Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: TILBUD OM KJØP AV STAVANGER KOMMUNES AKSJER I SF KINO STAVANGER/SANDNES AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: TILBUD OM KJØP AV STAVANGER KOMMUNES AKSJER I SF KINO STAVANGER/SANDNES AS"

Transkript

1 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BMHE-13/ / Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap / TILBUD OM KJØP AV STAVANGER KOMMUNES AKSJER I SF KINO STAVANGER/SANDNES AS Forslag til vedtak: 1. Stavanger kommune vil opprettholde eierskapet i SF Kino Stavanger/Sandnes AS. 2. En eventuell bruk av kommunens forkjøpsrett utredes nærmere. Rådmannen gis fullmakt til å iverksette nødvendige tiltak for å kunne vurdere pris og eventuelt innlede forhandlinger med partene. Det fremmes en ny sak for politisk behandling innen fristen på 90 dager, der det kan fattes endelig vedtak knyttet til bruk av forkjøpsretten. Sammendrag Svensk Filmindustri Kino AS har i brev av 07. februar 2014 framsatt tilbud om kjøp av Sandnes og Stavanger kommunes aksjer i SF Kino Stavanger/Sandnes AS for henholdsvis kr 11 og 21 mill. Det er fastsatt en akseptfrist for kjøpstilbudet på 90 dager. Stavanger kommune har videre en forkjøpsrett som kan gjøres gjeldende dersom de øvrige aksjonærene velger å avhende sine aksjeposter. Dersom det er ønskelig å benytte forkjøpsretten må partene underrettes om dette innen fristen på 90 dager. I saken legges det opp til at formannskapet skal ta stilling til hvorvidt det er aktuelt å akseptere det foreliggende kjøpstilbudet. Det legges videre opp til at formannskapet skal ta stilling til hvorvidt en eventuell bruk av forkjøpsretten skal utredes nærmere. Rådmannen tilrår at eierskapet i SF Kino Stavanger/Sandnes AS opprettholdes, og at det foreliggende kjøpstilbudet følgelig ikke aksepteres. Rådmannen tilrår videre at en eventuell bruk av forkjøpsretten utredes nærmere. Det vil fremmes en ny sak for politisk behandling innen fristen på 90 dager, der det kan fattes endelig vedtak knyttet til bruk av kommunens vedtektsfestede forkjøpsrett. 1

2 TILBUD OM KJØP AV STAVANGER KOMMUNES AKSJER I SF KINO STAVANGER/SANDNES AS Bakgrunn for saken Svensk Filmindustri Kino AS (heretter SF Kino AS), Stavanger kommune og Sandnes kommune er aksjonærer i SF Kino Stavanger/Sandnes AS (heretter SFKSS). SF Kino AS har framsatt tilbud om kjøp av kommunenes aksjer i SFKSS. Kjøpstilbudet betinger ikke at begge kommuner velger å overdra sine respektive aksjeposter. Kommunene har imidlertid en vedtektsfestet forkjøpsrett som kan sikre offentlig eierskap til majoriteten av aksjene. SF Kino AS har oversendt kjøpstilbudet til kommunene via SFKSS v/ styreleder i brev av 07. februar Tilbudet bortfaller dersom SF Kino AS ikke mottar skriftlig aksept innen 90 dager. Dersom en aksjonær ønsker å gjøre forkjøpsretten gjeldende, må SFKSS v/ styreleder underrettes om dette innen 90 dager fra det tidspunkt styreleder mottok melding om kjøpstilbudet, jf. 7 i vedtektene. Stavanger kommune må følgelig avklare hvorvidt det er ønskelig å overdra aksjene til SF Kino AS eller å benytte forkjøpsretten innen primo mai Rådmannen fremmer herved en sak der det legges opp til at formannskapet i første omgang skal ta stilling til hvorvidt det vil være aktuelt å avhende kommunens aksjer i SFKSS med utgangspunkt i foreliggende kjøpstilbud. 1. KINODRIFT I NORGE Den første permanente kinoen i Norge ble åpnet i Populariteten til det nye mediet vokste raskt. I 1911 var det 8 faste kinolokaler i drift i Stavanger. Fram til 1913 var kinoene i Norge i all hovedsak eid av private. Med kinoloven av 1913 ble konsesjonsmyndigheten for kinodrift overført fra politiet til kommunene, som i stor grad valgte å tildele konsesjonene til seg selv. Kommunaliseringen av kinodriften var basert på argumenter knyttet til kulturpolitikk, folkeopplysning, moral, økonomi mv. Kinoloven av 1913 har således vært en medvirkende faktor til en eierstruktur der kommunesektoren har vært den viktigste aktøren. En betydelig andel av kinoene er fortsatt eid av kommuner, men det er i dag flere private aktører i markedet. SF Kino AS som er den største aksjonæren i SFKSS, er landets nest største kinoselskap med drift av kinoer i 8 norske byer. SF Kino AS er heleid av SF Bio AB, som igjen inngår i Bonnier-konsernet. Kommunenes konsesjonsmyndighet er i dag hjemlet i Lov om film og videogram av 15. mai Av lovens 2 framgår det at; «Framsyning av film eller videogram i næring må ikkje skje utan løyve frå kommunestyret eller den kommunestyret har gitt fullmakt». Konsesjonen kan gis for en periode på inntil 5 år. Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren bryter vilkårene i loven eller vilkårene som er fastsatt ved tildeling av konsesjonen. Kommunene kan føre nødvendig kontroll med den konsesjonsbelagte virksomheten for å påse at den drives i tråd med vilkårene. I forarbeidene til loven framkommer det at lovens formål er å sikre et kvalitativt godt filmtilbud til befolkningen og integrere kinodriften i det lokale kulturlivet. Det framkommer ikke direkte av loven med tilhørende forskrifter hvilke lokale konsesjonsvilkår kommunene kan fastsette, utover at vilkårene skal være saklige, at de skal stå i forhold til målet som ønskes oppnådd og at de ikke kan innebære et totalforbud mot framvisning av film. Kommunen kan for eks. inkludere krav til tilrettelegging av tilbud for skoler og barnehager, samarbeid med kulturinstitusjoner og andre kulturpolitiske mål for kinodriften som konsesjonæren skal bidra til å realisere. Kommunenes mulighet til å realisere kulturpolitiske mål gjennom konsesjonsvilkår er imidlertid begrenset. I 2004 ble Grunnloven 100 endret slik at den gir forbud mot forhåndskontroll av ytringer. I denne sammenheng er også film en ytring. Dette påvirker kommunenes mulighet til å stille krav til innholdet i kinotilbudet. Nasjonal og internasjonal konkurranselovgivning vil også kunne begrense kommunenes mulighet til å regulere virksomheten gjennom konsesjonsvilkår. 2

3 Det betydelige kommunale eierskapet i Norge har medført at kommunene kan styre og legge føringer for kinodriften også i kraft av å være eiere. Kommunalt eierskap har gjort det enklere å integrere kinodriften i den lokale kulturpolitikken og ta hensyn til ikke-kommersielle gevinster av kinodrift. Eiernes styring og kontroll må imidlertid utøves innenfor rammene av lovgivningen som regulerer den enkelte selskapsform. Valg av selskapsform er således av betydning for kommunenes mulighet til effektivt å kunne styre virksomheten gjennom eierrollen. Enkelte forhold knyttet til kinodriften kan også reguleres gjennom privatrettslige avtaler. Kommuner kan videre anvende arealpolitikken til å påvirke lokaliseringen av kinovirksomhet. Det har lenge vært en internasjonal trend at nye kinoetableringer legges til store kjøpesentre utenfor det etablerte bysentrum. Ved å bruke arealpolitikken til å regulere lokaliseringen av kinovirksomhet kan kommuner samtidig oppnå mål knyttet til sentrumsutvikling, transport, klima og miljø mv. 2. KINOVIRKSOMHET I STAVANGER KOMMUNE Stavanger bystyre vedtok den 31. mai 2001 «Konsesjonsbetingelser for visning av film i næring i Stavanger kommune» med utgangspunkt i Lov om film og videogram. Konsesjonsbetingelsene har ligget til grunn ved påfølgende tildelinger og oppfølging av kinodriften. I 2011 ble det imidlertid foretatt endringer i konsesjonsbetingelsene i forbindelse med bystyrets behandling av konsesjonssøknad for perioden I den aktuelle saken framgår det at konsesjonsordningen anses som et kulturpolitisk virkemiddel som kan ivaretas på en tilfredsstillende måte av kommunalstyret for kultur og idrett. Bystyret vedtok endringer i konsesjonsbetingelsene som innebærer at framtidige søknader om konsesjon, spørsmål om tilbaketrekking av konsesjon og eventuelle endringer i konsesjonsbetingelsene skal behandles av kommunalstyret for kultur og idrett. I kommunens konsesjonsbetingelser framkommer det bl.a. at konsesjonæren plikter å tilby et bredt utvalg av det som finnes på markedet av norskspråklig film, barnefilm og importert film som gjenspeiler mangfoldet i internasjonal filmproduksjon. Filmene skal velges ut etter kvalitetskriterier, og det skal legges vekt på å ha et filmtilbud til mennesker i alle aldersgrupper. Dersom disse betingelsene ikke anses oppfylt, kan kommunen pålegge konsesjonæren å supplere tilbudet. I konsesjonsbetingelsene inngår også bestemmelser som regulerer lokaliseringen av virksomheten. Permanent kinodrift skal lokaliseres til Stavanger sentrum (fortrinnsvis innenfor plangrensen slik den fremgår av kommunedelplan, Stavanger sentrum ). Konsesjon gis for det enkelte visningssted (en eller flere saler) og kan ikke overdras til andre adresser ved flytting eller utvidelse. SFKSS har konsesjon til å drive kinovirksomhet i Stavanger i inneværende konsesjonsperiode ( ). Kommunen kan gjennom eierskapet i SFKSS bidra til å understøtte de kulturpolitiske målene i konsesjonsbetingelsene. I selskapets vedtekter inngår det bl.a. føringer knyttet til kinoens rolle som kulturinstitusjon og krav til filmtilbudet. 3. SF KINO STAVANGER/SANDNES AS SFKSS har en aksjekapital på kr 1 mill. fordelt på 1 mill. aksjer pålydende kr 1. SF Kino AS (49 %), Stavanger kommune (33,15 %) og Sandnes kommune (17,85 %) er aksjonærer. Formålet til SFKSS er å drive kinovirksomhet og annen virksomhet som understøtter kjernevirksomheten. Selskapet skal bl.a. fremme respekt for filmen som kunstart og kinoen som kulturinstitusjon. SFKSS skal tilby et allsidig utvalg av film basert på kvalitetskriterier og vie filmtilbud til barn og unge spesiell oppmerksomhet. SFKSS skal videre formidle kunnskap og informasjon om selskapets kulturelle virksomhet. Selskapet kan drive næringsvirksomhet/-utvikling med relevans for kjernevirksomheten enten selv eller i samarbeid med andre. SFKSS har forretningsadresse i Stavanger. Selskapet driver kinovirksomhet i Stavanger (Sølvberget, Stavanger kulturhus) og Sandnes (Amfi Vågen). Det har de siste årene blitt gjennomført betydelige 3

4 investeringer i kinosentrene i form av digitalisering, nye lydanlegg, nye lerret, nye stoler og utvidelse av kapasiteten med flere nye saler. SFKSS driver også kioskvirksomhet. SFKSS hadde i 2012 et samlet besøk på , en omsetning på kr 100,1 mill. og et årsresultat etter skatt på kr 11 mill. SFKSS hadde videre en god likviditetsgrad, god lønnsomhet og god soliditet med en egenkapitalandel på 61 %. Selskapet har de siste årene utdelt et samlet årlig utbytte på kr 6 mill. I Handlings- og økonomiplan inngår det en forventning om en videreføring av dette utbyttenivået i planperioden. Selskapet hadde 67 ansatte i OVERDRAGELSE AV AKSJER/BRUK AV FORKJØPSRETT SF Kino AS har i brev av 07. februar 2014 framsatt tilbud om kjøp av Sandnes og Stavanger kommunes aksjer i SFKSS. SF Kino AS har tatt utgangspunkt i regnskap for 2013 og beregnet en omsetningsverdi for selskapet. Beregningen er basert på resultatet de siste tre år, fratrukket gjeld og pensjonsforpliktelser, og videre justert for ny husleie og framtidige investeringer på kr 5 mill. pr. år. Beregnet omsetningsverdi pr. aksje er på kr Dette gir en beregnet omsetningsverdi på aksjene til Stavanger og Sandnes kommune på henholdsvis kr 20,153 og 10,852 mill. SF Kino AS tilbyr kommunene en pris på kr 21 og 11 mill. for de respektive aksjepostene. Tilbudet forutsetter at det ikke skjer endringer i aktiva- eller passivapostene fram til en eventuell overdragelse. Tilbudet avhenger videre av at partene blir enige om aksjekjøpsavtale. SF Kino AS tar sikte på en rask overdragelse og oppgjør, så snart en tilfredsstillende duediligence i er avsluttet og avtalen er inngått. SF Kino AS har satt en akseptfrist for kjøpstilbudet på 90 dager fra den 07. februar De kommunale aksjonærene har en vedtektsfestet forkjøpsrett ved overdragelse av aksjer i SFKSS, som innebærer at Stavanger kommune har forkjøpsrett på aksjeposten til Sandnes kommune og omvendt. Den vedtektsfestede forkjøpsretten har til hensikt å sikre at aksjemajoriteten i SFKSS kan forblir offentlig eid. Forkjøpsretten reguleres av vedtektenes 7 og aksjelovens kapittel 4. Dersom en aksjonær ønsker å gjøre forkjøpsretten gjeldende, må SFKSS v/ styreleder underrettes om dette innen 90 dager fra det tidspunkt styreleder mottok melding om kjøpstilbudet. Dersom flere aksjonærer ønsker å benytte forkjøpsretten, fordeles aksjene som er til salg forholdsmessig i forhold til den tidligere aksjebesittelsen. De kommunale aksjonærene har imidlertid forrang slik at aksjemajoritet kan forbli offentlig eid. Dersom det er uenighet om hvorvidt den avtalte prisen er reell, har de forkjøpsrettberettigede rett til å kreve at verdsettelse skjer ved voldgift. Stavanger kommune må følgelig innen fristen på 90 dager ta stilling til tilbudet fra SF Kino AS. Kommunen har i den sammenheng flere handlingsalternativ; - Stavanger kommune kan velge å innlede forhandlinger med sikte på å overdra egne aksjer til SF Kino AS (under forutsetning av at Sandnes kommune ikke benytter seg av forkjøpsretten). - Stavanger kommune kan alternativt velge å ikke akseptere kjøpstilbudet og samtidig benytte seg av forkjøpsretten for å sikre en fordeling av Sandnes kommunes aksjer i forhold til den tidligere aksjebesittelsen (under forutsetning av at Sandnes kommune aksepterer kjøpstilbudet). - Stavanger kommune kan videre velge å ikke akseptere kjøpstilbudet og samtidig benytte seg av forkjøpsretten for å erverve hele aksjeposten til Sandnes kommune (under forutsetning av at Sandnes kommune aksepterer kjøpstilbudet). - Stavanger kommune kan også velge å ikke akseptere kjøpstilbudet og ikke benytte seg av forkjøpsretten, dvs. la SF Kino AS erverve aksjeposten til Sandnes kommune (under forutsetning av at Sandnes kommune aksepterer kjøpstilbudet). i Due diligence eller selskapsgjennomgang er en arbeidsprosess og metode for å samle inn og analysere informasjon om et selskap og benyttes ofte i forbindelse med fusjoner, oppkjøp eller andre strategiske forandringer. 4

5 5. RÅDMANNENS VURDERING Kinoen er en sentral del av kulturtilbudet i Stavanger gjennom å ha et stort antall besøkende som representerer et bredt spekter av brukergrupper. Kinoen bidrar videre til mangfold i kulturtilbudet. De kulturpolitiske målene for kinodriften omfatter primært mål om å oppnå et bredt utvalg av filmer som velges ut etter klare kvalitetskriterier, og som gir et tilbud til ulike aldersgrupper. Kinoen er lokalisert i Sølvberget, Stavanger kulturhus. En rekke kinoer i landet er etablert i kulturhus. Samlokaliseringen av kinoen og andre kulturtilbud legger til rette for samarbeid og positive synergieffekter mellom tilbudene. Kinoen er videre med på å underbygge kulturhusenes rolle som møteplass for alle grupper i samfunnet. Kinoen er ikke bare av betydning for tilbudet i kulturhuset. Kinoen er en kjerneinstitusjon i det kulturelle og sosiale livet i sentrum. Kinoen er et kulturtilbud som bidrar til å trekke ulike brukergrupper til sentrum på kveldstid. Et kinobesøk kombineres ofte med andre aktiviteter, og genererer således betydelige positive ringvirkninger for det øvrige kultur- og utelivstilbudet i sentrum. Kinoen bidrar på denne måten til å vitalisere bylivet på kveldstid. Kinodriften er således en sentral faktor i kommunens sentrumspolitikk og byutvikling. Stavanger kommune kan i kraft av å være konsesjonsmyndighet til en viss grad styre og føre tilsyn med kinodriften. Som allerede nevnt vil bl.a. Grunnlovens 100 og konkurranselovgivningen bidra til å begrense kommunens mulighet til å styre gjennom konsesjonsbetingelser. Det kan derfor stilles spørsmålstegn ved hvorvidt konsesjonsordningen vil være et effektivt styringsverktøy i framtiden. Stavanger kommune vil imidlertid kunne påvirke kinodriften i større grad dersom kommunen i tillegg har eierinteresser i selskapet som forestår kinodriften, herunder utøve innflytelse over investerings- og lokaliseringsbeslutninger, organisering, åpningstider, samarbeid innenfor kultursektoren, sikre et bredt og mangfoldig filmtilbud inkludert cinematek mv. Eierrollen vil kunne bli et stadig viktigere fundament for styring og kontroll av virksomheten. Det vil i den sammenheng være formålstjenlig å utarbeide en eierstrategi som bl.a. tydeliggjør kommunens kulturpolitiske mål med eierskapet. Det er viktig at Stavanger kommune opptrer ryddig i utøvelsen av rollene som både konsesjonsmyndighet og aksjonær i selskapet som forestår kinodriften. Det faktum at det er både offentlig og privat eierskap i SFKSS kan ha bidratt til en profesjonell og forretningsmessig drift kombinert med et tjenestetilbud karakterisert ved bredde og høy kvalitet. I forbindelse med bystyrets behandling av konsesjonen for perioden ble virksomheten til SFKSS vurdert å være i tråd med konsesjonsbetingelsene. Filmtilbudet til SFKSS anses dermed for å være av høy kvalitet og i tråd med kommunens kulturpolitiske mål. Rådmannen tilrår at eierskapet i SFKSS opprettholdes. Tilrådningen baseres på en samlet vurdering av det forannevnte opp mot det foreliggende kjøpstilbudet på kr 21 mill. Kommunen mottar et årlig utbytte på ca kr 2 mill. Dersom det tas utgangspunkt i beregnet omsetningsverdi så mottar kommunen en direkte avkastning på kapitalen på om lag 10 %. I et økonomisk perspektiv bør en plasseringen av inntektene fra et evt. aksjesalg minst gi samme avkastning med tilsvarende risiko. Dersom kommunen velger å innlede forhandlinger med SF Kino AS med henblikk på en eventuell overdragelse av aksjeposten i SFKSS, vil det være nødvendig å foreta en snarlig due-diligence som grunnlag for å kunne vurdere det foreliggende tilbudet. Dette vil igjen kunne gi et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag for endelig politisk behandling av saken innenfor akseptfristen på 90 dager. Dersom kommunen velger å opprettholde eierskapet i SFKSS for bl.a. å sikre styring og kontroll med virksomheten, kan det være hensiktsmessig å vurdere å gjøre forkjøpsretten gjeldende. Stavanger kommune vil i utgangspunktet ha en eierandel på 33,15 %. Dersom kommunen eier mer enn én tredjedel av aksjene, vil dette gi negativ kontroll over flere av de vesentligste beslutningene som 5

6 fattes av generalforsamlingen. Dette gjelder spesielt vedtektsendringer. Negativ kontroll kan oppnås gjennom en forholdsmessig fordeling av aksjene ut ifra den gjeldende aksjebesittelsen. Dersom det er ønskelig med økt innflytelse i SFKSS kan kommunen gjennom forkjøpsretten oppnå en eierandel på 51 %. Dette gir kommunen kontroll over alle beslutninger som fattes med alminnelig flertall, herunder valg av styremedlemmer, godkjenning av årsregnskap med tilhørende vedtak om utdeling av utbytte mv. 6. RÅDMANNENS TILRÅDNING Rådmannen tilrår at eierskapet i SFKSS videreføres og at kommunen følgelig ikke aksepterer det foreliggende kjøpstilbudet fra SF Kino AS på kr 21 mill. Rådmannen tilrår også at en eventuell bruk av forkjøpsretten utredes nærmere, herunder at rådmannen gis fullmakt til å iverksette nødvendige tiltak for å kunne vurdere pris og videre innlede forhandlinger med partene. Av hensyn til tidsfristen på 90 dager fremmes denne sak direkte til formannskapet da en ikke rekker behandling i kommunalstyret for kultur og idrett. Rådmannen vil innenfor fristen på 90 dager fremme den endelige sak via kommunlastyret for kultur og idrett, formannskapet/bystyret der det legges opp til at det tas endelig stilling til en eventuell bruk av forkjøpsretten. Kristine C. Hernes fung. rådmann Hilde Vikan leder Strategi og analyse Bjørn Morten Hermansen saksbehandler Vedlegg: Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedtekter SF Kino Stavanger/Sandnes AS Konsesjonsbetingelser for visning av film i næring i Stavanger kommune Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 6

Eierstrategi for SF Kino Stavanger/Sandnes AS

Eierstrategi for SF Kino Stavanger/Sandnes AS 2015 Foto: SF Kino Stavanger/Sandnes AS Eierstrategi for SF Kino Stavanger/Sandnes AS EIERSTRATEGI FOR SF KINO STAVANGER/SANDNES AS VERSJON 1.0 VEDTATT PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. MAI 2015 STAVANGER

Detaljer

: 200702385 : E: C34 &58 : Hallvard Fagerland 29.01.2008 6/08

: 200702385 : E: C34 &58 : Hallvard Fagerland 29.01.2008 6/08 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200702385 : E: C34 &58 : Hallvard Fagerland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 28.01.2008 1/08 Bystyret

Detaljer

Byrådssak /10. Dato: 9. september 2010. Byrådet. Salg av aksjer og endring av utbyttepolitikk i Bergen Kino AS SARK-332-201000099-120

Byrådssak /10. Dato: 9. september 2010. Byrådet. Salg av aksjer og endring av utbyttepolitikk i Bergen Kino AS SARK-332-201000099-120 Dato: 9. september 2010 Byrådssak /10 Byrådet Salg av aksjer og endring av utbyttepolitikk i Bergen Kino AS ADME SARK-332-201000099-120 Hva saken gjelder: Bystyret ba i sak 224/01 byrådet om å søke å finne

Detaljer

Byrådssak 1141/09. Dato: 6. mai Byrådet. Endringer i forskrift om kinokonsesjon SARK

Byrådssak 1141/09. Dato: 6. mai Byrådet. Endringer i forskrift om kinokonsesjon SARK Dato: 6. mai 2009 Byrådssak 1141/09 Byrådet Endringer i forskrift om kinokonsesjon ADME SARK-332-200800758-253 Hva saken gjelder: Den gjeldende forskriften for kinokonsesjon ble vedtatt av Bergen bystyre

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Bystyret 06.09.2011 93/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Bystyret 06.09.2011 93/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200702385 : E: C34 &58 : Hallvard Fagerland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011 63/11 Bystyret

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS AKSJONÆRAVTALE for TrønderEnergi AS [Navn på kommuner/parter] i denne aksjonæravtale hver for seg betegnet som («Part») og i fellesskap som («Partene»), har inngått følgende aksjonæravtale ( Aksjonæravtalen

Detaljer

Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 05/01691-047 Dato: 3. mars 2006

Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 05/01691-047 Dato: 3. mars 2006 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 05/01691-047 Dato: 3. mars 2006 DRAMMEN KINO AS INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET / BYSTYRET: Administrasjonens innstilling: Saken

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Verdal Boligselskap AS - Vurdering av muligheter for bruk av selskapet til utvikling av Verdal kommunes eiendomsmasse Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no

Detaljer

Bodø kommunes eierskapspolitikk - eierskapsmelding 2015

Bodø kommunes eierskapspolitikk - eierskapsmelding 2015 Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.11.2015 78558/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 18.11.2015 Bystyret 10.12.2015 Bodø kommunes

Detaljer

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.07.2012 45294/2012 2012/5536 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/202 Formannskapet 21.11.2012 12/197 Bystyret 13.12.2012 Organisering av kommunens

Detaljer

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: S01 Arkivsaksnr.: 00/ Dato: 19. mai 2004

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: S01 Arkivsaksnr.: 00/ Dato: 19. mai 2004 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: S01 Arkivsaksnr.: 00/02490-014 Dato: 19. mai 2004 FORSLAG OM FUSJON MELLOM ENERGISELSKAPET BUSKERUD A/S OG DRAMMEN KRAFTNETT HOLDING A/S INNSTILLING TIL:

Detaljer

2. Bystyret ber byrådet om å endre 2 i vedtektene i tråd med saksutredningen.

2. Bystyret ber byrådet om å endre 2 i vedtektene i tråd med saksutredningen. Salg av aksjer og endring av utbyttepolitikk i Bergen Kino AS Bergen bystyre behandlet saken i møtet 291110 sak 272-10 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret ber byrådet om å få satt i gang et arbeid med

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret Selbu kommune Arkivkode: 255 Arkivsaksnr: 2008/1093-160 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 13.01.2015 Kommunestyret 19.01.2015 Emisjon TrønderEnergi AS

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

FILMBYEN BERGEN Suksesskriterier BERGEN 23/03/2010

FILMBYEN BERGEN Suksesskriterier BERGEN 23/03/2010 FILMBYEN BERGEN Suksesskriterier BERGEN 23/03/2010 Bergen kinos suksesskriterier Elisabeth Halvorsen BERGEN 23/02/2009 Hva er suksess og hvordan måler vi det? Bergen kinos formål Bedriftens formål er å

Detaljer

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS Vedtekter for Eidsiva Energi AS Med vedtatte endringer i generalforsamling 12. januar 2015 1 Selskapets navn Selskapets navn er Eidsiva Energi AS. Selskapets virksomhet skal være: 2 Selskapets formål a)

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/3453-1 Dato: 21.02.2013 THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP INNSTILLING TIL FORMANNSKAP / BYSTYRET

Detaljer

: 200801721 : E: U64 : Nina Othilie Høiland TILBUD FRA RYFYLKEKOMMUNANE IKS OM KJØP AV AKSJEPOST I LYSEFJORDEN UTVIKLINGS AS

: 200801721 : E: U64 : Nina Othilie Høiland TILBUD FRA RYFYLKEKOMMUNANE IKS OM KJØP AV AKSJEPOST I LYSEFJORDEN UTVIKLINGS AS SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801721 : E: U64 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.04.2008 36/08 TILBUD FRA RYFYLKEKOMMUNANE

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

Etablering av parkeringsselskap

Etablering av parkeringsselskap Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.05.2014 34484/2014 2014/3329 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/106 Formannskapet 03.06.2014 14/83 Bystyret 19.06.2014 Etablering av parkeringsselskap

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Rapport etter gjennomført selskapskontroll ved Innherred Produkter AS Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2011/8142

Detaljer

Byrådssak 22/09. Dato: 15. januar Byrådet. Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer SARK

Byrådssak 22/09. Dato: 15. januar Byrådet. Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer SARK Dato: 15. januar 2009 Byrådssak 22/09 Byrådet Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer ADME SARK-332-200800758-146 Hva saken gjelder: Filmfondet fuzz AS anmoder i brev av 30. desember 2008 om at det gjøres

Detaljer

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43458/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/96 Formannskapet 24.06.2015 Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kolbjørn Sandve FE - 610 08/1526 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS 26.11.2015 110/15 Kommunestyret PS 14.12.2015 Revisjon av eierskapspolitisk

Detaljer

Eiermelding Sammendrag. Bakgrunn

Eiermelding Sammendrag. Bakgrunn Journalpost:15/52465 Saksnummer Utvalg/komite Dato 302/2015 Fylkesrådet 10.11.2015 173/2015 Fylkestinget 07.12.2015 Komite for næring 07.12.2015 Eiermelding 2015 Sammendrag Eiermeldingen gir en oversikt

Detaljer

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Hemne kommune 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 15/750 MODUM KRAFTPRODUKSJON KF - EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 15/750 MODUM KRAFTPRODUKSJON KF - EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 15/750 MODUM KRAFTPRODUKSJON KF - EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET Rådmannens innstilling: 1. Vedlagte eierstrategi vedtas. 2. Selskapets vedtekter

Detaljer

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Fastsatt av generalforsamlingen 23. april 2010 endret 23. juni 2010, 11. mai 2012 og 3. mai 2013 1 Navn og kontorsted Stiftelsens navn er Gjensidigestiftelsen (heretter

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Risør By AS

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Risør By AS Protokoll fra ordinær generalforsamling i Risør By AS Sted: Risør Dato: 21.06.2016 Kl.: 18.00 19.00 Tilstede var: Følgende aksjeeiere var til stede eller representert via fullmakter. Per Kristian Lunden,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Inderøy Kommune er kjent med, og aksepterer de begrensninger som er beskrevet for gjennomføringen av overdragelsen.

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Inderøy Kommune er kjent med, og aksepterer de begrensninger som er beskrevet for gjennomføringen av overdragelsen. Arkivsak. Nr.: 2015/1107-12 Saksbehandler: Peter Ardon Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Overdragelse av aksjer i NTE Holding AS Rådmannens forslag til vedtak Inderøy

Detaljer

Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning

Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning Saknr. 14/668-3 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

Detaljer

B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS

B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret i TrønderEnergi AS 08.02.2013 B 4/13 Forslag til vedtak Framlagte forslag til vedtak ble vedtatt med tillegg

Detaljer

fastsatt av Kunnskapsdepartementet med virkning fra 1. januar 2008.

fastsatt av Kunnskapsdepartementet med virkning fra 1. januar 2008. UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak 05-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15. februar 2013 Arkivref.: 2013/855 VNY000/ Sak S 05-13 Mål for Universitetet i Tromsøs eierskap i aksjeselskaper

Detaljer

Saksbehandler: Per Velde Arkiv: 255 &20 Arkivsaksnr.: 17/1127. Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Per Velde Arkiv: 255 &20 Arkivsaksnr.: 17/1127. Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Per Velde Arkiv: 255 &20 Arkivsaksnr.: 17/1127 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 24.04.2017 Kommunestyret 15.05.2017 FULLMAKT - FUSJON MELLOM HAUGALAND KRAFT AS OG SKÅNEVIK

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015.

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.11.2008 66719/2008 2002/3870 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/183 Bystyret 11.12.2008 Plan for selskapskontroll 2007-2011 Saksopplysninger

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste Møtested: Formannskapssalen Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 12:00 Det er foreslått å sette følgende sak på sakslisten/ettersende dokumenter

Detaljer

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.10.2016 78738/2016 2015/7122 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 27.10.2016 Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Detaljer

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff Drammen kommune, ulike roller Drammen kommune skal være en profesjonell forvalter og bestiller Drammen kommune skal være en profesjonell utfører

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Politisk sekreta Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.06.2010 35610/2010 2010/10738 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/85 Bystyret 16.09.2010 Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Saksopplysninger

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE. mellom. aksjonærene i. Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS. ("Selskapet") org. nr

AKSJONÆRAVTALE. mellom. aksjonærene i. Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS. (Selskapet) org. nr AKSJONÆRAVTALE mellom aksjonærene i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS ("Selskapet") org. nr. 992 462 841 vedrørende deres rettigheter og forpliktelser som aksjonærer i Selskapet AKSJONÆRAVTALE Det er

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold Saksnr.: 15/1487-24 VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE 04.02.16 Innhold Kapittel 1. Foretaket...2 1-1 Navn og forretningskontor...2 1-2 Formål...2 Kapittel 2. Ansvarsforhold

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA Til aksjonærene i Byggma ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Byggma ASA tirsdag 13.mai 2003 kl. 14.00 i selskapets lokaler

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - FULLMAKT - FUSJON MELLOM HAUGALAND KRAFT AS OG SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG

SAKSPROTOKOLL - FULLMAKT - FUSJON MELLOM HAUGALAND KRAFT AS OG SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SAKSPROTOKOLL - FULLMAKT - FUSJON MELLOM HAUGALAND KRAFT AS OG SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG Formannskapet behandlet saken den 24.04.2017, saksnr. 44/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: av

Detaljer

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006 Ordinær generalforsamling 22. juni 2006 Året 2005 hovedpunkter Norsk Vekst Forvaltning ASA eier 50% av forvaltningsselskapet NVF AS Forvaltningsvirksomheten ble med virkning fra 1.1.2005 utkontraktert

Detaljer

Notat. Arbeidsmarkedsbedrifter i Vestfold. 1 Innledning. 2 Etablering av holdingstruktur

Notat. Arbeidsmarkedsbedrifter i Vestfold. 1 Innledning. 2 Etablering av holdingstruktur Statsautoriserte revisorer Ernst & Young AS Åslyveien 21, NO-3170 Sem Postboks 2427, NO-3104 Tønsberg Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA Tlf: +47 33 35 05 00 Fax: +47 33 35 05 01 www.ey.no Medlemmer

Detaljer

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Vedtekter for DNB ASA Vedtatt i ordinær generalforsamling 13. juni 2016. I. Foretaksnavn - Forretningskommune - Formål 1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

Høringssvar fra NFI - opphevelse av konsesjonsordningen for framvisning av film (kinokonsesjon)

Høringssvar fra NFI - opphevelse av konsesjonsordningen for framvisning av film (kinokonsesjon) Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Vår ref: 17/01054-2 Deres ref: 16/415 Oslo 01.09.2017 Høringssvar fra NFI - opphevelse av konsesjonsordningen for framvisning av film (kinokonsesjon) Norsk

Detaljer

Stavanger kommunes eierskapsforvaltning

Stavanger kommunes eierskapsforvaltning Fellessamling for folkevalgte 22. oktober 2015 Stavanger kommunes eierskapsforvaltning Økonomidirektør Kristine C. Hernes Hvorfor er det viktig med en aktiv forvaltning av eierinteressene? En stor andel

Detaljer

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: M 10 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: KOMMUNENS EIERROLLE FOR HEL- OG DELEIDE SELSKAPER M.

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: M 10 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: KOMMUNENS EIERROLLE FOR HEL- OG DELEIDE SELSKAPER M. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: M 10 Arkivsaksnr.: 02/02774-001 Dato: 22.04. 2002 KOMMUNENS EIERROLLE FOR HEL- OG DELEIDE SELSKAPER M.V INNSTILLING TIL: Formannskapet - driftsstyret for

Detaljer

Trålveien barnehage - Særtilskudd kapital ved privat drift

Trålveien barnehage - Særtilskudd kapital ved privat drift Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.01.2013 3369/2013 2012/7734 A10 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/15 Formannskapet 30.01.2013 Trålveien barnehage - Særtilskudd kapital ved privat

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Selbu kommune Utkast til kontrollutvalgets møte den 22.11.16. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS SELSKAPSAVTALE FOR IRS Miljø IKS Org.nr. 955 055 244 1 NAVN, HOVEDKONTOR, SELSKAPSFORM OG RETTSLIG GRUNNLAG Selskapets navn er IRS Miljø IKS, forkortet IRS, med kontoradresse Erikstemmen, 4400 Flekkefjord.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Til aksjonærene i Omega XL III AS 1. mars 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Aksjeeierne i Omega XL III AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling den 3. april

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Orkdal kommune administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.

Detaljer

Det er denne dag inngått følgende aksjonæravtale («Avtalen») mellom eierne av Risør By AS under stiftelse («Selskapet»):

Det er denne dag inngått følgende aksjonæravtale («Avtalen») mellom eierne av Risør By AS under stiftelse («Selskapet»): AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS Risør 17.03.2015 Det er denne dag inngått følgende aksjonæravtale («Avtalen») mellom eierne av Risør By AS under stiftelse («Selskapet»): 1 BAKGRUNN OG FORMÅL 1.1 Bakgrunn

Detaljer

FORSLAG OM Å OPPHEVE KRAV OM KONSESJON FOR FRAMVISNING AV FILM (KINOKONSESJON)

FORSLAG OM Å OPPHEVE KRAV OM KONSESJON FOR FRAMVISNING AV FILM (KINOKONSESJON) Høringsnotat FORSLAG OM Å OPPHEVE KRAV OM KONSESJON FOR FRAMVISNING AV FILM (KINOKONSESJON) 1. INNLEDNING Kulturdepartementet legger med dette fram forslag om å avvikle konsesjonsordningen for framvisning

Detaljer

Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper

Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper Vedtatt av universitetsstyret 22. juni 2017 Innhold 1. Reglement og retningslinjer... 1 1.1 Overordnet reglement og retningslinjer... 1 1.2 Nord universitets

Detaljer

Endring av vedtektenes 7

Endring av vedtektenes 7 Generalforsamling 8. mai 2014 Sak 08 Endring av vedtektenes 7 Valgkomiteen i konsernet har gjennom sitt arbeid med å forberede styrevalget våren 2014, sett et behov for at selskapets ordning med personlige

Detaljer

1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune.

1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune. VEDTEKTER FOR NLA HØGSKOLEN AS (Vedtatt i generalforsamling 9. desember 2009 med endringer 21.11.2012 og 21.05.2014) 1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets

Detaljer

Eierskapsmelding 2015

Eierskapsmelding 2015 NARVIK KOMMUNE Økonomi Enheten Saksframlegg Arkivsak: 11/3097 Dokumentnr: 18 Arkivkode: K1-030 Saksbeh: Cato Gaustad SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskap 19.02.2015

Detaljer

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Punkt 5 A Fullmakt om rettede emisjoner Styret har de siste årene hatt en generell fullmakt til å utvide aksjekapitalen

Detaljer

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap 29. november 2006 KS-Konsulent Konsulent as ved advokat og seniorrådgiver Vibeke Resch-Knudsen vibeke.resch-knudsen@ks.no knudsen@ks.no Påstand:

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren LILLEHAMMER KUNNSKAPSPARK AS - GARANTI Vedlegg: 1. Referat fra eiermøte 2. Avtale om nytt selskap 3. Protokoll fra

Detaljer

Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016

Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016 Saknr. 17/6117-1 Saksbehandler: Geir Aalgaard Hilde Anette Neby Karen Hege Lonkemoen Kari Mette Hoel Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

Vedtak om konsesjon for opprettelse og drift av et digitalt trådløst bakkebasert senderanlegg for kringkasting

Vedtak om konsesjon for opprettelse og drift av et digitalt trådløst bakkebasert senderanlegg for kringkasting Vedtak om konsesjon for opprettelse og drift av et digitalt trådløst bakkebasert senderanlegg for kringkasting Kulturdepartementet viser til (Navn på søker) søknad datert (dato) om anleggskonsesjon for

Detaljer

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Til aksjonærene i NorgesGruppen ASA Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Tirsdag den 9. mai 2017, klokken 14.00 Til behandling

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. Sted: På selskapets kontor i Ulsmågveien 7, 5224 NESTTUN Dato: 22. juni 2012

Detaljer

Oppheving av tidligere vedtak - Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) - tiltak for å styrke balansen

Oppheving av tidligere vedtak - Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) - tiltak for å styrke balansen Namsos s kommune Rådmannn i Namsos Saksmappe:2014/2189-8 Saksbehandler: Ketil Sørvig Saksframlegg Oppheving av tidligere vedtak - Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) - tiltak for å styrke balansen Utvalg

Detaljer

Vilje til å eie Eiermøte 6. Mai 2013

Vilje til å eie Eiermøte 6. Mai 2013 Vilje til å eie Offentlig eierskap til vannkraftressursene Prinsippet om offentlig eierskap til vannkraftverk bygger på en hundreårig rettstradisjon i Norge. Stabil og bred politisk enighet om prinsippet

Detaljer

Kapittel 1. Av Ivar Halstvedt, Oslo Kino AS.

Kapittel 1. Av Ivar Halstvedt, Oslo Kino AS. Kapittel 1 Fra kinosystem til kinomarked Av Ivar Halstvedt, Oslo Kino AS. Det vår bransje i flere mannsaldre har kalt det norske kinosystemet ble først et system etter at norske myndigheter i 1913 opprettet

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Etablering av Media Norge Pressekonferanse 5.januar 2007

Etablering av Media Norge Pressekonferanse 5.januar 2007 Etablering av Media Norge Pressekonferanse 5.januar 2007 Agenda Introduksjon Birger innleder Det nye konsernet Jan Einar, Ådne Publisistisk plattform Einar Operasjonelle og finansielle forhold Lars Erik

Detaljer

SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saksnr Formannskapet /08 Kommunestyret /08. Arkiv FE-C34, TI-&18

SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saksnr Formannskapet /08 Kommunestyret /08. Arkiv FE-C34, TI-&18 SELJE KOMMUNE SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saksnr Formannskapet 12.03.2008 015/08 Kommunestyret 28.04.2008 030/08 Sakshandsamar Bård Fløde Arkiv FE-C34, TI-&18 Arkivsak 08/91 Konsesjon video/ DVD

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN - GJENÅPNING AV ORDNING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN - GJENÅPNING AV ORDNING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HVA-14/16410-1 90222/14 01.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for levekår / 27.10.2015 Stavanger

Detaljer

Til aksjonærene i Grégoire AS

Til aksjonærene i Grégoire AS Til aksjonærene i Grégoire AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Grégoire AS vil bli avholdt torsdag 20. mai 2010 kl 15.00 i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7, 4020

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Remora AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling den 28. juni 2013 klokken 10:00 i selskapets lokaler i Stavanger. Generalforsamlingen

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted:

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOTAL SPORTS ONLINE AS Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: 19. august 2008

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

NORSK VEKST ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

NORSK VEKST ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NORSK VEKST ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag 18. juli kl. 1100 i Wikborg Reins lokaler, Kronprinsesse Märthas plass 1, Oslo Arendals Fossekompani ASA har gjennom frivillig tilbud

Detaljer

Robert Svarva Ordfører

Robert Svarva Ordfører Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 30.08.2017 Tid: 13:00 (Etter administrasjonsutvalgets møte) Faste medlemmer er med dette

Detaljer

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7 Utkast Kap.. Anvendelse av allmennaksjelovens regler for egenkapitalbevis...2. Anvendelsesområde og definisjoner...2 2. Registrering i Verdipapirsentralen...2 3. Overdragelse... 2 4. Utstedelse av egenkapitalbevis...2

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune går ikke i en dialog med Holtålen kommune om kjøp av A-aksjer i TrønderEnergi AS.

Saksframlegg. Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune går ikke i en dialog med Holtålen kommune om kjøp av A-aksjer i TrønderEnergi AS. Tilbud om kjøp av A-aksjer i TrønderEnergi AS Arkivsaksnr.: 10/27762 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune går ikke i en dialog med

Detaljer

EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand. 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen ASA AS 0,03%

EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand. 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen ASA AS 0,03% Vedlegg 1 Oversikt over kommunalt eierskap - KonSek-kunder Agdenes kommune EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: FORUS NÆRINGSPARK AS - ENDRING AV SALGSSTRUKTUR

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: FORUS NÆRINGSPARK AS - ENDRING AV SALGSSTRUKTUR Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BMHE-15/6625-2 39313/15 13.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 28.04.2015 Stavanger

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i Prosafe ASA Tananger, 15. mai 2006 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Aksjonærene i Prosafe ASA innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling 31. mai 2006 klokken 14:00

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo.

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo. Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 15.februar 2006 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl. 16.30 i selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Til aksjeeierne i Aqua Bio Technology ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA,

Detaljer

Strategiplan for FeFo FeFos strategiplan vedtatt 1.04.2011, gir følgende føringer for FeFos engasjement i næringsvirksomhet:

Strategiplan for FeFo FeFos strategiplan vedtatt 1.04.2011, gir følgende føringer for FeFos engasjement i næringsvirksomhet: STYRESAK EIERSKAPSSTRATEGI FOR FEFO Innledning Ved styrets behandling av retningslinjer for overskuddsanvendelse og forretningsmessig engasjement fra 6. desember 2006, ble det vedtatt at FeFo skal ha en

Detaljer

Statlige selskaper: Hvordan styre etter sektorpolitiske mål?

Statlige selskaper: Hvordan styre etter sektorpolitiske mål? Statlige selskaper: Hvordan styre etter sektorpolitiske mål? Stine Ludvigsen Kommentarer til idealmodellens premisser Selskapenes mål De sektorpolitiske målene for det enkelte selskap bør være klare og

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL ØYER KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL ØYER KOMMUNE ØYER KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2015 ØYER KOMMUNE Utarbeidet av Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet Vedtatt i kommunestyret INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN 3 2. HJEMMEL

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FOR ØST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP AS

STIFTELSESDOKUMENT FOR ØST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP AS STIFTELSESDOKUMENT FOR ØST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP AS Den 1/1 2011 ble stiftelsesmøte for Øst-Finnmark Avfallsselskap AS avholdt i Øst-Finnmark Avfallsselskap AS sine lokaler i Tana kommune. 1. Stiftere

Detaljer