Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur"

Transkript

1 Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur digital / digitaalinen / digitalt 230 V ~ 50 Hz -024_manual.indd :03:00

2 SE SPECIFIKATIONER Inkoppling: Mått: Batteri: 230 V ~ 50 Hz 120 x 104 x 48 mm 9 V (6LF22) (medföljer ej) BESKRIVNING AV KLOCKAN 1. Inställning av minut (M) 2. Inställning av tid (TIME) 3. Inställning av timme (H) 4. Inställning av alarm (ALARM) 5. Repetitionsväckning (SNOOZE) 6. Alarm ON/OFF 7. Batteriutrymme 8. LED digital display 9. Nätsladd 230 V ~ 50 Hz 2-024_manual.indd :03:00

3 SE ANSLUTNING TILL VÄGGUTTAG Anslut klockans nätsladd/stickkontakt till ett 230 V ~ 50 Hz vägguttag. Klockans display börjar blinka för att visa att tiden ej är korrekt. Siffrorna på displayen kommer även att blinka om det varit strömavbrott och inget batteri till minnet varit monterat. INSTÄLLNING AV KLOCKAN Tryck in knappen TIME (2) och håll den intryckt. Tryck in timknappen (3/H) resp. minutknappen (1/M) och stega med hjälp av dessa fram visningen på klockans display tills korrekt tid visas. Släpp knappen TIME (2). INSTÄLLNING AV ALARM/VÄCKNINGSTID Tryck in knappen (4/ALARM) och håll den intryckt. Tryck in timknappen (3/H) resp. minutknappen (1/M) och stega med hjälp av dessa fram visningen på klockans display tills önskad alarm/väckningstid visas. Släpp knappen (4/ALARM). OBS: För att kontrollera alarm/väckningstiden, tryck på knappen (4/ ALARM). Klockans display visar den inställda alarm/väckningstiden. VÄCKNING MED LARMSIGNAL Skjut knappen (6/ALARM ON/OFF) till läge ON. Indikeringen för AUTO tänds på displayen. Larmsignalen kommer automatiskt börja ljuda vid den inställda alarm/väckningstiden och det ljuder under max. 1 timma och 59 minuter. Genom att trycka på knappen (4/ALARM) stängs larmsignalen av, men den kommer åter att aktiveras igen efter 24 timmar. Genom att skjuta knappen (6/ALARM ON/OFF) till läge OFF stängs alarmfunktionen av helt _manual.indd :03:00

4 SE REPETITIONSVÄCKNING Genom att trycka på knappen (5/SNOOZE) när larmsignalen ljuder så tystnar larmsignalen för att åter ljuda efter 9 minuter. På så vis erhålls ytterligare 9 minuters sömn, s.k. repetitionsväckning. BATTERI-BACKUP OBS: Klockan är försedd med batteri-backup för att tillförsäkra kontinuerlig funktion hos klocka och alarm även vid ett ev. strömavbrott. Omkopplingen från 230 V AC till batteridrift (9 V) sker automatiskt. Vid batteridrift kommer dock ej visningen (siffrorna) på displayen att lysa, trots att klockan fungerar som vanligt. Klockan och larmtiden hålls lagrade i minnet, men larmet kommer ej att ljuda om strömmen ej är påkopplad. Backup-funktionen drivs av ett 9 V batteri (6LF22) (medföljer ej). Vi rekommenderar att använda ett alkaliskt longlife batteri. OBS: Med hjälp av klockans backup-funktion kan tiden och minnesfunktionerna bibehållas under kortare strömavbrott. Om klockan drivs av enbart batteri under en längre tid kommer batteriet ganska snabbt att tömmas. Plocka därför bort batteriet om klockan inte är ansluten till nätet. SKÖTSEL Klockans ytterhölje av plast kan dammas av med hjälp av en mjuk tygtrasa, eller om så behövs en mjuk tygtrasa fuktad med vatten. Nätsladdens stickkpropp skall alltid vara bortkopplad från vägguttaget innan rengöring av klockan sker. Använd ALDRIG polermedel, lösningsmedel, slipmedel eller starka rengöringsmedel på ytterhöljet, de kan skada dess yta. VARNING För att reducera risken för brand eller elchock får klockan EJ utsättas för regn eller fukt _manual.indd :03:00

