Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1"

Transkript

1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren LILLEHAMMER KUNNSKAPSPARK AS - GARANTI Vedlegg: 1. Referat fra eiermøte 2. Avtale om nytt selskap 3. Protokoll fra generalforsamling Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: I denne saken orienteres det om at Gausdal kommune som eier har gitt tilslutning til at Lillehammer kunnskapspark overfører all aktivitet fra Lillehammer kunnskapspark AS til et nytt selskap Lillehammer og Gudbrandsdal kunnskapspark AS. Videre foreslås at Gausdal kommune stiller en garanti på inntil kroner for eventuelt å hjelpe Lillehammer kunnskapspark med å ivareta sine forpliktelser. SAKSOPPLYSNINGER: Bakgrunn: Styret i Lillehammer kunnskapspark AS ber om tilslutning fra Lillehammer kommune som eier til en avtale med Næringshagen i Nord-Gudbrandsdal AS og Midt-Gudbrandsdal Næringshage AS med følgende formål (hele avtalen er vedlagt): «Formålet med denne avtalen er å regulere opprettelse og drift av nytt innovasjonsselskap («LGK AS») med utgangspunkt i aktiviteten i Lillehammer Kunnskapspark AS, Næringshagen i Nord-Gudbrandsdal AS og Midt-Gudbrandsdal Næringshage AS. Hovedintensjonen med avtalen er at de tre selskapenes aktiviteter, med unntak av det som eksplisitt kommer fram i denne avtale, ved etablering av LGK AS overføres til det nye selskapet. Avtalen regulerer også partenes opptreden som juridiske enheter etter opprettelse av nytt selskap. Avtalen regulerer ikke forholdet til tredjeparter. I dette ligger, så sant ikke annet eksplisitt er avtalt, at LGK AS ikke overtar avtalepartenes forpliktelser overfor tredjepart.»

2 Det har en tid vært jobbet med å fusjonere Lillehammer kunnskapspark AS (LKP), Midt- Gudbrandsdalen næringshage AS og Næringshagen Nord-Gudbrandsdalen AS. Bakgrunnen for arbeidet er ønsket om et mer solid innovasjonsselskap i Gudbrandsdalen. Den økonomiske situasjonen i LKP er kritisk, og styret har sett det som tvingende nødvendig å gjøre omfattende tiltak. Som det fremgår av formålet over, innebærer forslaget opprettelsen av et nytt selskap hvor hoveddelen av aktiviteter og aktiva i de tre selskapene overføres. Det er i første omgang LKP AS som går inn med aksjekapital i det nye selskapet, før aksjene i det nye selskapet overføres direkte til eierne. Dette vil si at Gausdal kommune i det nye selskapet vil eie en tredjedel av 11,49 %. Dette er før eventuelt nye eiere kommer inn, noe som drøftes nærmere senere i saksfremlegget. 27.februar ble det arrangert eiermøte, der alle eierne var representert. Styrets deltakere i eiermøtet var klare og enstemmige om at å overflytte aktivitet til nytt selskap fra 1. mars var den løsning som ivaretar behovene til selskapet, kreditorer og eiere på beste måte, og som også ivaretar de samfunnsformål som ligger til grunn for aktiviteten i nytt selskap. Styret ser ikke at noen part vil komme bedre ut i et annet alternativ. I eiermøtet ble det signalisert ønske og vilje om å videreføre aktivitet i et nytt selskap, men var samtidig uttrykt bekymring for LKP sin evne til å betjene sine forpliktelser etter at aktivitet eventuelt er overført til nytt selskap. Den største eieren SIVA gjentok sin intensjon om å legge Næringshageprogrammet og Inkubatorprogrammet for regionene i Gudbrandsdalen og Lillehammer til nytt selskap, men satt som forutsetning at en finnes gode løsninger for avvikling/avhending av LKP og at det er finnes nok regional vilje som kan bidra til at nytt selskap kan lykkes. Samtidig stilte Siva som krav at det nye selskapet må bli værende på Fakkelgården for at Siva skal gi støtte til selskapet. Dette er begrunnet med at SIVA ser virkemidler i sammenheng mellom kapital, bruk av eiendom og nærhet/samhandling med høgskoler. Dette er en vekselvirkning som ligger til grunn for arbeidet de gjør. Styret ba i eiermøtet de tre eierkommunene innen 6.mars om dersom det skulle være nødvendig for at LKP skal kunne dekke sine forpliktelser - å bidra med midler tilsvarende sin eierandel i selskapet for å sikre dette. Kommunenes deltakere i møtet påpekte at en ikke kan stille garanti uten å behandle saken i kommunestyret, og at det ikke var mulig innenfor den forespeilede tidsrammen. Det ble derfor 6.mars avgitt en intensjon fra ordføreren om et slikt bidrag med et tydelig forbehold om kommunestyrets behandling. Fakta: Gausdal kommune eier % av Lillehammer kunnskapspark AS. Øvrige aksjonærer fordeler seg slik: Siva AS % Lillehammer kommune ,48 % Øyer kommune % DNB Bank ASA %

3 Gausdal kommune har ikke styrerepresentasjon i selskapet. VURDERING: Lillehammer kunnskapspark har vært -og er en viktig del av innovasjonssystemet i Lillehammerregionen og fyller en rolle som ikke dekkes av andre aktører i virkemiddelapparatet. Mens kommunenes næringsapparat har ansvaret for den første kontakten med etablerer og Innovasjon Norge har en særskilt rolle knyttet til finansiering, gir inkubatoren i LKP gründere med ambisjoner tilgang til profesjonelle forretningsutviklere, kapital og nettverk. Inkubatoren gir oppstarts bedrifter hjelp med blant annet følgende: utvikling av forretningsmodell konseptutvikling markedsanalyse strategiutvikling salgstrening partnersøk IPR rådgiving kapitalinnhenting, inkl. søknadsskriving budsjettarbeid, likviditetsstyring handlingsplaner avtaler og forhandlingsteknikk I tillegg til inkubatoren er LKP en viktig aktør i regionsutviklingen, ved at de legger til rette for bedriftsnettverk og er en drivkraft for ulike regionutviklingsprosjekter. Næringsregionen Lillehammer vil miste mye dersom det ikke blir en videreføring av LKP, enten som selvstendig selskap eller i en ny enhet i storregionen Gudbrandsdalen. Rådmannen mener derfor at eierkommunene må bidra i prosessen selskapet nå er inne i. Som oppfølging av regional næringsplan har den regionale næringsutviklingsenheten allerede begynt å samarbeide tettere med LKP. Fra 1.juni har avtalen med LKP vært at selskapets ansatte og inkubatorbedrifter og den regionale næringsutviklingsenheten skulle samlokaliseres. Det har vært enighet om at dette er strategisk viktig for begge parter. I tillegg vil det også redusere husleiekostnad og -risiko for LKP. På siste eiermøtet kom kravet fra Siva om at de stiller som en absolutt forutsetning for å støtte det nye selskapet at det blir værende i Fakkelgården. Dette kravet kom mot slutten av den prosessen som nå gjennomføres, til tross for at Siva over en lengre periode burde vært klar over at regionen har arbeidet med en samlokalisering. Rådmannen er av den oppfatning at det totalt sett ville gitt bedre effekter med samlokalisering i GD bygget. Etter flere samtaler med SIVA inkludert direktøren er det stadfestet at SIVA sitt krav er absolutt. Det medfører en situasjon hvor SIVA åpenbart ikke går inn på videreføring av et nytt selskap om ikke kravet

4 etterkommes. Det vil i så fall medføre at dagens LKP avvikles og at det med dagens tidsramme og situasjon ikke vurderes som grunnlag for å gå videre med nytt selskap. Det vurderes derfor at tapet med å ikke ha et utviklingsselskap er større enn geografisk plassering og samordning av lokaler. Diskusjonen om samlokalisering er heller ikke relevant dersom selskapet, på grunn av SIVA sitt krav, måtte legges ned. Rådmannen er av den formening at det, innenfor rammene av de krav SIVA stiller og når en får til en løsning som gjør at regionen fortsatt har et slikt innovasjonsselskap kan og skal arbeide videre med å få til samordningsgevinster med så mye samlokalisering som mulig. Uavhengig av manglende samlokalisering mener rådmannen det er positivt at styret i LKP tar grep i en alvorlig økonomisk situasjon. Styrets forslag er å opprette et nytt selskap, der verdiene i de tre selskapene legges inn. Styret har i sitt arbeid vurdert flere løsninger, og rådmannen legger til grunn at den løsningen som nå er fremlagt er den beste for selskapet og også for næringsutviklingsarbeidet i kommunen og regionen. For de ansatte i LKP AS synes opprettelse av et nytt selskap der all aktivitet overføres, å være en god måte å sikre deres arbeidsplasser og at deres kompetanse bringes videre i nytt selskap. SIVA har stilt som betingelse for nytt selskap at privat eierandel i selskapet skal være minimum 50,1 %. Styreleder i LKP AS har utfordret SIVA på dette, siden en slik privat eierandel vil være umulig å oppnå på kort sikt. SIVA har da poengtert at dette er et krav som står seg over tid, og som forventes innfridd innen rimelig tid. Det vil altså ikke være en betingelse som slår inn på et konkret tidspunkt og kan velte selskapet på kort sikt, men det er noe SIVA vil følge opp over en periode for å sørge for at ivaretas. I følge avtalen om nytt selskap legges det opp til at eierkommunene har inntil 30 % eierandel og SIVA inntil 20 % eierandel når eierstrukturen blir stabilisert. Den private andelen skal være mellom 50,1 og 70 %. LKP AS skal gjøres opp uten gjeldsforpliktelser og aktiva i selskapet. Vedrørende behovet for at kommunene som eier skal bidra med en garanti tilsvarende sin eierandel for å dekke mulige gjeldsforpliktelser (kortsiktige og langsiktige) før selskapet gjøres opp, er det ikke på nåværende tidspunkt mulig å si sikkert hvor mye dette kan dreie seg om for Gausdal kommunes del. Det er signalisert et totalt behov på inntil for selskapet. DNB har samtidig signalisert at de ikke vil bidra, noe som vil øke beløpet noe. Imidlertid er det viktig å påpeke at det fortsatt er mulig å gjøre opp LKP uten negativt resultat. Det arbeides fortsatt med dette fra styrets side. Styreleders vurdering er at det er ca. 50 % sannsynlig at LKP kan gjøres opp uten tilførsel av nye midler. Det er da også 50 % sannsynlighet for at selskapet kan behøve opp mot kroner, men hvor det vurderes å komme nærmere null enn minus kroner. For å sikre tilstrekkelig fleksibilitet i den videre prosessen, mener rådmannen ordføreren bør gis en fullmakt til å gå inn med inntil kr (Lillehammer legger inn kr ) dersom det er nødvendig for å sikre at Lillehammer kunnskapspark kan dekke sine forpliktelser i overføringen til nytt selskap. En slik garanti bør også ha følgende klare forutsetninger:

5 Dersom det blir nødvendig, stiller Siva og eierkommunene med midler tilsvarende sin eierandel, på tilsvarende måte som Gausdal kommune Siva viderefører sin støtte til inkubator- og næringshageprogrammet i det nye selskapet Kommuneloven setter forbud mot garantier som gis til næringsvirksomhet. Næringsvirksomhet defineres i denne sammenheng som: Virksomhet hvor formål er å skape økonomisk gevinst for egne eiere Virksomheten må fungere i et marked med reell økonomisk risiko. LKP kan etter rådmannens vurdering ikke anses som ordinær næringsvirksomhet i denne sammenheng. Gausdal kommune har derfor anledning til å gi foreslått garanti. De andre eierkommunene legger fram tilsvarende sak. Konklusjon: Rådmannen er av den formening at Gausdal kommune som eier støtter styrets og generalforsamlingens beslutning om at aktiviteten i LKP flyttes til det nye selskapet LGK AS, og at Gausdal kommune skal stille en garanti på inntil kroner som med gitte forutsetninger kan utløses dersom selskapet har behov for å få dekket sine forpliktelser før overføring. Det forutsettes videre at formannskapet holdes oppdatert og orienteres om resultat av pågående prosess. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling: 1. Gausdal kommune stiller en garanti på inntil kroner dersom Lillehammer kunnskapspark AS har behov for å dekke forpliktelser før overføring til nytt selskap. 2. En eventuell utløsing av garanti finansieres fra formannskapets tilleggsbevilgningspost. 3. Ordføreren gis fullmakt til å utløse garantien. 4. Garantien gis på følgende betingelser: o Dersom det blir nødvendig, stiller Siva og eierkommunene med midler minst tilsvarende sin eierandel på tilsvarende måte som Gausdal kommune. o Siva viderefører sin støtte til inkubator- og næringshageprogrammet i det nye selskapet 5. Garantien utløper senest 1.oktober Om det oppstår behov etter dette skal det fremmes til ny politisk behandling

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Innst. S. nr. 6. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 74 (2005-2006)

Innst. S. nr. 6. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 74 (2005-2006) Innst. S. nr. 6 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen St.prp. nr. 74 (2005-2006) Innstilling fra næringskomiteen om statens eierskap i BaneTele AS Til Stortinget 1. SAMMENDRAG 1.1

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 EVENTUELL VIDEREFØRING AV INTERKOMMUNALT NÆRINGS- SAMARBEID I HALD-KOMMUNENE. NY BEHANDLING. Rådmannens innstilling: 1. Dønna

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO EBT-14/15139-1 74935/14 08.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap Stavanger bystyre /

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Melding - Vestfold Festspillene AS

Melding - Vestfold Festspillene AS Arkivsak-dok. 201200524-34 Arkivkode ---/C30 Saksbehandler Monica Herstad Saksgang Møtedato Sak nr Fylkesutvalget 22.08.2013 98/13 Melding - Vestfold Festspillene AS Sammendrag Fylkestinget vedtok 20.06.13

Detaljer

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 OMDANNING AV KLP Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Notat datert 16.03.2005 fra Helse Nord om omdanning av KLP Protokoll fra drøftingsmøte

Detaljer

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 11.03.2011 Arkiv: :FE-252, FA-D11 Arkivsaksnr.: 11/520 Journalpostløpenr.: 11/7403 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

Eierskapskontroll. Nærøysund Vekst AS. Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap

Eierskapskontroll. Nærøysund Vekst AS. Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap Eierskapskontroll Nærøysund Vekst AS Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Framgangsmåte... 3 2 Om selskapet... 3 2.1 Selskapsforhold og andre

Detaljer

Forhandlinger med Norsk Landbruksmuseum om etablering av LIV Levende

Forhandlinger med Norsk Landbruksmuseum om etablering av LIV Levende US-SAK NR: 86/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN SAKSANSVARLIG: JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): KRISTIN KREUL OG VICTORIA SANDBERG-KRISTOFFERSEN ARKIVSAK NR: Forhandlinger

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG.

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. Stian Skjærvik Hattfjelldal kommune 13.11.2014 Innhold BAKGRUNN... 2 INNLEDNING... 2 INTERESSENTER I SERVICE-/NÆRINGSBYGG PR. NOV. 2014.... 3 EIERSKAPSMODELL....

Detaljer

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Arkivsaksnr.: 12/1832-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder, Dæhlen Ole LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Eierskapskontroll. Joma Næringspark AS

Eierskapskontroll. Joma Næringspark AS Eierskapskontroll Joma Næringspark AS Et AS-selskap som eies av Røyrvik kommune, Klubb 11 NAF avd. 23, Mikkelsen Transport AS og Finn Bakken 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Framgangsmåte...

Detaljer

Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN

Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 Saksbehandler: Rannveig Mogren SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN Vedlegg: o Utredning av 4. mai 2011 oppdatert 11. august 2011,

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Skien Dalen Skipsselskap AS Nome kommune Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger...1 1.2 Metode...1 1.3 Høring...2 2 Fakta

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag om ny IKS-lov

Høringsuttalelse til forslag om ny IKS-lov Ordføreren i Stavanger kommune Deres ref.: Vår ref.: Dato: 13/582-4 / PEDKJE 14.01.2015 Høringsuttalelse til forslag om ny IKS-lov Det henvises til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet og Ot.prp. nr.

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013 Rapport Forvaltningsrevisjon Oslo, 15.mars 2013 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune. Del 1 Generell del

Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune. Del 1 Generell del Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune Del 1 Generell del Vedtatt i Kommunestyret 25.11.2010 Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Motiver for selskapsdannelse...

Detaljer