GILA september 2014 på Lysebu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GILA 16. 18. september 2014 på Lysebu"

Transkript

1 GILA september 2014 på Lysebu Takkforsist,ogtakkforatjegfikkanledningtilåblikjentmeddere NedenforfinnerduetsammendragavdetemaenevivarinnepåLysebu.Jeghåperdufikketgodt utbytteavsamlingenogatlystentilåarbeideaktivtmeddinlederrolleerstyrketjegtrorogsåatdu nåforståratduhardetsomskaltilforåværeengodleder:atduergodnok. Jegvilogsåtakkeforatderetoketaktivtansvarforågjøredennesamlingentilengivende opplevelse,ogsåformeglykketilvidere,jeghåpervimøtesigjen.oghusk,detåbliengod/bedre ledererenprosess Vennlighilsen MortenTeien Ergo%Credo%betyr% derfor%tror%jeg.%%det%vi%tror%om%oss%selv,%har%en%lei%tendens%til%å%stå%i%veien%for%vårt% potensiale%og%det%vi%egentlig%ønsker%å%gjøre.%vi%tror%at%alle%kan%bedre%sine%prestasjoner,%og%at% kunnskap%om%hva%som%hindrer%deg%vil%hjelpe%deg%videre.%vi%tror%ikke%på%fravær%av%ubehag.%ubehag%er% nødvendig%i%den%forstand%at%du%som%vil%prestere%på%et%høyere%nivå%enn%du%gjør%i%dag,%må%akseptere% ubehag%(frykt%og%prestasjonsangst)%og%usikkerhet%som%en%del%av%det%å%lykkes.%derimot%tror%vi%på% åpenhet,%på%modige%relasjoner%og%tydelig%kommunikasjon.%og%ikke%minst,%vi%tror%alle%kan%hente%ut%en% vesentlig%større%del%av%sitt%iboende%potensiale.%vi%håper%du%tar%med%deg%vår%magiske%formel%helt%til% slutt%i%sammendraget% Du er ikke dine automatiske tanker Vistartetdagenmedåreflektereoverhvemduegentlig%er.Vårkonklusjon:Duerihvertfall ikkedineautomatisketanker.dissetankene,ogdetubevisstebildetduharavdegselv,eren betingetreaksjonpåtingduharhørtogblittfortaltomdegselv.kanskjenoenharsagttil degat duerikkespesieltmorsom,ogdermedharduakseptertdetteukritisk.nåerdetpå tideåskrupådinbevissthetogbestemmedegforhvemduønskeråvære.finnen foregangsfigur,etmenneskedubeundrer,ogmodellerdesideneavdettemennesketsom duønskeråblibedrepåselv.husk,dersomdugjørdetengodledergjør,blirduengod leder. 1 Ergo Credo

2 Du kan. Vårtutgangspunkteratdetikkenytteråfortellefolkhvadeskalgjøre,degjørdetikke likevelmedandreord:deterikkemangelpåkunnskapsomgjøratviikkeprestereropp motvårtpotensiale.deterikkeåvitehvaviskalgjøresomerutfordringen,deterågjøre det.dersomduskalfådegselvellerandretilåpresteremåduførstogfremstvære overbevistomatdufaktiskkan.dutrengerikketropådegselv.dumåbareinnseatdukan,% dvs.atduhardefysiskeforutsetningenesomskaltilforåutøveenhvilkensomhelstatferd somikkeerakrobatisk.omduvelgerågjøredetellerikkeeropptildeg.deteretvalg. Dersomduinnerstinnetroratduikkehardeegenskapenesomernødvendigeforålykkes vildetikkeværetilnoehjelpatnoenfortellerdeg oppskriften påsuksess.detvilikke hjelpefordidutenkeratdetikkegjeldersånnesomdeg.forduerjosåinnadvendt,sjenert, konfliktsky,usjarmerendeoginitiativløs.førstavaltmådualtsåforståatduhardetideg somskaltilforålykkes.(dethardunaturligvis,fordidetalltiddreiersomomdetdugjør, ikkedenduer.)dernestmådufinneenverdiiålykkes.dersomduikkeserenverdiiå lykkeskommerduhellerikketilåleggeneddetarbeidetsomernødvendig.deternemlig hardtarbeidålykkes.myemotgang,slitogtvil.nårduforstårat%dukan,ogduserenverdii åendreatferd,førstdavildetværegrobunnforågjøretingpåenannenmåteenndugjør detidag. Spørsmålet er hva du gjør, ikke hvem du er Vierikkeopptattavhvemduer.DuergodnokDuharalledeforutsetningerdutrengerforålykkes ilivet.spørsmåleteraldrihvemduer,%spørsmåleterhvadu gjør.deterdinehandlingersomavgjøromdukommertilå lykkesellerikke.deternårduglemmerdetteogknyter suksessellerfiaskotildinidentitet,tildenduer,%attingblir vanskelig.deterogsåherskammenkommerinnibildet. Gjennomdefensivestrategier,f.eks.passivitet,sørgervifor åikkegjørenoenfeil.detvirkerbra,menulempeneratdu ikkegjørnoeriktighellerduergodnok.mendetkangodt hendeatduikkegjør%tingsomgirdegsuksess.damådu gjørenoeannet.husk:dersomdugjørdet dualltidhargjortfårduderesultatenedualltidharfått. Deteralltiddinehandlingersomteller. 2 Ergo Credo

3 Ikke motivert? Gårdetanåikkeværemotivert?Endefinisjonpåmotivasjoner...detsombevegermenneskertil handling. Vieralltidmotivert.Mendeterikkesikkertviermotiverttilågjøredetviveterfornuftig. EnledersomsittermedneseninnietExelregnearkistedetforåtatakietproblemerikke umotivertiforholdtilåtatakiproblemet.hunerbaremermotiverttilikkeågjøredetennågjøre det.densterkestemotivasjonenforåikkegjøredetduveterfornuftig,erfryktenforåikkestrekke til/ikkeværegodnok,forå dritedegut,foråvirkedum.hvisdennefryktenersterkereenn verdieniålykkes,erdetlitesannsynligatduvilgåigangmedutfordringen.damådujobbemedto ting:åminnedegselvpåatdineprestasjonerførstogfremsteretresultatavdetdugjørogikke denduer,ogdernestatsuksessikkeeråværefeilfri/perfekt,menåvågeå%gjøre,ogsålæreav resultatene,bådedegodeogdemindregode. Å være leder er å spille en rolle Viharentendenstilåglemmeatvi spillerenrolleiarbeidslivet.dersomdu erleder,selgerellersykepleier(eller hvilketsomhelstannetyrke)hardu påtattdegenrolle.duharf.eks.sagtja tilåspille%rollensomleder.dueribunn oggrunnikkeforskjelligfraenhvilken somhelstskuespillersomharsagtseg villigtilåspilleenrolleietteaterstykke. Dinarbeidsgiverharbetaltdegpenger foråutføreetsetthandlinger.noen gangerkommerdutiltrivesirollendin, andregangerikke.menlikefulltmådu spillerollen.detbetyrogsåatdeterviktigåtrenepååflyttevanskeligeognegativehendelserutav dinpersonligeidentitet,ogoveridinrolle.dersomdu blirutsattfornegativeogsårendeopplevelseriarbeidssammenhengerdetviktigåknytedisse erfaringenetilrollendin,ogikketildenduer.%deternemligikkedenduer%somblirangrepet,deter detdugjør.ogsomduhusker:dersomdugjørnoesomikkeharvirket,kandugjørenoeannet nestegang Detfinemedåværeienrolle,eratdukantillatedegågjøredetsomikkefallerdegnaturligellers, ogdermedflyttegrenseneforhvaduvågerogtrordukan.kalldetenfrihettilågjøre,likemyesom enplikttilågjøre. 3 Ergo Credo

4 Åpenhet og tillit som prinsipp for ledelse. Vitrorpåprinsipper.Gjennomåledeellerleveetter prinsipperharvinoenfyrtårnåstyreetter.dissefyrtårnene stårderuavhengigavkontekstenrundtoss.selvomverden ogomgivelseneforandrerseg,vetvihvaviskalstyreetter. EttavdeviktigsteprinsippeneviiErgoCredostyrerettererå sidetsomersant.dersomvikanværesannferdige,ogsette ordpådetsomfaktiskerproblemet,hardisseproblemene enfrisktendenstilåforsvinneutfordringeneratdetkan væreengoddelubehagknyttettilåsidetsomersant. Derforharledere(ogmenneskergenerelt)entendenstilå forsøkeåstruktureresegutavrelasjonelleproblemer.de strukturelleutfordringeneogløsningeneeroftestlangt mindreubehageligeennderelasjonelle,ogderfortenderervi tilåvelgeminstemotstandsvei.mendukanikkeløse relasjonelleproblemermedstruktur.værtydelig Hva er egentlig åpenhet, og hvorfor er tillit så viktig? Og hvorfor er åpenhet en forutsetning for å få tillit? Vimenneskerernaturligutstyrtmedensunngradavmistenksomhet/skepsis.Deterennødvendig beskyttelsesmekanisme.tilliterfraværavmistenksomhet.høytillittildinekollegereren forutsetningforgodtsamarbeidoggodkommunikasjon,somforeksempelågiogtaimotåpenog ærligfeedback.foråreduseremistenksomhet,måviåpentvisefremogsetteordpåhvavifølerog hvavitenker. Herhardumeg,sånnharjegdet.Slikerstattesskepsismedtillit,skrittforskritt. Oftetrorviatåvisehvavifølergjørossmindreiandresøyne,ogatenledermisterautoritet.FEIL Detersnareremotsatt. Hvisdetvarborteavsegselvnårjegkompåjobbimorgen,villevimerketdet,ogvilledetoppleves somenlettelse/forbedring? Nårnoedukkeroppogliggerog ulmer,erdetdinoppgavesom%lederåutviseenresponspådet somskjer,gjerneiformavettiltak.åikkegjørnoeerogsåenrespons,ogblirlagtmerketil. Å møte en kverulantisk holdning: Avogtilvelgernoenåmotsioss,tilsynelatendeavprinsipp,heller ennåværesakliguenige.isliketilfellerkandetværeengodstrategi årepeteredittargument,istedetforåblidrattinnienendeløs argumentasjon.f.eks.: Dettenotatetkanmisforstås. Menjegharjobbetmeddetifleretimer.. Jegforstårdet,men dettenotatetkanmisforståes. Deteringenandresomharpåpekt det Determulig,mendettenotatetkanmisforståes.Derformådetskrivesomlitt. 4 Ergo Credo

5 En person som har betydd mye for deg Viavsluttetdensistedagenmedåtenke gjennomenpersonsomharbetyddmyefordeg idittliv.duskullebeskriveegenskaperved dennepersonen.noenavegenskapenesom komoppvar: Omtanke,tålmodighet,tydelighet,omsorg, vennlighet,humor,tillit,oppmerksomhetosv. Nestespørsmålvar:Hvaerkjærlighet?Vikomtilatdetnettoppvarkjærlighetsom kjennetegnetdetmennesketsomharbetyddmyefordeg,ogatkjærlighetvarde egenskapenesompregetdettemennesket.dutrengerikkeføle%kjærlighetforåoppføre%deg kjærlig.deterenviljeshandlingåvisekjærlighet.deternoedugjør,%ikkenoedu nødvendigvisføler.deterogsåviktigåikkeforvekslekjærlighetmedsvakhet.somlederer dinoppgaveågidinemedarbeideredetdeharbehovfor.deterikkealltiddetsammesom deønskerseg,ihvertfallikkepåkortsikt.tydelighet,stillekravogsamtidigværeydmyk,er godelederferdigheter. Mestringsforventning om du tror du kan eller ikke Mestringsforventningdreiersomihvilken graddutroratdukanpåvirkeresultater ellerikke.albertbanduraharbruktdet mesteavsittvoksnelivpååstudere fenomenet.menneskerhargrovtsettlav ellerhøymestringsforventning.medandre ord:noenharstørretroennandrepåat Mestrings- forventning deharkontrolloverbegivenheteneog utfordringenedemøterilivet.dersomdu harhøymestringsaforventningerdu vanligvismerutholdendeog motstandsdyktignårdetbutterimot.jegtrordetersannsynligatdetfinnesen sammenhengmellommestringsforventningogihvilkegraddutroratresultatereren konsekvensavdetduer%ellergjør.%dersomdukoblerdinesuksesserellerfiaskoertildetdu gjørerdetsannsynligatduermermotstandsdyktigmotmotgangennomdukoblerdettil denduer.%visåogsåatmenneskermedlavforventningtilegenmestringharentendenstilå velgeentenveldigletteoppgaver,ellerveldigletteoppgaver.deterlettåforståatdevelger lette,fordidetvilerpåegneevner.nårdevelgervanskeligeerdetenstrategiforåikke 5 Ergo Credo

6 misteansiktdersomdemislykkes.(detvarsåvanskeligatingenkansiatjegerdumsom ikkeforstårdet.)fokusetblirdermedikkepååløseoppgaver,menåikkebliavslørtsom utilstrekkeligelleruintelligent.menneskermedhøymestringsforventningtenderertilå velgeoppgaversomerrelativtvanskeligeiforholdtilderesferdighetsnivå.dejobberlengre medoppgavene,ogfølerliteelleringenskamnårdetbutter.deleggeromstrategienog finnerandreveier.deerutholdende,fordidetikkefølessåubehageligåmøtemotstand. Detharjobarenoeågjøremeddetdegjør.& Hvisduspørdegselvomdueropptattavå løse&oppgaver,elleromdittfokuseråunngåå misteansiktivanskeligesituasjoner,vildu kunnefåenpekepinniforholdtilomdu tenderertilhøyellerlav mestringsforventning.dersomdu,somjeg, tenderermotlavmestringsforventningerdet ikkevanskeligåsnudettemønsteret.det dreiersegomåhaenbevissthetrundtdine automatisktanker,ogsåjustereditt tankesett.somjegharsagtmangeganger undersamlingen:medfødtbetyrikke uforanderlig.duerfortsattikkedin automatikk. Tre begreper: Kjærlighet, tydelighet og sannhet. Vitenkteåoppsummeredennesamlingenmedtreord:Kjærlighet,tydelighetogsannhet: Kjærlighet:Detteordetkanfortblilitt kleint,mendersomvileggeromtanke,tydelighet, vennlighetosv.innibegrepet,fårvietbegrepsomkjennetegnergodeledere.disse egenskapeneharduideg,ogdetfølesnaturligfordeflesteavossåidentifisereossmed begrepeneogså.dukanogsåværeenpersonsomfårenbetydningforandremenneskeri deresliv. Tydelighet:Dersomduikkeertydeligoverlaterdutilmottakeråtolkedeg.Nårduoverlater tilmottakeråtolkedeg,kanduværenoksåsikkerpåmottakerovertolkerdeginegativ retning.vedåværetydeligogsannferdigvetmottakereksakthvadumener,ogdermed befrirdumottakerenfårsinenegativefantasieromhvaduegentlig%mener.tydeligheter kjærlighet. Sannhet:Vioppfordrerdegtilåsidetsomersant.Detsomersant,ersant.Daleggerdu ikketilnoe.dutrekkerhellerikkefranoe.nårdusierdetsomersant,gjørdudegsamtidig (paradoksaltnok)vanskeligåsåre.tenkdegatnoenspørdeg: Nåserduveldigusikkerog 6 Ergo Credo

7 nervøsut,erdudet? Dukanbenektedet,fordiduharenoppfatningavatledereikkeskal væreusikreognervøse.dermedlyverduforomgivelsene,dumåbrukeenergipåikkeåbli avslørt,densomspørmistenkerdegforålyve,ogfårbehovforåbringdetvideretilandre. Dersomduistedetsvarer, Ja,nåerjegveldignervøs.Detteernoeavdetverstejegvet, så hardulagtdendiskusjonendød. Det aller viktigste til slutt, en magisk formel: Dersomdukanleveetterdenneregelenerdu reddet.dakanduganskeenkeltikkefeile,fordi enhverhandlingsomikkeførerfremeren mulighettilålære. Dersomdusamtidighuskeråknyttehandlingenog resultatettildetdugjør,ogikketildenduer,ja davilsmertenvedåfåandreresultaterenndu ventetdegværevesentligmindre.smerteer uunngåelig,menlidelsenvelgerduselv.viforeslår åbytteut Tenkpositivt med Tenkkonstruktivt : Analysérdetsomskjedde:Hvafungerte?Hvafungerteikke?Hvorfor?Hvalåutenforminkontroll? Hvakanjeggjørebedre/annerledesnestegang?Hvabørjegtrenepå?Forslagtilpunkterforenslik personliglæringsadagbokerlagtvedtilsluttdersomsuksessfordegergoderesultater,skrytfra omgivelseneogbeundrendeblikkerfarenstorforatduleggerreellebegrensningerpåditt potensiale.dersomdetåstrekketilogikkegjørefeilerdittfokusblirdetåtarisikovanskelig. Dersomduskalutvikledegmådutaenvissrisiko.Risikoeneratdufeilerogfåretannetresultatenn detduønskerdeg.dersomdetåfåetannetresultatennduønskerdegerå feile vildetrasktføre tilatdustagnerer,ogfortsettermeddetdubeherskerutenåtenkepåutvikling.dettekanduenkelt omgågjennomåomdefinerehvasomer Suksess oghvasomer Fiasko idittliv,bådepåarbeidog privat.erfaring,avalleslag,erdenbestekildetillæring,menervi:gimegenmederfaring,skrubbsår ogarrettermangerundermedprøvingoglæringhellerennensomer flink ogpåberopersegåvite svareneiteorien,menikkeharsattdetutidetvirkeligeliv. Vierfareratdetleggesforlitevektpådementale prosesseneilederutvikling.vioppleveratledelsehar entendenstilåteoretiseresogforvanskes.vårtfokus erikkeåfortellelederehvadeskalgjøre.dennekunnskapenerletttilgjengelig.dukan Google begrepet ledelse ogfåhundretusenvisavtreff.detfinneslitteraturienhverbokhandel.vitror altsåikkedetervanskeligåforståhvagodledelseer.vitrorderimotdetkanværevanskeligågjøre det.medandreordåomsettekunnskapomledelsetilhandling.vibidrartilåøkeeffektenavden kunnskapensomeksistereridinvirksomhet.vihjelpermenneskertilåøkesingjennomføringskraft tilbestefordenvirksomhetenderepresenterer,ogforsegselvsommenneske. 7 Ergo Credo

8 Dersomduharlysttilåkontakteossforåsnakkeommuligestrategierogløsningerforålageet effektivt,praktiskoginnovativtlederprogramservifremtilåhørefradeg(dukanogsålesemer påvårehjemmesider: MortenTeien Telefon: Ergo Credo

9 Læringsdagbok: Vileggervedetforslagtilen Læringsdagbok.Hvisduskallæreavdeepisodenedufår andreresultaterennduforutsåellerønskerdeg,erdetlurtåreflektereoverdet.detteeret forslagtilhvordandetkanseut.vibrukerdenneselv,nårvitrengerålæreavvåre erfaringerogforbedreoss.dutilpasserogjusterernaturligvisheltetteregetønske 1. Kortsituasjonsbeskrivelse: 2. Hvafungertebra? a. oghvorfor? b. Hvordankunnejegevt.forsterketdet? 3. Hvafungertemindrebra? a. oghvorfor? b. Hvordankunnejegunngåttdet/løstdetbedre? 4. a)hvalåutenforminkontroll,sombidropositivt? hvordankanjegforsterkesånt? b)hvalåutenforminkontroll,sombidronegativt? hvordankanjegevt.unngådette? 5. Hvorfornøyderjegmedinnsatsenmin,altialt?1Y10: Forbedringsområde(Hvamåjegøvepåtilnestegang/blibedrepå?Ogca.hvorgoderjeg 9 Ergo Credo

10 Litt anbefalt litteratur: (Detteeringenuttømmendeliste,menbøkersomharinspirertmeg.Kanskjekande inspireredegogså) AlbertBandura:SelfYEfficacy theexerciseofcontrol. BrenéBrown:Daringgreatly. CarolS.Dweck:SelfTheoriesandtheirroleinmotivation. CarolS.Dweck:Mindset DanielCoyle:TheTalentCode EchartTolle:Thepowerofnow. ElliotandDweck:Handbookofcompetenceandmotivation. ErikBertrandLarsen:Blibestmedmentaltrening. HeidiIhlen,BenteMarieIhlenogJ.O.Koss:Effekt:Falskesmilogekteørefiker. JimCollins:GoodtoGreat. JohnMedina:BrainRules KennethThomas:IntrinsicMotivationatWork KrishnandaTrobeM.DwithAmanaTrobe:Steppingoutoffear. LarsJohanClemedson:Ledandeledare(ISBN978Y91Y27Y10973Y5) MartinE.P.Seligman:TheOptimisticChild MartinE.P.Seligman:Flourish MartinE.P.Selgman:Whatyoucanchange,andwhatyoucan t. SpencerJohnson:Whomovedmycheese? StephenCovey:Sevenhabitsofhighlyefficentpeople. StephenCovey:PricipleCenteredLeadership 10 Ergo Credo

GILA 4. 6.februar 2014 på Lysebu

GILA 4. 6.februar 2014 på Lysebu www.ergocredo.no GILA 4. 6.februar 2014 på Lysebu Takkforsist,ogtakkforatvifikkanledningtilåblikjentmeddere NedenforfinnerduetsammendragavdetemaenevivarinnepåLysebu.Vihåperdufikketgodt utbytteavsamlingenogatlystentilåarbeideaktivtmeddinlederrolleerstyrketvitrorogsåatdu

Detaljer

Teknas lederutviklingsprogram GILA 11. 13. ferbruar 2013!

Teknas lederutviklingsprogram GILA 11. 13. ferbruar 2013! Teknas lederutviklingsprogram GILA 11. 13. ferbruar 2013 Et sammendrag fra Ergo Credo AS www.ergocredo.no HeialleGILA+deltagere,ogtakkforsistpåLysebuVihåperderefikklikemyeutavsamlingensom vigjorde,ogatduharfåttmeddegnoehjemsomdukanbruke.nedenforvildufinneet

Detaljer

TEKNAs Mellomlederen, Royal Christiania Hotell 3. og 4. september 2014

TEKNAs Mellomlederen, Royal Christiania Hotell 3. og 4. september 2014 www.ergocredo.no TEKNAs Mellomlederen, Royal Christiania Hotell 3. og 4. september 2014 Takkforsist NedenforfinnerduetsammendragavdetemaenevivarinnepåiOslo.(Deternoenflereslidesog temaerherennjeggikkigjennom).jeghåperdufikketgodtutbytteavsamlingenogatlystentilå

Detaljer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015på Quality hotell & resort Fagernes

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015på Quality hotell & resort Fagernes FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015på Quality hotell & resort Fagernes Et sammendrag av foredraget Fra å vite til å gjøre Takkforsist NedenforfinnerduetsammendragavforedragetjegholdtpåFagernes.Jeghåperdufikketgodt

Detaljer

GILA 17. - 19. september 2013 på Lysebu

GILA 17. - 19. september 2013 på Lysebu www.ergocredo.no GILA 17. - 19. september 2013 på Lysebu Takk for sist! Nedenfor finner du et sammendrag av de temaene vi var inne på Lysebu. Vi håper du fikk et godt utbytte av samlingen og at lysten

Detaljer

Bli venn med fienden

Bli venn med fienden Bli venn med fienden Få folk dit du vil Psykolog John Petter Fagerhaug Preventia Medisinske Senter AS Pilestredet 15b. 0164 Oslo Tlf: 22 20 31 32 www.fagerhaug.no john.petter@fagerhaug.no 1 Hva er problemet?

Detaljer

Mestringsforventninger i matematikk. Learning Regions Karin Sørlie, Ingrid Syse & Göran Söderlund

Mestringsforventninger i matematikk. Learning Regions Karin Sørlie, Ingrid Syse & Göran Söderlund Mestringsforventninger i matematikk Learning Regions Karin Sørlie, Ingrid Syse & Göran Söderlund Plan Generelt om mestringsforventninger Hva er mestringsforventninger? Hvorfor er de viktige? Fase 1 av

Detaljer

Hei! Hvorfor noen lykkes og andre ikke.

Hei! Hvorfor noen lykkes og andre ikke. www.ergocredo.no Hei! Du som leser dette har vært på et av Ergo Credos foredrag, kurs eller seminarer. Vi håper du fikk et godt utbytte av dagen(e) og at lysten til å arbeide aktivt med ditt potensiale

Detaljer

NÆROSET IDRETTSLAG. Organisasjonsnummer: 990533865

NÆROSET IDRETTSLAG. Organisasjonsnummer: 990533865 Vil du gi din støtte til? du ønsker å støtte - din Grasrotmottaker. Vi oppfordrer deg til å støtte oss i! Vil du gi din støtte til? du ønsker å støtte - din Grasrotmottaker. Vi oppfordrer deg til å støtte

Detaljer

FRA REFLEKS TIL REFLEKSJON I TVERRETATLIG SAMHANDLING

FRA REFLEKS TIL REFLEKSJON I TVERRETATLIG SAMHANDLING FRA REFLEKS TIL REFLEKSJON I TVERRETATLIG SAMHANDLING Småbarnsdagane 2015 Eva Mikkelsen praxis.bergen.no «Vi har jo ufattelig mange arenaer for samarbeid, og så er det veldig sånn bevisstløst hvem som

Detaljer

Fossumkollektivet. Et godt sted å ha det vanskelig

Fossumkollektivet. Et godt sted å ha det vanskelig Fossumkollektivet Et godt sted å ha det vanskelig Fri fra avhengighet Mange med et rusproblem tror de er et problem. Slik er det ikke. De har et problem og det kan løses. Rusen starter for mange som en

Detaljer

Å være trener for barn. Er et stort ansvar

Å være trener for barn. Er et stort ansvar Å være trener for barn Er et stort ansvar Struktur Respekt - for egen og andre sin tid Klare enkle/ forutsigbare regler Maks 3 regler som gjelder på trening Strukturen kan påvirkes av de som deltar,

Detaljer

Arbeidsmiljø og omdømme i Rissa kommune?

Arbeidsmiljø og omdømme i Rissa kommune? Arbeidsmiljø og omdømme i Rissa kommune? Samling for nytt kommunestyre Råkvåg, 1. oktober 2015 Kine Kimo Larsen, kultursjef Ola Andreas Stavne, personalsjef Hva er arbeidsmiljø? Fysisk og psykisk Trivsel

Detaljer

Hei! Hvorfor noen lykkes og andre ikke.

Hei! Hvorfor noen lykkes og andre ikke. www.ergocredo.no Hei! Du som leser dette har vært på et av Ergo Credos foredrag, kurs eller seminar for ledere. Vi håper du fikk et godt utbytte av dagen(e) og at lysten til å arbeide aktivt med din lederrolle

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din Steg for steg Sånn tar du backup av Macen din «Being too busy to worry about backup is like being too busy driving a car to put on a seatbelt.» For de fleste fungerer Macen som et arkiv, fullt av bilder,

Detaljer

1.) Behandler demonstrerer først med en av deltakerne. Følger intervjuguiden (se side 2) og fyller inn i boksene i modellen (se side 3).

1.) Behandler demonstrerer først med en av deltakerne. Følger intervjuguiden (se side 2) og fyller inn i boksene i modellen (se side 3). Utarbeidelse av den kognitive modellen for sosial angstlidelse Tidsbruk Del 1 Demonstrasjon 20 minutter Øvelse 30 minutter x 2 Del 2 Demonstrasjon 20 minutter Øvelse 30 minutter x 2 Del 1 Utarbeidelse

Detaljer

ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as

ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as Stang ber østkantfolk lære av vestkanten Oslos ferske ordfører Fabian Stang har gjort omsorg til sitt varemerke.

Detaljer

Hordaland Fylkeskommune

Hordaland Fylkeskommune Positivt arbeidsmiljø felles ansvar - - en motivasjons- og inspirasjons- seminar ved Trond Edvard Haukedal Hordaland Fylkeskommune Arbeidsmiljødagen 2012 Bergen den 3 mai 2012 Tlf: 95809544 Mail: trond@trondhaukedal.no

Detaljer

Etisk refleksjon Hvorfor og Hvordan

Etisk refleksjon Hvorfor og Hvordan Etisk refleksjon Hvorfor og Hvordan Demensomsorgens ABC 03. og 04. September 2015 Solveig A. Aamlii 03.09.15 VÅR HVERDAG Pasienter og pårørende som vet hva de har krav på. Arbeidsgiver, lover, regler,

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Med liv og lyst. Norsk Forening for Cystisk Fibrose. / Haukeland Universitetssykehus. Opplæringsdag. Tlf: 95809544 Mail: trond@trondhaukedal.

Med liv og lyst. Norsk Forening for Cystisk Fibrose. / Haukeland Universitetssykehus. Opplæringsdag. Tlf: 95809544 Mail: trond@trondhaukedal. Med liv og lyst - se mulighetene i hverdagen - en motivasjons- og inspirasjons- foredrag ved Trond Edvard Haukedal Norsk Forening for Cystisk Fibrose / Haukeland Universitetssykehus Opplæringsdag Bergen

Detaljer

PROSJEKT LIKESTILTE KOMMUNER 2012-2014

PROSJEKT LIKESTILTE KOMMUNER 2012-2014 PROSJEKT LIKESTILTE KOMMUNER 2012-2014 GØY PÅ LANDET BARNEHAGE LARVIK KOMMUNE LIKESTILLING, LIKEVERD OG MANGFOLD Hvis du vil ha en forandring i hverdagen, så vær forandringen! VÅRE PERSONLIGE ERFARINGER

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Det magiske samspillet

Det magiske samspillet Det magiske samspillet Kommunikasjon og ulikheter Arild Tørstad AS - Prestasjonsutvikling - HR 1 «Forskjelligheten» I møte med andre på ulike arenaer: Møter Arbeidsoppgaver Team Kjemi Salg Privatlivet

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Landbrukstjenester Sør

Landbrukstjenester Sør Medarbeidersamtale En medarbeidersamtale skal prøve å skape en felles forståelse for lagets mål og oppgaver. Alle ansatte har et medansvar for organisasjonen sin virksomhet og utvikling. Samtalen skal

Detaljer

Hvordan kan fokus på styrker og sosial kompetanse skape gode relasjoner og gode arbeidsplasser for store og små? Innsikt fra forskningsfeltet posi:v

Hvordan kan fokus på styrker og sosial kompetanse skape gode relasjoner og gode arbeidsplasser for store og små? Innsikt fra forskningsfeltet posi:v Hvordan kan fokus på styrker og sosial kompetanse skape gode relasjoner og gode arbeidsplasser for store og små? Innsikt fra forskningsfeltet posi:v psykologi, Apprecia:ve Inquiry AI og Aggression Replacement

Detaljer

«ET MENTALT TRENINGSSTUDIO»

«ET MENTALT TRENINGSSTUDIO» «ET MENTALT TRENINGSSTUDIO» Deltageropplevelser og erfaringer fra heterogene selvorganiserte selvhjelpsgrupper sett i helsefremmende perspektiv V/ ERNA HELEN MAJORMOEN L I N K O S L O 1 0 Å R 3 1. O K

Detaljer

IKT NORGE OG VERDEN. Av: Helge Krossøy, Gurusoft KARRIERESENTERET 2012

IKT NORGE OG VERDEN. Av: Helge Krossøy, Gurusoft KARRIERESENTERET 2012 KARRIERESENTERET 2012 IKT NORGE OG VERDEN Av: Helge Krossøy, Gurusoft NY TEKNOLOGI FORANDRER VÅRE LIV IKT I ALLE ORGANISASJONER SOSIALE MEDIER 2012 DAGENS OVERSKRIFTER IKT-NÆRINGEN Universitet og høyskolesektoren

Detaljer

EMOSJONELL KOMPETANSE OG SELVLEDELSE

EMOSJONELL KOMPETANSE OG SELVLEDELSE EMOSJONELL KOMPETANSE OG SELVLEDELSE Vibeke Steen Seniorrådgiver HR PERSPEKTIVER Er ledelse viktig? Hva skal vi med følelser? Servicemedarbeidere og stresspåvirkning? Hva er emosjonell kompetanse? Kan

Detaljer

MRAND consulting. Kurset SLANKEHODET KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS. Kontaktinformasjon: telefon nr. og epost

MRAND consulting. Kurset SLANKEHODET KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS. Kontaktinformasjon: telefon nr. og epost 1 Kurset SLANKEHODET KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS Navn: Kontaktinformasjon: telefon nr. og epost Hvordan hørte du om dette kurset?: Dato: Dette skjemaet starter en bevisstgjøringsprosess

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Publisert fra 29.06.2011 til 29.06.2011 14 respondenter (1 unike) 1. Alder (brukerens alder) 1 Under 18 år 0,0 % 0 2 18-30 år 0,0 % 0 3 31-50 år 21,4 % 3 4 51-65

Detaljer

Foredrag Hammerfest Næringshage 4. juni 2013. Linn B. Sollund-Walberg, seniorrådgiver Mailinn Friis, rådgiver

Foredrag Hammerfest Næringshage 4. juni 2013. Linn B. Sollund-Walberg, seniorrådgiver Mailinn Friis, rådgiver Foredrag Hammerfest Næringshage 4. juni 2013 Linn B. Sollund-Walberg, seniorrådgiver Mailinn Friis, rådgiver Hvorfor medlederskap? Mål for den neste timen: Så noen tanker om betydningen og gevinstene av

Detaljer

Trivsel, mestringsforventning og utbrenthet hos lærere. En utfordring for skoleledere. Einar M. Skaalvik NTNU

Trivsel, mestringsforventning og utbrenthet hos lærere. En utfordring for skoleledere. Einar M. Skaalvik NTNU Trivsel, mestringsforventning og utbrenthet hos lærere. En utfordring for skoleledere Einar M. Skaalvik NTNU 1 Alt i alt, hvordan trives du som lærer? Ikke i det hele tatt 0 % Ikke så godt 3 % Bra 20 %

Detaljer

Relasjonskompetanse (Spurkeland 2011)

Relasjonskompetanse (Spurkeland 2011) Relasjonskompetanse (Spurkeland 2011) Tillit en overordnet dimensjon Kommunikative ferdigheter, både individuelt og i gruppe Konflikthåndtering Synlig voksenledelse Relasjonsbygging Indikator for positiv

Detaljer

Learning activity: a personal survey

Learning activity: a personal survey Learning activity: a personal survey A personal Survey - sammendrag Hvem er du? Karoline Fonn, 23 år, journalistikkstudent i Bodø og distriktsmedarbeider i KRIK Nordland. Hva er ditt oppdrag? Jeg skal

Detaljer

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad Frisk og kronisk syk MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad 1 Frisk og kronisk syk Sykehistorie Barneleddgikt Over 40 kirurgiske inngrep Enbrel Deformerte ledd og feilstillinger

Detaljer

LEDELSE, MOTIVASJON OG DEN VANSKELIGE SAMTALEN

LEDELSE, MOTIVASJON OG DEN VANSKELIGE SAMTALEN LEDELSE, MOTIVASJON OG DEN VANSKELIGE SAMTALEN Kort om mitt innlegg 2 Vi skal komme inn på Ledelse og motivasjon Ledelse av frivillige Organisasjonskultur og ledelse Den vanskelige samtalen 3 Hva mener

Detaljer

Tilgjengelighet og motivasjon

Tilgjengelighet og motivasjon s.1 Aktivitet 1: Tilgjengelighet og motivasjon Den første aktiviteten du skal utføre på nettet er å gjøre seg kjent med verktøyet ClassFronter. Flere av dere har sikkert en del erfaringer fra før, slik

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

To forslag til Kreativ meditasjon

To forslag til Kreativ meditasjon Tema kveld 2: Min kropp, mine følelser og meditasjon Øvelser og skriftlig oppgave Her får du to forslag til meditasjonsprogram og et skriftlig oppgavesett. Oppgaven besvares og sendes Trond innen tirsdag

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

FÅ TING GJORT MED OUTLOOK

FÅ TING GJORT MED OUTLOOK FÅ TING GJORT SAMMENDRAG Hvor mye ville din bedrift tjent hvis alle de ansatte fikk 2-10 timer ekstra hver uke? Basert på David Allen sine GTDprinsipper vil Outlook og hverdagen oppleves helt annerledes

Detaljer

Si aldri nei til å gå ut med venner fordi du spiller på WoW. Om unges nettspill, familie, oppdragelse og disiplinering

Si aldri nei til å gå ut med venner fordi du spiller på WoW. Om unges nettspill, familie, oppdragelse og disiplinering Si aldri nei til å gå ut med venner fordi du spiller på WoW. Om unges nettspill, familie, oppdragelse og disiplinering SIFO I hvilken grad og på hvilke måter kan vi si at den moralske bekymringen knyttet

Detaljer

Personverninnstillinger Der stiller du inn hvem som skal få tilgang til hva på din facebookside

Personverninnstillinger Der stiller du inn hvem som skal få tilgang til hva på din facebookside Personverninnstillinger Der stiller du inn hvem som skal få tilgang til hva på din facebookside Slik kommer du til «Personverninnstillinger»: Logg inn på Facebook. Velg «Brukerkonto» og «Personverninnstillinger»

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Vernetjenesten. Kristiansund. Hovedverneombudet

Vernetjenesten. Kristiansund. Hovedverneombudet Vernetjenesten Kristiansund Manglende kommunikasjon Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken Hva er Kommunikasjon?

Detaljer

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon?

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon? INDECENT PROPOSAL FORHISTORIE: Diana og David har gått langt for å ordne opp i økonomien sin. De har fått et tilbud: Diana har sex med en annen mann, mot en stor sum penger. I etterkant av dette er paret

Detaljer

Hverdagsrehabilitering. Lengst mulig i eget liv i eget hjem

Hverdagsrehabilitering. Lengst mulig i eget liv i eget hjem Hverdagsrehabilitering Lengst mulig i eget liv i eget hjem Hvem er vi Oppstart August 2013 Ergoterapeut, hjelpepleier, fysioterapeut 100% stillinger Notodden Kommune Ca 9000 innbygere Industri by Mange

Detaljer

Om å skape engasjement og involvering i en hel nasjon! - På ti minutter.

Om å skape engasjement og involvering i en hel nasjon! - På ti minutter. Om å skape engasjement og involvering i en hel nasjon! - På ti minutter. Hvem var du, sa du? Gaute Godager (43) Psykologspesialist (Mysen), dataspillutvikler (MMO er) og datagründer (Funcom, 93) Hva er

Detaljer

En kort presentasjon av utvalgte resultater og terapeutsitater av Stangehjelpas leder Birgit Valla

En kort presentasjon av utvalgte resultater og terapeutsitater av Stangehjelpas leder Birgit Valla Klient- og resultatstyrt praksis i psykisk helsearbeid - Et terapeutperspektiv på implementering og tjenesteutvikling. Masteroppgave av Siri Vikrem Austdal En kort presentasjon av utvalgte resultater og

Detaljer

Trygghetspakken «Frivillighet» Fagutvalget 05.03.15

Trygghetspakken «Frivillighet» Fagutvalget 05.03.15 Trygghetspakken «Frivillighet» Fagutvalget 05.03.15 Hvorfor planlegge for alderdom? FAKTA: - Andelen over 80 år vil fordobles mot 2030 - Andelen yrkes aktive reduseres i samme periode - Dagens omsorgstjenester

Detaljer

Finne Forstå Få,l. Erfaringer med å bruke klarspråk i utviklingen av ska5eetaten.no Lars Rønn, redaktør ska5eetaten.no Twi5er: @larsronn

Finne Forstå Få,l. Erfaringer med å bruke klarspråk i utviklingen av ska5eetaten.no Lars Rønn, redaktør ska5eetaten.no Twi5er: @larsronn Finne Forstå Få,l Erfaringer med å bruke klarspråk i utviklingen av ska5eetaten.no Lars Rønn, redaktør ska5eetaten.no Twi5er: @larsronn Servicekonferansen 24. oktober 2013 Radisson Royal Blu, Bergen De5e

Detaljer

ET MENTALT TRENINGSSTUDIO

ET MENTALT TRENINGSSTUDIO ET MENTALT TRENINGSSTUDIO Deltageropplevelser og erfaringer fra heterogene selvorganiserte selvhjelpsgrupper sett i helsefremmende perspektiv Selvhjelp Norge Erna H. Majormoen Gjøvik, 20.oktober 2015 Betraktninger

Detaljer

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din Steg for steg Sånn tar du backup av Macen din «Being too busy to worry about backup is like being too busy driving a car to put on a seatbelt.» For de fleste fungerer Macen som et arkiv, fullt av bilder,

Detaljer

MOTIVERENDE INTERVJU OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING

MOTIVERENDE INTERVJU OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING MOTIVERENDE INTERVJU OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING Trondheim 10. mai 2012 ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as Stang ber østkantfolk lære av vestkanten Oslos ferske ordfører Fabian Stang har gjort

Detaljer

Hvordan skal det syns i min kommune at jeg er med i etikk ledernettverk?

Hvordan skal det syns i min kommune at jeg er med i etikk ledernettverk? Hvordan skal det syns i min kommune at jeg er med i etikk ledernettverk? Et eksempel Lederskole i Larvik Tove Akre Etikknettverk 22-23 september Ledelse i et systemperspektiv påvirkning og tilpasning en

Detaljer

Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov

Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov Fagsamling Tromsø november 2014 Avdelingsdirektør Ingjerd E. Gaarder Temaer som blir belyst: Hvem er brukerne? Hvorfor går de til karriereveiledning? Hvordan

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere For at du skal kunne ta deg selv ut av businessen og bygge opp en gjentagende og passiv inntekt trenger du å ha et system som alle kan jobbe etter, og som er enkelt for alle å gjøre/formidle videre. Basic

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

Kognitiv terapi- en tilnærming i en klinisk hverdag. Spl. Lena Monsen, kognitiv terapeut Klin.spes. spl Helen Kvalheim, kognitiv terapeut

Kognitiv terapi- en tilnærming i en klinisk hverdag. Spl. Lena Monsen, kognitiv terapeut Klin.spes. spl Helen Kvalheim, kognitiv terapeut Kognitiv terapi- en tilnærming i en klinisk hverdag Spl. Lena Monsen, kognitiv terapeut Klin.spes. spl Helen Kvalheim, kognitiv terapeut Hva er hva og hvordan forstår vi det vi finner ut? TIPS Sør-Øst:

Detaljer

Talentutviklingsprogrammet

Talentutviklingsprogrammet Bærum kommune 2012 2013 Talentutviklingsprogrammet Bakgrunn HP 2010-2013: Lederrekruttering Bakgrunn HP 2010-2013: Likestilling Overordnet mål: Mobilisere og videreutvikle talenter i kommunen med henblikk

Detaljer

Endringsfokusert rådgivning

Endringsfokusert rådgivning Endringsfokusert rådgivning Hvordan fremme adferdsendring hos mennesker som av helsemessige årsaker trenger endre livsstil - med utgangspunkt i den enkeltes situasjon og forutsetninger? Elin Amrud Intensiv-

Detaljer

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman.

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman. Prosjektplanlegger Skap størst mulig grunnlag for suksess. Fyll ut vår prosjektplanlegger så nøye du kan! I Siteman har vi spesialisert oss på å bygge gode nettsteder, med god synlighet i søkemotorene,

Detaljer

Koordinator nøkkelen til suksess? Ergoterapeut for barn i Steinkjer kommune. Gunn Røkke

Koordinator nøkkelen til suksess? Ergoterapeut for barn i Steinkjer kommune. Gunn Røkke Koordinator nøkkelen til suksess? Tema for denne konferansen: "deltagelse og selvstendighet" Sentrale mål for meg som ergoterapeut i forhold til brukere i habiliteringsarbeid er: Deltagelse og inkludering

Detaljer

Bygging av mestringstillit

Bygging av mestringstillit Bygging av mestringstillit Grunnlagsforståelser: Om å møte andre folk og tenke at de er tilregnelige selv om de erfarer å være situasjonsstyrte (årsaksbestemte) Noen mål Forklare automatisert atferd Løfte

Detaljer

Foredrag 09. april 2013. Foredrag for FOP - Forening For Organisasjonspsykologi

Foredrag 09. april 2013. Foredrag for FOP - Forening For Organisasjonspsykologi Foredrag 09. april 2013 Foredrag for FOP - Forening For Organisasjonspsykologi Jobbsøkingsprosessen - hvordan bli flinkere på å selge seg selv? Om foredraget tematisk innhold: Karriereutvikling og jobbsøking

Detaljer

Temapar «Makt og motmakt» Utdrag av boka Forbudt by av William Bell og Erasmus Montanus av Ludvig Holberg

Temapar «Makt og motmakt» Utdrag av boka Forbudt by av William Bell og Erasmus Montanus av Ludvig Holberg Temapar «Makt og motmakt» Utdrag av boka Forbudt by av William Bell og Erasmus Montanus av Ludvig Holberg Mål for opplæringen er at eleven skal kunne; presentere viktige temaer og uttrykksmåter i sentrale

Detaljer

Relasjonsledelse VEIEN TIL SUKSESS. Nina Kramer Fromreide

Relasjonsledelse VEIEN TIL SUKSESS. Nina Kramer Fromreide Relasjonsledelse VEIEN TIL SUKSESS Nina Kramer Fromreide Når er du i flytsonen? Hvor henter du din energi fra? Organisasjoner som produksjonssystemer. Relasjoner som motivasjonskilde for trivsel og læring

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!»

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» 1 Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» Omtrent sånn lyder det i mine ører, selv om Matteus skrev det litt annerledes: «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Sånn er

Detaljer

Intervjuguide, tuberkuloseprosjektet Drammen

Intervjuguide, tuberkuloseprosjektet Drammen Mål for prosjektet Formål med intervjuet Skaffe oss innsikt i innvandrerbefolkningens behov og erfaringer knyttet til tuberkulose i Drammen. Konkrete mål Finne ut hva som kan bidra til at personer med

Detaljer

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt Tosporsmodellen ved sorg. Selvrapporteringsskjema. The Two-Track Bereavement Questionnaire; Rubin, Malkinson, Bar Nadav & Koren, 2004. Oversatt til norsk ved S.Sørlie 2013 kun for klinisk bruk. De følgende

Detaljer

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse BAKKEHAUGEN BARNEHAGE Sosial kompetanse Sosial kompetanse Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring og sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er nødvendig

Detaljer

Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp?

Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp? Selvhjelp og igangsetting av grupper Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp? Nasjonal plan for selvhjelp Oppdrag Oppdragsgiver Oppgaver Mål for kurset Å sette seg i stand til å sette igang selvhjelpsgrupper

Detaljer

Vil ha Lavere sykefravær. Vil du?

Vil ha Lavere sykefravær. Vil du? Stein Tyrdal Humorlegen Torsdag 25. mars 2010 Klart vi kanhvis vi vil Vil ha Lavere sykefravær Vil du? Tør du? Vi blir sjuke av alt Jobb Belastningssykdommer Fritid Skader Familie Psykiske plager Hvem

Detaljer

Handlingskompetanse ved bekymring for eller kjennskap til at barn utsettes for vold og seksuelle overgrep

Handlingskompetanse ved bekymring for eller kjennskap til at barn utsettes for vold og seksuelle overgrep Handlingskompetanse ved bekymring for eller kjennskap til at barn utsettes for vold og seksuelle overgrep Nasjonal nettverkssamling for psykologer i kommunene 26. 27. november 2014 Siri Leraand Barndommen

Detaljer

Rusmiddelmisbruk i et familieperspektiv.

Rusmiddelmisbruk i et familieperspektiv. Rusmiddelmisbruk i et familieperspektiv. Det foreligger et rusmisbruk når bruken av rusmidler virker forstyrrende inn på de oppgaver og funksjoner som skal ivaretas av familien. Dette innebærer også hvordan

Detaljer

DEN VIRKELIGE RESSURSEN ER DU! Nina Nakling

DEN VIRKELIGE RESSURSEN ER DU! Nina Nakling DEN VIRKELIGE RESSURSEN ER DU! HVEM ER JEG, 38 år ung Mor og pedagog BroAschehoug og Nakling Entusiasme Opptatt av entusiasme og positiv energi 2 FØRST SKAL VI TENKE LITT Et tankeeksperiment - La oss starte

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Skolelederen er nøkkelen til suksess - også når det gjelder digital kompetanse

Skolelederen er nøkkelen til suksess - også når det gjelder digital kompetanse F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Skolelederen er nøkkelen til suksess - også når det gjelder digital kompetanse Kjennetegn ved skoler som lykkes:

Detaljer

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning Kjære lærer! Takk for den jobben du gjør hver dag for at dine elever skal lære noe nytt og utvikle sine ferdigheter og talenter! Ungdomsskolen

Detaljer

MRAND consulting. Kurset «motivasjon til varig livsstilsendring» KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS. Hvordan hørte du om dette kurset?

MRAND consulting. Kurset «motivasjon til varig livsstilsendring» KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS. Hvordan hørte du om dette kurset? 1 Kurset «motivasjon til varig livsstilsendring» KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS Navn: Ditt telefon nr. og Din epost Hvordan hørte du om dette kurset?: Dato: Dette skjemaet starter en

Detaljer

Vedlegg 1 Informant/Temaområde Fra fag til leder Å lede andre Stress Veiledning, støtte og oppl. Informant 1. På lag. Alltid moro. Lojal oppover.

Vedlegg 1 Informant/Temaområde Fra fag til leder Å lede andre Stress Veiledning, støtte og oppl. Informant 1. På lag. Alltid moro. Lojal oppover. Vedlegg 1 Informant/Temaområde Fra fag til leder Å lede andre Stress Veiledning, støtte og oppl. Informant 1 Ikke intensjoner om å bli leder. Spurt. Veldig eierskap. Min «baby». Jentene hans. Var som en

Detaljer

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror KRISTIN OUDMAYER Du er viktigere enn du tror HUMANIST FORLAG 2014 HUMANIST FORLAG 2014 Omslag: Lilo design Tilrettelagt for ebok av eboknorden as ISBN: 978-82-828-2091-2 (epub) ISBN: 978-82-82820-8-51

Detaljer

Selvhjelp og igangsetting av grupper. Trondheim 9 og 10 januar 2008

Selvhjelp og igangsetting av grupper. Trondheim 9 og 10 januar 2008 Selvhjelp og igangsetting av grupper Trondheim 9 og 10 januar 2008 1 Hva er Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp? Nasjonal plan for selvhjelp Oppdrag, oppdragsgiver og oppgaver 2 Mål for kurset Å sette seg

Detaljer

Norges Svømmeforbund Trener-/lederkonferansen

Norges Svømmeforbund Trener-/lederkonferansen Sterk sammen - unik alene.! - et motivasjons- og inspirasjons-foredrag ved Trond E.Haukedal Norges Svømmeforbund Trener-/lederkonferansen Bergen 12 september 2010 Tlf: 95809544 Mail: trond.haukedal@goforit.no

Detaljer

Gravide kvinners røykevaner

Gravide kvinners røykevaner Ville det Ønske det Men gjøre det! Gravide kvinners røykevaner Ellen Margrethe Carlsen Seniorrådgiver folkehelsedivisjonen Fagdag 12.3.12 kvinner og tobakk - Gravides røykevaner 1 Bakgrunn og formål 7,4

Detaljer

MAX RESPEKT. Hvor mange blir mobbet? Tar elevene hensyn? AVIS PROSJEKT! Dagens setning : Gjør mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg!

MAX RESPEKT. Hvor mange blir mobbet? Tar elevene hensyn? AVIS PROSJEKT! Dagens setning : Gjør mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg! MAX RESPEKT Årgang 1, nummer 1 Desember 2009 RESPEKT Tar elevene hensyn? Hvor mange blir mobbet? AVIS PROSJEKT! Har elevene kost seg med prosjektet? Dagens setning : Gjør mot andre det du vil at de skal

Detaljer

Vurdering av samtykkekompetanse

Vurdering av samtykkekompetanse Vurdering av samtykkekompetanse Forelesning Rollespill Spørsmål fra salen Tore Ask, overlege alderspsykiatrisk seksjon, sykehuset Østfold 9.6.11 Lov om pasientrettigheter pasientrettighetsloven 4-1. Hovedregel

Detaljer

Fysisk aktivitet når vektreduksjon er målet. Jeanette Roede Fysioterapeut, kommunikasjonssjef og hjerterdame hos LHL

Fysisk aktivitet når vektreduksjon er målet. Jeanette Roede Fysioterapeut, kommunikasjonssjef og hjerterdame hos LHL Fysisk aktivitet når vektreduksjon er målet Jeanette Roede Fysioterapeut, kommunikasjonssjef og hjerterdame hos LHL Anbefalinger når fysisk aktivitet er middelet og vektreduksjon er målet Mengde? Intensitet?

Detaljer

Innhold. Turist og guide i eget og andres land... 15 Introduksjon... 15

Innhold. Turist og guide i eget og andres land... 15 Introduksjon... 15 Innhold Turist og guide i eget og andres land... 15 Introduksjon... 15 Erfaringsnære beskrivelser... 16 Kjennskap og kunnskap... 17 Aspekter ved kunnskap... 17 Fortellingenes opphav... 19 Fra psykiatri

Detaljer

50 tanker på veien til å leve det livet du er ment å leve

50 tanker på veien til å leve det livet du er ment å leve 50 tanker på veien til å leve det livet du er ment å leve 1) Kraften er for alle! Ingen har fått en gudegave og mer kraft enn andre, ha tillit til din egen kraft 2) Alle har like mye energi! Vi bare bruker

Detaljer

Vverdidokument. Vinn Industri Drammen as

Vverdidokument. Vinn Industri Drammen as Vverdidokument Vinn Industri Drammen as I innhold 1 Historikk 2 Visjon og kjerneverdier 3 Hvorfor er verdier så viktig for Vinn? 4 Hva mener vi gir menneskelig vekst? 5 Ønsker i hverdagen... 6 Brukers

Detaljer

Innhold. Takk! Forord Hvem bør lese boken? Er dette en ny versjon av God nettskriving? Hva denne boken ikke handler om

Innhold. Takk! Forord Hvem bør lese boken? Er dette en ny versjon av God nettskriving? Hva denne boken ikke handler om Innhold Takk! Forord Hvem bør lese boken? Er dette en ny versjon av God nettskriving? Hva denne boken ikke handler om 1 Gjennom leserens øyne Slik leser du en «heatmap» 21 konklusjoner fra eyetracking

Detaljer

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet TRADERS MENTALITET Hva er det viktigste når du skal trade? Er det nye publiserte tall? Nyheter? Trender? Naturkatastrofer? 9/11? Opec? Oljelagre i USA? Oppdatrete jobbtall kl. 14:30? President Obamas tiltredelse/avgang?

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer