Lunner kommune. Eierskapspolitikk. for Lunner kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lunner kommune. Eierskapspolitikk. for Lunner kommune"

Transkript

1 Lunner kommune Eierskapspolitikk for Lunner kommune

2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Politikk for selskapsdannelse og selskapsform Politikk for eierutøvelse Politikk for krav til selskap Vedlegg Veiledning for eierstrategi Selskapsformer Aksjeselskap Interkommunalt selskap Kommunalt foretak Stiftelser Eierrollen Krav til eier Åpenhet Eierstyring skjer i generalforsamling/representantskap Utvikling av eierskap gjennom aksjonæravtaler og eiermøter Kommunen(e)s politiske eierskap Valg av styre prosedyre Styreinstruks Kjøreregler hvordan ta opp saker og behandle disse Dialog med eierrepresentanter Opplæring av styremedlemmer m.v Skille mellom eierrollen og kunderollen Utbyttepolitikk Krav til selskapet - samfunnsansvar Krav til selskapet - likebehandling av eierne Krav til selskapet - Ååpningsbalanse Krav til selskapet - styret med aktiv rolle i forhold til daglig ledelse og eiere 16 Krav til selskapet - eierskapsmelding Videre prosess Mal for eierstrategi Selskap Selskapets formål Virksomhet Økonomi Vurdering av kommunens eierskap Konklusjon Vedlegg 3: Oversikt over kommunens eierskap

3 1 Innledning Kommunalt eierskap i ulike virksomheter har lange tradisjoner. De tradisjonelle eierskapene har imidlertid gjennom årene endret karakter, jf. utviklingen i energiforsyningssektoren. I tillegg har kommunene i stadig større utstrekning tatt i bruk ulike selskapsformer for å ivareta bestemte interesser/behov, i stedet for å løse dette innenfor egen organisasjon. Denne utviklingen skaper behov for en mer bevisst politikk knyttet til kommunen som eier. Kommunene på Hadeland har besluttet å gå sammen om å utforme en felles overordnet eierskapspolitikk. At eierskapspolitikken er overordnet innebærer nødvendigvis at den vil være av generell karakter. Det er forutsatt at eierskapspolitikken skal følges opp med utarbeidelse av spesielle eierstrategier for de viktigste av kommunenes eierskap (selskap eller lignende). Eierskapspolitikken er en videreutvikling av et diskusjonsnotat som ble lagt fram til politisk behandling i de 3 kommunene vinteren 2009/2010. Notatet bygget i stor grad på et arbeid gjort av kommunene i Gjøvikregionen i januar I tillegg var det tatt utgangspunkt i anbefalinger bl.a. fra KS Eierforum. Innspillene fra den politiske behandlingen er forsøkt systematisert og innarbeidet i eierskapspolitikken. I utarbeidelsen har en også hentet inspirasjon og ideer fra andre kommuners tilnærminger til temaet; bl.a. fra Hamar kommunes system for eiermeldinger. Begrepet eierskap er anvendt i tråd med det bl.a. KS Eierforum benytter i sitt arbeid. En kunne ha sett for seg en noe utvidet definisjon som hadde betydd at også interkommunalt samarbeid etter kommunelovens kapittel 5 hadde vært omfattet. Her vises det imidlertid til at det i 2010 gjøres et arbeid for å avklare rammene for det interkommunale samarbeidet på Hadeland. I den sammenheng utvikles bl.a. en viljeserklæring og en rutinehåndbok for samarbeidet. 3

4 2 Politikk for selskapsdannelse og selskapsform. Lunner kommune vurderer eierskap i selskap, og etablering av nye selskap, som aktuelt når dette kan: Etablere en hensiktsmessig struktur for å løse kommunale oppgaver både lovpålagte og andre. Bidra til løsning av viktige samfunnsoppgaver. Bidra til å ivareta historiske verdier Bidra til næringsutvikling. Ved vurdering av eventuell opprettelse av selskaper skal det legges særlig vekt på: Sammenhengen med kommunens øvrige tjenesteproduksjon. Mulighetene for politisk styring. Kommunen skal i forbindelse med årlige eierskapsmeldinger (jf. punkt 5 og vedlegg 2) vurdere hensiktsmessigheten av kommunens eierskap. Ved valg av selskapsform skal bl.a. følgende legges til grunn: Virksomhetens formål. Eierstyringsbehov. Hvem som er medeiere. Forholdet mellom det offentlige og det forretningsmessige. Markedsmessige forhold og risiko. Konkurranseregelverket. Selskap som opererer med konkurransevirksomhet i tillegg til monopolvirksomhet, bør som hovedregel skille ut virksomheten for å unngå mistanke om muligheten for rolleblanding og kryssubsidiering. Organiseringen av konkurranseutsatt virksomhet bør så langt som mulig være ledelsesmessig, personalmessig og fysisk adskilt fra monopolvirksomheten. 4

5 3 Politikk for eierutøvelse Kommunalt eide selskap skal legge til rette for åpenhet om alle forhold som ikke må unntas offentlighet av konkurransemessige hensyn. Kravet til åpenhet gjelder også valg av styrerepresentanter og godtgjørelse til styret. Det skal være åpenhet om rådmannens og administrasjonens eventuelle rolle i selskapene. Eierstyring skal skje i det operative eierorganet; generalforsamling eller representantskap. Dette forutsetter at innkalling og saksdokumenter foreligger tidlig nok til at aksjonærene kan ta stilling til saker som skal behandles, herunder at eierrepresentantene, ved behov, får anledning til å drøfte sakene i egen kommune. Lunner kommune legger derfor til grunn at i selskap der kommunen er eier, sendes innkalling og sakliste til møter i det operative eierorganet ut minst 4 uker i forkant. Representanter til det operative eierorganet velges blant kommunestyrets faste medlemmer. Kommunestyret kan gi instrukser/signaler til sine representanter i det operative eierorganet. Disse representantene opptrer på vegne av kommunestyrets flertall og skal stemme likt. Lunner kommune ønsker primært at det skal inngås aksjonæravtaler e.l. for de selskap der en er eier. Hensikten med slike avtaler vil være å avklare: Sentrale målsetteringer med øvrige eiere. Eierspørsmål som for eksempel stemmerett, fordeling av styreplasser, innsynsrett, innskuddsplikt, forkjøpsrett m.m. I alle selskap der kommunen har vesentlig økonomisk eller politisk interesse, skal det avholdes årlige eiermøter. Møtene skal være arena for drøfting av felles strategi og utfordringer. Ordfører og rådmann deltar i eiermøter. De valgte eierrepresentantene skal inviteres til å delta. Selskapets styre skal være representert. Det skal føres referat fra alle eiermøter. Valg av styre og styreleder i aksjeselskap og interkommunale selskap skal fortrinnvis skje på grunnlag av en begrunnet innstilling fra en valgkomité. Valgkomiteen skal sammensettes for å speile eierandel. Styret bør sammensettes ut fra at det er et kollegialt organ, og medlemmene bør utfylle hverandre kompetansemessig. Styret skal sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser. For å unngå habilitetskonflikter, skal kommunens ledende politikere og kommunens toppledelse som regel ikke sitte i selskapsstyrer. Styremedlemmer i morselskap skal som hovedregel ikke sitte i styret til datterselskap. Alle som på tar seg styreverv for kommunale selskaper skal registrere vervene på Det bør utarbeides styreinstruks i alle selskap med vesentlig virksomhet (antall ansatte/omsetning mv). Dersom det skulle dukke opp saker som styremedlemmer i selskaper mener trenger politisk avklaring, men som ikke er av strategisk art, skal styremedlemmet kunne ta dette opp med ordfører. Ordfører vurderer henvendelsens karakter, og hvorvidt henvendelsen skal utløse politisk behandling. I vurderingen skal særlig vektlegges hensynet til styrets uavhengighet og ivaretakelsen av generalforsamling/representantskap som operativt eierorgan. 5

6 Rådmannen er ansvarlig for å saksbehandle eiersaker som skal til politisk behandling, jf. kommunelovens 23 nr. 2. Rådmannen er også ansvarlig for at det i administrasjonen finnes tilstrekkelig oversikt over, og innsikt i, de selskap kommunen er eier i. Som en del av opplæringen av folkevalgte, skal det i starten av hver valgperiode gjennomføres opplæring av kommunestyrets medlemmer om eierrollen generelt og om kommunens eierskap spesielt. Kommunens valgte representanter i selskapsorganer gis særskilt opplæring knyttet til deres rolle. Kommunen skal tydelig skille mellom kunde- og eierrollene i de selskap en er eier i. Dette gjelder også selskap som er opprettet kun for å løse kommunale oppgaver. I selskap der virksomheten har karakter av næringsdrift, og der formålet ikke er politisk, vil kommunen stille de samme krav til avkastning på investert kapital som en privat eier. For selskap som opererer innefor et marked, skal prinsippene for eventuell utbyttepolitikk klargjøres og deretter fremmes for eierorganet. I vurderingen skal følgende legges til grunn: Langsiktighet Samfunnsansvar Selskapets økonomiske situasjon Mulighet for alternativ avkastning på investert kapital 6

7 4 Politikk for krav til selskap Kommunalt eide selskap skal opptre som ansvarlige samfunnsaktører og være seg bevisst sitt samfunnsansvar. Samfunnsansvar omfatter bl.a. hensynet til lokalsamfunn, ansatte, miljø, menneskerettigheter, likestilling, lønns- og bonusordninger mv. Selskapenes samfunnsansvar skal omtales i årsrapporten. Samfunnsregnskap bør framlegges. Kommunalt eide selskap skal videre være seg bevisst sitt forretningsmessige ansvar, noe som innebærer at en sikrer eierne en rimelig avkastning på den kapital som er stilt til disposisjon. Aksjonærer i selskap der kommunen er eier skal likebehandles og gis tilgang til samme informasjon av betydning for utøvelse av eierskapet. Åpningsbalansen i nye selskap skal være tilpasset selskapets oppgaver og den strategi som ligger til grunn for opprettelsen av selskapet. Styret i kommunalt eide selskaper skal hvert sette opp en plan for sitt og daglig ledes arbeid. Planen skal også inneholde en egenevaluering av egen og daglig leders kompetanse og arbeid. 7

8 5 Vedlegg 5.1 Veiledning for eierstrategi Selskapsformer Det er i hovedsak 3 muligheter som er aktuelle for kommunene ved utskilling av virksomhet i egne selskaper. Dette er aksjeselskap, interkommunalt selskap og kommunale foretak. Disse selskapsformene vil kort bli omtalt i det følgende. I tillegg vil og stiftelser også bli omtalt Aksjeselskap Et aksjeselskap kan eies av en kommune alene eller sammen med andre kommuner, fylkeskommuner eller private rettssubjekter. Selskapsformen er regulert i lov av 13. juni 1997 nr. 44 (aksjeloven). I et aksjeselskap har eierne begrenset økonomisk risiko for selskapets forpliktelser. Selskapets øverste eierorgan er generalforsamlingen. I aksjeselskap med flere enn 200 ansatte skal det velges bedriftsforsamling, med mindre det avtales mellom selskapet og et flertall av de ansatte, eller en fagforening som representerer en tredel av de ansatte, at det selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling. Kilde: Hamar kommune Eiermelding del Interkommunalt selskap Et interkommunalt selskap kan bare eies av kommuner, fylkeskommuner eller andre interkommunale selskap. Selskapsformen er regulert i lov av 29. januar 1999 nr. 6 (IKSloven). I et interkommunalt selskap har eierne samlet sett et ubegrenset ansvar for selskapets forpliktelser. Selskapets øverste eierorgan er representantskapet. 8

9 Kilde Eiermelding for Hamar kommune del Kommunalt foretak Dersom kommunestyret ønsker å gi en virksomhet en noe mer selvstendig stilling, kan det etablere et styre etter kommunelovens kapittel 11 som kommunalt foretak. Foretaket er ikke egen juridisk person, men del av kommunen som rettssubjekt. Kommunen hefter for foretakets forpliktelser. Kommunale foretak har ikke særskilt eierorgan på linje med aksjeselskaper og interkommunale foretak. Daglig leder står i linje under styret, som igjen er underlagt kommunestyret. Rådmannen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet overfor foretakets daglige leder, men kan be om utsatt iverksettelse av vedtak/beslutninger slik at sakene kan forelegges kommunestyret. Kilde Eiermelding for Hamar kommune del 1 9

10 5.1.5 Stiftelser Kommuner står fritt til å etablere stiftelser. Stiftelsesformen er regulert i lov av 15. juni 2001 nr. 59 (stiftelsesloven). Stiftelser er selvstendige rettssubjekt. I motsetning til andre selskaper har stiftelser ingen eiere. Stifterne står heller ikke fritt til å løse opp en stiftelse dersom de skulle ønske det. Det følger videre av dette at stifterne ikke har noen mulighet for å utøve eierstyring. Et styre i en stiftelse har som sin oppgave å fremme stiftelsens formål Eierrollen Kommunestyret som kommunens øverste politiske organ, er eier av de kommunale selskapene på vegne av kommunen. Som kommunens eierorgan har kommunestyret som oppgave å ivareta de verdiene som forvaltes gjennom eierskapene, til beste for innbyggerne i kommunen. For mange vil rollen som eier være uvant. Det er derfor viktig at en tar en diskusjon om hva rollen innebærer i praksis. På det generelle plan kan vi si at krav til eierrollen bør være: At det utøves et synlig og tydelig eierskap At det utøves et ryddig og profesjonelt eierskap At det utøves et samordnet og forutsigbart eierskap I det etterfølgende vil en gå nærmere inn på ulike deler av hvordan dette kan konkretiseres; først gjennom krav til eier og deretter til selskapet (styret/daglig leder) 10

11 5.1.7 Krav til eier Det er viktig å komme fram til noen generelle retningslinjer for utøvelse av eierstyring. Dette fordi kommunene ofte har et annet utgangspunkt for sitt eierskap enn private. I tillegg er en ofte i en situasjon med flere eiere, både kommunale og private Åpenhet Kommunene selv er undergitt strenge krav til åpenhet om sin virksomhet, særlig gjennom reglene om dokumentoffentlighet i offentleglova, reglene om åpne møter og krav til aktiv informasjonsvirksomhet i kommuneloven. Kommunalt eierskap innebærer bruk av offentlige midler, og selskapet utfører i en del tilfelle oppgaver kommunen tradisjonelt gjør innen egen organisasjon. Det tilsier stor grad av åpenhet Eierstyring skjer i generalforsamling/representantskap I selskaper der kommuner har vesentlig del av eierskapet, og hvor det gjerne er valgt politikere i styret, har en tidvis sett en sammenblanding av rollen som folkevalgt og valgt representant i selskapets organer. For å sikre god selskapsstyring i de selskaper kommuner er medeiere i, på linje med andre selskaper, bør en gjennomgå arbeidsdelingen mellom selskapets ulike organer. Arbeidsdelingen mellom eierne som sådan og styret og administrasjon bør være rimelig klar og forutsigbar for å sikre gode resultater. Det må være eierne som fastsetter overordnede mål og strategier for selskapet og rammene for dets virksomhet. Styret sammen med administrasjonen må arbeide med å realisere disse målene på best mulig måte for selskapet. Dette innebærer at eierne må utøve sin styring på en slik måte at det ikke svekker styret og daglig ledelse fra å gjøre sin jobb best mulig. Eierstyringen må derfor foregå på en ryddig måte og i de organer som er vedtektsfestet for dette enten det er generalforsamling eller representantskap Utvikling av eierskap gjennom aksjonæravtaler og eiermøter For å tydeliggjøre hva eierne vil med sitt eierskap, og for å sikre enighet og langsiktighet i de overordnede mål og strategier for selskapet, kan det være behov for mer enn møter i generalforsamling og representantskap. En måte å tømre fast slike mål og strategier på er å inngå aksjonæravtaler mellom alle eller vesentlige deler av aksjonærene (ulike former kan også praktiseres for andre selskapsformer), der en fastlegger en del prinsipper for selskapet. Dette vil gi retning og forutsigbarhet for styre og daglig ledelse, samt skape ro og orden i forholdet mellom eierne. Slike avtaler gjelder som regel over noe tid. Det kan derfor være behov for en mer regelmessig og tett dialog mellom eierne og mellom eierne og selskapets styre og ledelse. En praktisk måte å få dette til på er å arrangere eiermøter på regelmessig basis eller ved særlige behov Kommunen(e)s politiske eierskap En spesiell problemstilling knyttet til eierstyring av kommunale selskaper er de ulike politiske syn på saker, med utgangspunkt i at kommunestyret er sammensatt nettopp med bakgrunn i ulike politiske syn. Det er derfor viktig å understreke at kommunen er én eier i selskapet og taler med én tunge om hva kommunens syn er. For å sikre god og langsiktig styring av selskaper vil det være uheldig om de overordne mål for selskapet endret seg ofte med 11

12 bakgrunn i skiftende politiske flertall og stemninger i kommunestyret. God eiersstyring vil derfor kreve at det søkes utviklet en policy som har forholdsvis bred og stabil oppslutning i kommunestyret. Videre kreves det at de som representerer kommunen i selskapets organer respekterer hva som er kommunens syn selv om de personlig ikke fullt ut deler dette synet. Noe av de samme problemstillinger gjelder også der det er flere eiere. Dette bør søkes løst gjennom aksjonæravtaler og eiermøter, jf. over Valg av styre prosedyre Eieren skal gi klare mål for selskapet, og styret er ansvarlig for realisering av målene. Styrets kjerneoppgaver følger av særlovgivningen for selskapstypen, og gjennomgående er at styret utøver løpende ledelse og er ansvarlig overfor eierne med hensyn til prioriteringer. Styret må bestå av personer som samlet har den kompetansen som fremmer formålet med selskapet. Rollen som styremedlem er forskjellig fra rollen som folkevalgt. Styrevervet er et frivillig, personlig verv. Et styremedlem representerer bare seg selv, ikke eierne. Styremedlemmet skal med andre ord forvalte selskapets samlede interesser til beste for eierne. Det er praksis for at styrene består av folkevalgte og/eller eksterne. De eksterne er personer som har kompetanse innenfor virksomhetsområdet og/eller fra næringslivet. Hensikten er å sette sammen et styre basert på erfaring og kompetanse. Stortinget har vedtatt å endre forvaltningslovens regler om habilitet ( 6 første ledd, bokstav e) for folkevalgte som innehar styreverv. Endringen innebærer at daglig leder og styremedlemmer blir inhabile når saker som gjelder selskapet skal behandles i folkevalgte organer, selv om selskapet er fullt ut eid av stat eller kommune. I henhold til IKS-loven er det krav om at det blant styremedlemmene skal være tilnærmet 40 % av hvert kjønn. Stortinget har i juni 2009 vedtatt at aksjeselskaper med 2/3 kommunal eierandel eller mer skal omfattes av kravet om kjønnsbalanse i styrene Styreinstruks I aksjeselskaper med ansattvalgte styremedlemmer, skal styret ha en styreinstruks. Dette kan også utferdiges for interkommunale selskaper (som er etablert etter IKS-loven). Instruksen skal gi interne retningslinjer for styrets arbeid innad, og styrets fremtreden utad. For eksempel kan styreinstruksen si at kjennskap til interne diskusjoner og saker som ikke er ferdigbehandlet, forblir innad i styret. Det er vanlig at styreleder uttaler seg på vegne av styret når saker er ferdig behandlet. Dette er ikke til hinder for at et styremedlem når som helst kan be daglig leder gi styret nærmere redegjørelse for en sak Kjøreregler hvordan ta opp saker og behandle disse For å sikre at selskapene drives i tråd med de forventninger og mål som kommunestyret har lag til grunn, er det viktig med en god og tillitsfull dialog mellom selskap og eiere og styremedlemmer og eiere. Selv om styremedlemmer er valgt av eierne, har de som sin primæroppgave å ivareta selskapets interesser, dog innenfor de rammer og signaler som eierne gir gjennom vedtak i formelle organ. 12

13 Utover aksjonæravtaler og formaliserte eiermøter, kan det enkelte styremedlem ha behov for å diskutere saker og temaer som ikke er av strategisk art, men som likevel kan medføre politiske problemstillinger. For å ivareta dette hensynet har Sandnes kommune som eksempel vedtatt at formannskapet skal ha en funksjon i de tilfeller hvor det er behov for avklaringer i forkant av styremøter i selskapet. Kommunen har også lagt til grunn følgende kjøreregler for de valgte representantenes roller: a. De valgte representantene skal ivareta kommunens interesser gjennom en aktiv deltagelse i selskapenes eierorgan b. I styrene løses oppgaver til beste for selskapets utvikling og i samsvar med eiernes krav c. Der det er mer enn en representant valgt av bystyret i Sandnes skal det utpekes en fraksjonsleder som har særlig ansvar for koordinering i forkant av eiermøter i selskapet d. I enkeltsaker av prinsipiell eller av stor betydning kan bystyre og/eller formannskapet instruere representantene Når styrerepresentantene melder behov for avklaring, skiller Sandnes kommune på sakens karakter når det gjelder politiske avklaringer i forkant av møter i selskapene Innmelding av sak Avklaring Tilbakemelding Representanten melder inn sak til ordføreren senest fredag før formannskapet Representanten melder inn hastesak til ordfører Representanten melder spørsmål om en sak til oppklaring Ordfører er ansvarlig for nødvendig avklaring. Ordfører skal i slike saker så langt det er mulig søke råd hos partienes gruppeledere. Rådmannen bistår ordfører Ordfører er ansvarlig for nødvendig avklaring. Ordfører skal i slike saker så langt som mulig søke råd hos partienes gruppeledere. Rådmannen bistår ordfører. Sekretariatsfunksjon hos rådmann (fast kontakt) Blir sak under eventuelt for åpen eller lukket dør i formannskapet. Formannskapet foretar den nødvendige avklaring og skal i neste møte få en tilbakerapportering på utfallet. Ordfører gir svar til representanten. Svaret er kommunens råd/svar på saken. Rådmannen gir svar Dialog med eierrepresentanter For å gjøre det mulig for de folkevalgte representantene å henvende seg med spørsmål knyttet til eierskapsspørsmål, og få kvalifiserte svar, vil det være viktig at kommunen har egen kompetanse på selskapenes virksomhet. Kommunen bør: a. Ha oversikt over selskapene med tilhørende formål, vedtekter, selskapsavtaler, tjenesteavtaler og lovverk som holdes à jour b. Ha oversikt over selskapenes årsrapporter og årsregnskap, samt budsjettdokumenter 13

14 c. Yte bistand till de valgte representantene og bistå ordfører i forhold til faglige avklaringer d. Ha en fast kontaktrutine med administrasjonen i de øvrige eierkommunene, med vekt på selskaper av stor betydning for kommunen med fokus på kompetanseutvikling knyttet til kommunens eierskapsrolle og gjennomføring av de oppdrag som kommunestyret har pålagt Opplæring av styremedlemmer m.v. Det er flere eksempler på uheldig sammenblanding og sviktende kompetanse når det gjelder kommunal styring og forretningsdrift. Eier har ansvar for å sikre at styret besitter den nødvendige kompetansen, men styret selv har også et selvstendig ansvar for jevnlig å vurdere egen kompetanse Skille mellom eierrollen og kunderollen Kommunenes hensikt med å danne selskaper er i stor grad å etablere en hensiktsmessig struktur for å løse kommunale oppgaver både lovpålagte og andre. I noen sammenhenger er det uproblematisk å skille eier- og kunderollen. I andre sammenhenger er det langt mer krevende både for selskapet og eierkommunen(e). Bevisstheten omkring eier-/kunderolleproblematikken må være til stede både hos kommunen som eier og i styret og ledelsen av selskapet. Eierrollen: Generelt bør eierrollen håndteres gjennom selskapets øverste myndighet (representantskap eller generalforsamling) og eventuelt på andre arenaer hvor kommunen(e) velger å ta opp eierrollen og eierskapsforventningene. Rammene for selskapets drift, strategier og forventninger bør være tydelige. Dette kan framkomme på ulike måter, eksempelvis: I selskapsavtalen som er godkjent av alle eiere I strategidokumenter som godkjennes av øverste myndighet (eventuelt helt tilbake til kommunestyret) Gjennom godkjenning av budsjetter og handlingsplaner Oppsummert: Det bør stilles krav til eierrollen i et hvert selskap uavhengig av organisasjonsform og funksjon. Kommunen(e) må være bevisst sitt eierskap. Der flere er eiere i samme selskap, må eierne samordne seg, både gjennom formelle avtaler og gjennom løpende dialog. Kunderollen Et av hovedformålene ved etablering av selskaper, vil være å oppnå positive fordeler for kommunen. Det må ligge en bevissthet knyttet til dette. I tillegg bør det ligge formaliserte avtaler til grunn for selskapets leveranser til kommunen. Erfaringene tilsier at det er viktig med tydelighet om kommunens rolle som kunde. Dette gjelder både innad i selskapet (leverandøren) og i den enkelte kommune (kunden). Over tid vil kommunens behov som kunde kunne endre seg. Dette er det viktig å være seg bevisst både for kommunen og selskapet, herunder det å ha nødvendig dialog som grunnlag for justering av tidligere inngåtte avtaler. 14

15 En annen problematikk knyttet til kunderollen er forholdet til anskaffelsesregelverket. I hvilken utstrekning kommunen kan kjøpe direkte av eget selskap (egenregi) som et alternativ til å utføre oppgaven selv? Ved etablering eller revidering/gjennomgang av selskapet, må dette avklares. Selskapet bør legge opp sin virksomhet slik at den imøtekommer disse problemstillingene på best mulige måte. Eieren (kommunen) på sin side må opptre ryddig, og innenfor regelverket. I noen sammenhenger er det opplagt at eget selskap ikke kan prefereres. I andre sammenhenger vil det være mulig i større eller mindre grad. I slike tilfeller bør dette utnyttes, jf. kommentarene ovenfor om at kommunenes hensikt med opprette selskaper er å oppnå fordeler (økonomiske, faglige osv). For å unngå uheldige situasjoner, bør kommunene være ryddige på hvem som ivaretar henholdsvis eierrollen og kunderollen Utbyttepolitikk Utbytte vil i all hovedsak være avgrenset til å gjelde selskaper som driver forretningsmessig og da i all hovedsak aksjeselskaper. Utbyttepolitikken bør bygge på følgende: Eierens krav til lønnsomhet for selskapet Selskapets forutsetninger for å tjene penger Krav og forventninger til selskapets avkastning, egenkapital og soliditet Utbyttet skal være av selskapets skapte resultat Langsiktighet Hensikten med å liste opp disse momentene er primært å vise at utbyttepolitikken må bygge på selskapets langsiktige forutsetninger for å kunne levere overskudd og ikke på eierens (akutte) behov for inntekter. I vurderingen av utbyttepolitikken skal også inngå avkastning/renter av ansvarlig lån. Det er imidlertid viktig at det stilles krav fra eieren til selskapet. Langsiktighet og forutsigbarhet er viktig for at de som leder forretningsvirksomheten skal ha tydelige rammer for sitt arbeid og mulighet til å nå målsettingene som eieren fastsetter Krav til selskapet - samfunnsansvar Det stilles i dag krav om at driften av alle selskaper skjer med samfunnsansvar som grunnlag. Dette kravet gjelder selvsagt ikke minst de offentlig eide selskapene. Kravene gjelder både arbeidsforhold i virksomheten og forhold til det ytre miljø og andre etiske spørsmål. Når det offentlige er eier, er dette motivert i å yte god service til innbyggerne. Innbyggernes beste må alltid være en del av det samfunnsoppdrag selskapet har. Kommunale selskaper må også være seg meget bevisst hvordan deres virksomhet påvirker kommunens omdømme i befolkningen og den større offentlighet Krav til selskapet - likebehandling av eierne For å sikre en god utvikling av selskaper med flere eiere, er det viktig at både større og mindre eiere føler et forpliktende eierskap. Det følger også bl.a. av aksjeloven og god selskapsskikk 15

16 at eierne skal behandles likt. Dette gjelder særlig tilgang på viktig informasjon om selskapets utvikling og resultater Krav til selskapet - Ååpningsbalanse Selskapets åpningsbalanse skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets situasjon. Virkelig verdi legges til grunn, men uansett bruk av metodevalg, bør det vurderes om estimert verdi er i samsvar med en verdisetting basert på framtidige kontantstrømmer. Selskapet bør ha en egenkapital som er tilpasset mål, strategi og risikoprofil Krav til selskapet - styret med aktiv rolle i forhold til daglig ledelse og eiere Styret tilrettelegger for at flest mulig eierrepresentanter kan delta på møter i eierorganet (representantskap, generalforsamling). Styret og daglig leder har plikt til å delta. Samhandling mellom kommunestyret og oppnevnt eierorgan innenfor selskapslovgivningen er ikke regulert. Styret må være tydelig overfor daglig ledelse gjennom å stille krav til ledelsen og følge opp disse. Styret skal fastsette en årlig plan for sitt arbeid med vekt på mål, strategi og gjennomføring med klare roller for styret (styreleder) og daglig ledelse. Krav til selskapet - eierskapsmelding For å gi oversikt over, og bevisstgjøring på, kommunens eierskap bør det hvert år utarbeides en eierskapsmelding. En slik melding vil også gi grunnlag for å drøfte konkret de ulike selskapene. I eierskapsmeldingen samles en del nøkkeldata, og det trekkes opp spesielle problemstillinger som det enten fra selskapets, eller fra kommunens side, anses som viktig å avklare. Mal for eierskapsmelding følger som vedlegg 2. 16

17 Videre prosess Eierskapspolitikken, slik den nå foreligger, forutsetter endringer i prosedyrer, bl.a. i forbindelse med kommunens valg av representanter til selskapsorganer. En legger derfor til grunn at eierskapspolitikken skal være fullt innfaset ved utgangen av Som en oppfølging av eierskapspolitikken forutsettes det utarbeidet eierstrategier for kommunens eierskap. Mal for eierstrategi og oversikt over eierskap følger som henholdsvis vedlegg 1 og 3. For enkelte selskap, der en har felles eierskap, vil det være aktuelt at kommunene på Hadeland i fellesskap utarbeider eierstrategier. En legger til grunn at arbeidet med eierstrategier vil kunne fullføres innen utgangen av første halvår Første utgave av eierskapsmelding for. kommune forutsettes derfor framlagt høsten Kilder: Eierskapspolitikk Notat for drøfting som grunnlag for kommunenes politikk (Gjøvikregionen, januar 2009) Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak (KS Eierforum, september 2009) Styring og eierskap i kommunalt eide selskap(vibeke Resch-Knudsen, februar 2007) Eiermelding Hamar kommune delene I og II (henholdsvis av oktober 2009 og mars 2010) 17

18 5.2 Mal for eierstrategi Selskap Kommunens eierandel: Organisasjonsnummer: Stiftelsesdato: Aksjekapital: Antall ansatte og årsverk: Daglig leder: Styrets leder: Styrets nestleder: Styremedlemmer: Revisor: Selskapets formål Virksomhet Økonomi Resultatregnskap 200x 200x-1 200x-2 200x-3 Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Driftsresultat Sum finansinntekter Sum finanskostnader Netto finans Årsresultat Avsatt utbytte Balanseregnskap 200x 200x-1 200x-2 200x-3 EIENDELER Sum anleggsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL Sum egenkapital GJELD Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Vurdering av kommunens eierskap Konklusjon 18

19 5.3 Vedlegg 3: Oversikt over kommunens eierskap Selskapets navn Eierandel i selskapet Eventuell markeds-verdi Balanseført verdi Balanseført verdi Hadeland Energi AS 8.51% Hadeland Kraft AS 12.75% Hadelandprodukter AS 11.14% ASVO Lunnerprodukter AS % HRA AS 14.00% Randsfjordmuseene AS 11.00% Lunner Boligstiftelse % Hadelandshagen AS Hadeland Bergverkmuseum 95.00% A/L Biblioteksentralen Innlandet Revisjon IKS 4.82% KLP Sum

Gran kommune Jevnaker kommune Lunner kommune. Forslag lagt fram for kommunestyret Arkiv: 10/1592-6

Gran kommune Jevnaker kommune Lunner kommune. Forslag lagt fram for kommunestyret Arkiv: 10/1592-6 Gran kommune Jevnaker kommune Lunner kommune EIERSTRATEGI Forslag lagt fram for kommunestyret 19.5.2011 Arkiv: 10/1592-6 Eierstrategi Hadeland Energi og Hadeland Kraft - 1 - Innhold 1. Innledning Bakgrunn

Detaljer

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune 1. Motiv og mål med offentlig eierskap En eller flere av de fem kategoriene nedenfor blir lagt til grunn for utforming av mål og motiv for selskapene som

Detaljer

2013 Eierstrategi Verrut

2013 Eierstrategi Verrut 2013 Eierstrategi Verrut Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran kommunes side

Detaljer

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Eierstyring Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni 2016 Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Kommunen står i stor grad fritt til å velge hvordan de ulike tjenestene skal organiseres:

Detaljer

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43458/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/96 Formannskapet 24.06.2015 Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Detaljer

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDING FOR KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Hovedpunkt i en eiermelding

Detaljer

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO 2010 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 2. Arbeidsoppgaver tillagt det enkelte selskap... 3 3. Valg, Styresammensetning, Generalforsamling,

Detaljer

Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena. Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo.

Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena. Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo. Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena Rådgiver og partner Jan Lunder Agendum AS Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo Advokat og partner Vibeke

Detaljer

Eierstrategi for Interkommunale selskaper. Verran kommune

Eierstrategi for Interkommunale selskaper. Verran kommune 2013 Eierstrategi for Interkommunale selskaper Verran kommune Interkommunale selskap (IKS) Interkommunale selskaper må etableres og drives med utgangspunkt i Lov om interkommunale selskaper. Hensikten

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS 24.06.2015 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015.

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE 01.02.2016 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Lierne kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO 2012 2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 2. Rådmannens rolle... 3 3. Arbeidsoppgaver tillagt det enkelte selskap... 3 4. Valg, Styresammensetning,

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SAKSFREMLEGG Sak nr. 68

SAKSFREMLEGG Sak nr. 68 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. 68 Saksmappe nr: 2008/232 Arkiv: 037 Saksbehandler: Hans-Petter Christensen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 40/2009 Formannskapet 27.08.2009 42/2009 Kommunestyret

Detaljer

Bodø kommunes eierskapspolitikk - eierskapsmelding 2015

Bodø kommunes eierskapspolitikk - eierskapsmelding 2015 Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.11.2015 78558/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 18.11.2015 Bystyret 10.12.2015 Bodø kommunes

Detaljer

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap 29. november 2006 KS-Konsulent Konsulent as ved advokat og seniorrådgiver Vibeke Resch-Knudsen vibeke.resch-knudsen@ks.no knudsen@ks.no Påstand:

Detaljer

Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2012

Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2012 Saknr. 13/11768-1 Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Geir Aalgaard Heidi Skåret Brede K. Myhre Kari Mette Hoel Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2012 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE 01.02.2016 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Fosnes kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Gjemnes kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til:

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til: Saksfremlegg Saksnr.: 09/1328-13 Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: EIERSKAPSMELDING FOR ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR

Detaljer

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Gjesdal kommune Plan for selskapskontroll 2016 2020 Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den Innholdsliste Plan for selskapskontroll 2016 2020... 1

Detaljer

Eierskapsstyring i ØRU. Årskonferanse på Hurdalsjøen 9. mai 2014

Eierskapsstyring i ØRU. Årskonferanse på Hurdalsjøen 9. mai 2014 Eierskapsstyring i ØRU Årskonferanse på Hurdalsjøen 9. mai 2014 FELLES EIERPOLITIKK Gode tjenester for innbyggerne God politisk styring God økonomisk kontroll Krever aktive eiere som kan samarbeide. Eierskapsstyring

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi

Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/113-1 Saksbehandler Dag Ole Teigen Utvalg Møtedato Kultur-, nærings- og helsekomité 07.02.2017 Fylkestinget 14.02.2017 Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi 1. FORSLAG TIL

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kolbjørn Sandve FE - 610 08/1526 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS 26.11.2015 110/15 Kommunestyret PS 14.12.2015 Revisjon av eierskapspolitisk

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Selbu kommune Utkast til kontrollutvalgets møte den 22.11.16. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Hemne kommune 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

Selskapskontroll Etterlevelse av felles eierskapspolitikk på Hadeland Innlandet Revisjon IKS Rapport 1-2015 2015-227/KL Selskapskontroll Hadeland FORORD Denne rapporten er et resultat av prosjekt med formål

Detaljer

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Arkivsaksnr.: 12/1832-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder, Dæhlen Ole LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 04.11.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/ Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: KOMMUNENS EIERSKAP I SELSKAPER. Planlagt behandling:

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/ Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: KOMMUNENS EIERSKAP I SELSKAPER. Planlagt behandling: Saksfremlegg Saksnr.: 09/1328-3 Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: KOMMUNENS EIERSKAP I SELSKAPER Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Asker kommune - Eierskapspolitikk

Asker kommune - Eierskapspolitikk Asker kommune - Eierskapspolitikk Del I Generelle prinsipper Utkast 0.4 av 4.10.2017 A/P 3 «Interkommunale samarbeid og eierskap» 1. Innledning... 3 2. Prinsipielle sider ved kommunens eierskap til selskaper...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 25.05.2009 Tid: kl 1800 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Midtre Gauldal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Midtre Gauldal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Midtre Gauldal kommune Vedtatt av kommunestyret 10.11.2014, sak 67/2014 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 54/09 09/1084 RINGLIA TURVEG - SØKNAD OM UTVIDET KOMMUNAL DELFINANSIERING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 54/09 09/1084 RINGLIA TURVEG - SØKNAD OM UTVIDET KOMMUNAL DELFINANSIERING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Kommunalt eierskap prinsipper og behandlingsprosedyre

Kommunalt eierskap prinsipper og behandlingsprosedyre + Saksframlegg Samfunnskontoret Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.02.2013 10905/2013 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/4 Formannskapet 10.04.2013 Bystyret 25.04.2013 Kommunalt eierskap prinsipper

Detaljer

Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll

Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold Selskapsformer og alternative organisasjonsformer

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Ringebu kommune, Kontrollutvalget

Ringebu kommune, Kontrollutvalget Ringebu kommune, Kontrollutvalget Selskapskontroll 2006/2007 Gudbrandsdal Energi AS Bilde fra www.ge.no Inter Revisjon Gudbrandsdal AS -sekretariat for kontrollutvalgene- Postboks 68 2639 Vinstra Tlf:

Detaljer

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff Drammen kommune, ulike roller Drammen kommune skal være en profesjonell forvalter og bestiller Drammen kommune skal være en profesjonell utfører

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune Vedtatt i kommunestyret 1.12.2016, sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Tydal kommune 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Nesset kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Nesset kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Nesset kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Vestnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Vestnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Vestnes kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 13.01.2009 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/09 Sak 2/09 UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDING FOR KOMMUNENE

Detaljer

Eierskapsmelding for Elverum kommune. 2011 Sist endret 30.1.2013. Elverum kommune. God selskapsstyring. kommune. 10. august

Eierskapsmelding for Elverum kommune. 2011 Sist endret 30.1.2013. Elverum kommune. God selskapsstyring. kommune. 10. august Elverum kommune Eierskapsmelding for Elverum kommune 10. august 2011 Sist endret 30.1.2013 Denne eierskapsmeldingen har til hensikt å øke kommunens kunnskap om eierskap, og gjennom dette, gi grunnlag for

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE FEBRUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Høylandet kommune i perioden oktober

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Rauma kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Rauma kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Rauma kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

Hva har vi av selskap vi eier eller er medeiere i.

Hva har vi av selskap vi eier eller er medeiere i. OVERSIKT OVERSIKT OVER OVER EIERSKAP EIERSKAP I I HAMAR HAMAR KOMMUNE KOMMUNE Pr. Pr. 1. 1. 2010 2010 Kommunestyret Kommunestyret Aksjeselskap 100% Aksjeselskap 100% Hamar Energi Holding AS Hamar Energi

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Ski kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Ski kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Ski kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 25.11.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den 12.12.16. Malvik kommune 1 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Orkdal kommune administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.

Detaljer

Kommunalt eierskap Eiere og representantskap / generalforsamling Som hånd i hanske eller gjensidig vanske?

Kommunalt eierskap Eiere og representantskap / generalforsamling Som hånd i hanske eller gjensidig vanske? Kommunalt eierskap Eiere og representantskap / generalforsamling Som hånd i hanske eller gjensidig vanske? Ulike former for kommunalt eierskap Offentlig eierskap og eiere Representantskap / generalforsamling

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE JANUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Overhalla kommune i perioden oktober

Detaljer

Etterlevelse av felles eierskapspolitikk i Gjøvik-regionen

Etterlevelse av felles eierskapspolitikk i Gjøvik-regionen Selskapskontroll Etterlevelse av felles eierskapspolitikk i Gjøvik-regionen Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2014 2015-180/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av prosjekt med formål å evaluere etterlevelsen

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

Stavanger kommunes eierskapsforvaltning

Stavanger kommunes eierskapsforvaltning Fellessamling for folkevalgte 22. oktober 2015 Stavanger kommunes eierskapsforvaltning Økonomidirektør Kristine C. Hernes Hvorfor er det viktig med en aktiv forvaltning av eierinteressene? En stor andel

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, Møteinnkalling Utvalg: Eierutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 05.03.204 Tidspunkt: 08:30 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014, sak 78/14. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 0 KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011 Vedtatt av bystyret 16.06.2008 0 1 INNHOLDSLISTE 1. BAKGRUNN 2 2. LOVHJEMMEL FOR SELSKAPSKONTROLL 3 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL 4 4.

Detaljer

Eierskapskontroll. Nærøysund Vekst AS. Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap

Eierskapskontroll. Nærøysund Vekst AS. Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap Eierskapskontroll Nærøysund Vekst AS Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Framgangsmåte... 3 2 Om selskapet... 3 2.1 Selskapsforhold og andre

Detaljer

HATTFJELLDAL VEKST AS

HATTFJELLDAL VEKST AS HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HATTFJELLDAL VEKST AS 24.06.2015. 1 INNHOLD: 1. Innledning... 3 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 4 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig

Detaljer

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Holdes av EY (Ernst & Young) Joachim Charlsen Pande, advokat Tlf. 95 81 12 23 joachim.pande@no.ey.com Hva skal jeg snakke

Detaljer

Etterlevelse av felles eierskapspolitikk på Hadeland

Etterlevelse av felles eierskapspolitikk på Hadeland Selskapskontroll Etterlevelse av felles eierskapspolitikk på Hadeland Innlandet Revisjon IKS Rapport 1-2015 2015-227/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av prosjekt med formål å evaluere etterlevelsen

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: SELSKAPSKONTROLLEN "EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE"

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: SELSKAPSKONTROLLEN EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/9530-1 Dato: 15.09.2017 SELSKAPSKONTROLLEN "EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE" Vedlegg: Revisjonsrapport utarbeidet av Innlandet

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den 20.10.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei Lunner kommune Sak nr.: 05/2008 NY PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Sluttbehandles i: Kontrollutvalget Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei Saksdokumenter:

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: 10.03.2014 Møtested: Harstad Rådhus - Kantina Tidspunkt: 14:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Randaberg Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 4. otober 2012 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innledning... 3 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 NAMDALSEID KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 29.10.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Forvaltning av eierinteresser/-styring" i Hedmark fylkeskommune

Forvaltningsrevisjonsrapporten Forvaltning av eierinteresser/-styring i Hedmark fylkeskommune Saknr. 16/15508-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Forvaltningsrevisjonsrapporten "Forvaltning av eierinteresser/-styring" i Hedmark fylkeskommune Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget

Detaljer

KS Eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierforum Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak 1 Forord Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kommune-norge, og det er

Detaljer

Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper

Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper Vedtatt av universitetsstyret 22. juni 2017 Innhold 1. Reglement og retningslinjer... 1 1.1 Overordnet reglement og retningslinjer... 1 1.2 Nord universitets

Detaljer

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet INSTRUKS for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet Formålet med dette dokumentet er å utfylle og klargjøre daglig leders/konsernsjefens ansvar og forpliktelser, samt sette rammene

Detaljer

Eiermelding Sammendrag. Bakgrunn

Eiermelding Sammendrag. Bakgrunn Journalpost:15/52465 Saksnummer Utvalg/komite Dato 302/2015 Fylkesrådet 10.11.2015 173/2015 Fylkestinget 07.12.2015 Komite for næring 07.12.2015 Eiermelding 2015 Sammendrag Eiermeldingen gir en oversikt

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS SELSKAPSAVTALE FOR IRS Miljø IKS Org.nr. 955 055 244 1 NAVN, HOVEDKONTOR, SELSKAPSFORM OG RETTSLIG GRUNNLAG Selskapets navn er IRS Miljø IKS, forkortet IRS, med kontoradresse Erikstemmen, 4400 Flekkefjord.

Detaljer

Eierskapsforvaltning i Sør-Trøndelag fylkeskommune

Eierskapsforvaltning i Sør-Trøndelag fylkeskommune Eierskapsforvaltning i Sør-Trøndelag fylkeskommune Frode Singstad Jurist og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bakgrunn: om selskapskontroll 2 Bakgrunn: om selskapskontroll Hva er tema i en eierskapskontroll?

Detaljer

Versjon Søndre Land kommune Revidert utgave Selskapskontroll Etterlevelse av felles eierskapspolitikk i Gjøvik-regionen Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2014 2015-217/KL Selskapskontroll Gjøvikregionen

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune 1 av 6 for Stokke kommune 22.10. 2008 2 av 6 Innhold 1. Bakgrunn 2. Krav til selskapskontroll 3. Omfang og avgrensning 4. Formål og kontrolltilnærming 5. Kontroll av andre selskap hvor kommunen har eierandeler

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak 213/16 1 Om selskapskontroll 1.1 Ansvaret for selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak 1 Forord Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kommune-norge og tall fra foretaksregisteret

Detaljer

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 Oppdatert pr. 15. januar 2008 Dokid 10373470 Kap. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 1 REDEGJØRELSE

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Gjesdal kommune Vedtatt av kommunestyret 01.10.2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Side 1 av 9 Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2013

Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2013 Saknr. 14/9711-1 Saksbehandler: Geir Aalgaard Brede Kristen Myhre Kari Mette Hoel Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2013 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med

Detaljer

Sandnes kommune eierstyring av selskaper

Sandnes kommune eierstyring av selskaper Sandnes kommune eierstyring av selskaper Sandnes- i sentrum for framtiden Romslig, modig og sunn. Sandnes har snaut 64 000 innbyggere Sandnes er Norges 8. største by Sandnes er en integrert del av Norges

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 1209/16 Arkivsaksnr.: 16/267-1 REVISJONSRAPPORT «SELSKAPSKONTROLL - EIERSKAPSFORVALTNING I GAUSDAL KOMMUNE»

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 1209/16 Arkivsaksnr.: 16/267-1 REVISJONSRAPPORT «SELSKAPSKONTROLL - EIERSKAPSFORVALTNING I GAUSDAL KOMMUNE» Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 1209/16 Arkivsaksnr.: 16/267-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus REVISJONSRAPPORT «SELSKAPSKONTROLL - EIERSKAPSFORVALTNING I GAUSDAL KOMMUNE» Vedlegg: Revisjonsrapport 19-2015; "Selskapskontroll

Detaljer

Eierstyring i Bærum kommune. Ole Kristian Udnes Folkevalgt opplæring

Eierstyring i Bærum kommune. Ole Kristian Udnes Folkevalgt opplæring Eierstyring i Bærum kommune Ole Kristian Udnes Folkevalgt opplæring 2015-2019 Bærums første Eierutvalg Perioden 2012 15: Torbjørn Espelien FrP Torill Hodt Heggen H Marianne Rieber-Mohn Ap Ole Kristian

Detaljer

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL... 2 1 Sammendrag og innledning...

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hemne kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hemne kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Hemne kommune Vedtatt i kommuenstyret sak 75/14 den 25.11.2014 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Eierskapskontroll av Optimus AS

Eierskapskontroll av Optimus AS R 11-2014 Selskapskontroll Optimus AS Forvaltningsrevisjon i Os kommune: Eierskapskontroll av Optimus AS Formålet med prosjektet er å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, utøver myndigheten

Detaljer