Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel"

Transkript

1 Styret Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole Rektor Torbjørn Digernes, NTNU Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen i Hedmark Rektor Elin Nesje Vestli, Høgskolen i Østfold Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Direktør Kari Tove Elvbakken, Universitetet i Bergen Leder Ingvild S. Reymert, Norsk studentunion Leder Øistein Ø. Svelle, Studentenes landsforbund Referat Møtedato: Møtetid: Kl. 10:00 16:00 Møtested: UHRs lokaler, Pilestredet 46 Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 059/08 Godkjenning av innkalling/saksliste 060/08 Godkjenning av referat 061/08 Regnskap pr /08 Statsbudsjett /08 Representantskapsmøte i Kristiansand november /08 Møte med Storingskomiteen høst08/vår09 065/08 Søknad om medlemskap i Universitets- og høgskolerådet 066/08 Krav til medlemskap i UHR 067/08 Oppnevning museumsutvalget 068/08 UHRs informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet 069/08 Lønns- og personalpolitikk i UHR 070/08 Orienteringssaker 071/08 Eventuelt

2 059/08: Godkjenning av innkalling/saksliste Det ble meldt inn fire saker under eventuelt. Innkalling og saksliste godkjennes. 060/08: Godkjenning av referat Referat fra møte 26. august 2008, godkjent ved sirkulasjon, se Styret godkjenner referatet. 061/08: Regnskap pr Regnskapet pr er godt i samsvar med budsjettet. Styret tar regnskapet til orientering. 062/08: Statsbudsjett 2009 Statsbudsjettet ble lagt fram den 7.oktober. Styreleder, nestleder og generalsekretær var i KD til orienteringer om morgenen. En første pressemelding ble sendt ut i løpet av formiddagen med noen få hovedbudskap, primært basert på innspill i brev av 12. februar Etter diskusjonen i styremøtet 8. oktober vil sekretariatet sende en anmodning om deltakelse på høringsmøter og statsbudsjettet til både KUF-komiteen og Finanskomiteen. Det var enighet i styret om at budsjettforslaget er ett skritt i riktig retning, men at mye gjenstår på flere punkt. Styret ønsker fortsatt å ha fokus på styrking av basisbevilgningen, institusjonenes autonomi, fortsatt økning i antall stipendiatstillinger i tillegg til fullfinansiering av disse. Det vil arbeides videre i forskningsalliansen med å utpeke saker som alliansen i fellesskap kan samarbeide om inn mot valgkampen i 2009 og kommende budsjetter. I tillegg vil det arbeides videre med innspill inn mot den varslede forskningsmeldingen og hva denne bør inneholde. Sekretariatet vil lage et oppsummerende notat fra diskusjonen. Notatet sendes først styrets medlemmer til godkjenning før det sendes institusjonene til orientering. Det ferdige dokumentet legges også ut på UHRs nettsider. Budsjettforslaget vil i tillegg bli en egen sak på høstens representantskapsmøte.

