Forord. Handlingsprogrammet danner grunnlaget for arbeidet med de årlige budsjettene i perioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. Handlingsprogrammet danner grunnlaget for arbeidet med de årlige budsjettene i perioden 2002-2005."

Transkript

1 Forord Oslopakke 2 er en plan for forsert utbygging av infrastruktur og innkjøp av materiell for kollektivtrafikken i Oslo- og Akershusregionen. En av idéene bak Oslopakke 2 er at utfordringene knyttet til utvikling og drift av transportsystemet i regionen vurderes samlet over fylkesgrensene, og at transportavviklingen på bane- og vegsystemet vurderes under ett. Jernbaneverket Region Øst, Statens vegvesen Akershus og Statens vegvesen Oslo har derfor utarbeidet et felles handlingsprogram for infrastrukturinvesteringer i Oslopakke 2. Handlingsprogrammet danner grunnlaget for arbeidet med de årlige budsjettene i perioden Dette dokumentet er en kortversjon av handlingsprogrammet. Etter behandling i Akershus fylkesting og Oslo bystyre, senest 20. juni 2001, skal Vegdirektoratet og Jernbaneverket gjøre en oppsummering av handlingsprogrammet med kommentarer fra fylkeskommunene. Denne oppsummeringen er innspill til St.prp. nr. 1 for 2002, og vil bli behandlet i Stortinget i desember 2001 som en del av budsjettbehandlingen. Etter Stortingets behandling skal handlingsprogrammet justeres i henhold til Stortingets vedtak. Statens vegvesen Oslo 20. mars 2001 Sidsel Sandelien Vegsjef

2 Innledning Jernbaneverket Region Øst, Statens vegvesen Akershus og Statens vegvesen Oslo har utarbeidet et felles handlingsprogram for infrastrukturinvesteringer i Oslopakke 2. Handlingsprogrammet for Oslopakke 2 omhandler Jernbaneverkets strekningsvise investeringer og prosjekter innen programområdet Stasjonsopprustning i Oslo og Akershus, og Statens vegvesen Akershus og Oslo sine investeringer i kollektivtrafikktiltak finansiert ved statlige midler, bompenger fra Oslopakke 1 og bompenger fra Oslopakke 2. I tillegg til statlige midler og bompenger er det forutsatt lokal delfinansiering av Oslopakke 2. Handlingsprogrammet er utarbeidet på grunnlag av arbeid og drøftinger som er gjennomført under styring av Koordineringsgruppen for Oslopakke 2, ledet av Statens vegvesen Oslo. Bakgrunn og mål lokale og nasjonale føringer Trafikkveksten i regionen har vært større enn forutsatt i forarbeidene til Oslopakke 1, og fortsatt trafikkvekst vil svekke de positive virkninger som Oslopakke 1 har gitt for framkommelighet, sikkerhet og miljø. Det er behov for å styrke kollektivtransportens rolle i transportsystemet. Oslopakke 2 er ett av flere virkemiddel for å styrke kollektivtransporten i regionen. Oslopakke 2 er basert på vedtatte mål om utvikling av et miljøvennlig, sikkert og framkommelig transportsystem med god tilgjengelighet for alle brukergrupper. Viktige delmål for Oslopakke 2 er å: Sikre næringsliv og bosatte god framkommelighet innenfor rammene av en bærekraftig utvikling Styrke kollektivtransportens rolle i transportsystemet Videreutvikle banene som ryggrad i regionens kollektivsystem Arbeidet med Oslopakke 2 ble startet etter initiativ fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune høsten Akershus fylkeskommune og Oslo kommune fattet lokale vedtak om lokal delfinansiering av Oslopakke 2 våren 2000, og de skal våren 2001 fatte endelige vedtak om trafikantbetaling som delfinansiering av Oslopakke 2. Storting og regjering har behandlet Oslopakke 2 i forbindelse med: St prp nr 64 ( ) Delvis bompengefinansiering av forsert kollektivutbygging i Oslo og Akershus (Oslopakke 2), hvor det gis hjemmel for å innføre trafikantbetaling St meld nr 46 ( ) Nasjonal Transportplan (NTP ), hvor departementet gir signaler om økonomisk ramme for Oslopakke 2 Fra statlig hold er det presisert at det fortsatt gjenstår et betydelig utredningsarbeid knyttet til Oslopakke 2. Dette gjelder blant annet kvalitetsikring av kostnadsoverslag og vurdering av strategier og gjennomgang av prosjektoversikten med sikte på å bedre den samfunnsøkonomiske lønnsomheten. Handlingsprogrammet er et første steg i arbeidet med å vurdere strategier, prosjekter og samfunnsøkonomi for Oslopakke 2. Arbeidet med videre vurdering av

