Klokkeradio. Kelloradio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klokkeradio. Kelloradio"

Transkript

1 Klockradio Klokkeradio Kelloradio Clockradio

2 Klockradio TEKNISKA DATA Frekvensområde: AM KHz FM MHz Impedans:... 8 Ω Spänning: V ~ 50 HZ. Ström:... 3 W Back-up batteri: V ÖVERSIKTSBILD 1. FM/AM 2. Timmar 3. Minuter 4. Alarm/OFF 5. Skala 6. Sleep 7. Tuner 8. Display 9. Snooze 10. Volymkontroll 11. Funktion 12. Alarmindikator

3 RADIO 1. Starta klockradion med funktionsknappen (11). 2. Välj FM eller AM (1) 3. Justera volymen (10) 4. Välj station (7) 5. Stäng av radion med funktionsknappen (11). KLOCKA 1. Tryck på timknappen (2) tills rätt tid visas. 2. Tryck på minutknappen (3) tills rätt tid visas. ALARM 1. För att vakna till radion börjar du med att ställa in önskad radiostation och volymnivå. 2. Håll alarmknappen (4) nedtryckt och tryck på timknappen (2) och därefter på minutknappen (3) tills rätt alarmtid visas. 3. Ställ funktionsknappen (11) i AUTO för att aktivera alarmet; alarmindikatorn lyser (12) och radion startar vid inställt klockslag. 4. För att väckas av buzzer istället för radio stänger du av volymen helt (10). Då kommer du att väckas av ett skarpt oljud istället för inställd radiokanal. 5. För att stänga av alarmet, ställ funktionsknappen i läge OFF eller tryck på Alarm/ OFF (4). SLEEP Sleepfunktionen användas när du vill att radion ska stängas av automatiskt efter en viss tid, till exempel när du ska somna. 1. Ställ in önskad radiostation. 2. Ställ funktionsknappen (11) i AUTO eller OFF. 3. Tryck på sleepknappen (6). Displayen visar då 59 minuter, som är fabriksinställd sleeptid. 4. Du kan minska sleeptiden genom att trycka på minutknappen (3) medan sleepknappen hålls nedtryckt. 5. Du kan öka sleeptiden genom att först trycka på timknappen en gång medan sleepknappen hålls nedtryckt. Sleeptiden blir då 1 timme och 59 minuter. Minska sedan antalet minuter genom att trycka på minutknappen, så att sleeptiden blir exempelvis 1 timme och 30 minuter. 6. När du släpper knapparna är radion på tills tiden gått ut. 7. Tryck på snoozeknappen för att stänga av radion före inställd sleeptid. ANTENN Radion har en flexibel FM-antenn på baksidan som bör dras ut till sin fulla längd för att erhålla bästa möjliga mottagning. Radion har även en inbyggd AM-antenn vars mottagning kan förbättras om du vrider på hela enheten. SNOOZE Snooze (9) stänger alarmet temporärt i ca 9 minuter. För att deaktivera snooze helt, ställ funktionsknappen i läge OFF eller tryck på Alarm/OFF. 3

4 Klokkeradio TEKNISKE DATA Frekvensområde: AM KHz FM MHz Impedans:... 8 Ω Spenning: V ~ 50 HZ. Strøm:... 3 W Back-up-batteri:... 9 V OVERSIKTSBILDE 1. FM/AM 2. Timer 3. Minutter 4. Alarm/OFF 5. Skala 6. Sleep 7. Tuner 8. Display 9. Snooze 10. Volumkontroll 11. Funksjon 12. Alarmindikator

5 RADIO 1. Start klokkeradioen med funksjonsknappen (11). 2. Velg FM eller AM (1). 3. Juster volumet (10). 4. Velg stasjon (7). 5. Slå av radioen med funksjonsknappen (11). KLOKKE 1. Trykk på timeknappen (2) til riktig tid vises. 2. Trykk på minuttknappen (3) til riktig tid vises. ALARM 1. For å våkne til radioen begynner du med å stille inn ønsket radiostasjon og volumnivå. 2. Hold alarmknappen (4) nedtrykt, og trykk på timeknappen (2) og deretter på minuttknappen (3) til riktig alarmtid vises. 3. Still funksjonsknappen (11) i AUTO for å aktivere alarmen; alarmindikatoren lyser (12), og radioen slås på ved innstilt klokkeslett. 4. For å vekkes av buzzer i stedet for radio slår du volumet helt av (10). Da blir du vekket av en skarp lyd i stedet for innstilt radiokanal. 5. For å slå av alarmen, still funksjonsknappen i posisjon OFF eller trykk på Alarm/ OFF (4). SNOOZE Snooze (9) slår alarmen midlertidig av i ca. 9 minutter. For å deaktivere snooze helt, still funksjonsknappen i posisjon OFF eller trykk på Alarm/OFF. SLEEP Sleep-funksjonen brukes når du vil at radioen skal slås av automatisk etter en viss tid, for eksempel når du skal sove. 1. Still inn ønsket radiostasjon. 2. Still funksjonsknappen (11) i AUTO eller OFF. 3. Trykk på sleep-knappen (6). Displayet viser da 59 minutter, som er fabrikkinnstilt sleeptid. 4. Du kan redusere sleep-tiden ved å trykke på minuttknappen (3) mens sleep-knappen holdes nedtrykt. 5. Du kan øke sleep-tiden ved å først trykke på timeknappen en gang mens sleepknappen holdes nedtrykt. Sleep-tiden blir da 1 time og 59 minutter. Reduser så antallet minutter ved å trykke på minuttknappen, slik at sleep-tiden blir eksempelvis 1 time og 30 minutter. 6. Når du slipper knappene, er radioen på til tiden er utløpt. 7. Trykk på snooze-knappen for å slå av radioen før innstilt sleep-tid. ANTENNE Radioen har en fleksibel FM-antenne på baksiden som bør dras ut til sin fulle lengde for å oppnå best mulig mottak. Radioen har også en innebygd AM-antenne, og mottaket kan forbedres om du vrir på hele enheten. 5

6 Kelloradio TEKNISET TIEDOT Taajuusalue: AM KHz FM MHz Impedanssi: Ω Jännite: V~ 50 Hz Virta: W Varmistusparisto: V YLEISKUVA 1. FM/AM 2. Tunnit 3. Minuutit 4. Herätys/OFF 5. Asteikko 6. Uniajastin 7. Viritin 8. Näyttö 9. Torkkutoiminto 10. Äänenvoimakkuuden säätäminen 11. Toiminto 12. Herätyksen ilmaisin

7 RADIO 1. Voit käynnistää kelloradion toimintopainikkeen (11) avulla. 2. Valitse FM tai AM (1). 3. Säädä äänenvoimakkuutta (10). 4. Valitse radiokanava (7). 5. Voit sammuttaa radion toimintopainikkeen (11) avulla. KELLO 1. Paina tuntipainiketta (2), kunnes tuntilukema on oikea. 2. Paina minuuttipainiketta (3), kunnes minuuttilukema on oikea. HERÄTYS 1. Jos haluat herätä radion ääneen, aloita valitsemalla radioasema ja äänenvoimakkuus. 2. Pidä herätyspainiketta (4) painettuna. Paina tuntipainiketta (2) ja tämän jälkeen minuuttipainiketta (3), kunnes näkyvissä on oikea herätysaika. 3. Ota herätys käyttöön asettamalla toimintopainike (11) AUTO-asentoon. Herätyksen merkkivalo (12) palaa ja radio käynnistyy valitsemanasi aikana. 4. Voit herätä radion sijasta summerin ääneen mykistämällä äänenvoimakkuuden kokonaan (10). Tällöin heräät radion sijasta summerin terävään ääneen. 5. Voit poistaa herätyksen käytöstä siirtämällä toimintopainikkeen OFF-asentoon tai painamalla Alarm/OFF (4) -painiketta. UNIAJASTIN Uniajastin sammuttaa raion automaattisesti tietyn ajan kuluttua, esimerkiksi nukahdettuasi. 1. Valitse haluamasi radioasema. 2. Aseta toimintopainike (11) AUTO- tai OFFasentoon. 3. Paina uniajastimen painiketta (6). Näytössä näkyy tällöin 59 minuuttia, joka on valmiiksi asetettu ajastusaika. 4. Voit lyhentää ajastusta painamalla minuuttipainiketta (3) ja pitämällä samalla ajastuspainiketta painettuna. 5. Voit pidentää ajastusta painamalla tuntipainiketta kerran ja pitämällä samalla ajastuspainiketta painettuna. Ajastuksen ajaksi tulee tällöin 1 tunti ja 59 minuuttia. Voit vähentää minuuttien määrää painamalla minuuttipainiketta (1), jolloin ajastusajaksi tulee esimerkiksi 1 tunti ja 30 minuuttia. 6. Kun vapautat painikkeet, radio on päällä kunnes aika on kulunut loppuun. 7. Voit sammuttaa radion ennen asetettua ajastusaikaa painamalla torkkupainiketta. ANTENNI Radion takaosassa on joustava FM-antenni. Se on vedettävä kokonaan ulos parhaan mahdollisen vastaanoton varmistamiseksi. Radiossa on myös sisäinen AM-antenni. Voit parantaa sen vastaanottoa kääntämällä koko laitetta. TORKKUTOIMINTO Torkkutoiminto (9) mykistää herätyksen noin 9 minuutin ajaksi. Voit poistaa torkkutoiminnon käytöstä siirtämällä toimintopainikkeen OFFasentoon tai painamalla Alarm/OFF-painiketta. 7

8 Clockradio TEKNISKA DATA Frekvensområde: AM KHz FM MHz Impedans:... 8 Ω Spænding: V ~ 50 HZ. Strøm:... 3 W Backup batteri:... 9 V OVERSIGTSBILLEDE 1. FM/AM 2. Timer 3. Minutter 4. Alarm/OFF 5. Skala 6. Sleep 7. Tuner 8. Display 9. Snooze 10. Volumenkontrol 11. Funktion 12. Alarmindikator

9 RADIO 1. Start clockradioen med funktionsknappen (11). 2. Vælg FM eller AM (1). 3. Juster volumen (10). 4. Vælg station (7). 5. Sluk radioen med funktionsknappen (11). UR 1. Tryk på timeknappen (2), indtil den rigtige tid vises. 2. Tryk på minutknappen (3), indtil den rigtige tid vises. ALARM 1. For at vågne til radioen, starter du med at indstille den ønskede radiostation og lydstyrke. 2. Hold alarmknappen (4) nede og tryk på timeknappen (2) og derefter på minutknappen (3), indtil den rigtige alarmtid vises. 3. Stil funktionsknappen (11) på AUTO for at aktivere alarmen; alarmindikatoren lyser (12), og radioen starter på det indstillede klokkeslæt. 4. For at blive vækket af buzzer i stedet for radio, slukker du helt for lydstyrken (10). Derved bliver du vækket af en skarp støj i stedet for en indstillet radiokanal. 5. For at slukke for alarmen sættes funktionsknappen i stilling OFF, eller der trykkes på Alarm/OFF (4). SLEEP Sleepfunktionen bruges, når du vil have radioen til at slukke automatisk efter en vis tid, f.eks. når du vil falde i søvn. 1. Indstil den ønskede radiostation. 2. Sæt funktionsknappen (11) på AUTO eller OFF. 3. Tryk på sleepknappen (6). Displayet vil da vise 59 minutter, som er den fabriksindstillede sleeptid. 4. Du kan gøre sleeptiden kortere ved at trykke på minutknappen (3), medens sleepknappen holdes nede. 5. Du kan gøre sleeptiden længere ved først at trykke på timeknappen én gang, medens sleepknappen holdes nede. Sleeptiden bliver da 1 time og 59 minutter. Afkort derefter antallet af minutter ved at trykke på minutknappen, så sleeptiden bliver f.eks. 1 time og 30 minutter. 6. Når du slipper knapperne, vil radioen være tændt, indtil tiden er gået. 7. Tryk på snoozeknappen for at slukke radioen før den indstillede sleeptid. ANTENNE Radioen har en fleksibel FM-antenne på bagsiden, som bør trækkes ud til sin fulde længde for at opnå den bedst mulige modtagelse. Radioen har desuden en indbygget AM-antenne, hvormed modtagelsen kan forbedres, hvis du drejer hele enheden. SNOOZE Snooze (9) slukker alarmen midlertidigt i ca. 9 minutter. For at inaktivere snooze helt sættes funktionsknappen i stilling OFF, eller der trykkes på Alarm/OFF (4). 9

10

Projektionsklockradio Projektorklokkeradio Projektiokelloradio Projektions-clockradio

Projektionsklockradio Projektorklokkeradio Projektiokelloradio Projektions-clockradio Projektionsklockradio Projektorklokkeradio Projektiokelloradio Projektions-clockradio Projektionsklockradio TEKNISKA DATA Frekvensområde:....... AM 530 1600 KHz FM 88 108 MHz Impedans:... 8 Ω Spänning:.............

Detaljer

Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler

Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler LI GH T P O R 6 8 9 0 BA ND / WAK E O R Art. 24-505 Radio med förinställda

Detaljer

Ministereo Pienoisstereo

Ministereo Pienoisstereo Ministereo Pienoisstereo Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Ministereo Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna i bruksanvisningen innan stereon används. Spara bruksanvisningen

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

Klokkeradio. Kelloradio

Klokkeradio. Kelloradio Klockradio Klokkeradio Kelloradio Clockradio multimedia Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

Trådlös handkontroll för PS3

Trådlös handkontroll för PS3 Trådlös handkontroll för PS3 Introduktion Detta är en trådlös handkontroll för PS3 och PC. Frekvens: 2,4 GHZ. Förpackningens innehåll 1 st trådlös handkontroll 1 st RF-mottagare 1 st användarmanual Egenskaper

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

VÄCKARKLOCKA Digital. Art. 24-655

VÄCKARKLOCKA Digital. Art. 24-655 Bruksanvisning Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella säkerhetsrisker. Vi reserverar oss för att illustrationer och beskrivningar av enstaka detaljer inte alltid

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur

Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur digital / digitaalinen / digitalt 230 V ~ 50 Hz -024_manual.indd 1 2005-05-11 09:03:00 SE SPECIFIKATIONER Inkoppling: Mått: Batteri: 230 V ~ 50 Hz 120 x 104

Detaljer

BRUKSANVISNING CR-420 Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet.

BRUKSANVISNING CR-420  Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. BRUKSANVISNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. KONTROLLER OG INDILATORLAMPER 1. PÅ/AV -knapp 2. TIME TU - -knapp 3. MIN TU + -knapp 4.

Detaljer

[Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH. Sandberg FM Link DANSK NORSK SVENSKA SUOMI

[Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH. Sandberg FM Link DANSK NORSK SVENSKA SUOMI [Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH Sandberg FM Link SUOMI DANSK SVENSKA NORSK Display Power/memory Frequency selector Audio input 12V power socket 2 ENGLISH Connect the audio cable from the Sandberg

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

PROJEKTIONSKLOCKRADIO PROJEKTORKLOKKERADIO PROJEKTIOKELLORADIO PROJEKTIONS-CLOCKRADIO

PROJEKTIONSKLOCKRADIO PROJEKTORKLOKKERADIO PROJEKTIOKELLORADIO PROJEKTIONS-CLOCKRADIO PROJEKTIONSKLOCKRADIO PROJEKTORKLOKKERADIO PROJEKTIOKELLORADIO PROJEKTIONS-CLOCKRADIO PROJEKTIONSKLOCKRADIO 1. MODE - Funktionsknapp 2. Inställningsknapp för alarm 3. Knapp för val av summer/radio för

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT

KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT 87-7885_manual.indd 2012-04-27, 10.09.09 Art. 87-7885 KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT EN-1047 NT FIRE 017-60 paper NORDTEST ISO834 2012 Biltema

Detaljer

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK -

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK - BRUKSANVISNING Norwegian FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4.

Detaljer

Ministereo Ministereo Pienoisstereo Ministereo

Ministereo Ministereo Pienoisstereo Ministereo Ministereo Ministereo Pienoisstereo Ministereo Ministereo Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna i bruksanvisningen innan stereon används. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Följ alla varningar

Detaljer

KOPPLINGSUR KOBLINGSUR KELLOKYTKIN

KOPPLINGSUR KOBLINGSUR KELLOKYTKIN KOPPLINGSUR digitalt KOBLINGSUR digitalt KELLOKYTKIN digitaalinen Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Detaljer

Kopplingsur Koblingsur

Kopplingsur Koblingsur Kopplingsur Koblingsur Kellokytkin Tænd/sluk-ur digitalt/digitaalinen WEEK Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar i flyttbara bruksföremål och vägguttag, samt strömbrytare

Detaljer

LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO

LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO MODELL 4567 LIGHT AND WAKE ALARMRADIO BRUKERVEILEDNING SIKKERHETSANVISNINGER ADVARSEL FARE FOR ELEKTRISK STØT. MÅ IKKE ÅPNES Symbolet varsler deg om fare for ikke-isolert,

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF, digital Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF med mottaker HMS art. nr.: 148483 Best. nr.: 1104816 INNHOLD Vekkerklokke DS-1/RF, digital...

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Fickradio Lommeradio Taskuradio Lommeradio

Fickradio Lommeradio Taskuradio Lommeradio Fickradio Lommeradio Taskuradio Lommeradio Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk.

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. Brukerveiledning Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. OVERSIKT 1. LCD-skjerm 4. Antenne 2. IR-vindu 5. DC-kontakt 3. Linje ut 6. På/av Fjernkontroll: 1. POWER: Sette radioen i standby-modus.

Detaljer

Tiny Audio M2. Bærbar DAB + /FM-RDS-radio. Brukerveiledning

Tiny Audio M2. Bærbar DAB + /FM-RDS-radio. Brukerveiledning Bærbar DAB + /FM-RDS-radio Brukerveiledning Innhold Tilbehør... 1 Bruke strømadapteren... 1 Bruke batteriet... 1 Advarsel:... 1 Hurtigoppsett (installering)... 1 Oversikt over kontroller og uttak... 2

Detaljer

Kopplingsur Koblingsur

Kopplingsur Koblingsur Kopplingsur Koblingsur Kellokytkin Tænd/sluk-ur digitalt/digitaalinen 24 H Digitalt programmerbart dygnstidur Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar i flyttbara bruksföremål

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

ELECTRONIC CLOCK RADIO

ELECTRONIC CLOCK RADIO ELECTRONIC CLOCK RADIO Sonoclock 890 NORSK ON/OFF UP MEMO SET ON OFF 1 2 UP 6 7 MEMO SET VOL. + VOL. 4 5 8 9 10 DOWN 1...5 6...10 DISPLAY DOWN NORSK 48-5 4 SIKKERHET OG INFORMASJON 7 Dette utstyret er

Detaljer

/ 8 0 / 008086 S FI DK N INJUSTRING AV LUFTFLÖDN ILMAVIRTOJ SÄÄTÖ INDRGULRING AF LUFTMÆNGDN INJUSTRING AV LUFTSTRØMMN / 8 0 / 008086 S INJUSTRING AV LUFTFLÖDN SPJÄLLINSTÄLLNING Justering av luftflöden

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1 uten mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1 uten mottaker Vekkerklokke DS-1 uten mottaker HMS art. nr.: 135483 Best. nr.: 1104818 INNHOLD Vekkerklokke DS-1... 1

Detaljer

FM sändare FM-sender FM-lähetin

FM sändare FM-sender FM-lähetin FM sändare FM-sender FM-lähetin Original manual 2 Art. 24-511 FM sändare Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs alltid manualen noga innan användning. Produkten ska endast användas för anslutning till

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer VEJLEDNING OPLADNING Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer START 1. Indsæt simkort og batteri. (Husk at vælge pinkode fra inden du sætter simkortet i enheden, det gøres ved

Detaljer

4 I 1 MÄTARE. Anslut sensor till oljetryck och oljetemperatur

4 I 1 MÄTARE. Anslut sensor till oljetryck och oljetemperatur SE Art. -9 I MÄTARE INTRODUKTION Denna mätare mäter och visar laddtrycket analogt samt mäter och visar spänning, oljetryck och oljetemperatur digitalt. Allt i en och samma mätare. Sensorer för laddtryck,

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK

Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös SERIE Røykvarsler OPTISK MANUAL 382003 1 Bruksanvisning for trådløst røykvarslersystem KD-101LA Vennligst les nøye igjennom bruksanvisningen før

Detaljer

FUNKSJONER FRONT. 4. AV/PÅ INDIKATOR: Lyser grønt når enheten er på.

FUNKSJONER FRONT. 4. AV/PÅ INDIKATOR: Lyser grønt når enheten er på. MODEL DAB KOMME I GANG 1. Trekk ut teleskopantennen helt på baksiden. 2. Kobl strømledningen fra radioen og til stikkontakt. Radioen vil gi et kort lydsignal. Søke og av/på lysindikatorene vil lyse forbigående.

Detaljer

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt:

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt: Sol & Vindvakt ASA Inkoppling av Sol & Vindvakt: Avståndet mellan motor och Sol & Vindvakt måste vara minst 30 cm. Apparater som använder samma frekvens kan störa Sol & Vindvaktens funktion Endast en Sol

Detaljer

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front.

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front. MUSIC SYSTEM KOMME I GANG Før du setter i gang med innstillinger av Music System, må produktet være romtemperert. Hvis ikke, kan kondensering påvirke CD-spilleren eller displayet. 1. Sett inn de to medfølgende

Detaljer

NEW Radionette RNV103 NO.qxd 05/09/2003 12:50 Page 1 RNV103. Instruksjonsbok

NEW Radionette RNV103 NO.qxd 05/09/2003 12:50 Page 1 RNV103. Instruksjonsbok NEW Radionette RNV103 NO.qxd 05/09/2003 12:50 Page 1 RNV103 OPEN Instruksjonsbok NEW Radionette RNV103 NO.qxd 05/09/2003 12:50 Page 2 Sikkerhetsadvarsler og innhold Vennligst les før installering. Hvis

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

USER MANUAL. DIGITAL TIMER ART.NR: EL1041

USER MANUAL. DIGITAL TIMER ART.NR: EL1041 USER MANUAL EL1041 USER MANUAL. DIGITAL TIMER 1. Main functions To control on/off switching at predetermined times and control varying on/off periods. Can be used for lamps, coffee brewers, heaters, automatic

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

KAPITEL 7 Konfigurationsfiler

KAPITEL 7 Konfigurationsfiler KAPITEL 7 Konfigurationsfiler Alle indstillingerne i ZoomText kan gemmes og hentes frem efter behov. Konfigurationsfilerne indeholder indstillingerne inklusiv forstørrelsen, typen af zoomvindue, skærmfremhævningerne,

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031 OM BRUKSANVISNINGEN Ut fra hvilken modell av klokken du har, vil displayet vise lyse tall med mørk bakgrunn eller omvendt. Knappe operasjonene er indikert med bokstavene som vist i figurene til venstre.

Detaljer

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Versjon: 1.0 Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Produktoversikt 1. Standby/Modus Trykk på skifte mellom FM og DAB-modus på arbeidsmodus, trykk og hold nede for å gå inn i standby-modus. 2. Skanne Trykk for å

Detaljer

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring x2 x2 Fast grønn: Strømtilkobling er på. Blinkende oransje: Adapteret er i strømsparingsmodus. Blinkende

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230

CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230 CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230 DENNE BRUKSANVISNINGEN SKAL LESES OG FORSTÅS FØR PRODUKTET BRUKES. Ta vare på heftet for fremtidig referanse. PLASSERING AV KONTROLLENE 1. LCD-DISPLAY

Detaljer

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Håndmikser Sähkövatkain Håndmixer 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan elvispen används första gången. Får endast användas

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 790 DCF NORSK

CLOCK RADIO. Sonoclock 790 DCF NORSK CLOCK RADIO Sonoclock 790 DCF NORSK SNOOZE -TUNING+ U RESET SLEEP AL 1 SET AL 2 TIME ZONE / WEC HOUR/VOL+ MIN/VOL- NORSK 16-26 SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Dette utstyret er laget for avspilling av lydsignaler.

Detaljer

BLUETOOTH-HÖGTALARE BLUETOOTH-HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH-HØJTALER

BLUETOOTH-HÖGTALARE BLUETOOTH-HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH-HØJTALER BLUETOOTH-HÖGTALARE BLUETOOTH-HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH-HØJTALER SE - El-avfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe

Detaljer

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste 1 Hylla lämplig för montering av styrskena Hylle som passer for installasjon av styreskinne Hylder egnet til montering af styreskinner Vattenpass/Vater/ Vaterpas Börja med att montera inredningen Inredningen

Detaljer

Trådløs temperaturstasjon. Sääkello/Langaton sääasema Trådløst termometer

Trådløs temperaturstasjon. Sääkello/Langaton sääasema Trådløst termometer Trådlös temperaturstation med klocka Trådløs temperaturstasjon med klokke Sääkello/Langaton sääasema Trådløst termometer med ur 2010 Biltema Nordic Services AB 2010 Biltema Nordic Services AB Art. 84-087

Detaljer

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Før start 1. Kontroller at mottager (master) er tilkoblet i henhold til medfølgende skjema og at antennen

Detaljer

Yleiskäyttöinen kaukosäädin, Universal fjernbetjening,

Yleiskäyttöinen kaukosäädin, Universal fjernbetjening, Art. 31-9960 Universal fjärrkontroll, 8-i-1 Universal fjernkontroll, 8-i-1 Yleiskäyttöinen kaukosäädin, 8 yksissä kuorissa Universal fjernbetjening, 8 i 1 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Detaljer

RADIO. Original manual. 1 2013-06-19 Biltema Nordic Services AB. Art. 24-656. FM 88 108 Mhz AM 540 1600 khz 14 W AC 220 240 V ~50 Hz

RADIO. Original manual. 1 2013-06-19 Biltema Nordic Services AB. Art. 24-656. FM 88 108 Mhz AM 540 1600 khz 14 W AC 220 240 V ~50 Hz RADIO FM 88 108 Mhz AM 540 1600 khz 14 W AC 220 240 V ~50 Hz Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV Push upward to open battery door, insert batteries as shown. Pair your mouse with your Windows device: A: On the underside of the mouse, press

Detaljer

WST-916. Manual! Installation! 1. Skruva eller tejpa upp mottagaren på väggen.! 2. Tryck dit ramen.! 3. Tryck dit knappen.!

WST-916. Manual! Installation! 1. Skruva eller tejpa upp mottagaren på väggen.! 2. Tryck dit ramen.! 3. Tryck dit knappen.! WST-916 Manual WST-916 Envägs väggsändare med timer. En trådlös envägs strömbrytare som enkelt placeras på vägg med medföljande skruvar eller dubbelhäftande tejp. Fungera både med på/av mottagare och dimmer

Detaljer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik universell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmerfunktion för fjärrstyrning av b.l.a dimbara 230V LED lampor, lågenergilampor, glödlampor

Detaljer

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET Bruksanvisning INNHOLD Viktige instruksjoner angående sikkerhet. 2 Kontroller 4 Strømforsyning. 5 Bruk av radioen for første gang. 6 DAB radio modus 6 FM radio modus 11 Forhåndsinnstilte stasjoner. 15

Detaljer

Rotationslaser Rotasjonslaser

Rotationslaser Rotasjonslaser 15-241 manual.indd 2012-11-1, 08.50.33 I utfall Datum och filnamn underlättar spårning, sista versionen. Art. 15-241 Rotationslaser Rotasjonslaser Pyörivä laser Original manual 2012-11-01 Biltema Nordic

Detaljer

Som bruker av vårt produkt er du den viktigste personen hos INTONO.

Som bruker av vårt produkt er du den viktigste personen hos INTONO. BRUKER MANUAL Gratulerer med kjøpet av din Intono Home Radio. Denne brukerveiledningen gir deg informasjon og instrukser om hvordan du installerer og bruker radioen din. Den vil gi deg tekniske spesifikasjoner

Detaljer

Termostat til gulvvarme. Termostat for gulvvarme

Termostat til gulvvarme. Termostat for gulvvarme Termostat till golvvärme Termostat for gulvvarme TermostaaTTi lattialämmitystä varten Termostat til gulvvarme SE Termostat till golvvärme IntroduKTion Denna termostat är särskilt utformad för elektrisk

Detaljer

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 - NO Bruksanvisning Aquatic Radio Klargjøring Sette batteriet i fjernkontrollen Skru av det vanntette lokket på fjernkontrollens bakside og sett i batteriet. (CR-2430) Skru på lokket igjen.

Detaljer

Yleiskäyttöinen kaukosäädin, Universal fjernbetjening,

Yleiskäyttöinen kaukosäädin, Universal fjernbetjening, Art. 31-9960 Universal fjärrkontroll, 8-i-1 Universal fjernkontroll, 8-i-1 Yleiskäyttöinen kaukosäädin, 8 yksissä kuorissa Universal fjernbetjening, 8 i 1 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Detaljer

MOTORCYKELLARM MOTORSYKKELALARM MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN MOTORCYKELALARM

MOTORCYKELLARM MOTORSYKKELALARM MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN MOTORCYKELALARM MOTORCYKELLARM 2-vägs, fjärrstyrt MOTORSYKKELALARM 2-veis, fjernstyrt MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN 2-suuntainen, kaukosäädettävässä MOTORCYKELALARM 2-vejs, fjernstyret Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Detaljer

5.1 MULTIMEDIA- HÖGTALARE med 4" baslåda

5.1 MULTIMEDIA- HÖGTALARE med 4 baslåda Art. 24-013 5.1 MULTIMEDIA- HÖGTALARE med 4" baslåda Försiktighetsåtgärder 1. Strömförsörjningen till högtalarsystemet ska vara samma som specificeras i bruksanvisningen och på baslådans etikett. 2. Strömkabeln

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart Omstillingsvejledning Omstilling ecotec plus /3, ecotec pro /3 fra naturgas- til propangasdrift omstillingssæt art.nr. 0020010641 Henvisninger vedrørende dokumentationen De følgende henvisninger er en

Detaljer

Walkie Talkie. Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten, och spara dem för senare bruk.

Walkie Talkie. Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten, och spara dem för senare bruk. Walkie Talkie Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten, och spara dem för senare bruk. Antenn Detaljbeskrivning Bältesclip (baksidan) LED-lampa LCD-skärm LAMP (lampa) På/av SCAN

Detaljer

Kannettava CD/radio Bærbar stereoradio m/cd-afspiller

Kannettava CD/radio Bærbar stereoradio m/cd-afspiller Bärbar stereo, CD /Radio Bærbar stereo, CD/Radio Kannettava CD/radio Bærbar stereoradio m/cd-afspiller FM/AM radio 1 2008 Biltema Nordic Services AB Bärbar stereo, CD /Radio Säkerhetsföreskrifter Varning!

Detaljer

D D R 中文 N Versjon 1

D D R 中文 N Versjon 1 DDR- 3 6 N 中文 Versjon 1 Innhold Kontroller... 3-6 Bruke radioen for første gang... 7 Grunnleggende bruk av din radio... 8 Velge en stasjon - DAB... 9 Sekundære tjenester - DAB... 9 Forskjellige modi på

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL BG-1001 MODUL 3035

BRUKSANVISNING MODELL BG-1001 MODUL 3035 BRUKSANVISNING MODELL BG-1001 MODUL 3035 OM BRUKSANVISNINGEN Alle display i denne bruksanvisningen viser bilder i sort/hvit. Urets knapper blir i denne bruksanvisningen gitt bokstaver som navn (se bildet).

Detaljer

SERIE RØYKVARSLER OPTISK MANUAL

SERIE RØYKVARSLER OPTISK MANUAL Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös SERIE RØYKVARSLER OPTISK MANUAL 382003 1 Bruksanvisning for trådløst røykvarslersystem LM-101LE Vennligst les nøye igjennom bruksanvisningen før

Detaljer

ASTRONOMISKT KOPPLINGSUR ASTRONOMISK TIDSUR ASTRONOMINEN AJASTUSKELLO ASTRONOMISK TIDSUR

ASTRONOMISKT KOPPLINGSUR ASTRONOMISK TIDSUR ASTRONOMINEN AJASTUSKELLO ASTRONOMISK TIDSUR ASTRONOMISKT KOPPLINGSUR Styr till-/frånslag efter solhöjden ASTRONOMISK TIDSUR Styr på-/avslåing etter solhøyden ASTRONOMINEN AJASTUSKELLO Ohjaa päälle- ja poiskytkemistä auringon korkeuden mukaan ASTRONOMISK

Detaljer

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.:

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: Gjelder for produkter med serienummer f.o.m 1601-00001 Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 6251630 Enkel trygghet 1 BRUKERINFORMASJON VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt

Detaljer

Multimeter Monitoimimittari

Multimeter Monitoimimittari Multimeter Monitoimimittari VARNING! ADVARSEL! VAROITUS! SE Läs och förstå denna bruksanvisning innan du använder multimetern. Fel använd kan livsfara och/eller skada på materiel uppstå. NO Les og forstå

Detaljer

INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER

INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER lundbergs.com Ø3, Ø4 mm Tejp teip, ca. 30 mm bred Ph 2 1x RHP304 (1x) RHP422 (1x) RHP421 (1x) RHP302 (2x) 3,5x28 (8x) RHP411 (1x) RHA655 (2x) RHP581 (1x) RHP332 (2x) RHP582

Detaljer

Digitalt pedometer. Digital skritteller Digitaalinen askelmittari. Art. 14-750. 14-750 ma nual.indd 2012-0 3-28, 12.4 3. 21

Digitalt pedometer. Digital skritteller Digitaalinen askelmittari. Art. 14-750. 14-750 ma nual.indd 2012-0 3-28, 12.4 3. 21 14-750 ma nual.indd 2012-0 3-28, 12.4 3. 21 Art. 14-750 Digital pedometer Digital skritteller Digitaalinen askelmittari Digitalt pedometer Digital pedometer INTRODUKTION Denna digitala pedometer visar

Detaljer

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NO/DK: side 1 8 SV: sida 9 16 FI: sivu 17 24 GB/AU: page 25 32 1 5 2 3 4 6 7 1 Indikator for dagsenking 2 Ønsket Temperatur 3 Indikator for varmeavgivelse 4 Indikator

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

astronomiskt kopplingsur Astronomisk tidsur

astronomiskt kopplingsur Astronomisk tidsur 44-420 manual.indd 2013-10-11, 10.48.00 Art. 44-420 astronomiskt kopplingsur Styr till-/frånslag efter solhöjden Astronomisk tidsur Styr på-/avslåing etter solhøyden Astronominen ajastuskello Ohjaa päälle-

Detaljer