3 UHRs styre ber sekretariatet arbeide frem mot revidert budsjett for 2009 og statsbudsjett 2010 i henhold til styrets diskusjon. 063/08: Representantskapsmøte i Kristiansand november 2008 Styret behandlet en første plan for representantskapsmøtet i august, men etter det har Nærings- og handelsminister (og statssekretær) bekreftet at de ikke kommer. Sekretariatet har gjort et forsøk på å få inn andre statstråder med større departementer men uten å lykkes. Diskusjonen tok utgangspunkt i ny skisse fra sekretariatet. Styret ber sekretariatet arbeide videre med planen for representantskapsmøtet i henhold til diskusjonen i møtet. 064/08: Møte med Storingskomiteen høst08/vår09 Møtet med KUF-komiteen blir 21. januar kl I sammenheng med dette møtet avholdes ordinært styremøte fra kl Det oppsatte møtet 3. februar utgår. I tråd med styrets diskusjon i sak 062/08 Statsbudsjett 2009 ønsker styret å fokusere på styrking av basisbevilgningen, institusjonenes autonomi, fortsatt økning i antall og fullfinansiering av stipendiatstillinger i møtet med KUF-komiteen. 065/08: Søknad om opptak som medlemsinstitusjon i Universitets- og høgskolerådet Norges Informasjonstekniske Høgskole I brev av 8. juli i år søkte Norges Informasjonstekniske Høgskole (NITH) om å bli tatt opp som medlem i Universitets- og høgskolerådet. Institusjonen fikk akkreditering som høgskole i statsråd 23. mai i år. UHRs styre anmodet sekretariatet om å innhente mer informasjon om NITH enn det som fremkom i søknaden. Utfyllende informasjon foreligger nå. UHRs styre innstiller til representantskapet at Norges Informasjonstekniske Høgskole tas opp som medlem i UHR. 066/08: Krav til medlemskap i UHR Etter hvert som flere av de private høyere utdanningsinstitusjonene får institusjonsakkreditering fra NOKUT, søker de medlemskap i Universitets- og høgskolerådet. Institusjonsakkreditering er det eneste formelle kravet for å kunne bli medlem i UHR.

4 UHRs styre er enig om at organisasjonen har behov for klarere kriterier for medlemskap, og at disse må være en del av UHRs vedtekter. Styret ønsker å komme tilbake til saken på vårens strategimøte. 1. UHRs styre vedtar at institusjoner som søker om medlemskap i UHR skal oppgi følgende opplysninger i sin søknad: Historikk / eier Organisering / styre / styreleder Lokaler Institusjonens viktigste faglige områder Oversikt over ansatte Antall studenter de siste 2-5 år fordelt på nivå (også opplysninger om kjønnsfordeling) Antall uteksaminerte kandidater de siste 2-5 år fordelt på nivå Oversikt over forskningsaktivitet Oversikt over publiseringspoeng /tellende publikasjoner Oversikt over nasjonale og internasjonale samarbeidsinstitusjoner/-avtaler 2. Styret ber sekretariatet forberede en sak om vedtektsendringer til vårens strategimøte i mars. Styret ønsker deretter å legge saken frem for representantskapet i løpet av /08: Oppnevning museumsutvalget Funksjonsperioden for UHRs museumsutvalg utløp per Det er UHRs styre som i henhold til mandat og retningslinjer for utvalget oppnevner nytt utvalg, herunder leder og nestleder, etter forslag fra universitetene. UHRs styre oppnevner følgende medlemmer til museumsutvalget for perioden : Universitetet i Bergen Styreleder ved Bergen museum Tor Tønsberg Museumsdirektør ved Bergen museum Siri Jansen Økonomidirektør ved UiB Kjell Bernstrøm Universitetet i Oslo Assisterende universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen Museumsdirektør ved Kulturhistorisk museum Egil Mikkelsen Museumsdirektør ved Naturhistorisk museum Elen Roaldset Forskningsdirektør Terje Mørland er foreslått, men fratrer sin stilling ved universitetet. UHRs sekretariat får derfor fullmakt til å innhente en ny vararepresentant fra Universitetet i Oslo.

5 Universitetet i Tromsø Assisterende forsknings- og studiedirektør Sølvi Brendeford Anderssen Museumsdirektør ved Tromsø museum Marit Anne Hauan Seksjonsleder ved Tromsø museum Karl Frafjord Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Prorektor Julie Feilberg Museumsdirektør ved Vitenskapsmuseet Axel Christophersen Førsteamanuensis ved Vitenskapsmuseet Jan Ivar Koksvik Prorektor Julie Feilberg, NTNU, oppnevnes til utvalgets leder og museumsdirektør Marit Anne Hauan, Tromsø museum, oppnevnes til nestleder. Styret oppnevner leder og nestleder til museumsutvalget fra til og øvrige medlemmer til /08: UHRs informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet Informasjons- og kommunikasjonsarbeidet skal være et virkemiddel for å profilere UHR, sektoren og de strategisk viktigste sakene på en god måte. Vi tar sikte på å bli mer offensive i informasjons- og kommunikasjonsarbeidet, og ønsker å yte god service til institusjonene. UHR endret web i 2007, og har utviklet og stabilisert driften av denne. Det legges opp en plan for videreutvikling av dette arbeidet. Styret tar saken til etterretning. En egen sak om kommunikasjonsstrategi for UHR tas opp på et senere styremøte. 069/08: Lønns- og personalpolitikk i UHR Et dokument med personalpolitikk for UHR ble lagt fram for styret til orientering. Dokumentet var i forkant drøftet mellom generalsekretær og fagforening. Styret tar den fremlagte personalpolitikken til orientering. Styret vedtar et tillegg på kr ,- til årets lokale lønnsforhandlinger. Midlene skal fordeles som et generelt tillegg på 1 lønnstrinn til alle ansatte i sekretariatet.

6 070/08: Orienteringssaker Konferanse kvalitetssikring Dekanskolen Samarbeid med forskningsinstituttene For å forankre denne saken i styret, ønsker styret å ta dette opp som en egen sak på et senere styremøte. Det kan også være aktuelt å ha dette emnet som et hovedtema på et representantskapsmøte. Kvalifikasjonsrammeverk SFU utredning sentre for fremragende undervisning For å håndtere den bestilte utredningen, skal det nedsettes en arbeidsgruppe med representanter fra institusjonene. Saken kommer tilbake til styret ved en senere anledning. Terminologibase Rektortur til India Kina Bortfall særavtale og detaljstyring fra Riksrevisjonen Henvendelse fra HiST vedr IPR og lærebøker Denne rettighetsproblematikken arbeides det med ved flere av universitetene. Styret avventer resultatet av dette arbeidet før saken eventuelt tas opp på nytt. Arbeidsgruppe for korrupsjon og uetiske handlinger Språkstrategi Konferanse om plagiering, system og forebygging april Fellesgrader NOKUT Høring revidert kriteriegrunnlag Høringen kommer som egen styresak på et senere styremøte. Møte i Nordisk Ministerråds rådgivningsgrupper NRØA Museumsutvalget Førstelektor Om semesterlengde og arbeidsbelastning Dette må ses i sammenheng med tid til forskning. Styret tar sakene til orientering. 071/08: Eventuelt Digitale rettigheter Kopinor-avtalen gjelder ikke for digitalisert materiale per i dag. Kunstmiljøer ønsker å gjøre dette legalt. TONO har sendt utkast til avtale til HiØ som ikke er gjort noe med foreløpig.

7 Sektoren har i dag en fremforhandlet fellesavtale med BONO om bruk av bilder. Her trenger institusjonene ikke å rapportere faktisk forbruk. Tilsvarende avtale finnes med NORWACO. Musikk og TONO er ikke avklart. Deler av området, noter, faller inn under Kopinor. UHR skal se på behovet. Sektoren står foran en tung forhandling med Kopinor om digitalisert tekst, og avventer informasjon fra Kommunenes Sentralforbund når de er ferdig med tilsvarende forhandlinger. Styremøtet i Kristiansand Etablering av valgkomite bør diskuteres i styret før dette styremøtet som er rett i forkant av representantskapsmøtet der komiteen skal velges. Saken sendes styret på sirkulasjon per e-post Bologna-prosessen veien videre etter 2010 Et notat med hovedbudskap å fortsette prosessen skal behandles frem til møtet i mai. Alle aksjonslinjene (10 punkt) opprettholdes, og det er mulig at det kommer nye action lines i tillegg. Norges svakeste punkt per i dag er innføringen av et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Notatet sendes styret til orientering. Oppholds- og arbeidstillatelse for utenlandske studenter og forskere Jan Haaland reiste en sak som kan knyttes til spørsmål om oppholds- og arbeidstillatelse for utenlandske studenter og forskere eller annet vitenskapelig personale. Fra sekretariatet ble det opplyst om at man ved flere anledninger tidligere har tatt opp lignende spørsmål med relevante myndigheter, uten at man har kommet noen vei med sakene.

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Rektor Sigmund Grønmo,

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste Utdanningsutvalget Medlemmer: studiedirektør Monica Bakken, UiO (nestleder) prorektor Inger-Åshild By, NIH prorektor Egil Gabrielsen, UiS prorektor Berit Kjeldstad, NTNU studiedekan Øystein Lund, MF prorektor

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat

Bibliotekutvalget. Referat Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 6. mai kl 1400 1700, 2009 Sted: Comfort Hotel Holberg, Bergen

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 6. mai kl 1400 1700, 2009 Sted: Comfort Hotel Holberg, Bergen Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 6. mai kl 1400 1700, 2009 Sted: Comfort Hotel Holberg, Bergen Til stede: Olgunn Ransedokken, Høgskolen i Akershus, nestleder (ledet møtet) Egil

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 11.-12. oktober 2010 Møtested: Handelshøgskolen i Bodø Saksnr.: 10/18 NRØA-leder Iver Bragelien ønsket velkommen til NRØA-møtet, og

Detaljer

SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging

SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging Saksnr. 18/11 SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging Rapportering på SAK-midler for 2010 fra UHR til KD av 4.03.11. 1,5 millioner til SAK ledelse for 2011, se: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/nyheter/2011/22-millioner-til-samarbeidmellom-hoysko.html?id=633810

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN Forslag til vedtak: a) Styret gir rektor fullmakt til å fortsette vurderingen om opprettelse av ph.d.-program

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 4. mars 2010 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 4. mars 2010 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-041 Innkalling Møte

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-010 Innkalling Møte

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 HØGKSOLEN I OSLO OG AKERSHUS Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 Petter Øyan, leder for Profesjonsråd for designutdanning (høsten 2007 våren 2013)

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Innkalling til styremøte 4-2006 - 7. september 2006 Vi innkaller med dette til styremøte på SIFO Torsdag 7.

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

ÅRSMELDING 1999. Utskriftsdato 22.03.2000 kl 1050

ÅRSMELDING 1999. Utskriftsdato 22.03.2000 kl 1050 ÅRSMELDING 1999 Utskriftsdato 22.03.2000 kl 1050 MOT ET STØRRE FELLESSKAP Universitetsrådets representantskap drøftet 11-12 mai 1999 utviklingen i høgre utdanning i Norge og konkluderte med følgende vedtak:

Detaljer

Innkalling. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT. Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter. Til:

Innkalling. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT. Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter. Til: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-15-010 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 5. desember 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 13. desember 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo,

Detaljer

DET NORSKE UNIVERSITETSRÅD

DET NORSKE UNIVERSITETSRÅD ÅRSMELDING 1996 DET NORSKE UNIVERSITETSRÅD Universitetsrådet har gjennom 20 år først og fremst fungert som samarbeidsorganisasjon for våre universiteter og vitenskapelige høgskoler. Selv om Universitetsrådet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 25/15 26.05.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 25/15 26.05.2015 Universitetet i Stavanger Kvalitets og læringsmiljøutvalget Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 25/15 26.05.2015 KLU 25/15 Godkjenning av innkalling til møtet 26. mai 2015

Detaljer

SAK 127/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD

SAK 127/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 12. desember 2014 Dokumentdato 5. desember 2014 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00286 SAK 127/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003, hovedbygget Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 - Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003, hovedbygget Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 - Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003, hovedbygget Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 11.4.2015 Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte 11. juni 2015 Møte i styret for CRIStin 10. april 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer