Strategi for utvikling, styring og forvaltning av selskaper hvor Vestby kommune har eierinteresser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi for utvikling, styring og forvaltning av selskaper hvor Vestby kommune har eierinteresser"

Transkript

1 Vestby kommune Strategi for utvikling, styring og forvaltning av selskaper hvor Vestby kommune har eierinteresser EIERMELDING Ajour pr 19/8-15

2 Forord Vestby kommune tar sin oppgave som eier med stort alvor, og denne eiermeldingen er et viktig redskap. I eiermeldingen vil Vestby kommune synliggjøre sin kommunikasjon medog forhold til selskaper kommunen eier alene og sammen med andre kommuner. Vestby kommune eier flere selskap i fellesskap med kommunene i Follo, men også utenfor Follosamarbeidet. MOVAR IKS er eksempel på et selskap Vestby kommune eier sammen med kommuner sør for oss. Vestby kommune ønsker å framstå som en aktiv pådriver for å etablere felles prinsipper for strategisk eierstyring i selskaper vi eier sammen med andre. Ett slikt viktig prinsipp er valg av styremedlemmer og hva som skal være eiers grunnlag for å velge disse. Selskapsorganisering er et virkemiddel for utøvelse av tjenesteproduksjon på en annen måte enn innenfor forvaltning. Selskapsorganisering forutsetter at Vestby kommunes folkevalgte utøver kommunens eierskap og eierstyring innenfor de juridiske rammer som regulerer aksjeselskaper og interkommunale selskaper. Kommunens eiermelding skal bidra til å sikre at Vestby kommune fremstår som en ryddig, tydelig og samfunnsansvarlig eier og til å være fundamentet i godt politisk arbeid overfor selskapene. Vestby kommunes eierstyring skal fokusere på integritet og god forståelse av den politiske eierrollen. Kommunens etiske retningslinjer skal ligge til grunn for eierskapet. Eiermeldingen er et tverrpolitisk dokument som skal bidra til å gjøre Vestby kommunes eierutøvelse mer åpen og effektiv. Eierstyringen er samtidig et virkemiddel til å ivareta Vestby kommunes interesser. I rapporten "Rapport om selskapskontroll Vestby kommune - Forvaltningen av kommunens eierinteresser", datert 29. april 2014, påpekes hva Vestby kommune er gode på innen emnet eierskap, og hva Vestby kommune er mindre gode på. Rapporten munner ut i anbefalinger som kommunen bør vektlegge i sterkere grad i neste valgperiode. Anbefalingene tas med i denne revideringen av eiermeldingen og understrekes særskilt. Eierstrategi overfor enkeltselskap er én av disse anbefalingene. Hvordan vi som eiere kan tydeliggjøre hvilke forventninger vi har til de enkelte selskap, mener jeg vi bør vektlegge i den kommende perioden. Vestby, 19. august 2015 John A Ødbehr/s Ordfører

3 3 Innholdsfortegnelse Forord 2 Vedlegg 5 1. Innledning 6 2. Formålet med eierskapet Kommunen som eier - eierstrategier Opplæring av eierrepresentanter Selskapsavtale Eieravtale Vedtekter Eiermøte Fullmaktstruktur Kontrollutvalgets ansvar 9 3. Etikk Etiske retningslinjer og omdømme Styresammensetning, styreansvar og styrets arbeidsform Generelt Valg av styre Opplæring av styremedlemmer Styrets arbeidsform Styreinstruks Plan for styrets arbeid Styrets interessenter Habilitet Fastsettelse av styrehonorar Styrets forhold til daglig leder Fastsettelse av lønn til daglig leder Fastsettelse av selskapets budsjett 14

4 4 5. Roller og ansvar Kommunestyrets rolle og ansvar Formannskapets roll og ansvar Ordførerens rolle og ansvar Den enkelte folkevalgtes rolle og ansvar Rådmannens rolle og ansvar Strategiarbeide i selskapene Rullering /revidering av eierskapsmeldingen 18 Vedlegg 1: Oversikt over selskaper og samarbeidsavtaler Vedlegg 2: Evaluering av styret og daglig leder Vedlegg 3: Offentlig støtte Vedlegg 4: Retningslinjer for valgkomité Vedlegg 5: Oversikt over de ulike organisasjonsformer Vedlegg 6: Begrepsavklaringer

5 5 1. Innledning Eiermeldingen skal danne grunnlag for en strategisk, aktiv og prinsipiell eierskapspolitikk hvor kommunens eierskap og samfunnsansvar blir synliggjort gjennom politisk styring av eierinteressene i kommunens selskap. 1 Eiermeldingen skal være et fundament for sammensetning av styrer med kompetanse ut fra de utfordringer selskapene står overfor, den skal bidra til at det stilles konkrete krav til styrene og at det etableres rutiner for å evaluere styrenes arbeid, samt bidra til at selskapene kjenner den posisjon og de holdninger kommunen har som eier. Når kommunen ønsker å utføre deler av tjenesteproduksjonen via interkommunalt samarbeid, er det fordi vi ønsker å: Etablere kompetanseenheter der dette er formålstjenelig Heve kvaliteten på tjenesten, drive mer effektivt og redusere kostnadene. 1.1 Eierskapspolitikk Med eierskapspolitikk forstås de overordnede premisser som kommunen har lagt til grunn for forvaltningen av sine selskaper og eierandeler. Dette omfatter bl.a. rutiner for rapportering, premisser for valg av styremedlemmer, vurderinger for valg av selskapsorganisering osv. Eierskapspolitikken utgjør rammeverket for kommunens eierstyring. 1 I valgperioden vil Vestby kommune være en mer aktiv eier. Kommunen vil ta initiativ til at selskapene kommunen er eier i, utvikler strategier for selskapet. Strategiarbeidet i selskapet skal skje i samhandling med Vestby kommune. Hvis eier ikke stiller krav og ikke har definert målsettinger for eierskapet, kan virksomhetene lett ha tilsvarende diffuse målsettinger. Uavhengig av eiermålsettingenes innhold må disse være klart kommunisert.

6 6 2. Formålet med eierskapet Kommunens eierstyring av selskaper skal utøves innenfor rammen av det lovverket som gjelder for den aktuelle organisasjonsform. Definerte overordnede prinsipper skal være tydelige og lett tilgjengelige, ikke bare for selskapets organer, men også for kommunens folkevalgte og innbyggere. Hvert enkelt selskap skal definere klart hva som er deres kjerneaktivitet og hva som er hensikten med selskapet Kommunen som eier Når oppgaver skilles ut i egne selskaper, vil det juridiske ansvaret for aktivitetene ligge i selskapene og selskapene vil være unntatt fra de alminnelige styringslinjene etter kommuneloven. Kommunen som eier bør likevel føre kontroll og tilsyn med hvordan eierskapet forvaltes. For å oppnå dette må det etableres et system for rapportering fra eierrepresentantene til kommunen. Fig 1: Illustrerer kommunelovens forvaltningsregime (til venstre for den røde streken) og at selskaper er selvstendige rettssubjekt (unntatt kommunalt foretak) Eierstrategier Selskapskontrollen i april 2014 anbefaler blant annet at kommunen tar initiativ til at selskapene legger større vekt på å utvikle eierstrategier. Kommunen skal utarbeide en langsiktig eierstrategi, der det angis konkrete mål og krav til resultater som samsvarer med selskapets formålsparagraf. På denne måten kan kommunen uttrykke hvilke forventninger kommunen har til selskapet. Der 2 FIKS: "Rapport om selskapskontroll Vestby kommune" april 2014, anbefaling pkt 2

7 7 Vestby kommune eier selskapet sammen med andre kommuner, vil Vestby kommune medvirke til at dette blir diskutert Opplæring av eierrepresentanter I Vestby kommune tar vi sikte på at vi skal gjennomføre opplæring i den politiske eierrollen det første året etter valget, samt at vi hvert år har en dag dedikert eierstyring. Denne årlige dagen kan kombineres med at selskapene også gis muligheten til å informere kommunestyret om strategi, utvikling og drift. Se for øvrig vedlegg Selskapsavtale For interkommunale selskap etter lov om interkommunale selskaper skal det opprettes en skriftlig selskapsavtale Eieravtale Eieravtalens hensikt er å regulere forhold mellom kommunene som eiere av selskapet om hvordan selskapet skal eies, samt å beskrive selskapets forpliktelser overfor eierne. Hensikten er videre at eieravtalen beskriver hvordan uenighet mellom kommunene som eiere av selskapet skal håndteres. Ved endringer i selskapsavtalen må denne til kommunestyrene for behandling. Dette kan være en tungvint prosess. Selskapsavtalen bør av denne grunn være så kortfattet som mulig (lovens minimum). Det er mange forhold som eierne i et IKS er opptatt av som ikke behøver å være beskrevet eller regulert i selskapsavtalen, og som med fordel kan reguleres på annen måte. Dette er gjerne forhold knyttet til eierstyringen av selskapet av mer praktisk art og som representantskapet bør fokusere på Vedtekter Enhver virksomhet/selskap skal vise sitt formål i vedtektenes, eller selskapsavtalens formålsparagraf. Det er derfor viktig at eierne gjennom formålsparagrafen gir styret et tydelig oppdrag. Formålsparagrafen skal vise styret hva eierne forventer at styret skal være opptatt av og utvikle virksomheten etter. Formålsparagrafen kan gjerne stå i en eieravtale/eierstategi. 2.6 Eiermøte Eiermøte etableres som en uformell arena hvor selskapets utvikling og strategi kan luftes, drøftes og diskuteres mellom representanter for eierne. Eiermøter må ikke forveksles med representantskapsmøter, siden eiermøter ikke fatter formelle vedtak. Eiermøte bør heller ikke legge føringer, eller gi signaler av en slik art at eiermøtet griper inn i styrets myndighetsområde og kompetanse. 3 Representantskap/Generalforsamling/Follorådet/eiermøte 4 IKS loven 4 5 AS: Aksjonæravtale/IKS: eieravtale

8 8 Deltakere på eiermøter kan variere ut fra agendaen på møtet, men det bør alltid inviteres til eiermøte av selskapet og selskapets ledelse/styret bør alltid være representert. I et selskap som eies av ulike demokratiske organ kan eiermøter være en god arena å ta opp saker på et uformelt nivå. Form og innhold på eiermøtet bestemmes ut fra hva som skal drøftes. Det viktige er at møtet har et uformelt preg og en uformell ramme. Det skilles gjerne mellom to typer eiermøter, eierinitierte møter og selskapsinitierte møter. I de tilfelle hvor eierne initierer til eiermøte, er det viktig at også selskapets ledelse er representert. Det er etter hvert blitt vanlig at spørsmål om som vedrører selskapets utvikling og strategi diskuteres uformelt på eiermøter hvor også rådmannen, styrets leder og daglig leder gjerne deltar i diskusjonene. 2.7 Fullmaktsstruktur Det er styret 6 som vil ha ansvaret for i skriftlig form å nedfelle retningslinjer for hvem som tegner selskapet. Fullmakt kan gis til daglig leder alene, daglig leder i fellesskap med annen betrodd person eller til styret. Kan gjerne stå i en eieravtale/eierstrategi 2.8 Kontrollutvalgets ansvar Etter kommuneloven 7 og forskrift om kontrollutvalg skal kontrollutvalget påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser, og at eierstyringen utøves i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 8 6 IKS loven 16 7 Se kommuneloven 77 femte ledd 8 Se forskrift om kontrollutvalg 14 første ledd

9 9 3. Etikk Kommunen er forvalter av felles ressurser og foretar prioriteringer og avveininger innenfor rammer som lovverk og økonomi gir. Kommunen er derfor avhengig av allmennhetens tillit. Det er ikke nok at den enkelte ansatte eller folkevalgte kjenner til bestemmelser i lovverket og kommunens etiske retningslinjer, det må også stilles krav til å forstå følgene av egne handlinger 3.1 Etiske retningslinjer og omdømme Omdømme bygges innenfra gjennom atferd og handlinger. Høy integritet og etisk profil i styrets arbeid vil styrke virksomheten over tid. Kommunens etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte vil i denne sammenheng danne grunnlag for at det enkelte selskap i samarbeid med det enkelte styre utarbeider egne etiske retningslinjer som er tilpasset selskapet. De etiske retningslinjene bør blant annet inneholde: Identifisering av hvilke kjerneverdier selskapet skal stå for (kjerneverdier beskriver hvem vi er, hvordan vi jobber og kan for eks. være redelighet, åpenhet eller hvilke verdisett som styrer de daglige prioriteringene) Tiltak som ledelsen forplikter seg til å ha ansvar for Analyser av risikoen for ulovlige, irregulære og uetiske forhold i selskapet Som hovedregel 9 skal daglig leder gjennom sin lederstil forankre selskapets etiske regelverk i bedriftskulturen og evaluere de etiske retningslinjene årlig. Det vil påhvile ledelsen og styret å vise i praksis at retningslinjene etterleves. 9 Kommunen kan eie selskap som ikke har ansatte utover daglig leder

10 10 4. Styresammensetning, styreansvar og styrets arbeidsform 4.1 Generelt Kommuneloven, IKS-loven og aksjeloven 10 stiller krav til antall styremedlemmer. Antall styremedlemmer skal fremgå av vedtektene og selskapsavtalen. Valgperioden for et styremedlem er to år om ikke annet er tatt inn i vedtekter/selskapsavtale. Ansattvalgte styremedlemmer velges av og blant de ansatte. I denne sammenheng er det viktig å presisere at ingen av styrets medlemmer skal representere personlige enkeltinteresser, men samlet bidra med sin kompetanse inn i styret og som kollegium ivareta alle eiernes interesser. 4.2 Valg av styre - valgkomité Styrer i aksjeselskap og interkommunale selskap bør bestå av ikke aktive politikere. Styrer i 27 samarbeid og mer uformelle samarbeid bør bestå av fagpersoner i kommunens administrasjon. Dersom kommunen oppretter heleide aksjeselskap skal generalforsamlingen bestå av formannskapet. Med aktive politikere menes kommunestyrerepresentanter og vararepresentanter. Det avgjørende bør være hva slags oppgaver det enkelte styret har og hvilken kompetanse det er nødvendig med av hensyn til selskapets drift og utvikling. Vestby kommune vil som eier i egne selskap påse at det etableres en valgkomité med mandat og tilhørende skriftlige retningslinjer. 12 Valgkomiteen oppnevnes av generalforsamlingen/representantskapet og som hovedregel ledes av dennes leder. 13 For styrer i offentlig eide selskaper er det regler for å sikre kjønnsbalanse i styrene. 14 Dette gjelder for selskaper der Vestby kommune har eierinteresser og skal vektlegges ved valg av styrer. Ved utvelgelsen av kandidater til styreverv i selskaper Vestby kommune har eierinteresser, skal følgende punkter vektlegges: Hva sier valgkomiteens mandat for dette selskapet? Hvilken kompetanse må styret kompletteres med i denne perioden? Er det en bestemt type erfaring som er viktig for selskapet nå og i nær framtid? Er det spesielle holdninger og/eller personlige egenskaper vi mener styremedlemmene bør ha? Følgende generelle kompetansekrav bør stilles til styremedlemmer i selskap der Vestby kommune har eierskap: God økonomisk innsikt Innsikt i selskapets virksomhet og kunnskap om tjenesteområdet Personlig integritet Lojalitet mot selskapet og styrets beslutninger 10 Kommuneloven 65, IKS-loven 10 og aksjeloven 6-1 stiller krav til antall styremedlemmer, blant annet ut fra størrelsen på selskapet. Som utgangspunkt skal et selskap ikke ha et styre med færre enn tre medlemmer, men det er ikke noen øvre grense for hvor mange medlemmer et styre kan bestå av. 11 FIKS "Rapport om selskapskontroll Vestby kommune", 29. april 2014, pkt 4.14 Hvem bør velges til selskapsstyrer. 12 FIKS "Rapport om selskapskontroll Vestby kommune", 29. april 2014, anbefalingene pkt 3. og 4. Oppsummert: Vestby kommune har i perioden ikke etterlevet egne retningslinjer for valg av styremedlemmer; bør endres i neste valgperiode.

11 13 Se også pkt 4.8 i eiermeldingen 14 IKS loven 10 11

12 12 Hvis vedkommende er aktiv folkevalgt i Vestby kommune: Kunnskap om habilitetsreglene, nærmere beskrevet i forvaltningslovens paragraf 6 God gjennomføringsevne Styrekompetanse Forståelse for hvordan styringssystemene i Vestby kommune fungerer 4.3 Opplæring av styremedlemmer Det bør gjennomføres kompetansehevende tiltak 15 i forbindelse med valg av nye styremedlemmer. Slik opplæring kan med fordel gjøres i samarbeid med andre kommuner når det gjelder de interkommunale selskapene. 4.4 Styrets arbeidsform Styret har det overordnede ansvaret for drift og utvikling av et selskap. Styrets arbeidsform må være forsvarlig, slik at det i størst mulig utstrekning treffer veloverveide beslutninger. Styrets hovedoppgaver kan deles opp i følgende fire kategorier: Strategioppgaven Kontrolloppgaven Organiseringsoppgaven Egenoppgaven Aksjeloven setter rammer for en rekke saksbehandlingsregler som styret må følge i aksjeselskap. IKS-loven gjelder i interkommunale selskap, men aksjeloven angir noen viktige rammer som har gyldighet også for IKS 4.5 Styreinstruks Aksjeloven stiller krav til at det skal etableres styreinstruks i selskaper hvor ansatte kan kreve styremedlem 16, dvs. hvor det er mer enn 30 ansatte. I aksjeselskaper hvor de ansatte gis mulighet til å velge styremedlem selv om det ikke er hjemlet i loven, skal det allikevel utarbeides styreinstruks. Tilsvarende regler gjelder ikke for styrer i IKS. Kommunen ønsker imidlertid at det skal utarbeides styreinstruks også for IKS Plan for styrets arbeid Styret skal i begynnelsen av sin styreperiode utarbeide en plan for styreperioden der det spesifiseres hva styret, daglig ledelse og selskapet skal utføre. Denne planen skal være konkret og den skal evalueres årlig. 17 Vestby kommune som eier ønsker at planen danner grunnlaget for styrets egenevaluering, se vedlegg Styrets interessenter og styrets integritet Interessenter er en fellesbetegnelse på alle interessenter, personer, organisasjoner, selskaper, grupperinger som tar del i selskapets aktiviteter. Interessentene kan deles inn i følgende tre grupper: 15 Vestby kommune vil anbefale våre selskaper å tegne eget medlemskap i KS Bedrift. Styreopplæring er ett av medlemstilbudene og styreopplæringen er spesielt tilpasset selskaper eiet av kommuner. 16 Aksjeloven Rapport fra Nedre Romerike distriktsrevisjon om NRV og RA2

13 13 Obligatoriske interessenter som myndigheter, offentlige instanser, skatteetaten, NAV, ligningskontor osv. Rettslige interessenter som aksjeeiere, deltakere, ansatte, leverandører, kunder, lånegivere osv. Storsamfunnet/lokalsamfunnet/media ofte synliggjort gjennom pressens søkelys på organisasjonen. Styret og styrets medlemmer må balansere egne og interessegruppenes forventninger. Vestby kommune som eier forutsetter at styret skal tenke helhetlig og være omforent om at særinteresser ikke skal kvele selskapets virksomhet, overlevelse og utvikling. Styrevervet er personlig og til forskjell fra et politisk verv, kan man trekke seg fra styrevervet, eller takke nei ved henvendelse om styreplass. Vestby kommune forutsetter videre at styret i løpet av ett kalenderår diskuterer interessenter, omdømme og personlig integritet, jfr vedlegg Habilitet Rolleklarhet blant folkevalgte og offentlige tjenestemenn er viktig om innbyggerne skal ha tillit til kommunene. Uklarhet i roller kan stille spørsmål ved vedkommendes nøytralitet og vedtakets gyldighet. Det har vært ønskelig med større klarhet med hensyn til hvilke interesser enkeltpersoner ivaretar når saker vedrørende et aktuelt selskap skal behandles i kommunen. Loven innebærer at folkevalgte og tjenestemenn i Vestby kommune vil være inhabile til å forberede og behandle en sak i Vestby kommune som gjelder et selskap de selv har en ledende stilling eller sitter i styret. 18 Det er viktig at Vestby kommune har åpenhet om mulige rollekonflikter og habilitetsutfordringer blant sine folkevalgte. Det er også viktig at valgkomiteer i selskapene eiet av Vestby kommune tar dette inn i vurderingen når de skal foreslå kandidater til styreverv. I selskap Vestby kommune har eierinteresser i, vil Vestby kommune være en pådriver for at det etableres valgkomiteer som arbeider etter skriftlige retningslinjer Valgkomiteer i selskapene bør ta hensyn til habilitetsvurdering ved forslag til kandidater til styreverv. 4.9 Fastsettelse av styrehonorar Fastsettelse av honorar til styret i selskapene gjøres av hhv. kommunestyret (for KF), representantskapet eller generalforsamlingen. Vestby kommune ønsker at styrehonorarene skal gjenspeile selskapets ansvar, risiko og arbeidsbelastning. I den sammenheng må det huskes at de fleste selskaper driver ordinær tjenesteproduksjon i forlengelse av kommunens ordinære virksomhet, og at godtgjørelsen derfor bør være moderat Styret som arbeidsgiver En viktig oppgave for styret er arbeidsgiverfunksjonen overfor daglig leder, herunder ansettelse og eventuell oppsigelse av daglig leder. Styrets arbeidsgiveroppgave innebærer blant annet tilsyn og kontroll med systemer som sikrer rapportering i forhold til 18 Fvl 6

14 14 fullmaktsstrukturer, instruks for daglig leder, internkontrollsystemer, økonomiske forhold og kommunikasjon med de ansatte. Styrene skal sikres at de får tilstrekkelig og korrekt informasjon om selskapets drift og utvikling. HMS skal være en del av rapporteringen fra daglig leder til styret. Styret skal sørge for at selskapets visjoner, verdier og strategier er kjent for alle ansatte, og særlig daglig leder, slik at de har kunnskap om de forventningene styret har til virksomhetens aktivitet og mål. 19 Styret kan i aksjeselskap til enhver tid be om at styret gis en nærmere redegjørelse om bestemte saker 20. Det enkelte styremedlem kan også be om nærmere redegjørelse som skal presenteres for styret samlet. 21 Vestby kommune vil arbeide for at det innføres tilsvarende regler i IKS som Vestby deltar i. Dette er et forhold som med fordel kan reguleres i en styreinstruks Fastsettelse av lønn til daglig leder Styret fastsetter lønn til daglig leder. Kommunen ønsker at lønn til daglig leder så langt det er mulig av hensyn til rekrutteringen og arbeidsmarkedet, skal se hen til lønnsnivået til kommunens øvrige ledernivå (rådmannens ledergruppe) Fastsettelse av selskapets budsjett Kommunestyret i eierkommunene bestemmer hvor store summer som skal overføres til drift av det enkelte selskap hvert år. Det er altså ikke slik at selskapene uavhengig av dette vedtaket kan sende regningen til den enkelte kommune. Det er derfor viktig å etablere en budsjettprosess i samspill mellom selskapene og kommunen representert ved rådmannen 22, hvor begge deler blir tatt hensyn til før den aktuelle sum blir innarbeidet i rådmannens budsjettforslag Rapport fra Nedre Romerike distriktsrevisjon om NRV og RA og vedlegg 3 evaluering av daglig leder. 20 Asl 6-15 (2) 21 Asl 6-15 (2) 22 Se punkt 8.5 rådmannens rolle, oppgave og ansvar 23 FIKS: Rapport om selskapskontroll Vestby kommune, 29 april 2014, pkt 4.15 Budsjettstyring.

15 15 5. Roller og ansvar 5.1 Kommunestyrets rolle og ansvar Kommuneloven regulerer kommunestyrets funksjon, rolle og ansvar som kommunens øverste myndighet. I sitt virke er kommunestyret forpliktet til å etterleve legalitetsprinsippet, som i korthet betyr at kommunestyrets beslutninger skal være i overensstemmelse med norsk lovgivning. Det er kommunestyret som kompetent, kollegialt organ som fatter flertallsbeslutninger som eierorgan og hvor eierstyringen skal behandles 24, se vedlegg 5. Vestby kommune ønsker at det skal foretas jevnlig evaluering av styrenes arbeid, både i kommunens egne selskaper og i selskaper kommunen er medeier i. Vestby kommune vil medvirke til dette. Kommunestyret skal fatte vedtak i saker som omhandler økonomiske disposisjoner og forhold knyttet til selskapenes resultater. Uavhengig av formelle regler er det likevel viktig at kommunestyret uttrykker politiske forventninger til størrelse på utbytte og til selskapers økonomiforvaltning. Av hensyn til ryddighet og forutsigbarhet for selskapenes situasjon, skal Vestby kommunestyre behandle eierspørsmål i et møte før selskapenes generalforsamling/representantskap. 25 Dette skal fortrinnsvis skje i kommunestyrets februarmøte. Sakene til generalforsamling/representantskap sendes ut til kommunestyrets medlemmer samtidig med at sakene sendes generalforsamlings-/representantskapsmedlemmer. 26 I Vestby kommune har kommunestyret som eier denne målsettingen: I løpet av første kvartal hvert år: Vestby kommunestyre behandler saker til generalforsamling/representantskap og gir fullmakt til/instruerer representantene i generalforsamlingene/representantskapene gjennom vanlige flertallsvedtak I løpet av første kvartal hvert år: Vestby kommunestyre behandler kommunale foretak. Formannskapet bestemmer hvordan saken skal presenteres (resultatmåling/evaluering/orientering/endring osv). Hvert fjerde år i konstituerende møte etter valg: Kommunestyret oppnevner styremedlemmer til kommunens kommunale foretak, oppnevner medlemmer til generalforsamling/representantskap hvor Vestby kommune har eierinteresser/er deltaker. Kommunestyret har hvert fjerde år et eierseminar hvor kommunens eierskap er tema. Formannskapet bestemmer tidspunkt og program. Kommunestyrets kontrollfunksjon Kontrollutvalgets (KU) rolle og oppnevning av kontrollutvalg. 24 Vedlegg 5 25 IKS loven FIKS: "Rapport om selskapskontroll Vestby kommune", 29 april 2014, pkt 4.17 Kommunestyret som øverste eierorgan.

16 Formannskapets rolle og ansvar Formannskapet er saksforberedende organ for kommunestyret i økonomisaker og har innstillende myndighet i forbindelse med kommunens årsbudsjett, økonomiplan og handlingsplan, i Vestby benevnt Handlingsprogrammet. Det er kun kommunestyret som ivaretar formelle eierinteresser. 5.3 Ordførerens rolle og ansvar Det hefter ingen formell lovpålagt rolle for ordføreren i forhold til kommunens eierskap, med mindre kommunestyret har gjort et slikt vedtak. Etter delegeringsreglementet har ordfører fullmakt til å representere kommunestyret som eier under generalforsamling/representantskap hvis ikke annet er fastsatt av kommunestyret selv. I de selskap hvor ordfører etter fullmakt alene har fungert som selskapets generalforsamling, vil det fra og med valget høsten 2011, innføres en ordning hvor ordfører suppleres med varaordfører og leder av opposisjonen. Generalforsamlingen vil på denne måten være mer i overensstemmelse med at selskapet eies av et demokratisk organ. Sammensetningen av generalforsamlingen i Vestby kommune skal bidra til at minst 40 % av begge kjønn er representert. 5.4 Den enkelte folkevalgtes rolle og ansvar Den enkelte folkevalgte har som medlem av kommunestyret en eierrolle gjennom rollen og ansvaret som medlem av kommunestyret, derimot ingen eierrolle som enkeltperson. 5.5 Rådmannens rolle og ansvar Rådmannen har etter kommuneloven ansvar for at alle saker som fremmes til politisk behandling skal være fullt ut forsvarlig utredet. Dette gjelder også saker som vedrører kommunens eierforhold og eierstyring. Rådmannens ansvar for saksforberedelse medvirker til at rådmannen bør gis tilgang til selskapenes virksomhet, planer, budsjett og regnskap. Denne tilgangen skal harmoniseres med selskapene etter dialog og samhandling mellom selskap og rådmannen. Rådmannen og rådmannens apparat er en sentral institusjon og funksjon i enhver kommune. Det direkte eierskap og eierstyring er formelt lagt utenfor rådmannens normale virkeområde. Rådmannens samlede kunnskap om og innsikt i alle kommunens sterke og svake sider er en ressurs for de politiske diskusjoner om Vestby kommunes eierskap. Rådmannen bør utgjøre en naturlig del av beslutningsprosessen i kraft av kommuneadministrasjonens samlede kompetanse og erfaring for vedtak relatert til Vestby kommunes strategiske eierstyring.

17 17 6. Strategiarbeide i selskapene Uavhengig av hvilken organisasjonsform som velges for organisering av tjenester utenfor den tradisjonelle tjenesteproduksjonen, skal hvert selskap etablere og utvikle en egen selskapsstrategi. Selskapsstrategien skal eksempelvis inneholde selskapets visjon, mål, forholdet til brukere (kunder), forholdet til medarbeidere og økonomi. I tillegg skal hvert enkelt selskap utarbeide handlingsplaner som forteller eierne hvordan selskapet skal gå fram for å nå målene og de konkrete tiltak i selskapsstrategien.

18 18 7. Rullering/revidering av eiermeldingen Eiermeldingen skal revideres hvert annet år. 27 Oppdatert versjon av eiermeldingen finnes ved servicekontoret, som også har ansvar for at nettversjonen er oppdatert. FIKS anbefaler blant annet i sin rapport om selskapskontroll at nytt kommunestyre får presentert eiermeldingen ved starten av neste kommunestyreperiode. Dette vil være en praktisk anledning til også erfaringer fra det avtroppende kommunestyre kan bli en del av revideringen. Vestby kommune tar sikte på opplæring i eierstyring og informasjon om kommunens eierskap hvert fjerde år. 28 Rullering av eiermelding og presentasjon av denne bør sammenfalle med opplæringssekvensen. Ordfører har ansvar for at eiermeldingen rulleres hvert annet år. Rådmann har ansvar for at en til enhver tid oppdatert versjon av eiermeldingen er tilgjengelig via kommunens web. 27 FIKS: "Rapport om selskapskontroll" april Jfr pkt 2.2 i denne eiermeldingen: Opplæring av folkevalgte

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser 26. november 2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen

Detaljer

Eieravtale vedtatt i representantskapsmøtet 26.10.2011. Eieravtale for IKA Finnmark IKS

Eieravtale vedtatt i representantskapsmøtet 26.10.2011. Eieravtale for IKA Finnmark IKS Eieravtale for IKA Finnmark IKS Innhold 1. Avtalens formål... 3 2. Formålet med IKA Finnmark IKS... 3 3. Styringsdokumenter... 3 4. Styringsorganer i selskapet... 4 4.1. Organer etter loven... 5 4.1.1.

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 04.11.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

MØTEINNKALLING ENEBAKK KOMMUNE. Formannskapet

MØTEINNKALLING ENEBAKK KOMMUNE. Formannskapet ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.03.2008 Tid: 17:30 Før formannskapsmøtet starter vil det bli en orientering om eierskapsmeldingen, Vibeke Resch-Knutsen

Detaljer

Rapport om selskapskontroll Vestby kommune. Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll Vestby kommune. Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll Vestby kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser 29. april 2014 Sekretariat: Follo Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat

Detaljer

Interkommunale selskaper

Interkommunale selskaper 0 Mulighetenes Enebakk drift av for Interkommunale selskaper 2016-2020 1 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Formålet... 4 3 Eierskapspolitikk og eierskapsstrategi... 4 3.1 Generelt om kommunen som

Detaljer

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO 2012 2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 2. Rådmannens rolle... 3 3. Arbeidsoppgaver tillagt det enkelte selskap... 3 4. Valg, Styresammensetning,

Detaljer

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDING FOR KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Hovedpunkt i en eiermelding

Detaljer

2013 Eierstrategi Verrut

2013 Eierstrategi Verrut 2013 Eierstrategi Verrut Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran kommunes side

Detaljer

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Eierstyring Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni 2016 Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Kommunen står i stor grad fritt til å velge hvordan de ulike tjenestene skal organiseres:

Detaljer

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune 1. Motiv og mål med offentlig eierskap En eller flere av de fem kategoriene nedenfor blir lagt til grunn for utforming av mål og motiv for selskapene som

Detaljer

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO 2010 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 2. Arbeidsoppgaver tillagt det enkelte selskap... 3 3. Valg, Styresammensetning, Generalforsamling,

Detaljer

Eierskapsstyring i ØRU. Årskonferanse på Hurdalsjøen 9. mai 2014

Eierskapsstyring i ØRU. Årskonferanse på Hurdalsjøen 9. mai 2014 Eierskapsstyring i ØRU Årskonferanse på Hurdalsjøen 9. mai 2014 FELLES EIERPOLITIKK Gode tjenester for innbyggerne God politisk styring God økonomisk kontroll Krever aktive eiere som kan samarbeide. Eierskapsstyring

Detaljer

Eierstrategi for Interkommunale selskaper. Verran kommune

Eierstrategi for Interkommunale selskaper. Verran kommune 2013 Eierstrategi for Interkommunale selskaper Verran kommune Interkommunale selskap (IKS) Interkommunale selskaper må etableres og drives med utgangspunkt i Lov om interkommunale selskaper. Hensikten

Detaljer

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Holdes av EY (Ernst & Young) Joachim Charlsen Pande, advokat Tlf. 95 81 12 23 joachim.pande@no.ey.com Hva skal jeg snakke

Detaljer

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I Vedtatt av Frogn kommunestyre 7.september 2009 1. rullering: Vedtatt av Frogn kommunestyre 20. juni 2011 Dato 16.5.2013

Detaljer

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43458/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/96 Formannskapet 24.06.2015 Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Tilleggssak Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.04.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Ski kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Ski kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Ski kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 25.11.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll

Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold Selskapsformer og alternative organisasjonsformer

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 29.10.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til:

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til: Saksfremlegg Saksnr.: 09/1328-13 Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: EIERSKAPSMELDING FOR ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 Vestby kommune Plan for selskapskontroll 2013-2016 Plan for selskapskontroll Bakgrunn

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE 01.02.2016 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Lierne kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

SAKSFREMLEGG Sak nr. 68

SAKSFREMLEGG Sak nr. 68 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. 68 Saksmappe nr: 2008/232 Arkiv: 037 Saksbehandler: Hans-Petter Christensen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 40/2009 Formannskapet 27.08.2009 42/2009 Kommunestyret

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Nesodden kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Nesodden kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Nesodden kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser 10. desember 2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/ Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: KOMMUNENS EIERSKAP I SELSKAPER. Planlagt behandling:

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/ Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: KOMMUNENS EIERSKAP I SELSKAPER. Planlagt behandling: Saksfremlegg Saksnr.: 09/1328-3 Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: KOMMUNENS EIERSKAP I SELSKAPER Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

Bodø kommunes eierskapspolitikk - eierskapsmelding 2015

Bodø kommunes eierskapspolitikk - eierskapsmelding 2015 Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.11.2015 78558/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 18.11.2015 Bystyret 10.12.2015 Bodø kommunes

Detaljer

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap 29. november 2006 KS-Konsulent Konsulent as ved advokat og seniorrådgiver Vibeke Resch-Knudsen vibeke.resch-knudsen@ks.no knudsen@ks.no Påstand:

Detaljer

Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena. Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo.

Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena. Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo. Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena Rådgiver og partner Jan Lunder Agendum AS Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo Advokat og partner Vibeke

Detaljer

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Gjesdal kommune Plan for selskapskontroll 2016 2020 Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den Innholdsliste Plan for selskapskontroll 2016 2020... 1

Detaljer

MIDTRE NAMDAL VEKST AS

MIDTRE NAMDAL VEKST AS SELSKAPSKONTROLL MIDTRE NAMDAL VEKST AS FLATANGER KOMMUNE DESEMBER 2013 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Flatanger kommune i perioden

Detaljer

Gratulerer med vervet som medlem av kommunestyret/fylkestinget!

Gratulerer med vervet som medlem av kommunestyret/fylkestinget! Gratulerer med vervet som medlem av kommunestyret/fylkestinget! De neste fire årene vil gi deg en unik mulighet til å påvirke det som skjer i din kommune. 1 Velgerne har gitt deg sin tillit, og med det

Detaljer

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I Vedtatt av Frogn kommunestyre 7.september 2009 1. rullering: Vedtatt av Frogn kommunestyre 20. juni 2011 2 1. Innledning

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE 01.02.2016 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Fosnes kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I Vedtatt av Frogn kommunestyre 7.september 2009 1. rullering: Vedtatt av Frogn kommunestyre 20. juni 2011 Endret av Frogn

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kolbjørn Sandve FE - 610 08/1526 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS 26.11.2015 110/15 Kommunestyret PS 14.12.2015 Revisjon av eierskapspolitisk

Detaljer

Strategi for utvikling, styring og forvaltning av selskaper hvor Vestby kommune har eierinteresser

Strategi for utvikling, styring og forvaltning av selskaper hvor Vestby kommune har eierinteresser Vestby kommune Strategi for utvikling, styring og forvaltning av selskaper hvor Vestby kommune har eierinteresser EIERMELDING 2009-2012 Vedtatt i kommunestyrets møte 18.05.2009 Forord Vestby kommune tar

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune Vedtatt i kommunestyret 1.12.2016, sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Tydal kommune 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: SELSKAPSKONTROLLEN "EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE"

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: SELSKAPSKONTROLLEN EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/9530-1 Dato: 15.09.2017 SELSKAPSKONTROLLEN "EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE" Vedlegg: Revisjonsrapport utarbeidet av Innlandet

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2015

Plan for selskapskontroll 2012-2015 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.10.2012 60920/2012 2012/7271 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/187 Bystyret 24.10.2012 Plan for selskapskontroll 2012-2015 Saksopplysninger

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.11.2008 66719/2008 2002/3870 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/183 Bystyret 11.12.2008 Plan for selskapskontroll 2007-2011 Saksopplysninger

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015.

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

Ringebu kommune, Kontrollutvalget

Ringebu kommune, Kontrollutvalget Ringebu kommune, Kontrollutvalget Selskapskontroll 2006/2007 Gudbrandsdal Energi AS Bilde fra www.ge.no Inter Revisjon Gudbrandsdal AS -sekretariat for kontrollutvalgene- Postboks 68 2639 Vinstra Tlf:

Detaljer

Eierskapsmelding for Elverum kommune. 2011 Sist endret 30.1.2013. Elverum kommune. God selskapsstyring. kommune. 10. august

Eierskapsmelding for Elverum kommune. 2011 Sist endret 30.1.2013. Elverum kommune. God selskapsstyring. kommune. 10. august Elverum kommune Eierskapsmelding for Elverum kommune 10. august 2011 Sist endret 30.1.2013 Denne eierskapsmeldingen har til hensikt å øke kommunens kunnskap om eierskap, og gjennom dette, gi grunnlag for

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Kapitteloversikt. Innledning verdiskapende styrearbeid 11. Ordforklaringer 197 Litteraturliste 214 Stikkordregister 216

Kapitteloversikt. Innledning verdiskapende styrearbeid 11. Ordforklaringer 197 Litteraturliste 214 Stikkordregister 216 Kapitteloversikt Innledning verdiskapende styrearbeid 11 Del I Offentlig eierskap, offentlig eierstyring og ulike selskapsformer 17 Kapittel 1 Offentlige eiere og offentlig eierskap 19 Kapittel 2 Eierstyring

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

Overordnet analyse og plan for selskapskontroll

Overordnet analyse og plan for selskapskontroll Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017-2020 Ås kommune Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat, Rådhusplassen 29, Postboks 195, 1431 Ås 64 96 20 58 64 96 20 59 www.follofiks.no FIKS@follofiks.no

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE JANUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Overhalla kommune i perioden oktober

Detaljer

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff Drammen kommune, ulike roller Drammen kommune skal være en profesjonell forvalter og bestiller Drammen kommune skal være en profesjonell utfører

Detaljer

Seminar for nye Moss og Rygge kommune

Seminar for nye Moss og Rygge kommune NINGSDRIFT SAMFUNNSANSVARLIG FORRETNINGSDRIFT Seminar for nye Moss og Rygge kommune Fredrikstad 12. januar 2017 Tone Molvær Berset advokat/juridisk direktør Tema for dagen God folkevalgt styring Hva er

Detaljer

Eieravtale for Follo Ren IKS

Eieravtale for Follo Ren IKS Eieravtale for Follo Ren IKS VEDTATT I REPRESENTANTSKAPET 17.11.2016 Versjon 17.11.16 Eieravtale Follo Ren IKS INNHOLDSFORTEGNELSE 1. AVTALENS FORMÅL... 3 2. HENSYN VED ETABLERING... 3 3. EIERSTYRING...

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Orkdal kommune administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Gjesdal kommune Vedtatt av kommunestyret 01.10.2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Side 1 av 9 Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

EIERSKAPSFORVALTNING

EIERSKAPSFORVALTNING SELSKAPSKONTROLL: EIERSKAPSFORVALTNING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE NOVEMBER 2011 - Revisjon Midt-Norge IKS - 1 - Revisjon Midt-Norge IKS - 2 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av

Detaljer

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL 1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING Kontrollutvalget Nord-Fron kommune fattet i sitt møte 9.1.15 vedtak om å bestille

Detaljer

Eierskapsforvaltning i Sør-Trøndelag fylkeskommune

Eierskapsforvaltning i Sør-Trøndelag fylkeskommune Eierskapsforvaltning i Sør-Trøndelag fylkeskommune Frode Singstad Jurist og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bakgrunn: om selskapskontroll 2 Bakgrunn: om selskapskontroll Hva er tema i en eierskapskontroll?

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS

STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS Formålet med dokumentet er å gi en oversikt over styrets funksjon, oppgaver og ansvar, samt hovedtrekk ved daglig leders/konsernsjefens arbeidsoppgaver og plikter overfor

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Plan for selskapskontroll i Verdal kommune 2008-2011 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2008/11621 - / Saksordfører:

Detaljer

Stavanger kommunes eierskapsforvaltning

Stavanger kommunes eierskapsforvaltning Fellessamling for folkevalgte 22. oktober 2015 Stavanger kommunes eierskapsforvaltning Økonomidirektør Kristine C. Hernes Hvorfor er det viktig med en aktiv forvaltning av eierinteressene? En stor andel

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hemne kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hemne kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Hemne kommune Vedtatt i kommuenstyret sak 75/14 den 25.11.2014 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Hemne kommune 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF Styreinstruks for Helse Nord IKT HF Side 1 av 9 Innhold 1. Innledning... 3 2. Selskapets organer... 3 2.1. Foretaksmøtet... 3 2.2. Selskapets styre... 3 2.3. Administrerende

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 2009/78-033 26.08.2009 Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi

Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/113-1 Saksbehandler Dag Ole Teigen Utvalg Møtedato Kultur-, nærings- og helsekomité 07.02.2017 Fylkestinget 14.02.2017 Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi 1. FORSLAG TIL

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR ------------------------------------

STYREINSTRUKS FOR ------------------------------------ Vedlegg 2 STYREINSTRUKS FOR ------------------------------------ 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Selskapets organer... 3 2.1 Selskapets generalforsamling... 3 2.2 Selskapets styre... 3 2.3 Daglig

Detaljer

Eierpolitikk for kommunene i ØRU

Eierpolitikk for kommunene i ØRU Eierpolitikk for kommunene i ØRU Vedtatt av kommunestyrene i: Eidsvoll, sak PS 14/42, den 17.06.2014 Gjerdrum, sak PS 14/73, den 11.06.2014 Hurdal, sak PS 14/53, den 18.06.2014 Nannestad, sak PS 14/58,

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Selbu kommune Utkast til kontrollutvalgets møte den 22.11.16. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Nesset kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Nesset kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Nesset kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

Instruks for administrerende direktør i Helse Stavanger HF

Instruks for administrerende direktør i Helse Stavanger HF Instruks for administrerende direktør i Helse Stavanger HF Vedlegg 2 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriver rammene for administrerende direktør sitt arbeid og omhandler ansvar, oppgaver,

Detaljer

Asker kommune - Eierskapspolitikk

Asker kommune - Eierskapspolitikk Asker kommune - Eierskapspolitikk Del I Generelle prinsipper Utkast 0.4 av 4.10.2017 A/P 3 «Interkommunale samarbeid og eierskap» 1. Innledning... 3 2. Prinsipielle sider ved kommunens eierskap til selskaper...

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune, Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: Rett etter kommunestyrets møte

Møteinnkalling. Rollag kommune, Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: Rett etter kommunestyrets møte Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 22.06.2017 Tidspunkt: Rett etter kommunestyrets møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

EIERMELDING NESODDEN KOMMUNE 2013-2016

EIERMELDING NESODDEN KOMMUNE 2013-2016 EIERMELDING NESODDEN KOMMUNE 2013-2016 Nesodden kommune. Februar 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Formålet med eierskapet... 6 3 Kommunen som eier eierskapspolitikk og eierskapsstrategi...

Detaljer

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.10.2016 78738/2016 2015/7122 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 27.10.2016 Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/14 Dato: 02.12.14 kl. 13.00 14.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Martin Reinertsen, nestleder Harald Skaar, medlem Kirsti Mathiassen, medlem

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Eierstyring i Bærum kommune. Ole Kristian Udnes Folkevalgt opplæring

Eierstyring i Bærum kommune. Ole Kristian Udnes Folkevalgt opplæring Eierstyring i Bærum kommune Ole Kristian Udnes Folkevalgt opplæring 2015-2019 Bærums første Eierutvalg Perioden 2012 15: Torbjørn Espelien FrP Torill Hodt Heggen H Marianne Rieber-Mohn Ap Ole Kristian

Detaljer

Andebu kommunes eierskapspolitikk EIERSKAPSMELDING 2014

Andebu kommunes eierskapspolitikk EIERSKAPSMELDING 2014 Andebu kommunes eierskapspolitikk EIERSKAPSMELDING 2014 1. Innledning:... 2 2. Andebu kommunes eierskapsmelding... 3 2.1 Eierskapsmelding 2014... 3 2.2 Eier og selskapsdokumenter... 5 3. Andebu kommunes

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak 213/16 1 Om selskapskontroll 1.1 Ansvaret for selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014, sak 78/14. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE FEBRUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Høylandet kommune i perioden oktober

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den 12.12.16. Malvik kommune 1 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Gjemnes kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS FROSTA KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS FROSTA KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS FROSTA KOMMUNE 05.09.2013 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Frosta kommune i perioden april til september

Detaljer

STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE

STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE 1. INNLEDNING Kontrollutvalget er hjemlet i kommunelovens 77 med tilhørende forskrift om kontrollutvalg av 15.juni 2004. Kommunestyret har det overordnede

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 Dato: 24.09.2015 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 29.01.2016 16/2346 16/11792 Saksbehandler: Christian Vegard Dahl Saksansvarlig: Ove Myrvåg Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den 20.10.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS 24.06.2015 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer