Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: TILBUD OM KJØP AV STAVANGER KOMMUNES AKSJER I SF KINO STAVANGER/SANDNES AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: TILBUD OM KJØP AV STAVANGER KOMMUNES AKSJER I SF KINO STAVANGER/SANDNES AS"

Transkript

1 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BMHE-13/ / Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap / TILBUD OM KJØP AV STAVANGER KOMMUNES AKSJER I SF KINO STAVANGER/SANDNES AS Forslag til vedtak: 1. Stavanger kommune vil opprettholde eierskapet i SF Kino Stavanger/Sandnes AS. 2. En eventuell bruk av kommunens forkjøpsrett utredes nærmere. Rådmannen gis fullmakt til å iverksette nødvendige tiltak for å kunne vurdere pris og eventuelt innlede forhandlinger med partene. Det fremmes en ny sak for politisk behandling innen fristen på 90 dager, der det kan fattes endelig vedtak knyttet til bruk av forkjøpsretten. Sammendrag Svensk Filmindustri Kino AS har i brev av 07. februar 2014 framsatt tilbud om kjøp av Sandnes og Stavanger kommunes aksjer i SF Kino Stavanger/Sandnes AS for henholdsvis kr 11 og 21 mill. Det er fastsatt en akseptfrist for kjøpstilbudet på 90 dager. Stavanger kommune har videre en forkjøpsrett som kan gjøres gjeldende dersom de øvrige aksjonærene velger å avhende sine aksjeposter. Dersom det er ønskelig å benytte forkjøpsretten må partene underrettes om dette innen fristen på 90 dager. I saken legges det opp til at formannskapet skal ta stilling til hvorvidt det er aktuelt å akseptere det foreliggende kjøpstilbudet. Det legges videre opp til at formannskapet skal ta stilling til hvorvidt en eventuell bruk av forkjøpsretten skal utredes nærmere. Rådmannen tilrår at eierskapet i SF Kino Stavanger/Sandnes AS opprettholdes, og at det foreliggende kjøpstilbudet følgelig ikke aksepteres. Rådmannen tilrår videre at en eventuell bruk av forkjøpsretten utredes nærmere. Det vil fremmes en ny sak for politisk behandling innen fristen på 90 dager, der det kan fattes endelig vedtak knyttet til bruk av kommunens vedtektsfestede forkjøpsrett. 1

2 TILBUD OM KJØP AV STAVANGER KOMMUNES AKSJER I SF KINO STAVANGER/SANDNES AS Bakgrunn for saken Svensk Filmindustri Kino AS (heretter SF Kino AS), Stavanger kommune og Sandnes kommune er aksjonærer i SF Kino Stavanger/Sandnes AS (heretter SFKSS). SF Kino AS har framsatt tilbud om kjøp av kommunenes aksjer i SFKSS. Kjøpstilbudet betinger ikke at begge kommuner velger å overdra sine respektive aksjeposter. Kommunene har imidlertid en vedtektsfestet forkjøpsrett som kan sikre offentlig eierskap til majoriteten av aksjene. SF Kino AS har oversendt kjøpstilbudet til kommunene via SFKSS v/ styreleder i brev av 07. februar Tilbudet bortfaller dersom SF Kino AS ikke mottar skriftlig aksept innen 90 dager. Dersom en aksjonær ønsker å gjøre forkjøpsretten gjeldende, må SFKSS v/ styreleder underrettes om dette innen 90 dager fra det tidspunkt styreleder mottok melding om kjøpstilbudet, jf. 7 i vedtektene. Stavanger kommune må følgelig avklare hvorvidt det er ønskelig å overdra aksjene til SF Kino AS eller å benytte forkjøpsretten innen primo mai Rådmannen fremmer herved en sak der det legges opp til at formannskapet i første omgang skal ta stilling til hvorvidt det vil være aktuelt å avhende kommunens aksjer i SFKSS med utgangspunkt i foreliggende kjøpstilbud. 1. KINODRIFT I NORGE Den første permanente kinoen i Norge ble åpnet i Populariteten til det nye mediet vokste raskt. I 1911 var det 8 faste kinolokaler i drift i Stavanger. Fram til 1913 var kinoene i Norge i all hovedsak eid av private. Med kinoloven av 1913 ble konsesjonsmyndigheten for kinodrift overført fra politiet til kommunene, som i stor grad valgte å tildele konsesjonene til seg selv. Kommunaliseringen av kinodriften var basert på argumenter knyttet til kulturpolitikk, folkeopplysning, moral, økonomi mv. Kinoloven av 1913 har således vært en medvirkende faktor til en eierstruktur der kommunesektoren har vært den viktigste aktøren. En betydelig andel av kinoene er fortsatt eid av kommuner, men det er i dag flere private aktører i markedet. SF Kino AS som er den største aksjonæren i SFKSS, er landets nest største kinoselskap med drift av kinoer i 8 norske byer. SF Kino AS er heleid av SF Bio AB, som igjen inngår i Bonnier-konsernet. Kommunenes konsesjonsmyndighet er i dag hjemlet i Lov om film og videogram av 15. mai Av lovens 2 framgår det at; «Framsyning av film eller videogram i næring må ikkje skje utan løyve frå kommunestyret eller den kommunestyret har gitt fullmakt». Konsesjonen kan gis for en periode på inntil 5 år. Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren bryter vilkårene i loven eller vilkårene som er fastsatt ved tildeling av konsesjonen. Kommunene kan føre nødvendig kontroll med den konsesjonsbelagte virksomheten for å påse at den drives i tråd med vilkårene. I forarbeidene til loven framkommer det at lovens formål er å sikre et kvalitativt godt filmtilbud til befolkningen og integrere kinodriften i det lokale kulturlivet. Det framkommer ikke direkte av loven med tilhørende forskrifter hvilke lokale konsesjonsvilkår kommunene kan fastsette, utover at vilkårene skal være saklige, at de skal stå i forhold til målet som ønskes oppnådd og at de ikke kan innebære et totalforbud mot framvisning av film. Kommunen kan for eks. inkludere krav til tilrettelegging av tilbud for skoler og barnehager, samarbeid med kulturinstitusjoner og andre kulturpolitiske mål for kinodriften som konsesjonæren skal bidra til å realisere. Kommunenes mulighet til å realisere kulturpolitiske mål gjennom konsesjonsvilkår er imidlertid begrenset. I 2004 ble Grunnloven 100 endret slik at den gir forbud mot forhåndskontroll av ytringer. I denne sammenheng er også film en ytring. Dette påvirker kommunenes mulighet til å stille krav til innholdet i kinotilbudet. Nasjonal og internasjonal konkurranselovgivning vil også kunne begrense kommunenes mulighet til å regulere virksomheten gjennom konsesjonsvilkår. 2

3 Det betydelige kommunale eierskapet i Norge har medført at kommunene kan styre og legge føringer for kinodriften også i kraft av å være eiere. Kommunalt eierskap har gjort det enklere å integrere kinodriften i den lokale kulturpolitikken og ta hensyn til ikke-kommersielle gevinster av kinodrift. Eiernes styring og kontroll må imidlertid utøves innenfor rammene av lovgivningen som regulerer den enkelte selskapsform. Valg av selskapsform er således av betydning for kommunenes mulighet til effektivt å kunne styre virksomheten gjennom eierrollen. Enkelte forhold knyttet til kinodriften kan også reguleres gjennom privatrettslige avtaler. Kommuner kan videre anvende arealpolitikken til å påvirke lokaliseringen av kinovirksomhet. Det har lenge vært en internasjonal trend at nye kinoetableringer legges til store kjøpesentre utenfor det etablerte bysentrum. Ved å bruke arealpolitikken til å regulere lokaliseringen av kinovirksomhet kan kommuner samtidig oppnå mål knyttet til sentrumsutvikling, transport, klima og miljø mv. 2. KINOVIRKSOMHET I STAVANGER KOMMUNE Stavanger bystyre vedtok den 31. mai 2001 «Konsesjonsbetingelser for visning av film i næring i Stavanger kommune» med utgangspunkt i Lov om film og videogram. Konsesjonsbetingelsene har ligget til grunn ved påfølgende tildelinger og oppfølging av kinodriften. I 2011 ble det imidlertid foretatt endringer i konsesjonsbetingelsene i forbindelse med bystyrets behandling av konsesjonssøknad for perioden I den aktuelle saken framgår det at konsesjonsordningen anses som et kulturpolitisk virkemiddel som kan ivaretas på en tilfredsstillende måte av kommunalstyret for kultur og idrett. Bystyret vedtok endringer i konsesjonsbetingelsene som innebærer at framtidige søknader om konsesjon, spørsmål om tilbaketrekking av konsesjon og eventuelle endringer i konsesjonsbetingelsene skal behandles av kommunalstyret for kultur og idrett. I kommunens konsesjonsbetingelser framkommer det bl.a. at konsesjonæren plikter å tilby et bredt utvalg av det som finnes på markedet av norskspråklig film, barnefilm og importert film som gjenspeiler mangfoldet i internasjonal filmproduksjon. Filmene skal velges ut etter kvalitetskriterier, og det skal legges vekt på å ha et filmtilbud til mennesker i alle aldersgrupper. Dersom disse betingelsene ikke anses oppfylt, kan kommunen pålegge konsesjonæren å supplere tilbudet. I konsesjonsbetingelsene inngår også bestemmelser som regulerer lokaliseringen av virksomheten. Permanent kinodrift skal lokaliseres til Stavanger sentrum (fortrinnsvis innenfor plangrensen slik den fremgår av kommunedelplan, Stavanger sentrum ). Konsesjon gis for det enkelte visningssted (en eller flere saler) og kan ikke overdras til andre adresser ved flytting eller utvidelse. SFKSS har konsesjon til å drive kinovirksomhet i Stavanger i inneværende konsesjonsperiode ( ). Kommunen kan gjennom eierskapet i SFKSS bidra til å understøtte de kulturpolitiske målene i konsesjonsbetingelsene. I selskapets vedtekter inngår det bl.a. føringer knyttet til kinoens rolle som kulturinstitusjon og krav til filmtilbudet. 3. SF KINO STAVANGER/SANDNES AS SFKSS har en aksjekapital på kr 1 mill. fordelt på 1 mill. aksjer pålydende kr 1. SF Kino AS (49 %), Stavanger kommune (33,15 %) og Sandnes kommune (17,85 %) er aksjonærer. Formålet til SFKSS er å drive kinovirksomhet og annen virksomhet som understøtter kjernevirksomheten. Selskapet skal bl.a. fremme respekt for filmen som kunstart og kinoen som kulturinstitusjon. SFKSS skal tilby et allsidig utvalg av film basert på kvalitetskriterier og vie filmtilbud til barn og unge spesiell oppmerksomhet. SFKSS skal videre formidle kunnskap og informasjon om selskapets kulturelle virksomhet. Selskapet kan drive næringsvirksomhet/-utvikling med relevans for kjernevirksomheten enten selv eller i samarbeid med andre. SFKSS har forretningsadresse i Stavanger. Selskapet driver kinovirksomhet i Stavanger (Sølvberget, Stavanger kulturhus) og Sandnes (Amfi Vågen). Det har de siste årene blitt gjennomført betydelige 3

4 investeringer i kinosentrene i form av digitalisering, nye lydanlegg, nye lerret, nye stoler og utvidelse av kapasiteten med flere nye saler. SFKSS driver også kioskvirksomhet. SFKSS hadde i 2012 et samlet besøk på , en omsetning på kr 100,1 mill. og et årsresultat etter skatt på kr 11 mill. SFKSS hadde videre en god likviditetsgrad, god lønnsomhet og god soliditet med en egenkapitalandel på 61 %. Selskapet har de siste årene utdelt et samlet årlig utbytte på kr 6 mill. I Handlings- og økonomiplan inngår det en forventning om en videreføring av dette utbyttenivået i planperioden. Selskapet hadde 67 ansatte i OVERDRAGELSE AV AKSJER/BRUK AV FORKJØPSRETT SF Kino AS har i brev av 07. februar 2014 framsatt tilbud om kjøp av Sandnes og Stavanger kommunes aksjer i SFKSS. SF Kino AS har tatt utgangspunkt i regnskap for 2013 og beregnet en omsetningsverdi for selskapet. Beregningen er basert på resultatet de siste tre år, fratrukket gjeld og pensjonsforpliktelser, og videre justert for ny husleie og framtidige investeringer på kr 5 mill. pr. år. Beregnet omsetningsverdi pr. aksje er på kr Dette gir en beregnet omsetningsverdi på aksjene til Stavanger og Sandnes kommune på henholdsvis kr 20,153 og 10,852 mill. SF Kino AS tilbyr kommunene en pris på kr 21 og 11 mill. for de respektive aksjepostene. Tilbudet forutsetter at det ikke skjer endringer i aktiva- eller passivapostene fram til en eventuell overdragelse. Tilbudet avhenger videre av at partene blir enige om aksjekjøpsavtale. SF Kino AS tar sikte på en rask overdragelse og oppgjør, så snart en tilfredsstillende duediligence i er avsluttet og avtalen er inngått. SF Kino AS har satt en akseptfrist for kjøpstilbudet på 90 dager fra den 07. februar De kommunale aksjonærene har en vedtektsfestet forkjøpsrett ved overdragelse av aksjer i SFKSS, som innebærer at Stavanger kommune har forkjøpsrett på aksjeposten til Sandnes kommune og omvendt. Den vedtektsfestede forkjøpsretten har til hensikt å sikre at aksjemajoriteten i SFKSS kan forblir offentlig eid. Forkjøpsretten reguleres av vedtektenes 7 og aksjelovens kapittel 4. Dersom en aksjonær ønsker å gjøre forkjøpsretten gjeldende, må SFKSS v/ styreleder underrettes om dette innen 90 dager fra det tidspunkt styreleder mottok melding om kjøpstilbudet. Dersom flere aksjonærer ønsker å benytte forkjøpsretten, fordeles aksjene som er til salg forholdsmessig i forhold til den tidligere aksjebesittelsen. De kommunale aksjonærene har imidlertid forrang slik at aksjemajoritet kan forbli offentlig eid. Dersom det er uenighet om hvorvidt den avtalte prisen er reell, har de forkjøpsrettberettigede rett til å kreve at verdsettelse skjer ved voldgift. Stavanger kommune må følgelig innen fristen på 90 dager ta stilling til tilbudet fra SF Kino AS. Kommunen har i den sammenheng flere handlingsalternativ; - Stavanger kommune kan velge å innlede forhandlinger med sikte på å overdra egne aksjer til SF Kino AS (under forutsetning av at Sandnes kommune ikke benytter seg av forkjøpsretten). - Stavanger kommune kan alternativt velge å ikke akseptere kjøpstilbudet og samtidig benytte seg av forkjøpsretten for å sikre en fordeling av Sandnes kommunes aksjer i forhold til den tidligere aksjebesittelsen (under forutsetning av at Sandnes kommune aksepterer kjøpstilbudet). - Stavanger kommune kan videre velge å ikke akseptere kjøpstilbudet og samtidig benytte seg av forkjøpsretten for å erverve hele aksjeposten til Sandnes kommune (under forutsetning av at Sandnes kommune aksepterer kjøpstilbudet). - Stavanger kommune kan også velge å ikke akseptere kjøpstilbudet og ikke benytte seg av forkjøpsretten, dvs. la SF Kino AS erverve aksjeposten til Sandnes kommune (under forutsetning av at Sandnes kommune aksepterer kjøpstilbudet). i Due diligence eller selskapsgjennomgang er en arbeidsprosess og metode for å samle inn og analysere informasjon om et selskap og benyttes ofte i forbindelse med fusjoner, oppkjøp eller andre strategiske forandringer. 4

5 5. RÅDMANNENS VURDERING Kinoen er en sentral del av kulturtilbudet i Stavanger gjennom å ha et stort antall besøkende som representerer et bredt spekter av brukergrupper. Kinoen bidrar videre til mangfold i kulturtilbudet. De kulturpolitiske målene for kinodriften omfatter primært mål om å oppnå et bredt utvalg av filmer som velges ut etter klare kvalitetskriterier, og som gir et tilbud til ulike aldersgrupper. Kinoen er lokalisert i Sølvberget, Stavanger kulturhus. En rekke kinoer i landet er etablert i kulturhus. Samlokaliseringen av kinoen og andre kulturtilbud legger til rette for samarbeid og positive synergieffekter mellom tilbudene. Kinoen er videre med på å underbygge kulturhusenes rolle som møteplass for alle grupper i samfunnet. Kinoen er ikke bare av betydning for tilbudet i kulturhuset. Kinoen er en kjerneinstitusjon i det kulturelle og sosiale livet i sentrum. Kinoen er et kulturtilbud som bidrar til å trekke ulike brukergrupper til sentrum på kveldstid. Et kinobesøk kombineres ofte med andre aktiviteter, og genererer således betydelige positive ringvirkninger for det øvrige kultur- og utelivstilbudet i sentrum. Kinoen bidrar på denne måten til å vitalisere bylivet på kveldstid. Kinodriften er således en sentral faktor i kommunens sentrumspolitikk og byutvikling. Stavanger kommune kan i kraft av å være konsesjonsmyndighet til en viss grad styre og føre tilsyn med kinodriften. Som allerede nevnt vil bl.a. Grunnlovens 100 og konkurranselovgivningen bidra til å begrense kommunens mulighet til å styre gjennom konsesjonsbetingelser. Det kan derfor stilles spørsmålstegn ved hvorvidt konsesjonsordningen vil være et effektivt styringsverktøy i framtiden. Stavanger kommune vil imidlertid kunne påvirke kinodriften i større grad dersom kommunen i tillegg har eierinteresser i selskapet som forestår kinodriften, herunder utøve innflytelse over investerings- og lokaliseringsbeslutninger, organisering, åpningstider, samarbeid innenfor kultursektoren, sikre et bredt og mangfoldig filmtilbud inkludert cinematek mv. Eierrollen vil kunne bli et stadig viktigere fundament for styring og kontroll av virksomheten. Det vil i den sammenheng være formålstjenlig å utarbeide en eierstrategi som bl.a. tydeliggjør kommunens kulturpolitiske mål med eierskapet. Det er viktig at Stavanger kommune opptrer ryddig i utøvelsen av rollene som både konsesjonsmyndighet og aksjonær i selskapet som forestår kinodriften. Det faktum at det er både offentlig og privat eierskap i SFKSS kan ha bidratt til en profesjonell og forretningsmessig drift kombinert med et tjenestetilbud karakterisert ved bredde og høy kvalitet. I forbindelse med bystyrets behandling av konsesjonen for perioden ble virksomheten til SFKSS vurdert å være i tråd med konsesjonsbetingelsene. Filmtilbudet til SFKSS anses dermed for å være av høy kvalitet og i tråd med kommunens kulturpolitiske mål. Rådmannen tilrår at eierskapet i SFKSS opprettholdes. Tilrådningen baseres på en samlet vurdering av det forannevnte opp mot det foreliggende kjøpstilbudet på kr 21 mill. Kommunen mottar et årlig utbytte på ca kr 2 mill. Dersom det tas utgangspunkt i beregnet omsetningsverdi så mottar kommunen en direkte avkastning på kapitalen på om lag 10 %. I et økonomisk perspektiv bør en plasseringen av inntektene fra et evt. aksjesalg minst gi samme avkastning med tilsvarende risiko. Dersom kommunen velger å innlede forhandlinger med SF Kino AS med henblikk på en eventuell overdragelse av aksjeposten i SFKSS, vil det være nødvendig å foreta en snarlig due-diligence som grunnlag for å kunne vurdere det foreliggende tilbudet. Dette vil igjen kunne gi et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag for endelig politisk behandling av saken innenfor akseptfristen på 90 dager. Dersom kommunen velger å opprettholde eierskapet i SFKSS for bl.a. å sikre styring og kontroll med virksomheten, kan det være hensiktsmessig å vurdere å gjøre forkjøpsretten gjeldende. Stavanger kommune vil i utgangspunktet ha en eierandel på 33,15 %. Dersom kommunen eier mer enn én tredjedel av aksjene, vil dette gi negativ kontroll over flere av de vesentligste beslutningene som 5

6 fattes av generalforsamlingen. Dette gjelder spesielt vedtektsendringer. Negativ kontroll kan oppnås gjennom en forholdsmessig fordeling av aksjene ut ifra den gjeldende aksjebesittelsen. Dersom det er ønskelig med økt innflytelse i SFKSS kan kommunen gjennom forkjøpsretten oppnå en eierandel på 51 %. Dette gir kommunen kontroll over alle beslutninger som fattes med alminnelig flertall, herunder valg av styremedlemmer, godkjenning av årsregnskap med tilhørende vedtak om utdeling av utbytte mv. 6. RÅDMANNENS TILRÅDNING Rådmannen tilrår at eierskapet i SFKSS videreføres og at kommunen følgelig ikke aksepterer det foreliggende kjøpstilbudet fra SF Kino AS på kr 21 mill. Rådmannen tilrår også at en eventuell bruk av forkjøpsretten utredes nærmere, herunder at rådmannen gis fullmakt til å iverksette nødvendige tiltak for å kunne vurdere pris og videre innlede forhandlinger med partene. Av hensyn til tidsfristen på 90 dager fremmes denne sak direkte til formannskapet da en ikke rekker behandling i kommunalstyret for kultur og idrett. Rådmannen vil innenfor fristen på 90 dager fremme den endelige sak via kommunlastyret for kultur og idrett, formannskapet/bystyret der det legges opp til at det tas endelig stilling til en eventuell bruk av forkjøpsretten. Kristine C. Hernes fung. rådmann Hilde Vikan leder Strategi og analyse Bjørn Morten Hermansen saksbehandler Vedlegg: Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedtekter SF Kino Stavanger/Sandnes AS Konsesjonsbetingelser for visning av film i næring i Stavanger kommune Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 6

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Forord Det daværende Moderniseringsdepartementet utga i 2005 en veileder om utskilling av virksomhet

Detaljer

Veileder for næringsdrivende leger

Veileder for næringsdrivende leger Veileder for næringsdrivende leger 1 Den norske legeforening - april 2015 2 FORORD Legeforeningen mener næringsdrift i mange tilfeller er den beste måten å legge til rette for et godt og effektivt pasienttilbud

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi

Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi Dato: 14.09.2009 Saksnr.: 200906857-1 Arkivkode E: 255 Saksbehandler: Øyvind Stenvik Andersen Saksgang Kommunalutvalget Bystyret Møtedato 22.09.2009 07.10.2009 Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS

ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS . Styresaknr 9/2007 REF: 2007/000088 ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS Saksbehandler: Finn Borgvatn og Jørn G. Stemland, Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg: Trykt vedlegg: Rapport 08.06.06 fra

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner Forvaltningsrevisjon Rapport Tilskudd til lag og organisasjoner Desember 2009 Sandnes kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven 0 Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven Dette rundskrivet (I-8/2004) inneholder en oversikt over endringer i spesialisthelsetjenesteloven (lov 2. juli 1999 nr. 61

Detaljer

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Rammer for utbygging og drift av fjernvarme 3 2011 V E I L E D E R Veileder Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Side 2 Veileder nr /2011 Veileder rammer for utbygging og drift av fjernvarmeanlegg

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt DATO: 12.06.2014 AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase Praktiske sider Statsautorisert revisor Tor Hernæs, partner i Aprimo Rådgivning Hvilke praktiske utfordringer kan oppstå i fusjoner, og hvilke forhold er viktige å ta hensyn til når løsningene på disse

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 006-2013 ETABLERING AV HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF (HDO) SOM FELLESEID RHF-VIRKSOMHET Forslag

Detaljer