utbygginger av en arm til Bergen og effektene av denne. På den annen side viser følsomhetsanalyser at det ut fra et trafikkmessig og samfunnsøkonomisk perspektiv er lite hensiktsmessig å gå inn for både stor utbygging over rv. 7 over Hardangervidda og ny Hordalandsdiagonal.» Rapporten syner fordelingsverknadane på dei ulike utgreiingstema/valkomponentane i det sokalla Pluss2050-alternativet 9. Det ligg utanfor oppdraget, men for interesserte vert det synt til den. 9 Framleis utan Hordalandsdiagonalen og bru Fodnes - Mannheller 12

13 5. Modellar, scenario og føresetnadar Mykje av datagrunnlaget for Strategien og KVU en ligg i Arbeidsdokument 2016/2015 frå Transportøkonomisk institutt (TØI) Modellar Her er nytta nasjonal persontransportmodell, regionale persontransportmodellar og nasjonal godsmodell. Scenario OV0+ (Basis2050) Det er nytta eit basisscenario (OV0+) med 2050 som basisår. Det bygger på grunnprognosenettverket for 2050 med slike føresetnader: Oppgradering av E18 og E39 frå Sandvika til Bergen Oppgradering av E16 - mellom Bergen og Voss - mellom Sandvika og Hønefoss Oppgradering av E6 frå Oslo til Otta Togtilbodet er forbedra med auka frekvens og raskare reisetider for fleire strekningar, særleg på Sørlandsbanen og Bergensbanen Ringeriksbanen står ferdig Grenlandsbanen bitt Vestfoldbanen og Sørlandsbanen med ei ny strekning mellom Porsgrunn og Vegårdshei Basis2050 er eit teoretisk fundament, som gjeld berre om dei ferdig finansierte prosjekta vert realisert. Pluss2050 I dei fleste samanhengar vil det vere mest relevant å vurdere verknadane for Hardangervidda og Hemsedalsfjellet med E134 ferdig utbygd 10. I analysane til Arbeidsdokument 2016 er det difor nytta Basis2050 med ny E134 som samanlikningsgrunnlag. I tillegg er verknadane av ny veg mellom Gol og Voss vurdert med eit samanlikningsgrunnlag der også ny E39 frå Kristiansand til Trondheim er realisert. Det er og rekna med reisetidsforbetringar på jernbane, særleg Ringeriksbanen. Dette samanlikningsgrunnlaget er referert til som Pluss2050. Det er viktig å vere merksam på at dette scenario framleis er utan arm til Bergen (HD) eller ny bru på rv. 5 over Sognefjorden. Desse alternativa er derimot analysert grundig både i kombinasjonane og for følsemd i Arbeidsdokument Nytte I Arbeidsdokumenta er utvikla ein eigen nytteberekningsmodul. Den reknar ut samfunnsøkonomisk nytte av dei trafikale endringane i transportmodellen. Elementa er: Trafikantnytte Bilførarnytte Bilpassasjernytte Trafikantnytte for kollektiv Operatørnytte 10 Men ikkje HD. 13

14 Nytte for samfunnet elles Sparte miljø og ulykkeskostnader 14

15 6. Indikatorar for måloppnåing Lokale og regionale ringverknader KVU en rangerar konsepta etter indikatorar for måloppnåing. Indikatorane er delt i: Effektmål Generelle samfunnsmål. Effektmåla er delt i: Redusert reisetid gjennom prosjektområdet Reduserte høgdemeter Få eller ingen timar kolonnekøyring og stengt veg Dei generelle samfunnsmåla er delt i: Auka sannsynlegheit for kryssing Utnytting av beiteområde Risiko for ulykker Oppretthald av viktige samfunnsfunksjonar Dette er ei grov rangering. Det er likevel indikasjon på kva som skil dei to alternativa og kor dei står om lag likt. Tabellen er eit utdrag frå samandragkapittelet i KVU en 11. Tabell 1 Rangering av sentrale indikatorar 0 alternativet (uendra) Rv. 7 Rv. 52 Redusert reisetid gjennom prosjektområdet Reduserte høgdemeter Få eller ingen timar kolonnekøyring og stengt veg Auka sannsynlegheit for kryssing Utnytting av beiteområde Risiko for ulykker Oppretthald av viktige samfunnsfunksjonar Oppsummert Komponentane i dette notatet Dei sentrale komponentane i dette notatet er: Reisetid Investeringar Trafikktal (gods og person) Kost/nyttevurderingar 11 Der er det òg tal for dei korte tunnelane i både sambanda. 15

16 Det er berre sett på desse komponentane for Hemsedalsfjellet med bru Fodnes Mannheller og ev. vidare utbygging mot Ålesund, men i ulike kombinasjonar og følsemd. Det overordna bilete kjem fram i KVU en og er ikkje meir omhandla her. Alle data kjem frå dei aktuelle utgreiingane frå SVV med underliggjande utgreiingar (Asplan Viak) og arbeidsdokumenta (TØI). 16

17 7. Alternativ/Scenario I Arbeidsdokumentet 2015 til Strategien er det trekt ut desse scenario: Tabell 2 Relevante scenario Alt nr Nr Rute 2 E16/Rv. 52/Rv. 7 Bergen - Voss - Borlaug - Gol - Hønefoss - Sandvika 3 E16/Rv. 7 Bergen - Voss - Granvin - Eidfj - Gol Sandvika 5 E16 Bergen - Voss - Lærdal - Hønefoss Sandvika 10 E39/Rv. 5/E16 Ålesund(Moa) - Skei -Mannheller - Gol - Oslo 14 Rv. 5/E39/E16 Florø - Førde - Sogndal - Lærdal - Hønefoss Oslo I nokre av dokumenta er det lagt fram ytterlegare kombinasjonar. Det mest relevante gjeld alternativ 10 med ulike kombinasjonar. Det likevel naudsynt å trekke inn Hordalandsdiagonalen. Den er viktig for valet mellom dei to hovudtiltaka, på tross av at den gir reduserte trafikktal og nettonytte for både Tiltaka. 17

18 8. Følsemdberekningar Det er i Arbeidsdokument 2016 gjennomført trafikale følsemdberekningar av konsepta for å handtere usikkerheit og få fram eit meir robust avgjerdsgrunnlag. Det er i hovudsak sett på kva verknad andre utbyggingsprosjekt vil ha på dei to hovudkonsepta. Eit sett av resultat syner korleis Hordalandsdiagonalen vil ha verknad for den trafikale utviklinga i prosjektområdet, og for nytten av konsepta på Hemsedalsfjellet og Hardangervidda. Det andre settet av følsemdberekningar syner verknaden av ei ny bru over Sognefjorden mellom Lærdal og Sogndal, altså ei ferjeavløysing mellom Fodnes og Mannheller. Det ligg som føresetnad i basisscenario (OV0+) 2050 (Basis2050) at E39 er ferjefritt frå Stavanger til Bergen, men ikkje vidare til Ålesund. Det er analysert sensitiviteten ved dei to alternativa, Hordalandsdiagonalen og ny bru over Sognefjorden, med E134 ferdig utbygd (Pluss2050) som basis. I figuren nedanfor er ny bru over Sognefjorden på rv. 5 Fodnes Mannheller merka med blått medan Hordalandsdiagonalen er grøn. Resultatet ved dei ulike alternativa går fram av Kombinasjonsalternativa på side 26. Figur 1 Tilstøytane prosjekt som er følsemdrekna 18

19 Bru over Sognefjorden Ei ny bru over Sognefjorden som avløyser ferja mellom Fodnes og Mannheller vil ha stor verknad for trafikken på Hemsedalsfjellet. Med lang tunnel på Hardangervidda vil ei bru over Sognefjorden gi ein trafikkauke på Hemsedalfjellet på (+406 ÅDT). Tilsvarande auke på Hemsedalsfjellet vil være (+507 ÅDT). Eit brusamband mellom Lærdal og Sogndal vil ha marginal verknad for trafikken på Haukelifjell og Hardangervidda. Figur 2 Trafikale verknader av bru på rv. 5 over Sognefjorden for fjellovergangane Det avgjerande her er likevel at det vil ha stor verknad for val av reiserute både til/frå Lærdal mot Sunnfjord, Nordfjord og Sunnmøre. Det er omhandla i dei etterfølgjande kapitla. 19

20 Figur 3 Alternativet Oslo - Ålesund med bru over Sognefjorden Arm til Bergen Hordalandsdiagonalen Det er likevel slik at trafikktala vil vere ulike om Hordalandsdiagonalen vert bygd. Dette vil sjølvsagt og gje endra kost/nytte. I strategidokumentet frå januar 2015 er det gjennomført sensitivitetsberekningar som syner: «Beregninger av konseptene med den såkalte Hordalandsdiagonalen viser at en arm fra E134 til Bergen vil kunne gi Hardangervidda en trafikkreduksjon på opp mot 37 % (-2658 ÅDT), sammenliknet med hva en utbygging av rv. 7 ellers ville gitt. Med utbygging av rv. 52 vil tilsvarende reduksjon på Hemsedal være 32 % (-1777 ÅDT).» Det står meir om dette i Strategidokumentet. Det er og omhandle i seinare kapittel i dette notatet. 20

21 9. Reisetid og avstand Situasjonen i dag Tabell 3 Reisetid og avstand på nokre relevante ruter Nr. Rute Km Tid E16/Rv52/Rv7 Bergen - Voss - Borlaug - Gol - Hønefoss - Sandvika :18 E16/Rv7 Bergen - Voss - Granvin - Eidfjord - Gol - Sandvika :03 E16 Bergen - Voss - Lærdal - Hønefoss - Sandvika :55 E39/Rv5/E16 Ålesund(Moa) - Skei - Mannheller - Gol - Sandvika :53 Rv5/E39/E16 Florø - Førde - Sogndal - Lærdal - Hønefoss - Sandvika :22 Effekten av bru over Sognefjorden Bru over Sognefjorden vil ikkje ha nokon effekt på reisetid mellom Oslo og Bergen, men har effekt på all trafikk Oslo - Lærdal og nordover mot Skei/Ålesund/Florø. Tabell 4 Avstandar og reisetider Oslo - Sogndal med Nullkonseptet og utbyggingskonsepta på rv. 52 Nullkonsept Rv. 52 (Lang) Rv. 52 og bru Rv. 5 Avstand i km Reisetid i minutt All trafikk som skal nord for Lærdal eller sørover frå Sogndal/Ålesund får 22 minutt kortare reisetid, berre som følgje av brua. For heile strekninga fram til t.d. Ålesund (scenario/rute 10) blir avstand og reisetid monaleg redusert. I dag er strekninga mellom Ålesund og Oslo 523 km med tidsbruk på 8:53 timar. I alternativ 10 (ferdig utbygd E39) er strekninga redusert til 497 km og tidsbruken redusert til 6:24 timar 12. Tabell 5 Reisetidsreduksjon for ulike strekningar Alternativ Lengde i dag i km Lengde i 0+ Reisetid i dag Reisetid i 0+ Ny lengde Ny reisetid E :55 6: :03 E16/Rv :18 6: :39 E16/Rv :03 6: :11 E39/Rv. 5/Rv :53 7: :24 Av Trafikktal (gods og person) frå s. 24 går det fram at dette vil fange opp mykje trafikk som i dag vel andre vegar som t.d. rv. 15 Strynefjellet Her er det nokre avvikande tal i utgreiingane. Nokre stader er nytta Sandvika og andre stader Oslo 13 Rv. 13 Vikafjellet, fv. 50 Aurland Hol og fv. 53 Årdal Tyin vert berre råka i mindre grad. 21

22 Figur 4 Utbygging av rv. 7, rv. 52 og E134 gir reisetidsinnsparing i forskjellige områder for reiser til/frå Oslo (i Pluss2050) Pluss2050 alternativet er utan Hordalandsdiagonalen og ny bru over Sognefjorden. Kartet viser at Hemsedalsfjellet har det geografisk største omlandet. Når det gjeld folketal er fordelinga slik: Tabell 6 Folketalfordeling Grønt område: busette Oransje område: busette Lilla område: busette 22

23 10. Investeringar Tabell 7 Konsept og kostnad Konsept Kostnad (mrd kr) 0-konseptet - Rv. 7 kort tunnel 18 Rv. 52 kort tunnel 15 Rv. 7 lang tunnel 22 Rv. 52 lang tunnel 19 Rv. 5 Bru Fodnes - Mannheller 7 Når det gjeld relevante ruter syner Strategien slike investeringar (0+): Tabell 8 Investering etter rute Alternativ Rute Kostnad i mrd. kr E16 Bergen Voss Lærdal Fagernes - Sandvika 14,8 E16/Rv. 52 Bergen Voss Lærdal Gol - Sandvika 19,0 E16/Rv. 7 Bergen Voss Eidfjord Gol - Sandvika 23,4 E39/Rv. 5/Rv. 52 Ålesund Stryn Lærdal Gol - Sandvika 21,2 23

24 11. Trafikktal (gods og person) No-situasjonen Tabell 9 Trafikk (ÅDT) over fjellovergangane 2014/2012 Persontrafikk 2014 Godstrafikk 2012 Rv. 7 Hardangervidda Rv. 52 Hemsedalsfjellet Persontrafikken i dag er om lag lik for dei to fjellovergangane. Hemsedalsfjellet har det meste av godstrafikken. Særleg på rv. 52 Hemsedalsfjellet har trafikken auka frå Tabell 10 Utviklinga Nr. Rute % auke E16 Filefjell 7 % Rv. 7 Hardangervidda 10 % Rv. 52 Hemsedalsfjellet 57 % Trafikktal for tiltaksalternativa (hovudkonsepta) Det er køyrt tre alternative tiltaksberekninga på grunnlag av referansen Basis2050. Dette er dei to hovudkonsepta ny E16/rv. 52 over Hemsedalsfjellet og ny rv. 7/RV13 over Hardangervidda, samt varianten over Hardangervidda med kortare tunnelar mellom Eidfjord og Haugastøl 14. Tabell 11 Trafikktal for tiltaksalternativa mot Basis2050 for gods- og personbilar Nr Veg Stad Endring i trafikktal Basis2050 RV52 RV7 RV52 RV7 3 E134 Haukelifjell Rv. 7 Hardangervidda Rv. 52 Hemsedalsfjellet Rv. 5 Sogndal sør Resultata syner korleis trafikken skifter mellom Hardangervidda og Hemsedalsfjellet avhengig av kva veg som vert utbetra. I basisalternativet er Hardangervidda det mest attraktive rutevalet mellom Osloområdet og Bergensområdet. Då har Hardangervidda trafikktal på 3865 ÅDT, medan Hemsedalsfjellet ligg på 1389 ÅDT. Ved bygging av ny rv. 7 med lange tunnelar mellom Eidfjord og Haugastøl aukar trafikken på Hardangervidda til 6047 ÅDT, medan trafikken over Hemsedalsfjellet fell til 1336 ÅDT. Ved bygging av Hemsedalsfjellet fell trafikken over Hardangervidda til 1364 ÅDT, medan trafikken over Hemsedalsfjellet aukar til 4805 ÅDT. 14 Dette alternativet er ikkje omhandla i dette kapittelet, men ligg i Arbeidsdokument

25 I Arbeidsdokumentet 2016 er dette brote ned på person og gods 15. Det er Hemsedalsfjellet som dominerer i godstrafikken. Om vi ser på tiltaksalternativa med utbygd E134 (Pluss2050) får vi: Tabell 12 Trafikktal for tiltaksalternativa mot Pluss2050 for gods- og personbilar Nr Veg Stad Endring i trafikktal Pluss2050 RV52P RV7P RV52P RV7P 3 E134 Haukelifjell Rv. 7 Hardangervidda Rv. 52 Hemsedalsfjellet Rv. 5 Sogndal sør Her ser vi at utbygginga av E134 (utan Hordalandsdiagonalen) gir nedgang for Hardangervidda og ei monaleg auke for Hemsedalsfjellet Alternative scenario/ruter Alternativ 10 med bru over Sognefjorden (E39/Rv. 5/E16 Ålesund(Moa) - Skei -Mannheller - Gol - Oslo) gir store endringar i distanse og tidsbruk, som igjen slår ut på trafikktala. Tabell 13 Trafikk på fjellovergangar for alternativ 10 samanlikna med OV0+ Veg Stad Trafikk på fjellovergangar (ÅDT) OV0+ Alternativ 10 E16 Filefjell % E134 Haukelifjell % Rv. 7 Hardangervidda % Rv. 13 Vikafjellet % Rv. 15 Strynefjellet % Rv. 52 Hemsedalsfjellet % Fv. 50 Hol-Aurland % Fv. 53 Tyin-Årdal % Fv. 55 Sognefjellet % Sum % Vi ser her at trafikken over rv. 52 Hemsedalsfjellet blir nesten firedobla, medan trafikken over Hardangervidda går ned til det halve. Dei fleste andre fjellovergangane taper trafikk ved dette alternativet. Avstanden Ålesund - Oslo vert nokså nær 520 km enten ein brukar Hemsedal eller Gudbrandsdalen. Med mange 90-soner i Gudbrandsdalen kan denne verte raskare enn rv. 52. I Strategien er det brukt Sandvika (ikkje Oslo) som endepunkt. Dette forstyrrar samanlikninga. 15 Det er ikkje gjort i denne rapporten, då rv. 52 Hemsedalsfjellet er den klårt føretrukne i næringa 16 Avstanden Ålesund - Oslo vert nokså nær 520 km enten ein brukar Hemsedal eller Gudbrandsdalen. Med mange 90-soner i Gudbrandsdalen kan denne verte raskare enn rv. 52. I aust-vest-rapporten er det brukt Sandvika (ikkje Oslo) som endepunkt. Dette forstyrrar samanlikninga. 25

26 Kombinasjonsalternativa 17 Dette gir ein indikasjon på kor mykje trafikken på utbyggingsstrekninga aukar og kva vegar som misser trafikk. Her er trekt ut dei to mest relevante. Tabell 14 Relevante kombinasjonsalternativ Kombi1: Hemsedal (både til Bergen og Ålesund) + Haukeli (til Bergen og Haugesund) Kombi3: Hemsedal (både til Bergen og Ålesund) + Haukeli til Haugesund Kombi1 er med Hordalandsdiagonalen. Endringar frå alternativet. Tabell 15 Trafikkendring ved kombinasjonsalternativa Veg Stad Kombi1 Kombi3 E16 Filefjell E134 Haukeli Rv. 7 Hardangervidda Rv. 52 Hemsedalsfjellet Vi ser at Filefjell vert lite påverka. Hardangervidda misser trafikk ved både alternativa. Hemsedalsfjellet aukar monaleg, men missar halvparten av auken om Hordalandsdiagonalen kjem. Følsemdanalyse Det er i Arbeidsdokumentet 2016 m.a. analysert følgjande alternativ: 1. RV7E og RV52E - som er dei to hovudkonsepta i kombinasjon med E RV7B og RV52B - som viser dei to hovudkonsepta i kombinasjon med ny rv. 5 (bru over Sognefjorden) 3. RV7AP og RV52AP - som viser dei to hovudkonsepta i kombinasjon arm til Bergen (HD) 4. RV52ABP og RV7ABP - som inneheld kvart av dei to hovudkonsepta i kombinasjon HD og ny rv. 5. Tabell 16 Dei to hovudkonsepta i kombinasjon med E134 Nr Veg Stad Trafikktal på utvalde stader Endring i trafikktal RV5 RV7 RV52E RV7E RV52E RV7E 3 E134 Haukelifjell Rv. 7 Hardangervidda Rv. 52 Hemsedalsfjellet Rv. 5 Sogndal sør Endring i ÅDT på utvalgte veglenker, samla for person- og godstransport. 26

27 Resultata syner at trafikktala på Hemsedalsfjellet fell med 1026 ÅDT når E134 blir bygd. Hardangervidda får på si side redusert trafikken med 1155 ÅDT. Tabell 17 Dei to hovudkonsepta i kombinasjon med rv. 5 ny bru over Sognefjorden Nr Veg Stadnamn Trafikktal på utvalde stader Endring i trafikktal RV52 RV7 RV52B RV7B RV52B RV7B 3 E134 Haukelifjell Rv. 7 Hardangervidda Rv. 52 Hemsedalsfjellet Rv. 5 Sogndal sør Trafikktala på Hemsedalsfjellet aukar med 507 ÅDT med ny bru mellom Sogndal og Lærdal. Hardangervidda blir som venta lite påverka av ein eventuell utbetring av rv. 5, og får berre trafikken redusert med 64 ÅDT. Tabell 18 Hovudkonsepta i kombinasjon arm til Bergen (HD) Nr Veg Stadnamn Trafikktal på utvalde stader Endring i trafikktal RV52P RV7P RV52AP RV7AP RV52AP RV7AP 3 E134 Haukelifjell Rv. 7 Hardangervidda Rv. 52 Hemsedalsfjellet Rv. 5 Sogndal sør Trafikktala på Hemsedalsfjellet minkar frå 3847 ÅDT til 2070 ÅDT med Hordalandsdiagonalen. For Hardangervidda faller trafikken dramatisk, frå 4509 ÅDT til 1851 ÅDT. Tabell 19 Hovudkonsepta i kombinasjon med armen til Bergen og ny rv. 5 Nr Veg Stadnamn Trafikktal på utvalde stader Endring i trafikktal RV52P RV7P RV52ABP RV7ABP RV52ABP RV7ABP 3 E134 Haukelifjell Rv. 7 Hardangervidda Rv. 52 Hemsedalsfjellet Rv. 5 Sogndal sør Trafikktala på Hemsedalsfjellet minkar frå 3847 ÅDT til 2848 ÅDT med Hordalandsdiagonalen og ny bru mellom Sogndal og Lærdal. For Hardangervidda faller trafikken også her dramatisk, frå 4509 ÅDT til 1832 ÅDT. 27

28 12. Kost/nytte-vurderingar Det er utvikla ein eigen nytteberekningsmodul. Den reknar ut samfunnsøkonomisk nytte av dei trafikale endringane i transportmodellane. I Strategidokumentet er det rekna slik nytte: Tabell 20 Berekna nytte for dei ulike utbyggingsalternativa Alternativ Investering (mrd.kr) Skatt (mrd.kr) Nytte (mrd. kr) Netto nytte (mrd. kr) NN/kr E ,8 Rv ,7 Rv Rv ,3 Rv ,5 KVU en sine nyttevurderingar I Arbeidsdokument 2016 er det teke inn samanlikning mellom hovudtiltaka med ulike kombinasjonar. I den samfunnsøkonomiske rekneskapen er investeringskostnadene fordelt jamt over ein anleggsperiode på fire år frå 2018 til Tala vil difor avvike noko. Tabell 21 Samfunnsøkonomisk rekneskap for hovudkonsepta RV52 RV7 RV52P RV7P Trafikantnytte Logistikk-kostnader Offentleg finansieringsbehov Eksterne kostnader Brutto nytte Investeringskostnader Skattekostnad investering Netto nytte NNB Dei to fyrste kolonnane er Basis2050 (ei rad større utbyggingar gjennomført, men ikkje E134) og Pluss2050 (E134 utbygd). Resultata syner at Hemsedalsfjellet gir samla nytte på 12.8 mrd. kr, medan Hardangervidda gir samla nytte på 16.2 mrd. kr, når man samanliknar mot Basis2050. Dette gir ein nyttekostnadsbrøk (NNB) på for RV. 52 og for rv. 7. Samanlikna mot referansealternativet Pluss fell nytten dramatisk til 7.7 mrd. kr for både konsepta, noko som gir ein nyttekostnadsbrøk på for rv. 52 og for rv NNB er netto nytte pr. budsjettkrone. 19 E134 utbygd, men ikkje diagonalen. 28

29 HD, ny bru eller auka fart Tabell 22 Samfunnsøkonomisk rekneskap for følsemdkonsepta mot Basis2050 RV52E RV7E RV52B RV7B RV52F RV7F Trafikantnytte Logistikk-kostnader Offentleg finansieringsbehov Eksterne kostnader Brutto nytte Investeringskostnader Skattekostnad investering Netto nytte NNB Ny E134 (alternativ E) fører til at den samfunnsøkonomiske nytten av Hemsedalsfjellet, men særleg Hardangervidda fell dramatisk. Riksveg. 52 kjem best ut når ny E135 er inkludert. Ny rv. 5 mellom Sogndal og Lærdal (alternativ B) har ikkje veldig mykje å seie for samfunnsøkonomien i dei to konsepta. For Hemsedalsfjellet aukar netto nytte frå -7.4 til -6.8 milliardar kroner, medan Hardangervidda får berekna netto nytte på -7.3 milliardar kroner både med og utan ny rv. 5. Auka framføringshastigheit (alternativ F) med 3 km/t gjer at Hemsedalsfjellet får auka netto nytte frå -7.4 til -5.6 milliardar kroner. Dette gjev ein nyttekostnadsbrøk 20 på For Hardangervidda vert nettonytten auka frå -7.3 til -5.4 milliardar kroner, noko som gir ein nyttekostnadsbrøk på Både HD og ny bru Tabell 23 Samfunnsøkonomisk rekneskap for følsemdkonsepta mot Pluss2050 RV52AP RV7AP RV52ABP RV7ABP Trafikantnytte Logistikk-kostnader Offentleg finansieringsbehov Eksterne kostnader Brutto nytte Investeringskostnader Skattekostnad investering Netto nytte NNB Nettonytte pr. budsjettkrone 29

30 Hovudkonseptet for Hardangervidda mot Basis2050 fell til 5.2 mrd. kr med Hordalandsdiagonalen (alternativ AP) då ny E134 vil flytte mykje av trafikken bort frå Hardangervidda. Ny bru over Sognefjorden i tillegg (alternativ APB) er noko mindre følsam. Med Hordalandsdiagonalen blir brutto nytte av Hemsedalsfjellet 6.5 mrd. kr. Berekna nytte Tabell inneheld berekna årleg brutto nytte i millionar 2009-kroner. Kjelda her er Arbeidsdokument Tabell 24 Berekna brutto nytte for ulike øst-vest-alternativ Nr Scenario Rute Nytte Alternativ 2 E16/Rv. 52/Rv. 7 Bergen - Voss - Borlaug - Gol - Hønefoss - Sandvika 218 Alternativ 3 E16/Rv. 7 Bergen - Voss - Granvin - Eidfj - Gol - Sandvika 335 Alternativ 5 E16 Bergen - Voss - Lærdal - Hønefoss - Sandvika 151 Alternativ 10 E39/Rv. 5/Rv. 52 Ålesund (Moa) - Skei - Mannheller - Gol - Oslo 1052 Alternativ 14 Rv. 5/E39/E16 Florø - Førde - Sogndal - Lærdal - Hønefoss - Oslo 285 Netto nytte Tabellen er utdrag frå samandraget i Strategien. Tabell 25 Netto nytte pr. budsjettkrone Scenario E16/Rv. 52/Rv. 7 E16/Rv. 7 E16 Rv. 5/Rv. 52/E39 Rute Bergen - Voss - Borlaug - Gol - Hønefoss Sandvika Bergen - Voss - Granvin - Eidfj - Gol - Sandvika Bergen - Voss - Lærdal Fagernes - Hønefoss - Sandvika Ålesund (Moa) - Skei - Mannheller - Gol - Oslo Netto nytte (mrd. k) Nytte pr. budsjettkr , , ,8-7 -0,3 Det går ikkje direkte fram av dokumenta, men bru over Sognefjorden styrkar nytte pr. budsjettkrone på Hemsedalsfjellet. Dvs. at brua i seg sjølv har klår positiv nytte. Ny bru og Filefjell/Hemsedalsfjellet? Nettonytta pr. budsjettkrone er noko betre med Hemsedalsfjellet enn Filefjell. Det underbygger departementet si avgjer om at Filefjell ikkje vil vere eit hovudvegsamband mellom Austlandet og Vestlandet. 30

31 13. Vedlegg Trasé, nøkkeltal og delprosjekt Figur 5 Bergen - Voss - Borlaug - Gol - Hønefoss Sandvika 31

32 Figur 6 Ålesund (Moa) - Skei - Mannheller - Gol - Sandvika 32

33 Figur 7 Bergen - Voss - Granvin - Eidfjord - Gol Sandvika 33

34 Figur 8 Bergen - Jøsendal - Haukeli - Rauland - Sandvika (HD) 34

35 Trafikktal med og utan arm til Bergen Desse to tabellane er henta frå Strategien og syner trafikkregistrering med kombinasjon av rv. 52/rv. 5 og E134 utan og med arm til Bergen (HD). I tabell 8.2. siste kolonne skal overskrifta vere med arm til Bergen. 35

36 14. Figurar og tabellar Figur 1 Tilstøytane prosjekt som er følsemdrekna Figur 2 Trafikale verknader av bru på rv. 5 over Sognefjorden for fjellovergangane Figur 3 Alternativet Oslo - Ålesund med bru over Sognefjorden Figur 4 Utbygging av rv. 7, rv. 52 og E134 gir reisetidsinnsparing i forskjellige områder for reiser til/frå Oslo (i Pluss2050) Figur 5 Bergen - Voss - Borlaug - Gol - Hønefoss Sandvika Figur 6 Ålesund (Moa) - Skei - Mannheller - Gol - Sandvika Figur 7 Bergen - Voss - Granvin - Eidfjord - Gol Sandvika Figur 8 Bergen - Jøsendal - Haukeli - Rauland - Sandvika (HD) Tabell 1 Rangering av sentrale indikatorar Tabell 2 Relevante scenario Tabell 3 Reisetid og avstand på nokre relevante ruter Tabell 4 Avstandar og reisetider Oslo - Sogndal med Nullkonseptet og utbyggingskonsepta på rv Tabell 5 Reisetidsreduksjon for ulike strekningar Tabell 6 Folketalfordeling Tabell 7 Konsept og kostnad Tabell 8 Investering etter rute Tabell 9 Trafikk (ÅDT) over fjellovergangane 2014/ Tabell 10 Utviklinga Tabell 11 Trafikktal for tiltaksalternativa mot Basis2050 for gods- og personbilar Tabell 12 Trafikktal for tiltaksalternativa mot Pluss2050 for gods- og personbilar Tabell 13 Trafikk på fjellovergangar for alternativ 10 samanlikna med OV Tabell 14 Relevante kombinasjonsalternativ Tabell 15 Trafikkendring ved kombinasjonsalternativa Tabell 16 Dei to hovudkonsepta i kombinasjon med E Tabell 17 Dei to hovudkonsepta i kombinasjon med rv. 5 ny bru over Sognefjorden Tabell 18 Hovudkonsepta i kombinasjon arm til Bergen (HD) Tabell 19 Hovudkonsepta i kombinasjon med armen til Bergen og ny rv Tabell 20 Berekna nytte for dei ulike utbyggingsalternativa Tabell 21 Samfunnsøkonomisk rekneskap for hovudkonsepta Tabell 22 Samfunnsøkonomisk rekneskap for følsemdkonsepta mot Basis Tabell 23 Samfunnsøkonomisk rekneskap for følsemdkonsepta mot Pluss Tabell 24 Berekna brutto nytte for ulike øst-vest-alternativ Tabell 25 Netto nytte pr. budsjettkrone

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Hans Silborn, Styringsstaben, Vegdirektoratet Foto: Håkon Aurlien Fra E39 og Sørlandsbanen i sør til E136 og Raumabanen i nord Riksveger: E136 over

Detaljer

19.03.2015. Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet. Størst oppmerksomhet på Oslo - Bergen. Noen forutsetninger for analysene

19.03.2015. Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet. Størst oppmerksomhet på Oslo - Bergen. Noen forutsetninger for analysene Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Hans Silborn, Styringsstaben, Vegdirektoratet Fra E39 og Sørlandsbanen i sør til E136 og Raumabanen i nord Riksveger: E136 over Raumadalen over

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkivsaksnr.: 15/335. Høyring - Utgreiing om samband mellom Austlandet og Vestlandet

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkivsaksnr.: 15/335. Høyring - Utgreiing om samband mellom Austlandet og Vestlandet SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkivsaksnr.: 15/335 Arkiv: Q10 Høyring - Utgreiing om samband mellom Austlandet og Vestlandet Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Statens vegvesen

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRINGSUTTALELSE TIL NYE VEGFORBINDELSER MELLOM ØSTLANDET OG VESTLANDET

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRINGSUTTALELSE TIL NYE VEGFORBINDELSER MELLOM ØSTLANDET OG VESTLANDET Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HIHA-15/1340-4 37942/15 08.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 23.04.2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 15/277. Høyring av "Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet"

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 15/277. Høyring av Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 15/277 Høyring av "Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet" Rådmannen si tilråding: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

2015/396-7. Høyring - "Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet"

2015/396-7. Høyring - Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: Q10 &13 Arkivsaksnr.: 15/484-3. Fråsegn om utgreiing om samband mellom austlandet og vestlandet

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: Q10 &13 Arkivsaksnr.: 15/484-3. Fråsegn om utgreiing om samband mellom austlandet og vestlandet Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: Q10 &13 Arkivsaksnr.: 15/484-3 Fråsegn om utgreiing om samband mellom austlandet og vestlandet * Tilråding: 1. Kommunestyret støttar Statens vegvesen

Detaljer

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet fra visjon til vedtak

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet fra visjon til vedtak Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet fra visjon til vedtak Høgfjellskonferansen 2015 Hans Silborn, Styringsstaben, Vegdirektoratet Foto: Håkon Aurlien Hvor går hovedvegen mellom Oslo

Detaljer

Øst-vest-forbindelsene har vært diskutert en lang tid. Stortinget

Øst-vest-forbindelsene har vært diskutert en lang tid. Stortinget UTREDNING OM FORBINDELSER MELLOM ØSTLANDET OG VESTLANDET 3 FORORD Øst-vest-forbindelsene har vært diskutert en lang tid. Stortinget har i 1975 og 1992 vedtatt at stamvegforbindelsen mellom Oslo og Bergen

Detaljer

Eiendomskonferansen 2015. 12.10.2015 Bjørn M. Alsaker SVV

Eiendomskonferansen 2015. 12.10.2015 Bjørn M. Alsaker SVV Eiendomskonferansen 2015 12.10.2015 Bjørn M. Alsaker SVV Før vegvesenet fekk frie tøyler med oselvaren og hest som einaste framkomstmiddel!!! Eiendomskonferansen 2015 Tankar om vegutbygging på Vestlandet

Detaljer

Øst-Vest utredningen: Alternative ruter

Øst-Vest utredningen: Alternative ruter Øst-Vest utredningen: Alternative ruter Statens vegvesen, Bjørn M. Alsaker Oslo 1/12-2014 Prosjektgruppen har bestått av: Hans Silborn, Statens vegvesen Vegdirektoratet, prosjektleder Kjell Kvåle, Statens

Detaljer

Høringsuttalelse til Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet

Høringsuttalelse til Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Byrådssak 92/15 Høringsuttalelse til Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet NIHO ESARK-03-201500990-16 Hva saken gjelder: Statens vegvesen har i samarbeid med Jernbaneverket lagt fram

Detaljer

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Januar 20 Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Foto: Håkon Aurlien, Statens vegvesen UTREDNING OM FORBINDELSER MELLOM ØSTLANDET OG VESTLANDET 1 INNHOLD FORORD SAMMENDRAG 1. HENSIKT

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste

Møteprotokoll. Sakliste Sogn regionråd Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Eikum Hotell, Luster Møtedato: 17.06.2016 Tid: 09:30 12:10 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 13/16 16/1581 Nasjonal transportplan 2018-2029

Detaljer

UTREDNING OM ØST VEST FORBINDELSENE. UTTALELSE

UTREDNING OM ØST VEST FORBINDELSENE. UTTALELSE E-16 STAMVEGEN ØST-VEST STAMVEGUTVALGET Telefon 90 65 37 58 Den vintersikre vegen e-post: ab@valdres.no Bergen-Oslo Skrautvålsvn. 77, www.stamvegutvalget.no 2900 Fagernes Til Statens Vegvesen postmottak@vegvesen.no

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal?

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal? NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal? E16 SANDVIKA - HØNEFOSS E16 Sandvika Wøyen Forberedende arbeid 2013, planlagt oppstart 2014 og åpning 2018 I siste seksårsperiode

Detaljer

Trafikkanalyser i øst-vestutredningen

Trafikkanalyser i øst-vestutredningen Trafikkanalyser i øst-vestutredningen Noen foreløpige resultater Hans Silborn, Statens vegvesen Vegdirektoratet Øst-vest-utredningen ÅDT Lette kjøretøyer, 0+ Rute 2014 0+-alt. Differanse Prosent Rv 15

Detaljer

- SNART FERDIG! Den 100% vintersikre europavegen over Filefjell som binder landsdeler sammen og som raskt og rimelig kan fullføres.

- SNART FERDIG! Den 100% vintersikre europavegen over Filefjell som binder landsdeler sammen og som raskt og rimelig kan fullføres. - SNART FERDIG! Den 100% vintersikre europavegen over Filefjell som binder landsdeler sammen og som raskt og rimelig kan fullføres. E16 over Filefjell 100% vintersikker og rask De gode klimatiske forhold

Detaljer

Konseptvalutgreiing E39 Skei Ålesund: Fylkeskommunane sitt syn. Fylkesordførar Åshild Kjelsnes, Sogn og Fjordane

Konseptvalutgreiing E39 Skei Ålesund: Fylkeskommunane sitt syn. Fylkesordførar Åshild Kjelsnes, Sogn og Fjordane Konseptvalutgreiing E39 Skei Ålesund: Fylkeskommunane sitt syn Fylkesordførar Åshild Kjelsnes, Sogn og Fjordane Vedtak i Fylkestinget i Sogn og Fjordane (FT-sak 1/12): Endeleg vedtak i Fylkestinget likt

Detaljer

UTTALE TIL UTGREIING OM VEGSAMBANDA MELLOM AUSTLANDET OG VESTLANDET

UTTALE TIL UTGREIING OM VEGSAMBANDA MELLOM AUSTLANDET OG VESTLANDET SAK 01-15 UTTALE TIL UTGREIING OM VEGSAMBANDA MELLOM AUSTLANDET OG VESTLANDET Saksopplysning Bakgrunn Statens vegvesen la 21.1.2015 fram si strategiske utgreiing om vegsambanda mellom aust - vest. Føremålet

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2012/1039 Arkivkode: Q12 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret KONSEPTVALUTGREIING RV. 15 STRYNEFJELLET, HØYRING

Detaljer

Ny strategisk utredning om øst-vest forbindelsene

Ny strategisk utredning om øst-vest forbindelsene Statens vegvesen Vegdirektoratet Mandat for Ny strategisk utredning om øst-vest forbindelsene Det er knyttet stor nasjonal og lokal interesse til hvilke forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet som

Detaljer

Viktige samferdselsprosjekt i Hordaland

Viktige samferdselsprosjekt i Hordaland Fellesmøte Bergen bystyre / Hordaland fylkesting Viktige samferdselsprosjekt i Hordaland Organisering av Region vest Helge Eidsnes regionvegsjef Region vest 14.10.2014 1 [mill. kr] Investering - Fylkes-

Detaljer

UTGREIING OM VEGSAMBAND MELLOM AUSTLANDET OG VESTLANDET

UTGREIING OM VEGSAMBAND MELLOM AUSTLANDET OG VESTLANDET SAK 05-15 UTGREIING OM VEGSAMBAND MELLOM AUSTLANDET OG VESTLANDET Saksopplysning 21.1.2015 overleverte Statens vegvesen rapport «Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet» til samferdselsminister

Detaljer

UTTALE NASJONAL TRANSPORTPLAN 2010 2019

UTTALE NASJONAL TRANSPORTPLAN 2010 2019 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo SEKRETARIATET IS RV7 Telefon 32 08 51 40 Telefaks 32 08 16 44 E-post: regionraadet@hallingnett.no Kontor: Ål kulturhus 3570 Ål Dykkar referanse: Vår

Detaljer

Hvor bruker vi milliardene i vest? Status Vestlandet!

Hvor bruker vi milliardene i vest? Status Vestlandet! Transport- og logistikkdagen 2015 Hvor bruker vi milliardene i vest? Status Vestlandet! Organisering av Region vest Helge Eidsnes regionvegsjef Region vest 03. 09. 2014 Transport- og logistikkdagen 2015

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 29.04.2015 og 30.04. 2015 Tid: 09:00 og 13:00

Møteinnkalling. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 29.04.2015 og 30.04. 2015 Tid: 09:00 og 13:00 Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 29.04.2015 og 30.04. 2015 Tid: 09:00 og 13:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar

Detaljer

- SNART FERDIG! Den 100% vintersikre europavegen over Filefjell som binder landsdeler sammen og som raskt og rimelig kan fullføres.

- SNART FERDIG! Den 100% vintersikre europavegen over Filefjell som binder landsdeler sammen og som raskt og rimelig kan fullføres. - SNART FERDIG! Den 100% vintersikre europavegen over Filefjell som binder landsdeler sammen og som raskt og rimelig kan fullføres. Det er mye dårlig kurvatur på reststrekningene. Øst-vest utredningen

Detaljer

Forfall meldast snarest til postmottak@aal.kommune.no eller tlf 32 08 50 00

Forfall meldast snarest til postmottak@aal.kommune.no eller tlf 32 08 50 00 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 25.11.2013 kl. 9:00 Stad: Ordførar sitt møterom Arkivsak: 13/00018 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarest til postmottak@aal.kommune.no eller tlf 32 08 50 00 Det vil

Detaljer

Vegbygging eit klimatiltak?

Vegbygging eit klimatiltak? Vegbygging eit klimatiltak? Eit studie av energi- og miljøsparande tiltak i Lerum Frakt SA. Eit samarbeid mellom Lerum Fabrikker AS, Lerum Frakt SA, Transnova og Vestlandsforsking. Om Lerum Det starta

Detaljer

KVU for kryssing av Oslofjorden

KVU for kryssing av Oslofjorden Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden 30.01,2015 Østlandssamarbeidet 30.01.2015 KVU for kryssing av Oslofjorden Samferdselsdepartementet har gitt oss flere oppdrag Utrede konsepter

Detaljer

Rv.7 Hardangervidda. Vegtrasé Storlia-Haugastøl. Trafikkanalyse

Rv.7 Hardangervidda. Vegtrasé Storlia-Haugastøl. Trafikkanalyse Vegtrasé Storlia-Haugastøl Trafikkanalyse Mai 2010 INNHALD 1 INNLEIING... 3 2 PROBLEMSTILLINGAR... 4 3 VEGTRASÉ... 5 3.1 TRASÈ... 5 3.2 AVSTANDAR OG REISETIDER... 5 4 KONSEKVENSAR... 6 4.1 KØYREAVSTANDAR

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Høyring - Transportetatane sitt grunnlagsdokument for NTP 2018-2029

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Høyring - Transportetatane sitt grunnlagsdokument for NTP 2018-2029 Vinje kommune Rådmannen Arkiv saknr: 2016/1163 Løpenr.: 10373/2016 Arkivkode: 113 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Jan Myrekrok Høyring - Transportetatane sitt grunnlagsdokument

Detaljer

RINGVIKRNINGER AV RINGERIKSBANEN IC SETT FRA ANDRE SIDEN AV LANGFJELLET!!!

RINGVIKRNINGER AV RINGERIKSBANEN IC SETT FRA ANDRE SIDEN AV LANGFJELLET!!! RINGVIKRNINGER AV RINGERIKSBANEN IC SETT FRA ANDRE SIDEN AV LANGFJELLET JERNBANEFORUM 2015 Lars Christian Stendal, Regional direktør strategi og samfunn 1 i Jernbaneverket Mål for Ringeriksbanen og E16

Detaljer

Status E39 og andre viktige prosjekter

Status E39 og andre viktige prosjekter Logistikkdagen 2015 Status E39 og andre viktige prosjekter Organisering av Region vest Helge Eidsnes regionvegsjef Region vest 10. 11. 2014 Logistikkdagen 2015 1 [mrd. kr] Budsjettutvikling 2011-2017 Region

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Me som skal flytta fjedl

Me som skal flytta fjedl Me som skal flytta fjedl E134: NTP, status og veien fram til målet Åge Hillestad - prosjektleiar Historie Frå uminnelig tid har det vore ferdsel over Røldalsfjellet Frå 1200-talet har det vore kløvveger

Detaljer

Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57 75 60 00, slik at varamedlem kan bli innkalla.

Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57 75 60 00, slik at varamedlem kan bli innkalla. FLORA KOMMUNE Formannskapet Møteinnkalling/Tilleggssaker Møtedato: 17.01.2012 Møtestad: Flora Rådhus, Rettsalen Møtetid: Kl. 12:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde

Detaljer

NOTAT. Bakgrunn. KVU-prosessen. Fra: Sivilingeniør Helge Hopen Til: NHO Hordaland Dato: 9.8.2012 Tema: E39 Aksdal Bergen. KS1-rapport.

NOTAT. Bakgrunn. KVU-prosessen. Fra: Sivilingeniør Helge Hopen Til: NHO Hordaland Dato: 9.8.2012 Tema: E39 Aksdal Bergen. KS1-rapport. NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen Til: NHO Hordaland Dato: 9.8.2012 Tema: E39 Aksdal Bergen. KS1-rapport. Bakgrunn På oppdrag for NHO Hordaland er det i dette notatet gjort noen betraktninger om innholdet

Detaljer

ANALYSE AV TAL PERSONAR SOM BUR INNAFOR EIN AVSTAND PÅ 45 MINUTT MED BIL FRÅ UTVALDE REGIONSENTER I SOGN OG FJORDANE.

ANALYSE AV TAL PERSONAR SOM BUR INNAFOR EIN AVSTAND PÅ 45 MINUTT MED BIL FRÅ UTVALDE REGIONSENTER I SOGN OG FJORDANE. ANALYSE AV TAL PERSONAR SOM BUR INNAFOR EIN AVSTAND PÅ 45 MINUTT MED BIL FRÅ UTVALDE REGIONSENTER I SOGN OG FJORDANE. Målsetting for analysen Målsettinga for analysen er og vise kor mange personar som

Detaljer

Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden

Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden 12.11.2014 Pressetreff i Samferdselsdepartementet 19.11.2014 KVU for kryssing av Oslofjorden Samferdselsdepartementet har gitt oss flere oppdrag

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

Vegbygging eit klimatiltak? - betydninga av vegstandard for drivstofforbruk og klimautslepp -

Vegbygging eit klimatiltak? - betydninga av vegstandard for drivstofforbruk og klimautslepp - Vegbygging eit klimatiltak? - betydninga av vegstandard for drivstofforbruk og klimautslepp - Eit studie av energi- og miljøsparande tiltak i Lerum Frakt SA Eit samarbeid mellom Lerum Fabrikker AS, Lerum

Detaljer

Statsbudsjettet 2010. Møte med stortingsbenken 09.11.09

Statsbudsjettet 2010. Møte med stortingsbenken 09.11.09 Statsbudsjettet 2010 Møte med stortingsbenken 09.11.09 Nytt inntektssystem Nye kostnadsnøklar frå 2011 Vert lagt fram i kommuneproposisjonen mai 2011 Bygger på Borge-utvalet med nokre tilleggsutgreiingar

Detaljer

Høyring av forslag til klassifisering av øvrige riksvegar ved gjennomføring av forvaltningsreforma - uttale

Høyring av forslag til klassifisering av øvrige riksvegar ved gjennomføring av forvaltningsreforma - uttale Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 Oslo SEKRETARIATET IS RV7 Telefon 32 08 51 40 Telefaks 32 08 16 44 E-post: regionraadet@hallingnett.no Kontor: Ål kulturhus 3570 Ål Dykkar referanse:

Detaljer

Fråsegn til Jernbaneverket sitt Handlingsprogram 2014-2023

Fråsegn til Jernbaneverket sitt Handlingsprogram 2014-2023 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 01.11.2013 65701/2013 Hilde Johanne Svendsen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 11.11.2013 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 26.11.2013 Fylkestinget

Detaljer

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS SOTRASAMBANDET Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS 11.10.2012 1 Behovet for nytt Sotrasamband Sambandet Sotra-Bergen

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

MØTEBOK REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL

MØTEBOK REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MØTEBOK REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL Møtedato: Fredag 25.3.2011 Stad: Ål, Tingstugu Desse møtte frå Regionrådet: Oddvar Grøthe, Torleif Dalseide, Erik Kaupang, Gerd Eli Berge, Tor Egil Buøen, Kåre Olav Solhjell,

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.04.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Slik prioriterer vi i Statens vegvesen

Slik prioriterer vi i Statens vegvesen Nasjonal Transportplan 2014-2023 Transport og logistikkonferansen 28. august 2013 02.09.2013 Terje Moe Gustavsen, vegdirektør Slik prioriterer vi i Statens vegvesen Et flott syn Hvordan blir Norge fremover?

Detaljer

Orientering frå Forum Nye Bergensbanen

Orientering frå Forum Nye Bergensbanen Orientering frå Forum Nye Bergensbanen Adelheid Nes Hallingtinget 07 11 2014 Forum Nye Bergensbanen FNB er ein interesseorganisasjon med formål å arbeide for modernisering av Bergensbanen og bygging av

Detaljer

Finansiering og bygging

Finansiering og bygging Ny E134 Seljestad Røldal Vågsli Finansiering og bygging MØTE I RØLDAL 12. APRIL 2012 BØRGE SKÅRDAL MÅL KNYTT TIL 2013-BUDSJETT Generelt. Samferdselspolitikken skal stø opp under næringspolitikken og mål

Detaljer

BA-navn 1.1.2003 01.01.2013 Vekst Trysil/Engerdal 8537 8065-5,5 Stor-Elvdal 2888 2641-8,6 Tynset 13598 13264-2,5 Lillehammer 36026 38093 5,7 Gjøvik 67630 69633 3,0 Dovre 5102 4872-4,5 Skjåk/Lom 4880 4643-4,9

Detaljer

Høyringsfråsegn til Konseptvalutgreiing av Grenlandsbanen

Høyringsfråsegn til Konseptvalutgreiing av Grenlandsbanen Høyringsfråsegn til Konseptvalutgreiing av Grenlandsbanen Fylkesrådmannens innstilling 1 Telemark fylkeskommune støtter Jernbaneverkets tilråding om fylkesplankonseptet/midtre konsept med dobbeltspor og

Detaljer

Øst-vest-forbindelsene

Øst-vest-forbindelsene Innspillseminaret 11. juni 01 Ny strategisk utredning av Øst-vest-forbindelsene Juli 01 vegvesen.no Foto: Jo Vegard Aardal Trondheim E1 0 Vestnes Hjelset 68 Vatne Skodje E16 E16 Ålesund Sunndalsøra 0 Ulsteinvik

Detaljer

Status vegprosjekter i Rogaland

Status vegprosjekter i Rogaland Møte med Rogalandsbenken Sola den13. januar 2015 Organisering av Region vest Status vegprosjekter i Rogaland Helge Eidsnes regionvegsjef Region vest 13.01.2015 1 Region vest: NTP 2014-2023 Investeringar

Detaljer

Mer om siling av konsepter

Mer om siling av konsepter Mer om siling av konsepter Prosjektet har vurdert mange konsepter som kan gjøre det enklere å krysse fjorden enn det er i dag. Vi har sett på konsepter med bedre ferjetilbud og nye faste veg- og jernbaneforbindelser

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

Store prosjekt, programområde, drift og vedlikehold i Region vest

Store prosjekt, programområde, drift og vedlikehold i Region vest Bransje- og leverandørdag, Oslo 7.februar 2014 Store prosjekt, programområde, drift og vedlikehold i Region vest Organisering av Region vest Helge Eidsnes regionvegsjef 1 Midlar i 2014 og 2015 Drift, vedlikehald

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 14 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Dagsorden

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 14 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Dagsorden Møteinnkalling Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sogndal vidaregåande skule, møterom Stedje 3. etasje Møtedato: 06.05.2015 Tid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 14 - Varamedlemmar

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 15.10.2013 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03162 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Detaljer

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Bakkeelva kraftverk i Askvoll kommune.

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Bakkeelva kraftverk i Askvoll kommune. Førde, 26.02.2015 NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Bakkeelva kraftverk i Askvoll kommune. Vi viser til NVE sitt høyringsbrev av

Detaljer

Kvifor bør vi byggje høgfartsbaner i Noreg? Broen til Framtiden, 19.02.2016. Jørg Westermann, dagleg leiar

Kvifor bør vi byggje høgfartsbaner i Noreg? Broen til Framtiden, 19.02.2016. Jørg Westermann, dagleg leiar Kvifor bør vi byggje høgfartsbaner i Noreg? Broen til Framtiden, 19.02.2016 Jørg Westermann, dagleg leiar Om Norsk Bane AS 350 aksjonærar. Det offentlege eig 73 % av aksjane. Stifta i 2002, formalisert

Detaljer

Anskaffelser 2010-2011 Statens vegvesen Region vest

Anskaffelser 2010-2011 Statens vegvesen Region vest Anskaffelser 21-211 Statens vegvesen Region vest Handlingsprogram investering på riksveger Region vest Riksveger i Region vest 21 211 sum Store prosjekter 1418 214 3432 Rassikring 26 88 294 Mindre utbedringer

Detaljer

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534 30/03 '05 15:17 FAX STATEN;* VEGVESEN VEGKONT 57 65 59 36 @]002 HORDALAND FYLKESKOMMUNE! Fylkesrådmannen i Hordaland Postboks 7900 5020 BERGEN Eksp. U.off. 3 O MARS 2005 Saksh. Behandlende eining: Region

Detaljer

, t fl DES. 2009 I Arkivnr. /// Saksh. I Eksp. i U-off. statens vegvesen. E39 Nordre innfartsåre i Bergen - forsøk med sambruksfelt - høyring

, t fl DES. 2009 I Arkivnr. /// Saksh. I Eksp. i U-off. statens vegvesen. E39 Nordre innfartsåre i Bergen - forsøk med sambruksfelt - høyring HORDALAND FYLKESKOMMUNEI Sjå adresseliste statens vegvesen Saknr./^^/;//^Dok.nr. /, t fl DES. 2009 I Arkivnr. /// Saksh. I Eksp. i U-off. Behandlande eining: Region vest Sakshandsamar/innvalsnr: Erling

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

MØTEBOK. Hovudutval for samferdsle. Møtedato Kl. Kl 15:00 19:30

MØTEBOK. Hovudutval for samferdsle. Møtedato Kl. Kl 15:00 19:30 MØTEBOK Organ Møtestad Hovudutval for samferdsle Sygna, Fylkeshuset Møtedato 13.05.2015 Kl. Kl 15:00 19:30 Faste medlemer til stades: Arnstein Menes Sp Anders Ryssdal Sp Bjørg Bergheim Sp Helen Hjertaas

Detaljer

Haukelibanen eit kvantesprang for norsk samferdsle?

Haukelibanen eit kvantesprang for norsk samferdsle? Haukelibanen eit kvantesprang for norsk samferdsle? Samfunnsøkonomisk vinst ved nye baneløysingar? Stavanger, 26. mars 2007 Statssekretær Steinulf Tungesvik (Sp) Klimapolitisk og samferdslepolitisk kvanteprang?

Detaljer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Konseptvalgutredning KVU Trondheim- Steinkjer Konseptvalgutredning gjennomført i 2010-2012 for transportløsning veg/bane Trondheim Steinkjer

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 10. august 2011. Byrådet. Høring - konseptvalgsutredning (KVU) for E39 Aksdal - Bergen SARK-03-201100219-179. Hva saken gjelder:

Byrådssak /11. Dato: 10. august 2011. Byrådet. Høring - konseptvalgsutredning (KVU) for E39 Aksdal - Bergen SARK-03-201100219-179. Hva saken gjelder: Dato: 10. august 2011 Byrådssak /11 Byrådet Høring - konseptvalgsutredning (KVU) for E39 Aksdal - Bergen NIHO SARK-03-201100219-179 Hva saken gjelder: For statlige investeringer over 500 mill kroner skal

Detaljer

RINGERIKSBANEN +E16 UTREDNING FØR OPPSTART AV PLAN ETTER PBL

RINGERIKSBANEN +E16 UTREDNING FØR OPPSTART AV PLAN ETTER PBL RINGERIKSBANEN +E16 UTREDNING FØR OPPSTART AV PLAN ETTER PBL Regionrådet Midt Buskerud Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner 23. oktober 2014 Cecilie Bjørlykke prosjektleder for utredning av Ringeriksbanen

Detaljer

Fv.7 Hardangertunnelen

Fv.7 Hardangertunnelen Fv.7 Hardangertunnelen E39 Rv.7 Hardanger Samnanger E39 Fusa E 134 Del 2 Strategisk analyse E39 E16 Granvin Fv.7 Nesttun Fv.48 Os Hatvik Venjaneset Tørvikbygd Rv.7 Fv.49 Gjerdmundshamn Årsnes E39 E134

Detaljer

NOTAT, FYLKESDELPLAN HARDANGERVIDDA RV7

NOTAT, FYLKESDELPLAN HARDANGERVIDDA RV7 NOTAT, FYLKESDELPLAN HARDANGERVIDDA RV7 Innleiing I forhold til vintertenesta på Rv7 over Hardangervidda har det vore gjort omfattande vurderingar og utgreiingar dei siste 8 9 åra. Det som har skjedd dei

Detaljer

Vurdering av samfunnsøkonomiske virkninger i KVU for kryssing av Oslofjorden. 12.11.2014 VIRKE - Samferdselskonferansen 2014

Vurdering av samfunnsøkonomiske virkninger i KVU for kryssing av Oslofjorden. 12.11.2014 VIRKE - Samferdselskonferansen 2014 KORT OM HOVEDKONKLUSJONER Investeringskostnader Trafikantnytte Drift og vedlikehold Regionale virkninger Økte utslipp klimagasser Naturinngrep Nærmiljø Over fjorden 05.05.2014 To hovedspørsmål 1. 2. Utrede

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - STATENS VEGVESEN SITT FRAMLEGG TIL STATSBUDSJETTET 2012

HØYRINGSUTTALE - STATENS VEGVESEN SITT FRAMLEGG TIL STATSBUDSJETTET 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201105851-2 Arkivnr. 810 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 14.06.2011 23.06.2011 HØYRINGSUTTALE - STATENS

Detaljer

Statens vegvesen som byggherre og kontraktspart

Statens vegvesen som byggherre og kontraktspart EBA Vestenfjelske Entreprisedagen i vest 20. april 2016 Statens vegvesen som byggherre og kontraktspart Helge Eidsnes Regionvegsjef [mrd. kr] Budsjettutvikling 2011-2017 Region vest: totalbudsjett 16 14

Detaljer

Hardangerbrua Innlegg på konferanse om ferjefri E39 på Nordfjordeid 07.01.2014 ved styreleiar Einar Lutro

Hardangerbrua Innlegg på konferanse om ferjefri E39 på Nordfjordeid 07.01.2014 ved styreleiar Einar Lutro Hardangerbrua Innlegg på konferanse om ferjefri E39 på Nordfjordeid 07.01.2014 ved styreleiar Einar Lutro Slik gjorde me det Hardangerbrua As Stifta 8.januar 1987 Selskapets formål er bygging av bro

Detaljer

Prosjekter i Finnmark 2015-2029

Prosjekter i Finnmark 2015-2029 Regionvegsjef Torbjørn Naimak Barents Industri 25. november 2015 Prosjekter i Finnmark 2015-2029 Gednje brøytestasjon i forrige uke. Foto: Odd Walter Hirsavaara Rekordhøy aktivitet i nord 2015: 3,3 milliarder

Detaljer

Kostnadsreduksjonar innan samferdsle

Kostnadsreduksjonar innan samferdsle Kostnadsreduksjonar innan samferdsle Orientering i Sogn regionråd 6. november 2015 Nytt inntektssystem Nytt inntektssystem frå 2015 Redusert rammetilskot på 278,5 mill. kr fram mot 2019. Tapskompensasjon

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 06.06.2007 Tid: Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 06.06.2007 Tid: Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 06.06.2007 Tid: Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 16/07 07/710 MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

RV9 - LIVSÅRA I SETESDAL

RV9 - LIVSÅRA I SETESDAL GUL MIDTSTRIPE til hovden innan 2023 RV 9 SETESDAL VEGEN HEIM - VEGEN FRAM RV9 - LIVSÅRA I SETESDAL Trygg og effektiv Rv 9 gjennom Setesdal er ein grunnpilar for vidare utvikling og vekst i regionen. Nasjonal

Detaljer

Bustadmarknaden i Sogn. Presentasjon for Sogn Regionrådsdag Tirsdag 21.april 2015 Leikanger

Bustadmarknaden i Sogn. Presentasjon for Sogn Regionrådsdag Tirsdag 21.april 2015 Leikanger Bustadmarknaden i Sogn Presentasjon for Sogn Regionrådsdag Tirsdag 21.april 2015 Leikanger Bakgrunn Mangel på adekvate bustader for sal eller leige er i stigande grad dei siste åra trekt fram som ein viktig

Detaljer

GUL MIDTSTRIPE TIL HOVDEN INNAN 2023 RV9 SETESDAL VEGEN HEIM - VEGEN FRAM

GUL MIDTSTRIPE TIL HOVDEN INNAN 2023 RV9 SETESDAL VEGEN HEIM - VEGEN FRAM GUL MIDTSTRIPE TIL HOVDEN INNAN 2023 RV9 SETESDAL VEGEN HEIM - VEGEN FRAM RV9 - LIVSÅRA I SETESDAL Trygg og effektiv Rv9 gjennom Setesdal er ein grunnpilar for vidare utvikling og vekst i regionen. Nasjonal

Detaljer

HØYRINGSUTTALE TIL RAPPORTEN "BELØNNINGSORDNINGA FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK - FORSLAG TIL NY INNRETTNING"

HØYRINGSUTTALE TIL RAPPORTEN BELØNNINGSORDNINGA FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK - FORSLAG TIL NY INNRETTNING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200507791-161 Arkivnr. 831 Saksh. Eriksrud, Marte Hagen Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.01.2013 31.01.2013 HØYRINGSUTTALE TIL

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

R A P P O R Vassdekt areal og vassføring i Jølstra Grunnlag for konsekvensutgreiingane

R A P P O R Vassdekt areal og vassføring i Jølstra Grunnlag for konsekvensutgreiingane Jølstra kraftverk, Jølster kommune, Sogn og Fjordane fylke R A P P O R Vassdekt areal og vassføring i Jølstra Grunnlag for konsekvensutgreiingane T Rådgivende Biologer AS 1807 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS

Detaljer

Nyttekostnadsanalyse av bedre infrastruktur for Sør-Helgeland

Nyttekostnadsanalyse av bedre infrastruktur for Sør-Helgeland Sammendrag: Nyttekostnadsanalyse av bedre infrastruktur for Sør-Helgeland TØI rapport 1192/2012 Forfatter(e): Viggo Jean-Hansen Oslo 2012, 49 sider Vi har gjennomført en nyttekostnadsanalyse av ny infrastruktur

Detaljer

E134 HAUKELI E134 KNYTTER NORGE SAMMEN SØR-VEST SØR-ØST POTENSIAL - OG VESTLANDET TIL KONTINENTET, UTENOM OSLO OSLO OSLO - BERGEN KORTESTE VEI

E134 HAUKELI E134 KNYTTER NORGE SAMMEN SØR-VEST SØR-ØST POTENSIAL - OG VESTLANDET TIL KONTINENTET, UTENOM OSLO OSLO OSLO - BERGEN KORTESTE VEI Sverige BERGEN E134 HAUKELI KNYTTER NORGE SAMMEN VEST ØST SØR-VEST SØR-ØST - OG VESTLANDET TIL KONTINENTET, UTENOM OSLO E134 DRAMMEN OSLO POTENSIAL HAUGESUND OSLO - BERGEN KORTESTE VEI STAVANGER GRENLAND

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

Hva skjer i Møre og Romsdal?

Hva skjer i Møre og Romsdal? Hva skjer i Møre og Romsdal? Lage Lyche Samferdslesavdelinga Norvegkonferansen 7. sept 2010 1 Innovative Møre og Romsdal Verdensrekord i djupne på undersjøisk fjelltunnel (Eiksundsambandet) 287 meter Ei

Detaljer

Nye Bergensbanen. Adelheid Nes Plankonferansen 28-29 10 2014 GODSTRAFIKK TURISME PERSONTRAFIKK PENDLING MILJØ NATUR HURTIG POSITIV FART

Nye Bergensbanen. Adelheid Nes Plankonferansen 28-29 10 2014 GODSTRAFIKK TURISME PERSONTRAFIKK PENDLING MILJØ NATUR HURTIG POSITIV FART Nye Bergensbanen Adelheid Nes Plankonferansen 28-29 10 2014 Innhald Kva? Ei skildring av dagens Bergensbane Korleis? Nye Bergensbanen Kvifor? Bergensbanen i ein større samanheng Forum Nye Bergensbanen

Detaljer

Bergensbanen Samfunnsanalyse TØI Arbeidsstrategi for FNB

Bergensbanen Samfunnsanalyse TØI Arbeidsstrategi for FNB Bergensbanen Samfunnsanalyse TØI Arbeidsstrategi for FNB Transport- og Logistikkdagen Bergen den 20.sept.-2010 Forum Nye Bergensbanen Stifta 1993 Medlemmer er alle kommunar og fylkeskommunar langs Bergensbanen

Detaljer

Trafikkstatistikk for bomringen i Bergen - per september 2013.

Trafikkstatistikk for bomringen i Bergen - per september 2013. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen MELDING Til: Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Dato: 17. oktober 2013 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201307938-1/BJORMI Arkivnr.: 815 Trafikkstatistikk for bomringen

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer