MOTORCYKELLARM MOTORSYKKELALARM MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN MOTORCYKELALARM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MOTORCYKELLARM MOTORSYKKELALARM MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN MOTORCYKELALARM"

Transkript

1 MOTORCYKELLARM 1-vägs, fjärrstyrt MOTORSYKKELALARM 1-veis, fjernstyrt MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN 1-suuntainen, kaukosäädettävässä MOTORCYKELALARM 1-vejs, fjernstyret Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Stenbukken 21, 9200 Aalborg SV. Tlf: Original manual Biltema Nordic Services AB

2 MOTORCYKELLARM INTRODUKTION LARMFUNKTIONER Fjärrstyrt larmsystem med både rörelselarm och stöldskydd. Smarta funktioner gör larmet lättanvänt. Med inställbar känslighet i 5 nivåer. Larmsystemet kan ställas in för att stänga av motorn efter en kort stund om någon mot förmodan skulle köra iväg med motorcykeln/ mopeden. Två 1-vägs fjärrkontroller medföljer. Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella säkerhetsrisker. Användaren uppmanas att läsa manualen före användning. SÄKERHETSINSTRUKTIONER Larmet bör monteras av en fackman. Biltema ansvarar inte för problem som uppstår p.g.a. felaktig installation. Larmenheten ska monteras på en skyddad plats med kontakten riktad neråt Larmsändaren ska inte utsättas för vatten. Läs denna manual noga innan installation och användning av larmet. Batteriet i fjärrkontrollen behöver bytas då avståndet för att den ska fungerar minskar. TEKNISKA DATA Larmenhet Spänning: V±3 V Statisk ström: <3,5 ma Arbetsfrekvens: ,92 MHz Siren Larmvolym: db FJÄRRKONTROLLENS FUNKTIONER Aktivera Tryck på [ ] en gång för att aktivera larmet. Avaktivera Tryck på [ ] en gång för att avaktivera larmet. Tyst läge Tryck på [ ] för att aktivera larmet i tyst läge Biltema Nordic Services AB 2 Aktivera larmet Tryck på [ ] då motorn stängts av för att aktivera larmet. Skulle någon eller något röra motorcykeln/ mopeden när larmet är aktiverat piper sirenen, färdriktningsvisarna blinkar i ca 2 sekunder. Om larmet löser ut igen inom 15 sekunder ljuder sirenen starkare och färdriktningsvisarna blinkar i 15 sekunder och motorn går inte att starta. Tyst läge Tryck på [ ] en gång för att aktivera larmet i tyst läge. Skulle larmet lösa ut ljuder inte sirenen. Nödlarm Om nyckeln vrids till ACC ON då larmet är aktiverat piper sirenen, färdriktningsvisarna blinkar och motorn går inte att starta. Tryck på [ ] för att stoppa larmet. Avaktivera och aktivera igen Avaktivera larmet genom att trycka på [ ]. Är där ingen som rör motorcykeln/mopeden eller motorn inte startas inom 30 s aktiveras larmet automatiskt igen. Tryck på [ ] två gånger för att stänga av larmet helt. Färdriktningsvisarna blinkar två gånger. Lokalisering Tryck och håll [ ] för att lokalisera motorcykeln. Sirenen ljuder i 10 s och färdriktningsvisarna blinkar. Stöldlarm Under körning. Tryck på [ ]. Sirenen kommer att ljuda och färdriktningsvisarna blinka. Motorn kommer att stanna efter 10 s. Tryck på [ ] för att stänga av funktionen. Varning vid Ej aktiverad Är motorn avstängd och larmet inte aktiveras inom 10 s kommer sirenen att ljuda 3 gånger och färdriktningsvisarna blinkar för att påminna om att larmet ska aktiveras.

3 Inställning av känsligheten för rörelselarmet Inställningen görs med larmet avaktiverat. Tryck och håll [ ] i 5 s för att aktivera funktionen för inställning av känslighet. Tryck på [ ] för att ändra känslighetsnivå, 0-5. När nivå 1 valts piper sirenen en gång och färdriktningsvisarna blinkar en gång. Sirenen piper två gånger, färdriktningsvisarna blinkar två gånger när nivå 2 är vald osv upp till 8. När önskad nivå är vald, tryck [ ] för att bekräfta och återgå. Görs inget på 15 s återgår systemet automatiskt utan att ändra några inställningar. Installera sirenen Montera sirenen nedåt enligt figurer 1 och 2 nedan INSTALLATION Antenna ECU Engine lock Blue Black GND Pink Grey Siren Turn signals Flame out wire Cut off Engine lock (+) 12V Orange Motorcycle alarm system Motorcycle Red Installera larmenheten Montera larmenheten med kablarna nedåt enligt figuren. EL-AVFALL Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2002/96/EG och 2006/66/EC) Biltema Nordic Services AB

4 MOTORSYKKELALARM INNLEDNING Fjernstyrt alarmsystem med både bevegelsesalarm og tyveribeskyttelse. Smarte funksjoner gjør alarmen lett å bruke. Med innstillbar følsomhet i 5 nivåer. Tyveribeskyttelsen gjør at motoren på motorsykkelen/mopeden ikke kan startes om alarmen er aktiv. To 1-veis fjernkontroller medfølger. Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om hvordan produktet brukes og om eventuelle sikkerhetsrisikoer. Brukeren oppfordres til å lese bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER Alarmen bør monteres av en fagperson. Biltema påtar seg ikke ansvar for problemer som måtte oppstå på grunn av feil installasjon. Alarmenheten skal monteres på et beskyttet sted med kontakten rettet nedover. Alarmsenderen skal ikke utsettes for vann. Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før du installerer alarmen og tar den i bruk. Batteriet i fjernkontrollen må skiftes når avstanden den fungerer på, reduseres. TEKNISKE DATA Alarmenhet Spenning: V±3 V Statisk strøm: <3,5 ma Arbeidsfrekvens: ,92 MHz Sirene Alarmvolum: db FJERNKONTROLLENS FUNKSJONER Aktivere Trykk på [ ] en gang for å aktivere alarmen. Deaktivere Trykk på [ ] en gang for å deaktivere alarmen. Stille modus Trykk på [ ] for å aktivere alarmen i stille modus Biltema Nordic Services AB 4 ALARMFUNKSJONER Aktivere alarmen Trykk på [ ] når motoren er slått av for å aktivere alarmen. Skulle noen eller noe bevege motorsykkelen/ mopeden når alarmen er aktivert, piper sirenen, og retningsviserne blinker i ca. 2 sekunder. Dersom alarmen løser ut igjen i løpet av 15 sekunder, lyder sirenen sterkere, retningsviserne blinker i 15 sekunder, og motoren kan ikke startes. Stille modus Trykk på [ ] en gang for å aktivere alarmen i stille modus. Skulle alarmen løse ut, lyder ikke sirenen. Nødalarm Dersom nøkkelen vris til ACC ON når alarmen er aktivert, piper sirenen, retningsviserne blinker, og motoren kan ikke startes. Trykk på [ ] for å stoppe alarmen. Deaktivere og aktivere igjen Deaktiver alarmen ved å trykke på [ ]. Dersom ingen beveger motorsykkelen/mopeden eller motoren ikke startes i løpet av 30 sekunder, aktiveres alarmen automatisk igjen. Trykk på [ ] to ganger for å slå alarmen helt av. Retningsviserne blinker to ganger. Lokalisering Trykk og hold [ ] for å lokalisere motorsykkelen. Sirenen lyder i 10 sekunder og retningsviserne blinker. Tyverialarm Under kjøring. Trykk på[ ]. Sirenen vil lyde og retningsviserne blinke. Motoren vil stanse etter 10 sekunder. Trykk på [ ] for å slå av funksjonen. Varsling ved manglende aktivering Dersom motoren er slått av og alarmen ikke aktiveres i løpet av 10 sekunder, vil sirenen lyde 3 ganger og retningsviserne blinke for å minne om at alarmen skal aktiveres.

5 Innstilling av følsomhet for bevegelsesalarm Innstillingen gjøres med alarmen deaktivert. Trykk og hold [ ] i 5 sekunder for å aktivere funksjonen for innstilling av følsomhet. Trykk på [ ] for å endre følsomhetsnivå, 0-5. Når nivå 1 er valgt, piper sirenen én gang og retningsviserne blinker én gang. Sirenen piper to ganger, og retningsviserne blinker to ganger når nivå 2 er valgt osv. opp til 5. Når ønsket nivå er valgt, trykk [ ] for å bekrefte og gå tilbake. Dersom ingenting foretas på 15 sekunder, går systemet automatisk tilbake uten å endre noen innstillinger. Installere sirene Monter sirenen nedover i samsvar med figur 1 og 2 nedenfor INSTALLASJON Antenna ECU Engine lock Blue Black GND Pink Grey Siren Turn signals Flame out wire Cut off Engine lock (+) 12V Orange Motorcycle alarm system Motorcycle Red Installere alarmenheten Monter alarmenheten med kablene nedover som vist i figur. EE-AVFALL Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2002/96/EF og 2006/66/EC) Biltema Nordic Services AB

6 MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN JOHDANTO Kaukosäädettävässä hälytysjärjestelmässä on liiketunnistin ja varkaudenesto. Fiksut toiminnot tekevät hälyttimen käyttämisestä helppoa. Herkkyys voidaan säätää 8 tasolle. Varkaudenesto estää moottoripyörän tai mopon moottoria käynnistymästä, kun se aktivoidaan. Sisältää kaksi 1-suuntaista kaukosäädintä. Tässä käyttöohjeessa on tärkeitä tietoja tuotteen käyttämisestä ja mahdollisista vaaroista. Käyttäjiä kehotetaan lukemaan käyttöohje ennen käyttämistä. TURVAOHJEET Hälyttimen asentaminen on annettava ammattilaisen tehtäväksi. Biltema ei vastaa virheellisen asentamisen aiheuttamista ongelmista. Hälytysyksikkö asennetaan suojattuun paikkaan liitäntä suoraan alaspäin. Lähettimen hälytin ei saa altistua vedelle Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen hälyttimen asentamista ja käyttämistä. Kaukosäätimen paristo on vaihdettava, kun toimintaetäisyys lyhenee. TEKNISET TIEDOT Hälytinyksikkö Jännite: V±3 V Staattinen virta: <3,5 ma Toimintataajuus: ,92 MHz Sireeni Hälytysäänen voimakkuus: db KAUKOSÄÄTIMEN TOIMINNOT Aktivoiminen Voit aktivoida hälyttimen painamalla [ ]. Käytöstä poistaminen Voit poistaa hälyttimen käytöstä painamalla [ ]. HÄLYTYSTOIMINNOT Hälyttimen aktivoiminen Voit aktivoida hälyttimen painamalla [ ], kun moottori on sammutettu. Jos joku tai jokin koskettaa moottoripyörää tai mopoa, kun hälytys on aktivoitu, sireenistä kuuluu äänimerkki ja suuntavilkut vilkkuvat noin 2 sekunnin ajan. Jos hälytys laukeaa uudelleen 15 sekunnin kuluessa, sireeni soi voimakkaammin, suuntavilkut vilkkuvat 15 sekunnin ajan ja moottoria ei voi käynnistää. Mykistäminen Voit aktivoida hälyttimen hiljaisessa tilassa painamalla [ ]. Jos hälytin on mykistetty, sireenistä ei kuulu ääntä. Hälytys Jos virta-avain käännetään ACC ON -asentoon, kun hälytys on aktivoitu, sireeni soi, suuntavilkut vilkkuvat ja moottoria ei voi käynnistää. Voit lopettaa hälytyksen painamalla [ ]. Poistaminen käytöstä ja aktivoiminen uudelleen Voit poistaa hälyttimen käytöstä painamalla [ ]. Jos moottoripyörään tai mopoon ei kosketa eikä moottoria käynnistetä 30 sekunnin kuluessa, hälytin aktivoituu automaattisesti uudelleen. Voit poistaa hälyttimen käytöstä painamalla [ ] kaksi kertaa. Tällöin suuntavilkut vilkkuvat kaksi kertaa. Paikantaminen Voit paikantaa moottoripyörän pitämällä [ ] fpainettuna. Tällöin sireeni soi 10 sekunnin ajan ja suuntavilkut vilkkuvat. Varkaudenesto Ajon aikana: Paina [ ]. Sireeni soi ja suuntavilkut vilkkuvat. Moottori pysähtyy 10 sekunnin kuluttua. Voit poistaa toiminnon käytöstä painamalla [ ]. Mykistäminen Voit aktivoida hälyttimen hiljaisessa tilassa painamalla [ ] Biltema Nordic Services AB 6

7 Varoitus, jos hälytintä ei oteta käyttöön Jos moottori sammuu ja hälytintä ei aktivoida 10 sekunnin kuluessa, sireenistä kuuluu 3 äänimerkkiä ja suuntavilkut vilkkuvat muistutuksena hälytyksen aktivoimisesta. Liiketunnistimen herkkyyden äätäminen Ota käyttöön herkkyyden säätäminen pitämällä [ ] painettuna 5 sekunnin ajan. Voit valita herkkyysvaihtoehdoksi 0-5 painamalla [ ]. Jos valitaan taso 1, sireenistä kuuluu 1 äänimerkki ja suuntavilkut välähtävät kerran. Sireenistä kuuluu 2 äänimerkkiä sekä suuntavilkut välähtävät 2 kertaa ja niin edelleen aina herkkyystasolle 5 saakka. Kun olet valinnut haluamasi herkkyystason, vahvista painamalla [ ]. Jos tätä ei tehdä 15 sekunnin kuluessa, järjestelmä palaa automaattisesti alkuun eikä asetusta muuteta. Sireenin asentaminen Asenna sireeni kuvissa 1 ja 2 näkyvällä tavalla siten, että se osoittaa alaspäin ASENTAMINEN Antenna ECU Engine lock Blue Black GND Pink Grey Siren Turn signals Flame out wire Cut off Engine lock (+) 12V Orange Motorcycle alarm system Motorcycle Red Hälyttimen asentaminen Asenna hälytin kuvassa näkyvällä tavalla siten, että sen johdot osoittavat alaspäin. ELEKTRONIIKKAJÄTE Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2002/96/EU ja 2006/66/EC mukaisesti) Biltema Nordic Services AB

8 MOTORCYKELALARM INTRODUKTION Fjernstyret alarmsystem med både bevægelsesalarm og tyverisikring. Smarte funktioner gør alarmen nem at anvende. Med indstillelig følsomhed med 5 niveauer. Tyverisikringen bevirker, at motoren på motorcyklen/knallerten ikke kan startes, hvis alarmen er aktiv. To 1-vejs fjernbetjeninger medfølger. Denne manual indeholder væsentlige informationer om produktets brug samt eventuelle sikkerhedsfarer. Brugeren opfordres til at læse vejledningen før brug. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Alarmen bør monteres af en fagmand. Biltema påtager sig intet ansvar for problemer, der opstår som følge af fejlagtig installation. Alarmenheden skal monteres på et beskyttet sted med kontakten rettet nedad. Alarmens sender må ikke udsættes for vand. Læs omhyggeligt manualen igennem, inden du begynder at installere og bruge alarmen. Batteriet i fjernbetjeningen skal udskiftes, når rækkevidden for dens funktion mindskes. TEKNISKE SPECIFIKATIONER Alarmenhed Spænding: V±3 V Statisk strøm: <3,5 ma Arbejdsfrekvens: ,92 MHz Sirene Alarmstyrke: db FJERNBETJENINGENS FUNKTIONER Aktivering Tryk på [ ] én gang for at aktivere alarmen. Deaktivering Tryk på [ ] én gang for at deaktivere alarmen. Lydløs position Tryk på [ ] for at aktivere alarmen i lydløs position Biltema Nordic Services AB 8 ALARMFUNKTIONER Aktiver alarmen Tryk på [ ], når motoren er slukket for at aktivere alarmen. Hvis nogen eller noget rører motorcyklen/knallerten, når alarmen er aktiveret, lyder sirenen, og blinklysene blinker i ca. 2 sekunder. Hvis alarmen udløses én gang mere indenfor 15 sekunder, lyder sirenen kraftigere, blinklysene blinker i 15 sekunder, og motoren kan ikke startes. Lydløs position Tryk på [ ] én gang for at aktivere alarmen i lydløs position. Hvis alarmen udløses, lyder sirenen ikke. Nødalarm Hvis nøglen drejes til ACC ON, når alarmen er aktiveret, lyder sirenen, blinklysene blinker 3 gange, og motoren kan ikke startes. Tryk på [ ] for at stoppe alarmen. Deaktiver og aktiver igen Deaktiver alarmen ved at trykke på [ ]. Hvis ingen rører ved motorcyklen/knallerten, eller motoren ikke startes indenfor 30 sekunder, aktiveres alarmen automatisk igen. Tryk på [ ] to gange for at slukke alarmen helt. Afviserblinkene blinker to gange. Lokalisering Tryk og hold [ ] for at lokalisere motorcyklen. Sirenen lyder i 10 sekunder, og afviserblinkene blinker. Tyverialarm Når motoren kører. Tryk på [ ]. Sirenen lyder, og afviserblinkene blinker. Motoren standser efter 10 sekunder. Tryk på [ ] for at slukke funktionen. Advarsel ved Ikke aktiveret Er motoren slukket, uden at alarmen er aktiveret indenfor 10 sekunder, lyder sirenen 3 gange, og blinklysene blinker 3 gange for at minde om, at alarmen skal slås til.

9 Indstilling af følsomhed for bevægelsesalarmen Indstillingen gjøres med alarmen deaktivert. Tryk og hold [ ] i 5 sekunder for at aktivere funktionen til indstilling af følsomhed. Tryk på [ ] for at ændre følsomhedsniveauet, 0-5. Når niveau 1 er valgt, lyder sirenen én gang, og afviserblinkene blinker én gang. Sirenen lyder to gange, afviserblinket blinker to gange, når niveau 2 er valgt, osv. op til 5. Når det ønskede niveau er valgt, trykkes [ ] for at bekræfte og gå tilbage. Foretager man sig intet i 15 sekunder, går systemet automatisk tilbage uden at ændre indstillinger. Installering af sirene Monter sirenen som på figur 1 og 2 forneden INSTALLATION Antenna ECU Engine lock Blue Black GND Pink Grey Siren Turn signals Flame out wire Cut off Engine lock (+) 12V Orange Motorcycle alarm system Motorcycle Red Installering af alarmenheden Monter alarmenheden med ledningerne som på figuren. EL-AVFALL Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2002/96/EG och 2006/66/EC) Biltema Nordic Services AB

10 Biltema Nordic Services AB Art

UPPFARTSLARM OVERVÅKINGSALARM PIHATIEHÄLYTIN OPKØRSELSALARM

UPPFARTSLARM OVERVÅKINGSALARM PIHATIEHÄLYTIN OPKØRSELSALARM UPPFARTSLARM Trådlöst larm med rörelsevakt OVERVÅKINGSALARM Trådløs alarm med bevegelsesvakt PIHATIEHÄLYTIN Langaton liiketunnistimella varustettu hälytin OPKØRSELSALARM Trådløs alarm med bevægelsesdetektor

Detaljer

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158 GPS-spårare GPS-sporer GPS-paikannin GPS sporing Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

Gas- och narkoslarm. Gas- og narkosealarm

Gas- och narkoslarm. Gas- og narkosealarm Gas- och narkoslarm Gass- og narkosealarm Kaasu- ja narkoosihälytin Gas- og narkosealarm 2011 Biltema Nordic Services AB Gas- och narkoslarm OBS! Läs och spara denna manual. Detta gas- och narkoslarm är

Detaljer

BILKAMERA. Art. 43-165

BILKAMERA. Art. 43-165 BILKAMERA INTRODUKTION DELAR Denna bilkamera spelar in i full HD-upplösning och tar stillbilder i 12 megapixel. Kameran monteras i vindrutan och spelar in bilfärden i videoformat eller tar bilder som lagras

Detaljer

FM sändare FM-sender FM-lähetin

FM sändare FM-sender FM-lähetin FM sändare FM-sender FM-lähetin Original manual 2 Art. 24-511 FM sändare Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs alltid manualen noga innan användning. Produkten ska endast användas för anslutning till

Detaljer

Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder

Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder Art. 48-826 Art. 48-090 med solcellsladdare med solcellelader jossa aurinkokennolaturi med solcelleoplader Tillverkat för Biltema Sweden AB,

Detaljer

TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM

TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM Original manual CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM Läs noga igenom denna manual innan du börjar installera

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst Ekolod trådlöst Ekkolodd trådløst Kaikuluotain langaton Ekkolod trådløst Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED

INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED 3,5 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB Trådlöst larmsystem Trådløst alarmsystem Langaton hälytysjärjestelmä Trådløst alarmsystem Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti Art. 46-313 Trådlöst larmsystem OBS! Läs och spara denna manual.

Detaljer

BILSTEREO AUTOSTEREO

BILSTEREO AUTOSTEREO BILSTEREO AUTOSTEREO FM/AM(RDS)/MP3/WMA/SD/MMC/AUX BILSTEREO Stereoradio utrustad med PLL Synthesizer och RDS (Radio Data System). Automatisk minnessparning Med permanent minne, d.v.s. radions stationsinställningar

Detaljer

Termometer/hygrometer

Termometer/hygrometer Lämpömittari/kosteusmittari sisälle/ulos inde/ude Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER Laser AVSTÅNDSMÄTARE Laser INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION 2. START 3. KOMMA IGÅNG OCH STÄLLA IN 4. MÄTNING 5. FUNKTIONER 6. TEKNISKA DATA 7.

Detaljer

MAGNETIC BIKE OWNER S MANUAL TRÄNINGSCYKEL TRENINGSSYKKEL KUNTOPYÖRÄ TRÆNINGSCYKEL. EN 957-1 EN 957-6 Klass HC. Original manual. Art.

MAGNETIC BIKE OWNER S MANUAL TRÄNINGSCYKEL TRENINGSSYKKEL KUNTOPYÖRÄ TRÆNINGSCYKEL. EN 957-1 EN 957-6 Klass HC. Original manual. Art. 14-527_manual_150109.indd 2015-01-9, 12.58.35 Art. 14-527 TRÄNINGSCYKEL TRENINGSSYKKEL MAGNETIC BIKE KUNTOPYÖRÄ TRÆNINGSCYKEL EN 957-1 EN 957-6 Klass HC Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Detaljer

Yleiskäyttöinen kaukosäädin, Universal fjernbetjening,

Yleiskäyttöinen kaukosäädin, Universal fjernbetjening, Art. 31-9960 Universal fjärrkontroll, 8-i-1 Universal fjernkontroll, 8-i-1 Yleiskäyttöinen kaukosäädin, 8 yksissä kuorissa Universal fjernbetjening, 8 i 1 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

BORDSFLÄKT. 9. Placera inte produkten så att djur kan påverka

BORDSFLÄKT. 9. Placera inte produkten så att djur kan påverka BORDSFLÄKT TEKNISKA DATA Spänning:.......... 230 V/ 50HZ Isolationsklass:....... Klass II (dubbelisolerad) Mått:.............. Ø23 cm Max luftflöde (F):..... 13,4 m 3 /min Effekt (P):............ 19,6

Detaljer

Minikompresor. Pienoiskompressori

Minikompresor. Pienoiskompressori 15-217 Manual.indd 2011-04-1, 11.46.41 Art. 15-217 Minikompressor Minikompresor Pienoiskompressori 12 V Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Minikompressor 12 V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Detaljer

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-425-426 Manual.indd 2011-02-17, 11.04.33 Art. 49-425-426 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Detaljer

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader IP68, 12 V, 4 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner Löpband Monterings- och användarinstruktioner Tredemølle Monterings- og brukerveiledning Juoksumatto Kokoamis- ja käyttöohjeet Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner EN 957-1 EN 957-6 Klass HC 2011-03-21

Detaljer

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER 84-140_141_manual.indd 2012-04-2, 10.12.00 Art. 84-140, 84-141 BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BRÖDROST VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs följande

Detaljer

Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler

Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler LI GH T P O R 6 8 9 0 BA ND / WAK E O R Art. 24-505 Radio med förinställda

Detaljer

GLOBE 4800/4900 CAN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN OPAS

GLOBE 4800/4900 CAN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN OPAS GLOBE 4800/4900 CAN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN OPAS 06DE2351B.pmd 1 Bästa kund. Vi gratulerar till ett bra produktval. Detta billarm är utvecklat enligt senaste teknologi för

Detaljer

TRÅDLÖS IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA LANGATON IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA

TRÅDLÖS IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA LANGATON IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA TRÅDLÖS IP-KAMERA inomhus TRÅDLØST IP-KAMERA innendørs LANGATON IP-KAMERA sisätiloihin TRÅDLØST IP-KAMERA indendørs Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

Universal Fjärrkontroll Universal fjernkontroll Yleiskäyttöinen kaukosäädin Universal fjernbetjening

Universal Fjärrkontroll Universal fjernkontroll Yleiskäyttöinen kaukosäädin Universal fjernbetjening Universal Fjärrkontroll Universal fjernkontroll Yleiskäyttöinen kaukosäädin Universal fjernbetjening 2010 Biltema Nordic Services AB Universal Fjärrkontroll INTRODUKTION Universalfjärrkontroll med display

Detaljer

BILSTEREO DAB AUTOSTEREO DAB

BILSTEREO DAB AUTOSTEREO DAB BILSTEREO DAB AUTOSTEREO DAB BLUETOOTH USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer