Lunner kommune. Eierskapspolitikk. for Lunner kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lunner kommune. Eierskapspolitikk. for Lunner kommune"

Transkript

1 Lunner kommune Eierskapspolitikk for Lunner kommune

2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Politikk for selskapsdannelse og selskapsform Politikk for eierutøvelse Politikk for krav til selskap Vedlegg Veiledning for eierstrategi Selskapsformer Aksjeselskap Interkommunalt selskap Kommunalt foretak Stiftelser Eierrollen Krav til eier Åpenhet Eierstyring skjer i generalforsamling/representantskap Utvikling av eierskap gjennom aksjonæravtaler og eiermøter Kommunen(e)s politiske eierskap Valg av styre prosedyre Styreinstruks Kjøreregler hvordan ta opp saker og behandle disse Dialog med eierrepresentanter Opplæring av styremedlemmer m.v Skille mellom eierrollen og kunderollen Utbyttepolitikk Krav til selskapet - samfunnsansvar Krav til selskapet - likebehandling av eierne Krav til selskapet - Ååpningsbalanse Krav til selskapet - styret med aktiv rolle i forhold til daglig ledelse og eiere 16 Krav til selskapet - eierskapsmelding Videre prosess Mal for eierstrategi Selskap Selskapets formål Virksomhet Økonomi Vurdering av kommunens eierskap Konklusjon Vedlegg 3: Oversikt over kommunens eierskap

3 1 Innledning Kommunalt eierskap i ulike virksomheter har lange tradisjoner. De tradisjonelle eierskapene har imidlertid gjennom årene endret karakter, jf. utviklingen i energiforsyningssektoren. I tillegg har kommunene i stadig større utstrekning tatt i bruk ulike selskapsformer for å ivareta bestemte interesser/behov, i stedet for å løse dette innenfor egen organisasjon. Denne utviklingen skaper behov for en mer bevisst politikk knyttet til kommunen som eier. Kommunene på Hadeland har besluttet å gå sammen om å utforme en felles overordnet eierskapspolitikk. At eierskapspolitikken er overordnet innebærer nødvendigvis at den vil være av generell karakter. Det er forutsatt at eierskapspolitikken skal følges opp med utarbeidelse av spesielle eierstrategier for de viktigste av kommunenes eierskap (selskap eller lignende). Eierskapspolitikken er en videreutvikling av et diskusjonsnotat som ble lagt fram til politisk behandling i de 3 kommunene vinteren 2009/2010. Notatet bygget i stor grad på et arbeid gjort av kommunene i Gjøvikregionen i januar I tillegg var det tatt utgangspunkt i anbefalinger bl.a. fra KS Eierforum. Innspillene fra den politiske behandlingen er forsøkt systematisert og innarbeidet i eierskapspolitikken. I utarbeidelsen har en også hentet inspirasjon og ideer fra andre kommuners tilnærminger til temaet; bl.a. fra Hamar kommunes system for eiermeldinger. Begrepet eierskap er anvendt i tråd med det bl.a. KS Eierforum benytter i sitt arbeid. En kunne ha sett for seg en noe utvidet definisjon som hadde betydd at også interkommunalt samarbeid etter kommunelovens kapittel 5 hadde vært omfattet. Her vises det imidlertid til at det i 2010 gjøres et arbeid for å avklare rammene for det interkommunale samarbeidet på Hadeland. I den sammenheng utvikles bl.a. en viljeserklæring og en rutinehåndbok for samarbeidet. 3

4 2 Politikk for selskapsdannelse og selskapsform. Lunner kommune vurderer eierskap i selskap, og etablering av nye selskap, som aktuelt når dette kan: Etablere en hensiktsmessig struktur for å løse kommunale oppgaver både lovpålagte og andre. Bidra til løsning av viktige samfunnsoppgaver. Bidra til å ivareta historiske verdier Bidra til næringsutvikling. Ved vurdering av eventuell opprettelse av selskaper skal det legges særlig vekt på: Sammenhengen med kommunens øvrige tjenesteproduksjon. Mulighetene for politisk styring. Kommunen skal i forbindelse med årlige eierskapsmeldinger (jf. punkt 5 og vedlegg 2) vurdere hensiktsmessigheten av kommunens eierskap. Ved valg av selskapsform skal bl.a. følgende legges til grunn: Virksomhetens formål. Eierstyringsbehov. Hvem som er medeiere. Forholdet mellom det offentlige og det forretningsmessige. Markedsmessige forhold og risiko. Konkurranseregelverket. Selskap som opererer med konkurransevirksomhet i tillegg til monopolvirksomhet, bør som hovedregel skille ut virksomheten for å unngå mistanke om muligheten for rolleblanding og kryssubsidiering. Organiseringen av konkurranseutsatt virksomhet bør så langt som mulig være ledelsesmessig, personalmessig og fysisk adskilt fra monopolvirksomheten. 4

5 3 Politikk for eierutøvelse Kommunalt eide selskap skal legge til rette for åpenhet om alle forhold som ikke må unntas offentlighet av konkurransemessige hensyn. Kravet til åpenhet gjelder også valg av styrerepresentanter og godtgjørelse til styret. Det skal være åpenhet om rådmannens og administrasjonens eventuelle rolle i selskapene. Eierstyring skal skje i det operative eierorganet; generalforsamling eller representantskap. Dette forutsetter at innkalling og saksdokumenter foreligger tidlig nok til at aksjonærene kan ta stilling til saker som skal behandles, herunder at eierrepresentantene, ved behov, får anledning til å drøfte sakene i egen kommune. Lunner kommune legger derfor til grunn at i selskap der kommunen er eier, sendes innkalling og sakliste til møter i det operative eierorganet ut minst 4 uker i forkant. Representanter til det operative eierorganet velges blant kommunestyrets faste medlemmer. Kommunestyret kan gi instrukser/signaler til sine representanter i det operative eierorganet. Disse representantene opptrer på vegne av kommunestyrets flertall og skal stemme likt. Lunner kommune ønsker primært at det skal inngås aksjonæravtaler e.l. for de selskap der en er eier. Hensikten med slike avtaler vil være å avklare: Sentrale målsetteringer med øvrige eiere. Eierspørsmål som for eksempel stemmerett, fordeling av styreplasser, innsynsrett, innskuddsplikt, forkjøpsrett m.m. I alle selskap der kommunen har vesentlig økonomisk eller politisk interesse, skal det avholdes årlige eiermøter. Møtene skal være arena for drøfting av felles strategi og utfordringer. Ordfører og rådmann deltar i eiermøter. De valgte eierrepresentantene skal inviteres til å delta. Selskapets styre skal være representert. Det skal føres referat fra alle eiermøter. Valg av styre og styreleder i aksjeselskap og interkommunale selskap skal fortrinnvis skje på grunnlag av en begrunnet innstilling fra en valgkomité. Valgkomiteen skal sammensettes for å speile eierandel. Styret bør sammensettes ut fra at det er et kollegialt organ, og medlemmene bør utfylle hverandre kompetansemessig. Styret skal sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser. For å unngå habilitetskonflikter, skal kommunens ledende politikere og kommunens toppledelse som regel ikke sitte i selskapsstyrer. Styremedlemmer i morselskap skal som hovedregel ikke sitte i styret til datterselskap. Alle som på tar seg styreverv for kommunale selskaper skal registrere vervene på Det bør utarbeides styreinstruks i alle selskap med vesentlig virksomhet (antall ansatte/omsetning mv). Dersom det skulle dukke opp saker som styremedlemmer i selskaper mener trenger politisk avklaring, men som ikke er av strategisk art, skal styremedlemmet kunne ta dette opp med ordfører. Ordfører vurderer henvendelsens karakter, og hvorvidt henvendelsen skal utløse politisk behandling. I vurderingen skal særlig vektlegges hensynet til styrets uavhengighet og ivaretakelsen av generalforsamling/representantskap som operativt eierorgan. 5

6 Rådmannen er ansvarlig for å saksbehandle eiersaker som skal til politisk behandling, jf. kommunelovens 23 nr. 2. Rådmannen er også ansvarlig for at det i administrasjonen finnes tilstrekkelig oversikt over, og innsikt i, de selskap kommunen er eier i. Som en del av opplæringen av folkevalgte, skal det i starten av hver valgperiode gjennomføres opplæring av kommunestyrets medlemmer om eierrollen generelt og om kommunens eierskap spesielt. Kommunens valgte representanter i selskapsorganer gis særskilt opplæring knyttet til deres rolle. Kommunen skal tydelig skille mellom kunde- og eierrollene i de selskap en er eier i. Dette gjelder også selskap som er opprettet kun for å løse kommunale oppgaver. I selskap der virksomheten har karakter av næringsdrift, og der formålet ikke er politisk, vil kommunen stille de samme krav til avkastning på investert kapital som en privat eier. For selskap som opererer innefor et marked, skal prinsippene for eventuell utbyttepolitikk klargjøres og deretter fremmes for eierorganet. I vurderingen skal følgende legges til grunn: Langsiktighet Samfunnsansvar Selskapets økonomiske situasjon Mulighet for alternativ avkastning på investert kapital 6

7 4 Politikk for krav til selskap Kommunalt eide selskap skal opptre som ansvarlige samfunnsaktører og være seg bevisst sitt samfunnsansvar. Samfunnsansvar omfatter bl.a. hensynet til lokalsamfunn, ansatte, miljø, menneskerettigheter, likestilling, lønns- og bonusordninger mv. Selskapenes samfunnsansvar skal omtales i årsrapporten. Samfunnsregnskap bør framlegges. Kommunalt eide selskap skal videre være seg bevisst sitt forretningsmessige ansvar, noe som innebærer at en sikrer eierne en rimelig avkastning på den kapital som er stilt til disposisjon. Aksjonærer i selskap der kommunen er eier skal likebehandles og gis tilgang til samme informasjon av betydning for utøvelse av eierskapet. Åpningsbalansen i nye selskap skal være tilpasset selskapets oppgaver og den strategi som ligger til grunn for opprettelsen av selskapet. Styret i kommunalt eide selskaper skal hvert sette opp en plan for sitt og daglig ledes arbeid. Planen skal også inneholde en egenevaluering av egen og daglig leders kompetanse og arbeid. 7

8 5 Vedlegg 5.1 Veiledning for eierstrategi Selskapsformer Det er i hovedsak 3 muligheter som er aktuelle for kommunene ved utskilling av virksomhet i egne selskaper. Dette er aksjeselskap, interkommunalt selskap og kommunale foretak. Disse selskapsformene vil kort bli omtalt i det følgende. I tillegg vil og stiftelser også bli omtalt Aksjeselskap Et aksjeselskap kan eies av en kommune alene eller sammen med andre kommuner, fylkeskommuner eller private rettssubjekter. Selskapsformen er regulert i lov av 13. juni 1997 nr. 44 (aksjeloven). I et aksjeselskap har eierne begrenset økonomisk risiko for selskapets forpliktelser. Selskapets øverste eierorgan er generalforsamlingen. I aksjeselskap med flere enn 200 ansatte skal det velges bedriftsforsamling, med mindre det avtales mellom selskapet og et flertall av de ansatte, eller en fagforening som representerer en tredel av de ansatte, at det selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling. Kilde: Hamar kommune Eiermelding del Interkommunalt selskap Et interkommunalt selskap kan bare eies av kommuner, fylkeskommuner eller andre interkommunale selskap. Selskapsformen er regulert i lov av 29. januar 1999 nr. 6 (IKSloven). I et interkommunalt selskap har eierne samlet sett et ubegrenset ansvar for selskapets forpliktelser. Selskapets øverste eierorgan er representantskapet. 8

9 Kilde Eiermelding for Hamar kommune del Kommunalt foretak Dersom kommunestyret ønsker å gi en virksomhet en noe mer selvstendig stilling, kan det etablere et styre etter kommunelovens kapittel 11 som kommunalt foretak. Foretaket er ikke egen juridisk person, men del av kommunen som rettssubjekt. Kommunen hefter for foretakets forpliktelser. Kommunale foretak har ikke særskilt eierorgan på linje med aksjeselskaper og interkommunale foretak. Daglig leder står i linje under styret, som igjen er underlagt kommunestyret. Rådmannen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet overfor foretakets daglige leder, men kan be om utsatt iverksettelse av vedtak/beslutninger slik at sakene kan forelegges kommunestyret. Kilde Eiermelding for Hamar kommune del 1 9

10 5.1.5 Stiftelser Kommuner står fritt til å etablere stiftelser. Stiftelsesformen er regulert i lov av 15. juni 2001 nr. 59 (stiftelsesloven). Stiftelser er selvstendige rettssubjekt. I motsetning til andre selskaper har stiftelser ingen eiere. Stifterne står heller ikke fritt til å løse opp en stiftelse dersom de skulle ønske det. Det følger videre av dette at stifterne ikke har noen mulighet for å utøve eierstyring. Et styre i en stiftelse har som sin oppgave å fremme stiftelsens formål Eierrollen Kommunestyret som kommunens øverste politiske organ, er eier av de kommunale selskapene på vegne av kommunen. Som kommunens eierorgan har kommunestyret som oppgave å ivareta de verdiene som forvaltes gjennom eierskapene, til beste for innbyggerne i kommunen. For mange vil rollen som eier være uvant. Det er derfor viktig at en tar en diskusjon om hva rollen innebærer i praksis. På det generelle plan kan vi si at krav til eierrollen bør være: At det utøves et synlig og tydelig eierskap At det utøves et ryddig og profesjonelt eierskap At det utøves et samordnet og forutsigbart eierskap I det etterfølgende vil en gå nærmere inn på ulike deler av hvordan dette kan konkretiseres; først gjennom krav til eier og deretter til selskapet (styret/daglig leder) 10

11 5.1.7 Krav til eier Det er viktig å komme fram til noen generelle retningslinjer for utøvelse av eierstyring. Dette fordi kommunene ofte har et annet utgangspunkt for sitt eierskap enn private. I tillegg er en ofte i en situasjon med flere eiere, både kommunale og private Åpenhet Kommunene selv er undergitt strenge krav til åpenhet om sin virksomhet, særlig gjennom reglene om dokumentoffentlighet i offentleglova, reglene om åpne møter og krav til aktiv informasjonsvirksomhet i kommuneloven. Kommunalt eierskap innebærer bruk av offentlige midler, og selskapet utfører i en del tilfelle oppgaver kommunen tradisjonelt gjør innen egen organisasjon. Det tilsier stor grad av åpenhet Eierstyring skjer i generalforsamling/representantskap I selskaper der kommuner har vesentlig del av eierskapet, og hvor det gjerne er valgt politikere i styret, har en tidvis sett en sammenblanding av rollen som folkevalgt og valgt representant i selskapets organer. For å sikre god selskapsstyring i de selskaper kommuner er medeiere i, på linje med andre selskaper, bør en gjennomgå arbeidsdelingen mellom selskapets ulike organer. Arbeidsdelingen mellom eierne som sådan og styret og administrasjon bør være rimelig klar og forutsigbar for å sikre gode resultater. Det må være eierne som fastsetter overordnede mål og strategier for selskapet og rammene for dets virksomhet. Styret sammen med administrasjonen må arbeide med å realisere disse målene på best mulig måte for selskapet. Dette innebærer at eierne må utøve sin styring på en slik måte at det ikke svekker styret og daglig ledelse fra å gjøre sin jobb best mulig. Eierstyringen må derfor foregå på en ryddig måte og i de organer som er vedtektsfestet for dette enten det er generalforsamling eller representantskap Utvikling av eierskap gjennom aksjonæravtaler og eiermøter For å tydeliggjøre hva eierne vil med sitt eierskap, og for å sikre enighet og langsiktighet i de overordnede mål og strategier for selskapet, kan det være behov for mer enn møter i generalforsamling og representantskap. En måte å tømre fast slike mål og strategier på er å inngå aksjonæravtaler mellom alle eller vesentlige deler av aksjonærene (ulike former kan også praktiseres for andre selskapsformer), der en fastlegger en del prinsipper for selskapet. Dette vil gi retning og forutsigbarhet for styre og daglig ledelse, samt skape ro og orden i forholdet mellom eierne. Slike avtaler gjelder som regel over noe tid. Det kan derfor være behov for en mer regelmessig og tett dialog mellom eierne og mellom eierne og selskapets styre og ledelse. En praktisk måte å få dette til på er å arrangere eiermøter på regelmessig basis eller ved særlige behov Kommunen(e)s politiske eierskap En spesiell problemstilling knyttet til eierstyring av kommunale selskaper er de ulike politiske syn på saker, med utgangspunkt i at kommunestyret er sammensatt nettopp med bakgrunn i ulike politiske syn. Det er derfor viktig å understreke at kommunen er én eier i selskapet og taler med én tunge om hva kommunens syn er. For å sikre god og langsiktig styring av selskaper vil det være uheldig om de overordne mål for selskapet endret seg ofte med 11

12 bakgrunn i skiftende politiske flertall og stemninger i kommunestyret. God eiersstyring vil derfor kreve at det søkes utviklet en policy som har forholdsvis bred og stabil oppslutning i kommunestyret. Videre kreves det at de som representerer kommunen i selskapets organer respekterer hva som er kommunens syn selv om de personlig ikke fullt ut deler dette synet. Noe av de samme problemstillinger gjelder også der det er flere eiere. Dette bør søkes løst gjennom aksjonæravtaler og eiermøter, jf. over Valg av styre prosedyre Eieren skal gi klare mål for selskapet, og styret er ansvarlig for realisering av målene. Styrets kjerneoppgaver følger av særlovgivningen for selskapstypen, og gjennomgående er at styret utøver løpende ledelse og er ansvarlig overfor eierne med hensyn til prioriteringer. Styret må bestå av personer som samlet har den kompetansen som fremmer formålet med selskapet. Rollen som styremedlem er forskjellig fra rollen som folkevalgt. Styrevervet er et frivillig, personlig verv. Et styremedlem representerer bare seg selv, ikke eierne. Styremedlemmet skal med andre ord forvalte selskapets samlede interesser til beste for eierne. Det er praksis for at styrene består av folkevalgte og/eller eksterne. De eksterne er personer som har kompetanse innenfor virksomhetsområdet og/eller fra næringslivet. Hensikten er å sette sammen et styre basert på erfaring og kompetanse. Stortinget har vedtatt å endre forvaltningslovens regler om habilitet ( 6 første ledd, bokstav e) for folkevalgte som innehar styreverv. Endringen innebærer at daglig leder og styremedlemmer blir inhabile når saker som gjelder selskapet skal behandles i folkevalgte organer, selv om selskapet er fullt ut eid av stat eller kommune. I henhold til IKS-loven er det krav om at det blant styremedlemmene skal være tilnærmet 40 % av hvert kjønn. Stortinget har i juni 2009 vedtatt at aksjeselskaper med 2/3 kommunal eierandel eller mer skal omfattes av kravet om kjønnsbalanse i styrene Styreinstruks I aksjeselskaper med ansattvalgte styremedlemmer, skal styret ha en styreinstruks. Dette kan også utferdiges for interkommunale selskaper (som er etablert etter IKS-loven). Instruksen skal gi interne retningslinjer for styrets arbeid innad, og styrets fremtreden utad. For eksempel kan styreinstruksen si at kjennskap til interne diskusjoner og saker som ikke er ferdigbehandlet, forblir innad i styret. Det er vanlig at styreleder uttaler seg på vegne av styret når saker er ferdig behandlet. Dette er ikke til hinder for at et styremedlem når som helst kan be daglig leder gi styret nærmere redegjørelse for en sak Kjøreregler hvordan ta opp saker og behandle disse For å sikre at selskapene drives i tråd med de forventninger og mål som kommunestyret har lag til grunn, er det viktig med en god og tillitsfull dialog mellom selskap og eiere og styremedlemmer og eiere. Selv om styremedlemmer er valgt av eierne, har de som sin primæroppgave å ivareta selskapets interesser, dog innenfor de rammer og signaler som eierne gir gjennom vedtak i formelle organ. 12

13 Utover aksjonæravtaler og formaliserte eiermøter, kan det enkelte styremedlem ha behov for å diskutere saker og temaer som ikke er av strategisk art, men som likevel kan medføre politiske problemstillinger. For å ivareta dette hensynet har Sandnes kommune som eksempel vedtatt at formannskapet skal ha en funksjon i de tilfeller hvor det er behov for avklaringer i forkant av styremøter i selskapet. Kommunen har også lagt til grunn følgende kjøreregler for de valgte representantenes roller: a. De valgte representantene skal ivareta kommunens interesser gjennom en aktiv deltagelse i selskapenes eierorgan b. I styrene løses oppgaver til beste for selskapets utvikling og i samsvar med eiernes krav c. Der det er mer enn en representant valgt av bystyret i Sandnes skal det utpekes en fraksjonsleder som har særlig ansvar for koordinering i forkant av eiermøter i selskapet d. I enkeltsaker av prinsipiell eller av stor betydning kan bystyre og/eller formannskapet instruere representantene Når styrerepresentantene melder behov for avklaring, skiller Sandnes kommune på sakens karakter når det gjelder politiske avklaringer i forkant av møter i selskapene Innmelding av sak Avklaring Tilbakemelding Representanten melder inn sak til ordføreren senest fredag før formannskapet Representanten melder inn hastesak til ordfører Representanten melder spørsmål om en sak til oppklaring Ordfører er ansvarlig for nødvendig avklaring. Ordfører skal i slike saker så langt det er mulig søke råd hos partienes gruppeledere. Rådmannen bistår ordfører Ordfører er ansvarlig for nødvendig avklaring. Ordfører skal i slike saker så langt som mulig søke råd hos partienes gruppeledere. Rådmannen bistår ordfører. Sekretariatsfunksjon hos rådmann (fast kontakt) Blir sak under eventuelt for åpen eller lukket dør i formannskapet. Formannskapet foretar den nødvendige avklaring og skal i neste møte få en tilbakerapportering på utfallet. Ordfører gir svar til representanten. Svaret er kommunens råd/svar på saken. Rådmannen gir svar Dialog med eierrepresentanter For å gjøre det mulig for de folkevalgte representantene å henvende seg med spørsmål knyttet til eierskapsspørsmål, og få kvalifiserte svar, vil det være viktig at kommunen har egen kompetanse på selskapenes virksomhet. Kommunen bør: a. Ha oversikt over selskapene med tilhørende formål, vedtekter, selskapsavtaler, tjenesteavtaler og lovverk som holdes à jour b. Ha oversikt over selskapenes årsrapporter og årsregnskap, samt budsjettdokumenter 13

14 c. Yte bistand till de valgte representantene og bistå ordfører i forhold til faglige avklaringer d. Ha en fast kontaktrutine med administrasjonen i de øvrige eierkommunene, med vekt på selskaper av stor betydning for kommunen med fokus på kompetanseutvikling knyttet til kommunens eierskapsrolle og gjennomføring av de oppdrag som kommunestyret har pålagt Opplæring av styremedlemmer m.v. Det er flere eksempler på uheldig sammenblanding og sviktende kompetanse når det gjelder kommunal styring og forretningsdrift. Eier har ansvar for å sikre at styret besitter den nødvendige kompetansen, men styret selv har også et selvstendig ansvar for jevnlig å vurdere egen kompetanse Skille mellom eierrollen og kunderollen Kommunenes hensikt med å danne selskaper er i stor grad å etablere en hensiktsmessig struktur for å løse kommunale oppgaver både lovpålagte og andre. I noen sammenhenger er det uproblematisk å skille eier- og kunderollen. I andre sammenhenger er det langt mer krevende både for selskapet og eierkommunen(e). Bevisstheten omkring eier-/kunderolleproblematikken må være til stede både hos kommunen som eier og i styret og ledelsen av selskapet. Eierrollen: Generelt bør eierrollen håndteres gjennom selskapets øverste myndighet (representantskap eller generalforsamling) og eventuelt på andre arenaer hvor kommunen(e) velger å ta opp eierrollen og eierskapsforventningene. Rammene for selskapets drift, strategier og forventninger bør være tydelige. Dette kan framkomme på ulike måter, eksempelvis: I selskapsavtalen som er godkjent av alle eiere I strategidokumenter som godkjennes av øverste myndighet (eventuelt helt tilbake til kommunestyret) Gjennom godkjenning av budsjetter og handlingsplaner Oppsummert: Det bør stilles krav til eierrollen i et hvert selskap uavhengig av organisasjonsform og funksjon. Kommunen(e) må være bevisst sitt eierskap. Der flere er eiere i samme selskap, må eierne samordne seg, både gjennom formelle avtaler og gjennom løpende dialog. Kunderollen Et av hovedformålene ved etablering av selskaper, vil være å oppnå positive fordeler for kommunen. Det må ligge en bevissthet knyttet til dette. I tillegg bør det ligge formaliserte avtaler til grunn for selskapets leveranser til kommunen. Erfaringene tilsier at det er viktig med tydelighet om kommunens rolle som kunde. Dette gjelder både innad i selskapet (leverandøren) og i den enkelte kommune (kunden). Over tid vil kommunens behov som kunde kunne endre seg. Dette er det viktig å være seg bevisst både for kommunen og selskapet, herunder det å ha nødvendig dialog som grunnlag for justering av tidligere inngåtte avtaler. 14

15 En annen problematikk knyttet til kunderollen er forholdet til anskaffelsesregelverket. I hvilken utstrekning kommunen kan kjøpe direkte av eget selskap (egenregi) som et alternativ til å utføre oppgaven selv? Ved etablering eller revidering/gjennomgang av selskapet, må dette avklares. Selskapet bør legge opp sin virksomhet slik at den imøtekommer disse problemstillingene på best mulige måte. Eieren (kommunen) på sin side må opptre ryddig, og innenfor regelverket. I noen sammenhenger er det opplagt at eget selskap ikke kan prefereres. I andre sammenhenger vil det være mulig i større eller mindre grad. I slike tilfeller bør dette utnyttes, jf. kommentarene ovenfor om at kommunenes hensikt med opprette selskaper er å oppnå fordeler (økonomiske, faglige osv). For å unngå uheldige situasjoner, bør kommunene være ryddige på hvem som ivaretar henholdsvis eierrollen og kunderollen Utbyttepolitikk Utbytte vil i all hovedsak være avgrenset til å gjelde selskaper som driver forretningsmessig og da i all hovedsak aksjeselskaper. Utbyttepolitikken bør bygge på følgende: Eierens krav til lønnsomhet for selskapet Selskapets forutsetninger for å tjene penger Krav og forventninger til selskapets avkastning, egenkapital og soliditet Utbyttet skal være av selskapets skapte resultat Langsiktighet Hensikten med å liste opp disse momentene er primært å vise at utbyttepolitikken må bygge på selskapets langsiktige forutsetninger for å kunne levere overskudd og ikke på eierens (akutte) behov for inntekter. I vurderingen av utbyttepolitikken skal også inngå avkastning/renter av ansvarlig lån. Det er imidlertid viktig at det stilles krav fra eieren til selskapet. Langsiktighet og forutsigbarhet er viktig for at de som leder forretningsvirksomheten skal ha tydelige rammer for sitt arbeid og mulighet til å nå målsettingene som eieren fastsetter Krav til selskapet - samfunnsansvar Det stilles i dag krav om at driften av alle selskaper skjer med samfunnsansvar som grunnlag. Dette kravet gjelder selvsagt ikke minst de offentlig eide selskapene. Kravene gjelder både arbeidsforhold i virksomheten og forhold til det ytre miljø og andre etiske spørsmål. Når det offentlige er eier, er dette motivert i å yte god service til innbyggerne. Innbyggernes beste må alltid være en del av det samfunnsoppdrag selskapet har. Kommunale selskaper må også være seg meget bevisst hvordan deres virksomhet påvirker kommunens omdømme i befolkningen og den større offentlighet Krav til selskapet - likebehandling av eierne For å sikre en god utvikling av selskaper med flere eiere, er det viktig at både større og mindre eiere føler et forpliktende eierskap. Det følger også bl.a. av aksjeloven og god selskapsskikk 15

16 at eierne skal behandles likt. Dette gjelder særlig tilgang på viktig informasjon om selskapets utvikling og resultater Krav til selskapet - Ååpningsbalanse Selskapets åpningsbalanse skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets situasjon. Virkelig verdi legges til grunn, men uansett bruk av metodevalg, bør det vurderes om estimert verdi er i samsvar med en verdisetting basert på framtidige kontantstrømmer. Selskapet bør ha en egenkapital som er tilpasset mål, strategi og risikoprofil Krav til selskapet - styret med aktiv rolle i forhold til daglig ledelse og eiere Styret tilrettelegger for at flest mulig eierrepresentanter kan delta på møter i eierorganet (representantskap, generalforsamling). Styret og daglig leder har plikt til å delta. Samhandling mellom kommunestyret og oppnevnt eierorgan innenfor selskapslovgivningen er ikke regulert. Styret må være tydelig overfor daglig ledelse gjennom å stille krav til ledelsen og følge opp disse. Styret skal fastsette en årlig plan for sitt arbeid med vekt på mål, strategi og gjennomføring med klare roller for styret (styreleder) og daglig ledelse. Krav til selskapet - eierskapsmelding For å gi oversikt over, og bevisstgjøring på, kommunens eierskap bør det hvert år utarbeides en eierskapsmelding. En slik melding vil også gi grunnlag for å drøfte konkret de ulike selskapene. I eierskapsmeldingen samles en del nøkkeldata, og det trekkes opp spesielle problemstillinger som det enten fra selskapets, eller fra kommunens side, anses som viktig å avklare. Mal for eierskapsmelding følger som vedlegg 2. 16

17 Videre prosess Eierskapspolitikken, slik den nå foreligger, forutsetter endringer i prosedyrer, bl.a. i forbindelse med kommunens valg av representanter til selskapsorganer. En legger derfor til grunn at eierskapspolitikken skal være fullt innfaset ved utgangen av Som en oppfølging av eierskapspolitikken forutsettes det utarbeidet eierstrategier for kommunens eierskap. Mal for eierstrategi og oversikt over eierskap følger som henholdsvis vedlegg 1 og 3. For enkelte selskap, der en har felles eierskap, vil det være aktuelt at kommunene på Hadeland i fellesskap utarbeider eierstrategier. En legger til grunn at arbeidet med eierstrategier vil kunne fullføres innen utgangen av første halvår Første utgave av eierskapsmelding for. kommune forutsettes derfor framlagt høsten Kilder: Eierskapspolitikk Notat for drøfting som grunnlag for kommunenes politikk (Gjøvikregionen, januar 2009) Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak (KS Eierforum, september 2009) Styring og eierskap i kommunalt eide selskap(vibeke Resch-Knudsen, februar 2007) Eiermelding Hamar kommune delene I og II (henholdsvis av oktober 2009 og mars 2010) 17

Etterlevelse av felles eierskapspolitikk på Hadeland

Etterlevelse av felles eierskapspolitikk på Hadeland Selskapskontroll Etterlevelse av felles eierskapspolitikk på Hadeland Innlandet Revisjon IKS Rapport 1-2015 2015-227/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av prosjekt med formål å evaluere etterlevelsen

Detaljer

Eierskapsmelding 2012

Eierskapsmelding 2012 Hol kommune Eierskapsmelding 2012 Vedtak i Hol kommunestyre 13.12.2012 sak nr. 101/12 1. Hol kommunestyre tar eierskapsmelding 2012 til orientering. 2. Prinsippene, strategiene og handlingsplanen i eierskapsmeldingen

Detaljer

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL... 2 1 Sammendrag og innledning...

Detaljer

Hol kommune Eierskapsmelding 2014

Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Vedtak i kommunestyret, 26.11.14 sak nr. 81/14 1. Hol kommune tar eierskapsmelding 2014 til orientering 2. Prinsippene, strategiene og handlingsplanen i eierskapsmeldingen

Detaljer

Eierskapsmelding 2015. Rollag kommune

Eierskapsmelding 2015. Rollag kommune Eierskapsmelding 2015 Rollag kommune INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 Mål med eierskapsmeldingen...3 Oppbygging av eierskapsmeldingen...4 DEL 1 EIERSTYRING... 5 Kommunens forretningsdrift...5 Motivasjon

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx Eierskapsrnelding rjiu fllltjin1e 1 1. Innledning I de senere år er antallet kommunale selskap utenfor den ordinære kommunale organisering økt vesentlig.

Detaljer

KS Eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierforum Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak 1 Forord Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kommune-norge, og det er

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2010 gjorde kommunestyret bl.a. følgende vedtak:

FAUSKE KOMMUNE. I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2010 gjorde kommunestyret bl.a. følgende vedtak: SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Jour,a1postID: 10/3333 I Arkiv sakid.: 10/867 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskap Sak II nr.: 035/10 FORMANNSKAP I I Saksbehandler: Frank Bernardsen I Dato: 26.04.2010

Detaljer

Andebu kommunes eierskapspolitikk EIERSKAPSMELDING 2014

Andebu kommunes eierskapspolitikk EIERSKAPSMELDING 2014 Andebu kommunes eierskapspolitikk EIERSKAPSMELDING 2014 1. Innledning:... 2 2. Andebu kommunes eierskapsmelding... 3 2.1 Eierskapsmelding 2014... 3 2.2 Eier og selskapsdokumenter... 5 3. Andebu kommunes

Detaljer

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING SALTEN REGIONRÅD FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING FOR KOMMUNENE: BODØ, FAUSKE, MELØY, SALDAL, STEIGEN, GILDESKÅL, SØRFOLD, HAMARØY OG BEIARN Utkast 1 16.05.2014 ÅPENT, FORUTSIGBART, EFFEKTIVT

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Eierskapskontroll. Nærøysund Vekst AS. Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap

Eierskapskontroll. Nærøysund Vekst AS. Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap Eierskapskontroll Nærøysund Vekst AS Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Framgangsmåte... 3 2 Om selskapet... 3 2.1 Selskapsforhold og andre

Detaljer

Nome investeringselskap AS. Nome kommune 2015 :: 419 006

Nome investeringselskap AS. Nome kommune 2015 :: 419 006 Nome investeringselskap AS Nome kommune 2015 :: 419 006 Innhold Sammendrag... 2 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger... 5 1.2 Metode... 5 1.3 Kriterier... 6 1.4 Høring... 6 2 Fakta

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, eierrepresentanter, styrerepresentanter og administrasjonen i kommunen. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig

Detaljer

EIERSKAPSMELDING BIRKENES KOMMUNE

EIERSKAPSMELDING BIRKENES KOMMUNE EIERSKAPSMELDING BIRKENES KOMMUNE 1 Innhold 1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen... 3 1.1 Kommunestyrets vedtak... 3 1.2 KS Eierforums anbefaling om eierskapsmelding... 4 1.3 Arbeidsmetode... 4 1.4 Første

Detaljer

Møteinnkalling. Fra administrasjonen: LUlkd Li - Unni Wetlesen politisk sekretær

Møteinnkalling. Fra administrasjonen: LUlkd Li - Unni Wetlesen politisk sekretær Nore og Uvdal kommune m NUmEDAL DDR LA LO ER DAL Møteinnkalling Saksnr: 22-30 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 13:00 Fra administrasjonen: Notat Områdeplan

Detaljer

Eiermelding Berlevåg kommune 2011

Eiermelding Berlevåg kommune 2011 Eiermelding Berlevåg kommune 2011 Vedtatt av kommunestyret 16. juni 2011 1 Ordførers forord Rammevilkårene og innholdet i en kommunal tjeneste vil noen ganger gjøre at det synes naturlig å organisere tjenesten

Detaljer

Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak

Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Gjennomgang av Trysil kommunes selskap... 6 2.1 Kategorisering av eierskap... 6 2.1.1 Finansielt eierskap... 6 2.1.2

Detaljer

Eierskapsmelding 12.04.2010. Aurskog-Høland kommune

Eierskapsmelding 12.04.2010. Aurskog-Høland kommune Eierskapsmelding 12.04.2010 Aurskog-Høland kommune Vedtatt av Aurskog-Høland kommunestyre 3. mai 2010 sak nr. 25/2010 2 1. Innledning Kommunene har stor frihet til å organisere tjenestene slik det er hensiktsmessig,

Detaljer

Eiermelding Båtsfjord kommune 2011

Eiermelding Båtsfjord kommune 2011 Eiermelding Båtsfjord kommune 2011 Foreløpig versjon 20.03.2011 1 Ordførers forord Kommunesektoren har lange tradisjoner med å etablere selskaper. Selskapsorganisering er et virkemiddel for utøvelse av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK 2009/14.

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK 2009/14. SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2009/1259 Klassering: Saksbehandler: Torunn Austheim EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK

Detaljer

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Skien Dalen Skipsselskap AS Nome kommune Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger...1 1.2 Metode...1 1.3 Høring...2 2 Fakta

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 23.11.2010 Tidspunkt: 17:00

Side 1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 23.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Dato: 23.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Bystyresalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Eiermelding for Sørum kommune. Vedtatt av Sørum kommunestyre 2006, senere vedtatt i revidert versjon

Eiermelding for Sørum kommune. Vedtatt av Sørum kommunestyre 2006, senere vedtatt i revidert versjon Eiermelding for Sørum kommune Vedtatt av Sørum kommunestyre 2006, senere vedtatt i revidert versjon 2015 Vedtaks- og endringsprotokoll, eiermeldingens del 1 Vedtatt/endret av Dato og/eller saksnummer Sørum

Detaljer

Innhold. Del I Eierstyring... 5. Del II Selskapene i konsernstrukturen... 28

Innhold. Del I Eierstyring... 5. Del II Selskapene i konsernstrukturen... 28 Innhold Del I Eierstyring... 5 1.1 Innledning... 5 Bakgrunn for eierskapsmeldingen...5 Forbedringer av eierskapsutøvelsen interkommunalt samarbeid...6 Oppbygning av eierskapsmeldingen...6 1.2 Selskapsformer...

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

SAMMENDRAG... 5 1 INNLEDNING... 7 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger... 7 1.2 Metode... 7 1.3 Høring... 8

SAMMENDRAG... 5 1 INNLEDNING... 7 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger... 7 1.2 Metode... 7 1.3 Høring... 8 (ABC AS/IKS) ii Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 5 1 INNLEDNING... 7 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger... 7 1.2 Metode... 7 1.3 Høring... 8 2 FAKTA OM SELSKAPET OG OM EIER... 9 2.1 Om selskapet...

Detaljer

Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015

Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015 Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015 01.06.14 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Prinsipper for godt eierskap... 3 3. Valg av selskapsform styringsmuligheter... 5 3.1. Aksjeselskaper

Detaljer

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS.

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS. VEDLEGG 1 KOMMUNALT EIERSKAP Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Rådmann Levekår Miljø Stab Adm. tj. Kommunale Foretak (KF) Interkomm. Samarb. ( 27) Interkomm. Selskap (IKS) Aksjeselskaper

Detaljer