MOTORCYKELLARM MOTORSYKKELALARM MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN MOTORCYKELALARM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MOTORCYKELLARM MOTORSYKKELALARM MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN MOTORCYKELALARM"

Transkript

1 MOTORCYKELLARM 2-vägs, fjärrstyrt MOTORSYKKELALARM 2-veis, fjernstyrt MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN 2-suuntainen, kaukosäädettävässä MOTORCYKELALARM 2-vejs, fjernstyret Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Stenbukken 21, 9200 Aalborg SV. Tlf: Original manual 1

2 MOTORCYKELLARM INTRODUKTION Fjärrstyrt larmsystem med både rörelselarm och stöldskydd. Smarta funktioner gör larmet lättanvänt. Med inställbar känslighet i 8 nivåer. Larmsystemet kan ställas in för att stänga av motorn efter en kort stund om någon mot förmodan skulle köra iväg med motorcykeln/mopeden. Två fjärrkontroller medföljer, en 2-vägs med display och en 1-vägs. Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella säkerhetsrisker. Användaren uppmanas att läsa manualen före användning. SÄKERHETSINSTRUKTIONER Larmet bör monteras av en fackman. Biltema ansvarar inte för problem som uppstår p.g.a. felaktig installation. Larmenheten ska monteras på en skyddad plats med kontakten riktad neråt. Larmsändaren ska inte utsättas för vatten. Läs denna manual noga innan installation och användning av larmet. Batteriet i fjärrkontrollen behöver bytas då avståndet för att den ska fungerar minskar eller om displayen släcks. TEKNISKA DATA Larmenhet Spänning: V±3 V Statisk ström: <3,5 ma Arbetsfrekvens: ,92 MHz Siren Larmvolym: db Sändare Spänning: ,1 1,5 V (AAA batteri) FJÄRRKONTROLLENS FUNKTIONER Aktivera Tryck på [ Tryck på [ larmläge. ] en gång för att aktivera larmet. ] två gånger för att aktivera tyst Avaktivera Tryck på [ ] en gång för att avaktivera larmet. Tryck och håll [ ] intryckt för att starta/stänga av fjärrkontrollen. Tyst läge Tryck på [ ] en gång för att lokalisera motor- Panic Tryck på [ cykeln. BATTERIINDIKERING ] för att aktivera larmet i tyst läge. Fjärrkontrollen ger ett varningsljud då den startas om batterinivån är låg. Dessutom visas batteriladdningssymbolen i displayen. LARMFUNKTIONER Aktivera larmet Tryck på [ ] då motorn stängts av för att aktivera larmet. Tyst läge Tryck på [ ] två gånger (eller på [ ] en gång) för att aktivera larmet i tyst läge. Rörelselarm Skulle någon eller något röra motorcykeln/ mopeden när larmet är aktiverat piper sirenen, färdriktningsvisarna blinkar 3 gånger och motorn går inte att starta. Fjärrkontrollen piper 5 gånger och vibrerar. Symbolerna [ ] och [ ] blinkar på displayen. 2

3 Art Inställning av tid Tryck på [ ] + [ ] samtidigt i 2 s, fjärrkontrollen piper till och figuren blinkar. Tryck därefter [ ] för att välja inställning av timmar eller minuter. Tryck på [ ] för att göra inställningen. Skulle rörelselarmet lösa ut en gång till inom 15 sekunder ljuder sirenen i 15 sekunder, färdriktningsvisarna blinkar och motorn går inte att starta. Fjärrkontrollen piper 5 gånger och vibrerar. Symbolerna [ ] och [ ] blinkar på displayen. Är larmet i tyst läge låter inte sirenen. Parameterinställning Tid: Ställ in timme, minut. Nödlarm Om nyckeln vrids till ACC ON då larmet är aktiverat piper sirenen, färdriktningsvisarna blinkar och motorn går inte att starta. Tryck på [ ] för att stoppa larmet. Bekräfta och återgå: Tryck på [ ] + [ ] samtidigt för att spara inställningen åch återgå. Fjärkontrollen piper en gång. Indikering av antennräckvidd På displayen visas en symbol för antennräckvidd. När fjärrkontrollen inte kan ta emot signaler från systemet slocknar symbolen. Avaktivera och aktivera igen Avaktivera larmet genom att trycka på [ ]. Är där ingen som rör motorcykeln/mopeden eller motorn inte startas inom 30 s aktiveras larmet automatiskt igen. Tryck på [ ] två gånger för att stänga av larmet helt. Färdriktningsvisarna blinkar två gånger. Inställning av känsligheten för rörelselarmet Inställningen görs med larmet avaktiverat. Tryck och håll [ ] + [[ ] eller [ ] för att aktivera funktionen för inställning av känslighet. Tryck på [ ] eller [ ] för att ändra känslighetsnivå, 0-8. När en nivå valts piper sirenen en gång och färdriktningsvisarna blinkar en gång och en 1 visas i displayen för att visa att nivå 1 är vald. Sirenen piper två gånger, färdriktningsvisarna blinkar två gånger och en 2 visas i displayen för att visa att nivå 2 är vald osv upp till 8. När önskad nivå är vald, tryck [ ] för att be kräfta och återgå. Görs inget på 15 s återgår systemet automatiskt utan att ändra några inställningar. Lokalisering Tryck och håll [ ] + [ ] eller [ ] + [ ] (eller [ ]) för att lokalisera motorcykeln. Sirenen ljuder i 10 s och färdriktningsvisarna blinkar. Stöldlarm Tändningen är på. Tryck och håll [ ] eller [ ]. Sirenen kommer att ljuda och färdriktningsvisarna blinka. Motorn kommer att stanna efter 10 s. Tryck på [ ] för att stänga av funktionen. Varning vid Ej aktiverad Är motorn avstängd och larmet inte aktiveras inom 10 s kommer sirenen att ljuda 3 gånger och färdriktningsvisarna blinkar för att påminna om att larmet ska aktiveras. BACKUP-BATTERI Det levereras med ett backup-batteri som tar över om huvudmatningen skulle försvinna. LED-indikering Lysdioden på fjärrkontrollen blinkar varannan sekunder då larmet är aktiverat. Skulle rörelselarmet lösa ut blinkar lysdioden på fjärrkontrollen kontinuerligt. Indikering av motorcykelns batterinivå När knappen aktivera trycks in visas motorcykelns batterispänning på displayen och symbolen V blinkar. Annat ljud Tryck på valfri knapp på fjärrkontrollen. Skulle musik höras kommunicerar fjärrkontrollen med larmenheten. Vänta. 3

4 INSTALLATION Fuse Flameout wire Blue: option not used Installera larmenheten Montera larmenheten med kablarna nedåt enligt figuren. Installera sirenen Montera sirenen nedåt enligt figurer 1 och 2 nedan. 1 2 Installera lysdiod 1. Borra ett 8 mm hål i kåpan där den syns tydligt. 2. Sätt i den yttre packningen. 3. Sätt i den inre packningen med lysdioden i den yttre packningen och se till att det blir tätt. 4. Anslut pluggen till larmenheten. 3 EL-AVFALL Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2002/96/EG och 2006/66/EC). 4

5 MOTORSYKKELALARM INNLEDNING Fjernstyrt alarmsystem med både bevegelsesalarm og tyveribeskyttelse. Smarte funksjoner gjør alarmen lett å bruke. Med innstillbar følsomhet i 8 nivåer. Tyveribeskyttelsen gjør at motoren på motorsykkelen/mopeden ikke kan startes om alarmen er aktiv. To fjernkontroller medfølger, en 2-veis med display og en 1-veis, batteri-backup og monteringsdeler. Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om hvordan produktet brukes og om eventuelle sikkerhetsrisikoer. Brukeren oppfordres til å lese bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER Alarmen bør monteres av en fagperson. Biltema påtar seg ikke ansvar for problemer som måtte oppstå på grunn av feil installasjon. Alarmenheten skal monteres på et beskyttet sted med kontakten rettet nedover. Alarmsenderen skal ikke utsettes for vann. Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før du installerer alarmen og tar den i bruk. Batteriet i fjernkontrollen må skiftes når avstanden den fungerer på, reduseres, eller om displayet slukkes. TEKNISKE DATA Alarmenhet Spenning: V±3 V Statisk strøm: <3,5 ma Arbeidsfrekvens: ,92 MHz Sirene Alarmvolum: db Sender Spenning: ,1 1,5 V (AAA batteri) FJERNKONTROLLENS FUNKSJONER Aktivere Trykk på [ ] en gang for å aktivere alarmen. Trykk på [ ] to ganger for å aktivere stille alarmmodus. Deaktivere Trykk på [ ] en gang for å deaktivere alarmen. Trykk og hold [ ] inntrykt for å slå fjernkontrollen av/på. Stille modus Trykk på [ ] for å aktivere alarmen i stille modus. Panikk Trykk på [ ] en gang for å lokalisere motorsykkelen. BATTERIINDIKERING Fjernkontrollen gir en varsellyd når den startes om batterinivået er lavt. Dessuten vises batteriladingssymbolet i displayet. ALARMFUNKSJONER Aktivere alarmen Trykk på [ ] når motoren er slått av for å aktivere alarmen. Stille modus Trykk på [ ] to ganger (eller på [ ] en gang) for å aktivere alarmen i stille modus. Bevegelsesalarm Skulle noen eller noe bevege motorsykkelen/ mopeden når alarmen er aktivert, piper sirenen, retningsviserne blinker 3 ganger, og motoren kan ikke startes. Fjernkontrollen piper 5 ganger og vibrerer. Symbolene [ ] og [ ] blinker i displayet. 5

6 Art Stille inn tid Trykk på [ ] + [ ] samtidig i 2 sekunder, fjernkontrollen piper og figuren blinker. Trykk deretter [ ] for å velge innstilling av timer eller minutter. Trykk på [ ] for å foreta innstillingen. Skulle bevegelsesalarmen løse ut en gang til i løpet av 15 sekunder, lyder sirenen i 15 sekunder, retningsviserne blinker, og motoren kan ikke startes. Fjernkontrollen piper 5 ganger og vibrerer. Symbolene [ ] og [ ] blinker i displayet. Dersom alarmen er i stille modus, lyder ikke sirenen. Parameterinnstilling Tid: Still inn time, minutt Nødalarm Dersom nøkkelen vris til ACC ON når alarmen er aktivert, piper sirenen, retningsviserne blinker, og motoren kan ikke startes. Trykk på [ ] for å stoppe alarmen. Bekrefte og gå tilbake: Trykk på [ ] + [ ] samtidig for å lagre innstillingen og gå tilbake. Fjernkontrollen piper én gang. Indikering av antennerekkevidde I displayet vises et symbol for antennens rekkevidde. Når fjernkontrollen ikke kan motta signaler fra systemet, slukkes symbolet. Deaktivere og aktivere igjen Deaktiver alarmen ved å trykke på [ ]. Dersom ingen beveger motorsykkelen/mopeden eller motoren ikke startes i løpet av 30 sekunder, aktiveres alarmen automatisk igjen. Trykk på [ ] to ganger for å slå alarmen helt av. Retningsviserne blinker to ganger. Innstilling av følsomhet for bevegelsesalarm Innstillingen gjøres med alarmen deaktivert. Trykk og hold [ ] + [ ] eller [ ] for å aktivere funksjonen for innstilling av følsomhet. Trykk på [ ] eller [ ] for å endre følsomhetsnivå, 0-8. Når et nivå er valgt, piper sirenen én gang, retningsviserne blinker én gang, og et 1-tall vises i displayet for å vise at nivå 1 er valgt. Sirenen piper to ganger, retningsviserne blinker to ganger, og et 2-tall vises i displayet for å vise at nivå 2 er valgt osv. opp til 8. Når ønsket nivå er valgt, trykk [ ] for å bekrefte og gå tilbake. Dersom ingenting foretas på 15 sekunder, går systemet automatisk tilbake uten å endre noen innstillinger. Lokalisering Trykk og hold [ ] + [ ] eller [ ] + [ ] (eller [ ]) for å lokalisere motorsykkelen. Sirenen lyder i 10 sekunder og retningsviserne blinker. Tyverialarm Tenningen er på. Trykk og hold [ ] eller [ ]. Sirenen vil lyde, og retningsviserne blinke. Motoren vil stanse etter 10 sekunder. Trykk på [ ] for å slå av funksjonen. Varsling ved manglende aktivering Dersom motoren er slått av og alarmen ikke aktiveres i løpet av 10 sekunder, vil sirenen lyde 3 ganger og retningsviserne blinke for å minne om at alarmen skal aktiveres. BACKUP-BATTERI Det medfølger et backup-batteri som tar over om hovedstrømtilførsel skulle forsvinne. LED-indikering Lysdioden på fjernkontrollen blinker annethvert sekund når alarmen er aktivert. Skulle bevegelsesalarmen løse ut, blinker lysdioden på fjernkontrollen kontinuerlig. Indikering av motorsykkelens batterinivå Når knappen aktivere trykkes inn, vises motorsykkelens batterispenning i displayet, og symbolet V blinker. Annen lyd Trykk på valgfri knapp på fjernkontrollen. Dersom du hører musikk, kommuniserer fjernkontrollen med alarmenheten. Vent. 6

7 INSTALLASJON Fuse Flameout wire Blue: option not used Installere alarmenheten Monter alarmenheten med kablene nedover som vist i figur. Installere sirene Monter sirenen nedover i samsvar med figur 1 og 2 nedenfor. 1 2 Installere lysdiode 1. Bor et 8 mm hull i kåpen der er tydelig synlig. 2. Sett i den ytre pakningen. 3. Sett i den indre pakningen med lysdioden i den ytre pakningen, og se til at det blir tett. 4. Koble pluggen til alarmenheten. 3 EE-AVFALL Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2002/96/EF og 2006/66/EC). 7

8 MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN JOHDANTO Kaukosäädettävässä hälytysjärjestelmässä on liiketunnistin ja varkaudenesto. Fiksut toiminnot tekevät hälyttimen käyttämisestä helppoa. Herkkyys voidaan säätää 8 tasolle. Varkaudenesto estää moottoripyörän tai mopon moottoria käynnistymästä, kun se aktivoidaan. Mukana kaksi kaukosäädintä: yksi 2-suuntainen näytöllä varustettu ja yksi 1-suuntainen. Tässä käyttöohjeessa on tärkeitä tietoja tuotteen käyttämisestä ja mahdollisista vaaroista. Käyttäjiä kehotetaan lukemaan käyttöohje ennen käyttämistä. TURVAOHJEET Hälyttimen asentaminen on annettava ammattilaisen tehtäväksi. Biltema ei vastaa virheellisen asentamisen aiheuttamista ongelmista. Hälytysyksikkö asennetaan suojattuun paikkaan liitäntä suoraan alaspäin. Lähettimen hälytin ei saa altistua vedelle. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen hälyttimen asentamista ja käyttämistä. Kaukosäätimen paristo on vaihdettava, kun toimintaetäisyys lyhenee tai näyttö himmenee. TEKNISET TIEDOT Hälytinyksikkö Jännite: V±3 V Staattinen virta: <3,5 ma Toimintataajuus: ,92 MHz Sireeni Hälytysäänen voimakkuus: db Lähetin Jännite: ,1 1,5 V (AAAparisto) KAUKOSÄÄTIMEN TOIMINNOT Aktivoiminen Voit aktivoida hälyttimen painamalla [ ]. Voit ottaa käyttöön hiljaisen hälytyksen painamalla [ ] kaksi kertaa. Käytöstä poistaminen Voit poistaa hälyttimen käytöstä painamalla [ ]. Voit käynnistää tai sammuttaa kaukosäätimen pitämällä [ ] painettuna. Mykistäminen Voit aktivoida hälyttimen hiljaisessa tilassa painamalla [ ]. Paniikki Voit paikantaa moottoripyörän painamalla [ ]. PARISTOILMAISIN Kaukosäätimestä kuuluu sitä käynnistettäessä varoitusääni, jos paristo on tyhjenemässä. Lisäksi näyttöön tulee pariston symbolin. HÄLYTYSTOIMINNOT Hälyttimen aktivoiminen Voit aktivoida hälyttimen painamalla [ moottori on sammutettu. ], kun Mykistäminen Voit aktivoida hälyttimen hiljaisessa tilassa painamalla [ ] kaksi kertaa tai [ ] kerran. Liikehälytys Jos joku tai jokin koskettaa moottoripyörää tai mopoa, kun hälytys on aktivoitu, sireenistä kuuluu äänimerkki, suuntavilkut vilkkuvat 3 kertaa ja moottoria ei voi käynnistää. Tällöin kaukosäätimestä kuuluu 5 äänimerkkiä ja se värisee. Symbolit [ ] ja [ ] vilkkuvat näytössä. Jos liiketunnistin laukeaa uudelleen 15 sekunnin kuluessa, sireeni soi 15 sekunnin ajan, suuntavilkut vilkkuvat ja moottoria ei voi käynnistää. 8

9 Art Tällöin kaukosäätimestä kuuluu 5 äänimerkkiä ja se värisee. Symbolit [ ] ja [ ] vilkkuvat näytössä. Jos hälytin on mykistetty, sireenistä ei kuulu ääntä. äänimerkki ja kuva vilkkuu. Voit valita tuntien tai minuuttien asettamisen painamalla tämän jälkeen [ ] Voit asettaa ajan painamalla [ ]. Parametrien asettaminen Aika: Aseta tunti ja minuutti. Hälytys Jos virta-avain käännetään ACC ON -asentoon, kun hälytys on aktivoitu, sireeni soi, suuntavilkut vilkkuvat ja moottoria ei voi käynnistää. Voit lopettaa hälytyksen painamalla[ ]. Vahvistaminen ja palaaminen: Tallenna asetus pitämällä [ ] ja [ ] painettuna samanaikaisesti. Palaat alkuun. Kaukosäätimestä kuuluu äänimerkki. Poistaminen käytöstä ja aktivoiminen uudelleen Voit poistaa hälyttimen käytöstä painamalla [ ]. Jos moottoripyörään tai mopoon ei kosketa eikä moottoria käynnistetä 30 sekunnin kuluessa, hälytin aktivoituu automaattisesti uudelleen. Voit poistaa hälyttimen käytöstä painamalla [ ] kaksi kertaa. Tällöin suuntavilkut vilkkuvat kaksi kertaa. Antennin kantomatkan ilmaiseminen Antennin kantomatkan symboli näkyy näytössä. Jos kaukosäädin vastaanota signaaleita järjestelmästä, symboli poistuu näytöstä. Liiketunnistimen herkkyyden säätäminen Herkkyys säädetään, kun hälytin on poistettu käytöstä. Ota käyttöön herkkyyden säätäminen pitämällä [ ] ja [[ ] tai [ ] painettuna. Voit valita herkkyysvaihtoehdoksi 0-8 painamalla [ ] tai [ ]. Kun herkkyys on valittu, sireenistä kuuluu äänimerkki, suuntavilkut välähtävät ja näytössä näkyy 1 sen merkiksi, että on valittu herkkyystaso 1. Sireenistä kuuluu 2 äänimerkkiä, suuntavilkut välähtävät 2 kertaa ja näytössä näkyy 2 sen merkiksi, että on valittu herkkyystaso 2 ja niin edelleen aina herkkyystasolle 8 saakka. Kun olet valinnut haluamasi herkkyystason, vahvista painamalla [ ]. Jos tätä ei tehdä 15 sekunnin kuluessa, järjestelmä palaa automaattisesti alkuun eikä asetusta muuteta. Paikantaminen Voit paikantaa moottoripyörän pitämällä [ ] ja [ ] tai [ ] ja [ ] (tai [ ]) painettuna. Tällöin sireeni soi 10 sekunnin ajan ja suuntavilkut vilkkuvat. Varkaudenesto Sytytysvirtaa on kytketty. Pidä [ ] tai [ ]. painettuna. Tällöin sireeni soi ja suuntavilkut vilkkuvat. Moottori pysähtyy 10 sekunnin kuluttua. Voit poistaa toiminnon käytöstä painamalla [ ]. Varoitus, jos hälytintä ei oteta käyttöön Jos moottori sammuu ja hälytintä ei aktivoida 10 sekunnin kuluessa, sireenistä kuuluu 3 äänimerkkiä ja suuntavilkut vilkkuvat muistutuksena hälytyksen aktivoimisesta. VARA-AKKU Mukana toimitettava vara-akku syöttää virtaa, jos varsinainen virransyöttö ei toimi. LED-merkkivalo Kaukosäätimen merkkivalo vilkkuu joka toinen sekunti, kun hälytin on aktivoitu. Jos liiketunnistin laukeaa, kaukosäätimen merkkivalo vilkkuu jatkuvasti. Muu ääni Paina jotain kaukosäätimen painiketta. Jos kuuluu musiikkia, kaukosäädin on yhteydessä hälyttimeen. Odota. Ajan asettaminen Pidä [ ] ja [ ] painettuna samanaikaisesti 2 sekunnin ajan. Kaukosäätimestä kuuluu Moottoripyörän akun varaustason ilmaisu Kun tätä painiketta painetaan, moottoripyörän akun jännite ja V-symboli tulevat näyttöön. 9

10 ASENTAMINEN Fuse Flameout wire Blue: option not used Hälyttimen asentaminen Asenna hälytin kuvassa näkyvällä tavalla siten, että sen johdot osoittavat alaspäin. Sireenin asentaminen Asenna sireeni kuvissa 1 ja 2 näkyvällä tavalla siten, että se osoittaa alaspäin. 1 2 Merkkivalon asentaminen 1. Poraa 8 mm:n aukko paikkaan, jossa se näkyy selkeästi. 2. Kiinnitä ulompi tiiviste. 3. Kiinnitä merkkivalolla varustettu sisempi tiiviste ulompaan tiivisteeseen tiiviisti. 4. Yhdistä tulppa hälyttimeen. 3 ELEKTRONIIKKAJÄTE Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2002/96/EU ja 2006/66/EC mukaisesti). 10

11 MOTORCYKELLARM INTRODUKTION Fjernstyret alarmsystem med både bevægelsesalarm og tyverisikring. Smarte funktioner gør alarmen nem at anvende. Med indstillelig følsomhed med 8 niveauer. Tyverisikringen bevirker, at motoren på motorcyklen/knallerten ikke kan startes, hvis alarmen er aktiv. To fjernbetjeninger medfølger, en 2-vejs med display og en 1-vejs. Denne manual indeholder væsentlige informationer om produktets brug samt eventuelle sikkerhedsfarer. Brugeren opfordres til at læse vejledningen før brug. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Alarmen bør monteres af en fagmand. Biltema påtager sig intet ansvar for problemer, der opstår som følge af fejlagtig installation. Alarmenheden skal monteres på et beskyttet sted med kontakten rettet nedad. Alarmens sender må ikke udsættes for vand. Læs omhyggeligt manualen igennem, inden du begynder at installere og bruge alarmen. Batteriet i fjernbetjeningen skal udskiftes, når rækkevidden for dens funktion mindskes, eller hvis displayet slukkes. TEKNISKE SPECIFIKATIONER Alarmenhed Spænding: V±3 V Statisk strøm: <3,5 ma Arbejdsfrekvens: ,92 MHz Sirene Alarmstyrke: db Sender Spænding: ,1 1,5 V (AAA batteri) FJERNBETJENINGENS FUNKTIONER Aktivering Tryk på [ ] én gang for at aktivere alarmen. Tryk på [ ] to gange for at aktivere lydløs alarmindstilling. Deaktivering Tryk på [ ] én gang for at deaktivere alarmen. Tryk og hold ] inde for at tænde/slukke fjernbetjeningen. Lydløs position Tryk på [ ] for at aktivere alarmen i lydløs position. ] én gang for at lokalisere motor- Panic Tryk på [ cyklen. BATTERIINDIKATOR Fjernbetjeningen afgiver en advarselslyd, når den tændes, hvis batteriniveauet er lavt. Desuden vises batteriets ladesymbol på displayet. ALARMFUNKTIONER Aktiver alarmen Tryk på [ ], når motoren er slukket for at aktivere alarmen. Tyst läge Tryk på [ ] to gange (eller på [ ] én gang) for at aktivere alarmen i lydløs position. Bevægelsesalarm Hvis nogen eller noget rører motorcyklen/knallerten, når alarmen er aktiveret, lyder sirenen, blinklysene blinker 3 gange, og motoren kan ikke startes. Fjernbetjeningen giver lyd 5 gange og vibrerer. Symbolerne [ ] og [ ] blinker på displayet: 11

12 Art Indstilling af tid Tryk på [ ] og [ ] samtidigt i 2 sekunder, fjernbetjeningen giver lyd, og figuren blinker. Tryk på derefter på [ ] ffor at vælge indstilling af timer eller minutter. Tryk på [ ] for at foretage indstillingen. Hvis bevægelsesalarmen udløses én gang mere indenfor 15 sekunder, lyder sirenen i 15 sekunder, blinklysene blinker 3 gange, og motoren kan ikke startes. Fjernbetjeningen giver lyd 5 gange, og vibrerer. Symbolerne [ ] og [ ] blinker på displayet: Hvis alarmen er i lydløs position, lyder sirenen ikke. Parameterindstilling Tid: Indstil time, minut. Nødalarm Hvis nøglen drejes til ACC ON, når alarmen er aktiveret, lyder sirenen, blinklysene blinker 3 gange, og motoren kan ikke startes. Tryk på [ ] for at stoppe alarmen. Bekræft og vend tilbage. Tryk på [ ] og [ ] samtidigt for at gemme indstillingen og vende tilbage. Fjernbetjeningen giver lyd én gang. Indikering af antennens rækkevidde Der vises et symbol for antennens rækkevidde på displayet. Når fjernbetjeningen ikke kan modtage signaler fra systemet, slukkes symbolet. Deaktiver og aktiver igen Deaktiver alarmen ved at trykke på [ ]. Hvis ingen rører ved motorcyklen/knallerten, eller motoren ikke startes indenfor 30 sekunder, aktiveres alarmen automatisk igen. Tryk på [ ] to gange for at slukke alarmen helt. Afviserblinkene blinker to gange. Indstilling af følsomhed for bevægelsesalarmen Indstillingen foretages med alarmen aktiveret. Tryk og hold [ ] og [[ ] eller [ ] for at aktivere funktionen til indstilling af følsomhed. Tryk på [ ] eller [ ] for at ændre følsomhedsniveauet, 0-8. Når der er valgt et niveau, lyder sirenen én gang, og afviserblinket blinker én gang, og et 1-tal vises på displayet for at vise, at niveau 1 er valgt. Sirenen lyder to gange, afviserblinket blinker to gange, og et 2-tal vises på displayet for at vise, at niveau 2 er valgt, osv. op til 8. Når det ønskede niveau er valgt, trykkes [ ] for at bekræfte og gå tilbage. Foretager man sig intet i 15 sekunder, går systemet automatisk tilbage uden at ændre indstillinger. Lokalisering Tryk og hold [ ] og [ ] eller [ ] og [ ] (eller [ ]) for at lokalisere motorcyklen. Sirenen lyder i 10 sekunder, og afviserblinkene blinker. Tyverialarm Tændingen er slået til. Tryk og hold [ ] eller [ ]. Sirenen lyder, og afviserblinkene blinker. Motoren standser efter 10 sekunder. Tryk på [ ] for at slukke funktionen. Advarsel ved Ikke aktiveret Er motoren slukket, uden at alarmen er aktiveret indenfor 10 sekunder, lyder sirenen 3 gange, og blinklysene blinker 3 gange for at minde om, at alarmen skal slås til. BACKUP-BATTERI LED indikering Lysdioden på fjernbetjeningen blinker hvert andet sekund, når alarmen er aktiveret. Udløses bevægelsesalarmen, blinker lysdioden på fjernbetjeningen kontinuerligt. Alarmen leveres med et backup batteri, der tager over, hvis hovedstrømforsyningen skulle forsvinde. Indikation af motorcyklens batteriniveau Når aktiveringsknappen trykkes ind, vises motorcyklens batterispænding på displayet, og V blinker. Anden lyd Tryk på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen. Hører du musik, kommunikerer fjernbetjeningen med alarmenheden. Vent. 12

13 INSTALLATION Fuse Flameout wire Blue: option not used Installering af alarmenheden Monter alarmenheden med ledningerne som på figuren. Installering af sirene Monter sirenen som på figur 1 og 2 forneden Installering af lysdiode 1. Bor et 8 mm hul i kappen, hvor den er synlig. 2. Sæt den yderste pakning i. 3. Sæt den inderste pakning med lysdioden i den yderste pakning og sørg for, at det er tæt. 4. Slut tappen til alarmenheden. EL-AFFALD Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2002/96/EG og 2006/66/EC). 13

14 14

MOTORCYKELLARM MOTORSYKKELALARM MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN MOTORCYKELALARM

MOTORCYKELLARM MOTORSYKKELALARM MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN MOTORCYKELALARM MOTORCYKELLARM 1-vägs, fjärrstyrt MOTORSYKKELALARM 1-veis, fjernstyrt MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN 1-suuntainen, kaukosäädettävässä MOTORCYKELALARM 1-vejs, fjernstyret Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA

INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA Art. 15-343 INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO 0359 Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-01-16 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Denna produkt uppfyller

Detaljer

Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0

Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0 Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

EXTRA KAMERA EKSTRA KAMERA LISÄKAMERA EKSTRA KAMERA

EXTRA KAMERA EKSTRA KAMERA LISÄKAMERA EKSTRA KAMERA EXTRA KAMERA Passar till 43-167 Passer til 43-167 LISÄKAMERA Sopii 43-167 Passar til 43-167 Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-09-20 Biltema

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-09-22 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Härmed försäkrar Biltema

Detaljer

VÄCKARKLOCKA Digital. Art. 24-655

VÄCKARKLOCKA Digital. Art. 24-655 Bruksanvisning Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella säkerhetsrisker. Vi reserverar oss för att illustrationer och beskrivningar av enstaka detaljer inte alltid

Detaljer

KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT

KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT 87-7885_manual.indd 2012-04-27, 10.09.09 Art. 87-7885 KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT EN-1047 NT FIRE 017-60 paper NORDTEST ISO834 2012 Biltema

Detaljer

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

UPPFARTSLARM OVERVÅKINGSALARM PIHATIEHÄLYTIN OPKØRSELSALARM

UPPFARTSLARM OVERVÅKINGSALARM PIHATIEHÄLYTIN OPKØRSELSALARM UPPFARTSLARM Trådlöst larm med rörelsevakt OVERVÅKINGSALARM Trådløs alarm med bevegelsesvakt PIHATIEHÄLYTIN Langaton liiketunnistimella varustettu hälytin OPKØRSELSALARM Trådløs alarm med bevægelsesdetektor

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

TJOCKLEKSMÄTARE TYKKELSESMÅLER PAKSUUSMITTARI TYKKELSESMÅLER

TJOCKLEKSMÄTARE TYKKELSESMÅLER PAKSUUSMITTARI TYKKELSESMÅLER TJOCKLEKSMÄTARE TYKKELSESMÅLER PAKSUUSMITTARI TYKKELSESMÅLER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Klokkeradio. Kelloradio

Klokkeradio. Kelloradio Klockradio Klokkeradio Kelloradio Clockradio Klockradio TEKNISKA DATA Frekvensområde:....... AM 530 1600 KHz..................... FM 88 108 MHz Impedans:... 8 Ω Spänning:............. 230 V ~ 50 HZ. Ström:...

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven lampa OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER

KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik universell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmerfunktion för fjärrstyrning av b.l.a dimbara 230V LED lampor, lågenergilampor, glödlampor

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB Trådlöst larmsystem Trådløst alarmsystem Langaton hälytysjärjestelmä Trådløst alarmsystem Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti Art. 46-313 Trådlöst larmsystem OBS! Läs och spara denna manual.

Detaljer

TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER

TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPS KJØKKENBATTERI MED HÅNDDUSJ TISKIALLASSEKOITIN, YKSIOTEMALLI, JOSSA KÄSISUIHKU 1-GREBS KØKKENARMATUR MED BRUSER PS 1405 VA 1.42/18874 SC 0418-09 1 2012-12-13

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNSTRØMBRYTER ETÄVIRTAKYTKIN FJERNBETJENT AFBRYDER

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNSTRØMBRYTER ETÄVIRTAKYTKIN FJERNBETJENT AFBRYDER FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNSTRØMBRYTER ETÄVIRTAKYTKIN FJERNBETJENT AFBRYDER 3 st. stk. kpl Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2016-12-09 Biltema Nordic Services AB SE

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

LED-strålkastare. LED-valaisin,

LED-strålkastare. LED-valaisin, 46-429 Manual.indd 2012-12-12, 07.49.41 Art. 46-429 LED-strålkastare med rörelsevakt och kabel LED-lyskaster med bevegelsesvakt og kabel LED-valaisin, liiketunnistin ja johto LED-lampe med bevægelsessensor

Detaljer

Rotationslaser Rotasjonslaser

Rotationslaser Rotasjonslaser 15-241 manual.indd 2012-11-1, 08.50.33 I utfall Datum och filnamn underlättar spårning, sista versionen. Art. 15-241 Rotationslaser Rotasjonslaser Pyörivä laser Original manual 2012-11-01 Biltema Nordic

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt:

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt: Sol & Vindvakt ASA Inkoppling av Sol & Vindvakt: Avståndet mellan motor och Sol & Vindvakt måste vara minst 30 cm. Apparater som använder samma frekvens kan störa Sol & Vindvaktens funktion Endast en Sol

Detaljer

POWERPACK 7500 MAH. Art. 24-0146

POWERPACK 7500 MAH. Art. 24-0146 POWERPACK 7500 MAH INTRODUKTION Denna kraftfulla PowerPack kan ladda de fl esta mobila enheter. TEKNISKA DATA Batteri:.............. Li-ion (Sanyo). Kapacitet:............ 7500 mah. Ingång:..............

Detaljer

HUSHÅLLSVÅG, GLAS HUSHOLDNINGSVEKT, GLASS KEITTIÖVAAKA, LASIA HUSHOLDNINGSVÆGT, GLAS

HUSHÅLLSVÅG, GLAS HUSHOLDNINGSVEKT, GLASS KEITTIÖVAAKA, LASIA HUSHOLDNINGSVÆGT, GLAS 84-132_manual.indd 2012-04-2, 13.54.44 Art. 84-132 HUSHÅLLSVÅG, GLAS HUSHOLDNINGSVEKT, GLASS KEITTIÖVAAKA, LASIA HUSHOLDNINGSVÆGT, GLAS Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB HUSHÅLLSVÅG, GLAS

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral PROGRAMMERINGSMANUAL CAN/PLIP med 4627 sentral 7.1 - PROGRAMMERE FUNKSJONER, COBRA FJERNKONTROLLER OG DRIVER CARDS NB! (Kun for PLIP applikasjoner og like etter tilkobling til strømforsyning eller når

Detaljer

WST-916. Manual! Installation! 1. Skruva eller tejpa upp mottagaren på väggen.! 2. Tryck dit ramen.! 3. Tryck dit knappen.!

WST-916. Manual! Installation! 1. Skruva eller tejpa upp mottagaren på väggen.! 2. Tryck dit ramen.! 3. Tryck dit knappen.! WST-916 Manual WST-916 Envägs väggsändare med timer. En trådlös envägs strömbrytare som enkelt placeras på vägg med medföljande skruvar eller dubbelhäftande tejp. Fungera både med på/av mottagare och dimmer

Detaljer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler Ahtopainemittari Turbomanometer Turbotrycksmätare Art. 32-265 Specifikationer Mätområde: -1,0 ~ +2,0 bar Anslutning. Endast. Analog mätare med 270 skala som visar turbotrycket.

Detaljer

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-425-426 Manual.indd 2011-02-17, 11.04.33 Art. 49-425-426 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Detaljer

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger CLUTCH TOOL Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66

Detaljer

A B C THERMOJACK. Art. 24-487 DELAR OCH FUNKTIONER

A B C THERMOJACK. Art. 24-487 DELAR OCH FUNKTIONER THERMOJACK Smidig temperatur och luftfuktighetsgivare som ansluts till en smartphone. Ansluts till 3.5 mm uttaget på ios eller Android enheten. Ladda ner gratisappen ThermoJack för avläsning av temperatur

Detaljer

Ministereo Pienoisstereo

Ministereo Pienoisstereo Ministereo Pienoisstereo Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Ministereo Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna i bruksanvisningen innan stereon används. Spara bruksanvisningen

Detaljer

Relätestare. Relætester. Reletesteri

Relätestare. Relætester. Reletesteri Relätestare Relétester Reletesteri Relætester Relätestare Funktion: För enkel test av olika typer av Mini-ISO-reläer hos motorfordon. Kontrollerar om reläet fungerar på korrekt sätt och om dess ingångsresp.

Detaljer

Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur

Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur digital / digitaalinen / digitalt 230 V ~ 50 Hz -024_manual.indd 1 2005-05-11 09:03:00 SE SPECIFIKATIONER Inkoppling: Mått: Batteri: 230 V ~ 50 Hz 120 x 104

Detaljer

BLUETOOTH-HÖGTALARE BLUETOOTH-HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH-HØJTALER

BLUETOOTH-HÖGTALARE BLUETOOTH-HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH-HØJTALER BLUETOOTH-HÖGTALARE BLUETOOTH-HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH-HØJTALER SE - El-avfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje User manual

Bruksanvisning Käyttöohje User manual B G 2 0 1 Bruksanvisning Käyttöohje User manual www.defa.com N INNHOLDSFORTEGNELSE Fjernkontroll 8 Automatisk aktivering av kjøresperren 8 Deaktivering med fjernkontrollen 9 Deaktivering med PIN-kodepanelet

Detaljer

UDENDØRS ANTENNE 24-135 24-134 24-133. Original manual. Art. 24-133, 24-134, 24-135

UDENDØRS ANTENNE 24-135 24-134 24-133. Original manual. Art. 24-133, 24-134, 24-135 Art. 24-133, 24-134, 24-135 UTOMHUSANTENN UTENDØRSANTENNE ULKOANTENNI UDENDØRS ANTENNE 24-135 24-134 24-133 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Detaljer

UDENDØRS ANTENNE 24-137 24-138. Original manual. Art. 24-137, 24-138

UDENDØRS ANTENNE 24-137 24-138. Original manual. Art. 24-137, 24-138 Art. 24-137, 24-138 517 529 553 UTOMHUSANTENN UTENDØRSANTENNE ULKOANTENNI UDENDØRS ANTENNE 24-137 n ge ón o ne 24-138 овке ba Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel:

Detaljer

Dörrklocka, trådlös, modell 2. Dørklokke, trådløs, model 2

Dörrklocka, trådlös, modell 2. Dørklokke, trådløs, model 2 Dörrklocka, trådlös, modell 2 Dørklokke, trådløs, modell 2 Ovikello, langaton, malli 2 Dørklokke, trådløs, model 2 1 Art. 35-389 Dörrklocka, trådlös, modell 2 Trådlös dörrklocka med 32 olika ljudsignaler

Detaljer

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellslampor OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen för

Detaljer

Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler

Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler LI GH T P O R 6 8 9 0 BA ND / WAK E O R Art. 24-505 Radio med förinställda

Detaljer

Fall Sensor. Bruksanvisning

Fall Sensor. Bruksanvisning Fall Sensor Bruksanvisning 2011 Copyright CareTech AB, Rev C 2 Innhold Les først: sikkerhetsinformasjon... 4 Viktig informasjon... 4 pakningens innhold... 5 Beskrivning av Fallsensoren... 5 Funksjonsbeskrivelse...

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

[Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH. Sandberg FM Link DANSK NORSK SVENSKA SUOMI

[Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH. Sandberg FM Link DANSK NORSK SVENSKA SUOMI [Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH Sandberg FM Link SUOMI DANSK SVENSKA NORSK Display Power/memory Frequency selector Audio input 12V power socket 2 ENGLISH Connect the audio cable from the Sandberg

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV Push upward to open battery door, insert batteries as shown. Pair your mouse with your Windows device: A: On the underside of the mouse, press

Detaljer

LADDTRYCKSMÄTARE LADETRYKKMÅLER AHTOPAINEMITTARI LADETRYKSMÅLER

LADDTRYCKSMÄTARE LADETRYKKMÅLER AHTOPAINEMITTARI LADETRYKSMÅLER LADDTRYCKSMÄTARE LADETRYKKMÅLER AHTOPAINEMITTARI LADETRYKSMÅLER Ø60 mm Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Kassaskåp, brandsäkert. Kassakaappi, palonkestävä

Kassaskåp, brandsäkert. Kassakaappi, palonkestävä 87-7887 manual 131204.indd 2013-12-4, 10.24.26 Art. 87-7887 Kassaskåp, brandsäkert Safe, brannsikker Kassakaappi, palonkestävä Pengeskab, brandsikkert EN-1047 NT FIRE 017-60 paper Nordtest ISO834 Tillverkat

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven markbelysning OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara

Detaljer

4 I 1 MÄTARE. Anslut sensor till oljetryck och oljetemperatur

4 I 1 MÄTARE. Anslut sensor till oljetryck och oljetemperatur SE Art. -9 I MÄTARE INTRODUKTION Denna mätare mäter och visar laddtrycket analogt samt mäter och visar spänning, oljetryck och oljetemperatur digitalt. Allt i en och samma mätare. Sensorer för laddtryck,

Detaljer

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera Webbkamera för laptop Webkamera for laptop Web-kamera kannettaviin tietokoneisiin Webkamera til laptop 1 2008 Biltema Nordic Services AB Webbkamera för laptop Behåll dessa instruktioner för framtida behov.

Detaljer

Klokkeradio. Kelloradio

Klokkeradio. Kelloradio Klockradio Klokkeradio Kelloradio Clockradio multimedia Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206 Lady shaver Wet/Dry Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Detaljer

Art. 24-440. Original manual. 2011 Biltema Nordic Services AB

Art. 24-440. Original manual. 2011 Biltema Nordic Services AB Action-kamera Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Action-kamera Läs dessa instruktioner noga innan du använder produkten. Spara dem för framtida bruk. PÅ/AV MODE (läge) Fäste Klämma RECORD

Detaljer

ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER

ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER mini ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER Original manual ELDRIVEN FYRHJULING Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN www.bilradiospes.no OM DIN NYE ALARM Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll

Detaljer

DECKLIGHT KIT LED. Sladdlängd: 5 m, från adapter till 1:a spot, med Y-förgrening för 2 ljusslingor.

DECKLIGHT KIT LED. Sladdlängd: 5 m, från adapter till 1:a spot, med Y-förgrening för 2 ljusslingor. DECKLIGHT KIT LED ANVÄNDNINGSOMRÅDE Denna produkt är avsedd för dekorationsbelysning utomhus. LED-lamporna är gjorda för infällt montage i terrassgolv, trappor, stenplattor m.m. Produkten får ej byggas

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Før start 1. Kontroller at mottager (master) er tilkoblet i henhold til medfølgende skjema og at antennen

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Før du går I gang med å installere skal du sikre deg følgende: 1. SIM kortet har en 4 sifret PIN-kode når du mottar kortet fra teleselskapet. Det er viktig at

Detaljer

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Walkie Talkie. Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten, och spara dem för senare bruk.

Walkie Talkie. Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten, och spara dem för senare bruk. Walkie Talkie Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten, och spara dem för senare bruk. Antenn Detaljbeskrivning Bältesclip (baksidan) LED-lampa LCD-skärm LAMP (lampa) På/av SCAN

Detaljer

Trådlös handkontroll för PS3

Trådlös handkontroll för PS3 Trådlös handkontroll för PS3 Introduktion Detta är en trådlös handkontroll för PS3 och PC. Frekvens: 2,4 GHZ. Förpackningens innehåll 1 st trådlös handkontroll 1 st RF-mottagare 1 st användarmanual Egenskaper

Detaljer

Spänningsomvandlare Spenningsomformer Jännitteenmuunnin Spændingsomformer

Spänningsomvandlare Spenningsomformer Jännitteenmuunnin Spændingsomformer Spänningsomvandlare Spenningsomformer Jännitteenmuunnin Spændingsomformer 12/24 V Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

Inomhusantenn. Innendørsantenne. Sisäkäyttöön tarkoitettu. Indendørsantenne

Inomhusantenn. Innendørsantenne. Sisäkäyttöön tarkoitettu. Indendørsantenne 24-1070 manual.indd 2013-01-25, 11.24.55 Art. 24-1070 Inomhusantenn Analog/digital DVBT/T2 Innendørsantenne Analog/digital DVBT/T2 Sisäkäyttöön tarkoitettu Analoginen/digitaalinen DVBT/T2-antenni Indendørsantenne

Detaljer

TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM

TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM Original manual CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM Läs noga igenom denna manual innan du börjar installera

Detaljer

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 1200 W 2012-11-05 Biltema Nordic Services AB Vattenkokare, 1200 W Tryck ner locket för att låsa det eller öppna det automatiskt. Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner

Detaljer

Kopplingsur Koblingsur

Kopplingsur Koblingsur Kopplingsur Koblingsur Kellokytkin Tænd/sluk-ur digitalt/digitaalinen 24 H Digitalt programmerbart dygnstidur Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar i flyttbara bruksföremål

Detaljer

Strömbrytarpanel Bryterpanel

Strömbrytarpanel Bryterpanel Strömbrytarpanel Bryterpanel Katkaisinpaneeli Strømafbryderpanel 25881 258810 SE Montering (25-881) 1. Gör håltagningen enligt bifogad mall. 2. Anslut (+) från säkringshållare via skarvdon (medföljer)

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual

Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual 4 0 0 A L A R M Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual www.defa.com N Gratulerer med ny DEFA Bilalarm! Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA

Detaljer

1 2015-03-04 Biltema Nordic Services AB

1 2015-03-04 Biltema Nordic Services AB Keyboard INTRODUKTION Denna manual ska läsas före användning och sparas för framtida behov. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna och följande varningar: Med reservation för att bilder och

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer VEJLEDNING OPLADNING Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer START 1. Indsæt simkort og batteri. (Husk at vælge pinkode fra inden du sætter simkortet i enheden, det gøres ved

Detaljer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 SPESIFIKASJON... 3 MULIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKSJON FRONT... 3 Å TENKE PÅ VED INSTALLASJON... 4 FEILSØKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GJØR SLIK VED PROGRAMMERING!...

Detaljer