CSL.* P{'j i.'i,i i-i i'i E BYSil'I:TS S Ei'iiETAH:AT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CSL.* P{'j i.'i,i i-i i'i E BYSil'I:TS S Ei'iiETAH:AT"

Transkript

1 OSLO KOMMUNE BT'RADET CSL.* P{'j i.'i,i i-i i'i E BYSil'I:TS S Ei'iiETAH:AT SAKff-:.- BYRADSAK LAL/97 T.BANE S TAS JON PA STREKNINGEN NATIONALTHEATERET - MAJORSTTIEN. ORIENTERING OM PLANARBEIDET OG AhIBEFALT STASJONSPLASSERING. Sammendrag. T-banestasjon i Homansbyen/Rosenborgomridet inngar i Oslo kommunes strategi for utvikling av kolleftrivtrafikken i Oslo. Bygging av stasjonen vil knytte en sentral del av indre by til T-banens fellesstrekning. Alle T-banens linjer vil passere stasjonen og gi hurtig forbindelse mellom sentrum vest, ovrige deler av byen og med de befolkningsrike delene i Barum kommune. AS Oslo Sporveier har utredet alternative stasjonsplasseringer. Pi bakgrunn av byplanhistorie, byufvikling, atkomsftnuligheter og markedssituasjonen i omridet,vil byridet anbefale at stasjonen plasseres i omridet mellom Rosenborggata og prof. Dahls gate. Dette samsvarer med sporveiens anbefalte lasning (alt. B). Byridet foreslir at det videre planarbeidet konsentreres til dette alternativet. Den nye stasjonen vil bli benyttet av ca daglige reisende og gir store reisetidsbesparelser i kollektivsystemet. Med en beregnet byggekostnad,pir240 millioner kroner, vil Homansbyen stasjon ha en beregnet nytte/kostnadsverdi pi ca. 1,4. Etter reguleringsplanbehandling viren 1998 vil prosjektet kunne ha byggestart senhssten 1998 og sti ferdig rundt ir Det forutsettes full drift pi T-banen i anleggsperioden. Prosjektet vil kunne avlaste veinettet og det bsr derfor kvalif,rsere for finansiering gjennom alternativ bruk av riksveimidler. Av hensyn til Statens Vegvesens handlingsplan for perioden er det viktig at det si snart som mulig, foreligger et klart vedtak i Oslo kommune om i giennomfare prosjektet. Saksfremstillins: 1. Tidligere vedtak. Bygging av T-banestasjon i Homansbyen/Rosenborgomridet inngir i kommunens strategi for uwikling av banenettet. Prosjekftt har prioritet etter ombyggingen av de vestlige banene til pendeldrift, som ble gjennomfsft i Da bystyret fattet sitt prinsippvedtak om i bygge en T-banering , sak 524, ba bystyret -UyiaOet samtidig om 6 fi seg forelagt en sak om Homansbyen stasjon. I budsjett 1996 Ute bedt fra bystyret om i fremme sak om igangsening av arbeidet med Homansbyln stasjon. Videre har bystyret ved behandlingen av Oslo kommunes uttalelse til riksvegtudsjettet og storbymidler for 1997 den , sak324, gitt prosjektet hoyeite prioritet i- ssknaden om storbymidler. Saksnr.:

2 : 1+ Side 2 I det oppfolgende arbeidet er det ni lagt fram trafikksmessige, kostnadsmessige, bedrifts- og samfunnsskonomiske virkninger m.m. av alternative losninger. En fsrste utredning datert , ble lagt fram for sporveisstyret , jf. vedlegg 1. Styret vedtok i gi videre med prosjektet. En revidert utgave datert , ble oversendt kommunen i brev av ,jf. vedlegg 2. Sporveisstyret har gitt sin tilslutning til sporveisdirektsrens forslag om retningen pi det videre planarbeidet. Av hensyn til en effektiv planprosess er det viktig at bystyret ogsi stiller seg bak en slik beslutning. Reguleringsplanen vil bli forelagt bystyret pi vanlig mite. 2. Eksisterende infrastruktur og forslag til stasjonsplassering T-banens fellestunnel giennom indre by har en 1800 meter lang strekning uten stopp mellom Majorstuen og Nationaltheatret stasjoner. Banetras6en ligger under Slousparken og gatelopet Hegdehaugsveien/Bogstadsveien gjennom Homansbyen. Denne bydelen er i dag betjent med flere lokale trikkelinjer og en tverrgiende busslinje T-banestrekningen i sentrum har fem gjennomgiende linjer i ordinar trafikk. Dette gir et svart attraktivt transporttilbud med avganger i begge retninger hvert 3. minutt store deler av dognet, og enda hoyerc frekvens i rushtidene. Banesystemet har bide lokal og regional karakter med hurtige direkteforbindelser til knutepunlter og terminaler i bykjernen og til mesteparten av ytre by. Omleggingen til giennomkjarende tog sst-vest pi T-banen har gitt en okning i transporttilbudet vest for Stortinget stasjon, med stsrre kapasitet pr. tog enn tidligere. Det ligger derfor til rette for tilforing av mer trafikk til T-banesystemet uten okning av togdriftskostnadene. Sporveien har vurdert to hovedalternativer for plassering av en stasjon i Homansbyen- Rosenborgomridet. Plasseringener so.m falger,jf. kartskisse i trykt vedlegg 3r Alternativ A: haratkomster fra krysset Hegdehausveier/Oscars gate, Hegdehaugsveien/ Josefines gate og Bogstadveien/Sporveisgata. Alternativ B: har atkomster fra Hegdehaugsveien/Josefines gate, Bogstadveien/Sporveisgata og Bogstadveien/Holmboes gate/vibes gate/industrigata. Sporveisdirektsren anbefaler alternativ B i brev til Oslo kommune av 23.t2.96,jf. trykt vedlegg 2. Sporveisstyret har i merte 21.0L.97 tatt sporveisdirektsrens anbefaling til orientering Foruten god flatedekning i det tette boligomridet rundt Majorstuen, har Sporveien lagt vekt pi muligheten for utvikling av et knutepunkt for buss, triftt< og T-bane i bydelen. Det er sett pi optimal plassering av srasjon og atkomster, og mulige endringer av linjenettet i gatene, slik at samvirket mellom driftsartene kan gi et enda bedre tilbud til de reisende. Her vil man kunne komme tilbake til konkrete forslag. I tillegg vil alternativ B gi de stsrste forbedringer av tunnelstandarden giennom denne delen av sentrum, herunder den beste losningen for brann- og ulykkesberedskapen. Salcsnr.:

3 :!'' Side 3 Byrddet mener det er viktig i konsentrere reguleringsplanarbeidet til ett hovedalternativ. Dette sikrer bide en rasjonell tidsbruk og reduserte planleggingskostnader. Etter byridets vurdering inneholder sporveiens utredning av 2}.tZ.gA (tryk vedlegg 3) et tilstrekftelig grunnlag for i velge retning for det fortsatte reguleringsarbeidet. Byridet foreslir reguleringsarbeidet viderefsrt med en plassering som i alternativ B. Dette innebarer en plassering noe n&nnere Majorstua enn antydet i de tidligere faser av arbeidet. Selv om avstanden til et av de tunge trafikkomridene, Bislett Hogskolesenter okes noe, har man etter en samlet vurdering funnet dette som den beste losningen. Byridet er imidlertid ipen for andre losninger dersom dette skulle framkomme i den videre planprosessen. ByrAdet vil i si fall komme tilbake til dene i forbindelse med behandlingen av reguleringsplanen for den nye stasjonen. Stasjonsplassering etter alternativ B inngir som grunnlag for de videre vurderinger i foreliggende byridsak. Det tas i denne saken ikke standpunkt til utviklingen av overflatetrafikken (buss og trikk). Dette betyr at beregningen "u de bedrifts- og iamnrnnsskonomiske virkninger i alternativ B inneholder virkningen av stasjonsutbyggingen pi T-banen uten andre endringer i kollektivnettet. Dette finnes igien som atternativ t B i sporveiens utredning av 20.L2.96,jf. trykt vedlegg Trafikkberegninger - Det er giort trafikkberegninger for hele kollektivsystemet, der stasjon i Homansbyen er \nyttet til navarende T-banesystem, (og wnge eksisterende linjenett) med trafikknivi for Nir det gjelder trafikkberegninger generelt, viser erfaringer at det er mye som taler for at konvensjonelle modeller undervurderer trafikkvirkningene av tydelige og godt markedsforte forbedringer i kollektivtilbudet. Beregningett" *drofoi*ta.t"j derfor som konservative og forsiktige. Trafikkberegningene i dette avsnittet og avsnitt 5 om bedrifts- og samfunnsskonomi er med grunnlag i bystyrets prinsippvedtak om i bygge en T-banering, jf. bystyresak 524/95 utfart med en etablert T-banering som basis. Sammenlignet med et referansealternativ uten Homansbyen stasjon, gir den nye stasjonen ca nye reiser pr. ir i hele systemet. Nye kollektiweiser er her summen av reiser overfsrt fra bil, reiser overfsrt fra gang/sykkel og nyskapt trafilft. Etablering av Homansbyen stasjon vil ifolge beregningene gi endringer i folks reisemsnster ved overgang fra trikk og buss til T-bane. Det blir dessuten flere reiser til Homansbyen enn tidligere, bide fordi omridets attraktivitet sker og fordi det gis mulighet for nye reisekjeder. T-banen fir omkring nye reisende daglig, mens antallet omstigninger i kollekrivsystemet reduseres. Nir det gielder overforing fra bil er det en vanlig oppfatning at dagens modellverktay undenmrderer denne virkningen ved forbedringer i kollektivtrafikpen. Det er ogsi vanskelig i modellberegne fordeling mellom trafikkslag og linjer i en tett bystruktur. Erfaringer fra andre land og senere utbygginger i Oslo tyaer pa at denne oppfatningen er riktig. Overforing fra bil er derfor ikke tillagt stor vekt imodellberegningene. Dette vil komme som en tilleggsnytte. Saksnr.: I8

4 :;(> Side 4 Den nye stasjonen fir ca daglige brukere, som tilsvarer omkring 3,5 millioner reisende Arlig. Til sammenligning har Nationaltheatret T-banestasjon ca brukere pr. dogn. 4. Byggeprosjektet Sporveien har utviklet et id6prosjekt for en ny Homansbyen stasjon i fiellet ca. 20 met r under gateniviet. Det legges opp til at stasjonen bygges ved siden av eksisterende tunnel, mens ordiner drift av T-banen i nivrerende tras6 opprettholdes gienhom hele byggeperioden. For i fi god flatedekning i bydelen legges det opp til tre atkomster til stasjonen. Nedgangene legges fortrinnsvis pi gategrunn i Bogstadveien/Hegdehaugsveien, men dette mi vurderes i detalj i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. Stasjonen kan bide plasseres og detaljutformes med noen grad av frihet. For i fi fram et kostnadsnivi er det sett pi en konkret losning for toghall med tunnelstrekning, atkomster til overflaten og vestibyler/utganger samt teknisk innredning. Det er beregnet en byggekostnad ph 240 millioner kroner, som inkluderer l0% for uforutsette kostnader. Usikkerheten settes til +/- L5%, der forbeholdene knytter seg til bide detaljlosningene og entreprenorprisene. Anleggsperioden vil vare ca. 2 ir. 'En stasjon mellom Majorstuen og Nationaltheatret gir en oppgradering av tunnelstrekningen med hensyn pi romningsveier ved driftsstans og mulige hendelser. Den gamle tunnelen fra 1928 har svart smalt profil som vanskeliggjor passering mellom tog og tunnelvegg, og eksisterende atkomst via trapper fra Oscars gate tilfredsstiller ikke dagens krav til romningsvei fra tunnelen. Stasjonsanlegget tilfsrer T-banen en hoyere sikkerhetsmessig standard, siden en tunnelstrekning pi ca. 700 meter midt mellom Majorstuen og Nationaltheatret erstattes med nytt anlegg. 5. Samfunnsskonomi og driftsskonomi Innledningsvis i punkt 3 vises det til at sporveien har valgt i utfsre alle beregninger med utgangspunlt i en etablert T-banering. Dette skyldes at planleggingen av T-baneringen fram til ni har hatt prioritet. Ideelt sett burde Homansbyen stasjon ogsi vart vurdert uten T-baneringen. Etter konsulentenes wrderinger er utslagene av en slik losning marginale for Homansbyen stasjon, mens en bygging av stasjonen vil styrke skonomien i T-baneringen. Pi denne bakgrunn har man valgt i ikke giennomfsre nye omfattende beregninger i saken. ', De gjennomforte lsnnsomhetsberegninger og tilleggsvurderinger viser at en ny T- banestasjon isolert sett er et Lonnsomt prosjekt uansett. Nytte-/kostnadsforholdet er med bakgrunn i de inntagte forutsetninger, beregnetil e bli positivt, ca. L,4. Netto driftsskonomisk kostnad er forelopig summertil 3,3 millioner kroner pr. ir. Det vil bli arbeidet videre for i finne losninger som kan redusere driftsutgiftene knyttet til stasjonen. Ved endelig valg av losning bsr en ved siden av disse kvantifiserbare forholdene ogsi legge vekt pi snsket byutvikling, og sarlig hensynet til Bogstadveien som handle- og stroksgate. Saksnr.:

5 !7 Side 5 6. Planstatus og framdrift Foruten forankringen av ovennevnte vedtak i bystyret, er Homansbyen stasjon behandlet og anbefalt som prosjekt i sak 1316/95 "Kommunedelplan for Oslo indre by - vedtak om i legge planen ut til offentlig ettersyn", byridsvedtak av 14. juli Det gienstir i avklare detaljert plassering og utarbeide en reguleringsplan for den nye stasjonen med atkomster. Arbeidet med reguleringsplanen kan startes opp viren L997 og fremlegges for bystyret viren Utarbeidelse av teknisk beskrivelse og anbudsdokumenter kan giores parallelt, slik at byggestart kan forberedesenhssten Med ca. 2 irs byggetid vil stasjonen kunne ipne 2000/ Sporveisstyrets vurdering Sak om Homansbyen stasjon ble behandlet pi mste i sporveisstyret Styret fattet f algende vedtak : - "Styret vurderer en T-banestasjon i Homansbyen som en klar forbedring av kollektivtilbudet, bide lokalt for bosatteiarbeidsplasser og for tilgiengelighetil indre by fra resten av Oslo. Stasjonsprosjektet gir bedre utnyttelse av eksisterende togkapasitet, og bor samlet kunne gi en forbedret driftsskonomi. 1. Bygging av T-banestasjon pi strekningen Nationaltheatret-Majorstuen, kalt Homansbyen stasjon, anbefales. 2. Planlegging og giennom faingprioriteres innenfor Sporveiens aktiviteter i irene 1996-L Prosjektets trafildsnessige rolle tilsier at alle kostnader til planlegging, prosjektering og bygging bsr sskes finansiert med statlige midler. 4. Endelig plassering av stasjon og adkomsterbff belyses og avklares i reguleringsplanprosessen. 5. Endringer i linjenettet for buss og ffikk, som ledd i en samlet plan for kollektivtrafikken i omradet bsr avklares, koordinert med stasjonsprosjektet. " Til punkt 4 i styrets vedtak vises det til at styret i mote zl.ol.g7 tok sporveisdirektsrens anbefaling om i legge alternativ B til grunn for det videre arbeid, til orientering. 8. ByrAdets vurdering Byggrng av en T-banestasjon i Homansbyen vil bidra til i binde et av de sentrale strsks_ og boligomridene i Oslo n&rmere sammen med resten av byen. Omridet har et betydelig antall arbeidsplasser. Ved en bedre tilgiengelighet med offentlig kommunikasjon vil overfsringen av trafikk fra vei til bane for reisende bide i Oslo og Akershus, kunne bli betydelig. Den ni anbefalte stasjonsplassering noe n&nnere Majorstua enn i de tidligere idefaser. Innenfor naromridet til stasjonen vil det bli flere bosatte og flere arbeidsplasser enn om Saksnr.:

6 Side 6 den skulle plasseres lengre ned i Homansbyen. Plasseringen betyr imidlerid at arbeidstakere og studenter fra Bislett Hagskolesenter vil fi noe lengre, men likevel fullt akseptabel gangavstand til et hoystandard kollefttivsystem. Disse har forsvrig et godt suplement med trikk og buss i umiddelbar narhet. Med bygging av en T-banestasjon i omridet vil det ligge vel til rette for eventuell senere etablering av bedre ost-vest forbindelser pi overflaten i indre by. Den foreliggende utredningen viser imidlertid at sporsmilet om overflatetrafikken ikke krever n:ennere avklaringer ni, forutsatt valg av alternativ B. Ved valg av alternativ A vil det kreve betydelige omlegginger av trikke- og busstrafikken for i opprette tilsvarende forbindelser. De forelopige vurderinger viser at en stasjon i dette omridet har en positiv samfunnsskonomisk lsnnsomhet uten at T-baneringen bygges. Nytten sker imidlertid med T- banering. Bygging av Homansbyen stasjon er etter byridets vurdering et samfunnsskonomisk godt prosjekt, men driftsskonomisk blir det best hvis man utnytter mulighetene pi overflaten best mulig. Alternativ B gir i tillegg til skt sikkerhet ved eventuelle ulykker, den beste trafikale losningen pi 'supplerende lengre silr. Byridet vil kunne komme tilbake til valg av trafikklssninger pi et senere tidspunkt. Nir det gielder finansieringen av stasjonen mener byridet at Homansbyen stasjon kan bli et godt alternativ for mange bilister. Stasjonen bor derfor kunne bygges for statlige kollektivmidler pi samme mite som bygging av vestre nedgang til Helsfyr stasjon og forlengelse av T-banen til Mortensrud. I utbyggingen av Rsabanen til T-banestandard ble det enighet om en kommunal egenandel til utbedringen av strsm- og sikringsanleggene. For Homansbyen stasjon er det ikke endelig avklart om staten vil betale hele prosjektet. I Oslo Vegvesens forslag til riksvegbudsjett for 1998 er prosjektet ilj<e omtalt. For i fi Homansbyen stasjon inn i budsjettsammenheng mf, det fsrst foreligge et byggeklart prosjekt. Et prinsippvedtak fra Oslo kommune ni, vil etter byridets vurdering vrere nodvendig for at staten skal kunne prioritere prosjektet i sine planer. Videre skal Norsk veg- og vegtrafikkplan som behandles i Stortinget viren IggT, folges opp med en konkret handlingsplan for perioden W7. Handlingsplanen skal gi en mer detaljert fastsettelse av de tiltak som skal realiseres i perioden. Ogsi i dette arbeidet vil klare vedtak fra Oslo kommune bidra til i silae de riktige prosjektene prioritet. Handlingsplanen vil etter det byridet forstir, bli sendt pi horing fra Statens Vegvesen hssten Nir det gjelder finansieringssporsmilet mener byridet generelt at investeringskostnader til ny infrastruktur, som helt klart vil kunne overfsre trafikanter fra bil til bane, bsr finansieres over riksveibudsjenet og/eller storbymidler. Dette gienspeiles i Oslo kommunes ssknad om storbymidler til prosjekret i 1997 hvor Homansbyen stasjon ble gitt farste prioritet. Staten har ikke fulgt Oslo kommunes prioritet ved tildelingen, og byridet vil ta dette opp med staten pi bredere basis i forbindelse med Oslo kommunes uttalelse til riksveibudsjettet for Saksnr.:

7 '! A 2Y SideT Byridet innstiller til bystyret i fatte fslgende vedtak: 1. Arbeidet med planene for utbygging av en stasjon i Homansbyen viderefsres med utgangspunkt i alternativ B i As oslo Sporveiers utredning av Byridet bes om i ta kontakr med Statens Vegvesen for i innarbeide Homansbyen stasjon som kollektivprosjekt innenfor de statlige bevilgninger til kollektivtrafikk i Oslo. 3. Endelige detaljer vedrsrende stasjonen behandles gjennom reguleringsplanprosessen. ' Byridet, den ZZ - april LggT ',i'^( \ljt Fritz Huitfeldt O'-a r,h q[rtam"w l/ arl Kari E. Eliassen ( Trykte vedlegg: 1. Homansbyen stasjon, brev fra AS Oslo Sporveier av Homansbyen stasjon, brev fra AS Oslo Sporveier av 23.L Ny T-banestasjon mellom Nationaltheatret og Majorstuen. Sammendrag av prosjektrapport fra AS Oslo Sporveier av Utrykte vedlegg: 1. Homansbyen stasjon, sak 7 til mste i sporveisstyretbtg6. 2. Homansbyen stasjon - Trafikkberegninger. Berdal Strsmme 14.LI Ny T-banestasjon mellom Nationatheateret og Mjorstuen. Prosjektrapport fra AS Oslo Sporveier av Saksnr.:

8 lrvl l. nl,rtv-) ' lt - u-: lo84l(i9e IllL.jo OG SAIIFERDSEL:# AS Oslo Sporveier /ft,{kt/ebre66 Oslo kommune Byridsavdeflng for milja og samferdsel RAdhuset 0037 oslo Dcrc*. rct, /Dcr$, d:ro V,f tcf, PD/tK 0Jtoi Flomansbyen stasjon vi viser til kontakt om saken, og til at styredokumenter er oversendt tidligere. Styret ias oslo sporueier behandlet saken i mote og fattet enstemrnig slikt vedtak <Styre.! vurderer 9n \Qalteltasjon i Homansbyen som en klar forbedring av kollehivtilbudet, hdde lokaltfor bosattetarbeidqp/asser og for tilgiengelighe! til indr.e by fra resten av oslo, stasjo'nsprasieftet gir bedy ytnytte$e av eks,sre rende tagkapasitet" oi bai samlet kuine gi en forhedret driffsakanomi l. Bygging av T-banestasjon pt strekningen Nationaltheatet- M aj o rst u e n, ka I t H o m a nsbye n sta sj o n, a n b efa I es, 2 -. Pl a n I eg g i n g o g gjen no mfia ri ng p r i o r ite res i n n e nfor spo Ne ie n s aktiviteter i drene 1996-l ggg. 3, Prosiektets trafikkme.ssige rolle tilsier at aile kostnader tit planlegging, prosjehering og bygging bgr sgkes finansient med statlige midler, a, Enlelig plasering av stasjon ag adkomster md belyses og avklatres i re g u I e r i n g s p/a nprosessen. 1, F.rlli.rger_i.tinienetfet for buss og trikk, som ledd i en samlet plan for kollektivtrafikken i omrtdet mt avklares, koordineft med stasjonsprosjektet.n AS Orlo Spqveier Pcotbaks 2857 Tryen 06O8 Oslo Tslafon;22 0E rto 00 tdder 2:l fthbil$ocafl$flljffiti Pq,tgirc: C8O7 5l 56Btg Bonklrro: 906/ 01040t9 ForuE!(s/eEittoret NO g' t MVA Hovedkontor Skorrvelan 9, Tgysn

9 itul1,. A\)lus 4 i l For.ovrig viser vi til samtale om status for vedleggsdokumentet som om ha n d ler stasjonspla sserin g og sa m I et netwu rderi n g. Alternativene bor optimaliseres yiterligerel og reaf itetsbehandlingin bor vi komme tilbake til, parallelt med regulelingsplanbehandlinien. Med vennlig hilsen Knut 5kuland Adm direktsr IJ /Tore KAss Plandirektsr z

10 AS Oslo Sporveier kw r litt 16:6 7 Oslo kommune ByrSdsavdeling for miljo og samferdsel RAdhuset 0037 oslo -!o- j-t 1: t] - hq! PY tr -bz_{ PD/tK Homansbyen stasjon Vi viser til var ekspedisjon sporveien har i mellomtiden arbeidet videre med saken, og rapporten om vurderinger av stasjonsplassering med tilhsrende mulige overflatelosninger revidert og folger vedlagt. Vi finner det riktig 6 informere om at de reviderte kostnadsoverslagene lyder pa hhv 210 og 240 mill kr (199G). Investeringene inkluderer da en del sikkerhets- og standardgevinster som vi fdr ved 5 oppgradere deler av en gammel tunnel. Plasseringen narmest Majorstuen (alt B) gir hoyest kostnad (240 mill kr), men samtidig storst gevinst ved forbedret tunnellengde og best tilpasningsdyktighet i forhold til alternative fremtidige losninger for trikk_og buss pa overflaten. Velges alternativ B,,kan beslutninger om overflatenettet utst6 til det i andre sammenhenger er gunstigl og det er s6ledes den mest robuste losningen. Sporveisdirektsien erjeljdes i utgangspunktet innstilt pi 6 arbeide videre med alternativ B som forslag til reguleringsplan. Med vennlig hilsen /4sM Knut Skuland Adm direktor (I*'6,t t /Tore KAss Plandirektor

11 .i 4 \.\ F l! -r KvttT yfb/[66 s Ny T-banestasjon mellom Nationaltheatret og Maiorstuen a a o o a Byplanmessige vurderinger Markedssituasjon Stasjonsplassering og adkomstmuligheter Trafikkberegninger Bedrifts - og samfunnsskonomisk lsnnsomhet AS Oslo Sporveier Planstaben

12 !r. q In n holdsfortegnelse 1. Sammendrag 2. Byplanmessige vurderinger 2.1 Byplanhistorie 2.2 Dagensituasjon 2.3 Ubebygde/lavtutnyttedearealer 2.4 Eiendomsforhold 2.5 Byutvikling 2.6 Byutviklingspotensialet 3. Markedssituasion 3.1 Antall personer bosatt i omridet 3.2 Alternative stasjonsplasseringer 3.2a Influensomr6de for T-bane og trikk 3.3 Antall personer fordelt sektorvis 3.4 Antall arbeidsplasser fordelt sektorvis 3.5 Skoler og barnehager 4. Stasjonsplassering og adkomstmuligheter 4.1 Byromsvurderinger 4.2 Homansbyen stasjon - adkomstmul.igheter og avstander 4.3 Rosenborg stasjon - adkomstmuligheter og avstander 4.4 Homansbyen stasjon - mulighetsbeskrivelse 4.5 Rosenborg stasjon - mulighetsbeskrivelse 5. Traf ikkberegninger 5.1 Trafikkmodell 5.2 Presentasjon av de uli.ke alternativene 5.3 Nye kollektivtreiserog reisetidsendringer 5.4 Trafikk over Homansbyen/Rosenborg stasjon 5.5 Overfsring av trafikk innen kollektivsystemet 5. Bedrifts - og samfunnsskonomiske lsnnsomhet 5.1 Driftsokonomiskekonsekvenser 6.2 Samfunnsskonomisk lonnsomhet

13 .i{ 1. Sammendrag Homansbyen stasjon vil ha en byggekostnad anslitt til mill kr" og et positivt nytte/kost forhold pd f,4-1,6. Dette bekrefiter at stasjonsprosjektet isolen sett er et samfunnsskonomisk lsnnsomt tiltak, som Sporueien anbefaler gjennomfart. Dersom man som en oppfotging av bygging av stasionen gior tilpasninger av overflatetrafikken, dvs. linjenettet for buss og trikk, vil vi etter alt ii dsmme kunne oppnd en enda bedre samlet losning for k o I le ktivtra fi k ke n. Fo re I o p i g s kisse m e ss i g vu rde rte a lte rn a tive r antyder muligheter som kan medfsre en forbedring av driftsskonomien med inntil 9 mill kr pr dr, og nytte/kost forholdet sker opp mot 2,0. Endelig valg av stasionsplassering, adkomster og losninger for trikk og buss md ved siden av vurdering av trafikktall og samfunns- og bedriftsokonomisk kvantifiserbare forhold, skie ut fra hensyn til snsket by- og straksutvikling. Bogstadveiens fremtidige rolle bsr std sentalt i en slik avveining. Den nye stasjonen vil hti benyttet av daglige reisende og gi store reiseti dsbespa relser i ko llektivsyste m et. Bakgrunn Bygging av T-banestasjon mellom Nationaltheatret og Majorstuen inngar i Sporveiens strategi for utvikling av banenettet. Prosjektet har vert prioritert inn etter ombyggingen av de vestlige banene til pendeldrift. I bystyrevedtak av om T-baneringen er AS Oslo Sporveier bedt om 6 fremme sak om utbygging av Homansbyen stasjon pi T-ba nestrekn i n gen Nationa ltheatret - M ajorstuen. U nder budsjettbehandlingen i desember 1995 ba bystyret om at byradet legger frem en sak om igangsetting av arbeidet med Homansbyen stasjon. Ved bystyrets behandf in g 22.A5.95 av Oslo kommunes uttalelse til riksveibudsjettet og storbymidlerfor 1997, ble bygging av Homansbyen stasjon gitt hoy prioritet. Samlet om etablering av Homansbyen stasjon er i utgangspunktet basert pi tidligere planskisser om teknisk hensiktsmessige losninger. For eventuell realiserin g faler imidlertid Sporveien at det vil vare riktig 6 vurdere mulige alternativer i en byplanmessig sammenheng, og samtidig se pa naturlige konsekvenser for bersrte buss- og trikkelinjer. Et best mulig samlet kollektivtilbud krever samspill mellom driftsartene og bekvemme omstigningsmuligheter i knutepunkter. lkke minst fordi de

14 t,6 fsrste trafikkberegningene viste til dels dramatiske konsekvenser for overflatetrafikken, harvi i denne rapporten ogsa sett pa alternative optimaliseringer av det samlede nettet i omr6det. Konkret er det saerlig sporsmalet om parallellbetjening med trikk og T-bane i Bogstadveien som det er naturlig A se pa dersom en ny T-banestasjon gir god dekning av omridet. I denne rapporten har vi sett nermere pa to alternative plasseringer av T-banestasjon mellom Majorstuen og Nationaletheatret med hensyn p6 byp la n h istori e, byutvi kl i n g, ad komstm u I i g heter, og ma rkeds.situasjon i omr det. Stasjonilosningene har ogsa blitt vurdert i forhold til geometri og kostnader( Egen rapport, Homansbyen stasjon, alternative plasseringer av stasjon, Dr.lng. A. Aas - Jakobsen AS, oktober 1996). Plasseringene som folger: Alternativ A: har atkomster fra krysset Hegdehaugsveien/ Oscars gate, H eg deha u gsve i en/ Josefi nes gate og Bogstadvei en/ Sporveisgata Alternativ B: har atkomster fra Hegdehaugsveien/ Josefines gate, Bogstadveien / Sporveisgata og Bogstadveien/Holmboes gate/ Vibes gate/lndustrigata. Videre har vi sett p6 alternativer med trikkeomlegging til Sporveisgata for 6 gi bedre tverrforbindelser og tilknytning mellom T-bane og trikk, alternltiver med og uten trikk i Bogstadveien og Hegdehaugsveien og alternative justeringer for busslinjen e 20 og 21. Markeds - og byplanmessige vurderinger Bogstadveien/ Hegdehaugsveien er viktige stroksgater med et mangfoldig bygningsmiljo som spenner fra bevaringsomradene i Homlnsbyen med byvilaene til murgirdsbebyggelse og funksjonalistisk arkitektur. Det finnes ftere nedgangsmuligheter for de to stasjonsalternativene som alle kan tilpasses byrommet. Det er relativt sm6 forskjeller mellom stasjonsplasseringene nar det gjelder dagens markedssituasjon sett i forhold til antall beboere og arbeidsplasser; alt.b har 10 o/o hoyere befolkningsandel og 1% flere arbeidsplasser. Byomr6dene omkring de to alternativene fremsttr som ferdig utbygd og med en tett byvev som ikke gir store fortettingsmuligheter innenfor eksisterende boligomrader. Det er sannsynlig at plan- og bygningsmyndighetene vil innta en restriktiv holdning til bruksendringer fra bolig til andre formal.

15 :i- 7 Trafikkberegninger - nytte/kost analyse Et utviklingspotensiale finnes imidlertid der tidligere industri/ naringsvirksomhet har flyftet ut. Om alle de aktuelle prosjektene, uavhengig av realisme bygges, betyr dette en tilvekst for bolig- og arbeidsplasstallet med henholdsvis 9,5o/og 26% for alt. A, og 5,5o/og 26% for alt. B. Som en del av planarbeidet er det gjenn omfsrttrafikkberegninger for 6 studere effekten av den ny.e stasjonen. I denne sammenheng har Sporveien ogsi onsket 6 vurdere alternative lssninger for sporvogn og buss i omr6det. Det er gjennomfort nytte/kostnadskalkyler (bedriftsskonomisk og samfunnsskonomisk) av alternativene. Denne utredningen vil s6ledes gi et grunnlag for A kunne optimalisere plassering, oppganger og tilpassing av buss- og sporvognstilbudet ved etablering av en ny stasjon. Ved siden av de forholdene som er kvantifisert i utredningen, bsr en ved endelig valg av samlet trafikklssning ta hensyn til snsket byutvikling, og spesielt Bogstadveiens rolle som stroksgate. Det er definert et referansealternativ uten stasjon og 4 ulike utbyggingsalternativer ( alt.1 er senere delt i 1A og 1B). Alternativener generert ut fra innspill fra hhv Sporveiens prosjektkontor, planstab, sporvognsdivisjon og bussdivisjon. Det som farst og fremst skiller alternalivene, er hvordan kollektivnettet pa overflaten er tilpasset den nye situasjonen. Det er dermed utfsrt modellberegninger for 5 ulike alternativer: Atternativ 0: Referansealternativ uten Homansbyen stasjon Alternativ 1 A:Medalternativ stasjonsplassering A, ingen endring av overflatetrafikken Afternativ 1B: Medalternativ stasjonsplassering B, ingen endring av overf latetrafikken Alternativ 2: Medalt. B, dvs. en stasjon etablert nermere Majorstuen, uten trikk i Bogstadveien Hegdehaugsveien. Trikk omlagt til Sporveisgata og Skoweien. Buss 21 omlagt til Bogstadveien, endepunkt Majorstuen. Afternativ 3: Med alt. A, med trikk i Bogstadveien og Hegdehaugsveien. Trikk omlagt til Sporveiigata og Skoweien. Buss 21 gar som idag til Aker 8rygge; Afternativ 4: Medalt. A, uten trikk i Hegdehaugsveien. lngen endringer i bussnettet. Resultater trafikk Den nye stasjonen vil fa ca reisende pr. hverdag, som tilsvarer omkring 4,0 mill. reisende pr. Ar. Antallet kollektivreiser i systemet oker noe som falge av stasjonen; Alternativ 2 gir fleste nye kollektivreiser pr. 6r med , mens alternativene 1,3 og 4 gir mellom og nye kollektivreiser. De reisendes nytte av den nye stasjonen og de ovrige omlegginger er beregnet i form av samlet vektet reisetid i systemet, og beregnlngene viser at de reisende oppn6r en betydelig

16 ,i B reisetidsgevi nst. Sa m men I i gnet med referansea lternativet (uten stasjon) gir utbygningsalternativene en samletidsgevinst for alle reisende i trafikksystemet pa ca 24 mill. kr pr 6r. Alt. 1 gir storstidsgevinst pa 24,9 mill. kr pr 6r. Alt.4 har den laveste tidsgevinsten pa 17,9 mill. kr pr 6r. Den nye stasjonen vil fsre til en overforing av trafikk til T-banen fra sporvogn og buss. Driftsskonomiske konsekvenser Alternativene 2 og 4 gir positive driftsskonomiske konsekvenser for bedriften pa henholdsvis 5,09 mill og 3,37 mill. Alternativ 1 og 3 gir negative driftsokonomiske konsekvenser pa henholdsvts -3,27 mill og -4,72 mill. Samfunnsskonomisk lsnnsomhet Anleggskostnadene for Homansbyen stasjon er anslett til henholdsvis for: Alternativ A: 205,5 mill kr Afternativ B:237,6 mill kr (Utbyggingsperiode satt til to er). P6 grunn av geometriske forhold far alt. B lengre tilknytningstunnel eksisterende trasd. Dette gir en prisforskjell i kostnadsoverslaget, med differanse pi 31 mill kr. I tillegg forutsetter alternativene 2 og 3 nye trikkespor i Sporveisgata og Skoweien. Lsnnsomhetsberegningene viser at Homansbyen isolert sett (alternativ 1) er et samfunnsokonomisk lsnnsomtiltak, med en netto n6verdi pi 99 mill. kr, og nyfte/kostnadsforhold pi ca. 1,6. De omlegginger av kollektivsystemet pa overflaten som er forutsatt i alternativ 2 gjor at det totale resultat blir bedre, med en netto n6verdi p6 170 mill kr og nytte/kostnadsforhold pa ca. 1,9. Oppsummering av hovedtall:

17 D %, Homansbyen stasjon Alternative plasseringer av stasjonen -t) Eksisterendetunnel Nytunnel O Atkomst

Kollektivtrafikkløsning til Fornebu. Prosjektleder Hellen E. Jansen, Ruter As

Kollektivtrafikkløsning til Fornebu. Prosjektleder Hellen E. Jansen, Ruter As Kollektivtrafikkløsning til Fornebu Prosjektleder Hellen E. Jansen, Ruter As Oppgave og rammer Fra Akershus Fylkeskommune og Oslo kommune i mai 2008: Ruter skal frembringe beslutningsgrunnlag for en bybaneløsning

Detaljer

Nå kommer Fornebubanen

Nå kommer Fornebubanen Nå kommer Fornebubanen Planforslaget for Fornebubanen er nå på offentlig ettersyn, og du kan si din mening om planen. Høringsfristen er 10. april 2017. Hvorfor Fornebubanen? Da flyplassen på Fornebu ble

Detaljer

Kollektivløsning til Fornebu

Kollektivløsning til Fornebu Kollektivløsning til Fornebu Orienteringsmøte 5. oktober 2010 Prosjektleder: Hellen E. Jansen Agenda 1. Formål 2. Fremdrift 3. Bakgrunn 4. Spørsmål Formål Regulere en trasé for fremtidig kollektivløsning,

Detaljer

Kollektivbetjening av nytt sykehus på Kalnes fra 2015

Kollektivbetjening av nytt sykehus på Kalnes fra 2015 Saksnr.: 2013/2695 Løpenr.: 19006/2013 Klassering: N02 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen 24.04.2013 Fylkesutvalget

Detaljer

Balanse over og under bakken kollektivtrafikk i samspill med sykkel og gange. Bernt Reitan Jenssen, Ruter

Balanse over og under bakken kollektivtrafikk i samspill med sykkel og gange. Bernt Reitan Jenssen, Ruter Balanse over og under bakken kollektivtrafikk i samspill med sykkel og gange 1 Bernt Reitan Jenssen, Ruter Hovedfokus har vært å svare på spørsmålet: Hva skal til for at kollektivtransporten, sammen med

Detaljer

Alternativ 1: Lokal løsning. Automatbane på bro i dagen på hele strekningen mellom Fornebu og Lysaker.

Alternativ 1: Lokal løsning. Automatbane på bro i dagen på hele strekningen mellom Fornebu og Lysaker. 2. Sammendrag Denne utredningen er en videreføring av arbeidet med Bane til Fornebu. Hovedmålet har vært å finne frem til en regional løsning som er innenfor rammene av fylkestingets vedtak av 19.06.2002,

Detaljer

TID. 6.12.2012 5.6.2014 Plandirektør Tore Kåss

TID. 6.12.2012 5.6.2014 Plandirektør Tore Kåss TID 6.12.2012 5.6.2014 Plandirektør Tore Kåss Uten fortelling ingen kollektivtrafikk For å fortelle om kundene om tilbudet trenger vi et enkelt fattbart fortellerverktøy. Enkel tilgjengelighet ved ruteopplegg,

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 24.01.2013 2011/1743 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Torbjørn Larsen 77 02 30 04 Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Detaljer

E18 Elvestad Vinterbro

E18 Elvestad Vinterbro Statens vegvesen E18 Elvestad Vinterbro 2007-02-05 Oppdrag E18 Østfold grense - Vinterbro Tema Analyse av flere alternativer av ny E18 mellom Vinterbro og Elvestad i 2025 Notat nr. 3 Engebrets vei 5 Pb

Detaljer

Trikk til Tonsenhagen - et forprosjekt. Presentasjon for Bjerke bydel 15.02.2011 Ola Skar- Prosjektleder Ruter

Trikk til Tonsenhagen - et forprosjekt. Presentasjon for Bjerke bydel 15.02.2011 Ola Skar- Prosjektleder Ruter Trikk til Tonsenhagen - et forprosjekt Presentasjon for Bjerke bydel 15.02.2011 Ola Skar- Prosjektleder Ruter Agenda Hvorfor trikk til Tonsenhagen? Bakgrunn Hva er et planprogram? Markedsgrunnlag, ( Truls

Detaljer

Fornebubanen Fra Fornebu til Majorstuen Presentasjon for vellene i Ullern bydel 15.3.2016

Fornebubanen Fra Fornebu til Majorstuen Presentasjon for vellene i Ullern bydel 15.3.2016 Fornebubanen Fra Fornebu til Majorstuen Presentasjon for vellene i Ullern bydel 15.3.2016 Øystein Otto Grov, Fagsjef metro og trikk, Ruter As Prosjektleder reguleringsplan Fornebubanen Fornebubanen Bakgrunn

Detaljer

Fornebubanen arbeid med reguleringsplan parsell 2 Oslo

Fornebubanen arbeid med reguleringsplan parsell 2 Oslo Fornebubanen arbeid med reguleringsplan parsell 2 Oslo Øystein Otto Grov, Fagsjef metro og trikk, Ruter As Prosjektleder reguleringsplan Fornebubanen Informasjonsmøte om Fornebubanen Agenda Fornebubanen:

Detaljer

ANBEFALT KONSEPT OG BETYDNING FOR ASKER

ANBEFALT KONSEPT OG BETYDNING FOR ASKER ANBEFALT KONSEPT OG BETYDNING FOR ASKER Nina Tveiten, KVU-staben/ Jernbaneverket Sjefingeniør, Strategi og samfunn Asker plan, samferdsel og næringsutvalg 10.03.2016 Anbefalt konsept på fem minutter Mandat

Detaljer

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi til: Bypakke Tønsberg-regionen Statens vegvesen Region sør, Styrings- og strategistab Saksbehandler/telefon: Karl Sandsmark Vår dato: 12.04.2016 Vår referanse: 16/55426-2

Detaljer

Bybanen som byutvikler

Bybanen som byutvikler Bybanen som byutvikler Nordisk vegforum 01.nov. 2017 Solveig Mathiesen, prosjektleder Bybanen Plan- og bygningsetaten, Bergen kommune Målsetting for Bybanen Bybanen skal styrke bymiljøet Bybanen skal gi

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Saksframlegg Referanse 2012/920-3 Vår saksbehandler Runar Stustad, tlf 32808687 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for samferdselssektoren 29.05.2012 Fylkesutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET JERNBANEVERKETS HANDLINGSPROGRAM 2014-2023 - OFFENTLIG HØRING INNSTILLING:

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus PF Samferdsel 26. april 2012 Hans Silborn Statens vegvesen Vegdirektoratet Befolkningsvekst Byene vokser Flere eldre Befolkningsutvikling

Detaljer

Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes Øst

Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes Øst Til: Fra: Sandnes kommune Norconsult AS Dato: 2014-02 - 19 Kommunedelplan for byutviklingsretningen Sandnes Øst Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes

Detaljer

Fornebubanen. Fra Fornebu til Majorstuen. Øystein Otto Grov, Fagsjef metro og trikk, Ruter As Prosjektleder reguleringsplan Fornebubanen

Fornebubanen. Fra Fornebu til Majorstuen. Øystein Otto Grov, Fagsjef metro og trikk, Ruter As Prosjektleder reguleringsplan Fornebubanen Fornebubanen Fra Fornebu til Majorstuen Øystein Otto Grov, Fagsjef metro og trikk, Ruter As Prosjektleder reguleringsplan Fornebubanen Fornebubanen Bakgrunn 1919: Første kjente forslag om bane til Fornebu

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskap

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskap Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskap Møtetid: 06.04.2016 kl. 18.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer

E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt?

E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt? E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt? Gunnar Bratheim, oppdragsleder E18 Asker Frokostmøte i Asker 20.8.2015 Monstervei? «Oslo vil flomme over av personbiltrafikk fra Asker og Bærum» «14-felts

Detaljer

Foreløpig vurdering av alternative traseer for bussvei fra Kvadrat til Sandnes sentrum

Foreløpig vurdering av alternative traseer for bussvei fra Kvadrat til Sandnes sentrum SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 13/05213-4 Saksbehandler Håkon Auglend Behandles av Møtedato Kommuneplankomiteen 27.01.2014 Foreløpig vurdering av alternative traseer for bussvei fra Kvadrat

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Intern korrespondanse Saksnr.: 200819795-333 Saksbehandler: MASR Emnekode: SARK-5120 Til: Fra: Bystyrets kontor v/ Marte Holm Byråd Lisbeth

Detaljer

E18 Vestkorridoren. Hans H Ruud Bekkestua

E18 Vestkorridoren. Hans H Ruud Bekkestua E18 Vestkorridoren Hans H Ruud Bekkestua 19.05.2015 27.05.2015 Status - ny E18 Lysaker Ramstadsletta (+ Oslo) Optimalisering Planlegging og gjennomføring av anleggsfasen Utbyggingsfaser - Tiltak mot støy

Detaljer

Bybanen: Hvor står prosessen nå? Filip Rygg (KrF) Byråd for klima, miljø og byutvikling Bergen Næringsråd 29.januar 2014

Bybanen: Hvor står prosessen nå? Filip Rygg (KrF) Byråd for klima, miljø og byutvikling Bergen Næringsråd 29.januar 2014 Bybanen: Hvor står prosessen nå? Filip Rygg (KrF) Byråd for klima, miljø og byutvikling Bergen Næringsråd 29.januar 2014 Bybanenett vedtatt 2010 Bybanen skal være ryggraden i Bergens fremtidige kollektivsystem

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4138-2 Arkiv: Q10 &20 Sakbeh.: Tom F. Hansen Sakstittel: KOLLEKTIVSATSING I ALTA OG ALTA SOM SYKKELBY

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4138-2 Arkiv: Q10 &20 Sakbeh.: Tom F. Hansen Sakstittel: KOLLEKTIVSATSING I ALTA OG ALTA SOM SYKKELBY Saksfremlegg Saksnr.: 09/4138-2 Arkiv: Q10 &20 Sakbeh.: Tom F. Hansen Sakstittel: KOLLEKTIVSATSING I ALTA OG ALTA SOM SYKKELBY Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo

Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo TØI notat 1155/2000 Forfattere: Odd I Larsen, Tom Normann Hamre Oslo 2000, 18 sider + vedlegg Sammendrag: Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo Bystyret vedtok ved behandlingen av budsjettet

Detaljer

Transportanalyser en innføring i tema og erfaringer 12. april 2012. Erfaring fra Bybanen i Bergen

Transportanalyser en innføring i tema og erfaringer 12. april 2012. Erfaring fra Bybanen i Bergen Transportanalyser en innføring i tema og erfaringer 12. april 2012 Erfaring fra Bybanen i Bergen v/rune Herdlevær Fagsjef for transportplanlegging Etat for Plan og Geodata Bergen kommune kort om historikk

Detaljer

E39 Rogfast Oppstart av arbeidet med reguleringsplaner Åpent møte i Bokn kommune 27. september 2011

E39 Rogfast Oppstart av arbeidet med reguleringsplaner Åpent møte i Bokn kommune 27. september 2011 E39 Rogfast Oppstart av arbeidet med reguleringsplaner Åpent møte i Bokn kommune 27. september 2011 Bjørn Åmdal, Statens vegvesen planleggingsleder Dagsorden Del 1 informasjon - ca. 40 min 1. Hensikt med

Detaljer

Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010.

Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010. Dato: 29. mai 2009 Byrådssak 263/09 Byrådet Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010. MASR SARK-510-200700511-46 Hva saken gjelder: St.meld. nr. 16 (2008-2009)

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 365 Arkivsaksnr.: 14/9691-48 Dato: 26.05.2016

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 365 Arkivsaksnr.: 14/9691-48 Dato: 26.05.2016 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 365 Arkivsaksnr.: 14/9691-48 Dato: 26.05.2016 REGULERINGSPLAN FOR E134 STRØMSÅSTUNNELEN - SLUTTBEHANDLING AV PLANPROGRAM ::: Sett

Detaljer

E18 Vestkorridoren. Bærum velforbund 27. oktober 2015 Knut Gløersen, Statens vegvesen

E18 Vestkorridoren. Bærum velforbund 27. oktober 2015 Knut Gløersen, Statens vegvesen E18 Vestkorridoren Bærum velforbund 27. oktober 2015 Knut Gløersen, Statens vegvesen 28.10.2015 E18 Lysaker- Ramstadsletta Agenda Tiden før og etter valget Hva skjer fremover hva gjør vi Ny inndeling av

Detaljer

Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Offentlig ettersyn. Møte med kontaktgrupper 2016

Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Offentlig ettersyn. Møte med kontaktgrupper 2016 Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Offentlig ettersyn Møte med kontaktgrupper 2016 Agenda 1. Velkommen 2. Presentasjon av løsningen 3. Gjennomgang av områdene ved prosjektleder Sølve

Detaljer

Akershus fylkeskommune Kommuner og regionråd i Akershus. Bernt Reitan Jenssen, Ruter As 7. november 2014

Akershus fylkeskommune Kommuner og regionråd i Akershus. Bernt Reitan Jenssen, Ruter As 7. november 2014 Akershus fylkeskommune Kommuner og regionråd i Akershus Bernt Reitan Jenssen, Ruter As 7. november 2014 315 Ruters på T-bane, buss, trikk, tog og båt i hele trafikkområde i 2013 2 av side 114 Det skal

Detaljer

CARL BERNERS PLASS CARL BERNERS PLASS. Malmø 10. oktober 2011. Basert på lysbilder utarbeidet av: Øystein Tandberg og Astrid Fluksrud

CARL BERNERS PLASS CARL BERNERS PLASS. Malmø 10. oktober 2011. Basert på lysbilder utarbeidet av: Øystein Tandberg og Astrid Fluksrud Fra trafikkslum til byrom Malmø 10. oktober 2011 Toril Presttun Basert på lysbilder utarbeidet av: Øystein Tandberg og Astrid Fluksrud Carl Berners plass er et kryss mellom to hovedveger i Oslo Ring to

Detaljer

Etterslep og årlig kapitalbehov Trikk- og T-banenettet i Oslo og Akershus

Etterslep og årlig kapitalbehov Trikk- og T-banenettet i Oslo og Akershus Etterslep og årlig kapitalbehov Trikk- og T-banenettet i Oslo og Akershus 17. november 2011 Eierstruktur kollektivtrafikken i Oslo og Akershus Akershus Fylkeskommune 40 % av Ruter Oslo kommune* 100% av

Detaljer

Fornebubanen og sammenhenger i nettutviklingen. Adm. direktør r Bernt Reitan Jenssen, Ruter As 3.3.2010

Fornebubanen og sammenhenger i nettutviklingen. Adm. direktør r Bernt Reitan Jenssen, Ruter As 3.3.2010 Fornebubanen og sammenhenger i nettutviklingen Adm. direktør r Bernt Reitan Jenssen, Ruter As 3.3.2010 Kollektivtrafikken øker og tar markedsandeler 45 40 36 37 41 42 Andel (%) av motorisert trafikk 35

Detaljer

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag.

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag. Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag. Sammendrag. November 2010 Utredning på oppdrag av Buskerudbysamarbeidet. et samarbeid om areal, transport og miljø. Oppsummering

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 10. august 2011. Byrådet. Høring - konseptvalgsutredning (KVU) for E39 Aksdal - Bergen SARK-03-201100219-179. Hva saken gjelder:

Byrådssak /11. Dato: 10. august 2011. Byrådet. Høring - konseptvalgsutredning (KVU) for E39 Aksdal - Bergen SARK-03-201100219-179. Hva saken gjelder: Dato: 10. august 2011 Byrådssak /11 Byrådet Høring - konseptvalgsutredning (KVU) for E39 Aksdal - Bergen NIHO SARK-03-201100219-179 Hva saken gjelder: For statlige investeringer over 500 mill kroner skal

Detaljer

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Strasbourg Nord-øst i Frankrike Byen har 270.000 innbyggere

Detaljer

E39 Lyngdal Vest - Sandnes Statlig kommunedelplan. Fagnotat FAGLIG UNDERLAG TIL PLANPROGRAM

E39 Lyngdal Vest - Sandnes Statlig kommunedelplan. Fagnotat FAGLIG UNDERLAG TIL PLANPROGRAM VEGSTANDARD-TRAFIKK-SAMFUNNSNYTTE - Tillegg som følge av ny indre korridor Moi Bue Fagnotat Kjell Inge Søreide / Statens Vegvesen E39 Lyngdal Vest - Sandnes Statlig kommunedelplan FAGLIG UNDERLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 611 Arkivsaksnr: 2010/223-7 Saksbehandler: Ottar Bjerkås Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret Tangen næringsområde

Detaljer

Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse

Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse Moss kommune Saksutredning Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse Saksbehandler: Terje Pettersen Dato: 12.11.2013 Arkivref.: 13/48760/FA-N21 Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Beh.status

Detaljer

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Plassering av holdeplasser. 11.04.2014 Etat for plan og geodata

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Plassering av holdeplasser. 11.04.2014 Etat for plan og geodata Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Plassering av holdeplasser 11.04.2014 Etat for plan og geodata Bergen kommune. Etat for plan og geodata. Bybane sentrum til Åsane. Saksnr. 201125114

Detaljer

Oslo vokser! Visjoner for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Folkemøte DogA 26.04.2012 Hanne Bertnes Norli, Ruter As

Oslo vokser! Visjoner for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Folkemøte DogA 26.04.2012 Hanne Bertnes Norli, Ruter As Oslo vokser! Visjoner for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus Folkemøte DogA 26.04.2012 Hanne Bertnes Norli, Ruter As Ruters transporter Eies av Oslo kommune 60 % og Akershus fylkeskommune 40 % Takstsamarbeid

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/4025 I I Arkiv JouralpostID: sakd.: 13/993 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestvre Sak nr.: 037/13 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:

Detaljer

Køprising og bybanesatsing i Bergen. Mette Svanes 8.september 2016

Køprising og bybanesatsing i Bergen. Mette Svanes 8.september 2016 Køprising og bybanesatsing i Bergen Mette Svanes 8.september 2016 Innhold Bompengesystemet i Bergen Tidsdifferensierte takster Virkninger så langt; trafikk + økonomi Bybanenettet Status i utbyggingen Bybanen

Detaljer

E18 Østfold gr Vinterbro. Siling

E18 Østfold gr Vinterbro. Siling Statens vegvesen Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Thorer Lie - 69243543 2003/030808-126 12.02.2007 E18 Østfold gr - Vinterbro. Siling av

Detaljer

1 Reduserte kjøretid/forbedret framkommelighet for kollektivtrafikken. 1.1 Beskrivelse av tiltaket. 1.2 Gjennomføring av tiltaket

1 Reduserte kjøretid/forbedret framkommelighet for kollektivtrafikken. 1.1 Beskrivelse av tiltaket. 1.2 Gjennomføring av tiltaket NOTAT Tiltak knyttet til kollektivtrafikk og øko-kjøring Tiltaksutredning i Osloregionen etter forskrift om lokal luftkvalitet Arne Stølan 11.6.2004 Innhold 1 Reduserte kjøretid/forbedret framkommelighet

Detaljer

Tunneler gjennom Oslo

Tunneler gjennom Oslo Tunneler gjennom Oslo Traséutredning Oslo S - Lysaker med avgrening til Bislett Lysaker kollektivknutepunkt Fagmøte NVFT Østlandet 14. november 2017 Nina Tveiten, prosjektleder Innhold KVU Oslo-Navet Traséutredning

Detaljer

Fornebubanen. - I tunnel på hele strekningen, inkluderer tiltak ved aktuelle stasjoner

Fornebubanen. - I tunnel på hele strekningen, inkluderer tiltak ved aktuelle stasjoner 29/04 20/6 2013 Fornebubanen - I tunnel på hele strekningen, inkluderer tiltak ved aktuelle stasjoner Byutvikling på Majorstuen Knutepunkt og byutvikling Bystruktur og sammenhenger Koordinering av planer

Detaljer

Sak: Strategi for Østfoldbanen/ Oslo-Göteborg 2009. Sammendrag.

Sak: Strategi for Østfoldbanen/ Oslo-Göteborg 2009. Sammendrag. NOTT Til: tt: Jernbaneforum Øst Hans rne Bjerkemyr Fra: Ove Skovdahl Vi bidrar til bærekraftige baneløsninger Dato: 21. september 2009 Vår ref.: 107 Prosjektnr.: 22 Sak: Strategi for Østfoldbanen/ Oslo-Göteborg

Detaljer

Utkast til Håndbok 278 Universell utforming, Statens vegvesen. Høringsuttalelse.

Utkast til Håndbok 278 Universell utforming, Statens vegvesen. Høringsuttalelse. Dato: 2. februar 2009 Byrådssak 1047/09 Byrådet Utkast til Håndbok 278 Universell utforming, Statens vegvesen. Høringsuttalelse. HKMO BBY-4550-200601843-70 Hva saken gjelder: Bergen kommune er fra Statens

Detaljer

Nye samferdselsprioriteringer - Salten Regionråd

Nye samferdselsprioriteringer - Salten Regionråd Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.10.2014 63618/2014 2014/5973 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/203 Formannskapet 15.10.2014 Bystyret 30.10.2014 Nye samferdselsprioriteringer

Detaljer

BYBANEN hvordan bør veien gå videre? Næringsrådet 29.01.14

BYBANEN hvordan bør veien gå videre? Næringsrådet 29.01.14 BYBANEN hvordan bør veien gå videre? Hvorfor ønsket vi bybane? 1. Befolkningsvekst i Bergen 2. Miljø. Vi kan ikke kjøre mer bil 3. Vi trenger en annen form for transport. Kapasitet (tid, frekvens, antall).

Detaljer

Hva er viktig å jobbe med i forhold til nullvekstmålet og Bymiljøavtale?

Hva er viktig å jobbe med i forhold til nullvekstmålet og Bymiljøavtale? Hva er viktig å jobbe med i forhold til nullvekstmålet og Bymiljøavtale? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet ATP-nettverkssamling Fremtidens byer Tromsø 25. mars 2014 1 Felles mål Målet om nullvekst i

Detaljer

Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør. Informasjonsmøte. 21. mai 2013

Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør. Informasjonsmøte. 21. mai 2013 Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør Informasjonsmøte 21. mai 2013 Dagsorden Velkommen Orientering om planprosessen Hva skal planlegges - orientering om prosjektet + video Innspill og spørsmål til planarbeidet

Detaljer

KVU Oslo-navet - Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo - Offentlig høring

KVU Oslo-navet - Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo - Offentlig høring Saknr. 16/11414-1 Saksbehandler: Øystein Sjølie KVU Oslo-navet - Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo - Offentlig høring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet gir sin

Detaljer

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816) Jernbaneverket v/ Raymond Siiri (brevet sendes kun elektronisk) Trondheim 06.03.2015 Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Detaljer

Anne Siri Haugen Prosjektleder KVU IC

Anne Siri Haugen Prosjektleder KVU IC Jernbaneforum 2012 «Modernisert jernbane på sporet til en vellykket bo- og næringsutvikling» Oslo Plaza 7. mars 2012 Utfordringer og løsninger innenfor persontransport; IC-strekningene -suksesskriterier-

Detaljer

Perfekt BELIGGENHET. Amedia er største leietaker i bygget. BIT holder til i 1. etasje.

Perfekt BELIGGENHET. Amedia er største leietaker i bygget. BIT holder til i 1. etasje. Akersgata 34 Perfekt BELIGGENHET I Akersgata 34 har du nå mulighet å leie nye og moderne kontorlokaler i et bygg som nettopp er totalrenovert og bygget på. Bygget er Breeam-sertifisert som Very good. Amedia

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag til høringsuttalelse:

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag til høringsuttalelse: Saknr. 12/5811-2 Ark.nr. Saksbehandler: Øystein Sjølie Offentlig høring av "Høyhastighetsutredningen 2010-12" Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Ryfast alternativer som foreslås regulert Rapport fase 1: Utvikling av løsninger. Orientering 19. januar Bjørn Åmdal, planleggingsleder

Ryfast alternativer som foreslås regulert Rapport fase 1: Utvikling av løsninger. Orientering 19. januar Bjørn Åmdal, planleggingsleder Ryfast alternativer som foreslås regulert Rapport fase 1: Utvikling av løsninger Orientering 19. januar 2007 Bjørn Åmdal, planleggingsleder Hensikt med orienteringen Presentere de hovedalternativene Statens

Detaljer

E16 Arna - Vågsbotn, høring av planprogram og oppstart av reguleringsarbeid, planid

E16 Arna - Vågsbotn, høring av planprogram og oppstart av reguleringsarbeid, planid Byrådssak 1397 /13 E16 Arna - Vågsbotn, høring av planprogram og oppstart av reguleringsarbeid, planid 63120000 NIHO ESARK-5120-201317433-10 Hva saken gjelder: I Nasjonal transportplan (2014-2023) er E16

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus

SAKSFRAMLEGG. Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus Arkivsak: 2012/2994-3 Arkiv: Q50 Saksbehandler: Thor Albertsen SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 04.03.2014 Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus Rådmannens

Detaljer

Buss og taxi for Bragernes og Strømsø sentrum busstraseer og holdeplasstruktur taxiholdeplass - Bragernes torg og Strømsø torg

Buss og taxi for Bragernes og Strømsø sentrum busstraseer og holdeplasstruktur taxiholdeplass - Bragernes torg og Strømsø torg Buss og taxi for Bragernes og Strømsø sentrum busstraseer og holdeplasstruktur taxiholdeplass - Bragernes torg og Strømsø torg Orientering til Formannskapet 12.02.2013 Finansiering - Buskerudbyen 2 6.12.2011

Detaljer

Handlingsprogram for Samferdsel AFK

Handlingsprogram for Samferdsel AFK Handlingsprogram for Samferdsel AFK Framtidige ruteendringer og andre endringer Bernt Reitan Jenssen Adm. direktør Ruter AS Omstrukturering i Bærum 3 Kollektivtransportmidlene fortsetter å ta markedsandeler

Detaljer

Postadresse Postboks 8004 Dep Akersg. 59 0030 Oslo

Postadresse Postboks 8004 Dep Akersg. 59 0030 Oslo DET KONGETIGE FORNYINGS., ADMTNTSTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENT KirkerAdet Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo Deres ref. VAr ref. 13/295 Dato 14.02.2013 Statsbudsjettet 2O14 - Kirkeridet (Kirkemotet) som forvalter

Detaljer

Kollektivtransport i byområder

Kollektivtransport i byområder Kollektivtransport i byområder Europapolitisk Forum 6. 7. november 2007 Presentasjon av Interreg IIIB prosjektet HiTrans ved Hans Magnar Lien leder for bybanekontoret på Nord Jæren HiTrans Bakgrunn Biltrafikkens

Detaljer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Konseptvalgutredning KVU Trondheim- Steinkjer Konseptvalgutredning gjennomført i 2010-2012 for transportløsning veg/bane Trondheim Steinkjer

Detaljer

Veolia Transports innspill til: Fremtidens løsninger for kollektivtrafikken i Trondheim

Veolia Transports innspill til: Fremtidens løsninger for kollektivtrafikken i Trondheim Veolia Transports innspill til: Fremtidens løsninger for kollektivtrafikken i Trondheim Bakgrunn Formannskapet utfordret i april 2009 de sentrale kollektivselskapene i regionen og byen til å presentere

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel OSLO KOMMUNE Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel FiJAN Nota fdlib s _rets_organer Til: Samferdsels- og miljøkomiteen Dato: 16.01.2013 Fra: Byråden for miljø og samferdsel Vår ref (saksnr):

Detaljer

Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb. Temanotat: Trafikk

Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb. Temanotat: Trafikk Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb Temanotat: Trafikk Region øst Prosjektavdelingen Prosjekt Vestoppland Dato: November 2010 Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Celine Raaen Saksbehandler/innvalgsnr:

Detaljer

Bilag 1 Kravspesifikasjon Trafikkanalyse Kolbotn sentrum Sak: 15/3304

Bilag 1 Kravspesifikasjon Trafikkanalyse Kolbotn sentrum Sak: 15/3304 Bilag 1 Kravspesifikasjon Trafikkanalyse Kolbotn sentrum Sak: 15/3304 Versjon 3.1.2 OM-3015 Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Anskaffelsens formål... 3 1.2 Anskaffelsens verdi og innhold...

Detaljer

Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm. Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm. Kommuner: Verran og Steinkjer

Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm. Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm. Kommuner: Verran og Steinkjer PLANPROGRAM - Del av reguleringsplan SVV Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm Kommuner: Verran og Steinkjer Region midt Steinkjer kontorsted Høringsutgave

Detaljer

KVU Trondheim - Steinkjer

KVU Trondheim - Steinkjer KVU Trondheim - Steinkjer Samfunnsmålet I 2040 har regionen mellom Trondheim og Steinkjer et effektivt, pålitelig og fleksibelt transportsystem for personer og gods. Effektivt Med effektiv transport menes

Detaljer

Argumentsamling for forlengelse av T-banen til Ahus

Argumentsamling for forlengelse av T-banen til Ahus Argumentsamling for forlengelse av T-banen til Ahus 1. Historikk og befolkningstall Tanken om forlengelse av T-banens linje 2 (Furusetbanen) til det daværende Sentralsykehuset i Akershus i Lørenskog kommune

Detaljer

Statens vegvesen. Fv 562 Juvik Ravnanger; vurdering av alternativ tunnelløsning

Statens vegvesen. Fv 562 Juvik Ravnanger; vurdering av alternativ tunnelløsning Statens vegvesen Saksbehandler/telefon: Hege Løtveit / 55 51 64 04 Vår dato: 19.01.2016 Vår referanse: Notat Til: Fra: Kopi til: Askøy kommune, utvalg for teknikk og miljø Statens vegvesen Region vest,

Detaljer

Foreliggende notat gir en oppsummering av foreløpige hovedtall og konklusjoner.

Foreliggende notat gir en oppsummering av foreløpige hovedtall og konklusjoner. NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Sund Vatn og Avlaup AS Dato: 17.11.2010, revidert 29.11.2010, 28.4.2011 og 12.5.2011 Tema: Planprogram for nytt fastlandssamband til og Bakgrunn Sivilingeniør

Detaljer

T-bane buss og trikk i Oslo

T-bane buss og trikk i Oslo T-bane buss og trikk i Oslo Hvilken rollefordeling i fremtiden? Kollektivtransportforums årskonferanse 2015 Hanne Bertnes Norli, utviklingsdirektør Infrastruktur virkemiddel/ rammebetingelse Fra Kolsåsbanens

Detaljer

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/9689-20 Dato: 07.04.2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING AV INTERCITY VESTFOLDBANEN

Detaljer

Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening:

Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening: 1 Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening: Velkommen til en viktig konferanse! Konferansen er viktig som et ledd i å få realisert byggingen av

Detaljer

NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage

NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage Bakgrunn for notat AMT vedtok i møte 28.01.2015 sak 15/3 å legge forslag til Detaljregulering

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

KONSEPTUTVIKLING GRUPPEOPPGAVER VERKSTED IIA OG IIB. Lars-Petter Nesvåg 2014-06-18 Norconsult

KONSEPTUTVIKLING GRUPPEOPPGAVER VERKSTED IIA OG IIB. Lars-Petter Nesvåg 2014-06-18 Norconsult KONSEPTUTVIKLING GRUPPEOPPGAVER VERKSTED IIA OG IIB Lars-Petter Nesvåg 2014-06-18 Norconsult Konseptutvikling KVU - 4 trinns metodikken 1. Tiltak som kan påvirke transportbehov og valg av transportmiddel

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 124/Q32/&30 Saksmappe: 2012/2549-42 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 20.10.2013 Saksframlegg Kommunedelplan Møreaksen - godkjenning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan-

Detaljer

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører.

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Saksfremlegg Arkivsak: 09/2305-7 Sakstittel: HOVEDPLAN FROGNER STASJON, PLASSERING AV NY STASJON OG KRYSSINGSSPOR. K-kode: Q61 Saksbehandler: Anita Veie Innstilling: Sørum kommune gir sin tilslutning til

Detaljer

PROTOKOLL _ FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL _ FAUSKE KONTROLLUTVALG B Sa lten Kontrollutvalgservice Postboks 54, 8l 38 Inndyr Vir dato: Jnr ark 23.09.2014 141563 4'.13-5.4 PROTOKOLL _ FAUSKE KONTROLLUTVALG Motedato: Tirsdag 23. september 2014 ki. 09.00-11.40 Motested:

Detaljer

Konsekvens for bebyggelse og bomiljø Veglinjen er noe justert i forhold til kommunedelplanen for å tilpasse den bedre til byplan og bebyggelsen.

Konsekvens for bebyggelse og bomiljø Veglinjen er noe justert i forhold til kommunedelplanen for å tilpasse den bedre til byplan og bebyggelsen. INFORMASJON OM PROSJEKT RINGGATAS FORLENGELSE Forlengelsen av Ringgata vil gi en sammenhengende ringveg i ytterkant av sentrumsbebyggelsen. Forlengelsen betyr ny veg fra Vangsvegen ved CC til Stangevegen

Detaljer

En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på

En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på SYKKELSTAMVEG STAVANGER FORUS/LURA SANDNES KOMMUNEDELPLAN OG

Detaljer

Reguleringsplan. E39 Smiene-Harestad. Prosjektpresentasjon TUNGENESMØTET SEP.2014. Planleggingsleder Laila Løkken Christensen-Dreyer

Reguleringsplan. E39 Smiene-Harestad. Prosjektpresentasjon TUNGENESMØTET SEP.2014. Planleggingsleder Laila Løkken Christensen-Dreyer Reguleringsplan E39 Smiene-Harestad TUNGENESMØTET SEP.2014 Prosjektpresentasjon Planleggingsleder Laila Løkken Christensen-Dreyer , reguleringsplan Organisasjon Statens vegvesen er byggherre. Tor Geir

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2012/2936 15/1318-8 08.09.2015

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2012/2936 15/1318-8 08.09.2015 Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/2936 15/1318-8 08.09.2015 Bjugn kommune - Innsigelse til rundkjøring Fv.710 i Områderegulering

Detaljer

KLIMAEFFEKTIV BYUTVIKLING PÅ FURUSET

KLIMAEFFEKTIV BYUTVIKLING PÅ FURUSET KLIMAEFFEKTIV BYUTVIKLING PÅ FURUSET Workshop: klimagassregnskap for transport på områdenivå 16.04.2012 Erling Ekerholt Sæveraas - Groruddalsenheten Tore Mauseth - Ressurssenteret Plan- og bygningsetaten

Detaljer

Ytrebygda, Gnr. 119 m.fl, planid Reguleringsplan for E39/Rv 580 Rådal - Sørås, 2. gangs behandling.

Ytrebygda, Gnr. 119 m.fl, planid Reguleringsplan for E39/Rv 580 Rådal - Sørås, 2. gangs behandling. Byrådssak 218/12 Ytrebygda, Gnr. 119 m.fl, planid 62000000. Reguleringsplan for E39/Rv 580 Rådal - Sørås, 2. gangs behandling. NIHO ESARK-5120-201013289-124 Hva saken gjelder: Byrådet legger med dette

Detaljer

BYBANEUTREDNING ORIENTERING 9. APRIL 2010. Erik Spilsberg (Prosjektleder)

BYBANEUTREDNING ORIENTERING 9. APRIL 2010. Erik Spilsberg (Prosjektleder) BYBANEUTREDNING ORIENTERING 9. APRIL 2010 Erik Spilsberg (Prosjektleder) DISPOSISJON Hva er en bybane og hvorfor bygger man bybaner? Utgangspunkt og forutsetninger for utredningsarbeidet Foreløpige skisser

Detaljer

::ffii: fi I lffi:nfit,'il*ii"h:ff1: "n

::ffii: fi I lffi:nfit,'il*iih:ff1: n Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for 0203 R9802 Ramstadskogen Plankartet er datert 10.05.2004 og revidert 25.02.2005 o902.06.2005 Reguleringsbestemmelsene er datert 10.05.2004 og revidert Ot.02.2005

Detaljer