Referat for Styret. Møtedato: Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10:00-16:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat for Styret. Møtedato: 03.02.2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10:00-16:00"

Transkript

1 Referat for Styret Møtedato: Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10:00-16:00 Til stede: Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder) Universitetet i Oslo Rektor Marit Boyesen Universitetet i Stavanger Rektor Vidar L. Haanes Det teologiske Menighetsfakultet Leder Anders Kvernmo Langset Norsk studentorganisasjon Rektor Åse Løkeland Høgskulen i Sogn og Fjordane Rektor Ole-Gunnar Søgnen Høgskolen i Bergen Direktør Ann Elisabeth Wedø Høgskolen i Oslo og Akershus Vara Rektor Jørn Wroldsen Høgskolen i Gjøvik Rektor Dag Rune Olsen Universitetet i Bergen Fagansvarlig Therese Eia Lerøen Norsk studentorganisasjon Forfall Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder) Høgskolen i Hedmark Rektor Gunnar Bovim NTNU Direktør Lasse Lønnum Universitetet i Tromsø Nestleder Alexander Sæbø Løtvedt Norsk studentorganisasjon Fra sekretariatet Generalsekretær Kommunikasjonsrådgiver Ola Stave Ann Elin Brattebø Andersen

2 Saksnr Tittel Saksliste 15/012 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/013 Godkjenning av referat 15/014 Årsregnskap /015 Utkast til årsmelding /016 Utkast til virksomhetsrapport for /017 Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill - UHRs høringssvar 15/018 Endelig innspill til statsbudsjett /019 Mandat for fagstrategisk enhet for samisk høyere utdanning og forskning 15/020 Forlengelse av leder for Det nasjonale publiseringsutvalget 15/021 Lyon-deklarasjonen 15/022 Nasjonale veiledende retningslinjer for universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse 15/023 Nettverk for forskningsadministrasjon (NARMA) 15/024 Nærings-ph.d.-ordningen: Kostnader og rammevilkår 15/025 Horisont Oppfølging av Brusseldokumentet - utkast til mandat og sammensetning av trepartsgruppe 15/026 Planlegging av representantskapsmøtet mai /027 Orienteringssaker 15/028 Evaluering av møtet 15/029 Eventuelt Møteplan våren 2015: 3. februar: UHRs lokaler april: Strategisamling mai: Representantskapsmøte 9. juni: UHRs lokaler

3 15/012: Godkjenning av innkalling og saksliste Saker til eventuelt: representant til NOKUTs styre. UHRs styre godkjenner innkalling og saksliste. 15/013: Godkjenning av referat Referat fra styremøtet 21. januar 2015 er godkjent på sirkulasjon. Referatet finnes her: UHRs styre godkjenner referatet. 15/014: Årsregnskap 2014 Det foreløpige årsregnskapet viser påløpte kostnader og inntekter for På kostnadssiden er lønnskostnader 1, 7 mill over det budsjetterte. På grunn av endringer i finansiering for KiF-komite og Fagstrategisk utvalg for samisk forskning og høyere utdanning, ble det i 2014 foretatt en endring i føring av lønn og refusjon av kostnadene. Derfor er «Interne kostnader» også vesentlig over det budsjetterte ca 2 mill. Årsresultatet slik det framkommer fra foreløpige regnskapsutskrifter og korrigert for manglende husleiefakturering fra Olav Thon for fire måneder (kr ) viser et overskudd på kr med balanse på 9,3 mill kr. Regnskapet er ikke ferdigstilt enda og det er derfor en foreløpig usikkerhet til tallene. UHRs styre tar det foreløpige årsregnskapet til orientering.

4 15/015: Utkast til årsmelding 2014 Styret ble forelagt et første utkast til årsmelding for UHR for Utkastet hadde fokus på UHRs faktiske påvirkning og resultatene av UHRs mangfoldige arbeid i en mer offensiv stil. Styret ga sin tilslutning til mal og form. UHRs styre ber sekretariatet bearbeide utkastet til årsmelding for 2014 på basis av styrets diskusjon. Endelig versjon av årsmeldingen behandles på styremøtet april /016: Utkast til virksomhetsrapport for 2014 Utkast til Virksomhetsrapport 2014 baserer seg på samme mal som tidligere år hvor det er en kort gjennomgang av de viktigste sakene som har preget styrets arbeid i året som gikk og med referanse til mål i UHRs strategi (for ). Det er hentet opp saker som har vært på styrets bord jf. referat fra styremøter og representantskapsmøter, i tillegg til saker fra ulike råd og utvalg. Virksomhetsrapporten skal vedtas på styrets strategisamling i april. UHRs styre ber sekretariatet bearbeide utkastet til virksomhetsrapport i henhold til styrets diskusjon. 15/017: Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill - UHRs høringssvar

5 UHRs styre opprettet i juni 2014 en arbeidsgruppe for å bistå UHR i arbeidet med gjennomgangen av finansieringssystemet for UH-sektoren, som KD har satt i gang. Arbeidsgruppen fikk følgende mandat: Arbeidsgruppen skal sette seg inn i mandatet for Kunnskapsdepartementets ekspertgruppe og annen relevant informasjon for det pågående arbeidet, knyttet til finansiering av UH-institusjonene. På basis av relevant bakgrunnsinformasjon, bes arbeidsgruppen om å foreta egne, selvstendige vurderinger og anbefalinger. Målet er at disse vurderingene og anbefalingene kan fungere som utgangspunkt for sektorens innspill til KD, etter at UHRs styre har behandlet dem. Arbeidsgruppen bes om å vurdere ulike mulige konsekvenser for UHinstitusjonene, av forslag som kommer fra KDs ekspertgruppe. Arbeidsgruppen rapporterer til UHRs styre, og skal også holde UHRs administrasjonsutvalg og økonomiutvalg orientert om det pågående arbeidet i gruppen. Hvis mulig, oppfordres arbeidsgruppen til å holde kontakt både med KDs og Forskerforbundets ekspertgruppe. Arbeidsgruppen er i funksjon så lenge UHRs styre finner det er hensiktsmessig, knyttet opp mot de sentrale prosessene som pågår. Det betyr at arbeidsgruppen også kan få en funksjonstid som blir noe lenger enn KDs ekspertgruppe. Arbeidsgruppen opprettet en egen beregningsgruppe. UHRs arbeidsgruppe har arbeidet opp mot Ekspertgruppen. Ekspertgruppen har presentert sitt arbeid underveis for styret og også for UHRs arbeidsgruppe. Gruppen har levert forslag til UHRs høringssvar til styret. Utkastet beveger seg på et overordnet nivå siden UHR snakker på vegne av hele sektoren. Styret ønsket å trekke frem de viktigste punktene i innledningen av høringsuttalelse, spesielt institusjonenes og sektorens autonomi. UHR mener at ekspertgruppen som har levert rapporten Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill - nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler har gjort forslag til endringer i finansieringsmodellen som UHR i hovedsak kan støtte. Forslagene bygger opp om kjerneverdier for universiteter og høyskoler. UHR mener at finansieringsmodellen må være relativt stabil over tid for å sikre langsiktighet og forutsigbarhet, bygge opp om institusjonenes autonomi og bidra til økt strategisk handlingsrom. Finansieringsmodellen må bidra til at institusjonene kan nå målene om økt kvalitet og å være bedre rustet til internasjonal konkurranse og samarbeid. UHR mener at ekspertgruppen har bygget sine forslag på disse prinsippene. UHRs styre ber sekretariatet ferdigstille høringssvaret i henhold til styrets diskusjon.

6 15/018: Endelig innspill til statsbudsjett 2016 Universitets- og høgskolerådet sendte inn et foreløpig innspill til statsbudsjett 2016 i desember Det endelige innspillet fra UHR baserer seg på noen hovedelementer fra høringsuttalelsen om ny finansieringsmodell, i tillegg ønsker styret at UHRs innspill til statsbudsjett 2016 skulle peke på følgende elementer: strategisk handlingsrom, rekrutteringsstillinger og utdanningskvalitet som viktige elementer, i tillegg til studiefinansiering og studentboliger. UHRs styre ber sekretariatet ferdigstille UHRs innspill til statsbudsjett for 2016 i henhold til styrets diskusjon. 15/019: Mandat for fagstrategisk enhet for samisk høyere utdanning og forskning UHR fikk i 2014 i oppgave å etablere en fagstrategisk enhet for samisk høyere utdanning og forskning. KD finansierer et halvt årsverk ved UHRs sekretariat for å drifte den nye enheten. Sekretariatet utarbeidet forslag til mandat, og har deltatt i flere møter i KD og i Sametinget før det formelle oppstartsmøtet 9. desember På oppstartsmøtet ble mandatutkastet drøftet og revidert mandat ble utarbeidet, og sendt til deltakende institusjoner for innspill til ev. korrigeringer. Innen fristen var det kommet inn forslag og kommentarer fra tre institusjoner. Før et konstituerende møte skal holdes, må styret godkjenne utkast til mandat. Det er kommet merknader til mandatet fra Samisk høgskole, og to prinsipielle uttalelser fra UiT og UiN. Styret godkjente de forslåtte endringene til mandatteksten UHRs styre vedtar det foreliggende mandatet, inklusive forslagene til tekstendringer fra Samisk høgskole, og med de endringer som fremkom i styremøtet. 15/020: Forlengelse av leder for Det nasjonale publiseringsutvalget I april 2012 oppnevnte UHRs styre Nils Eirk Gilhus som ny leder av publiseringsutvalget.

7 Gilhus oppnevning går ut 30. juni Under Gilhus lederperiode ble publiseringsutvalget formelt utskilt som et selvstendig utvalg, ikke lenger underlagt UHRs forskningsutvalg. Utvalget har utarbeidet nytt mandat etter at instituttsektoren og helseforetakene også ble omfattet av indikatorene, og skiftet navn til Det nasjonale publiseringsutvalget (NPU). Publiseringsindikatoren ble evaluert i 2014 og utvalget er nå inne i en intensiv periode med oppfølging av evalueringen. Det er viktig med kontinuitet i denne perioden og Nils Eirk Gilhus har sagt seg villig til å fortsette som leder av NPU ut UHRs styre forlenger Nils Erik Gilhus lederperiode for Det nasjonale publiseringsutvalget til /021: Lyon-deklarasjonen UHRs bibliotekutvalg ønsker at Universitets- og høgskolerådet skal gi sin tilslutning til den såkalte Lyon-deklarasjonen. Lyon-deklarasjonen har som mål at rett til informasjon skal bli en del av FNs tusenårsmål for perioden Lyon-erklæringen sier at økt tilgang på informasjon og kunnskap ved hjelp av tilgang til informasjons- og kommunikasjonsteknologi vil støtte en bærekraftig utvikling og forbedre menneskers liv. Erklæringen ble presentert under IFLA-konferansen i Lyon i august, og er til nå signert av 311 institusjoner og organisasjoner verden over. Norske institusjoner som har underskrevet per i dag er Nasjonalbiblioteket, Norsk bibliotekforening, Norsk fagbibliotekforening (NFF) og Fagforbundet. Ved å undertegne Lyon-deklarasjonen gir UHR sin støtte til at retten til informasjon bør bli ett av de prioriterte tusenårsmålene. UHRs styre støtter at retten til informasjon bør bli et av tusenårsmålene og vil signere Lyondeklarasjonen.

8 15/022: Nasjonale veiledende retningslinjer for universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse Utdanningsutvalgets arbeidsgruppe har utarbeidet forslag til veiledende retningslinjer for UHpedagogisk basiskompetanse. Utdanningsutvalget sendte retningslinjene på høring våren medlemsinstitusjoner avga høringsuttalelser. Utkastet til nasjonale veiledende retningslinjer har blitt grundig diskutert i utdanningsutvalgets arbeidsgruppe for UHpedagogikk og i utdanningsutvalget. Det var gjennomgående positive kommentarer til retningslinjeforslaget til retningslinjer. Med retningslinjene rettes oppmerksomheten mot kvalitet i undervisningen, og er et viktig skritt videre for å få et felles grunnlag for universitetenes og høgskolenes arbeid med å styrke kvalitet på undervisning og læring. Retningslinjene må ses i sammenheng med saken knyttet til endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Retningslinjene er veiledende og ment som et insitament til institusjonene om å satse på dette feltet, mens forskriften er forpliktende i en helt annen grad. Styret pekte også på nødvendigheten av å skolere seg i forhold til nye undervisnings- og digitale løsninger. Ansvaret ligger hos institusjonene, men det er viktig å sette høye standarder. 1. UHRs styre gir sin anbefaling til «De nasjonale veiledende retningslinjer for universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse». 2. Retningslinjene sendes ut til UH-sektoren sammen med styrets vedtak, og legges ut på UHRs nettsider. 3. Styret ber videre utdanningsutvalget om å arbeide for å få oversikt over, informere om og eventuelt støtte opp om bruken av retningslinjene og utvikling av UH-pedagogiske kurs, i samarbeid med det nasjonale nettverket for UHpedagogikk. Aktuelle tiltak kan f.eks. være nasjonale konferanser, evalueringer m.m. Utdanningsutvalget bes også å vurdere om det skal nedsettes en arbeidsgruppe som får i oppgaver å utrede et system for merittering innen undervisning i UH-sektoren. 15/023: Nettverk for forskningsadministrasjon (NARMA) UHRs styre vedtok å etabler et norsk nettverk for forskningsadministrasjon (NARMA) 6. juni Utgangspunktet var behovet for profesjonalisering av forskningsadministrative tjenester i sektoren. Initiativet til nettverket var forankret i UHRs administrasjonsutvalg og UHRs forskningsutvalg. UHRs styre besluttet å legge nettverket under

9 administrasjonsutvalget. Administrasjonsutvalget har i dag to sentrale utvalg med stor betydning for sektoren lagt under seg økonomiutvalget og innkjøpsutvalget. Faglig sett har det vist seg at forskningsutvalget er mye tettere knyttet opp mot NARMA enn hva administrasjonsutvalget er, blant annet gjennom den tette kontakten med Norges forskningsråd, EUs forskningsprogrammer m.m. Det vil derfor være naturlig å flytte det interne ansvaret for NARMA over til forskningsutvalget. UHRs styre vedtar å flytte ansvaret for det forskningsadministrative nettverket NARMA, fra administrasjonsutvalget til forskningsutvalget. 15/024: Nærings-ph.d.-ordningen: Kostnader og rammevilkår Nærings-ph.d.-ordningen er et virkemiddel for å fremme forskning for og i næringslivet, den «legger til rette for at bedrifter kan beholde og øke egen forskerkompetanse og samtidig å bygge og forsterke bånd mellom foretaket og utdanningsinstitusjonen» (Meld. St. 18 ( ) Lange linjer kunnskap gir muligheter). Ordningen skal bidra til at næringslivet forsker mer og samhandler mer med relevante forskningsmiljøer. Institusjonene i UH-sektoren får på sin side viktig tilgang til miljøer med spesialkompetanse, og mer kontakt med næringslivet. Ordningen har fungert siden Det er enkelte faktorer som bidrar til å komplisere gjennomføringen av ordningen. Næringsph.d.-prosjektene omfattes av reglement om statlige universiteters og høgskolers forpliktende samarbeid. Prosjektene klassifiseres derfor som oppdragsforskning eller salg ved institusjonene. Innføring av TDI-modellen for beregning av totalkostnader bidrar til å understreke behovet for å komme frem til en felles praksis. UHR ved administrasjonsutvalget og forskningsutvalget har etter møte med Forskningsrådet og Kunnskapsdepartementet blitt oppfordret til å oppnevne en nasjonal arbeidsgruppe som skal kartlegge kostnader og inntekter knyttet til ordningen, undersøke om det er grunnlag for å fastsette en standardisert pris eller prisramme som står i rimelig forhold til institusjonenes kostnader og finanseringen av ordningen, m.m. Forskningsutvalget behandlet i sitt møte januar 2015 et utkast til brev til Kunnskapsdepartementet (KD) om de ulike utfordringene og utkast til mandat for en arbeidsgruppe som skal se på institusjonenes rolle ved vurdering av kostnader og inntekter. Forskningsutvalget ber styret godkjenne videre prosess og anmode KD om samarbeid.

10 1. UHRs styre godkjenner utkast til brev til Kunnskapsdepartementet med de kommentarer som kom frem i møtet. 2. UHRs styre godkjenner forslag til mandat for en arbeidsgruppe som skal se nærmere på kostnadsberegning for de prosjekter som faller inn under næringsph.d.- og offentlig-ph.d.-ordningen, med de kommentarer som kom frem i møtet. Sekretariatet bes om å følge opp arbeidet med å oppnevne personer til arbeidsgruppen etter de retningslinjer som er pekt på i omtalen av mandatet. 15/025: Horisont Oppfølging av Brusseldokumentet - utkast til mandat og sammensetning av trepartsgruppe UHRs styre gjorde følgende vedtak på sitt møte 19. november 2014: UHRs styre ber forskningsutvalget utrede aktuelle tiltak og foreta prioriteringer samt lage forslag til mandat for en arbeidsgruppe. Mandat og forslag til tiltak og prioriteringer skal godkjennes av styret på sirkulasjon før det nedsettes en arbeidsgruppe. Forskningsutvalget drøftet i sitt møte 29. januar 2015 samarbeid om oppfølging av konklusjonene fra forskningsutvalgets Brusselseminar i oktober 2014 med Kunnskapsdepartementet og Forskningsrådet. Hensikten er å gjøre en innsats på å få et bedre samspill mellom institusjonene, forskningsrådet og departementet. Styret diskuterte utkast til mandat for og forslag til sammensetning av en trepartsgruppe. Styret stilte spørsmål om hvorfor ikke høgskolene var representert i trepartsgruppen og ba om at dette ble ivaretatt. UHRs styre godkjenner forslag til mandat for og sammensetning av trepartsgruppe for Horisont 2020, samt forslag til temaer og prioriteringer som utgangspunkt for arbeidet, med de merknader som fremkom i møtet. 15/026: Planlegging av representantskapsmøtet mai 2015

11 Innhold i det formelle representantskapsmøtet 11. mai: Årsmelding og årsregnskap for 2014 Valg av styremedlemmer, leder og nestleder UHRs formelle status organisasjonsform Produktivitetskommisjonen Aktuelle diskusjonssaker i åpen del: strukturmeldingen Avtakking av styrerepresentanter og flere avgående rektorer. Forslag til program for åpent seminar/konferanse 12. mai: Tittel: Universitetenes og høgskolenes globale engasjement og ansvar. Fire hovedinnlegg, og en times diskusjon i plenum. Statsråden: Internasjonaliseringsstrategi for Europa og de 8 hovedsamarbeidslandene Samarbeid med de arktiske landene Nordområderapport: Anne Husebekk nasjonal ekspert i rapporten «Vekst fra Nord». Samarbeid mellom Norge og Canada, v/ Studentperspektivet om internasjonalisering, globalisering og globale utfordringer Etter lunsj trekke opp noen større linjer for diskusjon i salen. UHRs styre ber sekretariatet fortsette planleggingen av representantskapsmøtet i henhold til styrets diskusjon. 15/027: Orienteringssaker

12 Sluttrapport fra arbeidsgruppe irregulariteter NOU 2014: 14 Fagskolen et attraktivt studievalg Agenda til styremøtet april 2015 i Nederland UHRs styre tar sakene til orientering. 15/028: Evaluering av møtet Styret var fornøyd. Det ble brukt lengre tid enn planlagt på saken om finansiering, men det var viktig med rom og tid til diskusjon av denne saken. 15/029: Eventuelt Saker til eventuelt: representant til NOKUTs styre. UHRs forslag: Jan Haaland, NHH. Haaland er spurt og er villig til dette. UHRs styre foreslår Jan Haaland som representant til NOKUTs styre.

13

Godkjent referat for styret

Godkjent referat for styret Godkjent referat for styret Møtedato: 28.01.2014 Møtested: UHRs lokaler/høgskolen i Oslo og Akershus Møtetid: 10:00-16:00 Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder), Universitetet i Oslo Rektor Lise

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 27.10.2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10:00-16:00 Til stede: Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder) Universitetet i Oslo Rektor Ole-Gunnar

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 18.02.2016 Møtested: Sem Gjestegård, Asker Møtetid: 09.00-15.00 Til stede: Medlemmer Rektor Vidar L. Haanes (leder) Det teologiske Menighetsfakultet Rektor Liv Reidun

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Rektor Sigmund Grønmo,

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Handelshøyskolen BI Møtetid: 13.00-17.00 Saksliste Saksnr Tittel 15/009 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/010 Referat fra

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtested: Høgskolen i Bergen, Campus Kronstad Møtetid: 12:30-14:30 Saksliste Saksnr Tittel 14/010 Godkjenning av innkalling og saksliste 14/011

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Leder Øyvind Berdal,

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 08.09.2016 Møtested: Behandlet på sirkulasjon Møtetid: Til stede: Medlemmer Rektor Vidar L. Haanes (leder) Det teologiske Menighetsfakultet Rektor Liv Reidun Grimstvedt

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Ole Petter Ottersen (leder), Universitetet i Oslo Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Marit Boyesen, Universitetet i Stavanger Nestleder André Almås Christiansen,

Detaljer

Styret. i Oslo. Underdirektør Guri. Bakken. Forfall: Tid: onsdag 6. juni. Saksnr: 12/41

Styret. i Oslo. Underdirektør Guri. Bakken. Forfall: Tid: onsdag 6. juni. Saksnr: 12/41 Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Marit Boyesen, Universitetet i Stavanger (vara) Leder Kim O. Kantardjiev,

Detaljer

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 19.04.2017 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.00-16.00 Til stede: Medlemmer Rektor Vidar L. Haanes (leder) Det teologiske Menighetsfakultet Leder Marianne

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 14.06.2016 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.00-16.00 Til stede: Medlemmer Rektor Vidar L. Haanes (leder) Det teologiske Menighetsfakultet Rektor Liv

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 27.04.2015 Møtested: Den norske ambassaden, Den Haag Møtetid: 11:00 17.00 Til stede: Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder) Universitetet i Oslo Rektor Lise

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 11.12.2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.00-16.00 Til stede: Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder) Universitetet i Oslo Rektor Ole-Gunnar

Detaljer

Styret. Påtroppende leder Ola Magnussen Rydje, Norsk studentorganisasjon (observatør) Godkjent referat

Styret. Påtroppende leder Ola Magnussen Rydje, Norsk studentorganisasjon (observatør) Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Fagpolitisk ansvarlig

Detaljer

Forslag til referat for Styret

Forslag til referat for Styret Forslag til referat for Styret Møtedato: 23.10.2017 Møtested: UHRs lokaler Møtetid: 10.00-16.00 Professor Nina Malterud, Universitetet i Bergen, deltok under saken om veiledende retningslinjer for kunst-ph.d.

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 21.10.2016 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 09.00-16.00 Til stede: Medlemmer Rektor Vidar L. Haanes (leder) Det teologiske Menighetsfakultet Rektor Liv

Detaljer

Godkjent referat. Styret

Godkjent referat. Styret Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Nestleder Ørjan Arntzen, Norsk studentorganisasjon Rektor Sigmund Grønmo, Universitetet

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nestleder André Almås Christiansen, Norsk studentorganisasjon Rektor Sigmund Grønmo,

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 11.05.2015 Møtetid: Kl. 13:00 17:00 Møtested: UiT Norges arktiske universitet Saksnr.: 15/123 Saksnr. Sakstittel SAKSLISTE 15/001 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 20.11.2012 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtested: Høgskolen i Hedmark Saksnr.: 12/213 SAKSLISTE Sak 009/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 010/12 Godkjenning

Detaljer

4/15 Målstruktur: Dato og innhold

4/15 Målstruktur: Dato og innhold Administrasjonsutvalget Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 7. januar 2015 Tilstede: Medlemmer: Direktør Ann Elisabeth Wedø, Høgskolen i Oslo og Akershus (leder) Rektor Frøystein Gjesdal, Norges

Detaljer

Godkjent referat for styret

Godkjent referat for styret Godkjent referat for styret Møtedato: 15.04.2016 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.00-16.00 Til stede: Medlemmer Rektor Vidar L. Haanes (leder) Det teologiske Menighetsfakultet Rektor Liv

Detaljer

Godkjent referat fra styremøte

Godkjent referat fra styremøte Godkjent referat fra styremøte Møtedato: 26.08.2014 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Ordinært styremøte: 10:00-15:30 Møte med Torbjørn Hægeland: 13.00 14.00 Møte med NOKUTs styre: 14.00 15.30 Til stede:

Detaljer

Styremøte 27. mai 2008 i Universitets- og høgskolerådet

Styremøte 27. mai 2008 i Universitets- og høgskolerådet UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET STYRET Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole Rektor Torbjørn

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 13.06.2017 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.00-16.00 Til stede: Medlemmer Rektor Vidar L. Haanes (leder) Det teologiske Menighetsfakultet Prorektor

Detaljer

Godkjent referat fra styremøtet 10. juni 2014

Godkjent referat fra styremøtet 10. juni 2014 Styret Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder)høgskolen i Hedmark Rektor Gunnar Bovim NTNU Rektor Marit Boyesen Universitetet i Stavanger Nestleder Andrè Almås Christiansen Norsk studentorganisasjon

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 12. mai 2014 Møtetid: Kl. 13.00 17.00 Møtested: Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Vestfold Saksnr.: 14/105 Saksliste Sak 14/001 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Strategimøte april 2008 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT

Strategimøte april 2008 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET STYRET Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole Rektor Torbjørn

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 04.11.2014 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10:00-16:00 Med påfølgende middag. Til stede: Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder) Universitetet i

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2012

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2012 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2012 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar 2011 Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

Referat fra møte i administrasjonsutvalget,

Referat fra møte i administrasjonsutvalget, Referat fra møte i administrasjonsutvalget, 21.04.2015 Tilstede Medlemmer: Direktør Ann Elisabeth Wedø, Høgskolen i Oslo og Akershus (leder) Rektor Frøystein Gjesdal, NHH (nestleder) Direktør Carl-Morten

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. mai 2008 Tid: kl. 10.00-13.30 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet 46, 6.

Detaljer

Styret. Referat. Møtetid : Kl Besøk på Roehampton Kl Saksnr.: 09/54

Styret. Referat. Møtetid : Kl Besøk på Roehampton Kl Saksnr.: 09/54 Styret Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Torbjørn Digernes, NTNU Direktør Kari Tove Elvbakken, Universitetet i Bergen Rektor

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 13.12.2016 Møtested: UHRs lokaler Møtetid: 10.00-16.00 Til stede: Medlemmer Rektor Vidar L. Haanes (leder) Det teologiske menighetsfakultet Rektor Liv Reidun Grimstvedt

Detaljer

Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 05. oktober 2007 SAKSLISTE

Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 05. oktober 2007 SAKSLISTE UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 05. oktober 2007 Ordinært møte i administrasjonsutvalget fra kl. 10.00-12.00 og fellesmøte med beregningsutvalget

Detaljer

Forskningsutvalget. Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg 28. januar Det var følgende saksliste:

Forskningsutvalget. Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg 28. januar Det var følgende saksliste: Til stede: Dag Rune Olsen, rektor (leder) Marianne Synnes, rektor, HiÅ (nestleder) Knut Fægri, viserektor, UiO Simone Heinz, forskningsdirektør, UiA Jan Olav Henriksen, forskningsdekan, MF Pål A. Pedersen,

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Sigmund Grønmo, Universitetet i Bergen Leder Kim O. Kantardjiev, Norsk

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 09.09.2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10:00-15:00 Til stede: Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder) Universitetet i Oslo Rektor Ole-Gunnar

Detaljer

Styremøte 6. februar 2008 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT

Styremøte 6. februar 2008 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET STYRET Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole Rektor Torbjørn

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget. 12. oktober Sted: UHRs lokaler på Stortorvet 2

Referat fra møte i økonomiutvalget. 12. oktober Sted: UHRs lokaler på Stortorvet 2 Referat fra møte i økonomiutvalget 12. oktober 2015. Sted: UHRs lokaler på Stortorvet 2 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet

Detaljer

Referat for styret. Vara Rektor Dag Rune Olsen Universitetet i Bergen Fagpolitisk ansvarlig

Referat for styret. Vara Rektor Dag Rune Olsen Universitetet i Bergen Fagpolitisk ansvarlig Referat for styret Møtedato: 12.03.2014 Møtested: UHRs lokaler Møtetid: 10:00-16:00 Til stede: Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder) Universitetet i Oslo Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder)

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 10.02.2017 Møtested: Universitetet i Oslo, Karl Johans gate, Domus Media, møterom Kjerka Møtetid: 09.00-16.00 Til stede: Medlemmer Rektor Vidar L. Haanes (leder) Det

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Referat Tid: 18. februar 2013, kl. 09.00 12.00. (I forkant av Direktørsamling) Sted: Hotel Skt. Petri, Krystalgade 22, København Tilstede: Medlemmer (inkl. varamedlemmer): Universitetsdirektør

Detaljer

Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Torsdag den 22.november kl Telefonmøte. SAKSLISTE

Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Torsdag den 22.november kl Telefonmøte. SAKSLISTE UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Torsdag den 22.november kl. 10.00-12.00. Telefonmøte. Til stede:

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Ole Petter Ottersen (leder), Universitetet i Oslo Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Gunnar Bovim, NTNU Rektor Marit Boyesen, Universitetet i Stavanger

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 28.08.2015 Møtetid: 10.15-15.30 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2, Oslo Tilstede: Medlemmer: Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø Norges

Detaljer

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2 Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00 UHRs lokaler, Stortorvet 2 Medlemmer Innkjøpssjef Lisbeth Gussiås, NTNU (leder) Innkjøpssjef Merete Berger Håkonsen, UiT Innkjøpssjef

Detaljer

Komité for kjønnsbalanse i forskning. Godkjent referat

Komité for kjønnsbalanse i forskning. Godkjent referat Medlemmer: Professor Gerd Bjørhovde, Universitetet i Tromsø (leder) Professor Kjell Bratbergsengen, NTNU Førsteamanuensis Eivind Engebretsen, Universitetet i Oslo/Høgskolen i Oslo og Akershus Student Karen

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2011 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Medlemmer (varamedlemmer inviteres fast til møtene i utvalget) Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Universitetet i Oslo (leder) Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Rektor Sigmund Grønmo,

Detaljer

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Tromsø 30.03.2015 Ref: 2014/269-24 Årsmøte 2015 NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA 3.1 (http://narma.no).

Detaljer

Referat fra FU møte Saksliste

Referat fra FU møte Saksliste Referat fra FU møte 23. 11. 2010 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø Forskningsdirektør Bjørn Haugstad, UiO Rektor Sigmund Loland

Detaljer

Årsplan for UHRs forskningsutvalg 2013

Årsplan for UHRs forskningsutvalg 2013 Årsplan for UHRs forskningsutvalg 2013 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av UHRs styre 2. februar 2011 Mandat og reglement for UHRs

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 27.11.2014 Møtested: SAS Radisson Blu Gardermoen Møtetid: 13:00-17:00 Til stede: Medlemmer Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske

Detaljer

Utkast til referat fra møte i NFE-HS-AU

Utkast til referat fra møte i NFE-HS-AU Medlemmer Leder Marit Kirkevold (leder) NPR sykepleie Nestleder Jarle Eid (nestleder) Universitetet i Bergen Leder Anne Berit Walter NPR farmasi Dekan Sameline Grimsgaard UiT Norges arktiske universitet

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Tilstede: Økonomidirektør Frank Arntsen, NTNU Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder

Detaljer

Representantskapet. Utvidet referat

Representantskapet. Utvidet referat Representantskapet Utvidet referat Møtedato: 15.11.2011 Møtetid: Kl. 13:00 17:00 Møtested: Norges Handelshøyskole Saksnr.: 11/249 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 009/11 Godkjenning av innkalling/saksliste

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget. 14. desember 2015, kl

Referat fra møte i økonomiutvalget. 14. desember 2015, kl Referat fra møte i økonomiutvalget 14. desember 2015, kl. 08.30-10.00. Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Økonomi- og driftsdirektør Kai Robert Jakobsen, Høgskolen

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Medlemmer: Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Nestleder Ørjan Arntzen, Norsk studentorganisasjon Rektor Sigmund Grønmo, Universitetet

Detaljer

Styret. Forfall: Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Ole Petter Ottersen, Universitetet i Oslo.

Styret. Forfall: Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Ole Petter Ottersen, Universitetet i Oslo. Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Rektor Marit Boyesen, Høgskolen i Stavanger Rektor Sigmund Grønmo, Universitetet i

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

Forskningsutvalget. Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg 17. september Det var følgende saksliste: Følgende var til stede:

Forskningsutvalget. Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg 17. september Det var følgende saksliste: Følgende var til stede: Forskningsutvalget Følgende var til stede: Medlemmer: Dag Rune Olsen, rektor (leder) Simone Heinz, forskningsdirektør, UiA Jan Olav Henriksen, forskningsdekan, MF Pål A. Pedersen, rektor, UiN Peter Tornqvist,

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Til stede: Medlemmer: Administrerende direktør Nils Dugstad (leder), Universitetet for Miljø- og biovitenskap Høgskoledirektør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Administrerende

Detaljer

Styremøte 31. mai 2006 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT

Styremøte 31. mai 2006 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET STYRET Rektor Gunnar Stave (leder), Høgskulen i Volda Rektor Jarle Aarbakke (nestleder), Universitetet i Tromsø Rektor Ivar Langen, Universitetet i Stavanger Rektor Jan I.

Detaljer

Styremøte 5. februar 2007 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT

Styremøte 5. februar 2007 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET STYRET Rektor Gunnar Stave (leder), Høgskulen i Volda Rektor Jarle Aarbakke (nestleder), Universitetet i Tromsø (forfall) Rektor Ivar Langen, Universitetet i Stavanger Rektor

Detaljer

Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU)

Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU) Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU) Møtedato: 17. mars 2016 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.00 15.00 Tilstede: Dekan Arnfinn Sundsfjord Universitetet i Tromsø, Norges arktiske

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato:

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato: UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato: 18.01.2007 Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg fredag 12. januar Til stede: Torbjørn Digernes, Haakon B. Benestad, Karl Otto Ellefsen (til

Detaljer

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Vedtatt av UHRs 17. oktober 2005 Justert 14. oktober 2008 Endret ved vedtak 3. februar 2011 Administrasjonsutvalg Bibliotekutvalg Forskningsutvalg Museumsutvalg

Detaljer

Blindern, Referat. Møte i styret for CRIStin 3. oktober Deltagere: Leder Curt Rice

Blindern, Referat. Møte i styret for CRIStin 3. oktober Deltagere: Leder Curt Rice Blindern, 3.10.2014 Referat Møte i styret for CRIStin 3. oktober 2014 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Anne Lise Fimreite Susanne Sundnes Reidar

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Tilstede: Medlemmer Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Universitetet i Oslo (leder) Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen Direktør Ingeborg Harsten,

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Rektor Eirik Birkeland,

Detaljer

Administrasjonsutvalget. Godkjent referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg, 17.mars 2014

Administrasjonsutvalget. Godkjent referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg, 17.mars 2014 Administrasjonsutvalget Godkjent referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg, 17.mars 2014 Sted: Møterom 101, 1. etasje hovedbygget til NTNU Tilstede: Medlemmer Direktør Ann Elisabeth Wedø, Høgskolen

Detaljer

Universitets- og høgskolerådet ÅRSMELDING 2014

Universitets- og høgskolerådet ÅRSMELDING 2014 Universitets- og høgskolerådet ÅRSMELDING 2014 Universitets- og høgskolerådets representantskap 11. mai 2015. Universitets - og høgskolerådet ble opprettet 8. mai 2000. 1 Årsmelding 2014 Universitets-

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Medlemmer: Mads Nygård, leder (ankom noe senere enn møtestart) Mette Mo Jakobsen Vidar Thue-Hansen Ole-Gunnar Søgnen Bjørn Olsen Fra UHRs sekretariat: Ole Bernt

Detaljer

Styremøte 9. oktober 2006 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT

Styremøte 9. oktober 2006 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET STYRET Rektor Gunnar Stave (leder), Høgskulen i Volda Rektor Jarle Aarbakke (nestleder), Universitetet i Tromsø (forfall) Rektor Ivar Langen, Universitetet i Stavanger (forfall)

Detaljer

Videreutvikling av Universitets- og høgskolerådet

Videreutvikling av Universitets- og høgskolerådet Videreutvikling av Universitets- og høgskolerådet NFE - HS 4. mai 2017 Generalsekretær Alf Rasmussen Hvorfor videreutvikling av UHR? Ny struktur i UH-sektoren med færre og større institusjoner Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget. 21. november 2016

Referat fra møte i økonomiutvalget. 21. november 2016 Referat fra møte i økonomiutvalget 21. november 2016 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Avdelingsdirektør

Detaljer

Godkjent referat fra styremøtet

Godkjent referat fra styremøtet Godkjent referat fra styremøtet Møtedato: 09.06.2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 09:00-14:00 Til stede: Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder) Universitetet i Oslo Rektor Lise Iversen

Detaljer

Arbeidet i UHRs økonomiutvalg 2010-2013

Arbeidet i UHRs økonomiutvalg 2010-2013 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Arbeidet i UHRs økonomiutvalg 2010-2013 Kjell Bernstrøm leder UHRs økonomiutvalg 2010-2013 UHRs TDI-gruppe Om UHRs økonomiutvalg Oppnevnt av UHRs administrasjonsutvalg

Detaljer

Videreutvikling av UHR

Videreutvikling av UHR Videreutvikling av UHR Det nasjonale fakultetsmøtet for samfunnsvitenskapelige fag 28. april 2017 Vidar Røeggen Seniorrådgiver UHR Hvorfor videreutvikling av UHR? Ny struktur i UH-sektoren med færre og

Detaljer

Referat fra møte i NFE-HS-AU

Referat fra møte i NFE-HS-AU Referat fra møte i NFE-HS-AU Til stede: Medlemmer: Leder Marit Kirkevold (leder) NPR sykepleie Dekan Jarle Eid (nestleder) Universitetet i Bergen Dekan Arnfinn Sundsfjord Universitetet i Tromsø Norges

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 18.01.17 Sted: Tilstede: Forfall: Handelshøyskolen BI, Oslo Dag Morten Dalen, Solfrid Lind, Hans-Jørgen Leksen, Amund Thomassen og Tine Berents Widerøe. Dessuten møtte

Detaljer

Referat NRHS-AU. Saksliste

Referat NRHS-AU. Saksliste NRHS-AU Medlemmer: Kristin Ravnanger, leder Ketil Jarl Halse, nestleder Nina Waaler Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Anne Beate Båtnes Eirik Aldrin Fra UHRs sekretariat: Tor Rynning Torp Trine Grønn Forfall:

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 20.10.2015 Referat Møte i styret for CRIStin 19. oktober 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Anne Lise Fimreite Reidar Thorstensen

Detaljer

Godkjent referat fra styremøtet 27. 29. april 2014

Godkjent referat fra styremøtet 27. 29. april 2014 Styret Rektor Ole Petter Ottersen (leder)universitetet i Oslo Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder)høgskolen i Hedmark Nestleder Andrè Almås Christiansen Norsk studentorganisasjon Rektor Vidar L.

Detaljer

Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. august 2014

Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. august 2014 Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. august 2014 Tilstede: Direktør Ann Elisabeth Wedø, Høgskolen i Oslo og Akershus (leder) Rektor Frøystein Gjesdal, Norges Handelshøyskole (nestleder) Direktør

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat

Bibliotekutvalget. Referat Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 06.10.2014 Møtetid: 10:00-16:00 Møtested: UHRs lokaler Til stede: Medlemmer Leder Nestleder Vara Direktør Forfall Direktør Direktør Ole Petter Ottersen (leder) Lise

Detaljer

Gardermoen, 12.12.2014. Referat. Møte i styret for CRIStin 12. desember 2014. Deltagere: Leder Curt Rice

Gardermoen, 12.12.2014. Referat. Møte i styret for CRIStin 12. desember 2014. Deltagere: Leder Curt Rice Gardermoen, 12.12.2014 Referat Møte i styret for CRIStin 12. desember 2014 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Anne Lise Fimreite Reidar Thorstensen

Detaljer

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: 10.03.2016 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai UNIVERSITETS- OG HØYSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato:16.05.07 Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai Til stede: Torbjørn Digernes, Haakon B. Benestad, Tore Guneriussen, Yngvild

Detaljer

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Til stede 26.2. 2009: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein

Detaljer

Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget

Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget Tilstede: Frank Arntsen, NTNU Ninni Christiansen, HiØ Lisbeth Gussiås, NTNU Morten von Heimburg, HiNT Kjetil

Detaljer

Styremøte 8. oktober 2007 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT

Styremøte 8. oktober 2007 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET STYRET Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole Rektor Torbjørn

Detaljer

Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid. Torbjørn Hægeland 14. mai 2014

Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid. Torbjørn Hægeland 14. mai 2014 Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid Torbjørn Hægeland 14. mai 2014 Nedsatt april 2014 første møte 22. mai Rapport innen årsskiftet 2014/2015

Detaljer