SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 15/750 MODUM KRAFTPRODUKSJON KF - EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 15/750 MODUM KRAFTPRODUKSJON KF - EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 15/750 MODUM KRAFTPRODUKSJON KF - EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET Rådmannens innstilling: 1. Vedlagte eierstrategi vedtas. 2. Selskapets vedtekter 3 endres. Styret reduseres til 5 representanter og det søkes en styresammensetning som sikrer bransjekompetanse, økonomisk kompetanse, juridisk kompetanse og politisk kompetanse. 3. Selskapets vedtekter endres slik at det vedtektsføres bruk av valgkomite ved valg av styremedlemmer 4. Selskapets vedtekter endres slik at større investeringer og strukturelle endringer skal godkjennes av kommunestyret. Saksopplysninger: Modum kommunes eierskapsmelding legger opp til at det skal utarbeides eierstrategi for selskaper hvor kommunen er eier. Eierstrategien skal beskrive hva kommunen vil oppnå som eier. I K-sak 70/12 ble det vedtatt en plan for presentasjon i kommunestyret av de mest aktuelle selskapene hvor Modum kommune har eierinteresser. Modum ASVO AS og Modum Industri AS har tidligere presentert seg, og deres eierstrategier ble vedtatt i hhv. K-sak 7/13 og K-sak 17/13. Fungerende daglig leder Odd A. Røvang presenterte Modum Kraftproduksjon KF på kommunestyrets eiermøte den Presentasjonen ligger vedlagt (vedlegg 2) Forslag til eierstrategi for Modum Kraftproduksjon ligger vedlagt (vedlegg 1). 1. Kort presentasjon av selskapet Kommunestyret vedtok i møte (K-sak 53/99) at produksjonsdelen av det tidligere Modum elverk skulle videreføres til et nyetablert kommunalt foretak; Modum Kraftproduksjon KF. Alle ansatte i selskapene Modum og Sigdal elverk fulgte med over i det nyopprettede aksjeselskapet Midtnett Buskerud AS (MNB). MNB skulle drive produksjonsverkene som

2 før, men i h.h.t. en egen avtale med Modum Kraftproduksjon (jfr K-sak 54/99). Det er ingen av produksjonsanleggene som har gjeldende konsesjoner. Selskapet har ingen ansatte. Selskapet har sitt hovedkontor på Nedmarken, Vikersund, og administreres og drives av Midtnett Buskerud AS. Eivind Ruud har siden vært daglig leder i selskapet. Foretakets styre er pr. i dag identisk med formannskapets medlemmer. Selskapets formål (jfr. vedtektenes 2) er: produsere elektrisk kraft i kommunens kraftstasjoner forvalte kommunens kraftrettigheter og produksjon ta initiativ til å endre kommunens kraftportefølje og drive annen virksomhet i tilknytning til dette for å skape best mulig økonomisk resultat i et helhetlig og langsiktig perspektiv Modum Kraftproduksjon er eier av kraftstasjonene Haugfoss (21 GWhi), Dyrbakk (2,5 GWh), Kongsfoss (11 GWh) og Sønsteby (0,6 GWh). I tillegg eier foretaket 33,3 % av aksjene i Hellefoss Kraft AS (77 GWh) og 36,35 % av Ramfoss Kraftlag (170 GWh). Virksomheten tar hånd om videresalg av kommunens konsesjonskraft og egenproduksjon, andelskraft fra Ramfoss kraftverk samt kraft i henhold til eierandel fra Hellefoss Kraft AS. I presentasjonene for kommunestyret i september 2014 ble det opplyst at totalt kraftsalg/kraftforvaltning var på ca 170 GWh/år. 2. Nærmere beskrivelse av selskapsformen kommunalt foretak (KF) Kommunale foretak er en del av kommunen som rettssubjekt og hjemlet i kommunelovens (koml) kapittel 11. Offentlighetsloven og forvaltningsloven gjelder for foretaket. Foretaket er ikke et eget selskap med rettslig eller økonomisk selvstendighet. Det kommunale foretaket er underlagt kommunestyret som øverste myndighet. Gjennom vedtektenes formålsbestemmelse fastsetter kommunestyret den virksomhet foretaket skal drive og den ytre rammen for styrets myndighet. Kommunestyret kan gjennom vedtektene eller andre typer vedtak gi bindende pålegg for foretaket. Som en del av kommunen er foretaket underlagt kommunestyrets budsjettmyndighet. Kontrollutvalget skal behandle årsberetning og årsregnskap fra foretaket, før disse behandles av kommunestyret. Kommunale foretak har en selvstendig stilling i forhold til kommunens administrasjon. Det innebærer at rådmannen ikke har instruksjons- eller omgjøringsmyndighet overfor daglig leder. Rådmannen kan imidlertid instruere daglig leder om ikke å iverksette et tiltak eller en sak før kommunestyret har behandlet saken. Før styret treffer vedtak i sak som i GWh - En gigawattime er en million kilowattimer (KWh). Dette er nok energi til et byggefelt på omtrent 40 bolighus. En kilowattime er like mye energi som brukes når en vifteovn på watt står på i en time. (Kilde LVK)

3 skal behandles av kommunestyret, skal rådmann være gitt anledning til å uttale seg om saken, jfr. koml. 72 nr 2. Rådmannens uttalelse skal legges frem for styret ved dets behandling av saken. 3. Tidligere saker til politisk behandling Det vises til oppsummering av tidligere saker i saken om eierstrategi for Midt Nett Buskerud AS. I K-sak 41/99 gis formannskapet inntil videre funksjon som styre for virksomheten som inngår i restdelen av Modum elverk. I K-sak 34/13, «Disponering av Modum kommunes konsesjonskraftrettigheter vannkraftens økonomiske betydning for Modum kommune», ble det belyst hvilke inntekter den totale kraftproduksjonen i Modum generer til kommunen. I K-sak 105/14 «Konsesjonskraft i Modum» gis Modum Kraftproduksjon KF fullmakt til å ta ut og forvalte Modum kommunes konsesjonskraft fra de kraftanlegg der Modum kommune innehar konsesjonskraftrettigheter. Årsberetning og regnskap for Modum Kraftproduksjon KF legges fram for politisk behandling i kommunestyret hver vår, sist ved K-sak 40/ Formål med kommunens eierskap Modum kommunes eierskap kan begrunnes med: a) Langsiktig finansielt b) Lokale arbeidsplasser og kompetansemiljø. Det er ingen ansatte i selskapet, men oppgaver knyttet til kraftproduksjon medfører behov for kompetanse i MNB. Målt i årsverk var MNB i 2013 den ellevte største bedriften i Modum. c) Lokale miljøhensyn, eks. magasintapping, manøvreringsregime, tilrettelegging for fiskepassasjer m.m. I selskaper hvor det er flere formål med eierskapet er det svært viktig at eieren gir selskapet så klare styringssignaler som mulig. 5. Økonomi Tabellen nedenfor er hentet fra presentasjonen i eiermøtet (vedlegg 2).

4 Regnskapsår Sum driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatt Årsresultat Utbytte Langsiktig gjeld Egenkapital Siden selskapet forvalter kommunens konsesjonsrettigheter vil utbytte fra selskapet måtte omfatte kommunens inntekter fra salg av disse. Tidligere har deler av konsesjonskraften vært benyttet av kommunen. Fra 2014 brukes det ikke lenger konsesjonskraft i kommunale bygg. Kommunestyret vedtok i sak 34/13 at eget forbruk av konsesjonskraft fases ut, og at kommunale anlegg føres over på ny tariff fra Det ble inngått avtale om kraftkjøp fra Modum Kraftproduksjon KF. Det forventes et årlig utbytte fra selskapet, som i tillegg til å dekke verdien av kommunens konsesjonskraftrettigheter, gir en rimelig avkastning på kapital. Oversikt over utbytte: Samlet utbytte MKP 10 11, ,5 13,5 16,2 Herav utbytte MKP, egengenerert 1,3 2,8 4,4 8,4 9 8,7 9,2 Herav utbytte fra konsesjonskraftsalg 8,7 8,4 8,6 6,6 4,5 4,8 7 Modum kommunes ansvarlig lån til Modum Kraftproduksjon på 50 mill kr forrentes med inntil 1 mnd NIBOR-rente + 1 %. Kommunens samlede inntekter fra rente og utbytte i Modum Kraftproduksjon og MNB forventes å ligge på et jevnt nivå over år. Nivået vurderes årlig i forbindelse med kommunens økonomiplanarbeid. Noen år vil imidlertid kunne tære på selskapets egenkapital (jfr. vedlagte presentasjon fra foretaket). Foretaket er inne i en periode med betydelige rehabiliteringsprosjekter, særlig på Ramfoss. Dette innebærer høy pris på kraft fra Ramfoss i denne perioden. Det vises for øvrig til mer utfyllende oversikt over kommunens kraftinntekter i perioden i sak vedr. eierstrategi for MNB.

5 6. Styret Foretaket ledes av et styre som har myndighet til å treffe avgjørelse i alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet. Styret påser at virksomheten drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter, kommunens økonomiplan og årsbudsjett og andre vedtak eller retningslinjer fastsatt av kommunestyret, jfr. koml. 67 nr 1. Formannskapet i Modum er pr i dag selskapets styre, jfr vedtektenes 3. Styret består i dag av: Terje Bråthen, Nina Mjøberg, Ståle Versland, Mette Bogen, Gotfred Rygh, Ingunn Dalaker Øderud, Ola Ingvoldstad, Jon Hovland, Hanneke Molenaar, Odd Georg Hansen og Vidar Løvf. Styremedlemmer mottar møtegodtgjørelse i h.h.t. kommunens satser for politiske møter. Styremedlemmer i kommunale foretak er ikke omfattet av inhabilitetsregelen i forvaltningslovens 6, 1. ledd, bokst e. Styret velges av kommunestyret, jfr koml. 65 nr 3. Det er eiers ansvar å sørge for at styret sammensettes og gis de nødvendige styringsrammene for å utøve sitt virke som et profesjonelt organ, jfr. eierskapsmeldingen pkt Rådmannen foreslår et mindre styre på 5 medlemmer. Videre foreslår rådmannen at formannskapet får en aktiv rolle gjennom selskapets eiermøte og gjennom behandling av politiske saker i formannskapet. Dersom man velger å redusere antall medlemmer i styret bør det vedtektsfestes bruk av valgkomite, jfr. eierskapsmeldingens pkt 2.3.4, bokst c). Formannskapet er kommunens valgkomite. Det foreslås innarbeidet i eierstrategien at styret bør dekke følgende kompetanseområder: bransjekompetanse, økonomisk kompetanse, juridisk kompetanse og politisk kompetanse. 7. Eiermøte Det foreslås at det etableres en fast dialogarena mellom eier og selskap som består av formannskapet og rådmann fra eier og styreleder og daglig leder fra selskapet. En bestemmelse om eiermøte er tatt inn i eierstrategiens pkt Rapportering Selskapets økonomirapporter oversendes eier, jfr. eierstrategiens pkt 6. Det skal rapporteres på alle forhold som kan komme til å påvirke kommunens økonomi. Årsmelding og regnskap skal behandles av formannskap og kommunestyret.

6 I vedtektene kan det fastsettes at styrets vedtak i nærmere angitte saker må være godkjent av kommunestyret for å være bindende for kommunen, jfr. koml. 69. Rådmannen foreslår at selskapets vedtekter endres slik at større investeringer og strukturelle endringer skal godkjennes av kommunestyret. 9. Styringsdokumenter Selskapet har følgende styringsdokumenter: Vedtekter Avtale om forvaltning av Modum kommunes konsesjonskraftrettigheter 2015 Vedlegg: 1. Modum kommunes eierstrategi overfor Modum Kraftproduksjon KF 2. Presentasjon fra Modum Kraftproduksjon KF i kommunestyrets eiermøte den Vedtekter Utrykt vedlegg: Modum kommunes eierskapsmelding, K-sak 60/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 15/751 MIDTNETT BUSKERUD AS - EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 15/751 MIDTNETT BUSKERUD AS - EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 15/751 MIDTNETT BUSKERUD AS - EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET Rådmannens innstilling: 1. Vedlagte eierstrategi vedtas. 2. Selskapets vedtekter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 610 Arkivsaksnr.: 14/2564 ETABLERING AV KOMMUNALT FORETAK FOR BOLIGFORVALTNINGEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 610 Arkivsaksnr.: 14/2564 ETABLERING AV KOMMUNALT FORETAK FOR BOLIGFORVALTNINGEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 610 Arkivsaksnr.: 14/2564 ETABLERING AV KOMMUNALT FORETAK FOR BOLIGFORVALTNINGEN Rådmannens innstilling: 1. Modum boligeiendom KF etableres med planlagt driftsstart

Detaljer

Saksbehandler: Dag Østern Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/4219-2 Dato: 03.09.08. Nils Fr. Wisløff rådmann Kari E. Høyer kommunaldirektør

Saksbehandler: Dag Østern Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/4219-2 Dato: 03.09.08. Nils Fr. Wisløff rådmann Kari E. Høyer kommunaldirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dag Østern Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/4219-2 Dato: 03.09.08 EIERSKAP OG STYRING - MELDING TIL BYSTYRET INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Hol kommune Eierskapsmelding 2014

Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Vedtak i kommunestyret, 26.11.14 sak nr. 81/14 1. Hol kommune tar eierskapsmelding 2014 til orientering 2. Prinsippene, strategiene og handlingsplanen i eierskapsmeldingen

Detaljer

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS Meldal kommune Desember 2012 2 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes

Detaljer

Eierskapsmelding 2012

Eierskapsmelding 2012 Hol kommune Eierskapsmelding 2012 Vedtak i Hol kommunestyre 13.12.2012 sak nr. 101/12 1. Hol kommunestyre tar eierskapsmelding 2012 til orientering. 2. Prinsippene, strategiene og handlingsplanen i eierskapsmeldingen

Detaljer

Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015

Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015 Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015 01.06.14 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Prinsipper for godt eierskap... 3 3. Valg av selskapsform styringsmuligheter... 5 3.1. Aksjeselskaper

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Eierskapsmelding 2015. Rollag kommune

Eierskapsmelding 2015. Rollag kommune Eierskapsmelding 2015 Rollag kommune INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 Mål med eierskapsmeldingen...3 Oppbygging av eierskapsmeldingen...4 DEL 1 EIERSTYRING... 5 Kommunens forretningsdrift...5 Motivasjon

Detaljer

Innhold. Del I Eierstyring... 5. Del II Selskapene i konsernstrukturen... 28

Innhold. Del I Eierstyring... 5. Del II Selskapene i konsernstrukturen... 28 Innhold Del I Eierstyring... 5 1.1 Innledning... 5 Bakgrunn for eierskapsmeldingen...5 Forbedringer av eierskapsutøvelsen interkommunalt samarbeid...6 Oppbygning av eierskapsmeldingen...6 1.2 Selskapsformer...

Detaljer

Selskapskontroll Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sveio, Bokn og Utsira kommuner. Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS

Selskapskontroll Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sveio, Bokn og Utsira kommuner. Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS Selskapskontroll Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sveio, Bokn og Utsira kommuner Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS 1 Sammendrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling fra kontrollutvalgene

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE FEBRUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Høylandet kommune i perioden oktober

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2010 gjorde kommunestyret bl.a. følgende vedtak:

FAUSKE KOMMUNE. I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2010 gjorde kommunestyret bl.a. følgende vedtak: SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Jour,a1postID: 10/3333 I Arkiv sakid.: 10/867 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskap Sak II nr.: 035/10 FORMANNSKAP I I Saksbehandler: Frank Bernardsen I Dato: 26.04.2010

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE JANUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Overhalla kommune i perioden oktober

Detaljer

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 www.alta.kommune.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Valg av selskapsform - Styringsmuligheter... 5 3. Alta kommunes eierskapspolitikk...

Detaljer

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 1.1. Bakgrunn, formål og metode... 2 1.2. Problemstillinger... 2 1.3. Konklusjon... 2 1.4. Generelle anbefalinger... 2 2. INNLEDNING... 4 2.1. Hjemmel for selskapskontroll...

Detaljer

EIERSKAPSMELDING BIRKENES KOMMUNE

EIERSKAPSMELDING BIRKENES KOMMUNE EIERSKAPSMELDING BIRKENES KOMMUNE 1 Innhold 1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen... 3 1.1 Kommunestyrets vedtak... 3 1.2 KS Eierforums anbefaling om eierskapsmelding... 4 1.3 Arbeidsmetode... 4 1.4 Første

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. av Oppdal E-verk AS og datterselskapet Vitnett AS

Forvaltningsrevisjon. av Oppdal E-verk AS og datterselskapet Vitnett AS Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. R 24-2014 Selskapskontroll Oppdal kommune Forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon i Os kommune: av Oppdal E-verk AS og datterselskapet Vitnett AS Formålet

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evjemoen Næringspark AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...6

Detaljer

Eierskapsmelding 2013 for Harstad kommune

Eierskapsmelding 2013 for Harstad kommune Eierskapsmelding 2013 for Harstad kommune Fotograf: Trym Ivar Bergsmo Side 1 1 Forord Harstad kommune har eierskap i kommunale foretak, interkommunale selskaper, stiftelser og aksjeselskap. Kommunestyret

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak

Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Gjennomgang av Trysil kommunes selskap... 6 2.1 Kategorisering av eierskap... 6 2.1.1 Finansielt eierskap... 6 2.1.2

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 23.11.2010 Tidspunkt: 17:00

Side 1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 23.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Dato: 23.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Bystyresalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS.

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS. VEDLEGG 1 KOMMUNALT EIERSKAP Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Rådmann Levekår Miljø Stab Adm. tj. Kommunale Foretak (KF) Interkomm. Samarb. ( 27) Interkomm. Selskap (IKS) Aksjeselskaper

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

Eierskapsmelding for Åmot kommune. 1. september 2014

Eierskapsmelding for Åmot kommune. 1. september 2014 Eierskapsmelding for Åmot kommune 1. september 2014 Vedtatt av kommunestyret 15. oktober 2014 Forord Åmot kommune har i lang tid valgt å tilby kommunens innbyggere tradisjonelle kommunale tjenester utenfor

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS

SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS Selskapskontroll Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS Postboks 84, 2341 Løten Telefon: 62 43 58 00 www.hedmark-revisjon.no

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer