Klokkeradio. Kelloradio

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klokkeradio. Kelloradio"

Transkript

1 Klockradio Klokkeradio Kelloradio Clockradio

2 Klockradio TEKNISKA DATA Frekvensområde: AM KHz FM MHz Impedans:... 8 Ω Spänning: V ~ 50 HZ. Ström:... 3 W Back-up batteri: V ÖVERSIKTSBILD 1. FM/AM 2. Timmar 3. Minuter 4. Alarm/OFF 5. Skala 6. Sleep 7. Tuner 8. Display 9. Snooze 10. Volymkontroll 11. Funktion 12. Alarmindikator

3 RADIO 1. Starta klockradion med funktionsknappen (11). 2. Välj FM eller AM (1) 3. Justera volymen (10) 4. Välj station (7) 5. Stäng av radion med funktionsknappen (11). KLOCKA 1. Tryck på timknappen (2) tills rätt tid visas. 2. Tryck på minutknappen (3) tills rätt tid visas. ALARM 1. För att vakna till radion börjar du med att ställa in önskad radiostation och volymnivå. 2. Håll alarmknappen (4) nedtryckt och tryck på timknappen (2) och därefter på minutknappen (3) tills rätt alarmtid visas. 3. Ställ funktionsknappen (11) i AUTO för att aktivera alarmet; alarmindikatorn lyser (12) och radion startar vid inställt klockslag. 4. För att väckas av buzzer istället för radio stänger du av volymen helt (10). Då kommer du att väckas av ett skarpt oljud istället för inställd radiokanal. 5. För att stänga av alarmet, ställ funktionsknappen i läge OFF eller tryck på Alarm/ OFF (4). SLEEP Sleepfunktionen användas när du vill att radion ska stängas av automatiskt efter en viss tid, till exempel när du ska somna. 1. Ställ in önskad radiostation. 2. Ställ funktionsknappen (11) i AUTO eller OFF. 3. Tryck på sleepknappen (6). Displayen visar då 59 minuter, som är fabriksinställd sleeptid. 4. Du kan minska sleeptiden genom att trycka på minutknappen (3) medan sleepknappen hålls nedtryckt. 5. Du kan öka sleeptiden genom att först trycka på timknappen en gång medan sleepknappen hålls nedtryckt. Sleeptiden blir då 1 timme och 59 minuter. Minska sedan antalet minuter genom att trycka på minutknappen, så att sleeptiden blir exempelvis 1 timme och 30 minuter. 6. När du släpper knapparna är radion på tills tiden gått ut. 7. Tryck på snoozeknappen för att stänga av radion före inställd sleeptid. ANTENN Radion har en flexibel FM-antenn på baksidan som bör dras ut till sin fulla längd för att erhålla bästa möjliga mottagning. Radion har även en inbyggd AM-antenn vars mottagning kan förbättras om du vrider på hela enheten. SNOOZE Snooze (9) stänger alarmet temporärt i ca 9 minuter. För att deaktivera snooze helt, ställ funktionsknappen i läge OFF eller tryck på Alarm/OFF. 3

4 Klokkeradio TEKNISKE DATA Frekvensområde: AM KHz FM MHz Impedans:... 8 Ω Spenning: V ~ 50 HZ. Strøm:... 3 W Back-up-batteri:... 9 V OVERSIKTSBILDE 1. FM/AM 2. Timer 3. Minutter 4. Alarm/OFF 5. Skala 6. Sleep 7. Tuner 8. Display 9. Snooze 10. Volumkontroll 11. Funksjon 12. Alarmindikator

5 RADIO 1. Start klokkeradioen med funksjonsknappen (11). 2. Velg FM eller AM (1). 3. Juster volumet (10). 4. Velg stasjon (7). 5. Slå av radioen med funksjonsknappen (11). KLOKKE 1. Trykk på timeknappen (2) til riktig tid vises. 2. Trykk på minuttknappen (3) til riktig tid vises. ALARM 1. For å våkne til radioen begynner du med å stille inn ønsket radiostasjon og volumnivå. 2. Hold alarmknappen (4) nedtrykt, og trykk på timeknappen (2) og deretter på minuttknappen (3) til riktig alarmtid vises. 3. Still funksjonsknappen (11) i AUTO for å aktivere alarmen; alarmindikatoren lyser (12), og radioen slås på ved innstilt klokkeslett. 4. For å vekkes av buzzer i stedet for radio slår du volumet helt av (10). Da blir du vekket av en skarp lyd i stedet for innstilt radiokanal. 5. For å slå av alarmen, still funksjonsknappen i posisjon OFF eller trykk på Alarm/ OFF (4). SNOOZE Snooze (9) slår alarmen midlertidig av i ca. 9 minutter. For å deaktivere snooze helt, still funksjonsknappen i posisjon OFF eller trykk på Alarm/OFF. SLEEP Sleep-funksjonen brukes når du vil at radioen skal slås av automatisk etter en viss tid, for eksempel når du skal sove. 1. Still inn ønsket radiostasjon. 2. Still funksjonsknappen (11) i AUTO eller OFF. 3. Trykk på sleep-knappen (6). Displayet viser da 59 minutter, som er fabrikkinnstilt sleeptid. 4. Du kan redusere sleep-tiden ved å trykke på minuttknappen (3) mens sleep-knappen holdes nedtrykt. 5. Du kan øke sleep-tiden ved å først trykke på timeknappen en gang mens sleepknappen holdes nedtrykt. Sleep-tiden blir da 1 time og 59 minutter. Reduser så antallet minutter ved å trykke på minuttknappen, slik at sleep-tiden blir eksempelvis 1 time og 30 minutter. 6. Når du slipper knappene, er radioen på til tiden er utløpt. 7. Trykk på snooze-knappen for å slå av radioen før innstilt sleep-tid. ANTENNE Radioen har en fleksibel FM-antenne på baksiden som bør dras ut til sin fulle lengde for å oppnå best mulig mottak. Radioen har også en innebygd AM-antenne, og mottaket kan forbedres om du vrir på hele enheten. 5

6 Kelloradio TEKNISET TIEDOT Taajuusalue: AM KHz FM MHz Impedanssi: Ω Jännite: V~ 50 Hz Virta: W Varmistusparisto: V YLEISKUVA 1. FM/AM 2. Tunnit 3. Minuutit 4. Herätys/OFF 5. Asteikko 6. Uniajastin 7. Viritin 8. Näyttö 9. Torkkutoiminto 10. Äänenvoimakkuuden säätäminen 11. Toiminto 12. Herätyksen ilmaisin

7 RADIO 1. Voit käynnistää kelloradion toimintopainikkeen (11) avulla. 2. Valitse FM tai AM (1). 3. Säädä äänenvoimakkuutta (10). 4. Valitse radiokanava (7). 5. Voit sammuttaa radion toimintopainikkeen (11) avulla. KELLO 1. Paina tuntipainiketta (2), kunnes tuntilukema on oikea. 2. Paina minuuttipainiketta (3), kunnes minuuttilukema on oikea. HERÄTYS 1. Jos haluat herätä radion ääneen, aloita valitsemalla radioasema ja äänenvoimakkuus. 2. Pidä herätyspainiketta (4) painettuna. Paina tuntipainiketta (2) ja tämän jälkeen minuuttipainiketta (3), kunnes näkyvissä on oikea herätysaika. 3. Ota herätys käyttöön asettamalla toimintopainike (11) AUTO-asentoon. Herätyksen merkkivalo (12) palaa ja radio käynnistyy valitsemanasi aikana. 4. Voit herätä radion sijasta summerin ääneen mykistämällä äänenvoimakkuuden kokonaan (10). Tällöin heräät radion sijasta summerin terävään ääneen. 5. Voit poistaa herätyksen käytöstä siirtämällä toimintopainikkeen OFF-asentoon tai painamalla Alarm/OFF (4) -painiketta. UNIAJASTIN Uniajastin sammuttaa raion automaattisesti tietyn ajan kuluttua, esimerkiksi nukahdettuasi. 1. Valitse haluamasi radioasema. 2. Aseta toimintopainike (11) AUTO- tai OFFasentoon. 3. Paina uniajastimen painiketta (6). Näytössä näkyy tällöin 59 minuuttia, joka on valmiiksi asetettu ajastusaika. 4. Voit lyhentää ajastusta painamalla minuuttipainiketta (3) ja pitämällä samalla ajastuspainiketta painettuna. 5. Voit pidentää ajastusta painamalla tuntipainiketta kerran ja pitämällä samalla ajastuspainiketta painettuna. Ajastuksen ajaksi tulee tällöin 1 tunti ja 59 minuuttia. Voit vähentää minuuttien määrää painamalla minuuttipainiketta (1), jolloin ajastusajaksi tulee esimerkiksi 1 tunti ja 30 minuuttia. 6. Kun vapautat painikkeet, radio on päällä kunnes aika on kulunut loppuun. 7. Voit sammuttaa radion ennen asetettua ajastusaikaa painamalla torkkupainiketta. ANTENNI Radion takaosassa on joustava FM-antenni. Se on vedettävä kokonaan ulos parhaan mahdollisen vastaanoton varmistamiseksi. Radiossa on myös sisäinen AM-antenni. Voit parantaa sen vastaanottoa kääntämällä koko laitetta. TORKKUTOIMINTO Torkkutoiminto (9) mykistää herätyksen noin 9 minuutin ajaksi. Voit poistaa torkkutoiminnon käytöstä siirtämällä toimintopainikkeen OFFasentoon tai painamalla Alarm/OFF-painiketta. 7

8 Clockradio TEKNISKA DATA Frekvensområde: AM KHz FM MHz Impedans:... 8 Ω Spænding: V ~ 50 HZ. Strøm:... 3 W Backup batteri:... 9 V OVERSIGTSBILLEDE 1. FM/AM 2. Timer 3. Minutter 4. Alarm/OFF 5. Skala 6. Sleep 7. Tuner 8. Display 9. Snooze 10. Volumenkontrol 11. Funktion 12. Alarmindikator

9 RADIO 1. Start clockradioen med funktionsknappen (11). 2. Vælg FM eller AM (1). 3. Juster volumen (10). 4. Vælg station (7). 5. Sluk radioen med funktionsknappen (11). UR 1. Tryk på timeknappen (2), indtil den rigtige tid vises. 2. Tryk på minutknappen (3), indtil den rigtige tid vises. ALARM 1. For at vågne til radioen, starter du med at indstille den ønskede radiostation og lydstyrke. 2. Hold alarmknappen (4) nede og tryk på timeknappen (2) og derefter på minutknappen (3), indtil den rigtige alarmtid vises. 3. Stil funktionsknappen (11) på AUTO for at aktivere alarmen; alarmindikatoren lyser (12), og radioen starter på det indstillede klokkeslæt. 4. For at blive vækket af buzzer i stedet for radio, slukker du helt for lydstyrken (10). Derved bliver du vækket af en skarp støj i stedet for en indstillet radiokanal. 5. For at slukke for alarmen sættes funktionsknappen i stilling OFF, eller der trykkes på Alarm/OFF (4). SLEEP Sleepfunktionen bruges, når du vil have radioen til at slukke automatisk efter en vis tid, f.eks. når du vil falde i søvn. 1. Indstil den ønskede radiostation. 2. Sæt funktionsknappen (11) på AUTO eller OFF. 3. Tryk på sleepknappen (6). Displayet vil da vise 59 minutter, som er den fabriksindstillede sleeptid. 4. Du kan gøre sleeptiden kortere ved at trykke på minutknappen (3), medens sleepknappen holdes nede. 5. Du kan gøre sleeptiden længere ved først at trykke på timeknappen én gang, medens sleepknappen holdes nede. Sleeptiden bliver da 1 time og 59 minutter. Afkort derefter antallet af minutter ved at trykke på minutknappen, så sleeptiden bliver f.eks. 1 time og 30 minutter. 6. Når du slipper knapperne, vil radioen være tændt, indtil tiden er gået. 7. Tryk på snoozeknappen for at slukke radioen før den indstillede sleeptid. ANTENNE Radioen har en fleksibel FM-antenne på bagsiden, som bør trækkes ud til sin fulde længde for at opnå den bedst mulige modtagelse. Radioen har desuden en indbygget AM-antenne, hvormed modtagelsen kan forbedres, hvis du drejer hele enheden. SNOOZE Snooze (9) slukker alarmen midlertidigt i ca. 9 minutter. For at inaktivere snooze helt sættes funktionsknappen i stilling OFF, eller der trykkes på Alarm/OFF (4). 9

10

Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler

Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler LI GH T P O R 6 8 9 0 BA ND / WAK E O R Art. 24-505 Radio med förinställda

Detaljer

Klokkeradio. Kelloradio

Klokkeradio. Kelloradio Klockradio Klokkeradio Kelloradio Clockradio multimedia Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur

Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur digital / digitaalinen / digitalt 230 V ~ 50 Hz -024_manual.indd 1 2005-05-11 09:03:00 SE SPECIFIKATIONER Inkoppling: Mått: Batteri: 230 V ~ 50 Hz 120 x 104

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

FM sändare FM-sender FM-lähetin

FM sändare FM-sender FM-lähetin FM sändare FM-sender FM-lähetin Original manual 2 Art. 24-511 FM sändare Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs alltid manualen noga innan användning. Produkten ska endast användas för anslutning till

Detaljer

BILSTEREO BILSTEREO AUTOSTEREO BILRADIO

BILSTEREO BILSTEREO AUTOSTEREO BILRADIO BILSTEREO med inbyggda högtalare BILSTEREO med innebygde høyttalere AUTOSTEREO sisäänrakennetuilla kaiuttimilla BILRADIO med indbyggede højttalere USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26,

Detaljer

BILSTEREO AUTOSTEREO

BILSTEREO AUTOSTEREO BILSTEREO AUTOSTEREO FM/AM(RDS)/MP3/WMA/SD/MMC/AUX BILSTEREO Stereoradio utrustad med PLL Synthesizer och RDS (Radio Data System). Automatisk minnessparning Med permanent minne, d.v.s. radions stationsinställningar

Detaljer

TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM

TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM Original manual CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM Läs noga igenom denna manual innan du börjar installera

Detaljer

Svenska (se sidan SE 1-13)

Svenska (se sidan SE 1-13) 1 2 3 4 5 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 Svenska (se sidan SE 1-13) 1 Uttag för extrautrustning 2 R-knapp 3 Volymkontroll för lur/headset 4 Återuppringning 5 Sekretess 6 Knapp för headset och indikator 7 Lagra

Detaljer

Svenska 1 UPP/Missade nr. Norsk 1 OPP/Ubesvarte anrop. Dansk. Suomi

Svenska 1 UPP/Missade nr. Norsk 1 OPP/Ubesvarte anrop. Dansk. Suomi arc 3 1 2 3 4 5 6 11 10 9 8 7 Svenska 1 UPP/Missade nr 2 Vänster menyknapp/ok 3 Linjeknapp 4 NED 5 * och knapplås 6 Återuppringning 7 Telefonbok 8 R-knapp 9 # och ringsignal av/på 10 Nedkopplingsknapp

Detaljer

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB Trådlöst larmsystem Trådløst alarmsystem Langaton hälytysjärjestelmä Trådløst alarmsystem Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti Art. 46-313 Trådlöst larmsystem OBS! Läs och spara denna manual.

Detaljer

BILKAMERA. Art. 43-165

BILKAMERA. Art. 43-165 BILKAMERA INTRODUKTION DELAR Denna bilkamera spelar in i full HD-upplösning och tar stillbilder i 12 megapixel. Kameran monteras i vindrutan och spelar in bilfärden i videoformat eller tar bilder som lagras

Detaljer

Technokey Flex wireless

Technokey Flex wireless Technokey Flex wireless SE FI DK NO - Installationsguide - Asennusohje - Installationsguide - Installasjonsguide Installation på PC / Asennus PC:lle Installation på PC / Installasjon på datamaskin SE -

Detaljer

MOTORCYKELLARM MOTORSYKKELALARM MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN MOTORCYKELALARM

MOTORCYKELLARM MOTORSYKKELALARM MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN MOTORCYKELALARM MOTORCYKELLARM 1-vägs, fjärrstyrt MOTORSYKKELALARM 1-veis, fjernstyrt MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN 1-suuntainen, kaukosäädettävässä MOTORCYKELALARM 1-vejs, fjernstyret Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Detaljer

Multifunktionell. Multifunksjonelt. Monitoiminen. Multifunktionelt

Multifunktionell. Multifunksjonelt. Monitoiminen. Multifunktionelt Multifunktionell infraröd termometer Multifunksjonelt infrarødt termometer Monitoiminen infrapunalämpömittari Multifunktionelt IR-termometer 1 2008 Biltema Nordic Services AB Multifunktionell infraröd

Detaljer

Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder

Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder Art. 48-826 Art. 48-090 med solcellsladdare med solcellelader jossa aurinkokennolaturi med solcelleoplader Tillverkat för Biltema Sweden AB,

Detaljer

Optisk trådlös minimus Optisk trådløs minimus Optinen langaton pienoishiiri

Optisk trådlös minimus Optisk trådløs minimus Optinen langaton pienoishiiri Optisk trådlös minimus Optisk trådløs minimus Optinen langaton pienoishiiri 1 SE Optisk trådlös minimus Den trådlösa funktionen ger en friare användning av minimusen och därmed ökar också din effektivitet.

Detaljer

Yleiskäyttöinen kaukosäädin, Universal fjernbetjening,

Yleiskäyttöinen kaukosäädin, Universal fjernbetjening, Art. 31-9960 Universal fjärrkontroll, 8-i-1 Universal fjernkontroll, 8-i-1 Yleiskäyttöinen kaukosäädin, 8 yksissä kuorissa Universal fjernbetjening, 8 i 1 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Detaljer

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158 GPS-spårare GPS-sporer GPS-paikannin GPS sporing Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

Universal Fjärrkontroll Universal fjernkontroll Yleiskäyttöinen kaukosäädin Universal fjernbetjening

Universal Fjärrkontroll Universal fjernkontroll Yleiskäyttöinen kaukosäädin Universal fjernbetjening Universal Fjärrkontroll Universal fjernkontroll Yleiskäyttöinen kaukosäädin Universal fjernbetjening 2010 Biltema Nordic Services AB Universal Fjärrkontroll INTRODUKTION Universalfjärrkontroll med display

Detaljer

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst Ekolod trådlöst Ekkolodd trådløst Kaikuluotain langaton Ekkolod trådløst Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER Laser AVSTÅNDSMÄTARE Laser INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION 2. START 3. KOMMA IGÅNG OCH STÄLLA IN 4. MÄTNING 5. FUNKTIONER 6. TEKNISKA DATA 7.

Detaljer

Kopplingsur Koblingsur

Kopplingsur Koblingsur Kopplingsur Koblingsur Kellokytkin Tænd/sluk-ur digitalt/digitaalinen 24 H Digitalt programmerbart dygnstidur Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar i flyttbara bruksföremål

Detaljer

BC5500A_BC39_manual_ Cover. Bruksanvisning BC-5500A

BC5500A_BC39_manual_ Cover. Bruksanvisning BC-5500A no BC5500A_BC39_manual_ Cover Bruksanvisning BC-5500A no BC5500A_BC39_manual_no_ Page 01 BC-5000A Manual_ Takk for at du har kjøpt vår BC-5500A babymonitor. Apparatet har blitt produsert og kontrollert

Detaljer

ENGLISH..PAGE 01 DANISH...PAGE 04 SWEDISH...PAGE 07 NORWEGIAN.PAGE 10 FINNISH PAGE 13 GERMAN...PAGE

ENGLISH..PAGE 01 DANISH...PAGE 04 SWEDISH...PAGE 07 NORWEGIAN.PAGE 10 FINNISH PAGE 13 GERMAN...PAGE VENTUS W040 ENGLISH..PAGE 01 DANISH....PAGE 04 SWEDISH....PAGE 07 NORWEGIAN.PAGE 10 FINNISH PAGE 13 GERMAN...PAGE 16 0 VENTUS W040. Wireless Cooking Thermometer Features: RF433MHz Wireless temperature

Detaljer

Induktionshäll Induksjonsplate. Induktionskogeplade

Induktionshäll Induksjonsplate. Induktionskogeplade Induktionshäll Induksjonsplate Induktioliesi Induktionskogeplade 2000 W 1 2009 Biltema Nordic Services AB Induktionshäll 2000 W Induktionsspole Elektronisk styrenhet Spänningsmatning Värmebeständig glasplatta

Detaljer

Instruction Manual BC-4500A NO DK SE FI EN. Bruksanvisning Instruktionsbog Instruktionshandbok KÄYTTÖOPAS Instruction Manual

Instruction Manual BC-4500A NO DK SE FI EN. Bruksanvisning Instruktionsbog Instruktionshandbok KÄYTTÖOPAS Instruction Manual BC-00A Manual_Noricon AS BC-00A_Manual Cover Instruction Manual BC-00A NO DK SE FI EN Bruksanvisning Instruktionsbog Instruktionshandbok KÄYTTÖOPAS Instruction Manual - - - 6 - - 1 NO_BC-00A NO_BC-00A

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

Swedish Norwegian Danish Finnish CONGRESS 100. Businesstelefon Erhvervstelefon Puhelin yrityskäyttöön. Bruksanvisning Brugervejledning Käyttöohje

Swedish Norwegian Danish Finnish CONGRESS 100. Businesstelefon Erhvervstelefon Puhelin yrityskäyttöön. Bruksanvisning Brugervejledning Käyttöohje Swedish Norwegian Danish Finnish CONGRESS 100 Businesstelefon Erhvervstelefon Puhelin yrityskäyttöön Bruksanvisning Brugervejledning Käyttöohje Svenska (se sidan 4-8) 1 Klyka 2 Volymkontroll för luren/headset

Detaljer