5 NO SPESIFIKASJONER Tilkobling: Mål: Batteri: 230 V ~ 50 Hz 120 x 104 x 48 mm 9 V (6LF22) (medfølger ikke) BESKRIVELSE AV KLOKKA 1. Innstilling av minutt (M) 2. Innstilling av klokkeslett (TIME) 3. Innstilling av time (H) 4. Innstilling av alarm (ALARM) 5. Repetisjonsvekking (SNOOZE) 6. Alarm ON/OFF 7. Batterirom 8. LED digitalt display 9. Nettledning 230 V ~ 50 Hz 5-024_manual.indd :03:00

6 NO TILKOBLING TIL VEGGUTTAK Sett klokkas støpsel i et 230 V ~ 50 Hz vegguttak. Klokkas display begynner å blinke for å vise at klokkeslettet ikke er riktig. Sifrene i displayet vil også blinke dersom det har vært strømbrudd og det ikke har vært montert batteri til minnet. INNSTILLING AV KLOKKA Trykk inn knappen TIME (2), og hold den inntrykt. Trykk inn hhv. timeknappen (3/H) og minuttknappen (1/M), og gå ved hjelp av disse trinnvis framover til riktig klokkeslett vises i klokkas display. Slipp knappen TIME (2). INNSTILLING AV KLOKKESLETT FOR ALARM/VEKKING Trykk inn knappen (4/ALARM), og hold den inntrykt. Trykk inn hhv. timeknappen (3/H) og minuttknappen (1/M), og gå ved hjelp av disse trinnvis framover til ønsket klokkeslett for alarm/vekking vises i klokkas display. Slipp knappen (4/ALARM). OBS! For å sjekke klokkeslettet for alarm/vekking, trykk på knappen (4/ALARM). Klokkas display viser innstilt klokkeslett for alarm/ vekking. VEKKING MED ALARMSIGNAL Skyv knappen (6/ALARM ON/OFF) til posisjon ON. Indikeringen for AUTO tennes i displayet. Alarmsignalet vil automatisk begynne å lyde ved det innstilte klokkeslettet for alarm/vekking, og det lyder i maks. 1 time og 59 minutter. Når du trykker på knappen (4/ALARM), slås alarmsignalet av, men det vil aktiveres igjen etter 24 timer. Når du skyver knappen (6/ALARM ON/OFF) til posisjon OFF, slås alarmfunksjonen helt av _manual.indd :03:00

7 NO REPETISJONSVEKKING Når du trykker på knappen (5/SNOOZE) når alarmsignalet lyder, stopper alarmsignalet, men lyder igjen etter 9 minutter. På denne måten får du ytterligere 9 minutters søvn, såkalt repetisjonsvekking. BATTERI-BACKUP OBS! Klokka er utstyrt med batteri-backup for å sikre kontinuerlig funksjon for klokke og alarm også ved et eventuelt strømbrudd. Omkoblingen fra 230 V AC til batteridrift (9 V) skjer automatisk. Ved batteridrift vil likevel ikke visningen (sifrene) i displayet lyse, til tross for at klokka fungerer som vanlig. Klokka og alarmtidspunktet blir lagret i minnet, men alarmen vil ikke lyde dersom strømmen ikke er tilkoblet. Backup-funksjonen drives av et 9 V batteri (6LF22) (medfølger ikke). Vi anbefaler bruk av et alkalisk longlife-batteri. OBS! Ved hjelp av klokkas backup-funksjon kan klokkeslettet og minnefunksjonene opprettholdes ved kortere strømbrudd. Dersom klokka drives kun av batteri i lengre tid, vil batteriet ganske hurtig tømmes. Ta derfor ut batteriet dersom klokka ikke er koblet til strømnettet. STELL Klokkas overflate av plast kan tørkes av ved bruk av en myk tøyklut, eller om nødvendig en myk tøyklut fuktet med vann. Støpselet skal alltid være trukket ut av stikkontakten før rengjøring av klokka finner sted. Bruk ALDRI polermidler, løsemidler, slipemidler eller sterke rengjøringsmidler på klokka, fordi dette kan skade overflaten. ADVARSEL For at risikoen for brann eller elektrisk støt skal reduseres, må klokka IKKE utsettes for regn eller fukt _manual.indd :03:01

8 FI TEKNISET TIEDOT Sähköliitäntä: Mitat: Paristo: 230 V ~ 50 Hz 120 x 104 x 48 mm 9 V (6LF22) (ei kuulu toimitukseen) KELLON OSAT 1. Minuuttien asetuspainike (M) 2. Kellonajan asetuspainike (TIME) 3. Tuntien asetuspainike (H) 4. Herätysajan asetuspainike (ALARM) 5. Torkkupainike (SNOOZE) 6. Herätystoiminto ON/OFF 7. Paristokotelo 8. Digitaalinen nestekidenäyttö 9. Liitäntäjohto 230 V ~ 50 Hz 8-024_manual.indd :03:01

9 FI LAITTEEN LIITTÄMINEN SÄHKÖVERKKOON Liitä kellon liitäntäjohdon pistotulppa 230 V ~ 50 Hz pistorasiaan. Kellon näytöllä alkaa vilkkua jokin kellonaika. Näyttö vilkkuu aina sähkökatkon jälkeen, jos kellossa ei ole paristoa. KELLONAJAN ASETTAMINEN Paina kellonajan asetuspainiketta TIME (2) ja pidä sitä painettuna. Aseta oikea kellonaika painamalla tuntien asetuspainiketta (3/H) ja/tai minuuttien asetuspainiketta (1/M), kunnes näytöllä näkyvä kellonaika on oikea. Vapauta lopuksi painike TIME (2). HERÄTYSAJAN ASETTAMINEN Paina herätysajan asetuspainiketta (4/ALARM) ja pidä sitä painettuna. Aseta oikea herätysaika painamalla tuntien asetuspainiketta (3/H) ja/tai minuuttien asetuspainiketta (1/M), kunnes näytöllä näkyvä aika on oikea. Vapauta lopuksi painike (4/ALARM). HUOMAA: Kun haluat nähdä, mihin aikaan kello on asetettu herättämään, paina painiketta (4/ALARM). Herätysaika tulee näkyviin näytölle. HERÄTYSTOIMINNON KYTKEMINEN PÄÄLLE Työnnä painike (6/ALARM ON/OFF) asentoon ON. Näytölle syttyy merkintä AUTO. Kello herättää asettamaasi herätysaikaan. Herätysääni kuuluu 1 tunnin ja 59 minuutin ajan, ellei sitä kytketä pois. Voit kytkeä herätysäänen pois painamalla painiketta (4/ALARM), jolloin kello herättää uudelleen samaan aikaan 24 tunnin kuluttua. Jos haluat kytkeä herätystoiminnon kokonaan pois päältä, työnnä painike (6/ALARM ON/OFF) asentoon OFF _manual.indd :03:01

10 FI TORKKUTOIMINTO Kun herätysääni alkaa kuulua, paina torkkupainiketta (5/SNOOZE), niin ääni vaikenee ja kello herättää uudelleen 9 minuutin kuluttua. Eli saat torkkua vielä 9 minuuttia. PARISTOVARMISTUS HUOMAA: Kellossa on paristovarmistus sähkökatkojen varalta. Sähkökatkon sattuessa kello siirtyy automaattisesti paristokäyttöön. Paristokäytössä kellon numerot eivät näy näytöllä, mutta kello käy silti normaalisti. Kellonaika ja herätysaika pysyvät muistissa, mutta herätysääni ei kuulu, jos sähkö on poissa. Paristovarmistus toimii yhdellä 9 V paristolla (6LF22) (ei kuulu toimitukseen). Suosittelemme (longlife) alkalipariston käyttöä. HUOMAA: Paristovarmistus on tarkoitettu pitämään kellonaika ja herätysaika laitteen muistissa lyhyen sähkökatkon ajan. Jos kuitenkin irrotat laitteen sähköverkosta pitkäksi aikaa, ota paristo tällöin pois, koska se tyhjenee muuten nopeasti. HOITO Pyyhi pölyt kellon muovikuoresta pehmeällä kankaalla, tarvittaessa voit kostuttaa kangasta vähän vedellä. Irrota kellon pistotulppa pistorasiasta puhdistuksen ajaksi. ÄLÄ käytä kellon puhdistukseen mitään kiillotusaineita, liuottimia, hioma-aineita tai voimakkaita puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa kellon muovikuorta. VAROITUS Kelloa ei saa altistaa sateelle tai kosteudelle. Tulipalo- ja sähköiskuvaara _manual.indd :03:01

11 DK SPECIFIKATIONER Tilslutning: Mål: Batteri: 230 V ~ 50 Hz 120 x 104 x 48 mm 9 V (6LF22) (medfølger ikke) BESKRIVELSE AF URET 1. Indstilling af minut (M) 2. Indstilling af tid (TIME) 3. Indstilling af time (H) 4. Indstilling af alarm (ALARM) 5. Repetitionsvækning (SNOOZE) 6. Alarm ON/OFF 7. Batterirum 8. LED-digitaldisplay 9. Netledning 230 V ~ 50 Hz _manual.indd :03:01

