Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena. Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena. Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo."

Transkript

1 Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena Rådgiver og partner Jan Lunder Agendum AS Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo Advokat og partner Vibeke Resch-Knudsen Agendum Agenda Selskapsformer Hvorfor etablere selskaper? AS/IKS/KF Kommunalt eierskap Utfordringer og utviklingstrekk Hva skiller kommunalt og privat eierskap Politiker og eier Kommunal/interkommunal organisering Integrert del av kommunen Selvstendig rettsubjekt Politisk styring Forretning Institusjon (kml. 11) Aksjeselskap (asl) Stiftelse (stiftelsesloven) Etat (kml. 10) Foretak (kml. kap. 11) Vertskommune (kml. 28a-f) Samvirkeforetak (SF-loven) Samarbeid (kml. 27) Aksjeselskap (asl) Stiftelse (stiftelsesloven) IKS (IKS-loven) Selskap (kml. 27) Eiere: begrenset Ansvar: ubegrenset Eiere: ubegrenset Ansvar: begrenset Eiere: selveiet

2 Interkommunalt selskap (IKS) Kommunestyre Kommunestyre Kommunestyre Representantskapet Daglig leder Aksjeselskap Kommunestyre Kommunestyre Kommunestyre Generalforsamling Bedriftsforsamling Daglig leder Kommunalt foretak (KF) Kommunestyre Rådmann KOMMUNENS ADMINISTRASJON: Underlagt rådmannens instruksjons-/ omgjøringsmyndighet Daglig leder FORETAKET: Underlagt styrets instruksjons-/ omgjøringsmyndighet

3 Hvorfor etablere selskaper og hva innebærer selskapsorganisering Fristilling Overføring av myndighet Et styringstap? i andre former: Eierstyring gjennom generalforsamling/representantskap Kontraktsstyring på et annet nivå: Overordnet og mer tilbaketrukket enn vanlig folkevalgt styring Hvorfor: Hva oppnår man? Egnet for all tjenesteproduksjon: Hva mister man? Agenda Selskapsformer Hvorfor etablere selskaper? AS/IKS/KF Kommunalt eierskap Utfordringer og utviklingstrekk Hva skiller kommunalt og privat eierskap Politiker og eier Kategorisering av selskaper Telemarksforskning 2008 Kategorisering etter motiver: Finansielt eierskap Politisk eierskap Blandingsformål Effektivisering Samfunnsøkonomisk motivert Regionalpolitisk motivert Hovedinndelingen synes å gå mellom finansielt eierskap og politisk eierskap Innenfor disse to hovedkategoriene, og i grenselandet mellom disse, kan en ha mange andre inndelinger En ulempe med å bruke kategorier med blandingsformål kan være at politikerne ikke tar stilling til hovedformålet med eierskapet, noe som kan resultere i uklar eierstyring

4 Rolleinndeling eier/driftsledelse All selskapsorganisering bygger på en rolledeling mellom eier og driftsledelse Hva ligger i eierrollen? Mål og resultatstyring Evne til å overlate driften av selskapet til personer som har tillit til å drive virksomheten innenfor relativt vide rammer Hva ligger i driftsledelse? Forvaltning av selskapet innenfor rammen av selskapets formål skal tjene selskapets interesser og alle eierne kollektivt. Dette gjelder også styremedlemmer som representerer en bestemt eier Mulighet for eierstyring Eierstyring utøves primært gjennom: AS: Generalforsamling IKS: Representantskap Viktigste oppgave: velge styre (eventuelt avsette styret) Viktigste rammer for eierstyring: AS: Stiftelsesdokument og vedtekter IKS: Selskapsavtale Andre rammer for eierstyring: Aksjonæravtaler/eieravtaler Instrukser (må følge styringslinjen) Eiermøter (ikke vedtaksmyndighet) Eiermelding!! Aktiv eierstyring Kommune Selskap Kommunestyret Utøvende eierorgan Eier Formannskap Rådmannen Kommunens Bestiller/ utfører tilrettelegger iverksetter bestiller bruker kunde bevilger Selskapets Eksterne brukere/ kunder

5 Kommune Utfordring 1 Selskap Kommunestyret Utøvende eierorgan Eier Formannskap Hvordan kan vi nå styre tjenesteproduksjonen? Forutsetning: Skille politikk og utøvelse av aktivt eierskap. Politiske diskusjoner skal tas i kommunestyret med hele kommunens tjenesteproduksjon som fokus. Kommunestyret skal gi instrukser/ signaler til sine representanter i eierorganet. Eierskapsrepresentantene skal ivareta kommunens interesser og har myndighet til å stemme på generalforsamling/ representantskapsmøter. Det utøvende eierorgan Representantskap/generalforsamling Representantskapet har formelle oppgaver etter lov om interkommunale selskaper Generalforsamlingen har formelle oppgaver etter aksjeloven I tillegg: Den viktigste oppgaven det utøvende eierorgan har utover det formelle, er valg av styremedlemmer til selskapet. Valg av styremedlemmer skal fokusere på utvikling av selskapet til selskapets beste. Dette valget bør gjennomføres av en valgkomité med et tydelig mandat. Den viktigste oppgaven til valgkomitéen er å kartlegge hvilken kompetanse og personlige egenskaper styret bør settes sammen av. Rolleforståelse eier(e) representantskap Noe å reflektere over: Rollen som folkevalgt: Eierrollen vs ombudsrollen, hvilke problemer kan jeg som folkevalgt møte i forhold til selskapet? Hvordan håndterer jeg dette? Demokratisk legitimitet: Hvordan er selskapet fremdeles en del av lokaldemokratiet? Eierstyring: Hvordan kan eierstyringen (politikken) påvirke utviklingen av selskapet slik eierne vil? Hva må eierne vite om selskapet?

6 Selskap Utfordring 2 Hvordan skille rollene som eierrepresentant og som styremedlem i kommunalt eide selskaper? Utøvende eierorgan Forutsetning: Eierrepresentantene fatter formelle vedtak i det operative eierorgan og velger styret som fokuserer utelukkende på selskapets beste. Eier Eierne velger representanter til det utøvende eierorgan som fatter vedtak på vegne av alle eierne sammensettes av den beste kompetanse til å forvalte dette tjenesteområdet. tar ikke signaler fra eierne men følger vedtak fra eierorganet. Bestiller/ utfører Ingen styremedlemmer representerer noen andre enn seg selv utad fremstår de som et team. Selskapets Eksterne brukere/ kunder Samlet er styret daglig leders overordnet. Utfordring 3 Hvordan skal kommunens forholde seg til tjenesteleverandøren? Forutsetning: Etablere rammer for bestiller (kommunen) og utfører (selskapet). Kontrakt mellom kommunen og selskapet om utførelsen av tjenesten utarbeides i samarbeid mellom en i kommunen og selskapet. Dialog om beregning av selvkost i selskapet går mellom i selskapet og en i kommunen fremlegges av selskapet. Rådmannen Kommunens Bestiller/ utfører bestiller bruker kunde bevilger Selskapets Eksterne brukere/ kunder Kommune Selskap Utfordring 4 Kommunestyret Kommune Hvordan skape rolleforståelse hos folkevalgte og i kommunen i forhold til eierskap og bestiller av tjenester? Eier Forutsetning: Skille eier (kommunestyret) og kunde/bevilger/bestiller/bruker ( med rådmannen som øverste leder). Bestiller/ utfører Formannskap Rådmannen tilrettelegger iverksetter Kommunens bestiller bruker kunde bevilger Kommunestyret er eier som etablerer selskapet, velger representanter til det operative eierorgan og gir signaler/ instrukser til disse. Kommunestyret skal gjennom sitt eierskap tenke på kommunens helhetlige tjenesteproduksjon. Kommunens er ikke eier, og skal ivareta kommunens interesser som kunde/bevilger/bestiller/bruker av selskapets tjenester.

7 Aktiv eierstyring Kommune Selskap Kommunestyret Utøvende eierorgan Eier Formannskap Rådmannen Kommunens Bestiller/ utfører tilrettelegger iverksetter bestiller bruker kunde bevilger Selskapets Eksterne brukere/ kunder av kommunale foretak KOmmunestyret Formannskap Rådmannen Kommunens bestiller bruker Foretakets utfører leverandør Eksterne brukere/ kunder Hensikt med aktiv eierstyring: Bidra til aktiv eierstyring av kommunalt eide selskaper Sikre helhetlig politisk styring av kommunens eierinteresser Oversikt og vurdering av alle kommunens selskaper, interkommunale selskaper og aksjeselskaper. Stiftelse er unntatt Strategisk, målrettet og forutsigbar eierutøvelse til beste for kommunes innbyggere, kommunen selv og kommunens selskaper Bidra til klargjøring av roller og ansvar Legge grunnlag for utvikling av selskapene i tråd med eiers interesser og syn Bidra til samfunnsansvarlig eierskap og demokratisk legitimitet

8 Eier strategi Hva må være forutsetningene for å eie? Hvorfor skal kommunen eie selskapet? Hvordan kommuniserer selskapet med eierne? Hvordan kommuniserer selskapet med kommunen som kunde? Forankres høyest mulig! Konsernmodellen Hamar Løten Ringsaker Stange Representantskapet HIAS IKS Adm dir i morselskapet kan være styreleder i datterselskapet Ansatte i morselskapet kan leies ut til datterselskapet Adm i selskapet HIAS Næring AS generalforsamling STYRET Adm i selskapet Monopoldelen i morselskapet er genfors i datterselskapet. Datterselskapet eier Konkurransedelen

9 Agenda Selskapsformer Hvorfor etablere selskaper? AS/IKS/KF Kommunalt eierskap Utfordringer og utviklingstrekk Hva skiller kommunalt og privat eierskap Politiker og eier Hva vil eier med selskapet? Hva var formålet ved etablering og har det skjedd endringer? Hvilken selskapsform er valgt og hva er begrunnelsen for valget? Hvordan ser styringsmodellen ut? Hvilken relasjon har selskapet til eierkommunene? Opererer vi i et marked eller har vi monopol på denne tjenesten? Hva er markedet og hva skal vi utføre? Er det krav til økonomisk utbytte? Eierrollen demokratisk legitimitet Folkevalgtrollen: Ombudsrollen srollen Lederrollen Selskaper og eierinteresser må ses i sammenheng med hva kommunen ellers gjør Dette må være transperent, åpent og tilgjengelig for alle som har interesse av det (f. eks styreverv, honorar o.l)

10 Kl 6 Kommunestyre og fylkesting. Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og fylkeskommunale organer. De treffer vedtak på vegne av kommunen eller fylkeskommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Kl 6 Allmaktsprinsippet Delegering av myndighet Kan i prinsippet gjøre vedtak så lenge legalitetsprinsippet er ivaretatt Hva vil eier med selskapet? Hva var formålet ved etablering og har det skjedd endringer? Hvilken selskapsform er valgt og hva er begrunnelsen for valget? Hvordan ser styringsmodellen ut? Hvilken relasjon har selskapet til eierkommunene? Opererer vi i et marked eller har vi monopol på denne tjenesten? Hva er markedet og hva skal vi utføre? Er det krav til økonomisk utbytte?

11 Viktige informasjon om selskapet Firmaattest Vedtak og stiftelsesdokumenter Vedtekter/selskapsavtale Formålet Andre dokumenter av betydning, bl. a: Aksjonæravtale (eieravtale) Årsmeldinger og årsregnskap Strategiske dokumenter Relevante lover Styreinstruks Folkevalgte som styremedlemmer - er vi uavhengige? Ser du skillet mellom din rolle som folkevalgt og din rolle som styremedlem i et offentlig eid selskap? Har partiene fraksjonsmøter før styremøtene? Er eventuelle formøter kjent for alle styremedlemmene? Hvilke regler gjelder for lojalitetsplikt mellom styremedlemmene og i forhold til omgivelsene når en sak er ferdigbehandlet og vedtak er fattet? Vil du håndtere oppmerksomhet rundt en sak før den er behandlet i styret annerledes enn oppmerksomhet som kommer i etterkant? Hvem uttaler seg på vegne av styret, selskapet, eier? Hvordan omtaler styremedlemmene hverandre utenfor styrerommet? Formål med Dalane Energi IKS - Selskapsavtalen 3: - å sikre Dalane-regionen sikker tilgang på energiressurser, ved minst mulig belastning av miljøet - å drive produksjon, omsetning og distribusjon av energi - å sikre en rasjonell utnyttelse av energiressursene og legge til rette for en sikker kraftforsyning - å drive selskapet forretningsmessig med vekt på langsiktig verdiskapning for eierne - å drive annen virksomhet i forbindelse med ovennevnte formål - å delta i andre selskap innen rammen av ovennevnte formål eller som kan sikre økt verdiskapning og bedre utnyttelse av selskapets ressurser

12 Det er lov å vurdere feil, men det er ikke lov å la være å vurdere! Det er når vi unnlater å vurdere at vi kan komme i en ansvarsposisjon Spør alltid om alternativer Det finnes alltid minst ett alternativ! Husk å kvalitetssikre styrets arbeid!

God selskapsstyring i Kongsvinger kommune

God selskapsstyring i Kongsvinger kommune God selskapsstyring i Kongsvinger kommune Vedtatt av kommunestyret 30.08.07 Innledning Med dette framlegges to dokumenter som skal gi kommunestyret et samlet grunnlag for å drøfte Kongsvinger kommunes

Detaljer

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS.

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS. VEDLEGG 1 KOMMUNALT EIERSKAP Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Rådmann Levekår Miljø Stab Adm. tj. Kommunale Foretak (KF) Interkomm. Samarb. ( 27) Interkomm. Selskap (IKS) Aksjeselskaper

Detaljer

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING SALTEN REGIONRÅD FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING FOR KOMMUNENE: BODØ, FAUSKE, MELØY, SALDAL, STEIGEN, GILDESKÅL, SØRFOLD, HAMARØY OG BEIARN Utkast 1 16.05.2014 ÅPENT, FORUTSIGBART, EFFEKTIVT

Detaljer

Eiermelding Berlevåg kommune 2011

Eiermelding Berlevåg kommune 2011 Eiermelding Berlevåg kommune 2011 Vedtatt av kommunestyret 16. juni 2011 1 Ordførers forord Rammevilkårene og innholdet i en kommunal tjeneste vil noen ganger gjøre at det synes naturlig å organisere tjenesten

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2010 gjorde kommunestyret bl.a. følgende vedtak:

FAUSKE KOMMUNE. I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2010 gjorde kommunestyret bl.a. følgende vedtak: SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Jour,a1postID: 10/3333 I Arkiv sakid.: 10/867 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskap Sak II nr.: 035/10 FORMANNSKAP I I Saksbehandler: Frank Bernardsen I Dato: 26.04.2010

Detaljer

Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune. Del 1 Generell del

Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune. Del 1 Generell del Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune Del 1 Generell del Vedtatt i Kommunestyret 25.11.2010 Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Motiver for selskapsdannelse...

Detaljer

KS Eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierforum Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak 1 Forord Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kommune-norge, og det er

Detaljer

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I Vedtatt av Frogn kommunestyre 7.september 2009 1. rullering: Vedtatt av Frogn kommunestyre 20. juni 2011 2 1. Innledning

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG. EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015

KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG. EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015 KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015 Innholdsfortegnelse 1.Innledning... 4 1.1Hensikten med en eierskapsmelding...

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Eierskapsmelding. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Eierskapsmelding. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Eierskapsmelding Holmestrand kommune Vedtatt: Formannskap 7.6.2012 Bystyret 20.6.2012 1 Innledning... 3 2 Formål... 3 3 Utfordringer ved eierstyring... 3 4 Kjennetegn ved ulike

Detaljer

Eierpolitikk for kommunene i ØRU

Eierpolitikk for kommunene i ØRU Eierpolitikk for kommunene i ØRU Vedtatt av kommunestyrene i: Eidsvoll, sak PS 14/42, den 17.06.2014 Gjerdrum, sak PS 14/73, den 11.06.2014 Hurdal, sak PS 14/53, den 18.06.2014 Nannestad, sak PS 14/58,

Detaljer

Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak

Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Gjennomgang av Trysil kommunes selskap... 6 2.1 Kategorisering av eierskap... 6 2.1.1 Finansielt eierskap... 6 2.1.2

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx Eierskapsrnelding rjiu fllltjin1e 1 1. Innledning I de senere år er antallet kommunale selskap utenfor den ordinære kommunale organisering økt vesentlig.

Detaljer

Malvik Næringsbygg AS

Malvik Næringsbygg AS Malvik kommune 2013 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden desember 2012 februar 2013. Revisjon Midt-Norge IKS vil takke alle som har

Detaljer

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Skien Dalen Skipsselskap AS Nome kommune Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger...1 1.2 Metode...1 1.3 Høring...2 2 Fakta

Detaljer

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 www.alta.kommune.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Valg av selskapsform - Styringsmuligheter... 5 3. Alta kommunes eierskapspolitikk...

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK 2009/14.

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK 2009/14. SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2009/1259 Klassering: Saksbehandler: Torunn Austheim EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK

Detaljer

Eierskapskontroll. Nærøysund Vekst AS. Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap

Eierskapskontroll. Nærøysund Vekst AS. Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap Eierskapskontroll Nærøysund Vekst AS Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Framgangsmåte... 3 2 Om selskapet... 3 2.1 Selskapsforhold og andre

Detaljer

Eierskapsmelding 2013 for Harstad kommune

Eierskapsmelding 2013 for Harstad kommune Eierskapsmelding 2013 for Harstad kommune Fotograf: Trym Ivar Bergsmo Side 1 1 Forord Harstad kommune har eierskap i kommunale foretak, interkommunale selskaper, stiftelser og aksjeselskap. Kommunestyret

Detaljer

Nome investeringselskap AS. Nome kommune 2015 :: 419 006

Nome investeringselskap AS. Nome kommune 2015 :: 419 006 Nome investeringselskap AS Nome kommune 2015 :: 419 006 Innhold Sammendrag... 2 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger... 5 1.2 Metode... 5 1.3 Kriterier... 6 1.4 Høring... 6 2 Fakta

Detaljer

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

Strategi for styring, utvikling og forvaltning av kommunale og interkommunale selskaper

Strategi for styring, utvikling og forvaltning av kommunale og interkommunale selskaper Strategi for styring, utvikling og forvaltning av kommunale og interkommunale selskaper EIERSKAPSMELDING 2013 Ski kommune À jour per: november 2013-1 - Forord... 4 1. Innledning... 5 2. Kommunalt eierskap...

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Telemark fylkesting 15. juni 2012. www.telemark.no

Eierskapsmelding. Vedtatt av Telemark fylkesting 15. juni 2012. www.telemark.no Eierskapsmelding Vedtatt av Telemark fylkesting 15. juni 2012 www.telemark.no Innhold 1 Innledning... 4 2 Hensikt med eierskapsmeldingen... 4 3 Eierskapspolitikk... 4 3.1 Motiver for eierskap... 5 3.1.1

Detaljer

Fitjar kommune Selskapskontroll - Eigarskapsforvaltning

Fitjar kommune Selskapskontroll - Eigarskapsforvaltning Fitjar kommune Selskapskontroll - Eigarskapsforvaltning Audit & Advisory Februar 2010 Innhald 1. Innleiing... 4 2. Selskapskontroll... 4 3. Kontrollkriteria... 4 3.1 Kommunenes Sentralforbund sine anbefalingar...

Detaljer

Sak nr. 54/08 Referat fra siste styremøte 17.10.08 Vedtak: Referatet godkjennes, med den endring at Hanssveen møtte som fung. rådmann i Eidsvoll

Sak nr. 54/08 Referat fra siste styremøte 17.10.08 Vedtak: Referatet godkjennes, med den endring at Hanssveen møtte som fung. rådmann i Eidsvoll Ordfører/rådmann i Nes Eidsvoll Hurdal Nannestad Gjerdrum Ullensaker Fylkesordfører/f.rådmann i Akershus REFERAT FRA STYREMØTE I ØRU DEN 12. DESEMBER 2008 PÅ TRUGSTAD GÅRD. Til stede: Nes: Blekkerud/Adriansen

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer