: : E: C34 &58 : Hallvard Fagerland /08

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ": 200702385 : E: C34 &58 : Hallvard Fagerland 29.01.2008 6/08"

Transkript

1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: C34 &58 : Hallvard Fagerland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /08 Bystyret /08 SØKNAD OM KONSESJON FOR KINODRIFT I AMFI VÅGEN Saken gjelder Det inviteres i denne sak til å ta stilling til søknad om konsesjon for kinodrift fra Kino1: Stavanger-Sandnes (heretter: Kino1), datert , se vedlegg 1. Kino1 søker om konsesjon for eksisterende kinodrift i Amfi Vågen. Søknaden er en fornying av gjeldende kinokonsesjon for Kino1, som ble gitt av bystyret 27. mars 2007 og som går ut 1. april Når det gjelder saksbehandlingen av søknader om kinokonsesjon følger det av konsesjons-vilkårene at Søknader om konsesjon behandles først av utvalg for kultur og oppvekst, før det går til bystyret for endelig behandling. Lovverk, forskrifter og kommunale konsesjonsbetingelser Bystyret i Sandnes kommune reviderte 19. juni 2007, sak 72/07, konsesjonsvilkår for kinodrift i Sandnes, se vedlegg 2. Disse vilkårene vil gjelde for enhver som får konsesjon til visning av film i næringsvirksomhet. Det lovmessige grunnlaget for å stille krav om tillatelse for å kunne vise film i Norge følger av filmloven 2 hvor det heter at: Framsyning og omsetning av film eller videogram i næring må ikkje skje utan løyve frå kommunestyret eller den kommunestyret har gitt fullmakt. ( ) Kommunane kan fastsetje vilkår for løyve til framsyning av film og videogram. Det finnes ingen klare retningslinjer for tildeling av konsesjon etter filmloven utover at konsesjon kan gis for inntil 5 år. Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren bryter regler i denne loven eller i forskrifter til denne loven eller bryter vilkår som er satt ved tildeling av konsesjonen. Forarbeidene til Lov om film og videogram viser at konsesjonskravet først og fremst er begrunnet i kulturpolitiske hensyn om å fremme kvalitet og bredde i filmutvalget, kontrollere antall kinoer og fremme bruken av kinoen som en del av det samlede lokale kulturtilbudet. Loven setter utover det som her er nevnt ingen særskilte bestemmelser for hvilke forhold som skal vektlegges ved konsesjonsbehandlingen. Kommunen som konsesjonsmyndighet er tillagt såkalt fritt skjønn. Denne frie skjønnsutøvelse må imidlertid ta hensyn til følgende to forhold: a) Myndighetsmisbruk - utenforliggende hensyn (ensidig skjønn og usaklige hensyn) må ikke tas - vilkårlig eller urimelig skjønn må ikke utøves - usaklig forskjellsbehandling må ikke skje Side 1 av 7

2 b) Forholdsmessighetsprinsippet: - Det skal være forholdsmessighet mellom det vedtak som gjøres og den byrde vedtaket medfører for den det retter seg mot. Skjønnsutøvelsen må med andre ord baseres på saklige hensyn. Kommunens konsesjonsbetingelser er derfor utformet på en slik måte at det ikke er tvil om hvilke kulturpolitiske forpliktelser og krav som lovverket påhviler konsesjonæren. Når bystyret første gang vedtok kommunens konsesjonsbetingelser i 2000 var en av hovedhensiktene å sikre Sandnes-publikummet et bredt utvalg av filmer, både når det gjelder ulike genre og ulike aldersgrupper. Betingelsene skal sikre at ikke bare kommersielle hensyn legges til grunn i kinoenes valg av repertoar. De viktigste revideringene som ble gjort i kommunens konsesjonsbetingelser av bystyret 19. juni 2007 er endringen i pkt. 5 om repertoar: Konsesjonæren plikter å tilby et utvalg av filmer som gjenspeiler den årlige norske filmimport og produksjon. Utvalg av filmer skal gjenspeile mangfoldet i internasjonal filmproduksjon, spesielt skal det legges vekt på et bredt spekter av ikke-amerikansk film, og filmene skal velges ut etter kvalitetskriterier. Det skal vies spesiell plass til norskspråklig film. Før revisjonen av de kommunale konsesjonsbetingelser lå det inne et krav til 40% ikkeamerikansk film. I de senere år har man sett at dette kravet har blitt urimelig i forhold til den andelen Medietilsynet årlig sensurerer. Når man nå skal vurdere repertoaret er det derfor mer naturlig å sammenligne repertoaret ved Kino1: Sandnes med Medietilsynets årlige tall for filmsensur/import, noe også rådmannen presiserte i sak 72/07 i bystyret. I tillegg har man ved siste revidering tatt bort det særskilte kravet om ikke visning av filmreklame ved barne- og familiefilmer med aldersgrense opptil 7 år. Tidligere behandling av konsesjon for kinodrift ut fra dagens konsesjonsregler. Sandnes kommune har tidligere hatt tre behandlinger om kinokonsesjon ut fra konsesjonsvilkårene som gjelder i dag. 27. mars 2001 behandlet bystyret 2 søknader, en fra det privateide selskapet SF Kino og en fra Kino Z (nå Kino1: Stavanger-Sandnes). Søknaden fra KinoZ ble innvilget, mens søknaden fra SF Kino ble avslått med den begrunnelsen at: Bystyret mener at Kino Z best ivaretar de kulturpolitiske mål som tidligere er bestemt både i forhold til bredde og kvalitet. I tillegg mener bystyret at en ny kino fører til overetablering i regionen. SF Kino påklaget 24. april 2001 ovennevnte vedtak. Bystyret opprettholdt 12. juni 2001 sitt vedtak, og fylkesmannen har i brev datert 24. september 2001 ikke tatt klagen til følge. 19. mars 2002 behandlet bystyret søknad fra KinoZ (nå Kino1: Stavanger-Sandnes). Der fikk de konsesjon for 4 nye år, og fikk samtidig også konsesjon til å gjelde for kinodrift i nye lokaler i Vågen 33 fra mars 2007 behandlet bystyret søknad fra Kino1: Stavanger-Sandnes om fornying av gjeldende kinokonsesjon. Følgende vedtok ble gjort: Kino 1: Stavanger-Sandnes gis forlengelse på gitt konsesjon for kinodrift i Amfi Vågen for inntil 7 saler med inntil 900 seter til 1. april Side 2 av 7

3 Konsesjonsvilkår for visning av film i næringsøyemed i Sandnes kommune, gjennomgås og legges fram for godkjennelse i bystyret i løpet av første halvår Kino 1: Stavanger-Sandnes bes gjøre rede for hvordan de vil kunne oppfylle gjeldende konsesjonsbestemmelser når det gjelder bredde i filmtilbudet. Redegjørelsen bes innsendt snarest, slik at det eventuelt kan innarbeides i konsesjonsvilkårene. Pkt. 7a i konsesjonsvilkårene for kinodrift i Sandnes endres til: Søknader om konsesjon behandles først av utvalg for kultur og oppvekst før de går til bystyret for endelig behandling. Kino1 gjorde i brev av 10. april 2007 rede for hvordan de ville oppfylle gjeldende konsesjonsbetingelser når det gjelder bredde i filmtilbudet. Tilbakemeldingen fra Kino1 dannet samtidig grunnlaget for de endringene som ble gjort da bystyret reviderte konsesjonsvilkår for kinodrift 19. juni Det er en fornying av konsesjon, gitt 27. mars 2007 av bystyret, nå skal ta stilling til, basert på gjeldende konsesjonsbetingelser vedtatt av bystyret 19. juni Vurdering av søknaden fra Kino1: I matrisen nedenfor er søknaden vurdert i forhold til konsesjonsvilkårene for kinodrift i Sandnes. Avsnitt i konsesjonsvilkårene 3. Hvem som kan få filmkonsesjon 3. a. Type konsesjonær 3. b. Eier 4. Stedsbegrensing/lokalisering Konsesjon kan kun gis til kinodrift lokalisert til sentrumskjernen. 5. Repertoar/filmtilbudet 5.a. Konsesjonæren skal bidra til gjennomføringen av kommunens kulturpolitiske målsetninger, slik de er vedtatt av bystyret, og skal være imøtekommende i forhold til samarbeid med kommunens øvrige kulturliv om f.eks. festivaler og større arrangementer. Kino1: Sandnes Aksjeselskap Sandnes kommune, Stavanger kommune, Det norske kinoselskap Innfrir vilkårene Kinoanlegg i Amfi Vågen Kino1: Sandnes har opprettet samarbeid med Den kulturelle skolesekken. Side 3 av 7

4 Avsnitt i konsesjonsvilkårene Kino1: Sandnes 5.b. Konsesjonæren plikter å tilby Oversikten nedenfor viser andelen norske, nordiske, et utvalg av filmer som gjenspeiler europeiske og film fra andre land enn USA som er satt den årlige norske filmimport og produksjon. Utvalg av filmer skal gjenspeile mangfoldet i internasjonal filmproduksjon, spesielt skal det legges vekt på et opp ved Kino1: Sandnes for 2003, 2006 og 2007, sammenlignet med andel filmer sensurert fra de ulike geografiske områder i 2006 og Sistnevnte avspeiler importen fra andre land og den totale norske produksjonen. bredt spekter av ikke-amerikansk film, og filmene skal velges ut etter kvalitetskriterier. Det skal vies spesiell plass til norskspråklig film. Andel titler i Sandnes Andel sensurerte filmer c. Repertoaret skal ikke være påvirket av konsesjonærens eventuelle interesser i produksjon og distribusjon av film. 5. d. Det skal gis et tilbud til alle aldersgrupper, med daglige tilbud av barne- og familiefilmer etter kl , og et ukentlig tilrettelagt skolekinotilbud i skoletiden. 6. Spesielle konsesjonsvilkår. a. Konsesjonæren plikter å akseptere ledsagerbevis for funksjonshemmede, som gir gratis adgang for ledsager til bevisets innehaver. Norske titler 14,5 13,3 10,4 8,5 11,3 Nordiske titler 23,3 19,4 15,6 17,4 19,8 Europeiske titler 34,9 31,5 34, ,1 Amerikanske titler 59,1 63,6 63,0 53,2 51,4 Titler fra andre 6 4,8 2,9 9,8 6,5 land Tall oppgitt i prosent. Norske og Nordiske titler går også inn i tallene for Europeiske titler. (Kilde: Film og Kino sin Årbok for 2003, tall fra Film og Kino for 2006/2007, Medietilsynets statistikk for 2006/2007) I tabellen ser vi at det er en nedgang i 2007 både i norske og nordiske titler, samtidig som Medietilsynet har sensurert flere norske og nordiske titler i 2007 enn i Andelen europeiske titler har i 2007 økt noe siden 2006 i Sandnes, parallelt med økningen i andel europeiske filmer som er blitt sensurert. Andelen amerikansk film i 2007 ligger ganske likt fra med rundt 63%. Det er en god del høyere enn hva som ble sensurert i 2007 (51,4%). Når det gjelder filmer fra resten av verden ser vi at denne andelen bare 2,9% ved Sandnes kino, en nedgang fra i 2006, og som er en halvering fra Her må det dog nevnes at det er en nedgang i andelen filmer Medietilsynet har sensurert i Har ikke eierinteresser i produksjon. Kino1 har marginale eierinteresser i distribusjon gjennom Kommunenes filmsentral. Skolefilmtilbud gis ikke fast, men ved henvendelser fra den enkelte skole. Se også pkt. 6c vedr. Megafon. Side 4 av 7

5 Avsnitt i konsesjonsvilkårene b. Konsesjonen angir maksimalt antall publikumsplasser og saler. c. Konsesjonæren skal årlig arrangere en barne- og ungdomsfilmfestival. Hvis flere konsesjonærer skal dette skje i samarbeid, under forutsetning av at barne- og ungdomsfilmfestivalen blir egen forretningsmessig enhet. d. For pensjonister skal det månedlig legges til rette for filmfremvisning på dagtid Kino1: Sandnes Kino1: Stavanger-Sandnes søker om konsesjon i Amfi Vågen for seter - 7 saler Opprinnelig var dette en barne- og ungdomsfilmfestival som nå har blitt lagt om til en barne- og ungdomsfilmuke kalt Megafon. Se også kommentar i rådmannens vurdering vedr. planlagt ny filmfestival i Stavanger og Sandnes. Det er opprettet en dialog mellom Den kulturelle skolesekken i Sandnes (DKS) om tilbudet som skolene i Sandnes mottar gjennom Megafon. Rådmannens vurdering Selv om man i konsesjonsreglene har gått bort fra kravet om 40% ikke-amerikansk film oppfatter rådmannen det slik at man med dagens konsesjonsregler fremdeles har en ambisjon om at andelen ikke-amerikansk film skal ligge på et betydelig nivå. I gjeldende konsesjonsregler står det at Utvalg av filmer skal gjenspeile mangfoldet i internasjonal filmproduksjon, spesielt skal det legges vekt på et bredt spekter av ikke-amerikansk film, og filmene skal velges ut etter kvalitetskriterier. Det skal vies spesiell plass til norskspråklig film. Andelen europeisk film ved Kino1: Sandnes er sammenlignet med i fjor er fremdeles svak, spesielt om man sammenligner med antallet europeiske filmer Medietilsynet sensurerte i Aller tydeligst er det at andelen norske, nordiske og filmer fra andre land har gått ned. Tabellen nedenfor viser billettsalg, omsetning, antall forestillinger og antall titler vist i Kino1: Sandnes er her sammenlignet med tilsvarende andre norske kinoer. Kino Billetter Omsetning Titler Titler Forestillinger Bergen kino kr Oslo kino kr Kristiansand kino kr Fredrikstad kino kr Tromsø: Aurora kino kr Trondheim kino AS kr Stavanger: Kino kr Lillestrøm: SF Kino kr Drammen: KinoCity kr Ski kinosenter kr Tønsberg: SF Kino A/S kr Sandvika: Kino kr Sandnes: Kino kr SUM kr (Kilde: Tall fra Film og kino. Tallene for år 2007 som er mottatt fra Film og kino er såpass ferske at det ved noen kinoer ikke er tatt bort filmfestivaler og andre aktiviteter enn film. Antall titler for 2006 er derfor tatt med som referanse.) Side 5 av 7

6 Kino1: Sandnes har hatt en reduksjon i billettsalg/omsetning fra 2006 til I egen pressemelding oppgir Kino1 en reduksjon i billettsalg til å være ca. 6%. Ovenstående tabell viser dog gode tall på antall solgte billetter og omsetning (8. største kinoen i landet) sammenlignet med de 13 største kinoene, mens den kommer på 13. plass når det gjelder antall viste kinotitler med 178 titler i I forbindelse med fjorårets behandling av konsesjonen for Kino1: Sandnes ble kinoen bedt om å redegjør for sin repertoarpolitikk og om hvilke tiltak de eventuelt vil sette i gang for å sikre at Sandnes-publikummet gis et bredt utvalg av kvalitetsfilm. I brev av svarte Kino1 bl.a. at man ville ha en målsetting om å komme opp mot 185 titler i året ved kinoen i Sandnes. Det er gledelig at antallet filmer i Sandnes har øket litt sammenlignet med i fjor, men sammenlignet med andre kinoer i Norge synes rådmannen fremdeles at Kino1: Sandnes har et forbedringspotensial. I sak 76/07 i Utvalg for kultur og oppvekst orienterte kultursjefen om planene for en ny filmfestival i Stavanger og Sandnes. I forbindelse med økonomiplanen for 2008 ble det også satt av kr i støtte til denne filmfestivalen fra Sandnes kommune. Kostnadsrammen for hele filmfestivalen ligger på rundt 1.5 mill kr og vil være et samarbeid mellom Filmfestivalen i Haugesund, Kino1 Stavanger-Sandnes, Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune og Sandnes kommune. I planene legger man opp til en utvidelse av den eksisterende barne- og ungdomsfilmfestivalen (Megafon) som allerede er i Stavanger/Sandnes, samt et American Independents-program og et program med fokus på fransk film French Touch. Filmfestivalen vil foregå rett etter at Filmfestivalen i Haugesund er avsluttet. Men der filmfestivalen i Haugesund er en bransjefestival vil filmfestivalen i Stavanger/Sandnes være en publikumsfestival. Rådmannen tror at en slik festival vil gi positive filmopplevelser og gi publikum kunnskap om, samt lære å sette pris på, og få et forhold til film. I et lenger perspektiv er derfor rådmannen optimistisk om at dette og vil gjenspeiles i det repertoar som settes opp ved kinoen i Sandnes. Rådmannen anbefaler at det gis fornyet konsesjon til Kino1: Stavanger-Sandnes for kinodrift i Sandnes gjeldende fra 1. april 2008 til fram Dermed samsvarer det også med den konsesjonsperioden Stavanger kommune har gitt Kino1 til kinodrift i Stavanger, samtidig som det også harmonerer bedre i forhold til bearbeiding av statistikk fra FILM&KINO. Forslag til VEDTAK: 1. Kino1: Stavanger-Sandnes gis konsesjon for kinodrift i Amfi Vågen for inntil 7 saler med inntil 900 seter, gjeldende fra perioden 1. april desember 2011 i.h.t. gjeldende konsesjonsbetingelser for kinodrift i Sandnes. Side 6 av 7

7 RÅDMANNEN I SANDNES, Tore Sirnes Rådmann Gunnar Byrkjedal kommunaldirektør Erland Bræin kultursjef Vedlegg: 1. Søknad om kinokonsesjon fra Kino1: Stavanger Sandnes AS, datert Konsesjonsvilkår for kinodrift i Sandnes kommune Side 7 av 7