3 strategier med mer blir en viktig oppgave i det rullerende arbeidet med årlige budsjetter og arbeidet fram mot NTP I etatenes grunnlagsmateriale for Oslopakke 2 fra februar 1999, St prp nr 64 ( ) og NTP ( ) er følgende ansvarsdeling lagt til grunn for gjennomføring av Oslopakke 2: Lokal andel av jernbanebudsjettet og all ekstra statlig innsats går til utbygging av jernbaneinfrastruktur. Dette viderefører dagens ansvarsforhold. Kollektivmidlene i vegbudsjettene for Oslo og Akershus, lokale budsjetter, all ekstraordinær betaling fra biltrafikanter og bidrag fra eiendomsutvikling går til øvrig kollektivinfrastruktur. Dette forankrer ansvaret for øvrig infrastruktur lokalt. All ekstraordinær trafikantbetaling fra kollektivtrafikanter går til materiell. Dette skal bidra til å motvirke uønsket overføring av trafikken fra kollektiv til privatbil. Uttelling til infrastruktur over lokale budsjetter holdes på dagens nivå. Økt innsats forutsettes rettet inn mot økt tilbud i kollektivtrafikken. Økonomiske rammer for Oslopakke 2 Videre arbeid med Oslopakke 2 baseres på Stortingets behandling av økonomiske rammer i forbindelse med NTP, som vist i tabellen under. Finansieringsplanen gir en totalramme for Oslopakke 2 på om lag 15,6 mrd kr for Tabell I. Økonomisk ramme for Oslopakke 2 (mrd 2002-kr) Perioden Jernbane (inkl statlig bidrag til Fornebu) 9,7 mrd kr Jernbanestasjoner og knutepunkter 0,3 mrd kr Øvrig infrastruktur (alternativ bruk av riksvegmidler) 1,3 mrd kr Øvrig infrastruktur (bompenger) 1,8 mrd kr Trafikantbetaling kollektivreisende (75-øring) 1,3 mrd kr Lokale, ordinære budsjetter (dagens nivå) 0,7 mrd kr Eiendomsutviklere (Fornebu) 0,5 mrd kr Totalt 15,6 mrd kr I tråd med Stortingets behandling av NTP, foreslår Statens vegvesen Akershus og Statens vegvesen Oslo å bruke om lag 1,3 mrd i statlige midler (alternativ bruk av riksvegmidler) og om lag 1,8 mrd i bompenger til kollektivtrafikktiltak. Tabellen viser at staten følger opp ekstrainnsatsen over jernbanebudsjettet som forutsatt i det lokale grunnlaget for Oslopakke 2, datert februar Innsatsen til øvrig infrastruktur er lavere enn forutsatt. Dette skyldes både lavere statlig ramme og lavere inntektsgrunnlag fra bomringen enn tidligere forutsatt. Samtidig med at rammen til Oslopakke 2 er blitt noe redusert, er kostnadsrammen til en del prosjekter økt. Det vil derfor ikke være mulig å gjennomføre alle prosjektene omtalt i etatenes grunnlagsmateriale for Oslopakke 2 fra februar 1999 innen planperiodens utløp i 2011.

4 Tabellene under viser Jernbaneverkets forslag til økonomiske rammer til strekningsvise investeringer og stasjonsopprusting i Oslo og Akershus. Tabell II. Økonomiske rammer til strekningsvise investeringer over kap 1350 post 30 jernbane, jf Stortingets behandling av NTP (mill 2002-kr) Skøyen Asker (inkl Fornebu) Oslo Ski Omformer Oslo Sum Tabell III. Økonomiske rammer til stasjonsopprusting i Oslo og Akershus over kap 1350 post 30 jernbane, jf Stortingets behandling av NTP (mill 2002-kr) Oslo Akershus Tabellen under viser Statens vegvesen Akershus og Statens vegvesen Oslo sitt forslag til rammer til tiltak for kollektivtrafikk/alternativ bruk av riksvegmidler. Rammene omfatter statlige midler og bompenger fra Oslopakke 1 og Oslopakke 2. Tabell IV. Økonomiske rammer til kollektivtiltak/alternativ bruk av riksvegmidler over kap 1320 post 30 øvrige riksveger, jf Stortingets behandling av NTP (mill 2002-kr) Stat Akershus Stat Oslo Bom OP1 Akershus Bom OP1 Oslo Bom OP Sum Hovedprioriteringer Ved prioritering av prosjekter for perioden er det lagt spesielt vekt på: Utbygging av dobbeltspor for å bedre punktlighet og reisetid, og gi mulighet for å imøtekomme økende etterspørsel på jernbane med økt frekvens Tiltak for økt kapasitet, sikkerhet, hastighet og punktlighet på T-banenettet Kollektivbetjening av nye utbyggingsområder Opprusting og etablering av kollektivknutepunkter og terminaler

5 Framkommelighetstiltak for buss og trikk Tabell V. Hovedprioriteringer (mill 2002 kr) Prosjekt Sum Jernbane Skøyen Asker Fornebu Oslo Ski T-bane T-baneringen *) Kolsåsbanen opprusting Økt sikkerhet og hastighet Homansbyen stasjon Kollektivknutepunkter Stasjonsopprusting jernbane Kollektivknutepunker/terminale r Jernbanetorget *) Framkommelighetstiltak med mer Akershus Oslo (inkl Groruddalen) Sum *)I tillegg er det er forutsatt kommunal egenandel på 159 mill kr til T-baneringen og 14 mill kr til Jernbanetorget i Jernbane I løpet av perioden bygges det nytt dobbeltspor for jernbane på strekningen Asker Sandvika i vest. I tillegg er det prioritert midler til oppstart av Kollektivbetjening til Fornebu og ombygging av Lysaker og Ski stasjon. Det vil investeres om lag 2,8 mrd kr i strekningsvise tiltak for jernbane i perioden ( inkl Fornebu). T-bane Arbeidet med T-baneringen mellom Ullevål stadion og Carl Berners plass videreføres. Første etappe mellom Ullevål stadion og Storo skal være ferdig i Andre etappe fra Storo til Carl Berners plass ferdigstilles i T-baneringen er en forutsetning for næringsutviklingen i Nydalen. Kolsåsbanen oppgraderes til T-banestandard mellom Sørbyhaugen og Bekkestua for å øke sikkerhet, hastighet og kapasitet på banen. Oppgradering av Kolsåsbanen vil ha stor innvirkning på kapasiteten både på Kolsåsbanen og det østlige banenettet på grunn av pendeldriften, og tiltaket vil bedre punktligheten for hele T-banenettet. I tillegg er det foreslått å prioritere om lag 120 mill kr til delfinansiering for å øke sikkerheten og hastigheten på Grorudbanen og Fellesstrekningen (Majorstua Tøyen). Før endelig handlingsprogram vedtas høsten 2001, må det inngås avtaler med AS Oslo Sporveier, Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen om avgrensing, finansiering og gjennomføring av tiltakene på T-banenettet. En slik avtale må ta hensyn til eventuelle framtidige endringer i eierskap for infrastrukturen. Det foreslås å starte opp arbeidet med Homansbyen stasjon i slutten av

6 perioden. I alt er det foreslått å investere om lag 0,9 mrd kr til tiltak på T-banenettet i perioden (i tillegg er det forutsatt kommunal egenadel på 159 mill kr til T-baneringen). Kollektivknutepunkter Jernbaneverket foreslår å bruke om lag 240 mill kr til opprusting av jernbanestasjoner i Oslo og Akershus, hovedsaklig til stasjonsområder i Sørkorridoren, NordØstkorridoren, Oslo S og Nationaltheatret. En rekke av disse stasjonene er samarbeidsprosjekter med Statens vegvesen Akershus, som foreslår å bruke om lag 195 mill kr til utvikling av knutepunkter og terminaler i fire-årsperioden. I Oslo er det foreslått å starte arbeidet med å utvikle Jernbanetorget til et mer brukervennlig kollektivknutepunkt i slutten av perioden. Det er foreslått å investere om lag 0,5 mrd kr til stasjoner og kollektivknutepunkter i (i tillegg er det forutsatt kommunal egenandel til Jernbanetorget på 14 mill kr). Framkommelighetstiltak med mer I Akershus vil det gjennomføres tiltak for å bedre framkommeligheten for busser på Rv 22 i Skedsmo og Fet og Rv 120 ved Skedsmokorset. I Oslo vil det bli prioritert tiltak på E 18 Mosseveien, Rv 162 Henrik Ibsen-ringen, Rv 161 Kirkeveiringen (Frogner plass Majorstuveien) og Rv 150 Store Ringvei (Smestadkrysset). Som en del av arbeidet med helhetlig plan for Groruddalen, er det satt i gang arbeid med en kollektivutredning for området. Det er øremerket om lag 50 mill kr til gjennomføring av kollektivprosjekter i Groruddalen. I tillegg er det satt av midler til mindre framkommelighetstiltak for buss og trikk og til planlegging i Oslo og Akershus. I sum er det foreslått å bruke om lag 0,4 mrd kroner til framkommelighetstiltak og planlegging i Oslo og Akershus. Aktuelle prosjekter I perioden vil det være viktig å fullføre utbyggingen av Kollektivbetjening Fornebu, dobbeltsporstrekningen Skøyen Asker og første fase av dobbeltsporsterkningen Oslo - Ski, samt sikre strømforsyning for strekningen. I tillegg vil flere jernbanestasjoner være aktuelle for utbedring. Kollektivbetjening av nye utbyggingsområder som f eks Gjersrud/Stensrud er aktuelle prosjekter. Med utgangspunkt i de økonomiske rammene som ble gitt i NTP, vil det være om lag 1,5 mrd kr til kollektivtiltak som finansieres over vegbudsjettet (øvrig infrastruktur) for perioden To av prosjektene som startes opp i , Jernbanetorget og Homansbyen stasjon, vil kreve en stor del av disse midlene. I tillegg må arbeidet med å utvikle knute-punkter og å bedre framkommeligheten for buss og trikk på veg- og gatenettet videreføres. Utredningsoppgaver Det gjenstår et betydelig arbeid med å vurdere strategier og prioritere prosjekter som bør gjennomføres som en del av Oslopakke 2. En videreføring av arbeidet med et samordnet og optimalisert driftsopplegg for kollektivtilbudet i Oslo-regionen vil være grunnleggende i dette arbeidet.

7 I tillegg er det behov for en rutevis vurdering av framkommelighet på veg- og gatenettet og stasjonsmønster på jernbanenettet. Det bør videre arbeides med tiltak som kan øke nytten av investeringene i kollektivsystemet, som f eks arealbruk, ulike former for trafikantbetaling (evt vegprising) og parkeringsrestriksjoner.

8 Vedlegg Mer om investeringsprogrammet Tabell A. Plan for investeringer i nye dobbeltspor og finansiering av kollektivbetjening av Fornebu. (Mill 2002-kr) Kostn. Før Etter Prosjekt i NTP Skøyen Asker Skøyen-Lysaker Lysaker stasjon Lysaker-Sandvika Sandvika-Jong Jong Asker Fornebu Oslo S Ski Ski stasjon Kolbotn Ski Oslo S Kolbotn 3846 Omformer Oslo SUM pr periode I tillegg kommer Bryndiagonalen, som kan være aktuell for realisering etter 2011.

9 Tabell B: Prioriterte stasjonstiltak i Oslo/Akershus (mill kr) finansiert over kap1350, post 30, jernbane Prosjekt Kostnad (NTP) Haugenstua st ,3 N/K Samarbeid Kommune/ SVA/SVO Holmlia st ,9 Kommune/ SVO Skøyen st ,3 Hauketo st Vestby st ,9 21(SVA) Strømmen st ,0 35(SVA) Fjellhamar st ,8 12(SVA) Årnes st ,1 20(Kommune/ SVA) Frogner st ,6 12(Kommune/ SVA) Lørenskog st ,6 SVA Sørumsand st ,0 SVA Greverud st ,5 SVA Nationaltheatret st Oslo S Øst Grorud st ,1 SVO Hanaborg st ,0 SVA Oppegård st ,3 SVA Nittedal st Nydalen st Bryn st. Utredes Utredes Utredes -

10 Tabell C Kollektivtiltak i Akershus , finansiert over kap 1320, post 30 (mill 2002 kr) Prosjektnavn etter 2005 finans finans finans finans finans finans finans finans finans finans finans finans Asker stasjon øst 5,0 0,0 5,0 Oppgr.Kolsåsbanen, tilskudd 6,0 67,0 38,0 31,0 0,0 142,0 Solheim kollektivterminal 13,0 10,0 0,0 23,0 Fjellhamar stasjon 12,0 0,0 12,0 Årnes stasjon 7,0 8,0 7,0 8,0 Vestby kollektivknutepunkt 6,0 9,0 6,0 9,0 Planlegging 1,0 5,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 10,0 14,0 RPS, div. framkommelighet 10,0 3,0 7,0 3,0 7,0 5,0 5,0 11,0 29,0 Innfartsparkering 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 5,0 5,0 Framkommelighetstiltak buss 8,0 22,0 30,0 60,0 0,0 Ski kollektivknutepunkt 5,0 15,0 5,0 5,0 20,0 Strømmen kollektivknutepunkt 1,0 9,0 22,0 0,0 32,0 Nesodden terminal 7,0 6,0 2,0 13,0 9,0 19,0 2,0 Lysaker kollektivknutepunkt 5,0 20,0 0,0 25,0 20,0 35,0 Framkommelighetstiltak buss 8,0 8,0 8,0 8,0 12,0 12,0 Dyrløkke bussterminal 4,0 4,0 0,0 6,0 0,0 0,0 14,0 69,0 21,0 104,0 37,0 74,0 53,0 104,0 125,0 351,0 38,0 49,0

11 Tabell D Prosjektnavn etter 2005 finans finans finans finans finans finans finans finans finans finans finans finans Bundet T-baneringen (stat og bompenger)47,0 165,0 40,0 115,0 45,0 79,0 37,0 8,0 169,0 367,0 0,0 Frogner plass- Majorstuveien 0,0 20,0 0,0 21,0 0,0 11,0 0,0 0,0 52,0 Thereses gate 6,0 0,0 6,0 Nye prosjekter 0,0 0,0 Økt sikkerhet og hastighet T-bane * 37,0 75,0 7,0 0,0 119,0 Kolsåsbanen - oppgradering * 6,0 66,0 39,0 31,0 0,0 142,0 Signalprioritering 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 2,0 5,0 12,0 21,0 Div framkommelighet sentrum 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,0 20,0 Div framkommelighet øvrig 10,0 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,0 20,0 Ring 1- tilrettelegge for buss 5,0 5,0 0,0 Mosseveien (strakstiltak) 3,0 3,0 0,0 Kollektivfelt Smestadkrysset 9,0 9,0 0,0 Jernbanetorget knutepkt (stat/bom) 1,0 59,0 1,0 59,0 56,0 42,0 Tiltak i Groruddalen 11,0 40,0 51,0 0,0 Homansbyen stasjon 10,0 10,0 400,0 190,0 Planlegging 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 40,0 Ufordelt ramme ,0 168,0 S u m 55,0 264,0 55,0 297,0 80,0 162,0 90,0 133,0 280,0 856,0657,0 400,0 Kollektivtiltak i Oslo , finansiert over kap 1320, post 30 (mill 2002 kr) Fordeling av midler mellom Oslo og Akershus fra Oslopakke 2 for perioden er resultat av en samlet prioritering av prosjekter i Oslo og Akershus. Fordeling av midler mellom Oslo og Akershus fra Oslopakke 2 i perioden er ikke gjennomført. I tabell D er hele O2-rammen for foreløpig ført på Oslo. Det er forutsatt en kommunal egenadel på 159 mill kr til T-baneringen og 14 mill kr til Jernbanetorget i

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 04.06.2014 Tid 14:00 Befaring på Nedre Romerike 4.juni 2014

Detaljer

KOLLEKTIVBETJENINGSPLAN LAN FOR AKERSHUS 2002-20 AKERSHUS FYLKESKOMMUNE STOR-OSLO LOKALTRAFIKK AS STATENS VEGVESEN AKERSHUS. Utkast til rapport

KOLLEKTIVBETJENINGSPLAN LAN FOR AKERSHUS 2002-20 AKERSHUS FYLKESKOMMUNE STOR-OSLO LOKALTRAFIKK AS STATENS VEGVESEN AKERSHUS. Utkast til rapport AKERSHUS FYLKESKOMMUNE STOR-OSLO LOKALTRAFIKK AS STATENS VEGVESEN AKERSHUS KOLLEKTIVBETJENINGSPLAN LAN FOR AKERSHUS 2002-20 2005 05 Utkast til rapport Asplan Viak H2001-026 Oktober 2001 KOLLEKTIVBETJENINGPLAN

Detaljer

Samferdselsplan for Akershus

Samferdselsplan for Akershus Fylkesrådmannens forslag Samferdselsplan for Akershus Del II Handlingsprogram 2013-2016 Foto: Statens Vegvesen Foto: Morten Brun SAMFERDSELSPLAN FOR AKERSHUS DEL II HANDLINGSPROGRAM 2013-16 INNHOLD DEL

Detaljer

Handlingsprogram for kollektivtransport 2014-2017. Godkjent i fylkestinget 5.12.2013

Handlingsprogram for kollektivtransport 2014-2017. Godkjent i fylkestinget 5.12.2013 Handlingsprogram for kollektivtransport Godkjent i fylkestinget 5.2.23 Buskerud fylkeskommune Samferdselsavdelingen januar 24 Forord Fylkestinget i Buskerud vedtok den 4. juni 22 Kollektivtransportplan

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 02.12.2013 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 02.12.2013 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 02.12.2013 Tid 10:15 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 26/13 Godkjenning av

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 1300-1380 og 2450

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 1300-1380 og 2450 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 1300-1380 og 2450 Inntektskapitler: 4300-4380, 5450, 5612, 5618-5619, 5623 og 5671 2001-2002 St.prp. nr. 1 3 Innhold Del I Innledning

Detaljer

Prosjektplan. Konseptvalgutredning om kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiver mot Skedsmo

Prosjektplan. Konseptvalgutredning om kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiver mot Skedsmo Prosjektplan Konseptvalgutredning om kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiver mot Skedsmo 30/04/2014 Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn... 3 2.1

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 03.12.2014 Tid 14:00 Program 10.15 Avreise fra Sonja Henies

Detaljer

Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011

Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011 Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011 Foto Flemming Dahl Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? En sammenstilling av utredet behov i ni byområder TØI rapport

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 1300 1380 Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 Tilråding fra av 12. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik

Detaljer

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring Bypakke Grenland fase 1 Forslag til bompengeordning og porteføljestyring 1 2 1 (44) FORORD Arbeidet med finansieringsordning og porteføljestyring for Bypakke Grenland er forankret i konseptvalgutredningen

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS Politisk styringsgruppes forslag til høringsdokument av 23.09.2014 Dette dokumentet er ikke et høringsforslag, men et grunnlag for saksbehandling

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 08.09.2014 Tid 10:15 Forfall meldes til Bjørg I. Barslund: 22055702/41632825 eller på epost

Detaljer

Meld. St. 26. (2012 2013) Melding til Stortinget. Nasjonal transportplan 2014 2023

Meld. St. 26. (2012 2013) Melding til Stortinget. Nasjonal transportplan 2014 2023 Meld. St. 26 (2012 2013) Melding til Stortinget Nasjonal transportplan 2014 2023 Meld. St. 26 (2012 2013) Melding til Stortinget Nasjonal transportplan 2014 2023 Oversikt over innhold 1 Innledning og

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

Utkast 10.12.14. Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2

Utkast 10.12.14. Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2 Utkast 10.12.14 Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) Innhold 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2 2. Evaluering; går utviklingen i riktig retning? 2 3. Finansielle

Detaljer

Fra nav til nettverk 13. august 2015

Fra nav til nettverk 13. august 2015 Fra nav til nettverk 13. august 2015 Side 2 KVU Oslo-Navet har utviklet mulige tiltak for det området i og rundt Oslo som kan betjenes eller betjenes av lokaltog (markert med lyserødt), med hovedvekt på

Detaljer

REFERAT MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

REFERAT MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Vedlegg 4 82 REFERAT MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 09:30 10:30 Medlemmer

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.12.2013

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.12.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.12.2013 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 02.12.2013 Tid 13:00 Program s.2 Saksliste

Detaljer

ØSTFOLDPAKKE FASE 2 I FREDRIKSTAD FINANSIERING

ØSTFOLDPAKKE FASE 2 I FREDRIKSTAD FINANSIERING ØSTFOLDPAKKE FASE 2 I FREDRIKSTAD FINANSIERING KORRIGERT VERSJON Østfoldpakke fase 2 i Fredrikstad - finansiering April 2007 Korrigert versjon 2 Sammendrag Investeringskostnader Investeringskostnadene

Detaljer

Harstadpakken. Forslag finansiering av utbygging

Harstadpakken. Forslag finansiering av utbygging Forslag finansiering av utbygging 28.04.2011 1. INNLEDNING OG ANBEFALING... 4 2. BAKGRUNN OG FORMÅL... 5 3. KONSEPTVALGUTREDNING VALG AV KONSEPT... 6 4. UTBYGGINGSPLAN - OMTALE AV PROSJEKT OG TILTAK...

Detaljer

30.05.2013. Tom-Alex Hagen, SVRØ. Bergen, 30. mai 2013 Erfaringer med framkommelighet i Region øst

30.05.2013. Tom-Alex Hagen, SVRØ. Bergen, 30. mai 2013 Erfaringer med framkommelighet i Region øst 30.05.2013 Tom-Alex Hagen, SVRØ. Bergen, 30. mai 2013 Erfaringer med framkommelighet i Region øst Innhold Historikk (vekst og vekst ) FREM-arbeidet Hva virket? (eksempler) Hvor står vi nå? Hvordan møte

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 29. januar 2014 Innhold 1. INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mål og avveiinger i parkeringsstrategien... 6 1.3 Parkeringsvirksomheten

Detaljer

St.meld. nr. 24 (2003 2004) Nasjonal transportplan 2006 2015

St.meld. nr. 24 (2003 2004) Nasjonal transportplan 2006 2015 St.meld. nr. 24 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 4.1 Transportsystemets funksjon 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6

Detaljer

Belønningsordningen 2013-2016 Vedlegg til Oslo kommunes søknad

Belønningsordningen 2013-2016 Vedlegg til Oslo kommunes søknad 29.4.2013 Belønningsordningen 2013-2016 Vedlegg til Oslo kommunes søknad Indeks: 2007=100 Figur 1. Indeksert utvikling i befolkning, kollektivtrafikk og biltrafikk i Oslo og Akershus, med 2007=100. I Oslo

Detaljer

Vedlegg Styringsgruppe Bypakke Nord-Jæren 13.02.15

Vedlegg Styringsgruppe Bypakke Nord-Jæren 13.02.15 Vedlegg Styringsgruppe Bypakke Nord-Jæren 13.02.15 Vedlegg 1 «Fastsetting av endelig rammeverk og generelle føringer for forhandlinger om helhetlige bymiljøavtaler». Brev fra Samferdselsdepartementet,

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN HANDLINGSPROGRAM

Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN HANDLINGSPROGRAM Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN HANDLINGSPROGRAM Fylkesveger i Vest-Agder 2010-2013 side 2 av 40 Forord Fra 2010 har fylkeskommunen som følge av regionreformen ansvar for alle viktige regionale

Detaljer

Handlingsprogram for fylkesvegnettet 2014-2017

Handlingsprogram for fylkesvegnettet 2014-2017 2011 Handlingsprogram for fylkesvegnettet 2014-2017 Innhold Innledning... 3 Handlingsprogram 2014 2017... 4 Rammer... 4 Hensikt og mål... 4 Økonomi... 4 Tid... 4 Forventninger... 5 Mål og føringer... 5

Detaljer

Bypakke Grenland - prioritering av kommunale prosjekter

Bypakke Grenland - prioritering av kommunale prosjekter Arkivsak-dok. 13/04164-19 Saksbehandler Olav Backe-Hansen Saksgang Hovedutvalg for teknisk sektor Møtedato Bypakke Grenland - prioritering av kommunale prosjekter Rådmannens innstilling Skien kommune prioriterer

Detaljer