Godkjent referat for Styret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godkjent referat for Styret"

Transkript

1 Godkjent referat for Styret Møtedato: Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10:00-16:00 Med påfølgende middag. Til stede: Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder) Universitetet i Oslo Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder) Høgskolen i Hedmark Rektor Vidar L. Haanes Det teologiske Menighetsfakultet Leder Anders Kvernmo Langset Norsk studentorganisasjon Rektor Åse Løkeland Høgskulen i Sogn og Fjordane Nestleder Alexander Sæbø Løtvedt Norsk studentorganisasjon Rektor Ole-Gunnar Søgnen Høgskolen i Bergen Direktør Ann Elisabeth Wedø Høgskolen i Oslo og Akershus Vara Rektor Dag Rune Olsen Universitetet i Bergen Rektor Pål Pedersen Universitetet i Nordland Forfall Rektor Gunnar Bovim NTNU Rektor Marit Boyesen Universitetet i Stavanger Direktør Lasse Lønnum Universitetet i Tromsø Fra sekretariatet Generalsekretær Underdirektør Kontorsjef Kommunikasjonsrådgiver Ola Stave Guri Bakken Nina Widding Ann Elin Brattebø Andersen

2 Saksnr Tittel Saksliste 14/083 Godkjenning av innkalling og saksliste 14/084 Godkjenning av referat 14/085 Regnskap per 30. september /086 Planlegging av representantskapsmøtet i Bergen november /087 UHRs strategi /088 Innstilling til valgkomité 14/089 UHRs budsjett for /090 Søknad om medlemskap - Forsvarets etterretningshøgskole 14/091 Søknad om medlemskap i UHR - Høyskolen Diakonova 14/092 Innspill til Statsbudsjett /093 UHRs formelle status 14/094 Utlysningstekst for generalsekretærstillingen 14/095 Oppfølging av 7-punktsplanen 14/096 Ny hovedstrategi for Norges forskningsråd - UHRs kommentarer 14/097 Høring - forskrift om ansettelser på innstegsvilkår 14/098 Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 14/099 Nasjonale veiledende retningslinjer for universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse 14/100 Høring evaluering av kvoteordningen 14/101 Administrasjonsutvalgets arbeidsområder og handlingsplan 14/102 Rapport fra UHRs finansieringsgruppe 14/103 Orienteringssaker 14/104 Eventuelt 14/105 Reforhandlet avtale med NORWACO Møteplan høsten 2014: 19. nov kl : Styrerommet, Høgskolen i Bergen november: Representantskapsmøte, Høgskolen i Bergen Møteplan våren 2015: 21. januar: UHRs lokaler (Kl ) 3. februar: UHRs lokaler april: Strategisamling mai: Representantskapsmøte 9. juni: UHRs lokaler

3 14/083: Godkjenning av innkalling og saksliste Reforhandlet avtale med NORWACO ble lagt til som sak. Det var en sak til Eventuelt. UHRs styre godkjenner innkalling og saksliste. 14/084: Godkjenning av referat Referat fra styremøtet 6. oktober 2014 er godkjent på sirkulasjon. Referatet finnes her: UHRs styre godkjenner referatet. 14/085: Regnskap per 30. september 2014 Sluttavregning fra Olav Thon etter innflytting i nye lokaler er ikke ferdig enda. Med unntak av dette er det ikke avvik i regnskapet. UHRs styre tar regnskapet pr til orientering. 14/086: Planlegging av representantskapsmøtet i Bergen november 2014 Det har vist seg svært vanskelig å finne en internasjonal innleder til representatnskapsmøtets dag 2. Styret bestemte derfor at perspektivet skal snu mot det norske næringslivet. Adm. dir. Idar Kreutzer fra Finans Norge ble foreslått. Det ble også foretatt noen mindre justeringer av parallellsesjonene.

4 UHRs styre ber sekretariatet sluttføre planleggingen av representantskapsmøtet i henhold til styrets diskusjon. 14/087: UHRs strategi Styret takker for gode inspill til strategien. Mange av de konkrete endringsforslagene ble tatt inn i dokumentet. De tre mer prinsipielle innspillene fra Utdanningsutvalget, Forskningsutvalget og Forskningsrådet legges frem i sin helhet for representantskapet. Den endelige strategien vil bli vedtatt i styremøtet 21. januar UHRs styre ber sekretariatet innarbeide representantskapets innspill i strategien før denne skal vedtas i styremøtet /088: Innstilling til valgkomité I henhold til UHRs vedtekter er det representantskapet som oppnevner valgkomité for valg til UHRs styre. Valgperioden for styrets medlemmer fra de akkrediterte høyskolene utgår våren På representantskapsmøtet våren 2015 skal det derfor velges 3 rektorer og en direktør som representanter fra høyskolene, varamedlemmer for disse, samt leder og nestleder for UHRs styre. Ved valg av representanter fra høgskolene, har tradisjonen vært at valgkomiteen har bestått av en rektor og en direktør fra høgskolesiden og en rektor fra universitet/vitenskapelig høyskole, samt en representant fra NSO. Styret ønsket en direktør inn i valgkomiteen og ga sekretariatet fullmakt til å sluttføre forslag til valgkomité. 1. UHRs styre gir generalsekretær fullmakt til å ferdigstille forslag til valgkomite for valget våren Norsk studentorganisasjon oppnevner egen representant til valgkomitéen.

5 14/089: UHRs budsjett for 2015 Styret diskuterte det fremlagte budsjettforslaget. Styret ønsket å legge inn en post på til bruk av rekrutteringsbyrå i forbindelse med ansettelse av ny generalsekretær, i tillegg til en diversepost på til blant annet utvikling/omlegging av datasystemer i sekretariatet. Det må også legges inn medlemsavgifter for tre nye medlemsinstitusjoner. UHRs styre innstiller overfor representantskapet at UHRs budsjettforslag for 2015 vedtas med de endringer som fremkom i møtet. 14/090: Søknad om medlemskap - Forsvarets etterretningshøgskole I brev av 14. august søker Forsvarets etterretningshøgskole (FEH) om medlemskap i Universitets- og høgskolerådet. I likhet med flere av Forsvarets høgskoler er også denne delvis innlemmet under lov om universiteter og høgskoler. Institusjonen har akkreditering fra NOKUT for bachelorstudium i etterretning. I UHRs vedtekter står det at Universitets- og høgskolerådet skal være et samarbeidsorgan for institusjonsakkrediterte høgskoler, vitenskapelige høgskoler og universiteter, og skal bidra til å utvikle og fremme forskning og høgre utdanning innen en nasjonal forsknings- og utdanningspolitikk. Institusjonsakkreditering som høgskole, vitenskapelig høgskole eller universitet er dermed en forutsetning for å bli medlem av UHR. Det er UHRs representantskap som avgjør alle spørsmål om medlemskap i Universitets- og høgskolerådet. Vedtak om medlemskap krever 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede, og må ha tilslutning fra minst halvparten av de fremmøtte stemmeberettigede fra henholdsvis universitetsgruppen og høgskolegruppen. UHRs styre innstiller til representantskapet at Forsvarets etterretningshøgskole blir medlem i Universitets- og høgskolerådet. 14/091: Søknad om medlemskap i UHR - Høyskolen Diakonova I brev av 15. oktober 2014 søker Stiftelsen / Høyskolen Diakonova om medlemskap i

6 Universitets- og høgskolerådet. Diakonova ble akkreditert av NOKUT 22. mai, og fikk status som akkreditert høgskole ved kongelig resolusjon 12. september. I UHRs vedtekter står det at Universitets- og høgskolerådet skal være et samarbeidsorgan for institusjonsakkrediterte høgskoler, vitenskapelige høgskoler og universiteter, og skal bidra til å utvikle og fremme forskning og høyere utdanning innen en nasjonal forsknings- og utdanningspolitikk. Institusjonsakkreditering som høgskole, vitenskapelig høgskole eller universitet er dermed en forutsetning for å bli medlem av UHR. Det er UHRs representantskap som avgjør alle spørsmål om medlemskap i Universitets- og høgskolerådet. Vedtak om medlemskap krever 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede, og må ha tilslutning fra minst halvparten av de fremmøtte stemmeberettigede fra henholdsvis universitetsgruppen og høgskolegruppen. UHRs styre innstiller til representantskapet at Stiftelsen / Høyskolen Diakonova blir medlem i Universitets- og høgskolerådet. 14/092: Innspill til Statsbudsjett 2016 De seneste årene har UHR sendt inn sitt budsjettinnspill i desember. I påvente av at Ekspertutvalgets rapport om innretning på finansieringssystemet i uhsektoren, stortingsmeldingen om struktur samt NIFUs utredning om kostnadsberegning, mener styret at det er mest hensiktsmessig å sende inn et foreløpig innspill før årsskiftet. Det endelige innspillet sendes så snart de tre rapportene/meldingene foreligger, senest slik at det er departement og regjering ihende før budsjettforhandlingene i mars Saken vil også bli diskutert på representantskapsmøtet 19. november UHRs styre ber sekretariatet arbeide videre med innspill til statsbudsjett 2016 i henhold til styrets diskusjon. 2. Hovedpunkter drøftes i representantskapsmøtet 19. november /093: UHRs formelle status Ved representantskapsmøtet i mai ble det bedt om videre utredning av de tre aktuelle organisasjonsformene forening, organ og forvaltningsorgan med særskilt myndighet (lovvei-alternativet). Advokatfirmaet Hjort avga rapport UHR har forelagt dette dokumentet for KDs jurister for en sjekk om det kunne foreligge noen nyanser i Hjort sine vurderinger spesielt i forhold til dette med lovvei-alternativet og alternativet. Hjorts vurderinger framstår som korrekt også sett fra KDs juridiske synspunkt.

7 Utredningen fra Hjort ble primært begrenset til å se på konsekvensene av foreningsalternativet, da KDs jurister har laget et lite (og foreløpig) oppsett på hvordan formuleringer i lovveialternativet kan utformes i lovtekst og lovforarbeider (underliggende forståelse av lovtekst). Hjort har tatt med en del betraktninger om de andre alternativene for å se dette i sammenheng. Styret er enig med Hjort i at alternativet er det minst aktuelle på nåværende tidspunkt. Det er også så store ulemper med foreningsalternativet at styret mener at lovvei-alternativet er det mest hensiktsmessige. Forutsetningen er imidlertid at det gjøres grundig lovforarbeid som blant annet omtaler ivaretakelse av medlemsdelen og representantskapet samt tar de nødvendige forbehold om selvstendighet og avgrensning i instruksjonsmulighet (avskåret til å dreie seg om administrative forhold). Saken skal diskuteres i representantskapet 19. november Dersom representantskapet går inn for videre utredning av lovveialternativet, vil dette bli utredet videre sammen med KD. UHRs styre vil legge saken frem til diskusjon i representantskapsmøtet /094: Utlysningstekst for generalsekretærstillingen I tilsettingen av ny generalsekretær ønsker styret å benytte et rekrutteringsbryå, men å gjøre selve tilsettingsprosessen gjennom et eget innstillingsutvalg. Innstillingsutvalget består av Ole Petter Ottersen (leder), Åse Løkeland, Anders Kvernmo Langset. De ansatte i sekretriatet utpeker sin egen representant. Det er samlet styre som foretar den endelige ansettelsen. Innstillingsutvalgets første møte blir på Høgskolen i Bergen 19. november kl UHRs styre nedsetter følgende innstillingsutvalg: Ole Petter Ottersen (leder), Åse Løkeland og Anders Kvernmo Langset. De ansatte utpeker sin egen representant. 14/095: Oppfølging av 7-punktsplanen Strukturmøte i KD I møte i Kunnskapsdepartementet ble det informert om den videre prosessen: UH-institusjonene skal gi sine endelige innspill til KD innen (det foreligger enkelte unntak) Diskusjonen på UHRs representantskap vil være spisset mot de sentrale spørsmål basert på innspillene pr 1.11.

8 Finansieringsutvalgets rapport skal være ferdig til desember. NIFUs kostnadskartleggingsrapport skal, etter opplysninger fra NIFU, ikke foreligge før i desember. Det blir arrangert et formelt høringsmøte for finansieringsutvalgets rapport i midten/ slutten av januar. Det vil si at vi kan behandle innspill/ reaksjoner i mellomliggende periode. Diskusjonene i det formelle høringsmøtet vil danne grunnlag for og innarbeides i strukturmeldingen. Strukturmeldingen skal leveres Stortinget siste fredag før påske. (KD vil lukke diskusjoner om strukturmeldingen en gang mellom høringsmøtet og denne fredagen men tid er ikke antydet enda) Stortinget skal behandle meldingen før sommeren. Det er en mulighet at det kan bli formelle høringsmøter med KUF-komiteen underveis. Det er ikke avgjort hvilken form meldingen vil få. Horizon 2020 Brusseltur Forskningsutvalget organiserte oktober 2014 et dialogseminar i Brussel med norske og europeiske aktører for oppfølging av Regjeringens EU-strategi og norsk deltakelse i Det europeiske forskningsområde (ERA) og Horisont Formålet med seminaret var å: 1. Øke kjennskap til Horisont 2020 og prosesser for institusjoners og forskeres oppfølging av utlysnings- og søknadsprosesser 2. Øke kjennskap til og kontakten med sentrale norske og europeiske aktører i EUs forskningspolitikk 3. Bidra til bedre samarbeid mellom sentrale norske aktører (politikk, forskningsfinansiering og forskningsmiljøer) om EUs forskningspolitikk og Horisont Drøfte gode strategier for samarbeid og forankring av nasjonal, institusjonell og lokal oppfølging av Regjeringens EU-strategi Et konkret mål var å komme fram til et handlingsrettet dokument/en uttalelse som kunne gi retning for det videre arbeidet i UHR og UH- institusjonene, for Kunnskapsdepartementet og Forskningsrådet, og ikke minst for samspillet mellom disse. Dag Rune Olsen orienterte om seminaret og det fremlagte utkastet til et "Brussel-dokument". Styret vil diskutere saken videre i det ekstraordinære styremøtet 19. november Innspill til finansieringsutvalget UHRs finansieringsgruppe hadde sitt siste møte 29. oktober. Frank Arntsen orienterte om gruppens arbeid så langt. Se egen styresak. De øvrige punktene er det ikke mye nytt å melde om. Lærer. Det viktigste til dette punktet er de elementene som kom i statsbudsjettet om etter- og videreutdanning. Men det må følges opp at det ikke kom penger til oppstart av arbeid med 5- årig utdanning. Det kom heller ikke en budsjettøkning til arbeidet med nasjonale retningslinjer i NRLU. Bevilget 2 mill også for 2015, mens budsjettet var på 4,5 mill. NRLU må med dette redusere aktivitet knyttet til nasjonale retningslinjer, og det er sannsynlig at det ikke er meningsfylt å prøve å drive denne aktiviteten for 2 mill. Begge disse punktene bør følges opp overfor KD, og senest ved RNB. Innstegstillinger. Forskriften er på høring se egen styresak.

9 Verdensledende miljøer er det ikke noe nytt om nå. Langtidsplanen er lagt fram, og behandles sammen med statsbudsjettet, men de manglende elementene i denne kan også være aktuell å følge opp i RNB og budsjett UHRs styre vil behandle oppfølgingen av Brussel-dokumentet i styremøtet De øvrige punktene tas til orientering. 14/096: Ny hovedstrategi for Norges forskningsråd - UHRs kommentarer Forskningsrådets hovedstyre arbeider med en ny overordnet strategi for Forskningsrådet. Styret diskuterte utkastet til høringssvar. I tillegg til mindre tekstlige endringer i de fem første målene, var styret spesielt opptatt av at den nye strategien ikke må gå på bekostning av uhinstitusjonenes autonomi. Styret ønsker derfor at begrepet "endringsagent" tas ut av strategien og at mål 6 omformuleres i henhold til dette. UHRs styre ber sekretariatet ferdigstille høringssvaret i henhold til styrets diskusjon. Styreleder godkjenner høringssvaret før det sendes Forskningsrådet. 14/097: Høring - forskrift om ansettelser på innstegsvilkår UHRs utgangspunkt er at hovedintensjonen for ordningen med innstegsstillinger er å styrke rekrutteringen av vitenskapelig personale på et internasjonalt nivå til norske forskningsinstitusjoner, bl.a. gjennom å tilby konkurransedyktige og forutsigbare vilkår og god oppfølging. Innstegsstillingene kan presenteres som UH-institusjonenes egen excellenceordning. I tillegg til å øke rekrutteringen av de mest lovende talentene på internasjonalt nivå og tilby større forutsigbarhet, vil en slik ordning også kunne gjøre kunnskapsnasjonen Norge mer synlig internasjonalt. Ordningen kan være et tiltak for å utvikle flere verdensledende forskningsmiljøer. UHR er særlig opptatt av at følgende elementer reflekteres i forskriften: Innstegsstillinger skal være kombinerte stillinger. Foruten solid vitenskapelig publisering, suksess med å tiltrekke seg eksterne midler og evne til organisering av forskningsprosjekter, vil evnen til å gi fremragende undervisning og utvikle studietilbud mv. være en klar forventning. Det må knyttes egne midler ut over lønnsmidler til stillingen,slik at den ansatte har tilstrekkelig handlingsrom til å bygge opp en egen forskergruppe. Midlene kan være i form av stipendiat- og postdoktorstillinger, driftsmidler eller utstyr til forskningsgruppen.

10 Et organisert karriereoppfølgingssystem bør knyttes til ordningen. Hvilke vilkår innenfor rammen av en kombinert stilling som skal vektlegges mest, må framgå av utlysningen. Ved tilsetting skal det lages et detaljert avtaledokument som underskrives av begge parter. Utlysningstekst og avtaledokument ligger til grunn for oppfølging underveis og gir nødvendige og tilstrekkelige kriterier for midtveis- og sluttevaluering. Overordnete kriterier bør settes i forskriften, mens institusjonene tilpasser og utdyper kriteriene i samsvar med sine behov og prioriteringer. Styret hadde ingen kommentarer til det fremlagte høringssvaret, men ber om dette behandles både i Forskningsutvalget og Utdanningsutvalget. Eventuelle endringer etter dette tas på sirkulasjon i styret. Høringsfristen er 10. januar UHRs styre ber Forskningsutvalget og Utdanningsutvalget behandle saken. Eventuelle endringer etter dette tas på sirkulasjon i styret. 14/098: Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger Saken er fremmet av UHRs utdanningsutvalg. UH-institusjonenes faglig tilsatte skal ivareta institusjonenes primæroppgaver, det vil si undervisning, forskning og formidling. I henhold til forventninger, bl.a. i UH-loven, skal både forskning og undervisning være av «høy internasjonal kvalitet». Mens det oppleves å være relativt klare forventninger til forskningskompetanse, er det noe mer uklart hva som forventes av undervisningskompetanse, eller hvordan denne skal oppnås. Forskriften bør ikke levne tvil om at man ønsker dokumentert UH-pedagogisk kompetanse ved ansettelser. Formuleringen: «Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning» oppleves som en svak forventning til kandidater som skal levere undervisning av «høy internasjonal kvalitet». At en slik kompetanse også skal kunne skaffes til veie gjennom undervisning og veiledning, gir ikke noen muligheter for å vurdere faglig tilsattes bakgrunn på dette området. Å skjerpe kravene vil også medføre at oppmerksomheten om denne kompetansen skjerpes. Utdanningsutvalget foreslår derfor å endre formuleringen til «Dokumentert relevant pedagogisk basiskompetanse for høyere utdanning». Styret forventer at hele forskriften kommer på høring fra Kunnskapsdepartementet innen kort tid, og ønsker derfor å utsette behandlingen av denne saken til høringen foreligger. UHRs styre ber om å få saken opp på nytt når Kunnskapsdepartemenet har sendt hele forskriften på høring.

11 14/099: Nasjonale veiledende retningslinjer for universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse Utdanningsutvalgets arbeidsgruppe for UH-pedagogikk har utarbeidet forslag til veiledende retningslinjer for UH-pedagogisk basiskompetanse. Utkastet til Nasjonale veiledende retningslinjer har blitt grundig diskutert i Utdanningsutvalgets arbeidsgruppe for UH-pedagogikk og i Utdanningsutvalget. I tillegg har den blitt sendt på høring i sektoren som i sine høringssvar gjennomgående var positive til å få på plass slike retningslinjer. Med disse retningslinjer rettes oppmerksomheten mot kvalitet i undervisningen, og vi kommer et viktig skritt videre for å få et felles grunnlag for universitetenes og høgskolenes arbeid med å styrke kvalitet på undervisning og læring. De veiledende retningslinjene må ses i sammenheng med saken knyttet til endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Forventningene i de veiledende retningslinjene går ut over kravene i forskriften. Dette antas ikke å skape noen problemer, ettersom retningslinjene er veiledende og ment som et insitament til institusjonene om å satse på dette feltet, mens forskriften er forpliktende i en helt annen grad. UHRs styre ber om å få saken opp på nytt når Kunnskapsdepartementet har sendt Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger på høring. 14/100: Høring evaluering av kvoteordningen Kvoteordningen, en støtteordning gjennom Statens Lånekasse for utdanning fur studenter fra utviklingsland, land på Vest-Balkan, i Øst-Europa og i Sentral-Asia, er evaluert av DAMVAD Norge og Scanteam på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Norad. I høringsbrevet trekker Kunnskapsdepartementet frem at de politiske og administrative rammevilkårene for ordningen har endret seg det siste ti-året, og både Kunnskapsdepartementet og Norad er åpne for at det i oppfølgingen av evalueringen kan gjøres endringer i innretningen av ordningen, eller midlene kan omdisponeres til andre formål, mer tilpasset nye realiteter og behovet for en mer strategisk tilnærming til internasjonalt kunnskapssamarbeid generelt. Departementet ber om høringsinstansenes tilbakemelding på rapportens vurderinger, konklusjoner og anbefalinger. Departementet har også definert enkelte problemstillinger som det er ønskelig at høringsinstansene drøfter særskilt. Styret hadde kun mindre tekstlige bemerkninger til det fremlagte forslaget til høringsuttalelse.

12 UHRs styre ber sekretariatet utarbeide en høringsuttalelse i tråd med saksfremlegget og kommentarer som fremkom i møtet. Ut over dette viser UHR til uttalelser fra medlemsinstitusjonene. 14/101: Administrasjonsutvalgets arbeidsområder og handlingsplan Saken omhandler administrasjonsutvalgets forslag til prosjekt "Digitalisering og forenkling av UH-sektoren". Styret diskuterte det fremlagte forslag til prosjektbeskrivelse. Styret er enig om at dette er en viktig sak. Både Regjeringen, gjennom sin digitaliseringsstrategi, og Kunnskapsdepartementet er utålmodige og forventer et tydelig og offensivt utspill fra UHR på dette området. Samtidig mener styret at det fremlagte utkastet er for omfattende og kostbart for sektoren på nåværende tidspunkt. Styret vil diskutere saken i det ekstraordinære styremøtet 19. november samt på representantskapsmøtet samme dag. Ann Elisabeth Wedø, leder av administrasjonsutvalget, ble bedt om å nedskalere prosjektet før disse diskusjonene. UHRs styre ber om å få saken til ny diskusjon i styremøtet Saken diskuteres deretter i representantskapsmøtet. 14/102: Rapport fra UHRs finansieringsgruppe UHRs finansieringsgruppe hadde sitt siste møte 29. oktober Leder av gruppen, Frank Arntsen, orienterte om arbeidet så langt. Gruppens mandat er både å gi UHR råd om utvikling av finansieringssystemet i forkant av ekspertutvalgets tilrådning, og å gi UHR grunnlag for å mene noe om ekspertutvalgets innstilling. Gruppen skal avlevere sin rapport januar Gruppen har tatt utgangspunkt i dagens finansieringssystem som er inndelt i basisbevilgning, RBO og nasjonale/internasjonale konkurransearenaer i tillegg til "et fjerde element - Kontrakter/politiske mål". Det er viktig å opprettholde institusjonenes autonomi i en ny finansieringsmodell. Gruppen mener at grunnbevilgningen må være en rammebevilgning, at grunnbevilgningens nivå bør opprettholdes og at grunnbevilgningen skal inneholde incitamenter til å få bedre kvalitet. Gruppen ønsker også å beholde dagens grunnstruktur i grunnbevilgningen med en "sterk" basisbevilgning som gir muligheter for strategiske og langsiktige tiltak, og en resultatdel med

13 fokus på kvalitet men uten for mange indikatorer. Gruppen mener også at det er viktig å ha både nasjonale og internasjonale konkurranseindikatorer. En ny finansieringsmodell bør være en felles overordnet modell for hele sektoren. og den må tilrettelegges for FoU-basert utdanning. UHRs styre tar presentasjonen til orientering. 14/103: Orienteringssaker Fra det konstituerende møtet i NFE-HS Joint Declaration of the CPU, the HRK and the KRASP - "Education cannot be reduced to skills: keep the term education in the upcoming commissioner s portfolio" Innspill til arbeidet med femårig grunnskolelærerutdanning - fra NRLU til Kunnskapsministeren Kostnadsberegning - utvikling og implementering av femårig lærerutdanning Ny målstruktur for uh-sektoren - fra administrasjonsutvalget Svar på NRØAs kartlegging av behovet for rekrutteringsstillinger innefor det økonomisk-administrative fagområdet UHRs styre tar sakene til orientering. 14/104: Eventuelt Evaluering av møtet Det var svært mange saker til behandling dette styremøtet. Styret ser derfor behov for å innføre et fjerde styremøtet våren Ny møtedato ble bestemt til onsdag 21. januar kl /105: Reforhandlet avtale med NORWACO

14 Den 10. oktober 2014 møtte UHRs forhandlingsutvalg med NORWACOs forhandlingsutvalg for sluttforhandling av ny avtale. Ved forhandlingene ble det enighet (og enstemmighet i UHRs forhandlingsutvalg) om en ny pris på kr 6.25 pr student fra (som dekker både indeksregulering og utvidet bruksrett både i antall kanaler og i studentens bruk). NORWACOs styre godkjente forhandlingsresultatet den UHRs styre godkjenner forhandlingsresultatet.

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtested: Høgskolen i Bergen, Campus Kronstad Møtetid: 12:30-14:30 Saksliste Saksnr Tittel 14/010 Godkjenning av innkalling og saksliste 14/011

Detaljer

Godkjent referat for styret

Godkjent referat for styret Godkjent referat for styret Møtedato: 28.01.2014 Møtested: UHRs lokaler/høgskolen i Oslo og Akershus Møtetid: 10:00-16:00 Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder), Universitetet i Oslo Rektor Lise

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Handelshøyskolen BI Møtetid: 13.00-17.00 Saksliste Saksnr Tittel 15/009 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/010 Referat fra

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Ole Petter Ottersen (leder), Universitetet i Oslo Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Marit Boyesen, Universitetet i Stavanger Nestleder André Almås Christiansen,

Detaljer

Forslag til referat for Styret

Forslag til referat for Styret Forslag til referat for Styret Møtedato: 23.10.2017 Møtested: UHRs lokaler Møtetid: 10.00-16.00 Professor Nina Malterud, Universitetet i Bergen, deltok under saken om veiledende retningslinjer for kunst-ph.d.

Detaljer

Referat for Styret. Møtedato: 03.02.2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10:00-16:00

Referat for Styret. Møtedato: 03.02.2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10:00-16:00 Referat for Styret Møtedato: 03.02.2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10:00-16:00 Til stede: Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder) Universitetet i Oslo Rektor Marit Boyesen Universitetet

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 20.11.2012 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtested: Høgskolen i Hedmark Saksnr.: 12/213 SAKSLISTE Sak 009/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 010/12 Godkjenning

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Rektor Sigmund Grønmo,

Detaljer

Godkjent referat fra styremøte

Godkjent referat fra styremøte Godkjent referat fra styremøte Møtedato: 26.08.2014 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Ordinært styremøte: 10:00-15:30 Møte med Torbjørn Hægeland: 13.00 14.00 Møte med NOKUTs styre: 14.00 15.30 Til stede:

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 27.10.2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10:00-16:00 Til stede: Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder) Universitetet i Oslo Rektor Ole-Gunnar

Detaljer

Godkjent referat fra styremøtet 10. juni 2014

Godkjent referat fra styremøtet 10. juni 2014 Styret Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder)høgskolen i Hedmark Rektor Gunnar Bovim NTNU Rektor Marit Boyesen Universitetet i Stavanger Nestleder Andrè Almås Christiansen Norsk studentorganisasjon

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 18.02.2016 Møtested: Sem Gjestegård, Asker Møtetid: 09.00-15.00 Til stede: Medlemmer Rektor Vidar L. Haanes (leder) Det teologiske Menighetsfakultet Rektor Liv Reidun

Detaljer

Styret. Påtroppende leder Ola Magnussen Rydje, Norsk studentorganisasjon (observatør) Godkjent referat

Styret. Påtroppende leder Ola Magnussen Rydje, Norsk studentorganisasjon (observatør) Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Fagpolitisk ansvarlig

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 11.12.2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.00-16.00 Til stede: Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder) Universitetet i Oslo Rektor Ole-Gunnar

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 27.04.2015 Møtested: Den norske ambassaden, Den Haag Møtetid: 11:00 17.00 Til stede: Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder) Universitetet i Oslo Rektor Lise

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Leder Øyvind Berdal,

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen

Detaljer

Godkjent referat. Styret

Godkjent referat. Styret Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Nestleder Ørjan Arntzen, Norsk studentorganisasjon Rektor Sigmund Grønmo, Universitetet

Detaljer

Representantskapet. Utvidet referat

Representantskapet. Utvidet referat Representantskapet Utvidet referat Møtedato: 15.11.2011 Møtetid: Kl. 13:00 17:00 Møtested: Norges Handelshøyskole Saksnr.: 11/249 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 009/11 Godkjenning av innkalling/saksliste

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 12. mai 2014 Møtetid: Kl. 13.00 17.00 Møtested: Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Vestfold Saksnr.: 14/105 Saksliste Sak 14/001 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Forskningsutvalget. Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg 28. januar Det var følgende saksliste:

Forskningsutvalget. Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg 28. januar Det var følgende saksliste: Til stede: Dag Rune Olsen, rektor (leder) Marianne Synnes, rektor, HiÅ (nestleder) Knut Fægri, viserektor, UiO Simone Heinz, forskningsdirektør, UiA Jan Olav Henriksen, forskningsdekan, MF Pål A. Pedersen,

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 14.06.2016 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.00-16.00 Til stede: Medlemmer Rektor Vidar L. Haanes (leder) Det teologiske Menighetsfakultet Rektor Liv

Detaljer

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen

Detaljer

Styret. i Oslo. Underdirektør Guri. Bakken. Forfall: Tid: onsdag 6. juni. Saksnr: 12/41

Styret. i Oslo. Underdirektør Guri. Bakken. Forfall: Tid: onsdag 6. juni. Saksnr: 12/41 Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Marit Boyesen, Universitetet i Stavanger (vara) Leder Kim O. Kantardjiev,

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 08.09.2016 Møtested: Behandlet på sirkulasjon Møtetid: Til stede: Medlemmer Rektor Vidar L. Haanes (leder) Det teologiske Menighetsfakultet Rektor Liv Reidun Grimstvedt

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 19.04.2017 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.00-16.00 Til stede: Medlemmer Rektor Vidar L. Haanes (leder) Det teologiske Menighetsfakultet Leder Marianne

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 27.11.2014 Møtested: SAS Radisson Blu Gardermoen Møtetid: 13:00-17:00 Til stede: Medlemmer Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske

Detaljer

Styret. Referat. Møtetid : Kl Besøk på Roehampton Kl Saksnr.: 09/54

Styret. Referat. Møtetid : Kl Besøk på Roehampton Kl Saksnr.: 09/54 Styret Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Torbjørn Digernes, NTNU Direktør Kari Tove Elvbakken, Universitetet i Bergen Rektor

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nestleder André Almås Christiansen, Norsk studentorganisasjon Rektor Sigmund Grønmo,

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 11.05.2015 Møtetid: Kl. 13:00 17:00 Møtested: UiT Norges arktiske universitet Saksnr.: 15/123 Saksnr. Sakstittel SAKSLISTE 15/001 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Styremøte 27. mai 2008 i Universitets- og høgskolerådet

Styremøte 27. mai 2008 i Universitets- og høgskolerådet UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET STYRET Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole Rektor Torbjørn

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 21.10.2016 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 09.00-16.00 Til stede: Medlemmer Rektor Vidar L. Haanes (leder) Det teologiske Menighetsfakultet Rektor Liv

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 13.12.2016 Møtested: UHRs lokaler Møtetid: 10.00-16.00 Til stede: Medlemmer Rektor Vidar L. Haanes (leder) Det teologiske menighetsfakultet Rektor Liv Reidun Grimstvedt

Detaljer

Referat for styret. Vara Rektor Dag Rune Olsen Universitetet i Bergen Fagpolitisk ansvarlig

Referat for styret. Vara Rektor Dag Rune Olsen Universitetet i Bergen Fagpolitisk ansvarlig Referat for styret Møtedato: 12.03.2014 Møtested: UHRs lokaler Møtetid: 10:00-16:00 Til stede: Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder) Universitetet i Oslo Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder)

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Ole Petter Ottersen (leder), Universitetet i Oslo Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Gunnar Bovim, NTNU Rektor Marit Boyesen, Universitetet i Stavanger

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Sigmund Grønmo, Universitetet i Bergen Leder Kim O. Kantardjiev, Norsk

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 06.10.2014 Møtetid: 10:00-16:00 Møtested: UHRs lokaler Til stede: Medlemmer Leder Nestleder Vara Direktør Forfall Direktør Direktør Ole Petter Ottersen (leder) Lise

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato:

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato: UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato: 18.01.2007 Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg fredag 12. januar Til stede: Torbjørn Digernes, Haakon B. Benestad, Karl Otto Ellefsen (til

Detaljer

Godkjent referat for styret

Godkjent referat for styret Godkjent referat for styret Møtedato: 15.04.2016 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.00-16.00 Til stede: Medlemmer Rektor Vidar L. Haanes (leder) Det teologiske Menighetsfakultet Rektor Liv

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Rektor Sigmund Grønmo,

Detaljer

Forskningsutvalget. Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg 17. september Det var følgende saksliste: Følgende var til stede:

Forskningsutvalget. Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg 17. september Det var følgende saksliste: Følgende var til stede: Forskningsutvalget Følgende var til stede: Medlemmer: Dag Rune Olsen, rektor (leder) Simone Heinz, forskningsdirektør, UiA Jan Olav Henriksen, forskningsdekan, MF Pål A. Pedersen, rektor, UiN Peter Tornqvist,

Detaljer

Godkjent referat fra styremøtet

Godkjent referat fra styremøtet Godkjent referat fra styremøtet Møtedato: 09.06.2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 09:00-14:00 Til stede: Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder) Universitetet i Oslo Rektor Lise Iversen

Detaljer

Referat fra FU møte Saksliste

Referat fra FU møte Saksliste Referat fra FU møte 23. 11. 2010 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø Forskningsdirektør Bjørn Haugstad, UiO Rektor Sigmund Loland

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 09.09.2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10:00-15:00 Til stede: Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder) Universitetet i Oslo Rektor Ole-Gunnar

Detaljer

Styremøte 31. mai 2006 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT

Styremøte 31. mai 2006 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET STYRET Rektor Gunnar Stave (leder), Høgskulen i Volda Rektor Jarle Aarbakke (nestleder), Universitetet i Tromsø Rektor Ivar Langen, Universitetet i Stavanger Rektor Jan I.

Detaljer

Møte mellom Utdanningsutvalget og Arbeidsgruppe for UH-pedagogikk

Møte mellom Utdanningsutvalget og Arbeidsgruppe for UH-pedagogikk Møte mellom Utdanningsutvalget og Arbeidsgruppe for UH-pedagogikk Sted: UHRs lokaler Dato: fredag 28. juni 2013 kl. 1300 1500 Tilstede: Leder av Utdanningsutvalget Olgunn Ransedokken, seniorrådgiver Kjærstin

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 13.06.2017 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.00-16.00 Til stede: Medlemmer Rektor Vidar L. Haanes (leder) Det teologiske Menighetsfakultet Prorektor

Detaljer

Universitets- og høgskolerådets rolle som pådriver og fasilitator i institusjonenes arbeid med pedagogisk utvikling

Universitets- og høgskolerådets rolle som pådriver og fasilitator i institusjonenes arbeid med pedagogisk utvikling Universitets- og høgskolerådets rolle som pådriver og fasilitator i institusjonenes arbeid med pedagogisk utvikling Rektor Vidar L. Haanes, styreleder Universitets- og høgskolerådet FUPs jubileumsseminar

Detaljer

Styremøte 9. oktober 2006 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT

Styremøte 9. oktober 2006 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET STYRET Rektor Gunnar Stave (leder), Høgskulen i Volda Rektor Jarle Aarbakke (nestleder), Universitetet i Tromsø (forfall) Rektor Ivar Langen, Universitetet i Stavanger (forfall)

Detaljer

Universitets- og høgskolerådet ÅRSMELDING 2014

Universitets- og høgskolerådet ÅRSMELDING 2014 Universitets- og høgskolerådet ÅRSMELDING 2014 Universitets- og høgskolerådets representantskap 11. mai 2015. Universitets - og høgskolerådet ble opprettet 8. mai 2000. 1 Årsmelding 2014 Universitets-

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 10.02.2017 Møtested: Universitetet i Oslo, Karl Johans gate, Domus Media, møterom Kjerka Møtetid: 09.00-16.00 Til stede: Medlemmer Rektor Vidar L. Haanes (leder) Det

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. mai 2008 Tid: kl. 10.00-13.30 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet 46, 6.

Detaljer

S T Y R E S A K. Styremøte - 16. november 2010. Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM

S T Y R E S A K. Styremøte - 16. november 2010. Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM S T Y R E S A K Styremøte - 16. november 2010 Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47) 22 99 55 02 EPOST: KHIO@KHIO.NO

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Rektor Eirik Birkeland,

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Medlemmer: Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Nestleder Ørjan Arntzen, Norsk studentorganisasjon Rektor Sigmund Grønmo, Universitetet

Detaljer

Hvakrevesavpedagogiskbasiskompetanse forundervisningiuh-sektoren?

Hvakrevesavpedagogiskbasiskompetanse forundervisningiuh-sektoren? NOKUTssynteserogaktueleanalyser Hvakrevesavpedagogiskbasiskompetanse forundervisningiuh-sektoren? SteinErikLid,juni2014 NOKUT har den siste tiden rettet fokus mot pedagogisk kompetanse i universitets-

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Medlemmer (varamedlemmer inviteres fast til møtene i utvalget) Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Universitetet i Oslo (leder) Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet

Detaljer

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel Styret Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole Rektor Torbjørn Digernes, NTNU Rektor Lise

Detaljer

Valgreglement for valgkomiteer til UHRs styre

Valgreglement for valgkomiteer til UHRs styre Valgreglement for valgkomiteer til UHRs styre Fra Universitets- og høgskolerådets vedtekter 4b: b) Valg av leder og nestleder Representantskapet velger Universitets- og høgskolerådets leder og nestleder

Detaljer

Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 05. oktober 2007 SAKSLISTE

Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 05. oktober 2007 SAKSLISTE UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 05. oktober 2007 Ordinært møte i administrasjonsutvalget fra kl. 10.00-12.00 og fellesmøte med beregningsutvalget

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Styremøte 6. februar 2008 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT

Styremøte 6. februar 2008 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET STYRET Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole Rektor Torbjørn

Detaljer

Komité for kjønnsbalanse i forskning. Godkjent referat

Komité for kjønnsbalanse i forskning. Godkjent referat Medlemmer: Professor Gerd Bjørhovde, Universitetet i Tromsø (leder) Professor Kjell Bratbergsengen, NTNU Førsteamanuensis Eivind Engebretsen, Universitetet i Oslo/Høgskolen i Oslo og Akershus Student Karen

Detaljer

Strategimøte april 2008 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT

Strategimøte april 2008 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET STYRET Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole Rektor Torbjørn

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Tilstede: Økonomidirektør Frank Arntsen, NTNU Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder

Detaljer

UHRs museumsutvalg. Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris

UHRs museumsutvalg. Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris UHRs museumsutvalg Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris Til stede: Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum, UiT (nestleder

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 28.08.2015 Møtetid: 10.15-15.30 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2, Oslo Tilstede: Medlemmer: Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø Norges

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Onsdag 22. oktober 2014 kl. 13 16. Fredag 24. oktober 2014 kl. 9 12. Sted: Brussel (studietur) Hovedstyret: Petter Aaslestad Stig Ove Hjelmevoll Jan Hongslo

Detaljer

4/15 Målstruktur: Dato og innhold

4/15 Målstruktur: Dato og innhold Administrasjonsutvalget Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 7. januar 2015 Tilstede: Medlemmer: Direktør Ann Elisabeth Wedø, Høgskolen i Oslo og Akershus (leder) Rektor Frøystein Gjesdal, Norges

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10 Sted: Tilstede: Forfall: Haraldsplass diakonale høgskoler, Bergen Vidar L.Haanes, Elin Alvestrand, Harald Nygaard, Jørn-Henning Theis og Eirik Uthus. Dessuten

Detaljer

Handlingsplan for NFE samisk

Handlingsplan for NFE samisk Handlingsplan for NFE samisk 2015- NFE-samisk ble konstituert 19. mars 2015, og det ble på møtet besluttet at leder, nestleder og sekretær legger fram et utkast til handlingsplan på neste møte. Planen

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 08.03.16 Sted: Tilstede: Forfall: Dronning Mauds Minne Høgskole, Trondheim Dag Morten Dalen, Ingunn Moser, Solfrid Lind, Hans Jørgen Leksen og Ann Kristin Norum. Dessuten

Detaljer

Styret. Forslag til referat

Styret. Forslag til referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Leder Kim O. Kantardjiev, Norsk studentorganisasjon Rektor Torunn Lauvdal,

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 28.11.2014-30.11.2014 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS2 06.08-14/15 Gjelder Foreløpig saksliste landsmøte 5 2015 1 2 3 4 5 6 7

Detaljer

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Vedtatt av UHRs 17. oktober 2005 Justert 14. oktober 2008 Endret ved vedtak 3. februar 2011 Administrasjonsutvalg Bibliotekutvalg Forskningsutvalg Museumsutvalg

Detaljer

Rapport fra NIFU/Deloitte

Rapport fra NIFU/Deloitte Referat fra møte i økonomiutvalget 5. februar 2015 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør,

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget. 14. desember 2015, kl

Referat fra møte i økonomiutvalget. 14. desember 2015, kl Referat fra møte i økonomiutvalget 14. desember 2015, kl. 08.30-10.00. Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Økonomi- og driftsdirektør Kai Robert Jakobsen, Høgskolen

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 05.09.2017 Møtested: Lofoten Møtetid: 08.30-11.30 Til stede: Medlemmer Rektor Mari Sundli Tveit (leder) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Nestleder Anne

Detaljer

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 15/162 Vår ref.: Dato: 09.02.15 Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Vi viser

Detaljer

Styret. Forfall: Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Ole Petter Ottersen, Universitetet i Oslo.

Styret. Forfall: Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Ole Petter Ottersen, Universitetet i Oslo. Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Rektor Marit Boyesen, Høgskolen i Stavanger Rektor Sigmund Grønmo, Universitetet i

Detaljer

Godkjent referat. Styret

Godkjent referat. Styret Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Nestleder Ørjan Arntzen, Norsk studentorganisasjon Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund

Detaljer

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Vinter/vår 2014: Regjeringen varslet kommende stortingsmelding om strukturreform i universitets- og høgskolesektoren.

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTET FOR SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAG

DET NASJONALE FAKULTETSMØTET FOR SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAG DET NASJONALE FAKULTETSMØTET FOR SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAG Det nasjonale fakultetsmøtet for samfunnsvitenskapelige fag 23. november 2015 Gardermoen REFERAT Deltakere: Medlemmer: Dekan Knut Helland, SV/UiB

Detaljer

Utkast til Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 6. oktober 2006

Utkast til Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 6. oktober 2006 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Til stede: Høgskoledirektør Tor A. Aagedal (leder), Høgskolen i Agder Administrerende direktør Baard Wist, Norges idrettshøgskole Administrerende

Detaljer

Styremøte 5. februar 2007 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT

Styremøte 5. februar 2007 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET STYRET Rektor Gunnar Stave (leder), Høgskulen i Volda Rektor Jarle Aarbakke (nestleder), Universitetet i Tromsø (forfall) Rektor Ivar Langen, Universitetet i Stavanger Rektor

Detaljer

Innspill til KDs ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler

Innspill til KDs ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler 13. november 2014 Til KDs ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Innspill til KDs ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler UHRs styre opprettet i juni 2014 en

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

UHRs dekanskole

UHRs dekanskole UHRs dekanskole 3.11.10 Visjon 208-2011 UHR skal bidra til utviklingen av Norge som kunnskapsnasjon på høyt internasjonalt nivå Rolle - UHR skal skape politisk og samfunnsmessig forståelse for høyere utdanning

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nestleder André Almås

Detaljer

Årsplan for UHRs forskningsutvalg 2013

Årsplan for UHRs forskningsutvalg 2013 Årsplan for UHRs forskningsutvalg 2013 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av UHRs styre 2. februar 2011 Mandat og reglement for UHRs

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG Sekretariat: Medlemmer: IME-fakultetet UiB,UiO,UiTø,UiS,UMB, NTNU NTNU,Høgskolene 7491Trondheim NorskStudentunion Tlf.73596002 Fax: 73593628 E-mail:Anne-M.Hogstad@IME.ntnu.no

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Leder Øyvind Berdal,

Detaljer

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia 1. / 2. desember 2006 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Ragnhild Elster Einar Jebens Svein Kristiansen Monica Martinussen

Detaljer

Godkjent referat fra styremøtet 27. 29. april 2014

Godkjent referat fra styremøtet 27. 29. april 2014 Styret Rektor Ole Petter Ottersen (leder)universitetet i Oslo Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder)høgskolen i Hedmark Nestleder Andrè Almås Christiansen Norsk studentorganisasjon Rektor Vidar L.

Detaljer

Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. august 2014

Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. august 2014 Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. august 2014 Tilstede: Direktør Ann Elisabeth Wedø, Høgskolen i Oslo og Akershus (leder) Rektor Frøystein Gjesdal, Norges Handelshøyskole (nestleder) Direktør

Detaljer

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2 Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00 UHRs lokaler, Stortorvet 2 Medlemmer Innkjøpssjef Lisbeth Gussiås, NTNU (leder) Innkjøpssjef Merete Berger Håkonsen, UiT Innkjøpssjef

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Tilstede: Medlemmer Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Universitetet i Oslo (leder) Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen Direktør Ingeborg Harsten,

Detaljer

Styremøte 8. oktober 2007 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT

Styremøte 8. oktober 2007 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET STYRET Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole Rektor Torbjørn

Detaljer