12 DK TILSLUTNING TIL STIKKONTAKT Tilslut urets netledning/stik til en 230 V ~ 50 Hz-stikkontakt. Urets display begynder at blinke for at vise, at tiden ikke er korrekt. Tallene på displayet begynder også at blinke, hvis der har været strømafbrydelse, og der ikke var monteret noget batteri til hukommelsen. INDSTILLING AF TIDEN Tryk knappen TIME (2) ind, og hold den indtrykket. Tryk hhv. timeknappen (3/H) og minutknappen (1/M) ind, og tryk vha. disse visningen på urets display frem, indtil den korrekte tid vises. Slip knappen TIME (2). INDSTILLING AF ALARM/VÆKKETIDSPUNKT Tryk knappen (4/ALARM) ind, og hold den indtrykket. Tryk hhv. timeknappen (3/H) og minutknappen (1/M) ind, og tryk vha. disse visningen på urets display frem, indtil det korrekte alarm/vækketidspunkt vises. Slip knappen (4/ALARM). OBS: For at kontrollere alarm/vækketidspunkt skal du trykke på knappen (4/ALARM). Urets display viser det indstillede alarm/vækketidspunkt. VÆKNING MED ALARMSIGNAL Skyd knappen (6/ALARM ON/OFF) til stilling ON. Indikeringen for AUTO vises i displayet. Alarmsignalet begynder automatisk at lyde ved det indstillede alarm/vækketidspunkt, og det vedvarer i maks. 1 time og 59 minutter. Ved at trykke på knappen (4/ALARM) afbrydes alarmsignalet, men det aktiveres igen efter 24 timer. Ved at skyde knappen (6/ALARM ON/OFF) til stilling OFF, afbrydes alarmfunktionen helt _manual.indd :03:01

13 DK REPETITIONSVÆKNING Ved at trykke på knappen (5/SNOOZE), når alarmsignalet lyder, fjernes alarmsignalet, men det vender tilbage efter ni minutter. På denne måde er der tid til yderligere ni minutters søvn med den såkaldte repetitionsvækning. BATTERIBACKUP OBS: Uret er udstyret med batteribackup for at sikre fortsat funktion af ur og alarm også ved en evt. strømafbrydelse. Omskiftningen fra 230 V AC til batteridrift (9 V) sker automatisk. Ved batteridrift vises cifrene dog ikke på displayet, men uret fungerer på almindelig vis. Uret og alarmtidspunktet gemmes i hukommelsen, men alarmen lyder ikke, hvis strømmen ikke er tilsluttet. Backupfunktionen drives af et 9 V batteri (6LF22) (medfølger ikke). Vi anbefaler at anvende et alkalisk longlife-batteri. OBS: Ved hjælp af urets backupfunktion kan tids- og hukommelsesfunktionerne bevares under kortere strømafbrydelser. Hvis uret udelukkende drives af batteriet i længere tid, tømmes batteriet ganske hurtigt. Fjern derfor batteriet, hvis uret ikke er tilsluttet til stikkontakten. VEDLIGEHOLDELSE Urets kabinet af plast kan aftørres med en blød klud eller om nødvendigt med en blød klud fugtet med vand. Netledningens stik skal altid være fjernet fra stikkontakten, inden uret rengøres. Anvend ALDRIG polermiddel, opløsningsmiddel, slibemiddel eller stærke rengøringsmidler på kabinettet, da disse kan beskadige overfladen. ADVARSEL For at nedsætte risikoen for brand eller stød må uret IKKE udsættes for regn eller fugt _manual.indd :03:01

14 DK _manual.indd :03:01

15 Copyright Biltema Sweden AB ( ) -024_manual.indd :03:01

16 DK _manual.indd :03:01

VÄCKARKLOCKA Digital. Art. 24-655

VÄCKARKLOCKA Digital. Art. 24-655 Bruksanvisning Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella säkerhetsrisker. Vi reserverar oss för att illustrationer och beskrivningar av enstaka detaljer inte alltid

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

PROJEKTIONSKLOCKRADIO PROJEKTORKLOKKERADIO PROJEKTIOKELLORADIO PROJEKTIONS-CLOCKRADIO

PROJEKTIONSKLOCKRADIO PROJEKTORKLOKKERADIO PROJEKTIOKELLORADIO PROJEKTIONS-CLOCKRADIO PROJEKTIONSKLOCKRADIO PROJEKTORKLOKKERADIO PROJEKTIOKELLORADIO PROJEKTIONS-CLOCKRADIO PROJEKTIONSKLOCKRADIO 1. MODE - Funktionsknapp 2. Inställningsknapp för alarm 3. Knapp för val av summer/radio för

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

Klokkeradio. Kelloradio

Klokkeradio. Kelloradio Klockradio Klokkeradio Kelloradio Clockradio Klockradio TEKNISKA DATA Frekvensområde:....... AM 530 1600 KHz..................... FM 88 108 MHz Impedans:... 8 Ω Spänning:............. 230 V ~ 50 HZ. Ström:...

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT

KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT 87-7885_manual.indd 2012-04-27, 10.09.09 Art. 87-7885 KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT EN-1047 NT FIRE 017-60 paper NORDTEST ISO834 2012 Biltema

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

Kopplingsur Koblingsur

Kopplingsur Koblingsur Kopplingsur Koblingsur Kellokytkin Tænd/sluk-ur digitalt/digitaalinen 24 H Digitalt programmerbart dygnstidur Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar i flyttbara bruksföremål

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK -

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK - BRUKSANVISNING Norwegian FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4.

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 2015-03-09 Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 Skötselråd för Aluminium Svenska Skötselråd 1. Rengör med mjuk trasa fuktad

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

Ministereo Pienoisstereo

Ministereo Pienoisstereo Ministereo Pienoisstereo Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Ministereo Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna i bruksanvisningen innan stereon används. Spara bruksanvisningen

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1 uten mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1 uten mottaker Vekkerklokke DS-1 uten mottaker HMS art. nr.: 135483 Best. nr.: 1104818 INNHOLD Vekkerklokke DS-1... 1

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander SE SLÄP MED CEMENTBLANDARE Innan släpet/cementblandaren börjar användas, läs noga igenom denna

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt:

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt: Sol & Vindvakt ASA Inkoppling av Sol & Vindvakt: Avståndet mellan motor och Sol & Vindvakt måste vara minst 30 cm. Apparater som använder samma frekvens kan störa Sol & Vindvaktens funktion Endast en Sol

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF, digital Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF med mottaker HMS art. nr.: 148483 Best. nr.: 1104816 INNHOLD Vekkerklokke DS-1/RF, digital...

Detaljer

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV Push upward to open battery door, insert batteries as shown. Pair your mouse with your Windows device: A: On the underside of the mouse, press

Detaljer

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Håndmikser Sähkövatkain Håndmixer 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan elvispen används första gången. Får endast användas

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

BRUKSANVISNING CR-420 Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet.

BRUKSANVISNING CR-420  Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. BRUKSANVISNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. KONTROLLER OG INDILATORLAMPER 1. PÅ/AV -knapp 2. TIME TU - -knapp 3. MIN TU + -knapp 4.

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler

Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler LI GH T P O R 6 8 9 0 BA ND / WAK E O R Art. 24-505 Radio med förinställda

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning

Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning Condigi Televagt A/S Niels Bohrs Vej 42, Stilling DK-8660 Skanderborg Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 De to enheter... 3 2 Symbolforklaring... 4 3 Tekniske

Detaljer

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart Omstillingsvejledning Omstilling ecotec plus /3, ecotec pro /3 fra naturgas- til propangasdrift omstillingssæt art.nr. 0020010641 Henvisninger vedrørende dokumentationen De følgende henvisninger er en

Detaljer

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk 1 2008 Biltema Nordic Services AB Brevvåg, elektronisk OBS! Läs manualen noggrant före användning. Spara manualen

Detaljer

DIGITALT LASERVATTENPASS DIGITALT LASERVATER DIGITAALINEN LASERVESIVAAKA DIGITALT LASERVATERPAS

DIGITALT LASERVATTENPASS DIGITALT LASERVATER DIGITAALINEN LASERVESIVAAKA DIGITALT LASERVATERPAS DIGITALT LASERVATTENPASS DIGITALT LASERVATER DIGITAALINEN LASERVESIVAAKA DIGITALT LASERVATERPAS 1 SE SE TEKNISKA SPECIFIKATIONER DIGITALT LASERVATTENPASS Tekniska specifikationer Mätområde:...0 360, uppdelat

Detaljer

WST-916. Manual! Installation! 1. Skruva eller tejpa upp mottagaren på väggen.! 2. Tryck dit ramen.! 3. Tryck dit knappen.!

WST-916. Manual! Installation! 1. Skruva eller tejpa upp mottagaren på väggen.! 2. Tryck dit ramen.! 3. Tryck dit knappen.! WST-916 Manual WST-916 Envägs väggsändare med timer. En trådlös envägs strömbrytare som enkelt placeras på vägg med medföljande skruvar eller dubbelhäftande tejp. Fungera både med på/av mottagare och dimmer

Detaljer

AVFALLSHINK AVFALLSBØTTE ROSKAKORI AFFALDSSPAND

AVFALLSHINK AVFALLSBØTTE ROSKAKORI AFFALDSSPAND Art. 87-9 AVFALLSHINK AVFALLSBØTTE ROSKAKORI AFFALDSSPAND Med sensor/jossa liiketunnistin INTRODUKTION Avfallshink med automatisk öppning/stängning av locket som förenklar när du ska slänga skräp i badrummet.

Detaljer

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari 20 60x60 zoomkikare Instruktioner 1. Stativfäste. För stabil placering av zoomkikaren, använd stativet. 2. Zoomhjul. 3. Fokuseringshjul. Linjera zoomkikaren med

Detaljer

HELKAPELL ATV OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE HELGARAGE ATV

HELKAPELL ATV OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE HELGARAGE ATV 82-1311_5 manual 120906.indd 2013-02-15, 14.39.39 HELKAPELL ATV KRAFTIGT ALLVÄDERSSKYDD FÖR 3 ELLER 4-HJULIGA ATV S OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE KESTÄVÄ JOKA SÄÄN SUOJAPEITE 3- TAI 4-PYÖRÄISILLE

Detaljer

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NO/DK: side 1 8 SV: sida 9 16 FI: sivu 17 24 GB/AU: page 25 32 1 5 2 3 4 6 7 1 Indikator for dagsenking 2 Ønsket Temperatur 3 Indikator for varmeavgivelse 4 Indikator

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

Bordsfläkt Bordvifte Pöytätuuletin Bordventilator

Bordsfläkt Bordvifte Pöytätuuletin Bordventilator Bordsfläkt Bordvifte Pöytätuuletin Bordventilator 1 2009 Biltema Nordic Services AB Bordsfläkt För att garantera bästa funktion och livslängd, läs noga dessa instruktioner och förvara dem för framtida

Detaljer

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER 900 1050 W 1 2008 Biltema Nordic Services AB SE BRÖDROST VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs följande säkerhetsinstruktioner noga innan brödrosten används. Vid

Detaljer

Trådløs temperaturstasjon. Sääkello/Langaton sääasema Trådløst termometer

Trådløs temperaturstasjon. Sääkello/Langaton sääasema Trådløst termometer Trådlös temperaturstation med klocka Trådløs temperaturstasjon med klokke Sääkello/Langaton sääasema Trådløst termometer med ur 2010 Biltema Nordic Services AB 2010 Biltema Nordic Services AB Art. 84-087

Detaljer

Strömbrytarpanel Bryterpanel

Strömbrytarpanel Bryterpanel Strömbrytarpanel Bryterpanel Katkaisinpaneeli Strømafbryderpanel 25881 258810 SE Montering (25-881) 1. Gör håltagningen enligt bifogad mall. 2. Anslut (+) från säkringshållare via skarvdon (medföljer)

Detaljer

Relätestare. Relætester. Reletesteri

Relätestare. Relætester. Reletesteri Relätestare Relétester Reletesteri Relætester Relätestare Funktion: För enkel test av olika typer av Mini-ISO-reläer hos motorfordon. Kontrollerar om reläet fungerar på korrekt sätt och om dess ingångsresp.

Detaljer

SIKKERHET OG RIKTIG BRUK SIKKERHETSINSTRUKSER OG ADVARSLER

SIKKERHET OG RIKTIG BRUK SIKKERHETSINSTRUKSER OG ADVARSLER 1 INSTALLASJONSANVISNINGER 11-2015 SIKKERHET OG RIKTIG BRUK For å sikre en trygg og varig ytelse av dette produktet, må de vedlagte instruksjonene overholdes. Garantien er ikke gyldig hvis instruksjonene

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000.

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. 7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. AUTO WRAP 1500/1504's forskjellige funksjoner blir betjent og styres ved hjelp av en computer. Den består av tre deler. Selve "hjernen", (computeren),

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Cadex Armbåndsur med alarmer. Varenr. 500 320

Cadex Armbåndsur med alarmer. Varenr. 500 320 Brukerveiledning Cadex Armbåndsur med alarmer Varenr. 500 320 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Funksjoner... 3 Klokkens 4 hovedmenyer... 4 Slik stilles tid og dato... 5 Alarmbanken... 5 Slik settes

Detaljer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer VEJLEDNING OPLADNING Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer START 1. Indsæt simkort og batteri. (Husk at vælge pinkode fra inden du sætter simkortet i enheden, det gøres ved

Detaljer

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Før start 1. Kontroller at mottager (master) er tilkoblet i henhold til medfølgende skjema og at antennen

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

MEMOday. Art.nr Rev A NO

MEMOday. Art.nr Rev A NO Brukerveiledning MEMOday Art.nr 508260 Rev A NO Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Komme i gang... 3 3. Talestøtte... 4 4. Skifte bakgrunnsfarge... 4 5. Tidsintervaller... 4 6. Batteribackup...

Detaljer

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE Tak for dit valg af Gateway D-35 Tak for dit valg af Gateway D-35 og velkommen til et mobilt bredbånd med pålidelig og overlegen geografisk dækning i

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer

Brukerhåndbok. FlexiBlink Putevibrator. med nødstrømbatteri og trådløs ladefeilvarsling PUTEVIB VARENR.: Dok. nr.: 2412A

Brukerhåndbok. FlexiBlink Putevibrator. med nødstrømbatteri og trådløs ladefeilvarsling PUTEVIB VARENR.: Dok. nr.: 2412A Brukerhåndbok FlexiBlink Putevibrator med nødstrømbatteri og trådløs ladefeilvarsling PUTEVIB VARENR.: 1525 Dok. nr.: 2412A1 2017-04-19 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon...

Detaljer

COFFEEMAKER TIMER KAFFEKOKARE MED TIMER KAFFETRAKTER MED TIDSUR AJASTETTAVA KAHVINKEITIN KAFFEMASKINE MED TIMER

COFFEEMAKER TIMER KAFFEKOKARE MED TIMER KAFFETRAKTER MED TIDSUR AJASTETTAVA KAHVINKEITIN KAFFEMASKINE MED TIMER COFFEEMAKER TIMER KAFFEKOKARE MED TIMER KAFFETRAKTER MED TIDSUR AJASTETTAVA KAHVINKEITIN KAFFEMASKINE MED TIMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600

Detaljer

KOPPLINGSUR KOBLINGSUR KELLOKYTKIN

KOPPLINGSUR KOBLINGSUR KELLOKYTKIN KOPPLINGSUR digitalt KOBLINGSUR digitalt KELLOKYTKIN digitaalinen Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Detaljer

Brukerhåndbok. FlexiBlink Sengevibrator. med nødstrømbatteri og trådløs ladefeilvarsling SENGEVIB VARENR.: Dok. nr.

Brukerhåndbok. FlexiBlink Sengevibrator. med nødstrømbatteri og trådløs ladefeilvarsling SENGEVIB VARENR.: Dok. nr. Brukerhåndbok FlexiBlink Sengevibrator med nødstrømbatteri og trådløs ladefeilvarsling SENGEVIB VARENR.: 1526 Dok. nr.:2416a1 2017-04-19 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon...

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

4 I 1 MÄTARE. Anslut sensor till oljetryck och oljetemperatur

4 I 1 MÄTARE. Anslut sensor till oljetryck och oljetemperatur SE Art. -9 I MÄTARE INTRODUKTION Denna mätare mäter och visar laddtrycket analogt samt mäter och visar spänning, oljetryck och oljetemperatur digitalt. Allt i en och samma mätare. Sensorer för laddtryck,

Detaljer

Klokkeradio. Kelloradio

Klokkeradio. Kelloradio Klockradio Klokkeradio Kelloradio Clockradio multimedia Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

Forglemmegei. Elektronisk kalender. Art.nr 502250. Rev C NO

Forglemmegei. Elektronisk kalender. Art.nr 502250. Rev C NO Brukerveiledning Forglemmegei Elektronisk kalender Art.nr 502250 Rev C NO 2 Innhold Innledning... 4 Komme igang... 4 Innstilling av ukedag, dato og tid... 5 Batteribackup... 6 Bytte av batteri... 6 Bytte

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

Projektionsklockradio Projektorklokkeradio Projektiokelloradio Projektions-clockradio

Projektionsklockradio Projektorklokkeradio Projektiokelloradio Projektions-clockradio Projektionsklockradio Projektorklokkeradio Projektiokelloradio Projektions-clockradio Projektionsklockradio TEKNISKA DATA Frekvensområde:....... AM 530 1600 KHz FM 88 108 MHz Impedans:... 8 Ω Spänning:.............

Detaljer

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

Bluetooth keyboard case

Bluetooth keyboard case IPD2-240, IPD2-24 luetooth keyboard case EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje rugervejledning rukerveiledning EN User Manual SE Användarhandledning This wireless luetooth keyboard

Detaljer

FDV Kappa fra DinBox

FDV Kappa fra DinBox FDV Kappa fra DinBox Funksjon og kvalitet, også for øyet. Det kan vi garantere! Gratulerer med valget av kappromsinnredning. Kapprumsinnredningen er noe av det første man ser når man kommer inn i et rom

Detaljer

HMS art.nr. 189160 FlexiBlink. Bruksanvisning. Sengevibrator med nødstrømbatteri og trådløs ladefeilvarsling. B-SVB15e VARENR.

HMS art.nr. 189160 FlexiBlink. Bruksanvisning. Sengevibrator med nødstrømbatteri og trådløs ladefeilvarsling. B-SVB15e VARENR. Bruksanvisning Sengevibrator med nødstrømbatteri og trådløs ladefeilvarsling B-SVB15e VARENR.: 1375 Dok. nr.: 0737A3 2013-04-22 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

Brugervejledning. MEMOdayplanner. Varenr: 402 701

Brugervejledning. MEMOdayplanner. Varenr: 402 701 Brugervejledning MEMOdayplanner Varenr: 402 701 Innholdsfortegnelse Beskrivelse... 3 MEMOdayplanner leveres med... 3 Montering... 3 Tavlens bakside... 4 Innstilling av lysstyrke... 4 Visning av tid som

Detaljer

Natt- og dagkalender

Natt- og dagkalender Brukerveiledning Natt- og dagkalender med Bilde Art.nr 502252 Rev C NO 2 Innhold Innledning... 4 Komme igang... 4 Innstilling av ukedag, dato og tid... 5 Tidsintervallene... 5 Batteribackup... 6 Bytte

Detaljer

Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5

Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5 2015-03-09 Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5 Skötselråd för Nickel Svenska Skötselråd 1. Rengör med mjuk trasa fuktad i vatten och

Detaljer

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W Våffeljärn Vohvelirauta 1100 1300 W SE Våffeljärn Våffeljärnets delar Undre hölje Handtag Indikeringslampa (röd) Indikeringslampa (grön) Plastkåpa Övre hölje Våffelplatta/laggar Läs bruksanvisningen noga

Detaljer

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring x2 x2 Fast grønn: Strømtilkobling er på. Blinkende oransje: Adapteret er i strømsparingsmodus. Blinkende

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Kopplingsur Koblingsur

Kopplingsur Koblingsur Kopplingsur Koblingsur Kellokytkin Tænd/sluk-ur digitalt/digitaalinen WEEK Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar i flyttbara bruksföremål och vägguttag, samt strömbrytare

Detaljer

- 1 - DIGITAL BRANN- SAFE BRANN-SAFE DIGITAL INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - DIGITAL BRANN- SAFE BRANN-SAFE DIGITAL INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - BRANN-SAFE DIGITAL DIGITAL BRANN- SAFE INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister ADVARSEL!... 3 1. Åpne safen med nøkkel... 3 2. Innsetting av batterier... 3 3. Åpne safen etter at batteriene

Detaljer

Natt- og dagkalender. Art.nr Rev A NO

Natt- og dagkalender. Art.nr Rev A NO Brukerveiledning Natt- og dagkalender Art.nr 502300 Rev A NO 2 Innhold Innledning... 4 Komme igang... 4 Innstilling av ukedag, dato og tid... 5 Tidsintervallene... 5 Batteribackup... 6 Bytte av batteri...

Detaljer

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämpöpatteri Oliefyldt element

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämpöpatteri Oliefyldt element Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæse 600/900/1500 W. Värmefläkt Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser och överhettningsskydd. Kan även användas som vanlig kalluftsfläkt. För torra utrymmen inomhus.

Detaljer

[Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH. Sandberg FM Link DANSK NORSK SVENSKA SUOMI

[Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH. Sandberg FM Link DANSK NORSK SVENSKA SUOMI [Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH Sandberg FM Link SUOMI DANSK SVENSKA NORSK Display Power/memory Frequency selector Audio input 12V power socket 2 ENGLISH Connect the audio cable from the Sandberg

Detaljer

Foldable Bluetooth pocket keyboard

Foldable Bluetooth pocket keyboard TB-331 Foldable Bluetooth pocket keyboard EN SE FI DK NO Användarstöd Asiakastuki Brukerstøtte Function keys Bluetooth pairing button Press the function keys in combination with the FN key Home Search

Detaljer

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu Behandling og vedligeholdelse Behandling og vedlikehold Behandling och underhåll Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu VIGTIG! Start med at læse denne vejledning! VIKTIG! Start med å lese denne veiledningen! VIKTIGT!

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer