Forord. Handlingsprogrammet danner grunnlaget for arbeidet med de årlige budsjettene i perioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. Handlingsprogrammet danner grunnlaget for arbeidet med de årlige budsjettene i perioden 2002-2005."

Transkript

1 Forord Oslopakke 2 er en plan for forsert utbygging av infrastruktur og innkjøp av materiell for kollektivtrafikken i Oslo- og Akershusregionen. En av idéene bak Oslopakke 2 er at utfordringene knyttet til utvikling og drift av transportsystemet i regionen vurderes samlet over fylkesgrensene, og at transportavviklingen på bane- og vegsystemet vurderes under ett. Jernbaneverket Region Øst, Statens vegvesen Akershus og Statens vegvesen Oslo har derfor utarbeidet et felles handlingsprogram for infrastrukturinvesteringer i Oslopakke 2. Handlingsprogrammet danner grunnlaget for arbeidet med de årlige budsjettene i perioden Dette dokumentet er en kortversjon av handlingsprogrammet. Etter behandling i Akershus fylkesting og Oslo bystyre, senest 20. juni 2001, skal Vegdirektoratet og Jernbaneverket gjøre en oppsummering av handlingsprogrammet med kommentarer fra fylkeskommunene. Denne oppsummeringen er innspill til St.prp. nr. 1 for 2002, og vil bli behandlet i Stortinget i desember 2001 som en del av budsjettbehandlingen. Etter Stortingets behandling skal handlingsprogrammet justeres i henhold til Stortingets vedtak. Statens vegvesen Oslo 20. mars 2001 Sidsel Sandelien Vegsjef

2 Innledning Jernbaneverket Region Øst, Statens vegvesen Akershus og Statens vegvesen Oslo har utarbeidet et felles handlingsprogram for infrastrukturinvesteringer i Oslopakke 2. Handlingsprogrammet for Oslopakke 2 omhandler Jernbaneverkets strekningsvise investeringer og prosjekter innen programområdet Stasjonsopprustning i Oslo og Akershus, og Statens vegvesen Akershus og Oslo sine investeringer i kollektivtrafikktiltak finansiert ved statlige midler, bompenger fra Oslopakke 1 og bompenger fra Oslopakke 2. I tillegg til statlige midler og bompenger er det forutsatt lokal delfinansiering av Oslopakke 2. Handlingsprogrammet er utarbeidet på grunnlag av arbeid og drøftinger som er gjennomført under styring av Koordineringsgruppen for Oslopakke 2, ledet av Statens vegvesen Oslo. Bakgrunn og mål lokale og nasjonale føringer Trafikkveksten i regionen har vært større enn forutsatt i forarbeidene til Oslopakke 1, og fortsatt trafikkvekst vil svekke de positive virkninger som Oslopakke 1 har gitt for framkommelighet, sikkerhet og miljø. Det er behov for å styrke kollektivtransportens rolle i transportsystemet. Oslopakke 2 er ett av flere virkemiddel for å styrke kollektivtransporten i regionen. Oslopakke 2 er basert på vedtatte mål om utvikling av et miljøvennlig, sikkert og framkommelig transportsystem med god tilgjengelighet for alle brukergrupper. Viktige delmål for Oslopakke 2 er å: Sikre næringsliv og bosatte god framkommelighet innenfor rammene av en bærekraftig utvikling Styrke kollektivtransportens rolle i transportsystemet Videreutvikle banene som ryggrad i regionens kollektivsystem Arbeidet med Oslopakke 2 ble startet etter initiativ fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune høsten Akershus fylkeskommune og Oslo kommune fattet lokale vedtak om lokal delfinansiering av Oslopakke 2 våren 2000, og de skal våren 2001 fatte endelige vedtak om trafikantbetaling som delfinansiering av Oslopakke 2. Storting og regjering har behandlet Oslopakke 2 i forbindelse med: St prp nr 64 ( ) Delvis bompengefinansiering av forsert kollektivutbygging i Oslo og Akershus (Oslopakke 2), hvor det gis hjemmel for å innføre trafikantbetaling St meld nr 46 ( ) Nasjonal Transportplan (NTP ), hvor departementet gir signaler om økonomisk ramme for Oslopakke 2 Fra statlig hold er det presisert at det fortsatt gjenstår et betydelig utredningsarbeid knyttet til Oslopakke 2. Dette gjelder blant annet kvalitetsikring av kostnadsoverslag og vurdering av strategier og gjennomgang av prosjektoversikten med sikte på å bedre den samfunnsøkonomiske lønnsomheten. Handlingsprogrammet er et første steg i arbeidet med å vurdere strategier, prosjekter og samfunnsøkonomi for Oslopakke 2. Arbeidet med videre vurdering av

3 strategier med mer blir en viktig oppgave i det rullerende arbeidet med årlige budsjetter og arbeidet fram mot NTP I etatenes grunnlagsmateriale for Oslopakke 2 fra februar 1999, St prp nr 64 ( ) og NTP ( ) er følgende ansvarsdeling lagt til grunn for gjennomføring av Oslopakke 2: Lokal andel av jernbanebudsjettet og all ekstra statlig innsats går til utbygging av jernbaneinfrastruktur. Dette viderefører dagens ansvarsforhold. Kollektivmidlene i vegbudsjettene for Oslo og Akershus, lokale budsjetter, all ekstraordinær betaling fra biltrafikanter og bidrag fra eiendomsutvikling går til øvrig kollektivinfrastruktur. Dette forankrer ansvaret for øvrig infrastruktur lokalt. All ekstraordinær trafikantbetaling fra kollektivtrafikanter går til materiell. Dette skal bidra til å motvirke uønsket overføring av trafikken fra kollektiv til privatbil. Uttelling til infrastruktur over lokale budsjetter holdes på dagens nivå. Økt innsats forutsettes rettet inn mot økt tilbud i kollektivtrafikken. Økonomiske rammer for Oslopakke 2 Videre arbeid med Oslopakke 2 baseres på Stortingets behandling av økonomiske rammer i forbindelse med NTP, som vist i tabellen under. Finansieringsplanen gir en totalramme for Oslopakke 2 på om lag 15,6 mrd kr for Tabell I. Økonomisk ramme for Oslopakke 2 (mrd 2002-kr) Perioden Jernbane (inkl statlig bidrag til Fornebu) 9,7 mrd kr Jernbanestasjoner og knutepunkter 0,3 mrd kr Øvrig infrastruktur (alternativ bruk av riksvegmidler) 1,3 mrd kr Øvrig infrastruktur (bompenger) 1,8 mrd kr Trafikantbetaling kollektivreisende (75-øring) 1,3 mrd kr Lokale, ordinære budsjetter (dagens nivå) 0,7 mrd kr Eiendomsutviklere (Fornebu) 0,5 mrd kr Totalt 15,6 mrd kr I tråd med Stortingets behandling av NTP, foreslår Statens vegvesen Akershus og Statens vegvesen Oslo å bruke om lag 1,3 mrd i statlige midler (alternativ bruk av riksvegmidler) og om lag 1,8 mrd i bompenger til kollektivtrafikktiltak. Tabellen viser at staten følger opp ekstrainnsatsen over jernbanebudsjettet som forutsatt i det lokale grunnlaget for Oslopakke 2, datert februar Innsatsen til øvrig infrastruktur er lavere enn forutsatt. Dette skyldes både lavere statlig ramme og lavere inntektsgrunnlag fra bomringen enn tidligere forutsatt. Samtidig med at rammen til Oslopakke 2 er blitt noe redusert, er kostnadsrammen til en del prosjekter økt. Det vil derfor ikke være mulig å gjennomføre alle prosjektene omtalt i etatenes grunnlagsmateriale for Oslopakke 2 fra februar 1999 innen planperiodens utløp i 2011.

4 Tabellene under viser Jernbaneverkets forslag til økonomiske rammer til strekningsvise investeringer og stasjonsopprusting i Oslo og Akershus. Tabell II. Økonomiske rammer til strekningsvise investeringer over kap 1350 post 30 jernbane, jf Stortingets behandling av NTP (mill 2002-kr) Skøyen Asker (inkl Fornebu) Oslo Ski Omformer Oslo Sum Tabell III. Økonomiske rammer til stasjonsopprusting i Oslo og Akershus over kap 1350 post 30 jernbane, jf Stortingets behandling av NTP (mill 2002-kr) Oslo Akershus Tabellen under viser Statens vegvesen Akershus og Statens vegvesen Oslo sitt forslag til rammer til tiltak for kollektivtrafikk/alternativ bruk av riksvegmidler. Rammene omfatter statlige midler og bompenger fra Oslopakke 1 og Oslopakke 2. Tabell IV. Økonomiske rammer til kollektivtiltak/alternativ bruk av riksvegmidler over kap 1320 post 30 øvrige riksveger, jf Stortingets behandling av NTP (mill 2002-kr) Stat Akershus Stat Oslo Bom OP1 Akershus Bom OP1 Oslo Bom OP Sum Hovedprioriteringer Ved prioritering av prosjekter for perioden er det lagt spesielt vekt på: Utbygging av dobbeltspor for å bedre punktlighet og reisetid, og gi mulighet for å imøtekomme økende etterspørsel på jernbane med økt frekvens Tiltak for økt kapasitet, sikkerhet, hastighet og punktlighet på T-banenettet Kollektivbetjening av nye utbyggingsområder Opprusting og etablering av kollektivknutepunkter og terminaler

5 Framkommelighetstiltak for buss og trikk Tabell V. Hovedprioriteringer (mill 2002 kr) Prosjekt Sum Jernbane Skøyen Asker Fornebu Oslo Ski T-bane T-baneringen *) Kolsåsbanen opprusting Økt sikkerhet og hastighet Homansbyen stasjon Kollektivknutepunkter Stasjonsopprusting jernbane Kollektivknutepunker/terminale r Jernbanetorget *) Framkommelighetstiltak med mer Akershus Oslo (inkl Groruddalen) Sum *)I tillegg er det er forutsatt kommunal egenandel på 159 mill kr til T-baneringen og 14 mill kr til Jernbanetorget i Jernbane I løpet av perioden bygges det nytt dobbeltspor for jernbane på strekningen Asker Sandvika i vest. I tillegg er det prioritert midler til oppstart av Kollektivbetjening til Fornebu og ombygging av Lysaker og Ski stasjon. Det vil investeres om lag 2,8 mrd kr i strekningsvise tiltak for jernbane i perioden ( inkl Fornebu). T-bane Arbeidet med T-baneringen mellom Ullevål stadion og Carl Berners plass videreføres. Første etappe mellom Ullevål stadion og Storo skal være ferdig i Andre etappe fra Storo til Carl Berners plass ferdigstilles i T-baneringen er en forutsetning for næringsutviklingen i Nydalen. Kolsåsbanen oppgraderes til T-banestandard mellom Sørbyhaugen og Bekkestua for å øke sikkerhet, hastighet og kapasitet på banen. Oppgradering av Kolsåsbanen vil ha stor innvirkning på kapasiteten både på Kolsåsbanen og det østlige banenettet på grunn av pendeldriften, og tiltaket vil bedre punktligheten for hele T-banenettet. I tillegg er det foreslått å prioritere om lag 120 mill kr til delfinansiering for å øke sikkerheten og hastigheten på Grorudbanen og Fellesstrekningen (Majorstua Tøyen). Før endelig handlingsprogram vedtas høsten 2001, må det inngås avtaler med AS Oslo Sporveier, Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen om avgrensing, finansiering og gjennomføring av tiltakene på T-banenettet. En slik avtale må ta hensyn til eventuelle framtidige endringer i eierskap for infrastrukturen. Det foreslås å starte opp arbeidet med Homansbyen stasjon i slutten av

6 perioden. I alt er det foreslått å investere om lag 0,9 mrd kr til tiltak på T-banenettet i perioden (i tillegg er det forutsatt kommunal egenadel på 159 mill kr til T-baneringen). Kollektivknutepunkter Jernbaneverket foreslår å bruke om lag 240 mill kr til opprusting av jernbanestasjoner i Oslo og Akershus, hovedsaklig til stasjonsområder i Sørkorridoren, NordØstkorridoren, Oslo S og Nationaltheatret. En rekke av disse stasjonene er samarbeidsprosjekter med Statens vegvesen Akershus, som foreslår å bruke om lag 195 mill kr til utvikling av knutepunkter og terminaler i fire-årsperioden. I Oslo er det foreslått å starte arbeidet med å utvikle Jernbanetorget til et mer brukervennlig kollektivknutepunkt i slutten av perioden. Det er foreslått å investere om lag 0,5 mrd kr til stasjoner og kollektivknutepunkter i (i tillegg er det forutsatt kommunal egenandel til Jernbanetorget på 14 mill kr). Framkommelighetstiltak med mer I Akershus vil det gjennomføres tiltak for å bedre framkommeligheten for busser på Rv 22 i Skedsmo og Fet og Rv 120 ved Skedsmokorset. I Oslo vil det bli prioritert tiltak på E 18 Mosseveien, Rv 162 Henrik Ibsen-ringen, Rv 161 Kirkeveiringen (Frogner plass Majorstuveien) og Rv 150 Store Ringvei (Smestadkrysset). Som en del av arbeidet med helhetlig plan for Groruddalen, er det satt i gang arbeid med en kollektivutredning for området. Det er øremerket om lag 50 mill kr til gjennomføring av kollektivprosjekter i Groruddalen. I tillegg er det satt av midler til mindre framkommelighetstiltak for buss og trikk og til planlegging i Oslo og Akershus. I sum er det foreslått å bruke om lag 0,4 mrd kroner til framkommelighetstiltak og planlegging i Oslo og Akershus. Aktuelle prosjekter I perioden vil det være viktig å fullføre utbyggingen av Kollektivbetjening Fornebu, dobbeltsporstrekningen Skøyen Asker og første fase av dobbeltsporsterkningen Oslo - Ski, samt sikre strømforsyning for strekningen. I tillegg vil flere jernbanestasjoner være aktuelle for utbedring. Kollektivbetjening av nye utbyggingsområder som f eks Gjersrud/Stensrud er aktuelle prosjekter. Med utgangspunkt i de økonomiske rammene som ble gitt i NTP, vil det være om lag 1,5 mrd kr til kollektivtiltak som finansieres over vegbudsjettet (øvrig infrastruktur) for perioden To av prosjektene som startes opp i , Jernbanetorget og Homansbyen stasjon, vil kreve en stor del av disse midlene. I tillegg må arbeidet med å utvikle knute-punkter og å bedre framkommeligheten for buss og trikk på veg- og gatenettet videreføres. Utredningsoppgaver Det gjenstår et betydelig arbeid med å vurdere strategier og prioritere prosjekter som bør gjennomføres som en del av Oslopakke 2. En videreføring av arbeidet med et samordnet og optimalisert driftsopplegg for kollektivtilbudet i Oslo-regionen vil være grunnleggende i dette arbeidet.

7 I tillegg er det behov for en rutevis vurdering av framkommelighet på veg- og gatenettet og stasjonsmønster på jernbanenettet. Det bør videre arbeides med tiltak som kan øke nytten av investeringene i kollektivsystemet, som f eks arealbruk, ulike former for trafikantbetaling (evt vegprising) og parkeringsrestriksjoner.

8 Vedlegg Mer om investeringsprogrammet Tabell A. Plan for investeringer i nye dobbeltspor og finansiering av kollektivbetjening av Fornebu. (Mill 2002-kr) Kostn. Før Etter Prosjekt i NTP Skøyen Asker Skøyen-Lysaker Lysaker stasjon Lysaker-Sandvika Sandvika-Jong Jong Asker Fornebu Oslo S Ski Ski stasjon Kolbotn Ski Oslo S Kolbotn 3846 Omformer Oslo SUM pr periode I tillegg kommer Bryndiagonalen, som kan være aktuell for realisering etter 2011.

9 Tabell B: Prioriterte stasjonstiltak i Oslo/Akershus (mill kr) finansiert over kap1350, post 30, jernbane Prosjekt Kostnad (NTP) Haugenstua st ,3 N/K Samarbeid Kommune/ SVA/SVO Holmlia st ,9 Kommune/ SVO Skøyen st ,3 Hauketo st Vestby st ,9 21(SVA) Strømmen st ,0 35(SVA) Fjellhamar st ,8 12(SVA) Årnes st ,1 20(Kommune/ SVA) Frogner st ,6 12(Kommune/ SVA) Lørenskog st ,6 SVA Sørumsand st ,0 SVA Greverud st ,5 SVA Nationaltheatret st Oslo S Øst Grorud st ,1 SVO Hanaborg st ,0 SVA Oppegård st ,3 SVA Nittedal st Nydalen st Bryn st. Utredes Utredes Utredes -

10 Tabell C Kollektivtiltak i Akershus , finansiert over kap 1320, post 30 (mill 2002 kr) Prosjektnavn etter 2005 finans finans finans finans finans finans finans finans finans finans finans finans Asker stasjon øst 5,0 0,0 5,0 Oppgr.Kolsåsbanen, tilskudd 6,0 67,0 38,0 31,0 0,0 142,0 Solheim kollektivterminal 13,0 10,0 0,0 23,0 Fjellhamar stasjon 12,0 0,0 12,0 Årnes stasjon 7,0 8,0 7,0 8,0 Vestby kollektivknutepunkt 6,0 9,0 6,0 9,0 Planlegging 1,0 5,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 10,0 14,0 RPS, div. framkommelighet 10,0 3,0 7,0 3,0 7,0 5,0 5,0 11,0 29,0 Innfartsparkering 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 5,0 5,0 Framkommelighetstiltak buss 8,0 22,0 30,0 60,0 0,0 Ski kollektivknutepunkt 5,0 15,0 5,0 5,0 20,0 Strømmen kollektivknutepunkt 1,0 9,0 22,0 0,0 32,0 Nesodden terminal 7,0 6,0 2,0 13,0 9,0 19,0 2,0 Lysaker kollektivknutepunkt 5,0 20,0 0,0 25,0 20,0 35,0 Framkommelighetstiltak buss 8,0 8,0 8,0 8,0 12,0 12,0 Dyrløkke bussterminal 4,0 4,0 0,0 6,0 0,0 0,0 14,0 69,0 21,0 104,0 37,0 74,0 53,0 104,0 125,0 351,0 38,0 49,0

11 Tabell D Prosjektnavn etter 2005 finans finans finans finans finans finans finans finans finans finans finans finans Bundet T-baneringen (stat og bompenger)47,0 165,0 40,0 115,0 45,0 79,0 37,0 8,0 169,0 367,0 0,0 Frogner plass- Majorstuveien 0,0 20,0 0,0 21,0 0,0 11,0 0,0 0,0 52,0 Thereses gate 6,0 0,0 6,0 Nye prosjekter 0,0 0,0 Økt sikkerhet og hastighet T-bane * 37,0 75,0 7,0 0,0 119,0 Kolsåsbanen - oppgradering * 6,0 66,0 39,0 31,0 0,0 142,0 Signalprioritering 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 2,0 5,0 12,0 21,0 Div framkommelighet sentrum 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,0 20,0 Div framkommelighet øvrig 10,0 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,0 20,0 Ring 1- tilrettelegge for buss 5,0 5,0 0,0 Mosseveien (strakstiltak) 3,0 3,0 0,0 Kollektivfelt Smestadkrysset 9,0 9,0 0,0 Jernbanetorget knutepkt (stat/bom) 1,0 59,0 1,0 59,0 56,0 42,0 Tiltak i Groruddalen 11,0 40,0 51,0 0,0 Homansbyen stasjon 10,0 10,0 400,0 190,0 Planlegging 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 40,0 Ufordelt ramme ,0 168,0 S u m 55,0 264,0 55,0 297,0 80,0 162,0 90,0 133,0 280,0 856,0657,0 400,0 Kollektivtiltak i Oslo , finansiert over kap 1320, post 30 (mill 2002 kr) Fordeling av midler mellom Oslo og Akershus fra Oslopakke 2 for perioden er resultat av en samlet prioritering av prosjekter i Oslo og Akershus. Fordeling av midler mellom Oslo og Akershus fra Oslopakke 2 i perioden er ikke gjennomført. I tabell D er hele O2-rammen for foreløpig ført på Oslo. Det er forutsatt en kommunal egenadel på 159 mill kr til T-baneringen og 14 mill kr til Jernbanetorget i

St.prp. nr. 64 (1999-2000)

St.prp. nr. 64 (1999-2000) St.prp. nr. 64 (1999-2000) Om delvis bompengefinansiering av forsert kollektivutbygging i Oslo og Akershus (Oslopakke 2) Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 19. mai 2000, godkjent i statsråd samme

Detaljer

Oslopakke 3. NVF Bypakker og trendbrudd Bergen. Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1

Oslopakke 3. NVF Bypakker og trendbrudd Bergen. Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1 Oslopakke 3 NVF Bypakker og trendbrudd Bergen Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1 Oslopakke 3 Oslopakke 3 på 15 minutter Oslopakke 3 som bidrag til trendbrudd Utfordringer i en lokalpolitisk kontekst

Detaljer

Oslopakke 3 - innhold og prosess. Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009

Oslopakke 3 - innhold og prosess. Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009 Oslopakke 3 - innhold og prosess Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009 Oslopakke 3 innhold Agenda målsetting (foreløpig) organisering hovedtrekk

Detaljer

Oslopakke 3. Oslopakke 3-sekretariatet. Nettverkstreff bypakker i storbyer 2. september 2014

Oslopakke 3. Oslopakke 3-sekretariatet. Nettverkstreff bypakker i storbyer 2. september 2014 Oslopakke 3 Oslopakke 3-sekretariatet Nettverkstreff bypakker i storbyer 2. september 2014 1 Organisering av Oslopakke 3 Politisk forhandlingsutvalg O3 styringsgruppe - Vegdirektør (leder) - Jernbanedirektør

Detaljer

Hva er viktig å jobbe med i forhold til nullvekstmålet og Bymiljøavtale?

Hva er viktig å jobbe med i forhold til nullvekstmålet og Bymiljøavtale? Hva er viktig å jobbe med i forhold til nullvekstmålet og Bymiljøavtale? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet ATP-nettverkssamling Fremtidens byer Tromsø 25. mars 2014 1 Felles mål Målet om nullvekst i

Detaljer

Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket

Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket senioringeniør Peder Vold Jernbaneverket Region Øst 1 Jernbanenettet i Oslo og Akershus Drammenbanen Askerbanen,

Detaljer

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad. Bymiljøpakker

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad. Bymiljøpakker Fylkesordfører Nils Aage Jegstad Bymiljøpakker Kollektivtransportens hovedutfordringer Kapasitet Fremkommelighet Tilgjengelighet Finansiering Investeringer Drift Gang- og sykkelvei Vi må legge til rette

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus PF Samferdsel 26. april 2012 Hans Silborn Statens vegvesen Vegdirektoratet Befolkningsvekst Byene vokser Flere eldre Befolkningsutvikling

Detaljer

Hvordan virker målekriteriene inn på Oslopakke 3? Vil de virke til en mer effektiv styring mot målet? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet

Hvordan virker målekriteriene inn på Oslopakke 3? Vil de virke til en mer effektiv styring mot målet? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet Hvordan virker målekriteriene inn på Oslopakke 3? Vil de virke til en mer effektiv styring mot målet? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet 1 Oslopakke 3 økt satsing 2008-2032 Samlet plan for økt satsing

Detaljer

Krafttak for vegvedlikeholdet

Krafttak for vegvedlikeholdet Lillehammer 30.Januar 2008 Krafttak for vegvedlikeholdet Statens vegvesens prioriteringer nasjonalt og for Region øst/innlandet Sidsel Sandelien Regionvegsjef Statens vegvesen Region øst Oppdrag og rammer

Detaljer

Handlingsprogram for Oslopakke 3 2010-2013. Forslag fra Styringsgruppen for Oslopakke 3

Handlingsprogram for Oslopakke 3 2010-2013. Forslag fra Styringsgruppen for Oslopakke 3 Handlingsprogram for Oslopakke 3 2010-2013 for Oslopakke 3 21. september 2009 Forord En politisk styringsgruppe med representanter fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune la i 2006 frem et forslag til

Detaljer

Korridor 3 Oslo Grenland Kristiansand Stavanger

Korridor 3 Oslo Grenland Kristiansand Stavanger 35 Korridor 3 Oslo Grenland Kristiansand Stavanger E18 Oslo Kristiansand 1. Innledning Ruta omfatter E18 fra kryss med rv 190 ved Loenga i Oslo til kryss med E39 i Kristiansand. På deler av ruta overskrider

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE USIKKER FRAMTID? NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM S BEHOV OG STATENS VILJE V/MORTEN WASSTØL, RAMBØLL HVA SÅ? Mål for klima og miljø Persontrafikken Næringslivets transporter / rolle i det nasjonale

Detaljer

E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt?

E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt? E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt? Gunnar Bratheim, oppdragsleder E18 Asker Frokostmøte i Asker 20.8.2015 Monstervei? «Oslo vil flomme over av personbiltrafikk fra Asker og Bærum» «14-felts

Detaljer

Handlingsprogram 2011 2014 for Oslopakke 3. Forslag fra Styringsgruppen for Oslopakke 3

Handlingsprogram 2011 2014 for Oslopakke 3. Forslag fra Styringsgruppen for Oslopakke 3 Handlingsprogram 2011 2014 for Oslopakke 3 for Oslopakke 3 31. mai 2010 Forord Styringsgruppen for Oslopakke 3 legger med dette frem sitt forslag til Handlingsprogram for Oslopakke 3 for perioden 2011

Detaljer

Oslopakke 3 -står den støtt?

Oslopakke 3 -står den støtt? Oslopakke 3 -står den støtt? Anders Jordbakke Statens vegvesen Region øst NVTF 17. april 2007 Oslopakke 3 Står den støtt? flere dimensjoner 1. Faglig grunnlag 2. Måloppnåelse Oslopakke 3 Hvor står prosessen?

Detaljer

ANBEFALT KONSEPT OG BETYDNING FOR ASKER

ANBEFALT KONSEPT OG BETYDNING FOR ASKER ANBEFALT KONSEPT OG BETYDNING FOR ASKER Nina Tveiten, KVU-staben/ Jernbaneverket Sjefingeniør, Strategi og samfunn Asker plan, samferdsel og næringsutvalg 10.03.2016 Anbefalt konsept på fem minutter Mandat

Detaljer

30.05.2013. Tom-Alex Hagen, SVRØ. Bergen, 30. mai 2013 Erfaringer med framkommelighet i Region øst

30.05.2013. Tom-Alex Hagen, SVRØ. Bergen, 30. mai 2013 Erfaringer med framkommelighet i Region øst 30.05.2013 Tom-Alex Hagen, SVRØ. Bergen, 30. mai 2013 Erfaringer med framkommelighet i Region øst Innhold Historikk (vekst og vekst ) FREM-arbeidet Hva virket? (eksempler) Hvor står vi nå? Hvordan møte

Detaljer

Samferdselsplan 2014-17 Fylkesrådmannens forslag. 23. oktober 2013

Samferdselsplan 2014-17 Fylkesrådmannens forslag. 23. oktober 2013 Samferdselsplan 2014-17 Fylkesrådmannens forslag 23. oktober 2013 Stø kurs Økningen i persontransport skal tas med økt kollektivtilbud Standarden på fylkesveinettet opprettholdes, samt at vedlikeholdsetterslepet

Detaljer

Innfartsparkering i Osloområdet

Innfartsparkering i Osloområdet Innfartsparkering i Osloområdet Jernbaneverkets tilnærming til videre utvikling Fagmøte PF-samferdsel 8.november, 2010 Arild Vold Jernbaneverket, Plan og utvikling Øst Innfartsparkering i Osloområdet Hvordan

Detaljer

09.04.2014. Tom-Alex Hagen, SVRØ. Bergen, 9. april 2014 Erfaringer med framkommelighet i Region øst

09.04.2014. Tom-Alex Hagen, SVRØ. Bergen, 9. april 2014 Erfaringer med framkommelighet i Region øst 09.04.2014 Tom-Alex Hagen, SVRØ. Bergen, 9. april 2014 Erfaringer med framkommelighet i Region øst Innhold Historikk (vekst og vekst ) FREM-arbeidet Hva virket? (eksempler) Hvor står vi nå? Hvordan møte

Detaljer

Bymiljøavtalen for Bergen. Fellesmøte Bergen bystyre/hordaland fylkesting Bergen, 14. oktober 2014

Bymiljøavtalen for Bergen. Fellesmøte Bergen bystyre/hordaland fylkesting Bergen, 14. oktober 2014 Bymiljøavtalen for Bergen Fellesmøte Bergen bystyre/hordaland fylkesting Bergen, 14. oktober 2014 1 1 Innhold Oslopakke 3 organisering og beslutningsprosesser Hovedutfordringer - fremtidsløsninger i Oslo

Detaljer

KVU Oslo-navet - Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo - Offentlig høring

KVU Oslo-navet - Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo - Offentlig høring Saknr. 16/11414-1 Saksbehandler: Øystein Sjølie KVU Oslo-navet - Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo - Offentlig høring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet gir sin

Detaljer

Jernbane for næringslivet i Telemark. ICG årskonferanse, Vrådal 11.11.2009 v/utviklingssjef Øyvind Rørslett Jernbaneverket Region Øst

Jernbane for næringslivet i Telemark. ICG årskonferanse, Vrådal 11.11.2009 v/utviklingssjef Øyvind Rørslett Jernbaneverket Region Øst Jernbane for næringslivet i Telemark ICG årskonferanse, Vrådal 11.11.2009 v/utviklingssjef Øyvind Rørslett Jernbaneverket Region Øst NTP 2010-19 hovedprioriteringer Vedlikehold og fornyelse Lokal og i

Detaljer

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 Saksframlegg BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet er fornøyd

Detaljer

Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum

Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum Utbyggingen av E18 Vest - Status og fremdrift Knut Gløersen Statens vegvesen Region øst 3.5.2010 Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum Dagens situasjon E18 i Bærum og Oslo har 80-100

Detaljer

Oslopakke 3 Beskrivelse av tiltaksporteføljen for Oslo og Akershus

Oslopakke 3 Beskrivelse av tiltaksporteføljen for Oslo og Akershus Oslopakke 3 Beskrivelse av tiltaksporteføljen for Oslo og Akershus Oslo 1. Kollektivprosjekter 1.1 T- banenettet i Oslo, 2 750 mill. 1.1.1 Fellestunnelen: 850 mill. kr. Tiltaket omfatter sikkerhetstiltak

Detaljer

Strategiforum. Oslo, 15 desember 2016

Strategiforum. Oslo, 15 desember 2016 Strategiforum Oslo, 15 desember 2016 Foretaket har ansvaret for å forvalte, drifte og vedlikeholde bussterminaler, fergeterminaler, bussanlegg, stoppesteder og innfartsparkering Hovedansvarsområder Forvalte

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskap

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskap Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskap Møtetid: 06.04.2016 kl. 18.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 31.10.2007 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 31.10.2007 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 31.10.2007 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Miljø- og samferdselsutfordringer i grenseland

Miljø- og samferdselsutfordringer i grenseland Miljø- og samferdselsutfordringer i grenseland Samarbeider om å fjerne grensehindre mellom Norge og Sverige gjennom Regjeringene Nordisk Råd og ministerråd Grensekomiteene Parlamentene 27.02.2013 1 Arbeid

Detaljer

Da vi startet arbeidet: En forstudie for et evt videre KVU arbeid

Da vi startet arbeidet: En forstudie for et evt videre KVU arbeid PF/NVTF Møte om nye Oslo-tunneler 26. april 2012 Arne Stølan, prosjektleder Jernbaneverket Da vi startet arbeidet: En forstudie for et evt videre KVU arbeid Hva handler spørsmålet om en ny jernbanetunnel

Detaljer

Fornebubanen arbeid med reguleringsplan parsell 2 Oslo

Fornebubanen arbeid med reguleringsplan parsell 2 Oslo Fornebubanen arbeid med reguleringsplan parsell 2 Oslo Øystein Otto Grov, Fagsjef metro og trikk, Ruter As Prosjektleder reguleringsplan Fornebubanen Informasjonsmøte om Fornebubanen Agenda Fornebubanen:

Detaljer

Oslopakkene. Finansiering av transportinfrastruktur og drift av kollektivtrafikk, organisering og beslutningsmyndighet

Oslopakkene. Finansiering av transportinfrastruktur og drift av kollektivtrafikk, organisering og beslutningsmyndighet Oslopakkene Finansiering av transportinfrastruktur og drift av kollektivtrafikk, organisering og beslutningsmyndighet Marit Ulveseth, Statens vegvesen Region Øst TAB Regional 7. desember 2010 Kø, kork

Detaljer

Alternativ 1: Lokal løsning. Automatbane på bro i dagen på hele strekningen mellom Fornebu og Lysaker.

Alternativ 1: Lokal løsning. Automatbane på bro i dagen på hele strekningen mellom Fornebu og Lysaker. 2. Sammendrag Denne utredningen er en videreføring av arbeidet med Bane til Fornebu. Hovedmålet har vært å finne frem til en regional løsning som er innenfor rammene av fylkestingets vedtak av 19.06.2002,

Detaljer

K2012 Ruters strategiplan 2012-2060

K2012 Ruters strategiplan 2012-2060 K2012 Ruters strategiplan 2012-2060 Hanne Bertnes Norli, Strategidirektør 17.11.2011 Bestillingen 1. Hvordan skal Oslo og Akershusregionen utvide T-bane og trikkenettet? 2. På hvilken måte skal de prioriterte

Detaljer

Buskerudbysamarbeidets oppgaver

Buskerudbysamarbeidets oppgaver Arbeidet med lokalt / regionalt forslag til BBP2 Innledning v/ leder adm. styringsgruppe Runar Hannevold 1. Hva er levert av resultater? 2. Buskerudbypakker i flere stadier 3. Statlig prosess, lokal/regional

Detaljer

NSB møter fremtidens transportbehov. NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan

NSB møter fremtidens transportbehov. NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan NSB møter fremtidens transportbehov NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan NSB-konsernet 2012 NSBkonsernet NSB AS Nettbuss AS CargoNet AS Rom Eiendom AS Mantena AS* Støttefunksjoner Persontogvirksomhet

Detaljer

Bypakke Nord-Jæren. Presentasjon 3. april 2014

Bypakke Nord-Jæren. Presentasjon 3. april 2014 Bypakke Nord-Jæren Presentasjon 3. april 2014 Bypakke Nord-Jæren Skal bidra til å imøtekomme regionale og nasjonale mål: Regionalplan for Jæren Belønningsordningen Framtidig bymiljøavtale Klimaforlik Nasjonal

Detaljer

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben 1 NTP 2014-2023: Bymiljøavtaler Mål i NTP 2014-2023 og Klimameldingen

Detaljer

Nasjonal transportplan : Bysatsing gjennom byvekstavtaler. Bjørne Grimsrud. Formannskapet i Kongsberg kommune

Nasjonal transportplan : Bysatsing gjennom byvekstavtaler. Bjørne Grimsrud. Formannskapet i Kongsberg kommune Nasjonal transportplan 2018-2029: Bysatsing gjennom byvekstavtaler Bjørne Grimsrud Formannskapet i Kongsberg kommune 18.10.2017 Strategiske mål 2030 Tilrettelegge for framtidens transportsystem Utvikle

Detaljer

Oftere, raskere og mer miljøvennlig

Oftere, raskere og mer miljøvennlig Oftere, raskere og mer miljøvennlig Undertittel Innspill fra NSB AS til Nasjonal Transportplan 2014-2023 Befolkningsveksten krever ekstraordinær satsing på jernbane Norge passerte fem millioner mennesker

Detaljer

Oslopakke 3-avtale for perioden 2017-2036

Oslopakke 3-avtale for perioden 2017-2036 Oslopakke 3-avtale for perioden 2017-2036 1. Innledning Partene har i dag inngått følgende Oslopakke 3-avtale for perioden 2017-36. Med mindre annet er bestemt eller endret i denne avtale, gjelder fortsatt

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel november 2016

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel november 2016 Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel 2017-2020 7. november 2016 Agenda 09.00 09.15 Velkommen ved Fylkesrådmann Tron Bamrud 09.15 09.45 Presentasjon av handlingsprogram for samferdsel

Detaljer

Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren

Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Notat Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og I. Styringsstruktur I. 1 Forutsetninger Finansieringen av en forsert utbygging av kollektivnettet, gang og sykkeltilbudet og utvalgte

Detaljer

Status Oslopakke 3 Hva skjer?

Status Oslopakke 3 Hva skjer? Status Oslopakke 3 Hva skjer? Olav Fosli fung. leder Oslopakke 3-sekretariatet 1. nov 2011 03.11.2011 1 Innhold Handlingsprogram 2012-15 Budsjett 2012 Status på tiltak Mål- og resultatstyring Utfordringer

Detaljer

Finansiering av spårvägar - hur gör man i Norge?

Finansiering av spårvägar - hur gör man i Norge? Finansiering av spårvägar - hur gör man i Norge? Bernt Nielsen Born40 Spårvagnsstäderna - Göteborg 16 mars 2011 Bernt Nielsen Bilder kommer från de tre städerna samt från författaren 1 Konsult 1967 1999

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Status i NTP-forslag frå transpoertetatene inntatt Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Status i NTP-forslag frå transpoertetatene inntatt Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Status i NTP-forslag frå transpoertetatene inntatt Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing

Detaljer

04.09.2014. Buskerudbypakke 2

04.09.2014. Buskerudbypakke 2 04.09.2014 Buskerudbypakke 2 Felles areal- og transportplan er vedtatt Fremlagt skisse er grunnlag for drøfting og forhandling med staten Buskerudbypakke 2 finansiering Statlige midler Bymiljøavtalemidler

Detaljer

KVU for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo - mandat for arbeidet

KVU for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo - mandat for arbeidet Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/456 14.08.2013 KVU for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo - mandat for arbeidet Vi viser til brev av 20. desember 2012 med prosjektplan for ovennevnte

Detaljer

Drammen kommune 17. april 2012

Drammen kommune 17. april 2012 Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Drammen kommune 17. april 2012 Hans Jan Håkonsen Avdelingsdirektør Statens vegvesen Region sør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger

Detaljer

Miljøløftet Tiltak og virkemidler

Miljøløftet Tiltak og virkemidler Miljøløftet Tiltak og virkemidler Adelheid Nes, sekretariatsleder. 07.11.2017 Innhold Kort om byvekstavtalen i Bergen Målsettinger og porteføljestyring Tiltak og virkemidler Måloppnåelse 07.11.2017 Kort

Detaljer

Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo Kortversjon FRA NAV TIL NETTVERK

Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo Kortversjon FRA NAV TIL NETTVERK Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo Kortversjon FRA NAV TIL NETTVERK Forord Dette er en kortversjon av konseptvalgutredningen for økt Den oppsummerer hvilke tiltak prosjektet

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Dobbeltspor til Stjørdal og elektrisk

Detaljer

Dialogmøter regionene samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd

Dialogmøter regionene samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Dialogmøter regionene samferdsel 2014 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Nasjonale signaler om samferdselens betydning for regional utvikling Attraktivitet, vekst og infrastruktur Fylkeskommunens mål og

Detaljer

BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1.

BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. Felles saksfremlegg om BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. REVIDERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 MED PRINSIPPER FOR BILTRAFIKKREDUSERENDE TILTAK. Forslag

Detaljer

Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2

Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2 Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2 Hensikten med saken er å gi en felles høringsuttalelse fra de 5 kommunene og Buskerud fylkeskommune til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke

Detaljer

Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 143 Offentligt. Oslopakke 3. Dansk Folketings transportutvalg. Oslo, 4. januar 2012 06.01.

Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 143 Offentligt. Oslopakke 3. Dansk Folketings transportutvalg. Oslo, 4. januar 2012 06.01. Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 143 Offentligt Oslopakke 3 Dansk Folketings transportutvalg Oslo, 4. januar 2012 06.01.2012 1 Innhold Kort om de tidligere Oslopakkene og utviklingen i Oslo/Akershus

Detaljer

Oslopakke 3 Politisk referansegruppe 13. mars 2012

Oslopakke 3 Politisk referansegruppe 13. mars 2012 Oslopakke 3 Politisk referansegruppe 13. mars 2012 Oslopakke 3 sekretariatet 13.03.2012 1 1 Dagsorden 1. Innledning 2. Status arbeid med HP 2013 2016 og revidering av Oslopakke 3 3. Fremdriftsplan 4. Eventuelt

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004).

St.prp. nr. 1 (2003 2004). St.prp. nr. 50 (2004 2005) Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 8. april 2005, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) 1 Innledning Samferdselsdepartementet legger i denne proposisjonen

Detaljer

T-bane buss og trikk i Oslo

T-bane buss og trikk i Oslo T-bane buss og trikk i Oslo Hvilken rollefordeling i fremtiden? Kollektivtransportforums årskonferanse 2015 Hanne Bertnes Norli, utviklingsdirektør Infrastruktur virkemiddel/ rammebetingelse Fra Kolsåsbanens

Detaljer

Effekter av hovedvegutbygging i Oslo og Bergen

Effekter av hovedvegutbygging i Oslo og Bergen Effekter av hovedvegutbygging i Oslo og Bergen - Trafikkutvikling, framkommelighet, transportmiddelfordeling og byspredning Jon Inge Lian Transportøkonomisk institutt (TØI) Transport i by, Oslo 20.9.2005

Detaljer

Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim. Samferdselsdepartementet 17. desember 2009

Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim. Samferdselsdepartementet 17. desember 2009 Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim Samferdselsdepartementet 17. desember 2009 27.01.2010 Steinkjer Kommune - tema/tittel 2 Hovedbudskap Sikre at det gjennomføres Konseptvalgutredning (KVU)

Detaljer

Oslo vokser! Visjoner for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Folkemøte DogA 26.04.2012 Hanne Bertnes Norli, Ruter As

Oslo vokser! Visjoner for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Folkemøte DogA 26.04.2012 Hanne Bertnes Norli, Ruter As Oslo vokser! Visjoner for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus Folkemøte DogA 26.04.2012 Hanne Bertnes Norli, Ruter As Ruters transporter Eies av Oslo kommune 60 % og Akershus fylkeskommune 40 % Takstsamarbeid

Detaljer

KVUer - transport- og bypolitikken. Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet 23.Januar 2012

KVUer - transport- og bypolitikken. Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet 23.Januar 2012 KVUer - transport- og bypolitikken Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet 23.Januar 2012 1. Nye politiske signaler med NTP 2010-2019 to delt politikk- by/land For byer legges vekt på: - helhetlig

Detaljer

Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010.

Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010. Dato: 29. mai 2009 Byrådssak 263/09 Byrådet Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010. MASR SARK-510-200700511-46 Hva saken gjelder: St.meld. nr. 16 (2008-2009)

Detaljer

Bymiljøetaten Oslo kommune NTP 2014-2023 FB ATP SNADNES 16.APRIL 2013 HELGE JENSEN, STRATEGI OG PLAN

Bymiljøetaten Oslo kommune NTP 2014-2023 FB ATP SNADNES 16.APRIL 2013 HELGE JENSEN, STRATEGI OG PLAN Bymiljøetaten Oslo kommune NTP 2014-2023 FB ATP SNADNES 16.APRIL 2013 HELGE JENSEN, STRATEGI OG PLAN Noen data fra Oslo Kollektivtransporten i millioner reisende 2010 2013 2020 2025 Trikk 45 51 66 77 Totalt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG skedsmokommune

SAKSFRAMLEGG skedsmokommune I SAKSFRAMLEGG skedsmokommune Saksmappe 2013/7844 Lgpenr. 89940/2013 Saksbehandler Arne Myhrvold Høringsutkast om strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo Saksgang Utval ssaksnr UtvalL Møtedato

Detaljer

Korridor 7 Trondheim - Bodø med armer til svenskegrensen

Korridor 7 Trondheim - Bodø med armer til svenskegrensen 117 Korridor 7 Trondheim - Bodø med armer til svenskegrensen E6 Trondheim Fauske med tilknytninger 1. Innledning Ruta omfatter E6 fra Trondheim til Fauske. Mellomriksvegene E14 mellom Stjørdalshalsen og

Detaljer

Ny E18 med bussvei og sykkeltrasé Tema i Regionalt planforum 8.3.2016

Ny E18 med bussvei og sykkeltrasé Tema i Regionalt planforum 8.3.2016 Ny E18 med bussvei og sykkeltrasé Tema i Regionalt planforum 8.3.2016 i 1962 E18 dagsorden har endret karakter Argumentene for ny E18 har utviklet seg fra et ensidig hensyn til bilen, til et helhetlig

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Tromsø.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Tromsø. Mandat for byutredning i Tromsø I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for å oppfylle

Detaljer

Transportanalyser en innføring i tema og erfaringer 12. april 2012. Erfaring fra Bybanen i Bergen

Transportanalyser en innføring i tema og erfaringer 12. april 2012. Erfaring fra Bybanen i Bergen Transportanalyser en innføring i tema og erfaringer 12. april 2012 Erfaring fra Bybanen i Bergen v/rune Herdlevær Fagsjef for transportplanlegging Etat for Plan og Geodata Bergen kommune kort om historikk

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Nedre Glomma.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Nedre Glomma. Mandat for byutredning i Nedre Glomma I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for

Detaljer

Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 29.10.2013

Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 29.10.2013 Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 Slik blir det å leve i Norge framover Utviklingstrekk og perspektiver Befolkning Flere mennesker, flere eldre og mest vekst i byene Økonomisk vekst

Detaljer

Strategi for utvikling av Gjøvikbanen

Strategi for utvikling av Gjøvikbanen Strategi for utvikling av Gjøvikbanen v/ Øyvind Rørslett Utviklingssjef Jernbaneverket Plan Øst 1 Dagens situasjon Fakta lengde 117,51 km enkeltspor 6,32 km dobbeltspor trafikk 10-12 godstog i døgnet fra

Detaljer

BRA-programmet. Bjørn Kåre Steinset. Statens vegvesen Region øst - Norge

BRA-programmet. Bjørn Kåre Steinset. Statens vegvesen Region øst - Norge BRA-programmet Bjørn Kåre Steinset Statens vegvesen Region øst - Norge Bedre transportinfrastruktur, som omfatter tilrettelegging av terminaler, omstignings- og knutepunkter gjennom universell utforming.

Detaljer

Nasjonal transportplan God byvekst og mobilitet

Nasjonal transportplan God byvekst og mobilitet Nasjonal transportplan 2018-2029 God byvekst og mobilitet Bjørne Grimsrud Statens vegvesen Vegdirektoratet Bypakkekonferanse Nedre Glomma 6. april 2017 Hovedpunkter i bysatsingen Regjeringen vil Videreføre

Detaljer

Mobilitetsprogram for delregionene- Hva er hensikten?

Mobilitetsprogram for delregionene- Hva er hensikten? Mobilitetsprogram for delregionene- Hva er hensikten? Plantreff 2016 Njål Nore, 19.01.2016 Dag 2 - program 09.00-10.40 Foredrag mobilitet -Mobilitetsprogram for delregionene Njål Nore AFK -Regional veileder

Detaljer

Gjennomgang av prosjekter Samferdselsplan HP 2015-2018. Nils-Erik Bogsrud, Vegavdeling Akershus

Gjennomgang av prosjekter Samferdselsplan HP 2015-2018. Nils-Erik Bogsrud, Vegavdeling Akershus Gjennomgang av prosjekter Samferdselsplan HP 2015-2018 Nils-Erik Bogsrud, Vegavdeling Akershus Situasjonen inn i 2015 Stor aktivitet - både offentlig og privat Presset byggherrekapasitet Etterslepet reduseres

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Bedre hurtigbåt Fosen Trondheim

Detaljer

Fornebubanen og sammenhenger i nettutviklingen. Adm. direktør r Bernt Reitan Jenssen, Ruter As 3.3.2010

Fornebubanen og sammenhenger i nettutviklingen. Adm. direktør r Bernt Reitan Jenssen, Ruter As 3.3.2010 Fornebubanen og sammenhenger i nettutviklingen Adm. direktør r Bernt Reitan Jenssen, Ruter As 3.3.2010 Kollektivtrafikken øker og tar markedsandeler 45 40 36 37 41 42 Andel (%) av motorisert trafikk 35

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i offentlige tiltak til kollektivtrafikk Oslopakke 2

Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i offentlige tiltak til kollektivtrafikk Oslopakke 2 Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i offentlige tiltak til kollektivtrafikk Oslopakke 2 Dokument nr. 3:8 (2005 2006) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

1 Reduserte kjøretid/forbedret framkommelighet for kollektivtrafikken. 1.1 Beskrivelse av tiltaket. 1.2 Gjennomføring av tiltaket

1 Reduserte kjøretid/forbedret framkommelighet for kollektivtrafikken. 1.1 Beskrivelse av tiltaket. 1.2 Gjennomføring av tiltaket NOTAT Tiltak knyttet til kollektivtrafikk og øko-kjøring Tiltaksutredning i Osloregionen etter forskrift om lokal luftkvalitet Arne Stølan 11.6.2004 Innhold 1 Reduserte kjøretid/forbedret framkommelighet

Detaljer

M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning. Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS

M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning. Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS 1 M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS 2 Alle ønsker at denne utviklingen fortsetter Uten nye tiltak får vi 240 millioner

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2018 2029. Høringsuttalelse behandlet i Vestregionens rådmannsgruppe 28.4.

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2018 2029. Høringsuttalelse behandlet i Vestregionens rådmannsgruppe 28.4. Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2018 2029 Høringsuttalelse behandlet i Vestregionens rådmannsgruppe 28.4. 2016 Vestregionen er et strategisk samarbeid som omfatter kommunene Asker,

Detaljer

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8582-1 Saksbehandler Arild Richard Syvertsen Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 27.06.2017 Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Grenland.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Grenland. Mandat for byutredning i Grenland I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for å

Detaljer

Bymiljøavtale for Kristiansandsregionen Informasjon til NTN 9. juni 2015

Bymiljøavtale for Kristiansandsregionen Informasjon til NTN 9. juni 2015 Bymiljøavtale for Kristiansandsregionen Informasjon til NTN 9. juni 2015 Egil Strømme Vest-Agder fylkeskommune Bymiljøavtale Foreløpig informasjon Foreløpig informasjon: Hva har det vært arbeidet med.

Detaljer

Kollektivstrategi for Hordaland. Fagseminar 14. februar 2013

Kollektivstrategi for Hordaland. Fagseminar 14. februar 2013 Kollektivstrategi for Hordaland Fagseminar 14. februar 2013 Kollektivstrategi for Hordaland Henry Gaarde Adm. direktør i Brakar fra mars 2010 Arbeidet med samferdsel siden 1975 Tidligere arbeidsgivere:

Detaljer

Saksframlegg. BELØNNINGSORDNING FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK Arkivsaksnr.: 05/00495 Saksbehandler: Tore Langmyhr

Saksframlegg. BELØNNINGSORDNING FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK Arkivsaksnr.: 05/00495 Saksbehandler: Tore Langmyhr Saksframlegg BELØNNINGSORDNING FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK Arkivsaksnr.: 05/00495 Saksbehandler: Tore Langmyhr Forslag til vedtak: 1) Trondheim kommune prioriterer følgende områder for

Detaljer

Ruters metode. Linje- og ruteplanlegging et område med stort potensial for utvikling? Hanne Bertnes Norli, utviklingsdirektør

Ruters metode. Linje- og ruteplanlegging et område med stort potensial for utvikling? Hanne Bertnes Norli, utviklingsdirektør Ruters metode Linje- og ruteplanlegging et område med stort potensial for utvikling? Hanne Bertnes Norli, utviklingsdirektør Markedssuksess er utgangspunktet og målet Marked Markedsmål Driftsopplegg Infrastruktur

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 13.03.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 211 Møtedato: 13.03.2017 Tid: 13:00 1 Saksliste Saksnr PS 2/17

Detaljer

Jernbane i Nasjonal transportplan 2014-2023. Spekters samferdselskonferanse 25. april 2013 Michael Bors, Direktør Leverandør & Marked

Jernbane i Nasjonal transportplan 2014-2023. Spekters samferdselskonferanse 25. april 2013 Michael Bors, Direktør Leverandør & Marked Jernbane i Nasjonal transportplan 2014-2023 Spekters samferdselskonferanse 25. april 2013 Michael Bors, Direktør Leverandør & Marked Hovedtrekk i NTP 2014-23 Mye penger Totale ramme øker over 50% 508 milliarder

Detaljer

Buskerudbyen - jernbanens rolle. Jernbanedirektør Elisabeth Enger Kongsberg, 12.10.2009

Buskerudbyen - jernbanens rolle. Jernbanedirektør Elisabeth Enger Kongsberg, 12.10.2009 Buskerudbyen - jernbanens rolle Jernbanedirektør Elisabeth Enger Kongsberg, 12.10.2009 Jernbaneverkets strategi 2010-2013 Tilstrekkelig plangrunnlag Strekningsvise utviklingsplaner revidert IC-strategi

Detaljer

Saksprotokoll. Behandling: Representanten Ida Kristine Teien (Sp) fremmet slikt forslag til endring av nest siste setning i første kulepunkt:

Saksprotokoll. Behandling: Representanten Ida Kristine Teien (Sp) fremmet slikt forslag til endring av nest siste setning i første kulepunkt: Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 11., 12. og 13.04.2011 Sak: 15/11 Resultat: Vedtatt m/tillegg/endring Arkivsak: 10/1074 Tittel: SAKSPROTOKOLL: FORSLAG TIL REVIDERT ØSTLANDSPAKKE - INNSPILL

Detaljer

Fornebubanen. Fra Fornebu til Majorstuen. Øystein Otto Grov, Fagsjef metro og trikk, Ruter As Prosjektleder reguleringsplan Fornebubanen

Fornebubanen. Fra Fornebu til Majorstuen. Øystein Otto Grov, Fagsjef metro og trikk, Ruter As Prosjektleder reguleringsplan Fornebubanen Fornebubanen Fra Fornebu til Majorstuen Øystein Otto Grov, Fagsjef metro og trikk, Ruter As Prosjektleder reguleringsplan Fornebubanen Fornebubanen Bakgrunn 1919: Første kjente forslag om bane til Fornebu

Detaljer

Bergensprogrammet hvordan var det mulig? Edel Eikeseth Leder for Bergensprogrammets styringsgruppe gjennom 10 år

Bergensprogrammet hvordan var det mulig? Edel Eikeseth Leder for Bergensprogrammets styringsgruppe gjennom 10 år Bergensprogrammet hvordan var det mulig? Edel Eikeseth Leder for Bergensprogrammets styringsgruppe gjennom 10 år Starten Hva er Bergensprogrammet? Svare på bysamfunnets miljø- og transportutfordringer

Detaljer

Balanse over og under bakken kollektivtrafikk i samspill med sykkel og gange. Bernt Reitan Jenssen, Ruter

Balanse over og under bakken kollektivtrafikk i samspill med sykkel og gange. Bernt Reitan Jenssen, Ruter Balanse over og under bakken kollektivtrafikk i samspill med sykkel og gange 1 Bernt Reitan Jenssen, Ruter Hovedfokus har vært å svare på spørsmålet: Hva skal til for at kollektivtransporten, sammen med

Detaljer

Byområdene i NTP

Byområdene i NTP Byområdene i NTP 2018-2029 KS Lanseringsseminar 11. mars 2016 Hans Silborn, Statens vegvesen 1 Økonomiske rammer 12 år Milliarder kroner Lav NTP 2014-23 Basis Middels Høy 574 664 716 860 932 Prioriterte

Detaljer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Konseptvalgutredning KVU Trondheim- Steinkjer Konseptvalgutredning gjennomført i 2010-2012 for transportløsning veg/bane Trondheim Steinkjer

Detaljer