SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 15/751 MIDTNETT BUSKERUD AS - EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 15/751 MIDTNETT BUSKERUD AS - EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 15/751 MIDTNETT BUSKERUD AS - EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET Rådmannens innstilling: 1. Vedlagte eierstrategi vedtas. 2. Selskapets vedtekter 4 og aksjonæravtalens pkt 1 endres slik at det vedtektsføres bruk av valgkomite ved valg av styremedlemmer. Saksopplysninger: Modum kommunes eierskapsmelding legger opp til at det skal utarbeides eierstrategi for selskaper hvor kommunen er eier. Eierstrategien skal beskrive hva kommunen vil oppnå som eier. I K-sak 70/12 ble det vedtatt en plan for presentasjon i kommunestyret av de mest aktuelle selskapene hvor Modum kommune har eierinteresser. Modum ASVO AS og Modum Industri AS har tidligere presentert seg og deres eierstrategier ble vedtatt i hhv. K-sak 7/13 og K-sak 17/13. Kst. adm. direktør Eivind Ruud presenterte Midtnett Buskerud AS (MNB) på kommunestyrets eiermøte den Presentasjonen ligger vedlagt (vedlegg 2) Forslag til eierstrategi for MNB ligger vedlagt (vedlegg 1). Det forventes at Sigdal kommune også legger fram en sak vedr. eierstrategi for selskapet. 1. Kort presentasjon av selskapet Modum og Sigdal kommuner fusjonerte i 1999 sine nettselskaper, Modum Kraftnett AS og Sigdal Kraftnett AS til det felleseide selskapet MNB. Modum kommune eier 66,6 % av aksjene, mens Sigdal kommune eier 33,4 %. Selskapet har sitt hovedkontor på Nedmarken i Vikersund og montørstasjon i Eggedal. Det er 52 ansatte i selskapet og 4 lærlinger i energimontørfaget. Selskapet har ca nettkunder og 770 nettstasjoner (jfr vedlegg 2). Fra 1. okt har Eivind Ruud vært administrerende direktør i selskapet. Eivind Ruud er også styreleder i Midtkraft Buskerud AS. Selskapets formål fremgår av vedtektens 2 (jfr. vedlegg 3):

2 Selskapets formål er å distribuere energi samt å drive annen virksomhet i tilknytning til energisektoren, herunder delta i andre selskaper. Selskapets hovedformål omfatter blant annet å sørge for en sikker og rasjonell energiforsyning til det området man har konsesjon for, med tilfredsstillende kvalitet og kostnadsriktige tariffer å medvirke til rasjonell utnyttelse av energi MNB eier 100 % av aksjene i Midtkraft Buskerud AS (salg av kraft og varmepumper) og Midtnett Nærvarme AS (under avvikling). Videre har MNB 25 % eierskap i Fiberselskapet AS (salg av bredbåndstjenester). Midt Kraft Buskerud AS har to ansatte. Selskapet har som målsetting å tilby husholdninger og næringsvirksomhet i regionen kraft og varmepumper til konkurransedyktige priser, samtidig som selskapet sikrer en rimelig avkastning på de verdier som ligger i selskapet. Selskapets resultat for 2013 på 1,3 mill. kr gir en avkastning på egenkapital på 5,8 %. Midtnett Nærvarme AS hadde bygging og drift av nærvarmeanlegg som formål. Selskapet blir avviklet våren 2015.

3 Videre har MNB 25 % eierskap i Fiberselskapet AS. Selskapet eies sammen med Ringeriks Kraft Nett AS, Øvre Eiker Fibernett AS og Lier Fibernett AS. Fiberselskapet har følgende vedtektsfestet formål: Å koordinere eiernes salg og drift av fiberkapasitet til interessenter som har behov for transport gjennom flere av eiernes områder. Selskapet kan også delta i annen beslektet næringsvirksomhet. Virksomheten skal drives etter bedriftsøkonomiske og forretningsmessige prinsipper. Eierandelen i Fiberselskapet samt samarbeidsavtaler med Ringnett AS og Modum KabelTV gjør at MNB i dag er aktive innenfor bredbånd. MNB drifter vannkraftverk gjennom avtaler med Ramfoss Kraftlag, Modum Kraftproduksjon KF og Sigdal Energi. Kraftomsetningen ivaretas av datterselskapet Midtkraft. MNB selger merkantile tjenester innenfor kundeservice, økonomi og IT til Midtkraft Buskerud AS, Sigdal Energi, Ramfoss Kraftlag og Modum Kraftproduksjon KF. 2. Tidligere saker til politisk behandling K-sak 61/98, «Fusjonsutredning mellom Modum Elverk og Sigdal Elverk prinsipielt grunnlag» inneholder et omfattende dokument som bl.a. skisserer de prinsipielle føringene som ble lagt til grunn for en fusjon mellom Sigdal Kraftnett AS og Modum Kraftnett AS. I etterkant av sak 61/98 jobbet styringsgruppe og prosjektgruppe videre med planer om fusjonering, jfr. K-sak 5/99, «Elverksamarbeid mellom Sigdal og Modum omdanning, sammenslåing m.v.». Styringsgruppa kom med anbefaling om at nettvirksomheten og omsetningsvirksomheten i Modum Elverk og Sigdal Elverk overføres til aksjeselskaper, der det forutsettes at kraftomsetning skilles ut i eget datterselskap. De omdannede selskapene slås sammen til et felleseid nettselskap, med et heleid datterselskap for omsetning av kraft i begge kommuner. Kommunenes eierandeler skal stå i sammenheng med de verdier som skytes inn. I K-sak 39/09, «Finansiering av investeringer i Midt Nett Buskerud AS», ble styrets henvendelse om økt egenkapital drøftet nærmere. Styret ba om at eierne (Modum 66,6 % og Sigdal 33,3 %) styrket egenkapitalen ved at 60 mill. kroner av deres ansvarlige lån ble gjort om til egenkapital. Saken ble utsatt og sendt tilbake til administrasjonen for ny felles utredning om den langsiktige finansieringen av MNB. 3. Formål med kommunens eierskap Ved å utarbeide en eierstrategi for Modum kommunes eierskap i MNB vil det gis retningslinjer for hva kommunen ønsker med sitt eierskap. I K-sak 61/98 anføres at et offentlig eierskap som er samfunnsmessig forankret også gjør det mulig å benytte energivirksomheten som et redskap i energiforvaltningen, blant annet ved at det gis signaler om riktig energibruk. I sakens prinsippdokument framgikk hvilke naturlige mål eierne hadde med selskapsetableringen: Sikre eiernes verdier på nettsiden ved å redusere og avgrense forretningsmessig risiko for eierne innen kraftomsetning.

4 Styrke de operative samarbeidsrelasjonene i regionen. Etablere en kostnadseffektiv og konkurransedyktig markedsaktør med lokal tilhørighet i samarbeid i med andre, som kan opprettholde en betydelig markedsandel i hjemmemarkedet Underbygge en ønsket utvikling fra myndighetene om å skille nett og omsetning. Fordelene med etableringen ble sammenfattet slik: Kundene vil fortsatt kunne ha et lokalt konkurransedyktig alternativ med særlig fokus på småkundene Eierne oppnår risikoskjerming/-spredning og bedre mulighet for avkastning på investert kapital Ansatte får en fremtidsrettet og spennende arbeidsplass og utfordrende oppgaver Styret har i sitt strategidokument (vedlegg 5) sagt følgende: Trolig vil kommunenes vurderinger av fortsatt eierskap være styrt av økonomiske vurderinger/utbytte, arbeidsplasser lokalt og selskapets betydning for lokalsamfunnet, inkludert leveringssikkerhet, service, kvalitet og opplevd trygghet. Modum kommunes eierskap i MNB kan begrunnes med: i. Langsiktig finansielt ii. Lokale arbeidsplasser og kompetansemiljø. Målt i årsverk var MNB i 2013 den ellevte største bedriften i Modum. iii. Leveringssikkerhet, service og kvalitet for lokale kunder. Eier forventer at selskapet har priser på nettleie på linje med sammenlignbare selskaper. iv. Beredskap; et lokalt nettselskap gir en sikker strømforsyning gjennom god lokalkunnskap og tilstedeværelse som sikrer lokal prioritet. v. Samfunnsutvikling; utviklingsprosjekter av betydning for lokalt næringsliv, f.eks. bredbånd vi. Mulighet for å få gjennomført miljøvennlige energiforsyningsløsninger utover lovkrav og sentrale retningslinjer. I selskaper hvor det er flere formål med eierskapet er det svært viktig at eieren gir selskapet så klare styringssignaler som mulig. 4. Økonomi Kommunens inntekter fra kraftsektoren I K-sak 34/13, «Disponering av Modum kommunes konsesjonskraftrettigheter vannkraftens økonomiske betydning for Modum kommune», ble det belyst hvilke inntekter kraftbransjen generer til kommunen.

5 Inntekter fra kraftproduksjonen i kommunen er av stor betydning for Modum kommunes økonomi. Modum kommune har inntekter fra kraftsektoren på over 50 mill. kr. Inntektene kommer fra flere kilder, bl.a. de selskapene kommunen selv har eierinteresser i. Disse inntektene kan variere som følge av svingninger i kraftmarkedet. En stor andel av inntektene, ca 80 %, ville imidlertid kommet helt uavhengig av eget eierskap, i form av konsesjonsavgifter, eiendomsskatt, naturressursskatt og konsesjonskraft. Disse inntektene er ikke i samme grad avhengig av kraftprisen, og er derfor relativt stabile over tid. Tabellen nedenfor er en sammenstilling av kommunens kraftinntekter for perioden Renteinntekt MNB + MKP 9,8 4,9 4,9 5,5 4,4 4 3,9 Samlet utbytte MKP 10 11, ,5 13,5 16,2 Herav utbytte MKP, egengenerert 1,3 2,8 4,4 8,4 9 8,7 9,2 Herav utbytte fra konsesjonskraftsalg 8,7 8,4 8,6 6,6 4,5 4,8 7 Eiendomsskatt 20,8 20, ,9 24, ,1 Naturressursskatt * 12, ,9 12,1 13,5 11,6 12,4 Konsesjonsavgift 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Konsesjonskraft (eget bruk) 3,4 3,4 4,2 2,8 2,2 2,2 0 Sum 56,8 52,9 53,8 55,1 59,1 56,1 57,4 Verdi av konsesjonskraft 12,1 11,8 12,8 9,4 6,7 7 7 Verdi fra egen kraftproduksjon 11,1 7,7 9,3 13,9 13,4 12,7 13,1 Kraftinntekter uavh. av eierskap 45,7 45,2 44,5 41,2 45,7 43,4 44,3 * Brutto inntekt før utjevning I tillegg til årlige utbetalinger vil det være en årlig verdiøkning/-reduksjon i selskapene.

6 Kommunens eierskap i Midtnett Buskerud AS Modum kommune eier 66,6 % av aksjene i selskapet. Selskapets aksjekapital er på kr fordelt på 500 aksjer. Kommunens bokført verdi pr var kr ,-.

7 Ved overgang til ny organisering i 1999 ble en del av kommunens verdier i det tidligere kommunale elektrisitetsverket konvertert til lån fra kommunen til de nye selskapene Midtnett Buskerud AS og Modum Kraftproduksjon KF. Som eier ønsker Modum kommune en jevn og forutsigbar samlet inntekt fra ansvarlige lån/aksjekapital i kommunens kraftselskaper. Renteinntekter Det er skattemessig gunstig at mest mulig av kommunens inntektsforventninger utbetales som renter i stedet for utbytte. Som omtalt i kommunestyresak 65/07 kan rentenivået ikke settes urimelig høyt for på den måten å urettmessig redusere grunnlaget for inntektsskatt. I gjeldende låneavtaler skal de ansvarlige lånene forrentes med en rente som er begrenset oppad til flytende 1 mnd NIBOR-rente + 1,0 %. I 2002 var økonomiske/skattemessige motiver bakgrunnen for at en stor andel av selskapets egenkapital (60 mill. kr) ble gjort om til markedslån. Eierlånene ble dermed økt fra 90 mill. kr til 150 mill. kr. Det var den gang enighet om at å reversere endringen dersom selskapet i framtida fikk behov for ny kapital/eksterne lån. Utbytte Det har ikke vært tatt ut utbytte fra MNB siden I perioden fra 1999 til 2004 ble det til sammen utbetalt 9,5 mill. kr i utbytte. Hvor mye som skal utbetales i utbytte vil være en avveining mellom eiers krav om avkastning/inntekter og selskapets forpliktelser til å opprettholde forsvarlig drift. Ved etablering av selskapet ble det satt følgende mål for selskapet: «Selskapet skal ha en inntjening som gir en rimelig avkastning på verdier i selskapet. Denne avkastningen bør benyttes til blant annet videreutvikling og kvalitetsheving i selskapet samtidig som det også må være rom for å gi eierne en avkastning på innskutt kapital.» I formannskapssak 39/09 ble det varslet et stort investeringsbehov de nærmeste 10 år. Det ble i saken sagt at «Investeringene vil øke selskapets verdier og også øke inntektsrammen til selskapet. Dette vil igjen over tid, øke MNBs resultat og gi rom for noe større avkastning, men de nærmeste årene vil det være reduserte muligheter for store uttak fra foretaket». For å få akseptable lånevilkår ble det i saken foreslått å styrke egenkapitalen ved å konvertere ansvarlig lån til egenkapital. Dette ble imidlertid ikke vedtatt. Egenkapitalen har bedret seg siden Pr var den på 69,4 mill. kr, mens den pr var 115,4 mill kr. Dette skyldes gode år i bransjen og at regnskapsoverskuddet har blitt igjen i selskapet. P.t. er det ikke behov for å gjøre noe med de ansvarlige lånene. Det er forventet at investeringsbehovet de kommende årene vil ligge på dagens nivå og dette tilsvarer nivået på årlig avskrivning. Selskapets resultater varierer mellom år blant annet som følge av endringer i sentralt fastsatte rammebetingelser. Selskapets effektivitet påvirker resultatet. Ved etablering av

8 selskapet ble det satt som mål at «Effektiviteten i monopolvirksomheten skal forbedres løpende». Også selskapets styre har i sin sitt strategidokument fokus på effektivitet: «Gjennom det fastlagte regelverket for bransjen vil effektiv og rasjonell drift og økonomiske resultater være kritiske faktorer. Regelverkets utforming medfører at det enkelte selskap hvert år blir målt mot de øvrige selskapene i bransjen. De selskapene som ikke har økonomiske resultater på linje med gjennomsnittet i bransjen, eller bedre, vil på sikt oppleve en krevende økonomisk situasjon med begrensninger i sin handlefrihet». Styret har i strategidokumentet vedtatt følgende strategiske mål: «Ved effektiv og rasjonell drift skal nettselskapet gi en langsiktig lønnsomhet på nivå med gjennomsnittet i bransjen». Eier forventer at selskapet drives med effektivitet som gir normal avkastning i bransjen. NVE s kalibrerte DEA resultat (distribusjonsnett) for MNB er 97,7 % for I 2014 var det 81,3 %, mens det for hhv og 2012 var på 98,9 % og 85,6 %. DEA resultatene er basert på regnskapstall 2 år tilbake i tid, dvs. effektiviteten i 2015 er basert på regnskapstall fra Tallene for 2015 er tilfredsstillende i forhold til målsetningen om at selskapet skal være minimum gjennomsnittlig effektive målt mot bransjen. Historien har vist at disse tallene kan svinge betydelig fra år til år uten at selskapets drift er endret. Nettleiestatistikk pr. februar 2015 Nettleiestatistikk fra NVE viser at MNB p.t. ligger på 11. plass av de 14 nettområdene i Buskerud når det gjelder beregnet nettleie for husholdninger (omregnet øre/kwh), tilsvarende ligger selskapet på 7. plass når det gjelder beregnet nettleie for hytter/fritidsboliger. Prisforskjellene skyldes bl.a. geografiske avstander og befolkningstetthet. Eier forventer at selskapet har priser på nettleie på linje med sammenlignbare selskaper. Selskapets styre må vurdere forholdet mellom nettleie for husholdninger og nettleie for hytter/fritidsboliger. Nettleien er ekskl. mva. (25%) og ekskl. forbruksavgift (13,65 øre/kwh ekskl.mva., 17,06 øre/kwh inkl.mva.). Nettområde Omregnet øre/kwh, husholdninger Omregnet øre/kwh, hytte og fritidsboliger 1. Lier E-Verk AS 20,2 40,2 2. Energi 1 Follo Røyken AS 21,9 62,8 3. EB Nett AS 23,5 40,0 4. Øvre Eiker Nett AS 28,8 60,4

9 5. Ringeriks-Kraft Nett AS 29,4 69,5 6. Hallingdal Kraftnett AS 29,9 72,6 7. Uvdal Kraftforsyning SA 30,8 108,7 8. Hurum Energiverk AS 32,0 76,0 9. Hemsedal Energi KF 33,0 100,5 10. Krødsherad Everk KF 33,6 83,6 11. Midt Nett Buskerud AS 35,0 75,0 12. Flesberg Elektrisitetsverk AS 38,4 99,1 13. Nore Energi AS 38,7 140,3 14. Rollag Elektrisitetsverk SA 39,8 132,3 Gjennomsnitt (uveid) 31,1 82,9 Kolonnen for husholdninger er rangert fra lavest til høyest pris. Nøkkeltall fra konsernet Midt Nett Buskerud AS Tall i hele 1000 Av konsernets resultat i 2013 utgjorde MNBs overskudd 19,9 mill. kroner etter skatt. Det gode resultatet skyldes i hovedsak høye inntektsrammer for bransjen i Det vil være

10 naturlig å vurdere om en del av eiers inntektsforventninger skal tas ut i utbytte fra MNB i år med gode regnskapsresultater. 5. Styret og generalforsamling Generalforsamlingen Generalforsamlingen er selskapets øverste organ. Ordfører representerer kommunen på generalforsamlingen, jfr. vedtektenes 6. Det følger av Modum kommunes eierskapsmelding, pkt 2.2, at politiske diskusjoner og vedtektsendringer skal behandles i kommunestyret. Politiske føringer fra kommunestyret gjelder for kommunens representant i eierorganet. Eier skal fremme sine interesser gjennom generalforsamling. De valgte representantene plikter å avklare eiernes syn før generalforsamling. Større investeringer og investeringer utenfor selskapets kjerneområde skal drøftes på eiermøtet og/eller generalforsamling. Styret Styret består i dag av 8 medlemmer: Vidar Weum (styreleder), Kjell Tore Finnerud, Sunni G. Aamodt, Ole M. Kristiansen, Gerd Johnsen, Tone Eidal Frøvoll, Fred Løvli (ansatt representant) og Jon Hvidsten (ansatt representant). Styreleder har for 2014 kr ,- i honorar, mens styremedlemmene har kr ,-. Styrehonorar for styremedlemmer i datterselskapet Midt Kraft AS er kr ,- pr. år. Det fremgår av aksjonæravtalens pkt. 1 (vedlegg 4) at fire av styremedlemmene med fire varamedlemmer valgt i rekkefølge velges av Modum kommune. Tre av styremedlemmene sitter i dag i kommunestyret i Modum. Disse er inhabile ved behandling av saker fra selskapet i kommunestyret. To av styremedlemmene med to varamedlemmer valgt i rekkefølge velges av Sigdal kommune. De ansatte har i samsvar med aksjelovens bestemmelser rett til å velge to styremedlemmer. Det fremgår videre av aksjonæravtalens pkt 1 at «som styremedlem i selskapet skal fortrinnsvis velges kvalifiserte personer med tid og interesse for selskapets virksomhet». Styreansvaret er hjemlet i aksjelovens kap. 6. I eierskapsmeldingens pkt , bokst c), anføres at det bør vedtektsføres bruk av valgkomite hvor formålet er å sikre sammensetning av styre med nødvendig kompetanse og i tråd med eiers formål med selskapet. Formannskapet er kommunens valgkomite. Det er eiers ansvar å sørge for at styret sammensettes og gis de nødvendige styringsrammene for å utøve sitt virke som et profesjonelt organ, jfr. eierskapsmeldingen pkt

11 Det foreslås i eierstrategien for selskapet, pkt. 4 b), at styret bør dekke følgende kompetanseområder: bransjekompetanse, økonomisk kompetanse, juridisk kompetanse og politisk kompetanse. Styret i MNB har utarbeidet styreinstruks, vedtatt i styremøtet (vedlegg 6). 6. Eiermøte Det formelle eiermøtet er generalforsamlingen, men det kan også innkalles til eiermøter i tillegg til dette. Det foreslås at det etableres en fast dialogarena mellom eier og selskap som består av formannskapet og rådmann fra eier og styreleder og adm.dir fra selskapet. En bestemmelse om eiermøte er tatt inn i eierstrategiens pkt Rapportering Eier ønsker å være løpende orientert om selskapets drift. Selskapets styresaker og økonomirapporter oversendes derfor eier, jfr. eierstrategiens pkt Rapport fra Reiten utvalget; «Et bedre organisert strømnett» Olje- og energidepartementet oppnevnte i mai 2013 en ekspertgruppe for å drøfte og vurdere en mer hensiktsmessig organisering av strømnettet, samt forslag til virkemiddelbruk og strategi for gjennomføring. Ekspertgruppen la i mai 2014 fram sine tilrådinger. Nedenfor en noen av hovedpunktene fra rapporten listet opp: Ekspertgruppen mener at en fragmentert nettstruktur begrenser mulighetene for stordriftsfordeler og for å drive kostnadseffektivt. Det kan bety at tariffene blir høyere enn de burde være. En stor andel kraftselskaper uten selskapsmessig og funksjonelt skille innebærer en fare for uheldig sammenblanding av nettvirksomhet og annen virksomhet. Det kan skape problemer både for investeringer og systemdrift, og føre til for høye kostnader. Rapporten peker også på nøytraliteten mellom monopol- og øvrig virksomhet. Det legges opp til et selskapsmessig og funksjonelt skille mellom disse virksomhetene. Nettet må være organisert slik at investering gir størst mulig samfunnsmessig nytte. Samtidig må ikke endringene bli så omfattende at det svekker nettets funksjonalitet på kort sikt. Ekspertgruppen peker på utfordringer som at det kan være vanskeligere for små selskaper å tiltrekke seg nok og riktig kompetanse og at uutnyttede stordriftsfordeler kan hindre kostnadseffektivitet. Rapporten ble lagt ut på høring og MNB henviser i sitt høringssvar til høringssvaret fra KS Bedrift. I sin oppsummering skriver KS Bedrift: KS Bedrift slutter seg selvfølgelig til rapportens tanker om viktigheten av effektiv ressursbruk og lavest mulig kostnader. Vi mener at rapporten ikke har dokumentert at ulempene ved å innføre et strengere krav om funksjonelt skille for alle selskaper vil

12 oppveies av de påståtte gevinstene. Eksempelvis vil det for mange grisgrendte steder være vanskelig få etablert et fungerende marked. Påstanden om at de mindre selskapene ikke er robuste nok til å møte framtidige krav om kompetanse og investeringer, mener vi er feil. Eierne i de fleste selskapene er opptatt av leveransen og kundene, og det er unntaket at nødvendige investeringer ikke blir gjennomført. Det er heller ingen automatikk i at større selskaper lar selskapet prioritere investeringer framfor utbytte. Tvert imot har mange store selskaper større problemer med kapitaltilgang enn hva mindre selskaper har. Inntektsrammene til selskapene gir i stor grad selskapene handlingsrom i forhold til den oppgaven de har. Vi har et godt fungerende kraftsystem i dag, med et av verdens best fungerende kraftmarkeder og høy leveringssikkerhet. Likevel ser også KS Bedrift at det er rom for forbedringer og vi mener at disse må skje på frivillig basis. Organiseringen av energiselskapene er svært ulik rundt om i Norge og vi står nå også foran andre strukturendringer som vil kunne påvirke organiseringen. På grunn av dette mener KS Bedrift at krav om endringer må sikre en fortsatt effektiv kraftforsyning på en måte som gir rom for lokale tilpasninger. 9. Selskapsstruktur MNB uttaler i sin årsmelding for 2013 at et selskapsmessig og funksjonelt skille mellom monopol- og øvrige virksomhet, jfr. Reiten utvalget, vil bety en endring i selskapsstrukturen for selskapet. Dette vil være en endring som selskapet har gode forutsetninger for å innfri. Høringsfristen for Reiten utvalgets rapport var 1. okt Saken er p.t. under behandling i Olje- og energidepartementet. Det forventes at styret i MNB legger fram en sak til politisk behandling når endelig avklaring fra sentrale myndigheter foreligger. I selskapets strategidokument (vedlegg 5) anføres «Konsernet vil søke samarbeid og eventuelt partnerskap med andre hvor dette styrker konsernets virksomhetsområder og strategiske mål». For å møte fremtidige utfordringer vurderer MNB samarbeid med andre selskap på områder som kan gi en merverdi innenfor sårbarhet, kompetanse og lønnsomhet. Under presentasjonen i kommunestyret var det særlig samarbeid med Krødsherad Everk som ble diskutert. Modum kommune er positiv til å vurdere en utvidelse av nettselskapet. Dette må ses i sammenheng med selskapets formål. Ved en eventuell utvidelse av selskapet vil Modum kommunes eierandel bli mindre. 10. Styringsdokumenter Selskapet har følgende styringsdokumenter: Vedtekter, sist revidert i 1999 Aksjonæravtale, versjon 2, datert

13 Styreinstruks, vedtatt i styremøtet Strategidokument , vedtatt på styremøte Vedlegg: 1. Modum kommunes eierstrategi overfor Midtnett Buskerud AS 2. Presentasjon fra Midtnett i kommunestyrets eiermøte den Vedtekter 4. Aksjonæravtale 5. Strategidokument 6. Styreinstruks Utrykt vedlegg: Modum kommunes eierskapsmelding

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 15/750 MODUM KRAFTPRODUKSJON KF - EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 15/750 MODUM KRAFTPRODUKSJON KF - EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 15/750 MODUM KRAFTPRODUKSJON KF - EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET Rådmannens innstilling: 1. Vedlagte eierstrategi vedtas. 2. Selskapets vedtekter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG FINANSIERING AV INVESTERINGER I MIDT NETT BUSKERUD AS RÅDMANNENS FORSLAG:

SAKSFRAMLEGG FINANSIERING AV INVESTERINGER I MIDT NETT BUSKERUD AS RÅDMANNENS FORSLAG: SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/999 S10 Aud Norunn Strand FINANSIERING AV INVESTERINGER I MIDT NETT BUSKERUD AS RÅDMANNENS FORSLAG: Modum kommune går inn for at egenkapitalen

Detaljer

Midt Nett Buskerud AS

Midt Nett Buskerud AS Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn IS Eierskapskontroll oktober 2015 Midt Nett Buskerud AS Modum kommune Sigdal kommune Sammendrag Etter bestemmelser i kommunelovens 77, nr 5 er kontrollutvalget

Detaljer

MIDTNETT BUSKERUD AS

MIDTNETT BUSKERUD AS EIERMØTE MIDTNETT BUSKERUD AS Nedmarken 22. september 2014 Eivind Ruud Kst. adm. direktør Midtnett Buskerud AS Historien: 1999: Modum Elverk og Sigdal Everk slås sammen i 1999 til Midt Nett Buskerud AS.

Detaljer

Et bedre organisert strømnett

Et bedre organisert strømnett Et bedre organisert strømnett Presentasjon av utredning fra ekspertgruppe oppnevnt av Olje- og energidepartementet 5. mai 2014 Eivind Reiten Mandatet 1. Gruppen skal kort drøfte hvilke oppgaver overføringsnettet

Detaljer

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: S01 Arkivsaksnr.: 00/ Dato: 19. mai 2004

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: S01 Arkivsaksnr.: 00/ Dato: 19. mai 2004 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: S01 Arkivsaksnr.: 00/02490-014 Dato: 19. mai 2004 FORSLAG OM FUSJON MELLOM ENERGISELSKAPET BUSKERUD A/S OG DRAMMEN KRAFTNETT HOLDING A/S INNSTILLING TIL:

Detaljer

Liten og kjapp eller stor og slapp?

Liten og kjapp eller stor og slapp? Liten og kjapp eller stor og slapp? Norske nettselskaper ved et veiskille Bernt Grimstvedt Adm dir, Fusa Kraftlag Fusa Kraftlag SA Et klassisk mindre vertikalintegrert lokalt energiselskap (+) Etablert

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, Møteinnkalling Utvalg: Eierutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 05.03.204 Tidspunkt: 08:30 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer

Detaljer

Presentasjon i formannskapsmøte 14. September 2010. Steinar Vikingstad Trond Brevik

Presentasjon i formannskapsmøte 14. September 2010. Steinar Vikingstad Trond Brevik Presentasjon i formannskapsmøte 14. September 2010 Steinar Vikingstad Trond Brevik Dagens tema og agenda Dagens tema Eierstrategi for Energiselskapet Buskerud AS Dagens agenda 1. Om oss 2. Bakgrunn 3.

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

Endring av energiloven - selskapsmessig og funksjonelt skille - høringssvar fra Tinn kommune

Endring av energiloven - selskapsmessig og funksjonelt skille - høringssvar fra Tinn kommune Fra: noreply@regjeringen.no Sendt: 27. mai 2015 12:04 Til:!Postmottak OED Emne: Nytt høringssvar til 15/720 - Høring av endringer i energiloven om krav til selskapsmessig og funksjonelt skille Referanse:

Detaljer

UTKAST TIL Strategidokument Eiermøte, Begnadalen samfunnshus

UTKAST TIL Strategidokument Eiermøte, Begnadalen samfunnshus UTKAST TIL Strategidokument 2017-2021 Eiermøte, 11.5.2017 Begnadalen samfunnshus Bakgrunn Strategidokumentet er utarbeidet med fokus på perioden fram til 2021. Styret og administrasjonen har gjensidig

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune, Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: Rett etter kommunestyrets møte

Møteinnkalling. Rollag kommune, Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: Rett etter kommunestyrets møte Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 22.06.2017 Tidspunkt: Rett etter kommunestyrets møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning

Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning Saknr. 14/668-3 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 17.12.2015 Kommunestyre Arkivsaksnr: 2015/6573 Klassering: 026 Saksbehandler: Susanne Bratli FREMTIDIG EIERSKAP I NTE - INNSPILL Trykte vedlegg:

Detaljer

Eierundersøkelsen 2017

Eierundersøkelsen 2017 Eierundersøkelsen 2017 Eiermøte 11. mai 2017 Respons Eierundersøkelsen er distribuert elektronisk til 507 epostadresser og i brevs form til de øvrige eierne. Tilsammen 760 eiere er tilsendt 267 (35 %)

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 6. november 2012 Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer Konsernstrategi / eierstrategi Framtidsutsikter Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer

Detaljer

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: 280 S00 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: OPPDATERT EIERSTRATEGI FOR ENERGISELSKAPET BUSKERUD A/S

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: 280 S00 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: OPPDATERT EIERSTRATEGI FOR ENERGISELSKAPET BUSKERUD A/S SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: 280 S00 Arkivsaksnr.: 01/03065-034 Dato: 17.9. 2004 OPPDATERT EIERSTRATEGI FOR ENERGISELSKAPET BUSKERUD A/S INNSTILLING TIL: Formannskapet driftsstyret

Detaljer

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune 1. Motiv og mål med offentlig eierskap En eller flere av de fem kategoriene nedenfor blir lagt til grunn for utforming av mål og motiv for selskapene som

Detaljer

FOR STORE OPPGAVER, FOR LITE PENGER? PRESENTASJON TIL NVEs ENERGIDAGER 19. OKTOBER 2012 VED HÅKON TAULE, THEMA CONSULTING GROUP

FOR STORE OPPGAVER, FOR LITE PENGER? PRESENTASJON TIL NVEs ENERGIDAGER 19. OKTOBER 2012 VED HÅKON TAULE, THEMA CONSULTING GROUP FOR STORE OPPGAVER, FOR LITE PENGER? PRESENTASJON TIL NVEs ENERGIDAGER 19. OKTOBER 2012 VED HÅKON TAULE, THEMA CONSULTING GROUP KRAFTSEKTOREN HAR LEVERT TIL EIERE OG SAMFUNNET FORØVRIG Utvikling av årlig

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kolbjørn Sandve FE - 610 08/1526 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS 26.11.2015 110/15 Kommunestyret PS 14.12.2015 Revisjon av eierskapspolitisk

Detaljer

VURDERING FRA UTVALG NEDSATT FOR Å VURDERE KRØDSHERAD EVERK KF' ROLLE I FREMTIDENS ENERGIMARKED SETT FRA ET EIERPERSPEKTIV

VURDERING FRA UTVALG NEDSATT FOR Å VURDERE KRØDSHERAD EVERK KF' ROLLE I FREMTIDENS ENERGIMARKED SETT FRA ET EIERPERSPEKTIV Noresund, 12.3.2015 VURDERING FRA UTVALG NEDSATT FOR Å VURDERE KRØDSHERAD EVERK KF' ROLLE I FREMTIDENS ENERGIMARKED SETT FRA ET EIERPERSPEKTIV RAPPORT TIL KOMMUNESTYRET 1 Innhold DEL I - GENERELT:... 3

Detaljer

Gran kommune Jevnaker kommune Lunner kommune. Forslag lagt fram for kommunestyret Arkiv: 10/1592-6

Gran kommune Jevnaker kommune Lunner kommune. Forslag lagt fram for kommunestyret Arkiv: 10/1592-6 Gran kommune Jevnaker kommune Lunner kommune EIERSTRATEGI Forslag lagt fram for kommunestyret 19.5.2011 Arkiv: 10/1592-6 Eierstrategi Hadeland Energi og Hadeland Kraft - 1 - Innhold 1. Innledning Bakgrunn

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen Seksjon interne tjenester Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår ref.: 15/16138 / 12/2469 / FA - S00, TI - &00 Dato: 26.05.2015 Saksbehandler:

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

- Eiere og selskapsformer - Organisering og restrukturering av kraftsektoren - Selskaper innen ulike virksomhetsområder - Statnett SF -

- Eiere og selskapsformer - Organisering og restrukturering av kraftsektoren - Selskaper innen ulike virksomhetsområder - Statnett SF - 5 Eiere og organisering av kraftsektoren - Eiere og selskapsformer - Organisering og restrukturering av kraftsektoren - Selskaper innen ulike virksomhetsområder - Statnett SF - Regnskapsmessige nøkkeltall

Detaljer

Høringssvar 14. september 2014

Høringssvar 14. september 2014 Høringssvar 14. september 2014 Reiten-utvalget: Et bedre organisert strømnett Rapporten Et bedre organisert strømnett som OED har sendt ut på høring, skrevet av et ekspertutvalg, har hatt som mandat å

Detaljer

Konsernstrategi 2010 2015

Konsernstrategi 2010 2015 Konsernstrategi 2010 2015 Visjon: Bakgrunn Ringeriks-Kraft skal være et regionalt energikonsern med sterk regional eierstruktur og tilstedeværelse. Vi vil arbeide for at Ringeriksregionen kjennetegnes

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015.

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

Eiere og organisering av kraftsektoren

Eiere og organisering av kraftsektoren Eiere og organisering av kraftsektoren Eiere og selskapsformer Organisering og restrukturering i kraftsektoren Selskaper innen ulike virksomhetsområder Statnett SF Regnskapsmessige nøkkeltall for kraftselskapene

Detaljer

Et bedre organisert strømnett

Et bedre organisert strømnett Et bedre organisert strømnett Presentasjon av utredning fra ekspertgruppe oppnevnt av Olje- og energidepartementet 5. mai 2014 Eivind Reiten Mandatet 1. Gruppen skal kort drøfte hvilke oppgaver overføringsnettet

Detaljer

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet består av morselskapet Tafjord Kraft AS, de heleide datterselskapene

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Randaberg Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 4. otober 2012 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innledning... 3 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

KOMMUNEREVISJON IKS. Valdres og Hallingdal. Forvaltningsrevisjonsrapport fra Kommunerevisjon IKS

KOMMUNEREVISJON IKS. Valdres og Hallingdal. Forvaltningsrevisjonsrapport fra Kommunerevisjon IKS KOMMUNEREVISJON IKS Forvaltningsrevisjonsrapport fra Kommunerevisjon IKS Hol kommune: - Oppfølging av selskapskontroll i Hallingdal Kraftnett - Utbyttepolitikk, selskapets investeringer og politikernes

Detaljer

Møteinnkalling. Godtgjøringsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Godtgjøringsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Godtgjøringsutvalget Moloveien 16 Blåsalen Dato: 22.11.2016 Tidspunkt: Etter møtet i organisasjonsutvalget Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

Lier Everk m/datterselskaper

Lier Everk m/datterselskaper Lier Everk m/datterselskaper Eier-/Styreseminar, Åsgårdstrand 19. og 20. september 2012 Jan Vidar Thoresen Vår forretningsidé Lier Everk skal være en pålitelig energileverandør som gjennom utvikling og

Detaljer

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff Drammen kommune, ulike roller Drammen kommune skal være en profesjonell forvalter og bestiller Drammen kommune skal være en profesjonell utfører

Detaljer

Om Ringeriks-Kraft Nett generelle forhold Nettvirksomheten i Ringeriks-Kraft Konklusjon

Om Ringeriks-Kraft Nett generelle forhold Nettvirksomheten i Ringeriks-Kraft Konklusjon Om Ringeriks-Kraft Nett generelle forhold Nettvirksomheten i Ringeriks-Kraft Konklusjon 2 Ringeriks-Kraft AS Administrerende direktør Ole Sunnset 13 ansatte Ringeriks-Kraft Produksjon AS Ringeriks-Kraft

Detaljer

Tilpasning til krav om selskapsmessig og funksjonelt skille

Tilpasning til krav om selskapsmessig og funksjonelt skille Tilpasning til krav om selskapsmessig og funksjonelt skille - kommunikasjon avgjørende for en god prosess Norges energidager 2016 13. - 14. oktober 2016 Margrethe R. Folkestad Hurum Energiverk AS Agenda

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi

Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/113-1 Saksbehandler Dag Ole Teigen Utvalg Møtedato Kultur-, nærings- og helsekomité 07.02.2017 Fylkestinget 14.02.2017 Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi 1. FORSLAG TIL

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Børge Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Børge Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Børge Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja

Detaljer

Unntatt offentlighet ihht Offl 13, fvl 13.1 pkt.2 (oppl. av konkur.messig betyd.)

Unntatt offentlighet ihht Offl 13, fvl 13.1 pkt.2 (oppl. av konkur.messig betyd.) Arkivsak-dok. 12/01050-1 Saksbehandler Jan Gunnar Thors Saksgang Styret for Drangedal everk KF Kommunestyret Møtedato Unntatt offentlighet ihht Offl 13, fvl 13.1 pkt.2 (oppl. av konkur.messig betyd.) DRANGEDAL

Detaljer

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS datert 13. desember 2012 Kristiansand, 18.11 2013 2. Ansvarlige bekrefter at opplysningene i prospektet så langt kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - FULLMAKT FOR GJENNOMFØRING AV RESTRUKTURERING AV HAUGALAND KRAFT AS

SAKSPROTOKOLL - FULLMAKT FOR GJENNOMFØRING AV RESTRUKTURERING AV HAUGALAND KRAFT AS SAKSPROTOKOLL - FULLMAKT FOR GJENNOMFØRING AV RESTRUKTURERING AV HAUGALAND KRAFT AS Formannskapet behandlet saken den 12.05.2015, saksnr. 62/15 Behandling: Etter spørsmål og diskusjon om pkt 2.1 og 2.5

Detaljer

NVEs energidager. Forsyningssikkerhet sett fra Defos ståsted. 17.10.2013 Defo Distriktenes energiforening 1

NVEs energidager. Forsyningssikkerhet sett fra Defos ståsted. 17.10.2013 Defo Distriktenes energiforening 1 NVEs energidager Forsyningssikkerhet sett fra Defos ståsted 17.10.2013 Defo Distriktenes energiforening 1 Lik leveringskvalitet for alle? Det er ikke lik leveringskvalitet i dag, og utviklingen vil øke

Detaljer

Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena. Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo.

Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena. Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo. Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena Rådgiver og partner Jan Lunder Agendum AS Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo Advokat og partner Vibeke

Detaljer

Eiere og organisering av kraftsektoren

Eiere og organisering av kraftsektoren Foto: Vassdragsmuseet LABRO Formannskap og byggekomite på befaring, Gravfoss kraftverk 1903 5 Eiere og organisering av kraftsektoren 5.1 Eiere og selskapsformer 5.1.1 Eiere Etableringen av et fritt kraftmarked

Detaljer

Felles eierstrategisk plattform i EB. 25. mai 2012

Felles eierstrategisk plattform i EB. 25. mai 2012 Felles eierstrategisk plattform i EB 25. mai 2012 2 av 8 INNHOLD 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN...3 2 FORMÅL MED EIERSKAPET...4 3 FØRINGER FOR FORRETNINGSMESSIG UTVIKLING AV EB...6 4 FORVENTNINGER TIL AVKASTNING,

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Investeringsutvalet Møtedato 12.8.2014 Møtestad Rådhuset Møtetid 09:00 - AGENDA: Gjennomgang av situasjonen for kraftfondet Endringar i allokering? Val av forvaltar

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Gjesdal kommune Vedtatt av kommunestyret 01.10.2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Side 1 av 9 Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016

Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016 Saknr. 17/6117-1 Saksbehandler: Geir Aalgaard Hilde Anette Neby Karen Hege Lonkemoen Kari Mette Hoel Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Nataliya Malyna Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/315

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Nataliya Malyna Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/315 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nataliya Malyna Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/315 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING 2011 Rådmannens forslag til vedtak: Rapport om finansforvaltning for 2011 tas til orientering.

Detaljer

Saksframlegg. Revisjonsrapporten «Selskapskontroll Ikomm AS» fra Innlandet revisjon IKS, rapport

Saksframlegg. Revisjonsrapporten «Selskapskontroll Ikomm AS» fra Innlandet revisjon IKS, rapport Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6102/14 Arkivsaksnr.: 14/1206-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL IKOMM AS" Vedlegg: Revisjonsrapporten «Selskapskontroll Ikomm AS» fra Innlandet

Detaljer

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Gjesdal kommune Plan for selskapskontroll 2016 2020 Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den Innholdsliste Plan for selskapskontroll 2016 2020... 1

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Orkdal kommune administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 2 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-05G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Vedtektsendring Bakgrunn Gjennom det

Detaljer

Felles høringsnotat i forbindelse med OEDs forslag til endring i energiloven.

Felles høringsnotat i forbindelse med OEDs forslag til endring i energiloven. Felles høringsnotat i forbindelse med OEDs forslag til endring i energiloven. 10.01.2014 Felles høringsnotat for selskapene Øvre Eiker Energi AS, Lier Everk AS, Flesberg Elektrisitetsverk AS, Midtnett

Detaljer

Eiermøte Glitre Energi 9. november 2016

Eiermøte Glitre Energi 9. november 2016 Eiermøte Glitre Energi 9. november 2016 2 Agenda Innledning: Presentasjon av Glitre Energi AS Hovedtall for 2 kvartal 2016 Strategi og fokus i tiden fremover 3 Agenda Innledning: Presentasjon av Glitre

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/3453-1 Dato: 21.02.2013 THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP INNSTILLING TIL FORMANNSKAP / BYSTYRET

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - EIERSTRATEGI FOR HAUGALAND KRAFT AS

SAKSPROTOKOLL - EIERSTRATEGI FOR HAUGALAND KRAFT AS SAKSPROTOKOLL - EIERSTRATEGI FOR HAUGALAND KRAFT AS Formannskapet behandlet saken den 12.05.2015, saksnr. 61/15 Behandling: Før behandlingen orienterte næringssjef Per Velde om saken. Sæbø (FrP) viste

Detaljer

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING Andøy Energi AS ÅRSBERETNING 2012 INTRODUKSJON AV ENERGISELSKAPET Andøy Kraftlag ble stiftet 17. september 1946 som et interkommunalt selskap med kommunene Bjørnskinn, Dverberg og Andenes som eiere. I

Detaljer

SAKSFREMLEGG Sak nr. 68

SAKSFREMLEGG Sak nr. 68 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. 68 Saksmappe nr: 2008/232 Arkiv: 037 Saksbehandler: Hans-Petter Christensen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 40/2009 Formannskapet 27.08.2009 42/2009 Kommunestyret

Detaljer

Eiere og organisering av kraftsektoren

Eiere og organisering av kraftsektoren Foto: GV-Press 5 Eiere og organisering av kraftsektoren Eiere og eierformer Energiverkene Statnett SF 5.1 Eiere og eierformer Kommunene og fylkeskommunene eier om lag 57 prosent av produksjonskapasiteten

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand. 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen ASA AS 0,03%

EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand. 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen ASA AS 0,03% Vedlegg 1 Oversikt over kommunalt eierskap - KonSek-kunder Agdenes kommune EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen

Detaljer

Selskapskontroll Trønderenergi

Selskapskontroll Trønderenergi Selskapskontroll Trønderenergi Behandles i utvalg Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Skaun kommune 12.03.2014 012/14 Saksbehandler: Torbjørn Brandt Arkivkode: 216, &58 Arkivsaknr.: 12/33-10 Kontrollutvalgssekretariatets

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - FULLMAKT - FUSJON MELLOM HAUGALAND KRAFT AS OG SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG

SAKSPROTOKOLL - FULLMAKT - FUSJON MELLOM HAUGALAND KRAFT AS OG SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SAKSPROTOKOLL - FULLMAKT - FUSJON MELLOM HAUGALAND KRAFT AS OG SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG Formannskapet behandlet saken den 24.04.2017, saksnr. 44/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: av

Detaljer

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING Andøy Energi AS ÅRSBERETNING 2011 INTRODUKSJON AV ENERGISELSKAPET Andøy Kraftlag ble stiftet 17. september 1946 som et interkommunalt selskap med kommunene Bjørnskinn, Dverberg og Andenes som eiere. I

Detaljer

EIERSTRATEGI ESVAL MILJØPARK KF 2017

EIERSTRATEGI ESVAL MILJØPARK KF 2017 EIERSTRATEGI ESVAL MILJØPARK KF 2017 Innhold 1. Formålet med selskapet... 3 2. Føringer for forretningsmessig utvikling av Esval Miljøpark KF... 3 3. Mål og forventninger for 2017... 3 4. Arenaer for samhandling...

Detaljer

Saksbehandler: Per Velde Arkiv: 255 &20 Arkivsaksnr.: 17/1127. Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Per Velde Arkiv: 255 &20 Arkivsaksnr.: 17/1127. Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Per Velde Arkiv: 255 &20 Arkivsaksnr.: 17/1127 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 24.04.2017 Kommunestyret 15.05.2017 FULLMAKT - FUSJON MELLOM HAUGALAND KRAFT AS OG SKÅNEVIK

Detaljer

Kernefunktioner 1. Økt lønnsomhet i energibransjen uten at kunden betaler for det hele?

Kernefunktioner 1. Økt lønnsomhet i energibransjen uten at kunden betaler for det hele? Kernefunktioner 1 Økt lønnsomhet i energibransjen uten at kunden betaler for det hele? Publisert av QVARTZ, juni 2016 Dette dokumentet er basert på en detaljert analyse av eierskapsstrukturene og økonomien

Detaljer

Offentlig. Oppsummering av rapport fra utvalg for vurdering av utbyttepolitikk i Østfold Energi AS

Offentlig. Oppsummering av rapport fra utvalg for vurdering av utbyttepolitikk i Østfold Energi AS Offentlig Oppsummering av rapport fra utvalg for vurdering av utbyttepolitikk i Østfold Energi AS 1 Bakgrunn og mandat I eiermøte 29. november 2013 presenterte administrerende direktør styrets innspill

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Rapport etter gjennomført selskapskontroll ved Innherred Produkter AS Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2011/8142

Detaljer

KARTLEGGING AV PRAKSIS OG ANBEFALING TIL GOD EIERSTRATEGI

KARTLEGGING AV PRAKSIS OG ANBEFALING TIL GOD EIERSTRATEGI Eierskap, styre og ledelse i norsk energibransje KARTLEGGING AV PRAKSIS OG ANBEFALING TIL GOD EIERSTRATEGI Espen Fossum, Partner THEMA Consulting Group AGENDA Bakgrunn Resultater fra undersøkelsen Anbefalinger

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Implementering av tredje energimarkedspakken. 2. juni 2014. Kristin H. Lind, leder energi, mobil 916 03 694. www.ks-bedrift.no

Implementering av tredje energimarkedspakken. 2. juni 2014. Kristin H. Lind, leder energi, mobil 916 03 694. www.ks-bedrift.no Implementering av tredje energimarkedspakken 2. juni 2014 Kristin H. Lind, leder energi, mobil 916 03 694 www.ks-bedrift.no Informasjon om KS Bedrift Implementering tredje energimarkedspakke Høring på

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. FEBRUAR 2008 KL I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. FEBRUAR 2008 KL I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9 Møte nr. 2 Protokoll fra møtet 15. februar 2008 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. FEBRUAR 2008 KL. 09.00 I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9 SAKLISTE 06/08 Rapport fra selskapskontroll i Lyse Energi

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Tilleggssak Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.04.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /16 Formannskapet /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /16 Formannskapet /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA - S01 16/548 16/4311 02.06.2016 Etablering av konsern - Helgeland Kraft Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 01.06.2016

Detaljer

Ringebu kommune, Kontrollutvalget

Ringebu kommune, Kontrollutvalget Ringebu kommune, Kontrollutvalget Selskapskontroll 2006/2007 Gudbrandsdal Energi AS Bilde fra www.ge.no Inter Revisjon Gudbrandsdal AS -sekretariat for kontrollutvalgene- Postboks 68 2639 Vinstra Tlf:

Detaljer

Kommunalt eierskap prinsipper og behandlingsprosedyre

Kommunalt eierskap prinsipper og behandlingsprosedyre + Saksframlegg Samfunnskontoret Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.02.2013 10905/2013 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/4 Formannskapet 10.04.2013 Bystyret 25.04.2013 Kommunalt eierskap prinsipper

Detaljer

SAKSUTREDNING. Høring - Reiten utvalgets utredning " Et bedre organisert strømnett"

SAKSUTREDNING. Høring - Reiten utvalgets utredning  Et bedre organisert strømnett SAKSUTREDNING Dato: 18.05.2015 Arkivsak: 2012/745-9 Saksbehandler: Ola Næprud 61 70 07 67 Utv.saksnr. Utvalg Møtedato Kommunestyret Høring - Reiten utvalgets utredning " Et bedre organisert strømnett"

Detaljer

Er forvaltningspraksis i harmoni med energilovens formål?

Er forvaltningspraksis i harmoni med energilovens formål? Er forvaltningspraksis i harmoni med energilovens formål? EBLs Nettkonferanse 2008 Gardermoen 2.-3. desember Gunnar Martinsen, Thommessen www.thommessen.no I Rammene for forvaltningspraksis Stortinget

Detaljer

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43458/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/96 Formannskapet 24.06.2015 Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Detaljer

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Eierstyring Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni 2016 Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Kommunen står i stor grad fritt til å velge hvordan de ulike tjenestene skal organiseres:

Detaljer

2013 Eierstrategi Verrut

2013 Eierstrategi Verrut 2013 Eierstrategi Verrut Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran kommunes side

Detaljer

Styrets redegjørelse til eierne; Bakgrunn for foreslåtte endringer i kapitalstruktur og utbyttepolitikk for EB

Styrets redegjørelse til eierne; Bakgrunn for foreslåtte endringer i kapitalstruktur og utbyttepolitikk for EB Styrets redegjørelse til eierne; Bakgrunn for foreslåtte endringer i kapitalstruktur og utbyttepolitikk for EB SAMMENDRAG EB har de siste 20 årene gitt sine eiere en god verdiutvikling samtidig som betydelige

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

Presentasjon for formannskapet i. Drammen Kommune. 21. november 2017

Presentasjon for formannskapet i. Drammen Kommune. 21. november 2017 Presentasjon for formannskapet i Drammen Kommune 21. november 2017 2 Agenda Innledning: Presentasjon av Glitre Energi AS Hovedtall for 2 kvartal 2017 Strategi og fokus i tiden fremover 3 Agenda Innledning:

Detaljer

HATTFJELLDAL VEKST AS

HATTFJELLDAL VEKST AS HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HATTFJELLDAL VEKST AS 24.06.2015. 1 INNHOLD: 1. Innledning... 3 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 4 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig

Detaljer

Rammebetingelser for nett!

Rammebetingelser for nett! Rammebetingelser for nett! Oppfølging og status i saken vedr. anleggsbidrag/ bunnfradraget for tilkobling til nett.! Redegjørelse for kommunenes handlingsrom i relevante nasjonale prosesser (ved AU)! Arbeid

Detaljer

Finansiering av ROVAR

Finansiering av ROVAR Finansiering av ROVAR Rapport fra arbeidsgruppen Juni 2005 1. Bakgrunn og innledning Styringsgruppen nedsatte i møte den 27. april 2005 en arbeidsgruppe som skal utrede og fremme forslag til finansieringen

Detaljer