TEKNAs Mellomlederen, Royal Christiania Hotell 3. og 4. september 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEKNAs Mellomlederen, Royal Christiania Hotell 3. og 4. september 2014"

Transkript

1 TEKNAs Mellomlederen, Royal Christiania Hotell 3. og 4. september 2014 Takkforsist NedenforfinnerduetsammendragavdetemaenevivarinnepåiOslo.(Deternoenflereslidesog temaerherennjeggikkigjennom).jeghåperdufikketgodtutbytteavsamlingenogatlystentilå arbeideaktivtmeddinlederrolleerstyrketjeghåperogsåatdunåforståratduhardetsomskaltil foråværeengodleder,ogatduergodnok.jegviltakkeforatderetoketaktivtansvarforå gjøredennesamlingentilengivendeopplevelse,ogsåformeglykketilvidere,jeghåpervimøtes igjenoghusk:detåbliengod/bedreledererenprosess Vennlighilsen MortenTeien Ergo%Credo%betyr% derfor%tror%jeg.%%det%vi%tror%om%oss%selv,%har%en%lei%tendens%til%å%stå%i%veien%for%vårt% potensiale%og%det%vi%egentlig%ønsker%å%gjøre.%vi%tror%at%alle%kan%bedre%sine%prestasjoner,%og%at% kunnskap%om%hva%som%hindrer%deg%vil%hjelpe%deg%videre.%vi%tror%ikke%på%fravær%av%ubehag.%ubehag%er% nødvendig%i%den%forstand%at%du%som%vil%prestere%på%et%høyere%nivå%enn%du%gjør%i%dag,%må%akseptere% ubehag%(frykt%og%prestasjonsangst)%og%usikkerhet%som%en%del%av%det%å%lykkes.%derimot%tror%vi%på% åpenhet,%på%modige%relasjoner%og%tydelig%kommunikasjon.%og%ikke%minst,%vi%tror%alle%kan%hente%ut%en% vesentlig%større%del%av%sitt%iboende%potensiale.%vi%håper%du%tar%med%deg%vår%magiske%formel%helt%til% slutt%i%sammendraget% Du kommuniserer alltid Vistartetdagenemedenlitenfilosofering overpoengetatdualltidkommuniserer. Entendueruttrykksløselleruteblirfraet møteerdukommuniserende.enavde viktigsteelementeneilederskaperåopptre tydeligsådineansatteslipperåtydedeg. Dersomdueruklarvildunestenalltidbli tolketnegativt.deternettoppgjennomå visetydelighvadineintensjonerog hensiktereratfolkfårtillittildeg.detserut tilåliggenedarvetiosssomen overlevelsesstrategi:dersomjegerusikker pådineintensjoner,dvs.omdueruteetterå skademegellerikke,såvelgerjegåholdetryggavstandinntiljegvethvorjeghardeg. 1 Ergo Credo

2 Hva slags leder ønsker du å være? ågikjærlighet. Dublebedtomåtenkepåenpersonsomhar betyddmyefordeg,entennålevendeeller død,jobbellerprivat.dunotertenedendel egenskaperdennepersonenhadde,ogvikom fremtilatdetvartingsom:tålmodighet, tydelighet,omsorg,varme,osv.m.a.o. kjærlighet. Dersomduønskeråværeen godleder,ogensomfårbetydningforandres liv,erdetantageligetgodtstedåstarte dersomduvelgeråmøteandremennesker medkjærlighet.kjærligheteretverb.deter noevigjør.dutrengerikkeføle%kjærlighetfor om å slurpe. Hjernenvårattribuerer,eller årsaksforklarer,medgangogmotgang forskjellig.ca.50%forklarermedgangog motgangmeddenduer.%detvilsiatduhar medgangilivetfordiduer%god.detliggeri genene,duerarveligvelsignetmedgode...om å slurpe... egenskapersomgjøratdulykkes.nårdu derimotfeilererdetfordiduer%en%feil.%da våknerskammen.vihaterskam,ogervillig tilågjørenærsagthvasomhelstforå unngåden.visåhvordanpassiviteteren godstrategiforåunngåskam.denandre halvpartenavossårsaksforklarermedgang ogmotgangmeddetdugjør.%deterdinekontrollerbarehandlingersomerårsakenbådetilmedgang ogmotgang.detteerenmyemerfruktbarmåteåtenkepå.deter%alltiddetdugjørsomavgjørom duharsuksessellerikke.ogomdugjør%noesomikkefungererkandunesteganggjørnoeannet. Hemmelighetenmedåflyttesegfraen erltankegang tilen gjørltankegang eratdetikkeernoen hemmelighet.detheledreiersegomoppmerksomhet.duovervåkerdinegentenkning,ogminner degselvpåatårsakentilatnoegårbraellerdårligerdetdugjør.%% % 2 Ergo Credo

3 Spørsmålet er hva du gjør, ikke hvem du er Vierikkeopptattavhvemduer.Duergodnok Duharalledeforutsetningerdutrengerforå lykkesilivet.spørsmåleteraldrihvemduer,% spørsmåleterhvadugjør.deterdinehandlinger somavgjøromdukommertilålykkesellerikke. Deternårduglemmerdetteogknytersuksess ellerfiaskotildinidentitet,tildenduer,%atting blirvanskelig.deterogsåherskammenkommer innibildet.gjennomdefensivestrategier,f.eks. passivitet,sørgerviforåikkegjørenoenfeil.det virkerbra,menulempeneratduikkegjørnoeriktighellerduergodnok.mendetkangodthende atduikkegjør%tingsomgirdegsuksess.damådugjørenoeannet.husk:dersomdugjørdet dualltidhargjortfårduderesultatenedualltidharfått.deteralltiddinehandlingersomteller. % % % % Du er ikke dine autmomatiske tanker Jegpåstodatviharendysfunksjonellhjerne,imange sammenhenger.hjernenergodtilåtenkelogisk, regneutsakerogting,ogåprioritereoppgaver.men dentenker,heltukontrollert,enrekke dysfunksjonelletanker.dersomviidentifisereross medalletankenehjernenprodusererkanvifort misteselvtilliten.påsammemåtesomivanpavlovs hunderblebetingettilåsiklenårdehørteenbjelle, blirviheltfratidligbarndombetingettilvisse tankemønstreavvåreomgivelser,dvs.foreldre, søsken,lærereogvenner.dukanikkevinneoverhjernendin.dentenkerdetdentenker.aksepter dette,menikkeidentifiserdegmeddissetankene.duerikkedinautomatikk.duerdinbevissthet. Motivasjon Gårdetanåikkeværemotivert?Endefinisjonpåmotivasjoner...detsombevegermenneskertil handling. Vieralltidmotivert.Mendeterikkesikkertviermotiverttilågjøredetviveter fornuftig.enledersomsitterinnepåkontoretsittistedetforåværeuteblantsineansatteerikke ikke%motivert.%hunermermotiverttilåsittepåkontoretennåværeuteblantdeansatte.hvorfor? Fordidetermindretruendeåsittepåkontoretennårisikereåfåspørsmålhunikkekansvarepå. Hunkanfølesegfagligunderlegen,ogblirdermedmotiverttilåsittepåkontoretsittistedetforåbli avslørt.hvamedelevensomogsåchatterpåfbistedetforåjobbemedematteleksene?erhan ikkemotiverttilåfågodekarakterer?klarthaner,mendenvondefølelsenavåikkeforstå,ikke 3 Ergo Credo er Gjør

4 væresmartnok,følesegdumnårhunåpnermatteboka,motivererhennesterkttilålaværeååpne den. DensterkestemotivasjonenforåIKKEgjøredetduveterfornuftig,erfryktenforåikkestrekketil/ ikkeværegodnok,forå dritedegut,foråvirkedum.hvisdennefryktenersterkereennverdieni ålykkes,erdetlitesannsynligatduvilgåigangmedutfordringen.damådujobbemedtoting:å minnedegselvpåatdineprestasjonerførstogfremsteretresultatavdetdugjørogikkedendu ER,ogdernestatsuksessikkeeråværefeilfri/perfekt,menåvågeå%gjøre,ogsålæreavresultatene, bådedegodeogdemindregode. Lille-Morten eller Ditt indre barn LilleLMortenerenmetaforpådendelenav megsomlettblirsåret,tartingpersonlig, kreverunnskyldningerogsomfølerseg underlegen.lillelmortenblirtydeligi relasjoneltutfordrendesituasjoner,entendet erpåhjemmebaneelleriarbeidssammenheng. NårLilleLMortenblirmøttavLilleLX (motpartensumodneside),dablirdetbråk Kunsteneråobserveredinegenlille bråkmakeridegselv,utenåladensidenav degfålovtilåstyre.påsammemåtesomdu akseptererdineegnenegativetankerkanduaksepteredinegenumodneside.dukankjennedet knytersegimagen,mendutrengerikkeåreagerepådetduerikkedinenegativetanker,og duerhellerikkedinefølelser.duerdensomkontrollererdisse. Enkle prinsipper Gjennomåforholdedegtilnoenenkle prinsipperkandufåenstørretryggetogroi rollenduspiller.fordetførste:sidetsomer sant.vibrukeroftemyeenergipååomskrive sannhet,pååforsøkeåfremståsomnoeannet enndetvierirollensomleder.dersomdu følerdegusikkerkandetværefornuftigå faktisksidet.dersomnoenersåufinemotdeg atdumistermaska,kandetværeengod strategiåsiat nåblejegheltsattutav oppførselendin.jegvetjammenikkehvajeg skalsi. Gjennomårepeteredetdumeneristedetforåblimedpåendeløsediskusjoneromhvaalle andregjørellerikkegjør,kanduholdefokuspådetsombetyrnoe.motpartenmåogsågjøredet.og tilslutt:hvisduvirkeligleggervektpååforstådinmedarbeiderførduselvgjørdegforstått,vilsvært mangepotensiellekonflikteroguenigheterkunneunngåslengeførdetbliretproblem. 4 Ergo Credo

5 Floskler Detfinnesmangeflosklerinnenfor ledelsesfaget.enavdemeratdumåtro måtropådegselv.naturligvismåduikke det.somleder,ogpåmangeandre områderilivet,blirduhensattisituasjoner derduerheltuerfaren,ogstrengttattikke harnoengrunntilåtropådegselv.åtropå degselvkommerduførsttilågjøreetterat duharprestert.ogkanskjeprestertflere ganger.førdupresterervilduføleubehag, fryktognervøsitet.detteerennaturligdel avprosessen,ogvikanaksepteredette ubehagetsomendelavdetåbevegesegsomlederellermenneske.somdukanskjehuskererdet nokatduvetat%du%kan.%dutrengerikketropådegselv.dutrengerbareåviteatduerfysiskistand tilågjøredet,ogsåovervinnefryktenknytettilåfeile. Å være leder er å spille en rolle Viharentendenstilåglemmeatvispillerenrollei arbeidslivet.dersomduerleder,selgerellersykepleier (ellerhvilketsomhelstannetyrke)hardupåtattdegen rolle.duharf.eks.sagtjatilåspille%rollensomleder.du eribunnoggrunnikkeforskjelligfraenhvilkensom helstskuespillersomharsagtsegvilligtilåspilleen rolleietteaterstykke.dinarbeidsgiverharbetaltdeg pengerforåutføreetsetthandlinger.noenganger kommerdutiltrivesirollendin,andregangerikke.men likefulltmåduspillerollen.detbetyrogsåatdeterviktigåtrenepååflyttevanskeligeognegative hendelserutavdinpersonligeidentitet,ogoveridinrolle.dinemedarbeiderespillerogsåroller.de byttersinarbeidskraftmotpenger.detbetyratdeogsåmåoppfyllevisseforventningerogkravsom liggerirollen. Dersomdublirutsattfornegativeogsårendeopplevelseriarbeidssammenhengerdetviktigåknyte disseerfaringenetilrollendin,ogikketildenduer.%deternemligikkedenduer%somblirangrepet, deterdetdugjør.ogsomduhusker:dersomdugjørnoesomikkeharvirket,kandugjørenoe annetnestegangdetfinemedåværeienrolle,eratdukantillatedegågjøredetsomikkefaller degnaturligellers,ogdermedflyttegrenseneforhvaduvågerogtrordukan. 5 Ergo Credo

6 Åbpenhet og tillit som prinsipp for ledelse. Vitrorpåprinsipper.Gjennomåledeellerleveetterprinsipperharvi noenfyrtårnåstyreetter.dissefyrtårnenestårderuavhengigav kontekstenrundtoss.selvomverdenogomgivelseneforandrerseg,vet vihvaviskalstyreetter.ettavdeviktigsteprinsippeneviiergocredo styrerettereråsidetsomersant.dersomvikanværesannferdige,og setteordpådetsomfaktiskerproblemet,hardisseproblemeneenfrisk tendenstilåforsvinneutfordringeneratdetkanværeengoddel ubehagknyttettilåsidetsomersant.derforharledere(ogmennesker generelt)entendenstilåforsøkeåstruktureresegutavrelasjonelle problemer.destrukturelleutfordringeneogløsningeneeroftestlangt mindreubehageligeennderelasjonelle,ogderfortenderervitilåvelge minstemotstandsvei.mendukanikkeløserelasjonelleproblemermed struktur.værtydelig Hva er egentlig åpenhet, og hvorfor er tillit så viktig? Og hvorfor er åpenhet en forutsetning for å få tillit? Vimenneskerernaturligutstyrtmedensunngradavmistenksomhet/skepsis.Deterennødvendig beskyttelsesmekanisme.tilliterfraværavmistenksomhet.høytillittildinekollegereren forutsetningforgodtsamarbeidoggodkommunikasjon,somforeksempelågiogtaimotåpenog ærligfeedback.foråreduseremistenksomhet,måviåpentvisefremogsetteordpåhvavifølerog hvavitenker. Herhardumeg,sånnharjegdet.Slikerstattesskepsismedtillit,skrittforskritt. Oftetrorviatåvisehvavifølergjørossmindreiandresøyne,ogatenledermisterautoritet.FEIL Detersnareremotsatt. 6 menneskelige behov Menneskererkanskjeikkesåforskjellige,menvi harforskjelligebehov.dersomdutarhensyntil disseseksulikebehovenenårduskalformidleet budskaphardustørremulighettilåtreffe.en somharsikkerhet(sværthøytpåsinbehovsstige vilhaandrebehovennensomharivariasjon øverstpåsinbehovsstige.vioppleverogsåatdet erenklereåforholdesegtilandrenårviantarat allemenneskerharenpositivintensjonmedsin atferd,nemligådekkesineegnebehov.atferd hosandresomvikanoppfattesomrettetmotoss selv,ogsomernegativ,kanlikegjerneværeet annetmenneskesbehovforåværef.eks.signifikant. 6 Ergo Credo

7 Allebehoveneertilstedeiallemennesker,menvivektleggerforskjelligdeforskjelligebehovene.Iet forholdvildetkunnebypåspennendeutfordringerdersomdeneneavparteneforeksempelerhøy påvariasjon,mensdenandreerhøypåsikkerhet.denenevilkanskjespareiaksjer,mensdenandre ibanken,osv.ijobbsammenhengviloppfatningenavenomorganiseringslåforskjelligutavhengig avhvilkebehovviharpåtopp.ensomersværthøypåsikkerhetvilantageligimindregradsefrem tildetteennensomerhøypåvariasjon.detvilværefornuftigåleggefremsakerslikattilhørerne medforskjelligebehovfårivaretattdissebehovene. Mestringsforventning om du tror du kan eller ikke Mestringsforventningdreiersomihvilken graddutroratdukanpåvirkeresultater ellerikke.albertbanduraharbruktdet mesteavsittvoksnelivpååstudere fenomenet.menneskerhargrovtsettlav ellerhøymestringsforventning.medandre ord:noenharstørretroennandrepåat Mestrings- forventning deharkontrolloverbegivenheteneog utfordringenedemøterilivet.dersomdu harhøymestringslforventningerdu vanligvismerutholdendeog motstandsdyktignårdetbutterimot.jegtrordetersannsynligatdetfinnesen sammenhengmellommestringsforventningogi hvilkegraddutroratresultatererenkonsekvens avdetduer%ellergjør.%dersomdukoblerdine suksesserellerfiaskoertildetdugjørerdet sannsynligatduermermotstandsdyktigmot motgangennomdukoblerdettildenduer.%viså ogsåatmenneskermedlavforventningtilegen mestringharentendenstilåvelgeentenveldig letteoppgaver,ellerveldigletteoppgaver.deter lettåforståatdevelgerlette,fordidetvilerpå egneevner.nårdevelgervanskeligeerdeten strategiforåikkemisteansiktdersomde mislykkes.(detvarsåvanskeligatingenkansiat jegerdumsomikkeforstårdet.)fokusetblir dermedikkepååløseoppgaver,menåikkebliavslørtsomutilstrekkeligelleruintelligent. 7 Ergo Credo

8 Situasjonsbestemt ledelse Foråledeeffektivtmåutøvelsenavledelsetilpasses situasjonerogpersoner.dennemodellen,somer unnfangetavhersey&blanchard,brukesmye.denerikke feilfri,ogdenkandiskuteres.mendengirlikevelen tankeguideiforholdtilåsesinegenrolleirelasjontil andre.noentrengeråinstrueres,andretrengeråfåstor frihet.dukanbrukemodellentilåvurderehvadenden enkelteansatteduharansvarforharbehovfor,også vurderehvaslagslederstilsomriktigforøyeblikket.dette måfortløpenderevideresutifraarbeidsoppgaver,endringeristrukturogdinmedarbeiders utvikling. Å planlegge for suksess Gjennomåværebevissthvasom haster,oghvasomerviktig,kandet væreletterefordegåryddeplasstilå gjøredesomduilederrollenprimært skaldrivemed.detteerdetvifinneri ruteii,dvs.detsomikkehaster,men erviktig.poengeteråfrigitidslikat determuligåbruketidher. Sannsynligvismåduhentetidfrarute III.Derfinnerdudetingenesom haster,menikkeerviktige.forå kunnereduseretidendueridenne rutenmådumuligensprioritere hardereenndugjøridag,ogitillegg væreflinkeretilåsineinårdeter riktigågjøredet.nårerdetriktigåsinei?deteralltidenvurdering.enrettesnorkanværeåsinei nårdetdublirbedtomådeltaiikkebidrartilatdunårdineoverordnede,ogprioriterte, målsetninger. 8 Ergo Credo

9 Indre motivasjon KennethThomasoghansforskerteam konkludertemedatdeterfireelementer somerenforutsetningforindremotivasjon. Mening,valg,kompetanseogfremgang. Arbeidetmåværemeningsfylt.Allefiremå væretilstede.dersomdeikkeerdetmåytre motivasjonværedendrivendekraftenfor prestasjoner.altsåbelønningerellerstraff. Indremotivasjonbevegermenneskertilå arbeideforarbeidetsogsinegenskyld.de blirselvgående. Retorikk Densystematiskeutforskningenavretorikkensmuligheter begynteidetgamlehellas.ibystatene,ogsærligiathen, vardetviktigåkunnetalesinsakforandomstolereller foranensamlingmenneskeriforbindelsemeden høytideligmarkering.detvaringenskriftligetradisjonerpå dennetiden,ogdersommanønsketmaktogposisjoneri samfunnetmåttemanbeherskekunstenåsnakke overbevisende.detvarlitentvilomatdetvarnoensom oftereennandrevantgjennommedsittsynogsine argumenter.retorikernestuderteenmengdetalereogarbeidetmedåfinnedeegenskaperog teknikkersomgjordeatentalervargod(ellerdårlig).dettelagrunnlagetforretorikkenslikvi kjennerdenidag.denførsterepresentantenforretoriskhåndbokslitteraturvardensåkalte RhetoricaAdAlexandrum(ca.340f.Kr.)DengirsegutforåværekrevetavAristoteles,mendetteer høystusikkert.verketblesannlsynligvisskrevetavenvissanaximenessomvalgteålanseredensom Aristotelesverk,antageligavrentmarkedsmessigeårsakerDerimoterdetingentvilomat AristotelesvarforfatterenavverketRhetorica.BokenantasåværeensamlingavAristoteles notater forbruktilforelesningermerennenrenlærebokiretorikk.detfinnesennorskoversettelsesomkan væreinteressantfordesomfatterenspesiellinteresseforretorikken,selvomdenertungog teoretiskdaer RetorikkadHerennius envesentligenklerebokågisegikastmed,ogdenerogså konkretogmatnyttig. 9 Ergo Credo

10 Å tenke utenfor boksen Vi så en videosnutt med Hans Rosling, og studerte hvordan han bruker forskjellige virkemidler for å formidle et budskap. En av Roslings fremste kvaliteter som foredragsholder er å forenkle kompliserte sammenhenger med eksempler og hjelpemidler som synliggjør hans poenger, og samtidig gjør at tilhørerne er slått på gjennom hele foredraget. Hva kan du lære av dette? Hva som gjør at vi lar oss overbevise Aristoteles: Foralltidnårfolkblirovertalt,skjerdetenten Logikk fordidesomskalbedømmenoeselverblitt Tillit Følelser gjenstandforpåvirkning(pathos),ellerfordide hardannetsegenbestemtoppfatningavhva slagsmennesketalerener(ethos),ellerfordi deterførtbevis(logos). Fraboken Retorikk avaristoteles. Poengeteratvikanspillepåflerestrengerenn logikk.følelserogtilliterogsåviktige elementerdersomduønskerånågjennommeddittbudskap. 10 Ergo Credo

11 Disposisjon (Dispositio) Disposisjonenskalsørgeforat viharenrødtrådidetviskal formidle.cicerosaat disposisjonenavtalenvarlike viktigforentalersom disposisjonenavtroppenevar forenhærførerhuskatviskal gjøredetenkeltforpublikum åfølgeoss,samtidigsomvivil brukevårenergipååfinne godeargumenter,ogenmåte åformulereosspå,somer bestmuligiforholdtildetvi ønskeråoppnå. Fenomenologisk kommunikasjon, og skillet ER / GJØR Hvaertydelighet?Tydeligheterminimeringav tolkningsmuligheter. Fenomenologieråforholdesegtildetsom er/skjerherognå,ogsomeråpenbart.å beskriveogpåpekedetåpenbare;detdufaktisk seroghører(ogikkedetdutolker,ellerdetdu ønskerå%se),erenmåteåreduserepådine meninger/tolkninger.detkanhendeduharrett, mendeterabsoluttdiskuterbart,ogabsolutt egnettilåfåhansentilågåiforsvar.athanhar kommetforsenteretfaktumsombådeer konkret,håndterbartoglangtmindretruendeforhansensidentitet.åpasseklokkenerenkeltfor Hansenågjørenoemed,åbliangrepetfordenhanERerbådevondt,ogvanskeligågjørenoemed. (DetkanværeatdeterfleretingHansenbørjustere,Ldestostørregrunntilåvære konkret/fenomenologisk) 11 Ergo Credo

12 Kontaktskapende kommunikasjon (Non violent communication) Det du observerer: De konkrete handlingene vi observerer som påvirker vårt velvære. Det du føler: Følelsene som oppstår i deg i relasjon til det du observerer Dine behov: Behovene, verdiene, ønsker osv. som skaper følelsene dine. Din forespørsel: De konkrete handlingene du ber om for å gjøre hverdagen bedre. dendusnakkermedfaktiskønskeråhjelpedegmedåfådetbedre. Ikke-voldelig kommunikasjon Viønskeråfågjennomslagfordetvitaropp medetannetmenneske.detviktigsteerat denvihenvenderosstilikkegåriforsvar. Dennemodellenereffektivgjennomatviikke påstårnoeomdenandre,kunobservererog sierhvadetgjørmedoss,oghvaviønskeross. Ethovedpoengeratatviretterenforespørsel tildenandreomåmøtevårebehov.vikrever ingenting.viberpent.prinsippetbakdetteer atdetliggeriboendeiossmenneskeråønske andrevel.dersomdubermegomåhjelpedeg tilåfådetbedre,ersannsynlighetenstorforat Ta opp ting nå. Ikke utsett. Tydelig tidlig Etpoengforosseråværetydeligtidlig.Huskatdet åværetydeligpåingenmåtebetyruhøfligeller aggressiv.hvisduf.eks.ermisfornøydmed hvordanenkollegasnakkertildegkanduf.eks.si påenroligogdempetmåte: Jegkjenneratjeg ikkelikeråblisnakkettilpådenmåten.trorduat dukunnebrukeenannentone? Detteeråvære sværttydelig,menikkeuhøfligellerufin. Å møte en kverulantisk holdning: Avogtilvelgernoenåmotsioss,tilsynelatendeav prinsipp,hellerennåværesakliguenige.islike tilfellerkandetværeengodstrategiårepetereditt argument,istedetforåblidrattinnienendeløs. F.eks.: Dettenotatetkanmisforstås. Menjegharjobbetmeddetifleretimer.. Jeg forstårdet,mendettenotatetkanmisforståes. Deteringenandresomharpåpektdet Deter mulig,mendettenotatetkanmisforståes.derfor mådetskrivesomlitt. Ikke argumentér, repetér 12 Ergo Credo

13 Å lykkes er en prosess. Du må begynne der du er. Altformangesetterlistenforhøytnårdeskalbegynneen utviklingsprosess.visnakketomatdukanskjeeren 3 erpåenskala fra1l10iforholdtildittpotensiale.laossnåsiatduønskeråblien 8.Daerdetikkenoefornuftigåantaatduskalhoppefra3til8iett byks.dumåførstetableredegsomen 4 er,såen 5 er,såen 6 er osv.deterenprosessåutvikleseg.førstnårduhargåttgjennomalle fasene,medvellykkedeogmindrevellykkedeforsøk,kandubliriktig god.vivarogsåinnepåatviharentendenstilåsammenligneoss medensomalleredeersværtgod,f.eks.en 8.Deterfortgjortå glemmeatvibareserdagensutgaveavdennedyktigepersonen,og ikkehistorienmedprøvingogfeilingsomtilsluttharførttilatditt forbildeharfåttdeferdighetenehanellerhunhar. Det aller viktigste til slutt, en magisk formel: Dersomdukanleveetterdenneregelenerdu reddet.dakanduganskeenkeltikkefeile,fordi enhverhandlingsomikkeførerfremeren mulighettilålære.dersomdusamtidighuskerå knyttehandlingenogresultatettildetdugjør,og ikketildenduer,jadavilsmertenvedåfåandre resultaterennduventetdegværevesentlig mindre.smerteeruunngåelig,menlidelsenvelger duselv.viforeslåråbytteut Tenkpositivt med Tenkkonstruktivt :Analysérdetsomskjedde: Hvafungerte?Hvafungerteikke?Hvorfor?Hvalå utenforminkontroll?hvakanjeggjørebedre/annerledesnestegang?hvabørjegtrenepå?forslag( til(punkter(for(en(slik(personlig(lærings3dagbok(er(lagt(ved(til(slutt(dersomsuksessfordegergode resultater,skrytfraomgivelseneogbeundrendeblikkerfarenstorforatduleggerreelle begrensningerpådittpotensiale.dersomdetåstrekketilogikkegjørefeilerdittfokusblirdetåta risikovanskelig.dersomduskalutvikledegmådutaenvissrisiko.risikoeneratdufeilerogfåret annetresultatenndetduønskerdeg.dersomdetåfåetannetresultatennduønskerdegerå feile vildetrasktføretilatdustagnerer,ogfortsettermeddetdubeherskerutenåtenkepå utvikling.dettekanduenkeltomgågjennomåomdefinerehvasomer Suksess oghvasomer Fiasko idittliv,bådepåarbeidogprivat.erfaring,avalleslag,erdenbestekildetillæring,mener vi:gimegenmederfaring,skrubbsårogarrettermangerundermedprøvingoglæringhellerennen somer flink ogpåberopersegåvitesvareneiteorien,menikkeharsattdetutidetvirkeligeliv. 13 Ergo Credo

14 Litt anbefalt litteratur: (Detteeringenuttømmendeliste,menbøkersomharinspirertmeg.) AlbertBandura:SelfREfficacy theexerciseofcontrol. BrenéBrown:Daringgreatly. CarolS.Dweck:SelfTheoriesandtheirroleinmotivation. CarolS.Dweck:Mindset DanielCoyle:TheTalentCode EchartTolle:Thepowerofnow. ErikBertrandLarsen:Blibestmedmentaltrening. HeidiIhlen,BenteMarieIhlenogJ.O.Koss:Effekt:Falskesmilogekteørefiker. JimCollins:GoodtoGreat. JohnMedina:BrainRules KennethThomas:IntrinsicMotivationatWork LarsJohanClemedson:Ledandeledare(ISBN978R91R27R10973R5) MartinE.P.Seligman:TheOptimisticChild SpencerJohnson:Whomovedmycheese? StephenCovey:Sevenhabitsofhighlyefficentpeople. Lykketilvidere MortenTeien ErgoCredobetyr derfortrorjeg.vierfareratdetleggeslitevektpådementale prosesseneilederutviklingogiarbeidmedprestasjonsgrupper.vårtfokuserikkeprimærtå fortelleledereellerandrehvadeskalgjøre.informasjonomhvaduskalgjøresomlederer letttilgjengelig.dukanf.eks. google begrepet ledelse ogfåhundretusenvisavtreff.det finneslitteraturienhverbokhandel.vitroraltsåikkedetervanskeligåforståhvagod ledelseer.vitrorderimotdetkanværevanskeligågjøredet.medandreord,å(omsette( kunnskap(til(handling.vibidrartilåøkeeffektenavdenkunnskapensomeksistereridin virksomhet. MortenTeienI Telefon: Ergo Credo

15 Læringsdagbok: Vileggervedetforslagtilen Læringsdagbok.Hvisduskallæreavdeepisodenedufår andreresultaterennduforutsåellerønskerdeg,erdetlurtåreflektereoverdet.detteeret forslagtilhvordandetkanseut.vibrukerdenneselv,nårvitrengerålæreavvåre erfaringerogforbedreoss.dutilpasserogjusterernaturligvisheltetteregetønske 1. Kortsituasjonsbeskrivelse: 2. Hvafungertebra? a. oghvorfor? b. Hvordankunnejegevt.forsterketdet? 3. Hvafungertemindrebra? a. oghvorfor? b. Hvordankunnejegunngåttdet/løstdetbedre? 4. a)hvalåutenforminkontroll,sombidropositivt? hvordankanjegforsterkedette? b)hvalåutenforminkontroll,sombidronegativt? hvordankanjegevt.unngådette? 5. Hvorfornøyderjegmedinnsatsenmin,altialt?Skalérfra1R10: 6. Forbedringsområde (Hvamåjegøvepåtilnestegang/blibedrepå?Hvorgoderjegpådetteidag,påskalaen1R 10?): 15 Ergo Credo

GILA 16. 18. september 2014 på Lysebu

GILA 16. 18. september 2014 på Lysebu www.ergocredo.no GILA 16. 18. september 2014 på Lysebu Takkforsist,ogtakkforatjegfikkanledningtilåblikjentmeddere NedenforfinnerduetsammendragavdetemaenevivarinnepåLysebu.Jeghåperdufikketgodt utbytteavsamlingenogatlystentilåarbeideaktivtmeddinlederrolleerstyrketjegtrorogsåatdu

Detaljer

Teknas lederutviklingsprogram GILA 11. 13. ferbruar 2013!

Teknas lederutviklingsprogram GILA 11. 13. ferbruar 2013! Teknas lederutviklingsprogram GILA 11. 13. ferbruar 2013 Et sammendrag fra Ergo Credo AS www.ergocredo.no HeialleGILA+deltagere,ogtakkforsistpåLysebuVihåperderefikklikemyeutavsamlingensom vigjorde,ogatduharfåttmeddegnoehjemsomdukanbruke.nedenforvildufinneet

Detaljer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015på Quality hotell & resort Fagernes

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015på Quality hotell & resort Fagernes FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015på Quality hotell & resort Fagernes Et sammendrag av foredraget Fra å vite til å gjøre Takkforsist NedenforfinnerduetsammendragavforedragetjegholdtpåFagernes.Jeghåperdufikketgodt

Detaljer

GILA 4. 6.februar 2014 på Lysebu

GILA 4. 6.februar 2014 på Lysebu www.ergocredo.no GILA 4. 6.februar 2014 på Lysebu Takkforsist,ogtakkforatvifikkanledningtilåblikjentmeddere NedenforfinnerduetsammendragavdetemaenevivarinnepåLysebu.Vihåperdufikketgodt utbytteavsamlingenogatlystentilåarbeideaktivtmeddinlederrolleerstyrketvitrorogsåatdu

Detaljer

Bli venn med fienden

Bli venn med fienden Bli venn med fienden Få folk dit du vil Psykolog John Petter Fagerhaug Preventia Medisinske Senter AS Pilestredet 15b. 0164 Oslo Tlf: 22 20 31 32 www.fagerhaug.no john.petter@fagerhaug.no 1 Hva er problemet?

Detaljer

GILA 17. - 19. september 2013 på Lysebu

GILA 17. - 19. september 2013 på Lysebu www.ergocredo.no GILA 17. - 19. september 2013 på Lysebu Takk for sist! Nedenfor finner du et sammendrag av de temaene vi var inne på Lysebu. Vi håper du fikk et godt utbytte av samlingen og at lysten

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011

BIBSYS Brukermøte 2011 Bli motivert slik takler du omstilling og endring! - et motivasjons- og inspirasjons- foredrag ved Trond E. Haukedal BIBSYS Brukermøte 2011 Trondheim den 23 mars 2011 Tlf: 95809544 Mail: trond@trondhaukedal.no

Detaljer

Hordaland Fylkeskommune

Hordaland Fylkeskommune Positivt arbeidsmiljø felles ansvar - - en motivasjons- og inspirasjons- seminar ved Trond Edvard Haukedal Hordaland Fylkeskommune Arbeidsmiljødagen 2012 Bergen den 3 mai 2012 Tlf: 95809544 Mail: trond@trondhaukedal.no

Detaljer

Med liv og lyst. Norsk Forening for Cystisk Fibrose. / Haukeland Universitetssykehus. Opplæringsdag. Tlf: 95809544 Mail: trond@trondhaukedal.

Med liv og lyst. Norsk Forening for Cystisk Fibrose. / Haukeland Universitetssykehus. Opplæringsdag. Tlf: 95809544 Mail: trond@trondhaukedal. Med liv og lyst - se mulighetene i hverdagen - en motivasjons- og inspirasjons- foredrag ved Trond Edvard Haukedal Norsk Forening for Cystisk Fibrose / Haukeland Universitetssykehus Opplæringsdag Bergen

Detaljer

Norges Svømmeforbund Trener-/lederkonferansen

Norges Svømmeforbund Trener-/lederkonferansen Sterk sammen - unik alene.! - et motivasjons- og inspirasjons-foredrag ved Trond E.Haukedal Norges Svømmeforbund Trener-/lederkonferansen Bergen 12 september 2010 Tlf: 95809544 Mail: trond.haukedal@goforit.no

Detaljer

Hei! Hvorfor noen lykkes og andre ikke.

Hei! Hvorfor noen lykkes og andre ikke. www.ergocredo.no Hei! Du som leser dette har vært på et av Ergo Credos foredrag, kurs eller seminarer. Vi håper du fikk et godt utbytte av dagen(e) og at lysten til å arbeide aktivt med ditt potensiale

Detaljer

Personverninnstillinger Der stiller du inn hvem som skal få tilgang til hva på din facebookside

Personverninnstillinger Der stiller du inn hvem som skal få tilgang til hva på din facebookside Personverninnstillinger Der stiller du inn hvem som skal få tilgang til hva på din facebookside Slik kommer du til «Personverninnstillinger»: Logg inn på Facebook. Velg «Brukerkonto» og «Personverninnstillinger»

Detaljer

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste)

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste) OPPLEGG FOR MEDARBEIDERSAMTALE Mål, status og utvikling 1. Innledning og formålet med samtalen 2. Rammer for medarbeidersamtalen innhold og forberedelse 3. Hvordan gjennomføre den gode samtalen? 4. Oppsummeringsskjema

Detaljer

Fossumkollektivet. Et godt sted å ha det vanskelig

Fossumkollektivet. Et godt sted å ha det vanskelig Fossumkollektivet Et godt sted å ha det vanskelig Fri fra avhengighet Mange med et rusproblem tror de er et problem. Slik er det ikke. De har et problem og det kan løses. Rusen starter for mange som en

Detaljer

Selvhjelp og igangsetting av grupper. Trondheim 9 og 10 januar 2008

Selvhjelp og igangsetting av grupper. Trondheim 9 og 10 januar 2008 Selvhjelp og igangsetting av grupper Trondheim 9 og 10 januar 2008 1 Hva er Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp? Nasjonal plan for selvhjelp Oppdrag, oppdragsgiver og oppgaver 2 Mål for kurset Å sette seg

Detaljer

Trenerhelga i Nordland 13-14 november 2010 Anne Fylling Frøyen

Trenerhelga i Nordland 13-14 november 2010 Anne Fylling Frøyen Trenerhelga i Nordland 13-14 november 2010 Anne Fylling Frøyen Hva er motivet ditt / gruppas motiv? Motivasjon er motoren / motivet for personers handlinger Ordet kommer fra motus (latin = bevege) 29.11.2010

Detaljer

Forskningsmetoder i informatikk

Forskningsmetoder i informatikk Forskningsmetoder i informatikk Forskning; Masteroppgave + Essay Forskning er fokus for Essay og Masteroppgave Forskning er ulike måter å vite / finne ut av noe på Forskning er å vise HVORDAN du vet/ har

Detaljer

Landbrukstjenester Sør

Landbrukstjenester Sør Medarbeidersamtale En medarbeidersamtale skal prøve å skape en felles forståelse for lagets mål og oppgaver. Alle ansatte har et medansvar for organisasjonen sin virksomhet og utvikling. Samtalen skal

Detaljer

ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as

ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as Stang ber østkantfolk lære av vestkanten Oslos ferske ordfører Fabian Stang har gjort omsorg til sitt varemerke.

Detaljer

11.06.14. Presentasjonsteknikk. Fire hovedemner. Gjør mer av det du tror på. Tro mer på det du gjør. Kommunikasjon. - det den andre forstår

11.06.14. Presentasjonsteknikk. Fire hovedemner. Gjør mer av det du tror på. Tro mer på det du gjør. Kommunikasjon. - det den andre forstår 11.06.14 Fire hovedemner Presentasjonsteknikk med Tekna og CecilieTS as 1. Planlegging. Ta rommet. 2. Dine kommunikasjonsverktøy. 3. Argumentasjon. Spørsmål/kommentarer. 4. Struktur og tidsbruk. Oslo,

Detaljer

Hei! Hvorfor noen lykkes og andre ikke.

Hei! Hvorfor noen lykkes og andre ikke. www.ergocredo.no Hei! Du som leser dette har vært på et av Ergo Credos foredrag, kurs eller seminar for ledere. Vi håper du fikk et godt utbytte av dagen(e) og at lysten til å arbeide aktivt med din lederrolle

Detaljer

1. Unngåelse. Hva kan jeg hjelpe deg medegentlig? Noen eksempler. Kartlegging ved langvarige, sammensatte lidelser

1. Unngåelse. Hva kan jeg hjelpe deg medegentlig? Noen eksempler. Kartlegging ved langvarige, sammensatte lidelser Hva kan jeg hjelpe deg medegentlig? Noen eksempler Kartlegging ved langvarige, sammensatte lidelser Manuellterapeut Gustav S. Bjørke 1. Unngåelse Anamnese: - Ofte definert debut - Mye utredning, sparsomme

Detaljer

Relasjonsledelse VEIEN TIL SUKSESS. Nina Kramer Fromreide

Relasjonsledelse VEIEN TIL SUKSESS. Nina Kramer Fromreide Relasjonsledelse VEIEN TIL SUKSESS Nina Kramer Fromreide Når er du i flytsonen? Hvor henter du din energi fra? Organisasjoner som produksjonssystemer. Relasjoner som motivasjonskilde for trivsel og læring

Detaljer

PÅ FACEBOOK: Monica Wickstrøm Hundecoach

PÅ FACEBOOK: Monica Wickstrøm Hundecoach PÅ FACEBOOK: Monica Wickstrøm Hundecoach Mental trening dreier seg om de teknikkene du bruker for å bli sterkere mentalt. Det finnes ulike modeller for hva som er vesentlige momenter å ha inn i et program

Detaljer

Kunsten å få andre til å lytte. Retorikk er kunsten å få andre til å lytte. Ethos - renome, rykte,omdømme 15.06.2015. Ikke kunsten å tale.

Kunsten å få andre til å lytte. Retorikk er kunsten å få andre til å lytte. Ethos - renome, rykte,omdømme 15.06.2015. Ikke kunsten å tale. Kunsten å få andre til å lytte Retorikk er kunsten å få andre til å lytte. Ikke kunsten å tale. Indirekte og direkte kommunikasjon hvordan du fremstår, hva du sier og måten du sier det på. Det første er

Detaljer

Vil ha Lavere sykefravær. Vil du?

Vil ha Lavere sykefravær. Vil du? Stein Tyrdal Humorlegen Torsdag 25. mars 2010 Klart vi kanhvis vi vil Vil ha Lavere sykefravær Vil du? Tør du? Vi blir sjuke av alt Jobb Belastningssykdommer Fritid Skader Familie Psykiske plager Hvem

Detaljer

1.) Behandler demonstrerer først med en av deltakerne. Følger intervjuguiden (se side 2) og fyller inn i boksene i modellen (se side 3).

1.) Behandler demonstrerer først med en av deltakerne. Følger intervjuguiden (se side 2) og fyller inn i boksene i modellen (se side 3). Utarbeidelse av den kognitive modellen for sosial angstlidelse Tidsbruk Del 1 Demonstrasjon 20 minutter Øvelse 30 minutter x 2 Del 2 Demonstrasjon 20 minutter Øvelse 30 minutter x 2 Del 1 Utarbeidelse

Detaljer

Erfaring fra opplæringsprogrammer

Erfaring fra opplæringsprogrammer 05.11.2014 Erfaring fra opplæringsprogrammer Anne Marie Dalen Øverhaug Sikkerhetsleder NSB Fellestjenester IT Bakgrunn Tre større opplæringsprogrammer 2002 Sparebanken Hedmark Non Stop Sikkerhet for 700

Detaljer

Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser

Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser Helse Nord, regional ledersamling Bodø, 26. februar 2009 Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser

Detaljer

Trivsel, mestringsforventning og utbrenthet hos lærere. En utfordring for skoleledere. Einar M. Skaalvik NTNU

Trivsel, mestringsforventning og utbrenthet hos lærere. En utfordring for skoleledere. Einar M. Skaalvik NTNU Trivsel, mestringsforventning og utbrenthet hos lærere. En utfordring for skoleledere Einar M. Skaalvik NTNU 1 Alt i alt, hvordan trives du som lærer? Ikke i det hele tatt 0 % Ikke så godt 3 % Bra 20 %

Detaljer

Vernetjenesten. Kristiansund. Hovedverneombudet

Vernetjenesten. Kristiansund. Hovedverneombudet Vernetjenesten Kristiansund Manglende kommunikasjon Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken Hva er Kommunikasjon?

Detaljer

PROSJEKT LIKESTILTE KOMMUNER 2012-2014

PROSJEKT LIKESTILTE KOMMUNER 2012-2014 PROSJEKT LIKESTILTE KOMMUNER 2012-2014 GØY PÅ LANDET BARNEHAGE LARVIK KOMMUNE LIKESTILLING, LIKEVERD OG MANGFOLD Hvis du vil ha en forandring i hverdagen, så vær forandringen! VÅRE PERSONLIGE ERFARINGER

Detaljer

Undersøkelse om begynnerstudiene i matematikk ved MNTinstitusjonene. - Et studentperspektiv

Undersøkelse om begynnerstudiene i matematikk ved MNTinstitusjonene. - Et studentperspektiv Undersøkelse om begynnerstudiene i matematikk ved MNTinstitusjonene - Et studentperspektiv 1 Hvem er vi? Marthe Fallang og Pia Lindstrøm Masterstudenter i matematikk ved Universitetet i Oslo Studentrepresentanter

Detaljer

Hverdagsrehabilitering. Lengst mulig i eget liv i eget hjem

Hverdagsrehabilitering. Lengst mulig i eget liv i eget hjem Hverdagsrehabilitering Lengst mulig i eget liv i eget hjem Hvem er vi Oppstart August 2013 Ergoterapeut, hjelpepleier, fysioterapeut 100% stillinger Notodden Kommune Ca 9000 innbygere Industri by Mange

Detaljer

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand:

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand: Meningen med livet Aristoteles mener at lykken er det høyeste og mest endelige formål for menneskelig virksomhet. Å realisere sitt iboende potensial som menneske er en viktig faktor for å kunne bli lykkelig

Detaljer

Last ned #sjefen; hvordan bli administrerende direktør i eget liv! - Helene Rask. Last ned

Last ned #sjefen; hvordan bli administrerende direktør i eget liv! - Helene Rask. Last ned Last ned #sjefen; hvordan bli administrerende direktør i eget liv! - Helene Rask Last ned Forfatter: Helene Rask ISBN: 9788247605110 Antall sider: 277 Format: PDF Filstørrelse:39.75 Mb Med livet i balanse

Detaljer

Last ned #sjefen; hvordan bli administrerende direktør i eget liv! - Helene Rask. Last ned

Last ned #sjefen; hvordan bli administrerende direktør i eget liv! - Helene Rask. Last ned Last ned #sjefen; hvordan bli administrerende direktør i eget liv! - Helene Rask Last ned Forfatter: Helene Rask ISBN: 9788247605110 Antall sider: 277 Format: PDF Filstørrelse:26.15 Mb Med livet i balanse

Detaljer

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Innhold Forord... 5 Innledning... 13 Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Kapittel 1 Fra forskning til sosiale medier... 17 et eksempel Hva får deg til å klikke?... 17 Deling i sosiale

Detaljer

Mestringsforventninger i matematikk. Learning Regions Karin Sørlie, Ingrid Syse & Göran Söderlund

Mestringsforventninger i matematikk. Learning Regions Karin Sørlie, Ingrid Syse & Göran Söderlund Mestringsforventninger i matematikk Learning Regions Karin Sørlie, Ingrid Syse & Göran Söderlund Plan Generelt om mestringsforventninger Hva er mestringsforventninger? Hvorfor er de viktige? Fase 1 av

Detaljer

De gode overgangene..

De gode overgangene.. De gode overgangene.. Fag og ferdigheter i en hverdag der relasjonene er avgjørende for læring og trivsel Gardermoen 17. september 2012 Et reflekterende blikk på skolens praksis Retorikk som verktøy for

Detaljer

MOTIVERENDE INTERVJU OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING

MOTIVERENDE INTERVJU OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING MOTIVERENDE INTERVJU OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING Trondheim 10. mai 2012 ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as Stang ber østkantfolk lære av vestkanten Oslos ferske ordfører Fabian Stang har gjort

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Å være trener for barn. Er et stort ansvar

Å være trener for barn. Er et stort ansvar Å være trener for barn Er et stort ansvar Struktur Respekt - for egen og andre sin tid Klare enkle/ forutsigbare regler Maks 3 regler som gjelder på trening Strukturen kan påvirkes av de som deltar,

Detaljer

Effektiv møteledelse. Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296

Effektiv møteledelse. Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296 Effektiv møteledelse Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296 Definisjon En situasjon der flere mennesker er samlet for å løse en oppgave En situasjon hvor arbeidsmåten velges ut fra møtets mål hensikt

Detaljer

Velkommen *l Impulsuken - Oslo!

Velkommen *l Impulsuken - Oslo! Velkommen *l Impulsuken - Oslo! 1 AGENDA FOR KVELDEN: Kl 17 17.15 Velkommen og åpning. KL 17.15-18.15 Instruktørrollen Hva kjennetegner en god instruktør? Pause KL 18.30-19.30 Teambygging Hvordan bygge

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Oppstartsamtale for ny lærer

Oppstartsamtale for ny lærer Oppstartsamtale for ny lærer Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med oppstartssamtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 2 3.5

Detaljer

Modul 4 - Merkevare. Generelt

Modul 4 - Merkevare. Generelt Modul 4 - Merkevare I denne modulen gjennomgår vi begrepet merkevare og hvordan foreninger kan bruke dette i sitt profileringsarbeid. Merkevare er det nettverk av assosiasjoner (sympatier og antipatier)

Detaljer

Hendelsesbasert kundedialog - er du klar for det? Foredrag i Sørlandets kunnskapspark, 9. oktober 2008 av seniorrådgiver i ScanForum AS og

Hendelsesbasert kundedialog - er du klar for det? Foredrag i Sørlandets kunnskapspark, 9. oktober 2008 av seniorrådgiver i ScanForum AS og Hendelsesbasert kundedialog - er du klar for det? Foredrag i Sørlandets kunnskapspark, 9. oktober 2008 av seniorrådgiver i ScanForum AS og førstelektor ved Handelshøyskolen BI Gorm Kunøe. gorm.kunoe@bi.no

Detaljer

Tipsene som stanser sutringa

Tipsene som stanser sutringa Page 1 of 12 Publisert søndag 07.10.2012 kl. 12:00 SLITSOMT: Sutrete barn er slitsomt for hele familien. Her får du gode råd av fagpersoner. FOTO: Colourbox.com Tipsene som stanser sutringa Slitsomt for

Detaljer

STØTTEKONTAKT. Hjelpe til å fungere bedre. Øke brukers selvfølelse. Øke brukers mestringsevne. Redusere ensomhet

STØTTEKONTAKT. Hjelpe til å fungere bedre. Øke brukers selvfølelse. Øke brukers mestringsevne. Redusere ensomhet STØTTEKONTAKT HENSIKT: Hjelpe til å fungere bedre Øke brukers selvfølelse Øke brukers mestringsevne Redusere ensomhet Et kontaktforhold på det menneskelig og det sosiale plan. Skal gjøre brukeren i stand

Detaljer

Samarbeid INPUT PROSESS OUTPUT...å være samlet om felles oppgaver og/eller å nå et mål sammen

Samarbeid INPUT PROSESS OUTPUT...å være samlet om felles oppgaver og/eller å nå et mål sammen «Samarbeid og kommunikasjon» 15.09.2015 1 Samarbeid INPUT PROSESS OUTPUT..å være samlet om felles oppgaver og/eller å nå et mål sammen 2 GRUPPEOPPGAVE TO OG TO 1. Presenter deg for en du ikke kjenner (

Detaljer

Det magiske samspillet

Det magiske samspillet Det magiske samspillet Kommunikasjon og ulikheter Arild Tørstad AS - Prestasjonsutvikling - HR 1 «Forskjelligheten» I møte med andre på ulike arenaer: Møter Arbeidsoppgaver Team Kjemi Salg Privatlivet

Detaljer

Etisk refleksjon Hvorfor og Hvordan

Etisk refleksjon Hvorfor og Hvordan Etisk refleksjon Hvorfor og Hvordan Demensomsorgens ABC 03. og 04. September 2015 Solveig A. Aamlii 03.09.15 VÅR HVERDAG Pasienter og pårørende som vet hva de har krav på. Arbeidsgiver, lover, regler,

Detaljer

Før jeg begynner med råd, synes jeg det er greit å snakke litt om motivasjonen. Hvorfor skal dere egentlig bruke tid på populærvitenskaplig

Før jeg begynner med råd, synes jeg det er greit å snakke litt om motivasjonen. Hvorfor skal dere egentlig bruke tid på populærvitenskaplig 1 Før jeg begynner med råd, synes jeg det er greit å snakke litt om motivasjonen. Hvorfor skal dere egentlig bruke tid på populærvitenskaplig formidling? 2 Samfunnsansvar folk har rett til å vite hva forskerne

Detaljer

Koordinator nøkkelen til suksess? Ergoterapeut for barn i Steinkjer kommune. Gunn Røkke

Koordinator nøkkelen til suksess? Ergoterapeut for barn i Steinkjer kommune. Gunn Røkke Koordinator nøkkelen til suksess? Tema for denne konferansen: "deltagelse og selvstendighet" Sentrale mål for meg som ergoterapeut i forhold til brukere i habiliteringsarbeid er: Deltagelse og inkludering

Detaljer

Tilgjengelighet og motivasjon

Tilgjengelighet og motivasjon s.1 Aktivitet 1: Tilgjengelighet og motivasjon Den første aktiviteten du skal utføre på nettet er å gjøre seg kjent med verktøyet ClassFronter. Flere av dere har sikkert en del erfaringer fra før, slik

Detaljer

EMOSJONELL KOMPETANSE OG SELVLEDELSE

EMOSJONELL KOMPETANSE OG SELVLEDELSE EMOSJONELL KOMPETANSE OG SELVLEDELSE Vibeke Steen Seniorrådgiver HR PERSPEKTIVER Er ledelse viktig? Hva skal vi med følelser? Servicemedarbeidere og stresspåvirkning? Hva er emosjonell kompetanse? Kan

Detaljer

Taler og appeller. Tipshefte. www.frp.no

Taler og appeller. Tipshefte. www.frp.no Taler og appeller Tipshefte Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon Karl Johans gate 25-0159 OSLO Tlf.: 23 13 54 00 - Faks: 23 13 54 01 E-post: frp@frp.no - Web: www.frp.no www.frp.no Innledning: I dette

Detaljer

Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet. Og oppgavene til neste gang: Erfaringer fra sist: 05.11.2012

Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet. Og oppgavene til neste gang: Erfaringer fra sist: 05.11.2012 Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet Og oppgavene til neste gang: Hvilke mål er det naturlig å sette for din butikk? Hvordan vil du sette målene? Hvordan tenker du å bryte dem ned til mål du kan bruke

Detaljer

Etisk refleksjon Forskjellige metoder. Bert Molewijk 22.11.11 bert.molewijk@medisin.uio.no

Etisk refleksjon Forskjellige metoder. Bert Molewijk 22.11.11 bert.molewijk@medisin.uio.no Etisk refleksjon Forskjellige metoder Bert Molewijk 22.11.11 bert.molewijk@medisin.uio.no Hva er moral deliberation / etisk refleksjon En reell kasuistikk Et etisk spørsmål: hva er god behandling/omsorg/praksis

Detaljer

Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp?

Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp? Selvhjelp og igangsetting av grupper Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp? Nasjonal plan for selvhjelp Oppdrag Oppdragsgiver Oppgaver Mål for kurset Å sette seg i stand til å sette igang selvhjelpsgrupper

Detaljer

Hvem er vi og hva kan vi tilby

Hvem er vi og hva kan vi tilby Hvem er vi og hva kan vi tilby Vil du være med å bestemme din egen hverdag Du kan enkelt lære å kvitte deg med indre og ytre stress. Dette vil gi deg tilgang til hele ditt potensial, slik at du blir bevisst

Detaljer

Observera att de frågor som skall transformeras redan är vända i den här versionen.

Observera att de frågor som skall transformeras redan är vända i den här versionen. Rererense: Eide CM (1991) Livsorienterig, livsstil och helsevaner en spørreundersøkelse av niondeklasse-elever. Universitetet i Bergen, Institute of Nursing Science. Observera att de frågor som skall transformeras

Detaljer

Retorikk & Kunsten å overbevise. Randi Garmann Lønrusten for

Retorikk & Kunsten å overbevise. Randi Garmann Lønrusten for Retorikk & Kunsten å overbevise Randi Garmann Lønrusten for Kunsten å overbevise Hva er retorikk? Når vi avdekker de gamle kunnskapene fra retorikkens mestere, må vi spørre oss: "hva gjør mottakeren med

Detaljer

Myten om Sørlandslederen. Ledelse, motivasjon og innovasjon Næringsforeningen 14. juni 2013

Myten om Sørlandslederen. Ledelse, motivasjon og innovasjon Næringsforeningen 14. juni 2013 Myten om Sørlandslederen Ledelse, motivasjon og innovasjon Næringsforeningen 14. juni 2013 MIT Konklusjon: 1. Ved arbeidsoppgaver som er rutinepregede, automatiserte og repeterbare. YTRE MOTIVASJON FUNGERER

Detaljer

Utplassering for elever

Utplassering for elever Utplassering for elever Arbeidsbok Elevens navn:. Bedrift:. Kjære elev! Vi ønsker deg velkommen til et lite innblikk i bransjen! Når du nå skal prøve deg i arbeidslivet, vil vi først og fremst samarbeide

Detaljer

Learning activity: a personal survey

Learning activity: a personal survey Learning activity: a personal survey A personal Survey - sammendrag Hvem er du? Karoline Fonn, 23 år, journalistikkstudent i Bodø og distriktsmedarbeider i KRIK Nordland. Hva er ditt oppdrag? Jeg skal

Detaljer

COACHING I PPT LANDSDELSSAMLING ALTA 19.09.2012

COACHING I PPT LANDSDELSSAMLING ALTA 19.09.2012 COACHING I PPT LANDSDELSSAMLING ALTA 19.09.2012 TANKESETT RELASJON FERDIGHETER METODIKK PERSONLIG COACHINGROLLE COACHING/veiledningsHUSET Handle Lære Skape Endre Filosofi Psykologi Kom.teori Ledelse Susann

Detaljer

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse BAKKEHAUGEN BARNEHAGE Sosial kompetanse Sosial kompetanse Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring og sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er nødvendig

Detaljer

LEDELSE, MOTIVASJON OG DEN VANSKELIGE SAMTALEN

LEDELSE, MOTIVASJON OG DEN VANSKELIGE SAMTALEN LEDELSE, MOTIVASJON OG DEN VANSKELIGE SAMTALEN Kort om mitt innlegg 2 Vi skal komme inn på Ledelse og motivasjon Ledelse av frivillige Organisasjonskultur og ledelse Den vanskelige samtalen 3 Hva mener

Detaljer

Fremtidens kompetanser

Fremtidens kompetanser Fremtidens kompetanser Mari Rege Professor i samfunnsøkonomi e-post: mari.rege@uis.no twitter: @marisrege Ludvigsenutvalget Et bredt kompetansebegrep 1 De fire kompetanseområdene Fagspesifikk kompetanse

Detaljer

Nyttårsforsetter? eller personlige ønsker for 2013? Personlig utvikling

Nyttårsforsetter? eller personlige ønsker for 2013? Personlig utvikling Nyttårsforsetter? eller personlige ønsker for 2013? Godt nytt år. Hvilke ønsker har du for 2013? Jeg mener ønsker i stedet for forsetter. Forsetter er for mange sånt som raskt går av moten i midten av

Detaljer

Myndiggjøring av tidsklemma. Vi må lage oss en felles oversettelse av forventninger og krav i omgivelsene med en tilhørende prioriteringsdiskusjon

Myndiggjøring av tidsklemma. Vi må lage oss en felles oversettelse av forventninger og krav i omgivelsene med en tilhørende prioriteringsdiskusjon Myndiggjøring av tidsklemma Vi må lage oss en felles oversettelse av forventninger krav i omgivelsene med en tilhørende prioriteringsdiskusjon Lev langsomheten Slik at jeg våger å tenke de alvorlige tankene.

Detaljer

Tema: Mitt livsformål

Tema: Mitt livsformål Intuitiv coach utdannelsen - Webseminar 10. november 2016 Tema: Mitt livsformål Del 1 - Spørsmål til utforskning: 1) Hvorfor er jeg her? Underspørsmål: a) Hvorfor er jeg her på denne planeten? b) Hvorfor

Detaljer

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser.

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. Min helse Tar livet tilbake Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. TEKST: GRO BERNTZEN FOTO: Pål Bentdal

Detaljer

OPPGAVEHEFTE FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLE

OPPGAVEHEFTE FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLE LEvEL:UNG Bli en god kjæreste OPPGAVEHEFTE FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLE 1 Innhold INNLEDNING... 2 KURSREGLER... 3 Trinn 1 FORTID... 4 Jeg reiser tilbake til min fortid... 4 Du skal nå lage kollasj...

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere For at du skal kunne ta deg selv ut av businessen og bygge opp en gjentagende og passiv inntekt trenger du å ha et system som alle kan jobbe etter, og som er enkelt for alle å gjøre/formidle videre. Basic

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Som arrangør og prosjektleder: Hvordan bedre håndtere ulike mennesketyper og utfordrende situasjoner? v/trond Atle Smedsrud

Som arrangør og prosjektleder: Hvordan bedre håndtere ulike mennesketyper og utfordrende situasjoner? v/trond Atle Smedsrud Som arrangør og prosjektleder: Hvordan bedre håndtere ulike mennesketyper og utfordrende situasjoner? v/trond Atle Smedsrud Men først; hvem er jeg Trond Atle Smedsrud Jobbet i NFIF, Bislett Games, Progresult

Detaljer

OPPGAVEHEFTE EN GOD START PÅ SAMLIVET

OPPGAVEHEFTE EN GOD START PÅ SAMLIVET LEVEL:START En god start på samlivet OPPGAVEHEFTE EN GOD START PÅ SAMLIVET Innhold INNLEDNING...2 KURSREGLER... 3 ARBEIDSOPPLEGG... 3 1 FORVENTNINGER... 5 Tankekart... 5 Stikkord til kolasjen... 6 2 KOMMUNIKASJON...

Detaljer

Internsamling SAP Kommunikasjon i store organisasjoner. Prinsen hotell 4.februar 2010

Internsamling SAP Kommunikasjon i store organisasjoner. Prinsen hotell 4.februar 2010 Internsamling SAP Kommunikasjon i store organisasjoner Prinsen hotell 4.februar 2010 Kommunikasjon er ikke et mål, men et middel som gjør det lettere å nå mål og gjennomføre strategier God kommunikasjon

Detaljer

Last ned Taler og retorikk - Ole Andre Gjerde. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Taler og retorikk Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Taler og retorikk - Ole Andre Gjerde. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Taler og retorikk Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Taler og retorikk - Ole Andre Gjerde Last ned Forfatter: Ole Andre Gjerde ISBN: 9788205485440 Antall sider: 146 Format: PDF Filstørrelse: 11.21 Mb Hvordan skriver du en tale som overbeviser tilhørerne

Detaljer

Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger?

Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger? Bakgrunn for foredraget Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger? Orientere om endringsfokusert rådgivning/motiverende intervjueteknikker. av Guri Brekke, cand.scient. aktivitetsmedisin

Detaljer

Rusmiddelmisbruk i et familieperspektiv.

Rusmiddelmisbruk i et familieperspektiv. Rusmiddelmisbruk i et familieperspektiv. Det foreligger et rusmisbruk når bruken av rusmidler virker forstyrrende inn på de oppgaver og funksjoner som skal ivaretas av familien. Dette innebærer også hvordan

Detaljer

IKT NORGE OG VERDEN. Av: Helge Krossøy, Gurusoft KARRIERESENTERET 2012

IKT NORGE OG VERDEN. Av: Helge Krossøy, Gurusoft KARRIERESENTERET 2012 KARRIERESENTERET 2012 IKT NORGE OG VERDEN Av: Helge Krossøy, Gurusoft NY TEKNOLOGI FORANDRER VÅRE LIV IKT I ALLE ORGANISASJONER SOSIALE MEDIER 2012 DAGENS OVERSKRIFTER IKT-NÆRINGEN Universitet og høyskolesektoren

Detaljer

Fysisk aktivitet når vektreduksjon er målet. Jeanette Roede Fysioterapeut, kommunikasjonssjef og hjerterdame hos LHL

Fysisk aktivitet når vektreduksjon er målet. Jeanette Roede Fysioterapeut, kommunikasjonssjef og hjerterdame hos LHL Fysisk aktivitet når vektreduksjon er målet Jeanette Roede Fysioterapeut, kommunikasjonssjef og hjerterdame hos LHL Anbefalinger når fysisk aktivitet er middelet og vektreduksjon er målet Mengde? Intensitet?

Detaljer

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Program Dag 1: Profil og omdømme Dag 2: Markedsføring, sosiale medier og pressearbeid Studentliv - Kurs i Kommunikasjon

Detaljer

Olympiatoppens Coaching- og trenerseminar : Gjensidig tillit og forståelse i trener-utøver relasjonen

Olympiatoppens Coaching- og trenerseminar : Gjensidig tillit og forståelse i trener-utøver relasjonen Olympiatoppens Coaching- og trenerseminar : Gjensidig tillit og forståelse i trener-utøver relasjonen Istvan Moldovan Idrettspsykologi Istvan.Moldovan@olympiatoppen.no +47 90 28 66 71 Side 1 Oversikt Introduksjon

Detaljer

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG Påske 2013 HEI GODE OG DYREBARE MEDARBEIDER! Her kommer et forslag til disposisjon til bibeltimer for påske 2013 fra ImF- UNG. Opplegget fokuserer på aldersgruppen 4.- 6.klasse,

Detaljer

BEDRE LÆRINGSMILJØ VEILEDNINGSSTRATEGIER I SKOLEUTVIKLING. Oslo 2. og 3. september Hanne Jahnsen

BEDRE LÆRINGSMILJØ VEILEDNINGSSTRATEGIER I SKOLEUTVIKLING. Oslo 2. og 3. september Hanne Jahnsen BEDRE LÆRINGSMILJØ VEILEDNINGSSTRATEGIER I SKOLEUTVIKLING Oslo 2. og 3. september 2013 Hanne Jahnsen Hensikt og mål (Fra oppdragsbrev og rammeverk ) Å bidra til varig endring og videreutvikling av skolen

Detaljer

Hvordan utnytte og utvikle de positive egenskapene du allerede har.

Hvordan utnytte og utvikle de positive egenskapene du allerede har. Målsetting med temaet: Motivasjon, selvinnsikt og valg Teknikker i selvledelse Hvordan takle motgang? Hvordan utnytte og utvikle de positive egenskapene du allerede har.... og ikke fokus på hvordan du

Detaljer

Norsk på 30 sider. Boka for deg som skal ha studiekompetanse, og som trenger rask oversikt over pensumet i norsk for videregående skole.

Norsk på 30 sider. Boka for deg som skal ha studiekompetanse, og som trenger rask oversikt over pensumet i norsk for videregående skole. Norsk på 30 sider Boka for deg som skal ha studiekompetanse, og som trenger rask oversikt over pensumet i norsk for videregående skole. Leif Harboe - Sporisand forlag Oppdatert november 2015 Innledning

Detaljer

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen Foreldremøte 26.09.13 Velkommen Årsplan Halvårsplan Praktisk informasjon Å skape vennskap Å SKAPE VENNSKAP FILM Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver sier: At barnehagen skal tilby barna et omsorgs-

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Vverdidokument. Vinn Industri Drammen as

Vverdidokument. Vinn Industri Drammen as Vverdidokument Vinn Industri Drammen as I innhold 1 Historikk 2 Visjon og kjerneverdier 3 Hvorfor er verdier så viktig for Vinn? 4 Hva mener vi gir menneskelig vekst? 5 Ønsker i hverdagen... 6 Brukers

Detaljer

COMPASS FOR Å Lede Lære Leke og Leve Bedre

COMPASS FOR Å Lede Lære Leke og Leve Bedre COMPASS FOR Å Lede Lære Leke og Leve Bedre Hans Olav Håkonsen Compass AS Tema: Min personlige plan 1 COMPASS FOR Å Lede Lære Leke og Leve Bedre LIVSTREET MITT 2 COMPASS FOR Å Lede Lære Leke og Leve Bedre

Detaljer

På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES!

På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES! På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES! MÅL Å trene elevenes evne til problemløsing At elevene skaffer seg grunnlag til å lage problemstillinger

Detaljer

Quick Care tilbyr derfor gruppeaktiviteter

Quick Care tilbyr derfor gruppeaktiviteter Stressmestringskurs INNLEDNING Gruppebasert aktivitet er en viktig del av ytelsene til Quick Care. Vi har bred erfaring på området og tilbyr forskjellige typer gruppeforløp til våre samarbeidspartnere

Detaljer