Styret. Godkjent referat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret. Godkjent referat"

Transkript

1 Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Rektor Sigmund Grønmo, Universitetet i Bergen Leder Kim O. Kantardjiev, Norsk studentorganisasjon Rektor Åse Løkeland, Høgskulen i Sogn og Fjordane Rektor Ole Petter Ottersen, Universitetet i Oslo Nestleder Anne Marit Ringvold, Norsk studentorganisasjon Direktør Trond Singsaas, NTNU Direktør Ann Elisabeth Wedø, Høgskolen i Oslo og Akershus Fra UHRs sekretariat: Generalsekretær Ola Stave Underdirektør Guri Bakken Kommunikasjonsrådgiver Ann Elin B. Andersen Kontorsjef Nina Widding Forfall: Rektor Torunn Lauvdal, Universitetet i Agder Rektor Elin Nesje Vestli, Høgskolen i Østfold Godkjent referat Møtedato: 12. mars 2012 Møtetid: Kl Møtested: UHRs lokaler Saksnr.: 12/41

2 Saksliste Sak 027/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 028/12 Godkjenning av referat Sak 029/12 Alternative studieløp på doktogradsnivå? Sak 030/12 Utkast til årsmelding for 2011 Sak 031/12 Prosjektregnskap for 2011 Sak 032/12 Innspill til revidert nasjonalbudsjett 2012 Sak 033/12 Innspill til forskningsmeldingen Kunnskapserklæringen Sak 034/12 Nordisk Forskningssamarbeid Høringssvar om rapporten Vilja till forskning? Sak 035/12 Rapport: Etterspørsel etter og tilbud av stipendiatstillinger i Norge fram til 2020 Sak 036/12 Plan for representantskapsmøtet i Molde mai 2012 Sak 037/12 Plan for møtet med Norges forskningsråds hovedstyre 26. april 2012 Sak 038/12 Orienteringssaker Nominasjon til ERC Scientific Board Utfordringer for ledelse, strategier og organisasjon i en stadig mer åpen og online verden et internasjonalt og nasjonalt perspektiv Sak 039/12 Eventuelt Møteplan våren 2012: 26. april: I UHRs lokaler, møte med Forskningsrådets hovedstyre mai: Representantskapsmøte ved Høgskolen i Molde 6. juni: I UHRs lokaler, møte med SIUs styre Møteplan høsten 2012: 28. august: I UHRs lokaler, møte med forskningsutvalget 8. oktober: I UHRs lokaler, møte med utdanningsutvalget 8. november: I UHRs lokaler, møte med administrasjonsutvalget november: Representantskapsmøte ved Høgskolen i Hedmark 4. desember: I UHRs lokaler

3 027/12: Godkjenning av innkalling/saksliste Det ble ikke meldt inn saker til eventuelt. UHRs styre godkjenner innkalling og saksliste. 028/12: Godkjenning av referat Referat fra møte februar 2012 er godkjent på sirkulasjon, og ligger på UHRs nettsider UHRs styre godkjenner referatet. 029/12: Alternative studieløp på doktorgradsnivå? Professor Nina Vøllestad, leder av arbeidsgruppen, innledet kort og var tilstede under behandlingen av saken. UHR er i løpet av de senere årene gjentatte ganger blitt oppfordret til å utrede om den gjeldende norske ph.d.-ordningen er tilstrekkelig for å imøtekomme de mange og store behovene for kunnskap og (formell) kompetanse i dagens samfunn. Utfordringen er spesielt forbundet med at det i UH-sektoren eksisterer to parallelle, likestilte karriereveier. Ph.d.- graden ligger til grunn for førsteamanuensiskompetanse, det samme gjør Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid, mens det for førstelektorer ikke eksisterer noe gradsgivende utdanningsløp. Ulike førstelektorprogrammer er viktige som kompetansehevingstiltak, men gir ikke gradsuttelling. UHRs styre behandlet saken første gang i sitt møte 7. desember 2010, og understreket at problemene knyttet til kvalifisering i tredje syklus er komplekse og at det var behov for en bred diskusjon som blant annet retter oppmerksomheten mot fremtidig oppgavefordeling og utviklingsmuligheter i UH-sektoren. I vedtaket i sak 098/10 ba styret sekretariatet om å utarbeide forslag til mandat og deltakelse i utredningsgruppe slik at dette kunne godkjennes i styremøtet 2. februar I møtet 2. februar i sak 07/11 vedtok styret et utkast til mandat og ba om å få Forskningsutvalgets forslag til gruppesammensetning til godkjenning. Arbeidsgruppen startet sitt arbeid i mai Tidsfristen for oppdraget var satt til utgangen av Arbeidsgruppen fikk senere utsettelse til begynnelsen av 2012 og leverte resultatet av sitt arbeid 9. februar I sitt møte 16. februar d.å. vedtok Forskningsutvalget for det første at innstillingen burde sendes til bred høring i sektoren, og for det andre at arbeidsgruppen inviteres til å utføre en ekstra oppgave: å lage et notat hvor det konkretiseres hva som menes med konklusjonens formulering nødvendige justeringer eller omformuleringer i veiledende retningslinjer i pkt. 3, første kulepunkt.

4 Styret støtter Forskningsutvalgets vurdering om å sende innstillingen på høring, men vil utvide høringsinstansene til også å favne sentrale parter i arbeids- og næringsliv. 1. Innstillingen fra arbeidsgruppen sendes til høring til alle UHRs medlemsinstitusjoner og sentrale organisasjoner i arbeids- og næringslivet. Høringsfristen settes til 8. mai I sine høringssvar bes institusjonene særlig å vurdere a) om alle vesentlige sider ved problemstillingen er belyst slik at konklusjonen er godt underbygd, b) om ansvarsfordelingen kommer tydelig fram når det gjelder hva som på den ene siden hører hjemme i et felles, formalisert regelverk og, på den andre siden, hva som er institusjonenes og sektorens ansvar, og c) utfordringer forbundet med kunstfagenes forståelse av kunstnerisk utviklingsarbeid opp mot regelverkets understrekning av vitenskapelighet. 3. Sammen med arbeidsgruppens nye notat med forslag til konkretisering av hva som ligger i formuleringen nødvendige justeringer eller omformuleringer i veiledende retningslinjer (jf. pkt. 3, første kulepunkt) legges de systematiserte høringssvarene fram for styret til endelig behandling i møtet 6. juni /12: Utkast til årsmelding for 2011 Årsmeldingen er den formelle rapporteringen til Kunnskapsdepartementet. Meldingen skulle egentlig vært sendt KD innen 1. mars, men departementet har gitt utsettelse. Justert versjon sendes KD etter styrets behandling med forbehold om endelig vedtak i representantskapet i mai Styret er fornøyd med formen årsmeldingen nå har fått, og mener den er kort og konsis og støtter opp under de andre styringsdokumentene i UHR. UHRs styre ber sekretariatet korrigere årsmeldingen i henhold til styrets diskusjon. Årsmeldingen er styrets rapport til representantskapet. Årsregnskapet vedtas på representantskapsmøtet 23. mai /12: Prosjektregnskap for 2011 Prosjektene er rullerende over år, og forutsettes å gå i balanse. Det er ingen prosjekter som har gått i underskudd i Prosjektporteføljen utgjør en stor del av UHRs inntekter og aktivitet. Styret ønsker derfor å ha tettere prosjektoppfølging fremover. Oppdatert prosjektregnskap ettersendes styret sammen med referatet. UHRs styre tar prosjektregnskapet til orientering.

5 032/12: Innspill til revidert nasjonalbudsjett 2012 Revidert nasjonal budsjett legges frem 15. mai Styret er enig om å fokusere på stipendiat- og postdoktorstillinger, studieplasser og bygg. Dette vil være å videreføre punkter UHR har spilt inn tidligere. I tillegg støtter styret Norsk studentorganisasjons krav om gradert sykemelding for studenter. UHRs styre ber sekretariatet ferdigstille innspill til revidert nasjonalbudsjett 2012 i henhold til diskusjonen i møtet, og sende innspillet snarest til Kunnskapsdepartementet. 033/12: Innspill til forskningsmeldingen Kunnskapserklæringen Kunnskapsdepartementet har satt frist til 28. mars for innspill til forskningsmeldingen. UHR har allerede sendt et innspill i form av en kortversjon til KD, - med tanke på at en utvidet versjon skulle sendes nærmere fristen. Kunnskapserklæringen: I tillegg har det siden desember vært arbeidet med et felles innspill fra 11 forskningspolitiske aktører. Dette innspillet, som lenge gikk under betegnelsen Bristol-erklæringen nå omdøpt til Kunnskapserklæringen, foreligger nå i en omforent utgave. Etter styrets diskusjoner og vedtak fra Berlin-møtet, greide man i fellesmøtet blant de 11, og i påfølgende arbeid i skrivegruppen, å komme fram til en felles tekst. Styret diskuterte det justerte utkastet til fellesinnspill. Styret mener at det er verdifullt å få til et samlet innspill med alle 11 partnere, under forutsetning av at dette ikke bryter med UHRs tidligere innspill. En oppdatert versjon av fellesinnspillet sendes styret så raskt som mulig. UHR - lang versjon Supplerende tekst: Når det gjelder den varslede lange versjon ønsker styret ikke å sende denne i tillegg til den korte versjonen, Kunnskapserklæringen og innspill fra underliggende enheter. Kunnskapsdepartementet underrettes om dette. UHRs styre ber sekretariatet å arbeide videre med et felles innspill Kunnskapserklæringen - til Regjeringens forskningsmelding. En oppdatert versjon sendes styret på sirkulasjon så raskt som mulig med åpning for tilbakemeldinger før neste møte i arbeidsgruppen 20. mars /12: Nordisk Forskningssamarbeid Høringssvar om rapporten Vilja till forskning? Nordisk Ministerråd satte i april 2011 ned en arbeidsgruppe for å vurdere det nordiske forskningssamarbeidet og å foreslå mulige endringer når det gjelder ambisjoner, effektivitet og organisering.

6 Arbeidsgruppen konkluderer med at nordisk forskningssamarbeid er på rett kurs, men at det er nødvendig med flere og tydeligere grep for å øke effektiviteten. Det er behov for økt konsentrasjon og fokusering for å få større effekt av de midler som stilles til rådighet for det nordiske forskningssamarbeidet. UHRs styre støtter at nordisk samarbeid er viktig fremover. Økt faglig spesialisering og behov for kritisk masse i et globalisert kunnskapssystem gjør at Norden oftere vil være et naturlig samarbeidsområde. UHR ønsker å bidra aktivt i en slik prosess, bl.a. gjennom en aktiv dialog i det nordiske universitetssamarbeidet (NUS) og å skape koblinger mellom det nordiske og det europeiske nivået. Styret er imidlertid kritiske til rapportens forslag 5 som handler om forskermobilitet. Styret mener at et pengene følger forskeren -prinsipp vil skape problemer. Styret er også tvilende til forslaget om at det i større grad bør åpnes opp muligheter for å søke forskningsmidler på tvers av landegrensene i Norden. Dersom dette forslaget innføres må det i hvert fall skje gradvis. UHRs styre gir leder og sekretariat fullmakt til å utarbeide høringssvar i henhold til diskusjonen i møtet. 035/12: Rapport: Etterspørsel etter og tilbud av stipendiatstillinger i Norge fram til 2020 Rapporten ble offentliggjort I styremøtet 20. februar besluttet styret at det skulle sendes brev til KD med påpekning om at nye stipendiatstillinger må fullfinansieres. I og med at det største antallet nye stipendiater, i henhold til konklusjonene i rapporten, kommer innen teknologi og naturvitenskap, antas dette i hovedsak å være dyre stipendiatstillinger, noe som igjen aktualiserer spørsmålet om differensierte satser for stipendiatstillinger. Det må forutsettes at nye stipendiatstillinger i henhold til rapporten fullfinansieres for ikke ytterligere å svekke institusjonenes handlingsrom. Styret diskuterte forlaget til brev til Kunnskapsdepartementet. Styret mener at det som tas opp i rapporten er bra, men at det er flere ting, som for eksempel forskerutdanning knyttet til lærerutdanning, som ikke omhandles i det hele tatt. I tillegg til å påpeke dette, poengterte styret behovet for en snarlig avklaring av spørsmålene rundt fullfinansiering og kostnadskategorier. UHRs styre ber sekretariatet oppdatere brev i henhold til diskusjonen i møtet og sende brevet snarest til Kunnskapsdepartementet.

7 036/12: Plan for representantskapsmøtet i Molde mai 2012 Styret støtter temaet om kvalitet i utdanning til det åpne seminaret. Forslag til agenda for seminardagen 24. mai: Statsråd Hovedorganisasjonsrepresentant Utdanningsutvalget ved Olgunn Ransedokken Kaffepause Gruppearbeid 5 grupper Lunsj NOKUT SFU SIU Slutt Studentene skal inn på programmet. Styret kom også med forslag til andre innledere. Relevante tema som ble nevnt utover de som lå i sakspapirene var kvalifikasjonsrammeverket, kunnskapstriangelet og studentdataundersøkelser. I tillegg til de nevnte aktørene ønsker styret å invitere KUF-komitéen til seminaret. Styret diskuterte også muligheten for å utfordre noen av de inviterte gjestene til å holde korte innledninger til gruppearbeidene. UHRs styre ber sekretariatet arbeide videre med programmet basert på innspill i styremøtet. 037/12: Plan for møtet med Norges forskningsråds hovedstyre 26. april 2012 Det årlige dialogmøtet mellom UHRs styre og Forskningsrådets hovedstyre skal avholdes i Forskningsrådets lokaler torsdag 26. april. Styret gir sin tilslutning til følgende diskusjonspunkter: Forskningsmeldingen o Betydningen av universitetenes og høgskolenes rolle i norsk forskning o Tverrfaglighet o Oppfølging av fagevalueringer o Sektorprinsippet og Regjeringens forskningsutvalg Nordisk samarbeid Stipendiatstillinger Nordområdestrategien UHRs styre ber sekretariatet arbeide videre med planlegging av møtet i henhold til styrets diskusjon.

8 038/12: Orienteringssaker Nominasjon til ERC Scientific Board Det ble utdelt biosketch for Ole Petter Ottersen som er foreslått for Life Science og Torgeir Moan som er foreslått for Natural Science. Styret ønsker også å nominere Johan P Olsen for Social Science/Humanities. Alle forslagene støttes av Vitenskapsakademiet og Forskningsrådet. Utfordringer for ledelse, strategier og organisasjon i en stadig mer åpen og online verden et internasjonalt og nasjonalt perspektiv UHRs styre tar sakene til orientering. 039/12: Eventuelt Det var ingen saker til eventuelt.

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Innkalling til styremøte 4-2006 - 7. september 2006 Vi innkaller med dette til styremøte på SIFO Torsdag 7.

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN Forslag til vedtak: a) Styret gir rektor fullmakt til å fortsette vurderingen om opprettelse av ph.d.-program

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Nasjonalt råd for teknologisk utdanning REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Deltagerliste, se vedlegg 1 Program, se vedlegg 2 SAKLISTE: NRT-sak 19/10 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Én ph.d. grad for fremtidens behov? Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse

Én ph.d. grad for fremtidens behov? Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse Én ph.d. grad for fremtidens behov? Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse Innstilling fra en arbeidsgruppe oppnevnt av UHRs styre i samarbeid med Forskningsutvalget 9. februar 2012 1 Innhold Sammendrag

Detaljer

STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00

STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00 Det innkalles til: STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Randi Punsvik Bjørn Christian Nilsen Ragnhild

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste Utdanningsutvalget Medlemmer: studiedirektør Monica Bakken, UiO (nestleder) prorektor Inger-Åshild By, NIH prorektor Egil Gabrielsen, UiS prorektor Berit Kjeldstad, NTNU studiedekan Øystein Lund, MF prorektor

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Tid: Mandag 31. januar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Ulrikke Phils Hus Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start. Endelig

Detaljer

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar.

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar. Til høgskolestyret Lillehammer, 4. mars 2014 Innkalling til møte i Høgskolestyret 11. mars 2014 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Marit

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014

Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014 Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014 Tilstede: Leder: Birte Simonsen (Universitetet i Agder) (dag 1) Medlemmer: Ivar Selmer-Olsen (Dronning Mauds Minne Høgskole) Per Arne Michelsen (Høgskolen i Bergen)

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 8. januar 2014 ved Norges Handelshøyskole Viserektor Gunnar E. Christensen ønsket

Detaljer

DET NORSKE UNIVERSITETSRÅD

DET NORSKE UNIVERSITETSRÅD ÅRSMELDING 1996 DET NORSKE UNIVERSITETSRÅD Universitetsrådet har gjennom 20 år først og fremst fungert som samarbeidsorganisasjon for våre universiteter og vitenskapelige høgskoler. Selv om Universitetsrådet

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

ÅRSMELDING 1999. Utskriftsdato 22.03.2000 kl 1050

ÅRSMELDING 1999. Utskriftsdato 22.03.2000 kl 1050 ÅRSMELDING 1999 Utskriftsdato 22.03.2000 kl 1050 MOT ET STØRRE FELLESSKAP Universitetsrådets representantskap drøftet 11-12 mai 1999 utviklingen i høgre utdanning i Norge og konkluderte med følgende vedtak:

Detaljer

22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap

22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap Referat fra rådsmøte i 22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap Leder av, Knut Patrick Hanevik, ønsket velkommen til rådsmøtet. Rektor ved Samisk høgskole, Jelena Porsanger, ønsket velkommen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Rådsmøtet ble avviklet ved Radisson SAS Royal Garden Hotel. Tidsrammen var mandag 9. februar

Detaljer

S T Y R E S A K # 37/14 STYREMØTET DEN 16.09.14

S T Y R E S A K # 37/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 S T Y R E S A K # 37/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.09.14 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN Forslag til vedtak: Styret ber om at det utarbeides et forslag til innspill til Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 HØGKSOLEN I OSLO OG AKERSHUS Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 Petter Øyan, leder for Profesjonsråd for designutdanning (høsten 2007 våren 2013)

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16, formannskapssalen Tidspunkt: 15.03.2012 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Yvonne Meidell telefon 69 30 62 82 e-post yvme@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014 STUDENTTINGET - studentens stemme MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014 Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter

Detaljer