FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE INNSTILLING:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORMANNSKAP 05.04.11 KOMMUNESTYRE 28.04.11 INNSTILLING:"

Transkript

1 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Venke Strat Thorsen Dato: SAKSFRAMLEGG Unntatt offentlighet: Referanse Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Saknr. Tittel: 14/11 Låneopptak i Husbanken Rådmannens forslag til INNSTILLING: Leka kommune søker Husbanken om Startlån til videreformidling på kr ,- Rådmannen delegeres myndighet til videreformidling av startlån. LEKA KOMMUNE Anne Støckert Hagen Rådmann Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

2 Vedlagte dokumenter: Andre dokumenter ikke vedlagt: Rapport God praksis med startlån Hjemmel for vedtak: Boligsosial handlingsplan for Leka kommune, k-sak 34/08 Saksopplysninger: Leka kommune tok opp et startlån til videreformidling på kr ,- høsten Det har vært jevn søknadsstrøm på dette lånet og lånerammen som ble tatt opp er nå oppbrukt. Det viser seg at det største behovet er blant de som trenger penger til utbedring av boligene sine samt førstegangsetablerere. Det er heller ikke store lånesummer det er snakk om, men mer for å gjøre noen tilpasninger slik at boligen fortsatt kan være beboelig eller lån til egenkapital i forhold til andre banker. Det vises også etter hvert at eldre som gjerne vil fortsette å bo hjemme ønsker å søke om startlån for å gjøre noen små tilpasninger slik at de fortsatt kan bo i egen bolig. Dette behovet blir sannsynligvis ikke mindre med årene og kan være en god løsning i forhold til kommunens behov for eldreboliger. For Leka kommune kan det derfor være gunstig å ta opp startlån til videreformidling. Kommunen har pr i dag få eller ingen ledige boliger hverken på det kommunale eller private markedet. Ved god annonsering av muligheten for startlån kan det føre til at flere ser muligheten til å utbedre eksisterende bolig eller bygge nytt hus i kommunen. Spesielt muligheten for å låne til egenkapital i forhold til andre banker, vil være et godt virkemiddel for unge i etableringsfasen. Litt om startlån Startlån er et virkemiddel kommunene har for å hjelpe økonomisk vanskeligstilte. Dette er et sentralt boligpolitisk virkemiddel. Ordningen finansieres av Husbanken, men forvaltes av kommunene. Startlånet har en sosial profil og målsettingen er å hjelpe grupper med svak økonomi som har problemer med å skaffe privat finansiering til egen bolig. Aktuelle målgrupper er unge førstegangsetablerere, barnefamilier, enslige forsørgere, personer med funksjonsnedsettelser og etniske minoriteter. Samtidig åpner de fleste kommunene for at andre personer med midlertidige eller varige økonomiske utfordringer kan søke om startlån, for eksempel på grunn av samlivsbrudd til å skaffe seg bolig, utbedre boligen de bor i eller trenger hjelp for å beholde boligen. Startlån kan bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger. Startlån skal fortrinnsvis gis til personer som ikke får lån fra private banker eller som for eksempel unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger og personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag. Startlån skal bidra til at grupper som har problemer med å få dekket behovet for egenkapital i det ordinære kredittmarkedet, eller som har behov for rimelige lånevilkår, skal kunne skaffe seg en bolig som er nøktern, egnet og rimelig i forhold til antall beboere og lokalt prisnivå. Startlån kan gis i forbindelse med: oppføring av nye eneboliger, leiligheter kjøp av brukte boliger utbedring av boliger refinansiering av dyre boliglån i private finansieringsinstitusjoner Startlån skal gå til rimelige og nøkterne boliger. Med dette menes boliger med husbankstandard, areal- og kostnadsmessig. Det er ikke noe krav om at boligen skal være husbankfinansiert. Startlån til utbedring kan gis som toppfinansiering i de tilfeller husstander er blitt innvilget utbedringslån ved boligetablering fra husbanken. I helt spesielle tilfeller der utbedringsarbeidet gjøres i sammenheng med kjøp av eldre bolig, kan det også gis Startlån. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

3 Det stilles ingen krav til boligens alder, men boligen må være i bruk som helårsbolig Det settes ingen maksimumsgrense på startlån. Hver lånetaker skal vurderes individuelt. Startlånet bør minimum være på kr ,-. Normalt bør lånet utgjøre mellom 30 og 80 % av lånegrunnlaget. Vanskeligstilte grupper med svak økonomi kan få fullfinansiering ved kjøp/oppføring av bolig gjennom startlån og boligtilskudd. Tildeling av startlån bør behandles fortløpende. Søknadsskjema kan fås ved henvendelse til kommunens ekspedisjon. Rådmannen bør delegeres myndighet til å kunne tildele startlånet. Klagefristen er 3 uker fra underretning om vedtaket er kommet fram. Eventuelle klager behandles av formannskapet. Startlån gir isolert sett få ekstra kostnader for kommunene. Selve startlånet kommer fra et lån som kommunen har tatt opp hos Husbanken. Riktignok betaler kommunen renter for lånet fra det tidspunktet pengene blir overført fra Husbanken, men siden kommunen har mulighet til sette pengene på bankkonto med høy avkastning, blir eventuell rentedifferanse liten hvis kommunen har en aktiv holdning til dette. I gitte situasjoner kan kommunen til og med tjene penger på dette. Selv om saksbehandlingen av søknader om startlån binder opp ressurser i kommunen, har kommunen mulighet til å ta et påslag i rentesatsen fra Husbanken på inntil 0,25 prosentpoeng. Dette påslaget skal dekke administrasjonen av ordningen. Hvor mye påslaget utgjør for kommunen avhenger imidlertid både av lånets størrelse, rentenivå, avdragsfrihet og løpetid. Det er ikke satt noen begrensning på kommunenes låneopptak til startlån hos Husbanken. De fleste kommunene avklarer sitt låneopptak i forbindelse med kommunens budsjettarbeid, men det er enkelte som har tatt låneopptaket ut av det ordinære budsjettarbeidet, og isteden fremmer egen vedtakssak for kommunestyret. Når beslutning er fattet av kommunestyret sendes henvendelsen om låneopptak til Husbanken som overfører omsøkt beløp til den enkelte kommune. Midlene blir utbetalt til kommunene når Husbanken har mottatt låneavtale undertegnet av ordfører dokumentasjon på at kommunestyret har fattet vedtak om låneopptaket eventuell dokumentasjon på at det foreligger godkjenning av låneopptaket fra Fylkesmannen Selv om kommunene primært ber om lån fra Husbanken i forbindelse med kommunens årlige budsjettvedtak, har Husbanken lagt til rette for at kommunene kan ta opp nye lån utover i året. En del kommuner benytter seg av denne muligheten. Det er også mulig for kommunene å få utbetalt lånet i inntil 4 terminer i året. Årsaken til å benytte terminer er at man sikrer et bedre samsvar mellom det kommunen til en hver tid har innvilget av startlån og hva kommunen har lånt hos Husbanken. Bruk av terminer gir også bedre mulighet å redusere låneopptaket underveis hvis behovet for startlån er lavere enn forventet. Isolert sett sparer dermed kommunen penger ved bruk av terminer, siden renten til Husbanken løper fra dag 1, uavhengig av om de er gitt videre i startlån eller ikke. Slik sett har også kommunene en viss renterisiko i forhold til differansen mellom innlåns- og utlånsrenten siden denne varierer, og kommunene betaler flytende rente til Husbanken. Kommunene kan imidlertid plassere lånet fra Husbanken på en innskuddskonto med en avkastning som i gitte situasjoner kan være høyere enn lånerenten fra Husbanken. Det betyr at det å ta opp lånet hos Husbanken samlet i begynnelsen av året likevel kan være økonomisk lønnsomt for kommunen. Tap på startlån og tapsfond Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

4 For å stimulere kommunene til boligsosial aktivitet og til bruk av startlån har kommunene anledning til å avsette deler av det statlig boligtilskuddet til et eget tapsfond. Kommunene kunne med utgangspunkt i Ny forskrift for tapsfondsavsetning fra 2003 avsette inntil 20 prosent av boligtilskuddet til å dekke eventuelle tap på videreutlån. Selv om muligheten til å sette av boligtilskuddsmidler til tapsfond ble stilt i bero av Husbanken i 2005 kan kommuner med små tapsfond fortsatt søke om å sette av midler til fondet. I 2008 har 49 kommuner avsatt ytterligere midler til sitt tapsfond. Ikke justert for inflasjon. Det er grunn til å tro at midlene er statlig boligtilskudd fra Husbanken, men vi kan ikke se bort fra at avsettingen også kan være andre midler. Blant annet skal kommunen tilbakeføre midler hvis et bokført tap i etterkant viser seg å bli mindre enn forventet. Tapsfondet skal redusere kommunens risiko ved å gi lån. I tillegg til å dekke tap fra startlån kan kommunen også benytte tapsfondet til å dekke tap på etableringslån som ble finansiert etter , forutsatt at kommunene ikke har refinansiert husbanklånet. En del av tapene som er rapportert i Husbankens tapsregister er dermed ikke knyttet til ordningen med startlån. Kommunen har tapsrisikoen for de første 25 prosent av restgjelden på tapstidspunktet, mens Staten har tapsrisikoen for de siste 75 prosent. Det vil si at kommunen i praksis dekker den normale risikoen for tap, mens statens ansvar er i forhold til katastroferisiko. Den reelle tapsrisikoen for kommuner er dermed liten. Bakgrunnen for dette er at det er boligtilskuddsmidler fra Husbanken som avsettes til tapsfond. Selv om de første 25 prosent av risikoen knyttet til startlån formelt dekkes av kommunen med tapsfondet, er fondet bygd opp av statlige midler. Dermed sitter kommunene reelt sett igjen med en svært liten risiko. Man kan riktignok tenke seg en mulighet for at kommunens tap blir større enn det som er avsatt i tapsfondet, men kommunen kan da søke Husbanken om at ubrukte midler forbeholdt boligtilskuddet settes av til tapsfondet. Hvis Husbanken vil nekte å innfri en slik søknad må kommunen riktignok selv bære tapet hvis de velger å realisere det på det tidspunktet. Kommunen kan imidlertid i en slik situasjon utsette registreringen av tapet til kommunen igjen har fått mulighet til å sette av boligtilskudd til tapsfondet. Hva som er et reelt tap er også en viktig problemstilling. Det er kun ved konkurs og dødsbo at det reelle tapet blir synlig ved et tvangssalg, siden kommunen ellers kan følge opp et krav i 10 år, med mindre kommunen har inngått en gjeldsordning med skyldner. Forslag til vedtak: Kommunen søker Husbanken om Startlån til videreformidling på kr ,- Rådmannen delegeres myndighet til videreformidling av startlån. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

5 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Anne Stöckert Hagen Dato: SAKSFRAMLEGG Unntatt offentlighet: Referanse Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP Kommunestyre Saknr: Tittel: 16/11 Skattekontoret Leka kommune Rådmannens forslag til Vedtak: Saken tas med inn i kystgruppen for drøfting av felles holdning til skattekontor i Ytre- Namdal. Fellesløsning vurderes som et alternativ. LEKA KOMMUNE Anne Støckert Hagen Rådmann Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

6 Vedlegg: Brev til berørte ordførere 14.mars 2011 Hjemmel for behandling: Delegasjonsreglement for Leka kommune II 1,4: Avgjøre saker som krever samordnet behandling for flere sektorer, og som ikke er av så prinsipiell betydning at det nødvendiggjør kommunestyrets behandling. Saksopplysninger: Det er et faktum at Skattedirektøren er gitt fullmakt til å legge ned små skattekontor. Det er sterke signaler på at kontorer under fem ansatte vil bli lagt ned og flyttet til nærmeste kontor med over fire ansatte. Norsk Tjenestemannslag (NTL) mener dog at enkelte kontor kan ha mulighet til å skånes dersom det finnes gode grunder. Nærøy utreder for tiden muligheten for samordning av skattekontor og skatteinnkrever for å oppnå et kontor med flere enn 4 ansatte. Viknas skattekontor er tidligere samordnet med Nærøy. Vurderinger: Lekas skattekontor med sin ene ansatte vil ligge dårlig an. Vi ser imidlertid at kontoret er godt besøkt. Innbyggernes snitt alder tilsier at bruk av internett i skatt og ligningsspørsmål ikke vil være en god løsning. Vi har også stor andel private næringsdrivende i primærnæring. Denne gruppen har hyppigere behov for assistanse som best besvares gjennom direkte dialog med skattekontoret. Kommunen og skatteoppkrever har god nytte av å ha kompetansen i samme bygg. Terskel for utfyllende opplysninger gjør saksbehandling i kommunen enklere og mindre tidkrevende. Skattekontorets ansatte er også superbruker i Skatt Midt. Hun veilere pr. tlf og føler selv hun er en del av Skatt Midts arbeidsfellesskap. Rådmannen mener Lekas skattekontor til nå har vært et godt eksempel på hvordan et samarbeid kan fungere til alles beste. Dersom kontorplasseringen flyttes vil arbeidsoppgavene allikevel ikke endres. Det er kun reiseveien for den tilsatte samt reiseveien for kommunens innbyggere som endres. Tilråing: Rådmannens tilråing er at Leka skattekontor opprettholdes så lenge det er mulig å rekruttere rett kompetanse. Alternativt kan Leka skattekontor bli en del av Nærøy skattekontor, men med utekontor på Leka. Reisevirksomhet og kontordager, til den ansatte på Leka, forutsettes opprettholdt som i dag. Forslag til vedtak: Saken tas med inn i kystgruppen for drøfting av felles holdning til skattekontor i Ytre-Namdal. Fellesløsning vurderes som et alternativ. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

7 LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: FORMANNSKAP Sak nr. Tittel: 17/11 Oppnevning av 17.mai komité på Leka Følgende oppnevnes til 17.mai-komité: Turid og Arve Haug Ole Kristian Holand Beathe Mårvik Solfrid og Ole Solsem Laila og Håvard Nymo Ludmila og Thor Erling Knædal Bjørg og Arne Lund Siv Aune Ågot og Arve Antonsen Votering: Forslag enstemmig vedtatt VEDTAK: Følgende oppnevnes til 17.mai-komité: Turid og Arve Haug Ole Kristian Holand Beathe Mårvik Solfrid og Ole Solsem Laila og Håvard Nymo Ludmila og Thor Erling Knædal Bjørg og Arne Lund Siv Aune Ågot og Arve Antonsen Leka, Utskrift sendt: Oppnevnte komitémedlemmer Revisjon Beathe Mårvik f.sk.sekr. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

8 LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: Kommunestyret Saknr Tittel: 18/11 Endring av møtedato Votering: Forslag: Kommunestyrets møte flyttes til VEDTAK: Kommunestyrets møte flyttes til Leka, Utskrift sendt: Kommunestyrets medlemmer Saksbehandlere Beathe Mårvik f.sk.sekr. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

9 Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr.

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten Til: BSBO Stab v/ Trond Stigen Kopi til: Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l Fagnotat Saksnr.: 201200950-20 Emnekode: ESARK-1522 Saksbeh:

Detaljer

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1 FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i K-styre 11.02.2010 K-008/10 Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

tildeling av startlån - retningslinjer 1

tildeling av startlån - retningslinjer 1 1 FAUSKE KOMMUNE sektor drift/teknisk TILDELING AV STARTLÅN - RETNINGSLINJER Ansvaret for saksbehandling og tildeling av de statlige låne- og tilskuddsordningene (Husbankmidlene) er tillagt seksjon bygg/eiendom

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 Arkivsaksnr. i Formannskapssalen

Detaljer

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt HB 7.C.17 Veileder for saksbehandling av startlån i kommunene Alle skal bo godt og trygt 2 Innhold SIDE Innledning 3 1. Generelt om startlån 1.1 Formål 4 1.2. Hvem kan få startlån 4 1.3 Hva gis det startlån

Detaljer

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE RANDABERG KOMMUNE SUPPLEMENT TIL HUSBANKENS REGLER FOR TILDELING AV STARTLÅN VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19. MARS 2015 RETNINGSLINJER STARTLÅN Inngangsmulighet på boligmarkedet Randaberg kommune Randaberg

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus 355 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport nr 355-2003 Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Emneord:

Detaljer

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 Vedtatt av kommunestyret 02.11.2006 Revidert forslag vedtatt av kommunestyret 11.09.2008 INNHOLD 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1

Detaljer

Rutiner/Retningslinjer

Rutiner/Retningslinjer Rutiner/Retningslinjer Vedtatt: Kommunestyret, sak 108/13-25.09.13 Sist revidert: Enhetsleder 10.12.14 i hht delegasjon gitt av byråd for helse og omsorg Angående: Reviderte retningslinjer for startlån

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger

Husbankens låne- og tilskuddsordninger Husbankens låne- og tilskuddsordninger Retningslinjer for Stange kommune Vedtatt av kommunestyret 17. september 2014 åpenhet trygghet mangfold Retningslinjer for tildeling av startlån og tilskudd i Stange

Detaljer

BARN OG FAMILIE. Bolig- og boforhold i Norge

BARN OG FAMILIE. Bolig- og boforhold i Norge BARN OG FAMILIE Bolig- og boforhold i Norge Bolig- og boforhold i Norge BARN OG FAMILIE BARN OG FAMILIE Bolig- og boforhold i Norge Av Farahnaz Rastegar i samarbeid med Vox Norsk boligpolitikk 2 Eie bolig

Detaljer

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

Boligtilskudd til etablering og tilpasning av boliger

Boligtilskudd til etablering og tilpasning av boliger Rolf Barlindhaug Boligtilskudd til etablering og tilpasning av boliger Forvaltningsmodell, målområder og fordelingsnøkler 362 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 362 Rolf Barlindhaug Boligtilskudd til

Detaljer

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån.

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. RANDABERG KOMMUNE RETNINGSLINJER STARTLÅN REV. KST 20.06.2013 RETNINGSLINJER STARTLÅN Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. Randaberg kommune Biletet på forsida er frå bustadfeltet Sentrum

Detaljer

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD 1 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 1.1 Tidligere vedtak... 3 1.2 Arbeidsgruppas sammensetning og mandat... 3 2 BOLIGSOSIALE VIRKEMIDLER... 4 2.1 Kommunens egne eiendommer... 4 2.2 Kommunens leide boliger... 5 2.3

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2013 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 4/13 Eiendomsskattevedtekter Flesberg kommune Jon Olav Berget

Detaljer

Bolig. 1) Jf. lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 6-1.

Bolig. 1) Jf. lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 6-1. Hjelp til bolig Bolig t I dette heftet vil du finne informasjon om ulike ordninger som kan hjelpe deg med å ivareta dine interesser på boligmarkedet. Det er kommunen som har ansvaret for å bistå den enkelte

Detaljer

Samarbeidsprosjekt. Samarbeidsprosjekt mellom. mellom Husbanken og. Husbanken og Bergen kommune. Bergen kommune. Prosjektrapport, 2011-2013

Samarbeidsprosjekt. Samarbeidsprosjekt mellom. mellom Husbanken og. Husbanken og Bergen kommune. Bergen kommune. Prosjektrapport, 2011-2013 Samarbeidsprosjekt Samarbeidsprosjekt mellom mellom Husbanken og Husbanken og Bergen kommune Bergen kommune Fra Fra Leie Leie til til Eie Eie Prosjektrapport, 2011-2013 Prosjektrapport, 2011-2013 BYRÅDSAVDELING

Detaljer

«Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering»

«Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering» «Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering» Monica Ketelsen Husbanken Region vest 1 Regjeringens visjon for boligpolitikken er visjonen for boligpolitikken. Husbanken skal supplere

Detaljer

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014 22.10.2012 TJ/IK Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014 NBBLs vurderinger av aktuelle poster for boligsektoren Regjeringens forslag til boligbudsjett for 2014 er preget av små justeringer i forhold

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Innledning... 2 3. Hva har skjedd siden forrige boligsosiale handlingsplan?...

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD Innhold 1. Innledning...4 2. En analyse av boligsituasjonen i Bydel Grorud...4 2.1 Befolkningen i Bydel Grorud...4 2.2 Hvem av innbyggerne er vanskeligstilte på boligmarkedet?...5

Detaljer

Livsopphold ved startlån En evaluering av SIFOs referansebudsjett i vurdering av Startlån

Livsopphold ved startlån En evaluering av SIFOs referansebudsjett i vurdering av Startlån Oppdragsrapport nr. 1-2012 Elling Borgeraas og Ragnhild Brusdal Livsopphold ved startlån En evaluering av SIFOs referansebudsjett i vurdering av Startlån SIFO 2012 Oppdragsrapport nr. 1 2012 STATENS INSTITUTT

Detaljer