ETABLERING AV REGIONALT EID REVISJONSSELSKAP - INNLANDET REVISJON. ENDREDE FORUTSETNINGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ETABLERING AV REGIONALT EID REVISJONSSELSKAP - INNLANDET REVISJON. ENDREDE FORUTSETNINGER"

Transkript

1 Arkivsaksnr.: 04/ Ark.: 216 Saksbehandler: Enhetsleder, Anne Grønvold ETABLERING AV REGIONALT EID REVISJONSSELSKAP - INNLANDET REVISJON. ENDREDE FORUTSETNINGER Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Lunner kommune ønsker å delta i det interkommunale selskapet Innlandet Revisjon IKS med virkning fra Deltakelsen gjøres betinget av: Vedlagte selskapsavtale for Innlandet Revisjon IKS justeres som følge av at deltakende kommuner er redusert Behovet for 2 kontor vurderes på nytt Mål om 20% kostnadsreduksjon opprettholdes

2 FAKTA: Regionrådet behandlet i sitt møte en sak vedrørende forutsetninger for etablering av nytt revisjonsselskap. All saksinformasjon og vurdering framgår av denne saken. Innstillingen i saken ble enstemmig vedtatt. VURDERING/DRØFTING: Rådmannen henviser til vurderingene som er foretatt i Regionrådssaken. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt til behandlende organ: Regionrådssak 55/04 behandlet Øvrige dokument: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Sør-Oppland revisjonsdistrikt Revisjonssjef/prosjektleder Morten Alm Birkelid, Furnesveien 67, 2318 Hamar Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær

3 Vedlegg: ETABLERING AV REGIONALT KOMMUNALT EID REVISJONSSELSKAP - INNLANDET REVISJON IKS Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 04/03614 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0055/04 Regionrådet for Hadeland Innstilling: 1. Regionrådet anbefaler kommune på Hadeland å delta i det interkommunale selskapet Innlandet Revisjon IKS med virkning fra Deltakelsen bør gjøres betinget av at: o vedlagte selskapsavtale for Innlandet Revisjon IKS justeres som følge av at deltakende kommuner er redusert. o behovet for to kontor vurderes på nytt. o mål om 20 % kostnadsreduksjon opprettholdes. Saksdokumenter: K.sak 92/04 Jevnaker kommune. Etablering av regionalt kommunalt eid Revisjonsselskap Innlandet revisjon IKS K.sak 53/04 Lunner kommune. Sammenslåing av kommunale revisjonsenheter i Oppland og Hedmark. Etablering av Innlandet revisjon IKS K.sak 47/04 Gran kommune. Etablering av regionalt kommunalt eid Revisjonsselskap Innlandet revisjon IKS Utskrift av møtebok for styret i Sør- Oppland Revisjonsdistrikt IKS. Sak 30/04 Forslag til selskapsavtale for Innlandet Revisjon IKS Opprettelse av ny revisjonsenhet Innlandet revisjon IKS. Felles saksframlegg for kommunestyrene i Gjøvikregionen. Vedlagt: Ja Bakgrunn Kommunestyrene på Hadeland behandlet på møter i juni måned d.å. sak om etablering av en større regional kommunal revisjonsenhet i Oppland og Hedmark. Kommunestyrene sluttet seg da til et forslag om å delta i et felles revisjonsselskap Innlandet Revisjon IKS - hvor både Hedmark og Oppland fylkeskommuner skulle delta sammen med samtlige kommuner i Oppland og kommunene i Hamarregionen(Hedemarken).

4 Følgende likelydene vedtak ble fattet: kommune deltar i det interkommunale selskapet Innlandet Revisjon IKS med virkning fra Selskapsavtalen for Innlandet Revisjon IKS godkjennes. Avtalen gjelder i 3 år. 3. Kontrollutvalget på vegne av kommunestyret får fullmakt til å inngå oppdragsavtale om revisjon slik forslaget i vedlagte utredning legger opp til. 4. De ansattes pensjonsrettigheter videreføres i det nye selskapet velges som kommunens faste medlem til representantskapet velges som kommunens varamedlem til representantskapet 7. Ordføreren gis myndighet til å ferdigforhandle selskapsavtalen. 8. Kommunestyret forutsetter at Sør-Oppland Revisjonsdistrikt IKS avvikles fra samme tidspunkt. I Gran kommunesstyre ble det vedtatt følgende tillegg til pkt. 1: Det forutsettes at det blir deltakelse fra hovedtyngden av de inviterte. Status Underveis i prosessen har Hedmark fylkeskommune, kommunene i Valdres, Nord- Gudbrandsdal og i Hamar-regionen avslått å bli med på etableringen. I følge opplysninger mottatt i dag ser det ut til å være klart at også Sør-Fron og Ringebu trekker seg fra samarbeidet. Hva som skjer med Nord-Fron er usikkert. De som nå er igjen er kommunene i Sør-Oppland (SORD), Oppland fylkeskommune og deler av Sør-Gudbrandsdal (SGK) (Lillehammer, Øyer og Gausdal).. De endringer som nå har skjedd i forutsetningene, vurderes som så vesentlige at saken bør behandles på nytt av det enkelte kommunestyre. Rådmannen i Gran har bedt regionkoordinator legge fram sak om dette i regionrådet, slik at en kan få anledning til å drøfte hvordan den videre framdrift saken bør være. Det framlagte saksdokumentet er i stor grad bygd på tilsvarende dokument regionkoordinator for Gjøvikregionen har utarbeidet for kommunestyrene der. De aktuelle revisjonsenhetene er enige om de nødvendige endringer av selskapsavtalen som følge av redusert antall deltagere. Styret i Sør Oppland Revisjonsdistrikt IKS har behandlet saken i møte Styret fattet følgende enstemmige vedtak: 1. Styret anbefaler deltakerkommunene å delta i og etablere det interkommunale revisjonsselskapet Innlandet Revisjon IKS hvor i tillegg til kommunene i SORD minimum deltar Oppland fylkeskommune, Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner. For anbefalingen legger styret til grunn den justerte avtaletekst som slår fast at selskapet skal ha kontorer både i Gjøvik og Lillehammer. 2. Styret anbefaler kommunene å forutsette enstemmighet blant kommunene i SORD for sin deltakelse i det nye selskapet.

5 Lederen i representantskapet for SORD ordfører Stein Knutsen - slutter seg også til styrets anbefaling. Nærmere om den nye enheten Følgende nøkkeltall fra de aktuelle revisjonsenhetene gir en oversikt over årsverk og nettobudsjetter i 2004: Enhet Nettobudsjett 2004 Stillingshjemler Aktive årsverk Oppland fylkesrevisjon ,5 6,5 SGK IKS ,7 SORD IKS ,5 12,3 Sum ,5 De opprinnelige deltagere utgjorde en region på ca innbyggere. De som nå vurderer å bli med i det nye selskapet utgjør en region i Oppland på ca innbyggere herav ca i Sør-Oppland. Deltagerkommunene i SORD vil ev. få ca. 53 % eierandel i det nye selskapet Det er foreslått at hovedkontoret legges til Lillehammer. I selskapsavtalen er forslått konkret tilføyd at selskapet også skal ha kontorer i Gjøvik kommune. Utgangspunktet skal være en tilnærmet lik andel medarbeidere på de 2 kontorsteder Gjøvik og Lillehammer. Vurdering: De faglige og økonomiske gevinster som er mulig å oppnå ved en sammenslåing av de tre gjenværende enhetene, antas å bli noe svakere enn om opprinnelig antall enheter hadde blitt med. Likevel vil de argumenter som lå til grunn for deltagelse i en større sammenslutning i hovedsak kunne videreføres i det nye selskapet. Mulighetene for kostnadseffektiv drift, faglig utvikling, større fagmiljø, bedre konkurransedyktighet vil bli ivaretatt i det nye selskapet, til beste for eierne/brukerne. I forhold til de ansatte vil det nye selskapet ivareta disses rettigheter. I tillegg - og som et vesentlig argument for fortsatt å bli med i Innlandet Revisjon IKS vil en større enhet med flere oppdrag bli mindre sårbar ved en eventuell konkurranseutsetting, og vil ha større muligheter til å være en markedsaktør i tillegg til sin rolle som revisjon i egenregi for deltakerne. I rollen som markedsaktør vil et nytt selskap få vesentlig større muligheter til å operere enn SORD i dag har. Slike oppdrag er begrenset til 20 % av omsetningen og det ev. nye selskapet vil derfor få muligheter til å konkurrere om vesentlig større revisjonsoppdrag. Utregningene og oversikt over antall innbyggere som er gjort i kapittelet foran er gjort før en mottok beskjed om at Sør-Fron og Ringebu har trukket seg fra samarbeidet. Nettobudsjettet må derfor justeres noe ned og tyngdepunktet for virksomheten vil bli trukket ytterligere sørover.

6 Det er foreslått en ordning med kontor både på Lillekammer og Gjøvik, med Lillehammer som hovedkontor. Etter at antall kommuner er ytterligere redusert bør denne ordningen vurderes på nytt. Av kostnadsmessige grunner bør det være hensiktsmessig å begrense virksomheten til et hovedkontor. Dette bør ligge mest mulig sentralt i forhold til medlemsmassen. Gjøvik vil da synes å være den mest hensiktsmessige lokaliseringen.. De øvrige punkter/elementer som lå til grunn og som konkret er nedfelt i kommunestyrets vedtak av juni måned forutsettes gjort gjeldende også i det foreliggende konsept, bl.a. de økonomiske mål om 20 % kostnadsreduksjon, etablering fra og 3 års varighet på selskapsavtalen.

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 14/2628 Arkiv: 026 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato 118/14 Kommunestyret 25.09.2014 Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune er positiv til å

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 NY REVISJONSORDNING FOR DØNNA KOMMUNE. Kontrollutvalgets innstilling: 1. Dønna kommune ønsker å inngå i en ny revisjonsordning slik

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren LILLEHAMMER KUNNSKAPSPARK AS - GARANTI Vedlegg: 1. Referat fra eiermøte 2. Avtale om nytt selskap 3. Protokoll fra

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 08.09.2009 87/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 08.09.2009 87/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200600692 : E: 614 D11 : S.Haugen med flere Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.09.2009 77/09 Bystyret 08.09.2009 87/09

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 216 &01 Arkivsaksnr.: 15/2155. Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 216 &01 Arkivsaksnr.: 15/2155. Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 216 &01 Arkivsaksnr.: 15/2155 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 16.06.2015 ANBUD PÅ REVISJONSTJENESTER 2016-2020 KONKURRANSEGRUNNLAG Kontrollutvalgets

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste SPYDEBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 29.01.2015 Møtested: Formannnskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 EVENTUELL VIDEREFØRING AV INTERKOMMUNALT NÆRINGS- SAMARBEID I HALD-KOMMUNENE. NY BEHANDLING. Rådmannens innstilling: 1. Dønna

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 05.03.2009 SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 05.03.2009 SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 05.03.2009 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 7/09 Sak 8/09 Sak 9/09 Sak 10/09 Sak 11/09 Sak 12/09 Sak

Detaljer

[STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR ROGALAND REVISJON IKS]

[STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR ROGALAND REVISJON IKS] 2012 20. august 2012 [STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR ROGALAND REVISJON IKS] [Vedtatt av Stavanger bystyre den 10. september 2012]. Innhold 1. Innledning... 3 2. Mål og strategier for kommunes

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Arkivsaksnr.: 10/2138-24 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING FORSLAG TIL OPPHEVING AV KOMMUNELOVEN KAPITTEL 5 B.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING FORSLAG TIL OPPHEVING AV KOMMUNELOVEN KAPITTEL 5 B. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HGU-15/448-2 5570/15 23.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 03.02.2015 Stavanger

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN

Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 Saksbehandler: Rannveig Mogren SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN Vedlegg: o Utredning av 4. mai 2011 oppdatert 11. august 2011,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 Eventuelle forfall meldes til tlf. 91582102 eller 90793885. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 V10 Arkivsaksnr.: 10/139

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 V10 Arkivsaksnr.: 10/139 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 V10 Arkivsaksnr.: 10/139 INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM LANDBRUKSFORVALTNINGEN I HALD-KOMMUNENE Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommunestyre

Detaljer

Saksframlegg. Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune

Saksframlegg. Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 037 Saksmappe: 2013/305-3056/2013 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 24.01.2013 Saksframlegg Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720 DELTAKELSE I NYTT INTERKOMMUNALT NÆRINGSSELSKAP Rådmannens innstilling: 1.Herøy kommune går inn som eier av

Detaljer

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 16.06.03 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

Nord-Troms Regionråd DA

Nord-Troms Regionråd DA Gabnietid Storfjoid Kiflard Slykr." Nofdrekl CI-;() T Til Eierkommunene MELDING OM VEDTAK NORD-TROMS REGIONRÅD DA EMNE: Møte nr 05-2014 STED: Lyngseidet gjestegård, Lyngseidet TIDSPUNKT: 2. september 2014

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 24.11.2011 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Unntatt offentlighet: I etterkant av møtet starter formannskapet og hovedtillitsvalgt arbeidet med vurdering av åremålstillingen. Møtet lukkes.

Unntatt offentlighet: I etterkant av møtet starter formannskapet og hovedtillitsvalgt arbeidet med vurdering av åremålstillingen. Møtet lukkes. Møteinnkalling 03/07 Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: Torsdag 08.03.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Spydeberg kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 24.10.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer