MIDTRE NAMDAL VEKST AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MIDTRE NAMDAL VEKST AS"

Transkript

1 SELSKAPSKONTROLL MIDTRE NAMDAL VEKST AS FLATANGER KOMMUNE DESEMBER 2013

2 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Flatanger kommune i perioden oktober 2013 til desember Vi takker alle som har bidratt med informasjon i prosjektet. En oversikt over tidligere gjennomførte prosjekter fra KomRev Trøndelag IKS finner du på vår hjemmeside Levanger, Linda Pettersen (sign) Oppdragsansvarlig revisor Vegard Wist Prosjektleder Midtre Namdal Vekst AS 1

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning Bestilling Problemstilling Revisjonskriterier Om selskapet Kommunens eierskap Eierskapsmodell Eierstrategi Eierstyring Vurdering Konklusjon Høring Vedlegg 1: Vedtekter MN Vekst AS Vedlegg 2: Eierdokument for MN Vekst AS Vedlegg 3: Høringssvar fra eier Vedlegg 4: Høringssvar fra selskapet Midtre Namdal Vekst AS 2

4 1. INNLEDNING 1.1 Bestilling I henhold til kommuneloven 77 nr. 5 skal kontrollutvalget påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. 1 Eierskapskontroll er den obligatoriske delen av selskapskontroll. 2 Det er en avgrenset kontroll av forvaltningen av kommunens eierinteresser, herunder en kontroll av om den som utøver eierinteressene gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Det kan også gjennomføres forvaltningsrevisjon som del av en selskapskontroll, hvor man går inn i selskapet og vurderer for eksempel kvaliteten på tjenestene selskapet leverer eller selskapets måloppnåelse. Bakgrunnen for denne selskapskontrollen er Plan for selskapskontroll (vedtatt av kommunestyret i sak 25/12). Kontrollutvalget vedtok i sak 020/13 at KomRev Trøndelag IKS skulle igangsette eierskapskontroll i Midtre Namdal Vekst AS (MN Vekst). 1.2 Problemstilling Eierskapskontrollen fokuserer på kommunens eierstyring, ikke på selskapets drift. Følgende problemstilling er besvart i undersøkelsen: Utøver Flatanger kommune eierskapet i Midtre Namdal Vekst AS i samsvar med etablerte normer for god eierstyring? Rapporten bygger på data innhentet gjennom dokumentanalyse og egenerklæringer fra selskapets styre og eierkommunens eierrepresentant. Vår samlede vurdering er at metodebruk og kildetilfang i denne eierskapskontrollen har gitt et tilstrekkelig grunnlag til å svare på den problemstillingen kontrollutvalget har vedtatt. 1 Selskapskontroll er nærmere omtalt i forskrift om kontrollutvalg kapittel 6 ( 13-15). 2 Jf. forskrift om kontrollutvalg 14 første ledd. Midtre Namdal Vekst AS 3

5 1.3 Revisjonskriterier Revisjonskriterier er de krav og forventninger som virksomheten vurderes opp mot. I dette prosjektet vurderes data opp mot kriterier hentet fra normer 3 for god eierstyring og selskapsledelse. KS anbefalinger Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte o Kommuner bør som en del av folkevalgtopplæringen gjennomføre obligatoriske kurs og/eller eierskapsseminarer for samtlige folkevalgte i de ulike aspektene knyttet til eierstyring av utskilt virksomhet. Utarbeidelse av eierskapsmeldinger o Kommuner skal foreta en politisk gjennomgang av sine selskaper gjennom utarbeidelse av ei eierskapsmelding. Eierskapsmeldinga bør gjennomgås og eventuelt revideres årlig i kommunestyret. Eierskapsmeldingen bør inneholde strategier og formål for det enkelte selskap. Utarbeidelse av selskapsstrategi og vedtekter o Selskapets virksomhet skal tydeliggjøres i vedtektene. Innenfor rammen av vedtektene bør selskapet ha klare mål og strategier for sin virksomhet. Sammensetning og funksjon til eierorgan o For aksjeselskap anbefales det at kommunestyret oppnevner politisk ledelse som eierrepresentanter i generalforsamling. Eierutøvelsen skal speile kommunestyrets flertallsbeslutning. Valgkomité o Ved valg av styre bør det vedtektsfestes bruk av valgkomité for å sikre et styre med komplementær kompetanse og i tråd med eiers formål. Rutiner for kompetansevurdering av styret. Styret bør: o Fastsette instrukser for styret og daglig ledelse o Foreta egenevaluering o Gi en redegjørelse for selskapets styring og ledelse i en årsrapport 3 KS anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper Midtre Namdal Vekst AS 4

6 2. OM SELSKAPET MN Vekst er en arbeidsmarkedsbedrift, som har til formål å skape arbeidsplasser til yrkeshemmede som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Hovedoppgaven er å utvikle mennesker, noe som gjøres ved å tilrettelegge arbeidsoppgaver og opplæringstilbud for den enkelte. MN Vekst skal produsere konkurransedyktige varer og tjenester for næringslivet i regionen. Bedriften skal tilby rimelige og sikre leveranser som er tilpasset kundens behov. 4 MN Vekst ble stiftet i 1988, og har utviklet seg fra å være et arbeidssamvirke med sysselsetting av yrkeshemmede arbeidssøkere til en bedrift som gjennom individuell tilrettelegging av arbeidsoppgaver og opplæring utvikler og kvalifiserer mennesker for arbeidslivet. Bedriften er et aksjeselskap som er eid av Namsos (54,6 %), Namdalseid (23 %) og Flatanger kommune (22,3 %). Selskapet får oppdrag fra NAV, og kommunene kan gi selskapet arbeids- og aktivitetsoppdrag som ivaretar kommunenes ansvar for å ha et dagtilbud til personer. MN Vekst har ulike produksjoner på Spillum og ved Flatanger Vaskeri. De ytre forholdene som har størst innvirkning på driften ved MN Vekst er ifølge styreleder: NAV som oppdragsgiver. Det som skjer i NAV har innflytelse på hva som skjer med antall tiltaksplasser og bestillingsrutiner i forhold til attføringstiltak. Hvert år (februar) undertegnes en samarbeidsavtale mellom MN Vekst AS og NAV Nord-Trøndelag som definerer antall tiltaksplasser Eierkommunene. I forhold til eierkommunene er det nødvendig at MN Vekst hele tiden ser på mulighetene til å øke samarbeidet både når det gjelder å ta på seg oppdrag og å utvikle samarbeidet på nye områder. Flatanger og Namsos kommune har vedtatt Eierdokument MN Vekst AS. Eierdokumentet vil bli behandlet i Namdalseid kommune etter at kommunen har blitt medeier i selskapet. Markedet. Endringer og veksten i markedet vil være med å påvirke utviklingen i bedriften Selskapets styre består av 6 medlemmer. Namsos kommune velger to styremedlemmer, Namdalseid og Flatanger kommune velger ett styremedlem hver, de ansatte velger ett styremedlem og ett medlem velges av generalforsamlingen i fellesskap. 4 Midtre Namdal Vekst AS 5

7 Oversikt over økonomiske nøkkeltall: 5 NØKKELTALL Sum inntekter Egenkapital Driftsresultat Resultat før skatt MN Vekst revideres av Grongstad revisjon AS. Som en del av selskapskontrollen ba vi selskapets revisor om å sende oss eventuelle nummererte brev, informasjon om rådgivning som hadde vært utført eller andre opplysninger som kunne være av interesse for oss. Grongstad revisjon AS svarer at det ikke har blitt sendt nummererte brev til selskapet i 2012, og det har generelt sett ikke vært noen forhold av ekstraordinær karakter i løpet av KOMMUNENS EIERSKAP 3.1 Eierskapsmodell MN Vekst er et kommunalt heleid aksjeselskap. I aksjeselskap er det generalforsamlingen som utøver den øverste myndighet i selskapet. Ordføreren møter på vegne av kommunen i generalforsamlinga i MN Vekst (se kap 3.3). I generalforsamlinga skal ordføreren avgi sin stemme i samsvar med eventuelle vedtak fattet i kommunestyret (bundet mandat). Valget av aksjeselskap som selskapsform har noen følger for den politiske styringen og kontrollen over selskapet. Styringen av MN Vekst er underlagt aksjelovgivningen, og må følge linjen i de riktige selskapsorganene. Det vil si at prosessen for å avklare og iverksette kommunens syn i vesentlige saker som angår MN Vekst, vil være følgende: 1. Rådmannen utreder saker (eventuelt på grunnlag av innspill/informasjon fra MN Vekst), og avgir innstilling til kommunestyret. 2. Kommunestyret drøfter saker og fatter vedtak på vegne av Flatanger kommune (med alminnelig/simpelt flertall av avgitte stemmer). 3. Eierrepresentanten (ordføreren) representerer kommunestyrets flertallssyn i generalforsamlingen for MN Vekst. 5 Kilde: Midtre Namdal Vekst AS 6

8 4. Generalforsamlinga i MN Vekst har for eksempel myndighet til å vedta vedtekter, myndighet til å velge styremedlemmer og føre tilsyn med styret. Generalforsamlinga utøver den øverste myndighet i selskapet, og har en generell instruksjonsmyndighet overfor styret. 5. Styret i MN Vekst har ansvaret for forvaltningen av selskapet, og fører tilsyn med den daglige ledelsen. 6. Daglig leder står for den daglige ledelse av selskapets virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Se figur under. I utgangspunktet følger informasjonsflyten som går den motsatte veien også de samme linjene og selskapsorganene. Det er imidlertid ikke noe i veien for at selskapet, dvs. styreleder eller daglig leder, kan komme og informere kommunestyret direkte. Kilde: Kommunalt eierskap, Vibeke Resch-Knudsen Midtre Namdal Vekst AS 7

9 3.2 Eierstrategi Vi skiller mellom eierstrategi som er forventninger fra eierne til selskapets forvaltning av tjenesteområdet, og eierstyring som handler om hvordan kommunen selv forvalter og styrer sine selskaper. MN Vekst sitt vedtektsfestede formål er å være en arbeidsmarkedsbedrift, som organiserer arbeid/arbeidspraksis for personer med behov for tilrettelegging. Det skal ikke utbetales utbytte fra selskapet. Det er vedtektsfestet at et eventuelt overskudd skal forbli i selskapet og tilbakeføres til selskapets egenkapital. Ordføreren sier at kommunens eierskapsstrategier og målsettinger med eierskapet i MN Vekst er nedfelt i Eierdokument for MN Vekst AS, vedtatt av kommunestyret Eierdokumentet starter med å beskrive KS-anbefalingen om å utarbeide eierskapsmelding. Dokumentet beskriver også selskapsformen aksjeselskap på et generelt nivå, og sier litt om historikken og virksomheten i MN Vekst. Deretter presenteres eierkommunenes visjon, målsettinger og strategier for selskapet. Selskapet holder også på å utarbeide et strategidokument, og dokumentet ligger på MN Vekst sine hjemmesider. 6 Strategidokumentet er ganske likt eierdokumentet i innhold. Det behandler mange av de samme temaene, men er mer utfyllende og inneholder i tillegg risikoanalyser, kompetanseplan, utviklingsprosjekter, etiske retningslinjer m.m. Styreleder oppsummerer målene og strategiene som er nedfelt i eierdokumentet og strategidokumentet på denne måten: Visjon og formål Visjonen Mestring, Utvikling og livskvalitet - betegner både den retning, det innhold og de nødvendige virkemidlene som må være til stede for at MN Vekst skal lykkes med å gjøre en god jobb. Denne visjonen er gjeldende for alle som har sin tilknytning til MN Vekst AS. Overordnede mål Ved individuell tilrettelegging av arbeidsoppgaver samt opplæring i disse, ønsker MN Vekst å skape arbeidsplasser, aktivitet og utvikling for den enkelte MN Vekst har til formål å skape arbeidsplasser og aktivitetstilbud til yrkeshemmede som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Hovedoppgaven er å bidra til utvikling av det enkelte mennesket. Dette gjøres vi ved å tilrettelegge arbeidsoppgaver og opplæringstilbud for den enkelte. Alle er i stand til å yte når forholdene er lagt til rette for det. 6 Midtre Namdal Vekst AS 8

10 MN Vekst produserer konkurransedyktige varer og tjenester for næringslivet i regionen. Bedriften skal tilby rimelige og sikre leveranser som er tilpasset kundens behov. MN Vekst har operert med flere ulike typer mål, overordnede, langsiktige og kortsiktige mål. De overordnede målene til MN Vekst per dags dato er: Sørge for at arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne skal kunne få og beholde en jobb i ordinært arbeidsliv Være det foretrukne attføringstilbudet i regionen både for oppdragsgivere, deltakere og næringslivet Skape et positivt arbeidsmiljø som vektlegger enkeltmenneskets verdi og utvikling Være konkurransedyktige når det gjelder pris og kvalitet på alle produkter og tjenester Gi et godt arbeids- og aktivitetstilbud til de som er på kommunale plasser Ved MN Vekst skal alle bli sett og alle bli hørt Målene er utdypende i forhold til visjonen til MN Vekst. Det sier noe om hva MN Vekst vil være og hva de kan tilby markedet. Målene virker som retningslinjer og når bedriften står ovenfor valgmuligheter må en se hvilken retning målene viser. De overordnede målene er mer generelle, de skal være med å stake ut retning bedriften skal bevege seg i. De langsiktige og kortsikte målene er mer konkrete, har et tidsperspektiv på seg og er mer operasjonelle. MN Vekst sin virksomhet står i et stadig spenningsforhold mellom interne muligheter, endringer i markedet, samhandling med NAV og andre offentlige instanser og eiernes beslutninger. Det er derfor nødvendig å ha vurderinger av strategier som avspeiler MN Vekst Med vår visjon og vårt overordnede mål har vi presisert at vår oppgave ikke er å optimalisere overskudd, men å tilrettelegge arbeidsplasser for de som har behov for dette samtidig som vi skal være et av tiltakene i en offentlig attføringsstrategi for å få flest mulig i arbeid. 3.3 Eierstyring Det er kommunestyret gjennom flertallsvedtak som formelt definerer kommunens eiervilje i forhold til selskaper. Beslutninger som angår vesentlige sider av kommunens eierskap i MN Vekst må derfor vedtas innenfor organer i kommunen, i henhold til kommunelovens beslutningsregler. Deretter må kommunens vilje iverksettes gjennom rollen som aksjonær i MN Vekst, i henhold til aksjelovens regler (se kapittel 3.1). Midtre Namdal Vekst AS 9

11 Det gjennomføres ikke opplæring i eierstyring av utskilt virksomhet i Flatanger kommune som en del av den obligatoriske folkevalgtopplæringen. Men i forbindelse med utarbeidelsen av eierdokumentet ble det ifølge ordføreren utvekslet både kunnskap og informasjon mellom ledelsen i selskapet, eierrepresentantene, kommunestyret og kommunal ledelse. Flatanger kommune utarbeidet ifølge ordføreren ei eierskapsmelding som ble vedtatt i kommunestyret Dette vedtaket er eierdokumentet for MN Vekst, som er omtalt i kapittel 3.2. Ansvaret for oppfølging av kommunens eierskap i aksjeselskaper er delegert til ordføreren. Kommunestyret valgte representanter til utvalg, styrer og råd i sak 54/11. Der velges ordføreren til kommunens representant til generalforsamling i private bedrifter. Vi tolker det som at kommunen mener alle aksjeselskaper, også kommunalt heleide selskaper som MN Vekst. MN Vekst har ikke vedtektsfestet bruk av valgkomité. Vedtektene sier at styret skal bestå av 6 medlemmer, hvorav Namsos kommune velger to styremedlemmer, Flatanger og Namdalseid kommune velger ett styremedlem hver, generalforsamlingen velger i fellesskap ett styremedlem og ett styremedlem velges av de ansatte. Utover dette er det ikke fastsatt kriterier for styresammensetningen. Styret har ikke utarbeidet styreinstruks. Styreleder peker på at styrets arbeid følger av det som er fastsatt i lov og vedtekter, samt det som kan avledes av eierdokumentet. Styret i MN Vekst møtes ca 6 ganger årlig. Det finnes en stillingsbeskrivelse for daglig leder, som blant annet beskriver ansvarsområder, hovedoppgaver og kompetansekrav. Styret, med sin samlede kompetanse, fungerer også ifølge styreleder som en ressursbase for daglig leder i den løpende driften. Det er hyppig kontakt mellom styreleder og daglig leder mellom styremøtene. Styreleder gjennomfører en årlig evalueringssamtale med daglig leder, med blant annet lønnsforhandlinger. Det har ikke blitt gjennomført egenevalueringer av styrets arbeid. Ordfører sier at styrets sammensetning og funksjon vurderes ved valg av nytt styre. Selskapet rapporterer til eierne blant annet gjennom årsrapporter. Det er nedfelt målsettinger for eierkontakten i eierdokumentets kapittel 7. Denne kontakten er ifølge styreleder forsøkt fulgt opp litt avhengig av hvordan situasjonen har vært i selskapet, men uten at strukturen er på plass som forutsatt. Det har vært hyppig uformell kontakt mellom ordførerne og styreleder om aktuelle saker. Midtre Namdal Vekst AS 10

12 3.4 Vurdering Når kommuner velger å skille ut virksomhet i selvstendige rettssubjekter, innebærer det at den politiske styringslinjen endrer karakter. Den tradisjonelle forvaltningsstyringen erstattes av eierstyring. Opplæring og informasjon Det er viktig at de folkevalgte får innsikt i de roller de innehar som både folkevalgt og medlem av en generalforsamling, og eventuelt styremedlem. De folkevalgte må ha bevissthet om roller, styringslinjer og ansvarsfordeling. Vår gjennomgang viser at kommunen ikke har gjennomført opplæring i eierskap og selskapsledelse som del av folkevalgtopplæringen, som KS anbefaler. Men ifølge ordføreren tilegnet de folkevalgte seg den nødvendige kunnskapen i forbindelse med utarbeidelsen av eierdokumentet for MN Vekst. Revisor har ikke grunnlag for å tro noe annet enn at dagens folkevalgte har kunnskap om eierstyring av utskilt virksomhet, men etter fremtidige valg bør det gjennomføres folkevalgtopplæring der eierstyring generelt er et tema. Eierskapsmelding Ei eierskapsmelding skal uttrykke hvordan kommunen ønsker å fremstå som eier, og være et politisk og juridisk styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskapene kommunen deltar i. Den bør gi en enkel oversikt over selskapene kommunen deltar i, gjennom å synliggjøre viktig informasjon om selskapene, inkludert formålet med selskapet og kommunens eierstrategier for selskapet. I tillegg til å gi en oversikt over kommunens samlede selskapsportefølje, vil ei eierskapsmelding kunne gi de folkevalgte en mulighet til å sette seg inn i styringsmulighetene som ligger i de ulike eierrollene. 7 Flatanger kommune har eierdokumentet for MN Vekst, som ble vedtatt i kommunestyret i juni Det er et veldig godt dokument når det gjelder selskapet MN Vekst. Men ei eierskapsmelding skal omfatte alle kommunens selskaper. Den bør inneholde eierstrategier, både generelt for Flatanger kommunes eierskap og for eierskapet i hvert enkelt selskap, beskrivelser av virksomheten i alle selskapene der kommunen er eier eller medeier, informasjon omkring eierskap i de mest aktuelle selskapsformene, ikke bare AS. Dersom en slik eierskapsmelding rulleres årlig, vil den også være et godt redskap for å sikre kunnskap om eierstyring. Eierorgan Når en kommune er aksjonær i et selskap, er det i utgangspunktet kommunestyret som er (med-)eieren. Retten til å representere kommunen/eieren på generalforsamling kan imidlertid delegeres videre, til for eksempel ordfører. I KSanbefaling nr 7 anbefales det at kommunestyret oppnevner politisk ledelse som sin(- 7 Kommunalt eierskap s. 163, Midtre Namdal Vekst AS 11

13 e) eierrepresentant(-er) i eierorganet. Eierutøvelsen skal speile kommunestyrets flertallsbeslutning. I Flatanger kommune er ordføreren oppnevnt som kommunens eierrepresentant på generalforsamlinger i private bedrifter, som det heter i kommunestyrevedtaket fra oktober Selv om det står private bedrifter så tolker vi det, ut fra sammenhengen med de andre punktene i vedtaket, som at man mener alle aksjeselskaper. Dette innbefatter også offentlig heleide selskaper, som for eksempel MN Vekst. Delegeringen er i tråd med KS-anbefalingen, selv om ordlyden i delegasjonsvedtaket er litt unøyaktig. Selskapsstrategi Ifølge KS-anbefaling nr 3 er en grunnleggende forutsetning for strategisk drift av selskapet, en klar og presis eierstrategi hvor eiers forventninger til selskapet formuleres. Eierne har formulert klare mål for MN Veksts virksomhet i vedtektene og ikke minst i eierdokumentet. Prinsippene for selskapets utbyttepolitikk er også klargjort i vedtektene, der heter det at et overskudd skal forbli i selskapet og tilbakeføres til selskapets egenkapital. Selskapets egne mål og strategier for sin virksomhet tar utgangspunkt i eierdokumentet, og blir utdypet i strategidokumentet. Både strategidokumentets beskrivelse av overordnede mål og aktiviteten i selskapet, og årsrapportene og hjemmesidene, viser etter revisors mening at selskapets virksomhet er innenfor de rammene og målene eierne har satt i vedtektene. Valgkomité og rutiner for kompetansevurdering av styret En av generalforsamlingens viktigste oppgaver er å velge riktig styre til selskapet. Styret skal forvalte selskapet frem til neste generalforsamling, og må bestå av personer med komplementær kompetanse som kan bidra til å oppfylle eiernes formål med selskapet. Til å hjelpe seg med å finne de beste kandidatene og den beste sammensetningen, bør generalforsamlingen oppnevne en valgkomité som foreslår styrekandidater. I selskap med flere eierkommuner bør valgkomiteen settes sammen for å speile eierandelene. MN Vekst har ikke noen valgkomité, men i vedtektene er det nedfelt at Namsos kommune velger 2 styremedlemmer, og Flatanger kommune, Namdalseid kommune, generalforsamlingen og de ansatte velger ett styremedlem hver. Ordførerne utgjør generalforsamlingen, og skal velge 5 av de 6 styremedlemmene. Det er viktig at de velger styremedlemmer med den riktige kompetansen, og ikke styremedlemmer som skal ivareta den enkelte eier ensidig. Styrevervet er et personlig verv, styremedlemmet må tenke på hva som er det beste for selskapet uavhengig av hvilken eier som har valgt han/henne. Midtre Namdal Vekst AS 12

14 I mange aksjeselskaper vil det være en anbefaling, som avhenger av selskapets størrelse og virksomhet, at styret fastsetter instrukser for seg selv og den daglige ledelsen. I et aksjeselskap hvor de ansatte er representert i styret, og det følger av vedtektene i MN Vekst, skal styret fastsette en styreinstruks. 8 Den bør inneholde regler om styrets arbeid og saksbehandling, hvilke saker som skal styrebehandles, daglig leders arbeidsoppgaver, innkalling og møtebehandling. MN Vekst har per i dag ikke en slik instruks. I tillegg til eiers ansvar for å velge riktig styre, har også styret et selvstendig ansvar for å jevnlig vurdere egen kompetanse i forhold til eiernes formål med selskapet. Det har ikke blitt gjort den siste tiden. Styret redegjør for sin virksomhet blant annet i årsrapporter. 4. KONKLUSJON Revisors gjennomgang viser at Flatanger kommune på flere områder utøver eierskapet i MN Vekst AS i samsvar med etablerte normer for god eierstyring, men at det er rom for forbedringer. Kommunen har ikke eierskapsmelding, men har et eierdokument for MN Vekst AS. Kommunen bør utarbeide en eierskapsmelding som omfatter alle kommunens selskaper. Retten til å representere kommunen på generalforsamling er delegert til ordfører, og dette er i tråd med KS-anbefalingen. Eier har definert sine forventninger til MN Vekst AS i vedtektene og i eierdokumentet, og vår gjennomgang viser at selskapets virksomhet og strategier er innenfor rammene av disse føringene. Flatanger har ikke gjennomført obligatorisk folkevalgtopplæring med eierstyring av kommunalt eide selskaper som et tema, men de folkevalgte fikk tilført en del kunnskap om emnet under utarbeidelsen av eierdokumentet for MN Vekst AS. Revisor anbefaler at det etter fremtidige valg bør gjennomføres folkevalgtopplæring der eierstyring generelt er et tema. MN Vekst AS mangler styreinstruks. Det må styret utarbeide, jfr. aksjelovens Se asl Midtre Namdal Vekst AS 13

15 5. HØRING En foreløpig rapport ble sendt på høring til ordfører som kommunens eierrepresentant , og til selskapet ved styreleder og daglig leder i fellesskap. KomRev Trøndelag IKS mottok svar fra både ordfører og selskapet Høringsbrevene er vedlagt rapporten (vedlegg 3 og 4). Styreleder og daglig leder gir uttrykk for at rapporten gir et greit bilde av virksomheten og forholdet mellom eier og bedrift. Styret skal legge frem forslag til styreinstruks på styremøtet Selskapet gir også uttrykk for at de opplever sine eiere som aktive og målbevisste, og at prosessen rundt valg av styret er god. Ordføreren begrunner i sitt høringssvar hvorfor han er uenig i tre av revisors vurderinger; bruk av valgkomité, eierskapsmelding og folkevalgtopplæring. Revisor har forståelse for at kommunene må foreta en avveining av ressursbruken, og særlig argumentene omkring bruk av valgkomité. Bruk av valgkomité er heller ikke tatt med som en anbefaling i vår konklusjon. Vi velger å holde fast ved KSanbefalingene som utgangspunkt for våre vurderinger. Høringssvarene har ikke ført til endringer i rapporten. Midtre Namdal Vekst AS 14

16 KILDER Lover og forskrifter: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 25. sept Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) av 13. juni 1997 Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av 15. juni 2004 Anbefalinger og juridisk teori: KS anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper KS, august 2010 Kommunalt eierskap roller, styring og strategi Vibeke Resch-Knudsen, Kommuneforlaget, Oslo 2011 Flatanger kommune: Kommunestyresak 54/11, Valg av utvalg, styrer og råd for perioden Kommunestyresak 33/12, Eierdokument for MN Vekst AS MN Vekst AS: Vedtekter for MN Vekst AS, vedtatt , sist endret Årsberetninger 2011 og 2012 Strategidokument, MN Vekst AS, revidert siste gang august Nettsider: Midtre Namdal Vekst AS 15

17 VEDLEGG Vedlegg 1 Utvikling kompetanse livskvalitet VEDTEKTER FOR MN-VEKST AS 1 Selskapets navn er MN Vekst A/S 2 Selskapets forretningskontor er Spillum, 7820 Spillum i Namsos kommune 3 Selskapet er en offentlig eid arbeidsmarkedsbedrift med formål å organisere arbeid/arbeidspraksis for personer med behov for tilrettelegging 4 Selskapets askekapital er på kr ,- fordelt på 130 aksjer a kr ,- fullt innbetalt. 5 Selskapets aksjer eies av Namsos kommune med 71 aksjer, Flatanger kommune med 29 aksjer og Namdalseid kommune med 30 aksjer. Aksjenes omsettelighet er begrenset til nåværende eiere. Kun Namsos kommune, Flatanger kommune og Namdalseid kommune kan erverve aksjer i selskapet. 6 Selskapet skal ha et styre bestående av 6 medlemmer og 6 varamedlemmer. Valgretten til 5 av styremedlemmene og 5 av varamedlemmene er lagt til andre enn generalforsmalingen. De ansatte skal velge ett styremedlem med personlig varamedlem. Namsos kommune velger to styremedlemmer og personlige varamedlemmer for disse. Namdalseid kommune velger ett styremedlem med personlig varamedlem. Flatanger kommune velger ett styremedlem med personlig varamedlem. Generalforsamlingen velger ett styremedlem med personlig varamedlem. Generalforsamlingen velger styreleder blant de valgte styremedlemmene. Styret er vedtaksfør når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet vektes styreleders stemme dobbelt 7 Bedriften skal ha en daglig leder. Styret kan meddele prokura. 8 Bedriften skal organisere sin virksomhet slik at det tilfredsstiller de krav til godkjenning og kvalitetssikring som oppdragsgivere og myndigheter til en hver tid setter. 9 Den ordinære generalforsamlingen skal behandle: 1. Styrets årsberetning og regnskap Midtre Namdal Vekst AS 16

18 2. Anvendelse av overskuddet eller dekning av underskuddet i den fastsatte balanse. 3. Valg av styre og revisor 4. Fastsette styrets og revisors godtgjørelse 10 NAV Nord-Trøndelag møter på generalforsamlingen med talerett som rådgivere for aksjonærene. 11 Selskapet har ikke til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte. Det skal ikke utbetales utbytte til eierne av selskapet. Ev. overskudd skal tilbakeføres selskapets egenkapital. 12 Vedtak om oppløsning skal på forhånd være forelagt de statlige tilskottsinstitusjonene til uttalelse. Ved selskapets oppløsning tilfaller likvidasjonsutbyttet aksjeeierne etter aksjelovens bestemmelser, men med plikt for aksjeeierne til å benytte overskuddet til tiltak til beste for bedriftens målgruppe, i samråd med og etter godkjenning fra den statlige tilskottsinstitusjonen NAV Nord-Trøndelag. 13 Selskapets aksjer skal ikke være registrert i verdipapirsentralen. 14 For øvrig gjelder bestemmelser i Lov om aksjeselskaper av 13. juni 1997, nr 44. Vedtektene er vedtatt i generalforsamling og 5 er revidert i generalforsamling ble endret i generalforsamling , 6, 8, 10, 12 revidert i generalforsamling , 5 og 6 revidert i generalforsamling 28. aug august 2013 Tor Brenne Styreleder Midtre Namdal Vekst AS 17

19 Vedlegg 2 Midtre Namdal Vekst AS 18

20 Midtre Namdal Vekst AS 19

21 Midtre Namdal Vekst AS 20

22 Midtre Namdal Vekst AS 21

23 Midtre Namdal Vekst AS 22

24 Midtre Namdal Vekst AS 23

25 Midtre Namdal Vekst AS 24

26 Vedlegg 3 Midtre Namdal Vekst AS 25

27 Midtre Namdal Vekst AS 26

28 Vedlegg 4 Kom.Rev Trøndelag IKS v/vegar Wist SELSKAPSKONTROLL HØRINGSUTTALELSE Det vises til brev fra Kom.Rev av med saksnr. 13/ Framstillingen i rapporten gir et greit bilde av virksomheten og forholdet mellom eier og bedrift. Det påpekes i kontrolldokumentet at styret mangler styreinstruks. Dette har vi tatt til etterretning og vil legge fram forslag til styreinstruks i styremøte Forslaget til instruks legges ved uttalelsen. Vi ønsker å gi uttrykk for at vi mener det er svært god kontakt og samhandling mellom eier og styre/bedrift. Vi opplever å ha aktive og målbevisste eiere. Formelt er dette nedfelt i eierdokument, men det er i tillegg en løpende dialog om aktuelle problemstillinger, herunder strategivalg mellom styre og eier. Vi mener videre at eierne har en god prosess i forhold til valg av styre. Vedtektene ivaretas på dette punktet, men erfaringene viser at det også er lagt vekt på at styret skal ha en samlet kompetanse som ivaretar eiernes formål med bedriften, samt at styret skal være en kompetansebase og en aktiv medspiller for bedriften i løpende drift. Namsos Tor Brenne Styreleder Kåre Aalberg Daglig leder Midtre Namdal Vekst AS 27

29 Midtre Namdal Vekst AS 28

30 Postadresse: Postboks 2565, 7735 Steinkjer Hovedkontor: Fylkets Hus, Steinkjer Tlf Midtre Namdal Vekst AS 29

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE FEBRUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Høylandet kommune i perioden oktober

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE JANUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Overhalla kommune i perioden oktober

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS FROSTA KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS FROSTA KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS FROSTA KOMMUNE 05.09.2013 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Frosta kommune i perioden april til september

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE 01.02.2016 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Lierne kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS LEVANGER KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS LEVANGER KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS LEVANGER KOMMUNE 05.09.2013 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Levanger kommune i perioden mars til september

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS NAMSSKOGAN KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS NAMSSKOGAN KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS NAMSSKOGAN KOMMUNE FEBRUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Namsskogan kommune i perioden oktober

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE 01.02.2016 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Fosnes kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

SNÅSA KUNNSKAPSHAGE AS

SNÅSA KUNNSKAPSHAGE AS SELSKAPSKONTROLL SNÅSA KUNNSKAPSHAGE AS SNÅSA KOMMUNE SEPTEMBER 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Snåsa kommune i perioden januar

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 NAMDALSEID KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser 26. november 2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen

Detaljer

Ringebu kommune, Kontrollutvalget

Ringebu kommune, Kontrollutvalget Ringebu kommune, Kontrollutvalget Selskapskontroll 2006/2007 Gudbrandsdal Energi AS Bilde fra www.ge.no Inter Revisjon Gudbrandsdal AS -sekretariat for kontrollutvalgene- Postboks 68 2639 Vinstra Tlf:

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING RØYRVIK KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING RØYRVIK KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING RØYRVIK KOMMUNE 16.02.2016 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Røyrvik kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

- Vi utvikler mennesker - Eierdokument. Vedtatt: Vikna kommunestyre 07.04.2016

- Vi utvikler mennesker - Eierdokument. Vedtatt: Vikna kommunestyre 07.04.2016 - Vi utvikler mennesker - Eierdokument 2016 Vedtatt: Nærøy kommunestyre 10.03.2016 Vikna kommunestyre 07.04.2016 Eierdokument for Ytre Namdal Vekst AS Utgangspunkt: Etter initiativ fra styret og daglig

Detaljer

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap 29. november 2006 KS-Konsulent Konsulent as ved advokat og seniorrådgiver Vibeke Resch-Knudsen vibeke.resch-knudsen@ks.no knudsen@ks.no Påstand:

Detaljer

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDING FOR KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Hovedpunkt i en eiermelding

Detaljer

YTRE NAMDAL VEKST AS

YTRE NAMDAL VEKST AS VEKST Eierdokument 2016 Vedtatt: Nærøy kommunestyre 10.03.2016 Vikna kommunestyre.....2016 Eierdokument for Ytre Namdal Vekst Utgangspunkt: Etter initiativ fra styret og daglig leder i Ytre Namdal Vekst

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2015

Plan for selskapskontroll 2012-2015 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.10.2012 60920/2012 2012/7271 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/187 Bystyret 24.10.2012 Plan for selskapskontroll 2012-2015 Saksopplysninger

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL FIDES AS MERÅKER KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL FIDES AS MERÅKER KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL FIDES AS MERÅKER KOMMUNE NOVEMBER 2015 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 Dato: 24.09.2015 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL 1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING Kontrollutvalget Nord-Fron kommune fattet i sitt møte 9.1.15 vedtak om å bestille

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

Vedtekter for OBOS BBL

Vedtekter for OBOS BBL Vedtekter for OBOS BBL 2 VEDTEKTER FOR OBOS BBL OBOS vedtekter, vedtatt på generalforsamlingen 25. april 2005, og med endringer vedtatt på generalforsamlingen 20. april 2009, 18. januar 2010 og 15. april

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Plan for selskapskontroll i Verdal kommune 2008-2011 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2008/11621 - / Saksordfører:

Detaljer

EIERSKAPSFORVALTNING

EIERSKAPSFORVALTNING SELSKAPSKONTROLL: EIERSKAPSFORVALTNING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE NOVEMBER 2011 - Revisjon Midt-Norge IKS - 1 - Revisjon Midt-Norge IKS - 2 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 Vestby kommune Plan for selskapskontroll 2013-2016 Plan for selskapskontroll Bakgrunn

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Hemne kommune 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL OVERHALLA KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL OVERHALLA KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 OVERHALLA KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal minst

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL RØYRVIK KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL RØYRVIK KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 RØYRVIK KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal minst

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43458/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/96 Formannskapet 24.06.2015 Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL LEKA KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL LEKA KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 LEKA KOMMUNE Mai 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal minst én

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING VEFSN KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING VEFSN KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING VEFSN KOMMUNE 21.03.2017 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Vefsn kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune Vedtatt i kommunestyret 1.12.2016, sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Tydal kommune 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Tilleggssak Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.04.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL HØYLANDET KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL HØYLANDET KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 HØYLANDET KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal minst

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand. 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen ASA AS 0,03%

EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand. 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen ASA AS 0,03% Vedlegg 1 Oversikt over kommunalt eierskap - KonSek-kunder Agdenes kommune EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.11.2008 66719/2008 2002/3870 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/183 Bystyret 11.12.2008 Plan for selskapskontroll 2007-2011 Saksopplysninger

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til:

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til: Saksfremlegg Saksnr.: 09/1328-13 Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: EIERSKAPSMELDING FOR ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR

Detaljer

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS Meldal kommune Desember 2012 2 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Flatanger kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Flatanger kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Flatanger kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Flatanger

Detaljer

SAKSFREMLEGG Sak nr. 68

SAKSFREMLEGG Sak nr. 68 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. 68 Saksmappe nr: 2008/232 Arkiv: 037 Saksbehandler: Hans-Petter Christensen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 40/2009 Formannskapet 27.08.2009 42/2009 Kommunestyret

Detaljer

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Gjesdal kommune Plan for selskapskontroll 2016 2020 Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den Innholdsliste Plan for selskapskontroll 2016 2020... 1

Detaljer

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 28. august 2012 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna (1.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Eierstyring Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni 2016 Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Kommunen står i stor grad fritt til å velge hvordan de ulike tjenestene skal organiseres:

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak 213/16 1 Om selskapskontroll 1.1 Ansvaret for selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Orkdal kommune administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011. Overhalla kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011. Overhalla kommune OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011 Overhalla kommune Behandlet i kontrollutvalget den 5.juni 2008, sak 018/08 Vedtatt av kommunestyret den 24.6.2008, sak 52/08 Fylkets

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Selbu kommune Utkast til kontrollutvalgets møte den 22.11.16. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Eieravtale vedtatt i representantskapsmøtet 26.10.2011. Eieravtale for IKA Finnmark IKS

Eieravtale vedtatt i representantskapsmøtet 26.10.2011. Eieravtale for IKA Finnmark IKS Eieravtale for IKA Finnmark IKS Innhold 1. Avtalens formål... 3 2. Formålet med IKA Finnmark IKS... 3 3. Styringsdokumenter... 3 4. Styringsorganer i selskapet... 4 4.1. Organer etter loven... 5 4.1.1.

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: 5. juni 2008 Møtetid: kl Møtested: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: 5. juni 2008 Møtetid: kl Møtested: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 5. juni 2008 Møtetid: kl 09.00 Møtested: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Holdes av EY (Ernst & Young) Joachim Charlsen Pande, advokat Tlf. 95 81 12 23 joachim.pande@no.ey.com Hva skal jeg snakke

Detaljer

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.10.2016 78738/2016 2015/7122 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 27.10.2016 Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 31. mai 2016 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2013 Møtetid: Kl. 08.30 (mrk tida) Møtested: Rådhuset, møterom Straumen (2.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 SpareBank 1 SR-Bank ASA ( banken ) er opprettet 1. januar 2012 og har sitt forretningskontor- og hovedkontor i Stavanger.

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL NORD-FRON KOMMUNE

EIERSKAPSKONTROLL NORD-FRON KOMMUNE EIERSKAPSKONTROLL NORD-FRON KOMMUNE Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2015 2015-626/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av prosjekt med formål å vurdere om Nord-Fron kommunes oppfølging av sitt eierskap

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Eidskog kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341 Løten

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 2 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-05G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Vedtektsendring Bakgrunn Gjennom det

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Randaberg Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 4. otober 2012 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innledning... 3 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA Vedtatt den 26.11.2010 1. Lagets firma og forretningskontor Lagets firma er Alta Kraftlag SA. Lagets forretningskontor skal være i Alta kommune. 2. Lagets formål Alta Kraftlag

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Gjesdal kommune Vedtatt av kommunestyret 01.10.2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Side 1 av 9 Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Rapport etter gjennomført selskapskontroll ved Innherred Produkter AS Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2011/8142

Detaljer

l orn5ek jrøi)dela -sekretariat for kor}trol1u1ual(1)2qe

l orn5ek jrøi)dela -sekretariat for kor}trol1u1ual(1)2qe 11) OVERHALLA KOMMUNE +++ Kontrollutvalget l orn5ek jrøi)dela -sekretariat for kor}trol1u1ual(1)2qe SAKSPROTOKOLL SAK 023/12 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Saks an Møtedato Saksbehandler Kontrollutval

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL Solør Renovasjon IKS

SELSKAPSKONTROLL Solør Renovasjon IKS Selskapskontroll Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalgene i kommunene Grue, Våler og Åsnes SELSKAPSKONTROLL Solør Renovasjon IKS Postadresse: Postboks 84, 2341 Løten Telefon: 62

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kolbjørn Sandve FE - 610 08/1526 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS 26.11.2015 110/15 Kommunestyret PS 14.12.2015 Revisjon av eierskapspolitisk

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/14 Dato: 02.12.14 kl. 13.00 14.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Martin Reinertsen, nestleder Harald Skaar, medlem Kirsti Mathiassen, medlem

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Klepp Sparebank skal sikre at bankens virksomhetsstyring er i tråd med allmenne og anerkjente oppfatninger og standarder, samt lov og forskrift.

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Meldal kommune. Administrativt utkast

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Meldal kommune. Administrativt utkast PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Meldal kommune Administrativt utkast 1 Om selskapskontroll 1.1 Ansvaret for selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll

Detaljer

Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning

Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning Saknr. 14/668-3 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

Detaljer

Møteinnkalling. Ekstraordinært møte. Namsos formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Ekstraordinært møte. Namsos formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Ekstraordinært møte Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frosta kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frosta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Frosta kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser... 4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Frosta kommune

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den 12.12.16. Malvik kommune 1 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens

Detaljer

Eierskapsstrategi for Tana Arbeidsservice AS

Eierskapsstrategi for Tana Arbeidsservice AS Eierskapsstrategi for Tana Arbeidsservice AS Organisasjonsnummer 981 357 809 Behandlet av kommunestyret i Berlevåg den, Behandlet av kommunestyret i Tana den, Innhold 1. Innledning... 3 2. Selskapets formål...

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 0 KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011 Vedtatt av bystyret 16.06.2008 0 1 INNHOLDSLISTE 1. BAKGRUNN 2 2. LOVHJEMMEL FOR SELSKAPSKONTROLL 3 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL 4 4.

Detaljer

Eierskapskontroll Fauske Parkering AS

Eierskapskontroll Fauske Parkering AS Selskapsskontroll Eierskapskontroll Fauske Parkering AS Rapport Mars 2015 FORORD Selskapskontroll er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 5. Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll

Detaljer

Overordnet analyse og plan for selskapskontroll

Overordnet analyse og plan for selskapskontroll Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017-2020 Ås kommune Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat, Rådhusplassen 29, Postboks 195, 1431 Ås 64 96 20 58 64 96 20 59 www.follofiks.no FIKS@follofiks.no

Detaljer

Eierskapsforvaltning i Sør-Trøndelag fylkeskommune

Eierskapsforvaltning i Sør-Trøndelag fylkeskommune Eierskapsforvaltning i Sør-Trøndelag fylkeskommune Frode Singstad Jurist og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bakgrunn: om selskapskontroll 2 Bakgrunn: om selskapskontroll Hva er tema i en eierskapskontroll?

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne redegjørelsen er satt opp iht. inndelingen i norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/13 Dato: 14.02.2013 kl. 09.00 11.15 Sted: Evjemoen, formannskapssalen

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL FIDES AS STJØRDAL KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL FIDES AS STJØRDAL KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL FIDES AS STJØRDAL KOMMUNE OKTOBER 2015 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollkomiteen i Stjørdal kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO 2010 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 2. Arbeidsoppgaver tillagt det enkelte selskap... 3 3. Valg, Styresammensetning, Generalforsamling,

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014, sak 78/14. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE MODUM KOMMUNE Kontrollutvalget PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE 2016 2019 Vedtatt av kommunestyret i Modum, sak.. INNHOLDSFORTEGNELSE KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER KOMMUNALE / FYLKESKOMMUNALE SELSKAPSFORMER

Detaljer

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks:

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: Instruks for styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: 1. Formål Styreinstruksen gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling,

Detaljer

Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll

Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold Selskapsformer og alternative organisasjonsformer

Detaljer

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL STYRET FOR PERIODEN 2016-2018

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL STYRET FOR PERIODEN 2016-2018 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/716-1 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 44/16 Kommunestyret 07.04.2016 Ark.: Saksbehandler: Jenny Eide Hemstad, fagleder HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV MEDLEM

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Hitra kommune Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Kongsvinger kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341

Detaljer

1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune.

1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune. VEDTEKTER FOR NLA HØGSKOLEN AS (Vedtatt i generalforsamling 9. desember 2009 med endringer 21.11.2012 og 21.05.2014) 1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets

Detaljer