Høyring - Ferjerute Vangsnes - Hella - Dragsvik og Mannheller - Fodnes ved neste kontraktsperiode

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høyring - Ferjerute Vangsnes - Hella - Dragsvik og Mannheller - Fodnes ved neste kontraktsperiode"

Transkript

1 Side 1 av 12 Saksbehandlar: Eva Solhaug Fosshagen og Inger Grete Skjeldestad Avdeling: Samferdsleavdelinga Sak nr.: 13/ Høyring - Ferjerute Vangsnes - Hella - Dragsvik og Mannheller - Fodnes ved neste kontraktsperiode Fylkesdirektøren rår hovudutval for samferdsle til å gje slik tilråding: Hovudutvalet rår fylkesutvalet til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkesrådmannen sitt framlegg til rutetabell for 3-ferjeløysinga på sambandet Vangsnes - Hella - Dragsvik bør leggast til grunn ved anbodsutlysinga. Jf. saksframstillinga. 2 Dersom det vert 3-ferjeløysing heile året, bør det fråvikast stiv rutetabell frå Dragsvik til Hella med avgangstid kl og kl frå Dragsvik. 3 Statens vegvesen må utarbeide ny rutetabell for Mannheller - Fodnes der det vert teke omsyn til at det vert bygd ny liggekai på Mannheller. 4 Ny liggekai på Mannheller må vere ferdig til oppstart av anbodskontrakt med nye rutetider. 5 Dersom det vert endra avgangstid frå Fodnes til kl.21.30, må avgangen frå Hella endrast til kl Vedlegg: Inngåande brev frå Statens vegvesen av Andre dokument som ikkje ligg ved: SAKSFRAMSTILLING 1. Samandrag Statens vegvesen skal lyse ut ferjesambanda Vangsnes - Hella - Dragsvik og Mannheller - Fodnes gjeldande frå 2016 eller Ein opnar for heilårleg 3-ferjeløysing på Vangsnes Hella - Dragsvik, men bed samstundes om pris på 2-ferjeløysing utanom sommarperioden. 2-ferjeløysinga skil seg frå dagens vinterrute ved fleire avgangar, auka opningstid og endring i avgangstidspunkta. Det er ikkje mogleg å vidareføre dagens rutetabell og samtidig auke tal avgangar. I forslaget til rutetabell med 2-ferjeløysing er det ikkje lagt opp til stive rutetider. Det som skil framlegg til 3-ferjeløysinga mot dagens sommarrute, er fleire avgangar, auka opningstid og endring av avgangstidspunkta. Alle avgangane på strekninga Vangsnes - Dragsvik må gå innom Hella. Ferjeruta har i stor grad stiv 30 minutt frekvens mellom kl Dei første rundturane om morgonen og dei siste rundturane om kvelden har like avgangstider både for 2- og 3-ferjeløysing, men mindre endringar i høve dagens rutetabellar. Sidan det vert lagt opp til å auke tal avgangar, samt justere opningstider på sambandet, må avgangstidene i eksisterande tabell endrast. For dei fleste er det positivt med stive rutetider. I dag har vi det på Mannheller - Fodnes, Lavik - Oppedal og Anda - Lote. Sidan dette er høgfrekvente samband med ei overfartsstrekning, har det vore få negative konsekvensar knytt til stive rutetider på desse sambanda.

2 Vangsnes - Hella - Dragsvik er eit trekantsamband der mange av buss- og ferjerutene korresponderer på Hella med vidare korrespondansar i Sogndal, Fodnes og Vadheim. Ferjerutene er tilpassa arbeidsreisande og bussruter. Sambandet er eit «justeringssamband». Side 2 av 12 For å få til hensiktsmessige stive rutetider på sambandet Vangsnes- Hella - Dragsvik er det ein føresetnad med tre ferjer. Først då får vi tilstrekkeleg frekvens, samstundes som det er mogleg å etablere Hella som eit korrespondansepunkt. Det er nokre avgangar som er viktigare å legge til rette for enn andre. Vi tenkjer då på avgangane frå Dragsvik kl og kl (til Hella). Bussane kan ikkje reise med avgangane kl og dersom ein skal få korrespondansar i Sogndal. Dersom ferjene kan fråvike stiv rutetabell og gå kl og 13.25, vil dette opplevast som positivt for alle gjennomgåande bussreisande, men det kan vere uheldig for trafikantane at avgangen går 5 min tidlegare i 3- ferjesambandet. Innbyggjarar frå Vik har fleire gonger kome med innspel om at det er få direkte bussruter Sogndal - Vik. Slik dei nye ferjerutene no ligg føre, både med 2- og 3-ferjeløysing, vil det verte meir venting på Hella eller i Sogndal. Ei bussrute frå Hella har med seg reisande både frå Vik og Balestrand, difor må bussen vente på begge ferjene. Om vi gjer endringar i bussrutene for å unngå ventetid på Hella, vil det verte lenger ventetid i Sogndal for dei som skal vidare. Det vil opplevast som negativt for lokalreisande nær Sogndal. Det vil vere uråd å få til fleire avgangar, stive rutetider og utvida opningstid om kvelden utan at det skal få konsekvensar for bussrutene. Fylkesrådmannen har snudd om på tabellane frå vegvesenet og meiner framlegget til nye tabellar er det optimale vi kan få til innanfor seglingsmønsteret og driftstida til ferjene. Statens vegvesen har i høyringsutkastet ikkje lagt opp til at det skal gå ferjeruter til/frå Balestrand om morgonen. Dette inneber at det må opprettast ny bussrute frå Balestrand kl til Dragsvik. Statens vegvesen har i sitt høyringsutkast lagt til grunn at sommarperioden skal endrast frå og til I forslaget er det lagt inn auka opningstid og fleire avgangar enn i dagens rutetabell. Det vil ikkje få konsekvensar for skulerutene. Dersom det vert 2-ferjeløysing får vi ulike avgangstider sommar og vinter på nokre avgangar. Statens vegvesen har i høyringsutkastet til ny rutetabell ikkje teke omsyn til forslaget i handlingsprogrammet for Nasjonal transportplan (2023) der det ligg inne bygging av kvilekai på Mannheller i Byggestart må framskundast og kaia må vere klar til januar Vegvesenet må ta omsyn til den nye kvilekaia i rutetabellen når dei lyser sambandet ut på anbod. Då kan B-ferja få utvida opningstid for å gje skule- og arbeidsreisande eit betre tilbod, særleg om morgonen. 2. Bakgrunn Bakgrunn for at saka er reist Statens vegvesen skal lyse ut drifta av riksvegferjesambanda Vangsnes - Hella - Dragsvik og Mannheller - Fodnes på anbod. Gjeldande kontraktar går ut med opsjon på forlenging i eitt år. Det er ikkje endeleg avklart i kva grad opsjonen vil bli nytta eller ikkje, så oppstart av neste kontraktsperiode blir enten januar 2016 eller januar Forslag til nye ruter er sendt på høyring til fylkeskommunen og kommunane Leikanger, Sogndal, Lærdal, Aurland, Vik og Balestrand.

3 Side 3 av 12 Sambandet Vangsnes - Hella - Dragsvik vil bli lyst ut med to rutetabellar. Ein rutetabell som er basert på dagens vinterruter med to ferjer og ei sommarrute med tre ferjer. Den andre rutetabellen er 3-ferjeløysing heile året (opsjonsrute). Kva for ein av dei to rutetabellane som blir vald, vert avgjort av Statens vegvesen i etterkant av innleveringa. Ferjene for både 2- og 3-ferjeløysinga er lagt opp til å gå i ein pendel etter følgjande mønster: Vangsnes - Hella - Dragsvik - Hella - Vangsnes. Mønsteret medfører at trafikk på strekninga Vangsnes - Dragsvik må bli med ferja innom Hella slik det er om vinteren i dag. Statens vegvesen har i sitt høyringsutkast lag til grunn at sommarperioden skal endrast frå til og I forslaget er det lagt inn auka opningstid og fleire avgangar enn i dag. I 3- ferjeløysinga vert det lagt opp til stiv 30 minutt frekvens deler av dagen. I høyringsutkastet for begge alternativa er det endringar i avgangstidspunkta i forhold til dagens rutetabell. Det vert ikkje lagt opp til ei vidareføring av den eine ferjeavgangen til/frå Balestrand om morgonen. Forslaget til rutetabell på Mannheller - Fodnes er mykje lik dagens rutetabell. Det vil gå to ferjer i sambandet med 20 minutt intervall i perioden kl Rutetabellen om morgonen vil gå med ei ferje i 30 minutt intervall som i dag. Det er lagt inn forslag om 30 minutt intervall i perioden kl til 22.30, mot 40 minutt intervall i dag, utført med ei ferje. 3. Høyringsframlegg Vangsnes - Hella - Dragsvik Ny 3-ferjeløysing I dag går det tre ferjer i sommarperioden. Som vi kan sjå av tabellane under, er det ferjeavgangar i høyringsframlegget frå vegvesenet som ikkje er samanfallande med avgangstidspunkta i dag, og såleis ikkje vil passe med dagens bussruter. Sogndal er eit knutepunkt for busseruter og har korrespondansar i «alle» retningar. Det er ikkje enkelt å endre eit avgangstidspunkt på ei bussrute utan at det får konsekvensar for fleire andre bussruter. Fylkesrådmannen har sett opp forslag til nye tabellar som er betre tilpassa viktige bussruter. Tabellane viser rutene i dag, høyringsutkastet frå Statens vegvesen og fylkesrådmannen sitt framlegg til nye avgangstider. Statens vegvesen har kvalitetssikra at fylkesrådmannen sine framlegg til nye tabellar er praktisk mogleg å gjennomføre i høve seglingsmønsteret til ferjene og opningstid. Vegvesenet tek likevel atterhald om logisk brest i framlegga til nye tabellar.

4 Side 4 av 12 Dragsvik - Hella 27 daglege avgangar i sommarperioden utført av tre ferjer i dag 31daglege avgangar heile året i høyringsutkastet sommarperioden er utvida til å gjelde , mot i dag avgangane merka med * har samband med buss Hella - Dragsvik Dragsvik - Hella * * * * * * * * * * * * * * * * Med ei 3-ferjeløysing vert det lagt opp til stive avgangstider. Det vert faste rutetider Hella - Dragsvik ti minutt over heil og halv time frå kl til og med avgangen kl Dagsvik - Hella får faste avgangar kvar heile og halve time frå kl til og med avgangen kl I høyringsutkastet frå vegvesenet legg dei opp til avvik frå den stive tabellen kl og frå Hella, og kl frå Dragsvik. Dette har dei gjort for å prøve å leggje til rette for eit best mogleg tilbod til pendlarar med buss. I framlegget frå fylkesrådmannen fråvik vi dei stive avgangstidene frå Dragsvik kl og til kl og for at det skal vere mogeleg å oppretthalde korrespondanse mellom bussruter i Sogndal.

5 Side 5 av 12 Andre opplysningar Ved gjennomgang av høyringsutkastet frå vegvesenet ser vi at det er over ein time mellom to av avgangane om morgonen. Det er difor sett inn ein ny rundtur for å betre dette, slik at tal avgangar no er 32. Konsekvensar for bussrutene Nettbuss Sør AS, Region Sogn og Fjordane legg til grunn 50 min reisetid Sogndal - Hella. Avgang i dag Ny avgang Konsekvens Hella - Dragsvik Kl Kl Ok. Får til korrespondanse Dragsvik - Balestrand. Kl Kl Berre søndagsrute. Ok å starte 15 min. før frå Sogndal. Kl Kl Rute Sogndal-Førde. Ok å starte 5 min seinare frå Sogndal Kl Kl Ok å starte 5 min. tidlegare frå Sogndal. Kl Kl Avgangen frå Sogndal utsett med 15 min til kl Lenger ventetid i Sogndal for reisande frå Skei og Bergen. Vert 20 min ventetid på Hella, mot 5 min i dag. Går ikkje bussrute frå Dragsvik. Kl KL Dersom det vert endra rutetid frå Fodnes frå kl til rekk ikkje bussen ferja kl på Hella. Avgangen må endrast til kl Dragsvik - Hella Kl Kl Det er lagt opp til at alle ferjeavgangar skal gå frå Dragsvik i neste anbodsperiode. Dette medfører at vi må sette opp ei ny bussrute Balestrand kl Dragsvik. Framleis korrespondanse med bussen kl på Hella. KL Kl Kan ikkje ta ferja kl pga. korrespondanse i Sogndal til Oslo, Bergen og Lillehammer. Ruta må starte 20 min. tidlegare frå Vadheim. Vil medføre 20 min lenger venting i Sogndal. Har allereie 20 min i dag. Kl Kl Kan utsette avgangen frå Førde med 20 min til kl Har korrespondanse i Sogndal om sommaren til Lærdal kl Kl Kl Kan ikkje ta ferja kl pga. korrespondanse i Sogndal til Oslo og Bergen. Ruta må starte 25 min. tidlegare frå Vadheim. Vil medføre 25 min lenger venting i Sogndal. Har allereie 10 min i dag. Kl Kl Ok. Må framskunde ruta frå Førde med 10 min. Ny avgangstid kl Kl Kl Ok. Kl Kl Er i korrespondanse med nattruta til Oslo i Sogndal. Kan ikkje endre denne avgangen. Kort oppsummering For avgangane frå Hella får det ikkje så store konsekvensar. Viss det vert gjort endringar på avgangen frå Fodnes kl til 21.30, må avgangen frå Hella endrast til Dette kan medføre endringar på dei seinaste ferjeavgangane. Skal pendlarar kunne reise med avgangen kl frå Dragsvik, må vi opprette ny bussrute Balestrand - Dragsvik kl då ferja ikkje skal gå til/frå Balestrand lenger. Det vert lenger ventetid i Sogndal for dei som må kome med ferja kl , mot kl i dag. Ikkje mogleg å ta avgangen kl Det same vert det for avgangen kl mot kl i dag. Reisande får inntil 20 minutt lenger ventetid i Sogndal.

6 Side 6 av 12 Kan avgangane frå Dragsvik kl og fråvike stiv rutetabell og gå kl og 13.25? Ei slik endring vil redusere ventetida med 20 min. for dei som skal reise vidare frå Sogndal. Vangsnes - Hella 22 daglege avgangar i sommarperioden utført av tre ferjer i dag 31 daglege avgangar heile året i høyringsutkastet 31 daglege avgangar i perioden om det vert 2-ferjeløysing om vinteren avgangane merka med * har samband med buss. Vangsnes - Hella Hella - Vangsnes * * * * * * * * * * * * * * Med ei 3-ferjeløysing vert det lagt opp til stive avgangstider. Det vert faste rutetider Vangsnes - Hella kvart over heil og kvart på heil time frå kl til og med avgangen kl Hella - Vangsnes får faste avgangar 10 minutt på halv og heil time frå kl til og med avgangen kl I høyringsutkastet frå vegvesenet legg dei opp til avvik frå den stive tabellen kl frå Hella. Fylkesrådmannen sitt framlegg til med avgang kl frå Hella er ei betre

7 rute enn avgangen kl Med fylkesrådmannen sitt framlegg er det ikkje nødvendig å fråvike stiv rutetabell. Side 7 av 12 Konsekvensar for bussrutene Nettbuss Sør AS, Region Sogn og Fjordane legg til grunn 50 min. reisetid Sogndal - Hella. Avgang i dag Ny avgang Konsekvens Vangsnes - Hella Kl Kl Ruta må starte 5 min seinare frå Vik. Kortare ventetid på Hella enn i dag. Kl Kl Ok. Ny avgangstid for bussen frå Hella kl Kl Kl Ruta må gå 30 min tidlegare frå Vik. Det medfører 10 min. lenger ventetid på Hella. I tillegg vert det 25 min ventetid i Sogndal mot 10 min i dag. Dersom vegvesenet kan avvike stiv rutetabell frå Dragsvik kl til 13.25, kan reisande kome med ferja kl frå Vangsnes. Kl Kl Ok. 5 minutt seinare avgang frå Vik. Kl Kl Ruta kjem frå Bergen/Vinje. Har 15 min ventetid i dag. Får ytterlegare 10 min. ventetid på Vangsnes. Ny avgangstid frå Fresvik. Hella - Vangsnes Kl Kl Ok. Unngår 5 min. ventetid på Hella som det er i dag. Kl Kl Vert 10 min. ventetid på Vangsnes. Går buss frå Vangsnes kl til Vinje/Bergen. Kl Kl Ok. Seinare avgang frå Sogndal og Vangsnes. Kl Kl Ok. 10 min. lenger venting på Hella, 5 min. i dag. Kan ikkje reise seinare frå Sogndal pga. Hella - Dragsvik. Bussen skal til Vadheim. Kl Kl Avgang frå Sogndal kl Dette medfører 25 min ventetid på Hella. Bør ikkje ta ventetida i Sogndal pga. lokalreisande frå sjukehusbussen. Bussen skal køyre i rute frå Hella kl til Sogndal. Kl Kl Avgangen frå Sogndal vert utsett til kl min ventetid for reisande frå Skei og 20 min for reisande frå Bergen som skal mot Hella. Kl Kl min. lenger venting på Hella. 20 min. i dag. Er i korrespondanse med bussen frå Oslo og Bergen. Ikkje rute frå Vangsnes. Kort oppsummering Ny avgangstid frå Vangsnes kl medfører til saman 35 min lenger ventetid for reisande med buss frå Hella. Dette vert betre om vegvesenet kan fråvike stiv avgangstid frå Dragsvik kl Reisande kan då ta ferja kl Vert auka ventetid på Hella og Vangsnes for dei som skal reise med buss eller ferje. Ny avgang frå Hella kl medfører 25 min venting på Hella. Bør ikkje ta ventetida i Sogndal for dei som kjem med sjukehusbussen frå Førde. Ny 2-ferjeløysing I dag er det 2-ferjeløysing i vinterperioden. Sidan det skal gå tre ferjer om sommaren etter tabellen med 3-ferjeløysing, har fylkesrådmannen samanlikna tabellen på 3-ferjeløysing med 2- ferjeløysing. Vi har sett på om det er ulike avgangstidspunkt på dei ferjene som har korrespondanse med buss. Dersom vi skal operere med ulike avgangstider på ferjene sommar og vinter, vil det få konsekvensar for nokre bussruter og annonsering av desse.

8 Side 8 av 12 Fylkesrådmannen har sett opp eit forslag til for å prøve å få mest mogleg like ruter sommar og vinter. Tabellen under viser rutene i dag, høyringsutkastet frå Statens vegvesen og fylkesrådmannen sitt framlegg til nye avgangstider. Statens vegvesen har kvalitetssikra at fylkesrådmannen sine framlegg til nye tabellar er praktisk mogleg å gjennomføre i høve seglingsmønsteret til ferjene og opningstid. Vegvesenet tek likevel atterhald om logisk brest i framlegga til nye tabellar. Hella - Dragsvik 24 daglege avgangar i vinterperioden daglege avgangar i høyringsutkastet i vinterperioden avgangane som er merka med * har samband med buss Hella - Dragsvik Dragsvik - Hella * * * * * * * * * * * * * * * * Med ei 2-ferjeløysing er det ikkje råd å få til stive avgangstider. Om sommaren skal sambandet trafikkerast med tre ferjer etter tabellane med 3-ferjeløysing.

9 Side 9 av 12 Konsekvensar for bussrutene Nettbuss Sør AS, Region Sogn og Fjordane legg til grunn 50 min. reisetid Sogndal - Hella. Avgang i dag Ny avgang Konsekvens Hella - Dragsvik Kl Kl Ok. Får til korrespondanse Dragsvik - Balestrand. Kl Kl Kun søndagsrute. Ok å starte 20 min. tidlegare frå Sogndal. Kl Kl Rute Sogndal-Førde. Ok å starte seinare frå Sogndal. Kl Kl Ok å starte 5 min. tidlegare frå Sogndal. Kl Kl Ventetid på 20 min. Ikkje bussrute frå Dragsvik. Kl Kl Avgangen frå Sogndal utsett med 15 min til kl Lenger ventetid i Sogndal for reisande frå Skei og Bergen. Vert 15 min ventetid på Hella, mot 5 min i dag. Går ikkje bussrute frå Dragsvik. Kl Kl Dersom det vert endra rutetid frå Fodnes frå kl til rekk ikkje bussen ferja kl på Hella. Avgangen må endrast til kl Dragsvik - Hella Kl Kl Det er lagt opp til at alle ferjeavgangar skal gå frå Dragsvik i neste anbodsperiode. Dette medfører at vi må sette opp ei ny bussrute Balestrand kl Dragsvik. Framleis korrespondanse med bussen kl på Hella. KL Kl Kan ikkje ta ferja kl pga. korrespondanse i Sogndal til Oslo, Bergen og Lillehammer. Ruta må starte 20 min. tidlegare frå Vadheim. Vil medføre 20 min lenger venting i Sogndal. Har allereie 20 min i dag. Kl Kl Kan ikkje ta ferja kl pga. korrespondanse i Sogndal til Oslo og Bergen. Ruta må starte 25 min tidlegare frå Vadheim. Vil medføre 25 min lenger venting i Sogndal. Har allereie 10 min i dag. Kl Kl Ok. Må framskunde ruta frå Førde med 10 min. Ny avgangstid kl Kl Kl Ok. Kl Kl Er i korrespondanse med nattruta til Oslo i Sogndal. Kan ikkje endre denne avgangen.

10 Side 10 av 12 Vangsnes - Hella 23 daglege avgangar i vinterperioden daglege avgangar om vinterperioden i høyringsutkastet avgangane som er merka med * har samband med buss Vangsnes - Hella Hella - Vangsnes * * * * * * * * * * * * * * * * Med ei 2-ferjeløysing er det ikkje råd å få til stive avgangstider. Om sommaren skal sambandet trafikkerast med tre ferjer etter tabellane med 3-ferjeløysing.

11 Konsekvensar for bussrutene Nettbuss Sør AS, Region Sogn og Fjordane legg til grunn 50 min. reisetid Sogndal - Hella. Side 11 av 12 Avgang i dag Ny avgang Konsekvens Vangsnes - Hella Kl Kl Korrespondanse i Sogndal til Oslo, Bergen og Lillehammer. Ruta må starte 20 min. tidlegare frå Vadheim. Vil medføre 20 min lenger venting i Sogndal. Har allereie 20 min i dag Kl Kl Vert 20 min ventetid på Hella. Kl Kl Ruta må gå 20 min tidlegare frå Vik. Det vert 25 min ventetid i Sogndal mot 10 min i dag. Korrespondanse til Oslo og Bergen. Kl Kl Ruta kjem frå Bergen/Vinje. Ok. Har 15 min ventetid i dag. Kl Kl Ok. Hella - Vangsnes Kl Kl Ok. Unngår 5 min. ventetid på Hella som det er i dag. Kl Kl Vert 10 min. ventetid på Vangsnes. Går buss frå Vangsnes kl til Vinje/Bergen. Kl Kl Ok. Tidlegare avgang frå Sogndal og Vangsnes. Kl Kl Ok. Kl Kl Avgang frå Sogndal kl Dette medfører 25 min ventetid på Hella. Bør ikkje ta ventetida i Sogndal pga. lokalreisande frå sjukehusbussen. Bussen skal køyre i rute frå Hella kl til Sogndal. Kl Kl min. lenger venting på Hella. 20 min. i dag. Er i korrespondanse med bussen frå Oslo og Bergen. Ikkje rute frå Vangsnes. 5. Høyringsframlegg Mannheller - Fodnes I høyringsutkastet frå Statens vegvesen er det lagt opp til same rutetabell som i dag fram til kl Etter det er det halvtimes ruter fram til kl , mot 40 minutts avgangar i dag. Ei ferje i dette sambandet kan ha ei dagleg driftstid på 14 timar med same skiftet. B-ferja har ei driftstid i sambandet på 12 timar. I tillegg kjem ein time gangtid både til og frå kvilekaia på Kaupanger. Dette gjer at B-ferja ikkje kan vere operativ i meir enn 12 timar i sambandet. I forslag til handlingsprogram for Nasjonal transportplan (2023) frå Statens vegvesen er det foreslått å bygge kvilekai på Mannheller i Når den nye kvilekaia er på plass, vert det to «ledige» timar som kan settast inn i drifta. Dette gjer at sambandet kan starte opp med 20 min. frekvens ein time tidlegare og halde på ein time lenger. Pendlarar og skuleelevar må reise med avgangen frå Fodnes kl for å kome tidsnok til skule- og arbeidstart. Dette medfører ei ventetid på 20 minutt før skulestart. Ein avgang kl frå Fodnes vil vere meir tilpassa arbeidspendlarar og elevar som pendlar til vidaregåande skule i Sogndal. Det vil vere råd å endre bussrutene om morgonen utan at det vil få konsekvensar for korrespondansar vidare frå Sogndal.

12 Side 12 av 12 Rutebussar frå Oslo og Bergen brukar avgangen frå Fodnes kl i dag. I den nye rutetabellen er avgangen sett til kl Dersom det vert slik, må avgangen frå Hella kl endrast til kl pga. korrespondanse vidare frå Sogndal utover langs fjorden, til Vadheim. Vegvesenet må utarbeide ny rutetabell Mannheller - Fodnes som tek omsyn til at kvilekaia er klar til januar 2016 og at B-ferja får utvida opningstid. 6. Konklusjon/tilråding Det er positivt at det vert lagt opp til fleire avgangar, utvida opningstid og stivare rutetider. Dei nye avgangstidene passar ikkje så godt saman med viktige rutefunksjonar som arbeidsreiser, skuleskyss og busskorrespondansar. Difor har fylkesrådmannen utarbeidd forslag til nye tabellar. Fylkesrådmannen tilrår at Statens vegvesen legg Framlegg med tre ferjer Vangsnes - Hella - Dragsvik til grunn når nytt anbod skal lysast ut. For sambandet Vangsnes - Hella - Dragsvik vil 3-ferjeløysinga med lik rutetabell heile året vere det mest optimale både for bussreisande og trafikkantar. Nokre avgangar bør tilpassast for buss i rute med viktige korrespondansar i Sogndal. Dette gjeld avgangane frå Dragsvik kl og til Hella. Fylkesrådmannen tilrår at vegvesenet fråvik stiv rutetabell slik at ferjene går kl og Dette vil opplevast som positivt for alle gjennomgåande busspassasjerar. I forslag til handlingsprogram for Nasjonal transportplan (2023) frå Statens vegvesen vert det lagt opp til at det skal byggast kvilekai på Mannheller i Dette er ikkje nemnt i høyringsbrevet. Når ny kvilekai er på plass på Mannheller, får B-ferja utvida opningstida si med to timar. Fylkesrådmannen legg til grunn at ein av dei timane vert brukt om morgonen slik at det vert avgangar kvart 20. minutt frå kl frå Mannheller og Fodnes. Ny kvilekai må vere på plass før 2016 dersom det vert anbodsoppstart januar Fylkesrådmannen legg til grunn at vegvesenet utarbeider ny rutetabell Mannheller - Fodnes som tek omsyn til at kvilekaia er klar til januar 2016 og at B-ferja får utvida opningstid. Dersom det vert endra avgangstid frå Fodnes til kl , må avgangen frå Hella kl endrast til kl

1. Opsjonen på ferjesambandet bør ikkje nyttast. Ny kontraktsperiode bør vere frå januar 2017.

1. Opsjonen på ferjesambandet bør ikkje nyttast. Ny kontraktsperiode bør vere frå januar 2017. Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Inge Horstad, Knut Gunnar Fonn, Samferdsleavdelinga Sak nr.: 14/465-2 Høyring: Ferjer Anda - Lote ved neste kontraktsperiode Framlegg til vedtak: Fylkesrådmannen

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

1. Sogn og Fjordane fylkeskommune vidarefører sin produksjon på Hol-Aurland, Maurstad- Åheim og Folkestad Nordfjordeid.

1. Sogn og Fjordane fylkeskommune vidarefører sin produksjon på Hol-Aurland, Maurstad- Åheim og Folkestad Nordfjordeid. Side 1 av 6 Saksframlegg Saksbehandlar: Øystein Hunvik, Samferdsleavdelinga Sak nr.: 13/7031-3 Fylkeskryssande bussruter Framlegg til vedtak: Fylkesdirektøren rår hovudutval for samferdsle til å gjere

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2007/2258 Arkivkode: N02 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet FORSLAG NYE BUSSRUTER FRÅ 1.5.09 Administrasjonen si tilråding:

Detaljer

Søknad om nye ruteløyve for Nordfjordekspressen og Møreekspressen : : : Sett inn innstillingen under denne linja

Søknad om nye ruteløyve for Nordfjordekspressen og Møreekspressen : : : Sett inn innstillingen under denne linja Side 1 av 6 Saksframlegg Saksbehandlar: Øystein Hunvik, Eva Fosshagen og Inge Horstad, Samferdsleavdelinga Sak nr.: 15 / 8257-5 Søknad om nye ruteløyve for Nordfjordekspressen og Møreekspressen : : : Sett

Detaljer

Ruteendringar frå 19. juni 2016

Ruteendringar frå 19. juni 2016 Ruteendringar frå 19. juni 2016 Hovudutval for samferdsle 9. februar 2016 Rutetilbodet frå 19. juni 2016 I rutekjøpssaka som vart handsama i HS i oktober vart rutetilbodet for i år bestemt Fylkesdirektøren

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 06.03.2013

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 06.03.2013 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 13.02.2013 8873/2013 Frode Kvalheim Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 06.03.2013 Ruteendringsprosessen 2013 Bakgrunn Samferdselavdelinga har motteke

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.02.2012 10440/2012 Frode Kvalheim Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 07.03.2012 Ruteendringsprosessen 2012 ruteendringar. Bakgrunn Vi viser til

Detaljer

Ferjedrift Åfarnes-Sølsnes i perioda

Ferjedrift Åfarnes-Sølsnes i perioda saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.08.2017 84036/2017 Magne Hanestadhaugen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 06.09.2017 Ferjedrift Åfarnes-Sølsnes i perioda 10.09.2017-18.02.2018

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2013/1006 Arkivkode: N02 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet RUTEENDRINGSPROSESSEN 2014 - TILLEGGSFRÅSEGN Administrasjonen

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

Kostnader for bussar i kø i Bergensområdet

Kostnader for bussar i kø i Bergensområdet SKYSS Arkivnr: 2014/278-34 Saksbehandlar: Gudrun Einbu Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 06.09.2016 Fylkesutvalet 21.09.2016 Fylkestinget 04.10.2016 Kostnader for

Detaljer

Helgebrigder mai, pinse og jul 2015 og påske og mai 2016 for ferjeruter.

Helgebrigder mai, pinse og jul 2015 og påske og mai 2016 for ferjeruter. Helgebrigder mai, pinse og jul 2015 og påske og mai 2016 for ferjeruter. FREDAG 1.MAI 2015 TORSDAG 14.MAI 2015 (KRISTI HIMMELFARTSDAG) SØNDAG 17. MAI 2015 Desse rutene vert køyrd slik: Avg. Solvorn kl.

Detaljer

Endra konkurransesituasjon, løns- og drivstoffkostnader og at reiarlaga prisar risiko høgare, er dei viktigaste årsakene til at prisane går opp.

Endra konkurransesituasjon, løns- og drivstoffkostnader og at reiarlaga prisar risiko høgare, er dei viktigaste årsakene til at prisane går opp. Behandling i Fylkestinget - 15.10.2013 Fylkesrådmannen fremma følgjande forslag til uttale: Møre og Romsdal fylkeskommune har ved fleire høve peika på at manglande rammeoverføringar til drift av fylkesvegferjer

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

1. Samandrag I sak 13/12 vedtok hovudutval for samferdsle m.a. at strekninga Ånneland - Skipavika vert omklassifiserte frå fylkesveg til kommunal veg.

1. Samandrag I sak 13/12 vedtok hovudutval for samferdsle m.a. at strekninga Ånneland - Skipavika vert omklassifiserte frå fylkesveg til kommunal veg. Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Lars Erik Lunde, Samferdsleavdelinga Sak nr.: 15/819-5 Oppfølgjing av vedtak om omklassifisering av delar av fv. til kommunal veg Fylkesdirektøren rår hovudutval

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundveien 9 6404 Molde Ref. sak. 4917/2013/N02 Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2012/1720 1513/2013 N02

Detaljer

Tilpassing av ferjetilbodet i Hardanger som følgje av endring i trafikkgrunnlaget

Tilpassing av ferjetilbodet i Hardanger som følgje av endring i trafikkgrunnlaget SKYSS Arkivnr: 2015/4465-1 Saksbehandlar: Åshild Fossgard Sandøy Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 12.05.2015 Fylkesutvalet 19.05.2015 Tilpassing av ferjetilbodet i Hardanger

Detaljer

Møte i Hovudutval for samferdsle den

Møte i Hovudutval for samferdsle den Side 1 av 1 Samferdsleavdelinga Medlemane Fylkesrådmannen Regionvegsjefen Sakshandsamar: Oddveig Hove E-post: Oddveig.Hove@sfj.no Tlf.: 57 65 62 43 Vår ref. Sak nr.: 14/358-1 Gje alltid opp vår ref. ved

Detaljer

SAKSLISTE MØTEINNKALLING. HOVUDUTVAL FOR SAMFERDSLE Raftevolds Hotel, Hornindal Møtedato: Tid: 11:00

SAKSLISTE MØTEINNKALLING. HOVUDUTVAL FOR SAMFERDSLE Raftevolds Hotel, Hornindal Møtedato: Tid: 11:00 Organ: Møtestad: MØTEINNKALLING HOVUDUTVAL FOR SAMFERDSLE Raftevolds Hotel, Hornindal Møtedato: 12.04.2016 Tid: 11:00 Medlemene blir med dette innkalla til møte som nemnt ovafor. (Ev. forfall må meldast

Detaljer

Omklassifisering av fylkesveg til riksveg

Omklassifisering av fylkesveg til riksveg SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11976-38 Saksbehandlar: Helge Inge Johansen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 11.11.2015 Fylkesutvalet 03.12.2015 Omklassifisering

Detaljer

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet.

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Komite for næring og samferdsel Møtedato 21.11.2014 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 09:00 Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje

Detaljer

Omklassifisering av eksisterande strekningar på E134 i samband med bygging av Stordalstunnelen i Etne kommune - ny høyring

Omklassifisering av eksisterande strekningar på E134 i samband med bygging av Stordalstunnelen i Etne kommune - ny høyring SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/10276-15 Saksbehandlar: Knut Djuve Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 15.03.2017 Fylkesutvalet 30.03.2017 Omklassifisering av eksisterande

Detaljer

Tittel: Høyring - Forslag til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte

Tittel: Høyring - Forslag til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte Saksprotokoll Organ: Hovudutval for opplæring Møtedato: 21.11.2017 Sak nr.: 17 / 8252-6 Internt l.nr. 44354 / 17 Sak: 32 / 17 Tittel: Høyring - Forslag til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte 2018-2019

Detaljer

Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak:

Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: Side 1 av 8 Saksframlegg Saksbehandlar: Birte Tuxen Bø, Næringsavdelinga Sak nr.: 15/663-2 Kommunale næringsfond - tildeling 2015 Framlegg til vedtak: Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan

Detaljer

Ullensvang herad Eldrerådet. Møteprotokoll

Ullensvang herad Eldrerådet. Møteprotokoll Ullensvang herad Eldrerådet Møteprotokoll Møtedato: 20.03.2014 Møtetid: Kl. 13:15 14:45 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 001/14-008/14 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

FRAMTIDIG FERJELEIE PÅ VARALDSØY I KVINNHERAD KOMMUNE

FRAMTIDIG FERJELEIE PÅ VARALDSØY I KVINNHERAD KOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200306601-10 Arkivnr. 815 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 14.05.2008 22.05.2008 FRAMTIDIG FERJELEIE

Detaljer

Revidert Vest 39 - Samla finansierings- og utbyggingsplan for E 39 Kyststamvegen

Revidert Vest 39 - Samla finansierings- og utbyggingsplan for E 39 Kyststamvegen Revidert Vest 39 - Samla finansierings- og utbyggingsplan for E 39 Kyststamvegen Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: FORSLAG TIL VEDTAK 1. Vestlandsrådet viser til tidlegare handsaming

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Hotell Scandic Byparken, Bergen Møtedato: 26.02.2015 Tid: 12:00-16:30. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Hotell Scandic Byparken, Bergen Møtedato: 26.02.2015 Tid: 12:00-16:30. A. Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Hotell Scandic Byparken, Bergen Møtedato: 26.02.2015 Tid: 12:00-16:30 A. Desse møtte Faste medlemmar Harald N. Offerdal,

Detaljer

Vedlegg: AU-sak 6/13 Ferjedrift som flaskehals på kyststamvegen E39

Vedlegg: AU-sak 6/13 Ferjedrift som flaskehals på kyststamvegen E39 Vedlegg: AUsak 6/13 Ferjedrift som flaskehals på kyststamvegen E39 Bakgrunn Vestlandsrådet ba i møte 221012 arbeidsutvalet (AU) om sjå nærare på flaskehalsar som vi opplever langs kyststamvegen E39 som

Detaljer

Høyring - Kystruta Bergen - Kirkenes Ny konkurranseutsetting

Høyring - Kystruta Bergen - Kirkenes Ny konkurranseutsetting Vestlandsrådet Side 1 av 5 Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: 4 Tal uprenta vedlegg: 2 Høyring - Kystruta Bergen - Kirkenes Ny konkurranseutsetting Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Magne Svåi Arkiv: N30 Arkivsaksnr.: 13/565

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Magne Svåi Arkiv: N30 Arkivsaksnr.: 13/565 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Magne Svåi Arkiv: N30 Arkivsaksnr.: 13/565 Ferjesamband Solvorn - Ornes Godkjenning av rutealternativ og kostnadsoverslag. Val av entreprenør Rådmannen si tilråding: :::

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.04.2015 28276/2015 Rolf Stavik Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 05.05.2015 Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim Bakgrunn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

Kollektivstrategi for Hordaland - Årsrapport 2016

Kollektivstrategi for Hordaland - Årsrapport 2016 Trafikktilbod - Skyss Arkivnr: 2014/278-42 Saksbehandlar: Stine Karoline Olsen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 15.03.2017 Fylkesutvalet 30.03.2017 Fylkestinget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 056 A20 Arkivsaksnr.: 11/682-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 056 A20 Arkivsaksnr.: 11/682-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 056 A20 Arkivsaksnr.: 11/682-3 Overordna samarbeidsavtale: SFFK og kommunane TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Kommunestyret vedtek:

Detaljer

Korleis reiser du som er elev eller pendlar mellom Suldal og Sauda? Kollektivtransport til Sand på skuledagar

Korleis reiser du som er elev eller pendlar mellom Suldal og Sauda? Kollektivtransport til Sand på skuledagar Kollektivtransport i Suldal og Sauda frå 1.1.2016 Den nye brua over Sandsfjorden fører til at ferja blir nedlagd 1. januar 2016 og at buss og båtrutene blir endra. I dette heftet finn du rutetabellar og

Detaljer

SAK OM FASTLANDSSAMBAND FOR LERØY-BJELKARØY - FINANSIERING AV OMRÅDEREGULERING MED KONSEKVENSUTGREIING

SAK OM FASTLANDSSAMBAND FOR LERØY-BJELKARØY - FINANSIERING AV OMRÅDEREGULERING MED KONSEKVENSUTGREIING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201003266-29 Arkivnr. 714 Saksh. Grude, Nils Egil Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.02.2013 20.02.2013 SAK OM FASTLANDSSAMBAND

Detaljer

FRAMTIDIG KOLLEKTIVTILBOD TIL/FRÅ OSTERØY

FRAMTIDIG KOLLEKTIVTILBOD TIL/FRÅ OSTERØY HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201110438-7 Arkivnr. 853 Saksh. Rosenlund, Rolf Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 22.08.2012 28.08.2012 FRAMTIDIG KOLLEKTIVTILBOD

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 26.02.2017 19013/2017 Jesper Wiig Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 03.04.2017 Anbodsutlysing av "Nordmørspakken" Bakgrunn Fylkesrådmannen har i sak SA-14/17

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Formannskapet

Tilleggsinnkalling av Formannskapet MODALEN KOMMUNE Tilleggsinnkalling av Formannskapet Møtedato: 31.01.2017 Møtestad: Formannskapsrommet Møtetid: 09:00-12:00 Det vert eit kort møte i valstyret før lunsj - sjå eiga møteinnkalling. Eventuelle

Detaljer

OPPLÆRINGSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse

OPPLÆRINGSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/416-1 Saksbehandlar: Birthe Andersen Haugen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 07.02.2017 Høyring- endringar i opplæringslova Direkte

Detaljer

Samferdsle og universell utforming i Sogn og Fjordane

Samferdsle og universell utforming i Sogn og Fjordane Samferdsle og universell utforming i Sogn og Fjordane Øystein Hunvik, Sogn og Fjordane Fylkeskommune Kva skal eg snakke om? Litt generelt om kollektivtrafikk og universell utforming Våre erfaringar med

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2015 Næringsutvikling Fylkesgrenser kommunegrenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli

Detaljer

Bømlopakken - Gang- og sykkelveg langs Fv 542 Stokkabekken/Siggjarvåg - ny løysing treng godkjenning

Bømlopakken - Gang- og sykkelveg langs Fv 542 Stokkabekken/Siggjarvåg - ny løysing treng godkjenning SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/297-2 Saksbehandlar: Helge Inge Johansen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 12.02.2014 Fylkesutvalet 19.02.2014 Bømlopakken - Gang- og sykkelveg

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sogn Jord- og Hagebruksskule Møtedato: Tid: kl A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sogn Jord- og Hagebruksskule Møtedato: Tid: kl A. Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sogn Jord- og Hagebruksskule Møtedato: 06.12.2013 Tid: kl 0930-1400 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv Distad,

Detaljer

Planar for bybåtsambanda og turistrute Hardanger

Planar for bybåtsambanda og turistrute Hardanger Skyss Arkivnr: 2014/278-39 Saksbehandlar: Stine Karoline Olsen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 06.10.2016 Fylkesutvalet 20.10.2016 Planar for bybåtsambanda og

Detaljer

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting Side 1 av 5 Næringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Kristin Arnestad E-post: kristin.arnestad@sfj.no Tlf: 57 65 62 45 Vår ref. Sak nr.: 11/5776-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34646/11

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Helgebrigder mai, pinse og jul 2015 og påske og mai 2016 for lokalruter.

Helgebrigder mai, pinse og jul 2015 og påske og mai 2016 for lokalruter. Helgebrigder mai, pinse og jul 2015 og påske og mai 2016 for lokalruter. Ekspressbussruter i eige oppsett s. 164. FREDAG 1.MAI 2015 Det vert køyrt bussruter, som på ein ordinær søndag (sjå vanleg rutetabell)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 27/13 12/114 Kommunale bustader - oppfølging av rapport frå arbeidsgruppe.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 27/13 12/114 Kommunale bustader - oppfølging av rapport frå arbeidsgruppe. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2013 Tid: 08.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 24/13 12/432 Sikring mot naturskade, Nybøstrondi 25/13 12/514 Søknad om økonomisk

Detaljer

statens vegvesen Saksbehandler/innvalgsnr: Roald Gulbrandsøy -55516342

statens vegvesen Saksbehandler/innvalgsnr: Roald Gulbrandsøy -55516342 HORDALAND FYLKESKOMMUNE! Hordaland fylkeskommune Samferdselsavdelinga postboks 7300 5020 BERGEN statens vegvesen Saknr.^^-^pj^/i" Dok.nr.^ 1 8 OKT 2012 Arkivn. 553 Saksli ^^^^g) Eksp, U.olT. Behandlende

Detaljer

MØTEBOK. Fylkesrådet for eldre. Fylkeshuset Leikanger. Møtedato Kl. 10:00 15:00

MØTEBOK. Fylkesrådet for eldre. Fylkeshuset Leikanger. Møtedato Kl. 10:00 15:00 MØTEBOK Organ Møtestad Fylkesrådet for eldre Fylkeshuset Leikanger Møtedato 06.09.2016 Kl. 10:00 15:00 Faste medlemer til stades: Harald Ekroll, Kristoffer Skjolden, Henrik Oppen, Aud Karin Netland Forfall

Detaljer

ANSKAFFING AV BYBANEVOGNER OG FORLENGING AV EKSISTERANDE VOGNER - BYGGETRINN 3

ANSKAFFING AV BYBANEVOGNER OG FORLENGING AV EKSISTERANDE VOGNER - BYGGETRINN 3 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201000943-25 Arkivnr. 831 Saksh. Vedvik, Anne Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 05.06.2013 10.06.2013 11.06.2013-12.06.2013

Detaljer

MØTEBOK. Fylkeshuset - møterom Sygna. Møtedato Kl

MØTEBOK. Fylkeshuset - møterom Sygna. Møtedato Kl MØTEBOK Organ Møtestad Planutvalet Fylkeshuset - møterom Sygna Møtedato 03.06.2015 Kl. 09.00 Faste medlemer til stades: Åshild Kjelsnes, Ap Nils P. Støyva, Ap Jenny Følling, Sp Karen Marie Hjelmeseter,

Detaljer

Utviklingsprosjekt kollektivtrafikk på Søre Sunnmøre -

Utviklingsprosjekt kollektivtrafikk på Søre Sunnmøre - saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 11.04.2014 24546/2014 Svein Ivar Aarskog Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 07.05.2014 Utviklingsprosjekt kollektivtrafikk på Søre Sunnmøre - Garnes-prosjektet

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE Sakspapir

GLOPPEN KOMMUNE Sakspapir i -0'_::.:: ---N KOMMUNE _- - -: GLOPPEN KOMMUNE Sakspapir r' I Styre, utval komite m.m. Møtedato Sakser O vekstutvalet Avgjerd av : Oppvekstutvalet Arkiv: Al Arkivsaker.: Saksbehandlar : Arne Eikenes

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - STATENS VEGVESEN SITT FRAMLEGG TIL STATSBUDSJETTET 2012

HØYRINGSUTTALE - STATENS VEGVESEN SITT FRAMLEGG TIL STATSBUDSJETTET 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201204259-1 Arkivnr. 810 Saksh. Johansen, Helge Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 06.06.2012 21.06.2012 HØYRINGSUTTALE - STATENS

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Magne Svåi Arkiv: 130 N00 &13 Arkivsaksnr.: 13/1884

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Magne Svåi Arkiv: 130 N00 &13 Arkivsaksnr.: 13/1884 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Magne Svåi Arkiv: 130 N00 &13 Arkivsaksnr.: 13/1884 Regional transportplan Sogn og Fjordane 2014-2023 Funksjonsinndeling av fylkesvegnettet Rådmannen si tilråding: Luster

Detaljer

Trafikkavviklingsplan: sykkel-vm i Fjell Kommune

Trafikkavviklingsplan: sykkel-vm i Fjell Kommune Dato: Avgrensing: Trafikkavviklingsplan: sykkel-vm i Fjell Kommune 23.9.2017 24.9.2017 (laurdag og søndag) Sykkel-VM 2017 vert halde i perioden 16.-24.sept, men det er berre avslutningshelga 23.-24.sept

Detaljer

Revidert Vest 39 Samla finansierings- og utbyggingsplan for E 39 Kyststamvegen. Ny handsaming i Vestlandsrådet 22. april

Revidert Vest 39 Samla finansierings- og utbyggingsplan for E 39 Kyststamvegen. Ny handsaming i Vestlandsrådet 22. april Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Revidert Vest 39 Samla finansierings- og utbyggingsplan

Detaljer

FYLKESKOMMUNAL FORSKOTTERING TIL FRAMSKUNDING AV E39 SVEGATJØRN-RÅDAL ANLEGGSVEG TIL ENDELAUSMARKA

FYLKESKOMMUNAL FORSKOTTERING TIL FRAMSKUNDING AV E39 SVEGATJØRN-RÅDAL ANLEGGSVEG TIL ENDELAUSMARKA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200473-2 Arkivnr. 812 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

Kommunedelplan fjordkryssing Ytre Nordfjord Vågsøy kommune og Bremanger kommune

Kommunedelplan fjordkryssing Ytre Nordfjord Vågsøy kommune og Bremanger kommune Kommunedelplan fjordkryssing Ytre Nordfjord Vågsøy kommune og Bremanger kommune Presentasjon av status oktober 2015 Tilhøvet til Kystvegen Ålesund-Bergen Rovdefjordbrua Kystvegen Ålesund - Bergen E39 Grov

Detaljer

REDUKSIONI RUTEKM- UTKASTTILTILTAKI NETTBUSSM-N, REGIONMØRESØR

REDUKSIONI RUTEKM- UTKASTTILTILTAKI NETTBUSSM-N, REGIONMØRESØR buss Møre ogromsdalfylkeskommune Samferdsleavdelinga Fylkeshuset 6404 MOLDE Dykkar ref: Dato: 15.11.2013 REDUKSIONI RUTEKM- UTKASTTILTILTAKI NETTBUSSM-N, REGIONMØRESØR Vedlagt følgjer notat med tiltak

Detaljer

I n form asjon frå Kol ektiv

I n form asjon frå Kol ektiv I n form asjon frå Kol ektiv Hovudutval for samferdsle 9. februar 2016 Bussanbod Sogn Frist for spørsmål/ svar 3. februar 45 spørsmål ingen vanskelige Virksomhetsoverdragelse, detaljeringsgrad vognløp,

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0 Samandrag Norconsult har på oppdrag frå Sogn og Fjordane fylkeskommune vurdert dagens modell for organisering av vidaregåande opplæring, og utarbeida framlegg av tre anbefalte modellar for framtidig organisering.

Detaljer

Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet

Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: 3 Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: 1. Vestlandsrådet går inn for

Detaljer

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3318-1 Saksbehandlar: Gerd Kjersti Ytre-Arne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.05.2017 Utval for opplæring og helse 09.05.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

SUND KOMMUNE. Innhald. Dok.dato: Vår Ref: 17/ Arkiv:

SUND KOMMUNE. Innhald. Dok.dato: Vår Ref: 17/ Arkiv: SUND KOMMUNE Dok.dato: 18.05.2017 Vår Ref: 17/1067-1 Arkiv: INFORMASJON OM TRAFIKKAVVIKLING FOR SUND KOMMUNE KNYTT TIL SYKKEL VM Innhald Dok.dato: 18.05.2017 Vår Ref: 17/1067-1 Arkiv:... 1 Informasjon

Detaljer

Oppfølging etter forvaltningsrevisjon - Innkjøp og oppfølging av kollektivtransport

Oppfølging etter forvaltningsrevisjon - Innkjøp og oppfølging av kollektivtransport Side 1 av 5 Fylkesrådmannen Kontrollutvalet Sakshandsamar: Trine Lise Sagmo E - post: Trine. Lise. Sagmo@sfj.no Tlf. : 41530950 Vår ref. Sak nr.: 15 / 12917-3 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt

Detaljer

Høyring - Rapport om overføring av ansvar for kjøp av innanlandske flyruter til nye folkevalde regionar

Høyring - Rapport om overføring av ansvar for kjøp av innanlandske flyruter til nye folkevalde regionar Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Ole Ingar Hagen Hæreid, Samferdsleavdelinga Sak nr.: 16/7540-3 Høyring - Rapport om overføring av ansvar for kjøp av innanlandske flyruter til nye folkevalde regionar

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel : Knutepunktoppdrag - høyringsuttale. Organ : Hovudutval for kultur Møtedato : Sak: 39/07.

Saksprotokoll. Tittel : Knutepunktoppdrag - høyringsuttale. Organ : Hovudutval for kultur Møtedato : Sak: 39/07. Saksprotokoll Organ : Hovudutval for kultur Møtedato : 29.08.2007 Sak nr.: 07/3032-3 Internt 1.nr. 16625/07 Sak: 39/07 Tittel : Knutepunktoppdrag - høyringsuttale Behandling: Dette gir følgjande endeleg

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

MØTEBOK. Bjørn Hollevik H Arnstein Menes Sp Helen Hjertaas Ap Harald Bjarte Reite Ap Stein Malkenes MDG. Sigurd Reksnes Sp Gunn Sande Sp

MØTEBOK. Bjørn Hollevik H Arnstein Menes Sp Helen Hjertaas Ap Harald Bjarte Reite Ap Stein Malkenes MDG. Sigurd Reksnes Sp Gunn Sande Sp MØTEBOK Organ Møtestad Hovudutval for samferdsle Fylkeshuset, møterom Sygna Møtedato 25.10.2016 Kl. 10:00-13:15 Faste medlemer til stades: Noralv Distad H Bjørn Hollevik H Arnstein Menes Sp Helen Hjertaas

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane Side 1av 5 Saksbehandlar: Karoline Bjerkeset Avdeling: Næringsavdelinga Sak nr.: 12/8363-3 Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Fylkesdirektøren for næring rår hovudutvalet

Detaljer

Økonomiske konsekvensar av ferjeanbod Hareid - Sulesund og Sykkylven - Magerholm

Økonomiske konsekvensar av ferjeanbod Hareid - Sulesund og Sykkylven - Magerholm saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 11.05.2016 34192/2016 Dag Hole Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 24.05.2016 Fylkestinget 13.06.2016 Økonomiske konsekvensar av ferjeanbod Hareid - Sulesund

Detaljer

Nærpolitireforma - høyringsfråsegn

Nærpolitireforma - høyringsfråsegn OSTERØY KOMMUNE Ordførar Politimeisteren i Vest politidistrikt Postboks 285 Sentrum 5804 BERGEN Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Jarle Skeidsvoll 01.12.2016 Vår: 16/1513-16/22325 jarle.skeidsvoll@osteroy.kommune.no

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

FRÅSEGN TIL HØYRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVA

FRÅSEGN TIL HØYRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 200911049-10 Arkivnr. 015 Saksh. Taule, Eva Katrine Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 5.12.2013 FRÅSEGN TIL HØYRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER

Detaljer

Kommuneretta næringsutvikling - statusrapport, evaluering og vidare arbeid

Kommuneretta næringsutvikling - statusrapport, evaluering og vidare arbeid Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Birte Tuxen Bø, Næringsavdelinga Sak nr.: 15/1049-2 Kommuneretta næringsutvikling - statusrapport, evaluering og vidare arbeid Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval

Detaljer

For meir informasjon på nett, sjå

For meir informasjon på nett, sjå Postboks 83 5418 Fitjar STATENS VEGVESEN Askedalen 4 6863 LEIKANGER Høyring - framlegg til plan for E39 Stord-Os Vedlagt følgjer eit brev frå. sender posten digitalt. Posten blir distribuert til innbyggjaren

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato SA 61/14 Samferdselsutvalet

Saksnr Utval Møtedato SA 61/14 Samferdselsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 28.10.2014 67074/2014 Magne Hanestadhaugen Saksnr Utval Møtedato SA 61/14 Samferdselsutvalet 10.11.2014 Tiltak i sambandet Hareid-Sulesund Bakgrunn Møre

Detaljer

Høyring Forslag om endringar i privatskulelova Innføring av midlertidig dispensasjonsregel

Høyring Forslag om endringar i privatskulelova Innføring av midlertidig dispensasjonsregel OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/10160-1 Saksbehandlar: Birthe Andersen Haugen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 11.02.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Høyring Forslag

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - EVALUERING AV SAMBRUKSFELT PÅ RV. 580 FLYPLASSVEGEN

HØYRINGSUTTALE - EVALUERING AV SAMBRUKSFELT PÅ RV. 580 FLYPLASSVEGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200812055-9 Arkivnr. 810 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2009 21.01.2009 HØYRINGSUTTALE - EVALUERING

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget Justis- og beredskapsdepartementet postmottak@id.dep.no Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref Avd/Saksansvarleg Dato 2013/713 4220/2013 / X30 SER / SANGUD 04.09.2013 MELDING OM

Detaljer

Jølster kommune Saksutgreiing

Jølster kommune Saksutgreiing Jølster kommune Saksutgreiing SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Utval for Plan og Utvikling 13.06.2012 032/12 TOF Kommunestyret 19.06.2012 050/12 TOF Sakshandsamar: Thor Ove

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: TR Arkivsaknr: 2015/1258. Utvalsaksnr Utval Møtedato 98/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: TR Arkivsaknr: 2015/1258. Utvalsaksnr Utval Møtedato 98/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Utviklingsavdelinga SAKSPROTOKOLL Sakshandsamar: TR Arkivsaknr: 2015/1258 Arkiv: Q80 Utvalsaksnr Utval Møtedato 98/17 Formannskapet 06.06.2017 73/17 Kommunestyret 21.06.2017 SLUTTHANDSAMING TRAFIKKTRYGGINGSPLAN.

Detaljer

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Gaupne, Rådhuset Møtedato: 28.03.2008 Tid: 09:30-11:40 Faste medlemmar:

Detaljer

Kostnadsvurderingar mm fjerna av Sogn og Fjordane fylkeskommune for å ikkje øydeleggje for føreståande konkurranse

Kostnadsvurderingar mm fjerna av Sogn og Fjordane fylkeskommune for å ikkje øydeleggje for føreståande konkurranse Utdrag av notat frå Statens vegvesen til Sogn og Fjordane fylkeskommune Fylkesvegferjesambandet Daløy - Haldorsneset frå 1.1.2019 Kostnadsvurderingar mm fjerna av Sogn og Fjordane fylkeskommune for å ikkje

Detaljer

Konseptvalutgreiing E39 Skei Ålesund: Fylkeskommunane sitt syn. Fylkesordførar Åshild Kjelsnes, Sogn og Fjordane

Konseptvalutgreiing E39 Skei Ålesund: Fylkeskommunane sitt syn. Fylkesordførar Åshild Kjelsnes, Sogn og Fjordane Konseptvalutgreiing E39 Skei Ålesund: Fylkeskommunane sitt syn Fylkesordførar Åshild Kjelsnes, Sogn og Fjordane Vedtak i Fylkestinget i Sogn og Fjordane (FT-sak 1/12): Endeleg vedtak i Fylkestinget likt

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd

Møteprotokoll. Sogn regionråd Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sogndal vidaregåande skule, møterom Stedje 3. etasje Møtedato: 06.05.2015 Tid: 10:00-16:05 A. Desse møtte Faste medlemmar

Detaljer

Før vi sender svar til fylkeskommunen ser vi det som nødvendig å avklare spørsmål med Vegdirektoratet.

Før vi sender svar til fylkeskommunen ser vi det som nødvendig å avklare spørsmål med Vegdirektoratet. r- t Statens vegvesen Notat T''^ Postmottak Vegdirektoratet crs- Oi, i Kopi: Statens vegvesen Region vest r> Sakshandsamar/mnvalsnn i Bjørg Hestdal -55516376 Vårdato: Vår referanse: 11,01.2011 2010/200864-004

Detaljer

1. Samandrag Kontrollutvalet bestilte gjennomføring av forvaltningsrevisjon av Tryggleik og beredskap i fylkeskommunen i KU-sak 24/13.

1. Samandrag Kontrollutvalet bestilte gjennomføring av forvaltningsrevisjon av Tryggleik og beredskap i fylkeskommunen i KU-sak 24/13. Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Einar Ulla, Sekretariat for kontrollutvala Sak nr.: 13/3614-10 Forvaltningsrevisjon - Tryggleik og beredskap - rapport Kontrollsjefen rår kontrollutvalet til å gje

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer