UTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST INNKALLES TIL MØTE 7. SEPTEMBER 2009 KL I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST INNKALLES TIL MØTE 7. SEPTEMBER 2009 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA MØTET 7. SEPTEMBER 2009 UTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST INNKALLES TIL MØTE 7. SEPTEMBER 2009 KL I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS SAKLISTE B 52/ KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR FREMLEGG AV PLANPROGRAM OG PLANGRUNNLAG 53/ KULTURUNDERSØKELSE FOR NORD-JÆREN / BEHANDLING AV SØKNAD OM GODKJENNING AV TILLEGGSAREALER TIL BRUELAND BARNEHAGE ETTER LOV OM BARNEHAGER 55/ SØKNAD OM FORLENGET GODKJENNING AV MIDLERTIDIGE LOKALER FOR SVILAND BARNEHAGE I NOREDALEN BYGDAHUS 56/ JULEBYGDA SOM OFFISIELT STEDSNAVN 57/ KLAGE PÅ NAVNEVEDTAK - HØGARINDA 58/ KLAGE FRA BARNEHAGE PÅ VEDTAK OM TILDELING AV STØTTETIMER BARNEHAGEÅRET 2009/2010 Unntatt offentlighet - offl. 13, fvl MELDINGER Dokumenter, som følger sakene, ligger til ettersyn på politisk sekretariat og servicekontoret i Sandnes rådhus, biblioteket, samt på politikk på Vennligst meld eventuelt forfall snarest på tlf Ved forfall blir varamedlemmer innkalt særskilt. Medlemmer som anser seg inhabile, må gi melding om dette slik at varamedlemmer kan innkalles. Eventueltsaker, spørsmål m.m. meldes senest fredag kl. 12 før møtedag til: Møtet er åpent for publikum.

2 Sandnes, 24. august 2009 Stanley Wirak leder Sissel Hellevik sekretær 2

3 MELDINGER 7. SEPTEMBER 2009 UTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST Nr. 52/09 Nr. 53/09 Nr. 54/09 Søknad om utvidelse av konsesjon for visning av film i næringsøyemed fra SF Kino Stavanger/Sandnes AS Bystyret v/ordfører sommerfullmakt sak 1/09. Navn på IKS sportshallene Skriv datert fra rådmannen til Sørmarka flerbrukshall. Status på tilskudd til åpne kulturarrangement Skriv datert fra kultursjef. Nr. 55/09 Tildeling av spillemidler til anlegg for idrett, mosjon og friluftsliv i Sandnes 2009 Skriv datert fra park og idrettssjef. Nr. 56/09 Nr. 57/09 Sandnes kommunes innsatspokal 2009 Skriv datert fra kultursjef. Mobbeproblematikk Skriv datert fra Heidi Olderøien, for gruppa Stopp Mobbingen.

4 PROTOKOLL Utvalg: Utvalg for kultur og oppvekst Møtenr.: 6 Møtedato: 7. september 2009 Utvalgssaksnr.: 52/09-58/09 Tilstede: Sigbjørn Flørli (Frp), Kåre-L. Jørgensen (Frp) (møtte for Camilla Austrått (Frp), Sissel Vikse Falch (Frp), Birte Berg (H), Magne T. Frøyland (H), Elisabeth Falch (H), Stanley Wirak (Ap), Per Skarung (Ap), Brit Elin Fuglestad (Krf) (møtte for Catrine Eide Risdal (Krf)), Lars Sigurd Tjelle (Krf), Knut O. Eldhuset (V), Nina Eltervåg (SV) (perm. Kl ), Suzanne Bollie (Pp) Leder Stanley Wirak (Ap) ledet møtet som startet kl og ble avsluttet kl Fra administrasjonen møtte kommunaldirektørene Torill J. Kind og Per-Harald Nilsson, kultursjef Erland Bræin, skolefaglig rådgiver Richard Olsen, leder for styrket barnehagetilbud Mette Næs og rådgiver Kirsten S. In t Veld. Innkallingen ble godkjent med følgende merknader: Stanley Wirak (Ap) informerte om at kvartalsvis rapportering fra PPT vil bli lagt fram i møtet Alt er i rute og fremdriften er bra. Wirak understreket at bystyret og utvalg for kultur og oppvekst har bedt om kvartalsvis rapportering og at det er viktig at dette følges opp inntil det eventuelt besluttes noe annet Kåre-L. Jørgensen (Frp) sa at han ikke hadde mottatt sak 58/09 som var unntatt offentlighet og begrunnet dette med at han ble kalt inn til møtet samme dag. Knut O. Eldhuset (V) sa at han ikke hadde mottatt saken i posten og var bekymret for saker som dette som forsvinner i posten. Stanley Wirak (Ap) sa at en må se på måten slike saker sendes på. Protokollen fra møte 22. juni 2009 ble godkjent uten merknader. På bordet ble lagt: Vedlegg til sak 56/09 - Utskrift av protokoll fra møte i Malmheim bydelsutvalg Sak 52/ KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR FREMLEGG AV PLANPROGRAM OG PLANGRUNNLAG Kultursjef Erland Bræin ga innledningsvis en presentasjon om planen. Bræin informerte også om at det i pkt 2 strykes med tilbakemeldingsfrist , da dette blir feil ift seks uker fra saken blir sendt på høring. Sigbjørn Flørli (Frp) foreslo nytt pkt. 3: 3. Bystyret ber om at høringsinstanser dokumenteres i forbindelse med planarbeid. Forslaget fikk 4 stemmer (Frp, Pp) og falt. Rådmannens innstilling datert ble enstemmig vedtatt.

5 1. Bystyret vedtar planoppstart for en kommunedelplan for kultur Vedlagte planprogram legges ut til offentlig ettersyn og høring i seks uker. Saken går videre til bystyret for endelig vedtak. Sak 53/ KULTURUNDERSØKELSE FOR NORD-JÆREN 2009 Rådmannens innstilling datert ble enstemmig vedtatt. Utvalget tar opplegget for den kommende kulturundersøkelsen for Nord-Jæren til orientering. Utvalg for kultur og oppvekst har fattet endelig vedtak i saken. Sak 54/ BEHANDLING AV SØKNAD OM GODKJENNING AV TILLEGGSAREALER TIL BRUELAND BARNEHAGE ETTER LOV OM BARNEHAGER Rådmannens innstilling datert ble enstemmig vedtatt. Utvalg for kultur og oppvekst har med hjemmel i Lov om barnehager 10 behandlet søknad om godkjenning av tilleggsareal for Brueland barnehage. 1. Arealene på Hana skole godkjennes med et leke- og oppholdsareal på 332 kvm. Dette arealet kommer i tillegg til de kvm lekeareal som er godkjent i Brueland barnehage i Kvellurveien. 2. Godkjenning gis under forutsetning av at vilkår stilt av kommuneoverlegen blir innfridd før barnehagen tas i bruk. 3. Uteområdet må være ferdigstilt før barnehagen tas i bruk. 4. Ved drift utover 2 år må det søkes ny godkjenning fra kommuneoverlegen og det må søkes om forlenget bruksendring. Utvalg for kultur og oppvekst har fattet endelig vedtak i saken. Side 2 av 6

6 Sak 55/ SØKNAD OM FORLENGET GODKJENNING AV MIDLERTIDIGE LOKALER FOR SVILAND BARNEHAGE I NOREDALEN BYGDAHUS Det var 12 representanter tilstede. Rådmannens innstilling datert ble enstemmig vedtatt. Utvalg for kultur og oppvekst har med hjemmel i Lov om barnehager 10 behandlet søknad om forlenget godkjenning av midlertidige lokaler i Noredalen bygdahus. 1. Godkjenning av av Sviland barnehage av i midlertidige lokaler i Noredalen bygdahus forlenges frem til Forlenget godkjenningen gis under forutsetning av at bemerkninger og pålegg gitt av kommuneoverlegen og bygningssjefen blir etterfulgt. 3. Dersom lokalene skal benyttes til barnehage lenger enn til , må det foreligge utvidet godkjenning fra kommuneoverlegen 4. Dersom barnehagen skal benyttes lenger enn til , må det foreligge utvidet godkjenning fra bygningssjefen. Vedtaket kan påklages etter bestemmelsene i forvaltningsloven innen tre uker. Sak 56/ JULEBYGDA SOM OFFISIELT STEDSNAVN Det var 12 representanter tilstede. Utskrift av protokoll fra møte i Malmheim bydelsutvalg ble lagt på bordet i møtet. Rådmannen har i skriv datert foreslått følgende: 1. Utvalg for kultur og oppvekst finner ikke grunnlag for å igangsette navnesak for Julebygda. Stanley Wirak (Ap) foreslo: Saken utsettes. Navnesak tas opp igjen etter at endelig beslutning om eventuelle justeringer av bydelsgrenser er gjort. Forslaget fikk 4 stemmer (S.Bollie/Pp, M.T.Frøyland/H, P.Skarung/Ap, S.Wirak/Ap) og falt. Side 3 av 6

7 Stanley Wirak (Ap) foreslo følgende fellesforslag: Utvalg for kultur og oppvekst finner grunnlag for å igangsette navnesak for Julebygda. Ved alternativ votering over rådmannens innstilling datert og Wiraks fellesforslag, ble fellesforslaget enstemmig vedtatt. Utvalg for kultur og oppvekst finner grunnlag for å igangsette navnesak for Julebygda. Utvalg for kultur og oppvekst har fattet endelig vedtak i saken. Sak 57/ KLAGE PÅ NAVNEVEDTAK - HØGARINDA Det var 12 representanter tilstede. Rådmannen har i skriv datert foreslått følgende: Klagen vedrørende tidligere vedtak om skrivemåten Høgarinda i sak 34/08 tas delvis til følge. Utvalg for kultur og oppvekst gjør i denne saken et unntak fra hovedregelen i kommunens navngiving, og går inn for den dialektnære skrivemåten Høgarinnå som nytt offisielt gatenavn for gatenummer 928. og innen reguleringsplan Knut O. Eldhuset (V) foreslo: Klagen vedrørende tidligere vedtak om skrivemåten Høgarinda i sak 34/08 tas til følge. Utvalg for kultur og oppvekst gjør i denne saken et unntak fra hovedregelen i kommunens navngiving, og går inn for den dialektnære skrivemåten Høgarindå som nytt offisielt gatenavn for gatenummer 928. og innen reguleringsplan Ved alternativ votering over rådmannens innstilling datert og Eldhusets forslag, ble Eldhusets forslag vedtatt med 11 mot 1 stemme (L.S.Tjelle/Krf). Klagen vedrørende tidligere vedtak om skrivemåten Høgarinda i sak 34/08 tas til følge. Utvalg for kultur og oppvekst gjør i denne saken et unntak fra hovedregelen i kommunens navngiving, og går inn for den dialektnære skrivemåten Høgarindå som nytt offisielt gatenavn for gatenummer 928. og innen reguleringsplan Utvalg for kultur og oppvekst har fattet endelig vedtak i saken. Side 4 av 6

8 Sak 58/ KLAGE FRA BARNEHAGE PÅ VEDTAK OM TILDELING AV STØTTETIMER BARNEHAGEÅRET 2009/2010 Unntatt offentlighet - offl. 13, fvl Saken ble behandlet for lukkede dører jf kommunelovens Rådmannen har i skriv datert foreslått følgende: Klage fra barnehage vedrørende vedtak om støttetimer for barnehageåret 2009/2010 tas ikke til følge, og oversendes klagenemnda for endelig behandling. Knut O. Eldhuset (V) foreslo: Saken er pr dato for dårlig opplyst. Det strider mot rettssikkerhetsregler og mot øvrige saksbehandlingsregler i forvaltningen å treffe vedtak basert på informasjon slik den er presentert. Saken oversendes klagenemnda uten realitetsbehandling fra utvalg for kultur og oppvekst. Knut O. Eldhuset (V) foreslo i forbindelse med saken: Utvalg for kultur og oppvekst foreslår overfor bystyret å bli fritatt fra deltakelse i klagebehandling i saker vedrørende tildeling av støttetimer m.m. i barnehager. Hovedbegrunnelsen er faren for manglende rettssikkerhet og manglende kunnskap om situasjonen for de enkeltindivider det gjelder. Det bes om en utredning om disse sakene kan overføres til klientnemnda. Votering: Rådmannens innstilling datert fikk 0 stemmer og falt. Eldhuset forslag 1. avsnitt ble vedtatt med 11 mot 1 stemme (L.S.Tjelle/Krf). Eldhuset forslag 2. avsnitt ble enstemmig vedtatt. Eldhusets forslag i forbindelse med saken ble enstemmig vedtatt. Saken er pr dato for dårlig opplyst. Det strider mot rettssikkerhetsregler og mot øvrige saksbehandlingsregler i forvaltningen å treffe vedtak basert på informasjon slik den er presentert. Saken oversendes klagenemnda uten realitetsbehandling fra utvalg for kultur og oppvekst. I forbindelse med saken: Utvalg for kultur og oppvekst foreslår overfor bystyret å bli fritatt fra deltakelse i klagebehandling i saker vedrørende tildeling av støttetimer m.m. i barnehager. Hovedbegrunnelsen er faren for manglende rettssikkerhet og manglende kunnskap om situasjonen for de enkeltindivider det gjelder. Det bes om en utredning om disse sakene kan overføres til klientnemnda. Saken går videre til klagenemnda for behandling. Side 5 av 6

9 EVENTUELT Ungdomsskole Magne T. Frøyland (H) hadde mottatt et spørsmål som han stilte til administrasjonen om hvorfor elever fra Bogafjell ungsdomsskole flyttes til Lundehaugen ungdomsskole. Skolefaglig rådgiver Richard Olsen svarte at det er behov for barneskoleplasser i Bogafjellområdet. Flytting av elever fra Bogafjell er vedtatt av bystyret gjennom tiltak i økonomiplanen for TV-overvåking i skolene Stanley Wirak (Ap) satte fram følgende forslag: Det vises til mediaoppslag om etablering og drift av IVT-anlegg på skolene. Utvalg for kultur og oppvekst ber om en orientering om saken og om gjeldende retningslinjer for dette i Sandnes kommune. Utvalg for kultur og oppvekst forutsetter at slike anlegg ikke er i drift i skolenes eller barnehagenes åpningstider. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Skolefaglig rådgiver Richard Olsen informerte om at Sandnes kommune følger datatilsynets retningslinjer. Kameraene er slått av i skoletida. Det vil bli laget en melding om situasjonen. Ubrukte midler som tilbakeføres. Under eventuelt i møte tok Elisabeth Falch (H) opp følgende. Falch hadde registrert at kr ,- var ført tilbake til familiedepartementet på grunn av at de ikke var oppbrukt. Kommunaldirektør Torill J. Kind svarte at de hadde mottatt kr ,- i desember 2007, men ikke mulighet for å bruke disse midlene da. Det ble søkt om å overføre disse til 2008 for å bruke deler av midlene til en prosjektlederstilling, noe som ikke ble innvilget. Det ble i 2008 bevilget kr ,- samtidig som det ble gitt åpning for å bruke deler av tilskuddet til en prosjektstilling. I 2009 ble det søkt om kr ,-, det ble bevilget kr ,-. Kommunaldirektør ønsker å sende brev til direktoratet vedr. at midler blir gitt så sent på året samtidig som det ikke gis mulighet til å overføre pengene til neste budsjettår. Møtet slutt. Sandnes, 8. september 2009 Stanley Wirak leder Sissel Hellevik sekretær Side 6 av 6

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD Trones og sentrum bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 30. MAI 2007 Sak 25/07 Sak 26/07

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET Møte nr. 05 Protokoll fra møtet 16. mai 2008 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll

Detaljer

Rådmann Bodil Sivertsen.

Rådmann Bodil Sivertsen. Protokoll fra møtet i formannskapet Dato: 26.11.2013 kl. 13:25 Sted: i formannskapssalen i Sandnes rådhus Arkivsak: 13/01167 Tilstede: Norunn Østråt Koksvik (H), Thor Magne Seland (H), Olav Birkeland (H),

Detaljer

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 3. JUNI 2009 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 3. JUNI 2009 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD Trones og sentrum bydelsutvalg Møte nr. 4/2009 TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 3. JUNI 2009 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 3. JUNI 2009 Sak 9/09 HØRINGSBREV

Detaljer

PROTOKOLL Hana bydelsutvalg Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Saksnr.: Hana bydelsutvalg 6/2013 21.11.2013 27/13-34/13 Tilstede: Ellen Karin Moen (H), Reidun Mattingsdal (H), Anne Grethe Brandal (H), Trond Furenes

Detaljer

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE NB!!! TIRSDAG 19. OKTOBER 2010 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE PROTOKOLL FRA MØTET 19.

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE NB!!! TIRSDAG 19. OKTOBER 2010 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE PROTOKOLL FRA MØTET 19. Sviland bydelsutvalg Møte nr. 7/2010 SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE NB!!! TIRSDAG 19. OKTOBER 2010 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 19. OKTOBER 2010 Sak 35/10

Detaljer

HØLE BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 11. JUNI 2009 KL. 19.30 PÅ HØLE SAMFUNNSHUS

HØLE BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 11. JUNI 2009 KL. 19.30 PÅ HØLE SAMFUNNSHUS Høle bydelsutvalg Møte nr. 4/2009 HØLE BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 11. JUNI 2009 KL. 19.30 PÅ HØLE SAMFUNNSHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 11. JUNI 2009 Sak 8/09 NY OPPNEVNELSE AV POLITISK

Detaljer

HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 8. JUNI 2009 KL. 19.00 PÅ FOGDAHUSET

HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 8. JUNI 2009 KL. 19.00 PÅ FOGDAHUSET Hana bydelsutvalg Møte nr. 5/2009 HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 8. JUNI 2009 KL. 19.00 PÅ FOGDAHUSET SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 8. JUNI 2009 Sak 8/09 GNR 37 BNR 10 SØKNAD OM DISPENSASJON

Detaljer

GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 19.00 I GANDDAL BYDELSHUS

GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 19.00 I GANDDAL BYDELSHUS Ganddal bydelsutvalg Møte nr. 3/2009 GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 19.00 I GANDDAL BYDELSHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 20. APRIL 2009 Sak 9/09 Sak 10/09 Sak 11/09

Detaljer

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 15. JUNI 2009 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDAHUS

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 15. JUNI 2009 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDAHUS Malmheim bydelsutvalg Møte nr. 3/2009 MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 15. JUNI 2009 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDAHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 15. JUNI 2009 Sak 7/09 Sak 8/09 Sak 9/09

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 9. november 2011 kl. 18:30 Sted: Formannskapssalen Jnr. 192/11 Arkiv 411 Møtet er åpent for publikum i alle saker

Detaljer

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 3. MARS 2008 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 3. MARS 2008 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS SAKLISTE Malmheim bydelsutvalg Møte nr. 1/2008 MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 3. MARS 2008 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS PROTOKOLL FRA MØTET 3. MARS 2008 Sak 1/08 Sak 2/08 Sak 3/08

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Leif-Peder Jørgensen MEDL SKSP Mona Jørgensen MEDL SKH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Leif-Peder Jørgensen MEDL SKSP Mona Jørgensen MEDL SKH Møteprotokoll Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 24.11.2014 Tidspunkt: 10:15 møtet hevet kl 15:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 10.06.2014 Møtested: Kantinen, 3 etasje Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:45 Sak fra / til: 019/14-027/14 Følgende medlemmer

Detaljer

KOMMUNESTYRET 8.12.2014. OVERSIKT OVER INNSTILLINGER OG BEHANDLINGER I ØVRIGE UTVALG (revidert 4.12.14)

KOMMUNESTYRET 8.12.2014. OVERSIKT OVER INNSTILLINGER OG BEHANDLINGER I ØVRIGE UTVALG (revidert 4.12.14) KOMMUNESTYRET 8.12.2014. OVERSIKT OVER INNSTILLINGER OG BEHANDLINGER I ØVRIGE UTVALG (revidert 4.12.14) Innstilling til kommunestyret Behandling i formannskapet Behandling i HMPB Behandling i HOOK Innstilling

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

Moteprotokoll. Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 22.07.2009 Tidspunkt: 10:15

Moteprotokoll. Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 22.07.2009 Tidspunkt: 10:15 Moteprotokoll Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 22.07.2009 Tidspunkt: 10:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ingrid Lønhaug Medlem

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 10.12.2008 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

LANDBRUKS-, VILT OG INNLANDSFISKENEMND INNKALLES TIL MØTE 06. OKTOBER 2011 KL. 16.00 PÅ LANDBRUKSKONTORET

LANDBRUKS-, VILT OG INNLANDSFISKENEMND INNKALLES TIL MØTE 06. OKTOBER 2011 KL. 16.00 PÅ LANDBRUKSKONTORET PROTOKOLL FRA MØTE 06. OKTOBER 2011 Møte nr. 5 LANDBRUKS-, VILT OG INNLANDSFISKENEMND INNKALLES TIL MØTE 06. OKTOBER 2011 KL. 16.00 PÅ LANDBRUKSKONTORET SAKLISTE Sak 14/11 201005382 KLAGE OVER KONSESJONSVEDTAK

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 187/11 Tid: Mandag 31. oktober 2011 kl. 18:30 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Ski bibliotek Møtedato: 21.08.2013 Møtetid:

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 20.06.2007

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 20.06.2007 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 20.06.2007 FRA SAKSNR: 30/07 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 36/07 TIL KL: 18:45 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 20:00 Fra saknr.: 29/15 Til saknr.: 40/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: kl 10.55 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.04.2012 Tid : Kl. 16.00 ca. 17.00 Funksjon Navn Parti Leder Simonsen Aase H Nestleder Thorheim Helge FRP Medlem Knutsen Leif Malvin

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/738. Hovedutvalg teknisk 23.04.2015

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/738. Hovedutvalg teknisk 23.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/738 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 23.04.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK DEN 12.03.2015. Rådmannens

Detaljer