Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur"

Transkript

1 Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur digital / digitaalinen / digitalt 230 V ~ 50 Hz -024_manual.indd :03:00

2 SE SPECIFIKATIONER Inkoppling: Mått: Batteri: 230 V ~ 50 Hz 120 x 104 x 48 mm 9 V (6LF22) (medföljer ej) BESKRIVNING AV KLOCKAN 1. Inställning av minut (M) 2. Inställning av tid (TIME) 3. Inställning av timme (H) 4. Inställning av alarm (ALARM) 5. Repetitionsväckning (SNOOZE) 6. Alarm ON/OFF 7. Batteriutrymme 8. LED digital display 9. Nätsladd 230 V ~ 50 Hz 2-024_manual.indd :03:00

3 SE ANSLUTNING TILL VÄGGUTTAG Anslut klockans nätsladd/stickkontakt till ett 230 V ~ 50 Hz vägguttag. Klockans display börjar blinka för att visa att tiden ej är korrekt. Siffrorna på displayen kommer även att blinka om det varit strömavbrott och inget batteri till minnet varit monterat. INSTÄLLNING AV KLOCKAN Tryck in knappen TIME (2) och håll den intryckt. Tryck in timknappen (3/H) resp. minutknappen (1/M) och stega med hjälp av dessa fram visningen på klockans display tills korrekt tid visas. Släpp knappen TIME (2). INSTÄLLNING AV ALARM/VÄCKNINGSTID Tryck in knappen (4/ALARM) och håll den intryckt. Tryck in timknappen (3/H) resp. minutknappen (1/M) och stega med hjälp av dessa fram visningen på klockans display tills önskad alarm/väckningstid visas. Släpp knappen (4/ALARM). OBS: För att kontrollera alarm/väckningstiden, tryck på knappen (4/ ALARM). Klockans display visar den inställda alarm/väckningstiden. VÄCKNING MED LARMSIGNAL Skjut knappen (6/ALARM ON/OFF) till läge ON. Indikeringen för AUTO tänds på displayen. Larmsignalen kommer automatiskt börja ljuda vid den inställda alarm/väckningstiden och det ljuder under max. 1 timma och 59 minuter. Genom att trycka på knappen (4/ALARM) stängs larmsignalen av, men den kommer åter att aktiveras igen efter 24 timmar. Genom att skjuta knappen (6/ALARM ON/OFF) till läge OFF stängs alarmfunktionen av helt _manual.indd :03:00

4 SE REPETITIONSVÄCKNING Genom att trycka på knappen (5/SNOOZE) när larmsignalen ljuder så tystnar larmsignalen för att åter ljuda efter 9 minuter. På så vis erhålls ytterligare 9 minuters sömn, s.k. repetitionsväckning. BATTERI-BACKUP OBS: Klockan är försedd med batteri-backup för att tillförsäkra kontinuerlig funktion hos klocka och alarm även vid ett ev. strömavbrott. Omkopplingen från 230 V AC till batteridrift (9 V) sker automatiskt. Vid batteridrift kommer dock ej visningen (siffrorna) på displayen att lysa, trots att klockan fungerar som vanligt. Klockan och larmtiden hålls lagrade i minnet, men larmet kommer ej att ljuda om strömmen ej är påkopplad. Backup-funktionen drivs av ett 9 V batteri (6LF22) (medföljer ej). Vi rekommenderar att använda ett alkaliskt longlife batteri. OBS: Med hjälp av klockans backup-funktion kan tiden och minnesfunktionerna bibehållas under kortare strömavbrott. Om klockan drivs av enbart batteri under en längre tid kommer batteriet ganska snabbt att tömmas. Plocka därför bort batteriet om klockan inte är ansluten till nätet. SKÖTSEL Klockans ytterhölje av plast kan dammas av med hjälp av en mjuk tygtrasa, eller om så behövs en mjuk tygtrasa fuktad med vatten. Nätsladdens stickkpropp skall alltid vara bortkopplad från vägguttaget innan rengöring av klockan sker. Använd ALDRIG polermedel, lösningsmedel, slipmedel eller starka rengöringsmedel på ytterhöljet, de kan skada dess yta. VARNING För att reducera risken för brand eller elchock får klockan EJ utsättas för regn eller fukt _manual.indd :03:00

5 NO SPESIFIKASJONER Tilkobling: Mål: Batteri: 230 V ~ 50 Hz 120 x 104 x 48 mm 9 V (6LF22) (medfølger ikke) BESKRIVELSE AV KLOKKA 1. Innstilling av minutt (M) 2. Innstilling av klokkeslett (TIME) 3. Innstilling av time (H) 4. Innstilling av alarm (ALARM) 5. Repetisjonsvekking (SNOOZE) 6. Alarm ON/OFF 7. Batterirom 8. LED digitalt display 9. Nettledning 230 V ~ 50 Hz 5-024_manual.indd :03:00

6 NO TILKOBLING TIL VEGGUTTAK Sett klokkas støpsel i et 230 V ~ 50 Hz vegguttak. Klokkas display begynner å blinke for å vise at klokkeslettet ikke er riktig. Sifrene i displayet vil også blinke dersom det har vært strømbrudd og det ikke har vært montert batteri til minnet. INNSTILLING AV KLOKKA Trykk inn knappen TIME (2), og hold den inntrykt. Trykk inn hhv. timeknappen (3/H) og minuttknappen (1/M), og gå ved hjelp av disse trinnvis framover til riktig klokkeslett vises i klokkas display. Slipp knappen TIME (2). INNSTILLING AV KLOKKESLETT FOR ALARM/VEKKING Trykk inn knappen (4/ALARM), og hold den inntrykt. Trykk inn hhv. timeknappen (3/H) og minuttknappen (1/M), og gå ved hjelp av disse trinnvis framover til ønsket klokkeslett for alarm/vekking vises i klokkas display. Slipp knappen (4/ALARM). OBS! For å sjekke klokkeslettet for alarm/vekking, trykk på knappen (4/ALARM). Klokkas display viser innstilt klokkeslett for alarm/ vekking. VEKKING MED ALARMSIGNAL Skyv knappen (6/ALARM ON/OFF) til posisjon ON. Indikeringen for AUTO tennes i displayet. Alarmsignalet vil automatisk begynne å lyde ved det innstilte klokkeslettet for alarm/vekking, og det lyder i maks. 1 time og 59 minutter. Når du trykker på knappen (4/ALARM), slås alarmsignalet av, men det vil aktiveres igjen etter 24 timer. Når du skyver knappen (6/ALARM ON/OFF) til posisjon OFF, slås alarmfunksjonen helt av _manual.indd :03:00

7 NO REPETISJONSVEKKING Når du trykker på knappen (5/SNOOZE) når alarmsignalet lyder, stopper alarmsignalet, men lyder igjen etter 9 minutter. På denne måten får du ytterligere 9 minutters søvn, såkalt repetisjonsvekking. BATTERI-BACKUP OBS! Klokka er utstyrt med batteri-backup for å sikre kontinuerlig funksjon for klokke og alarm også ved et eventuelt strømbrudd. Omkoblingen fra 230 V AC til batteridrift (9 V) skjer automatisk. Ved batteridrift vil likevel ikke visningen (sifrene) i displayet lyse, til tross for at klokka fungerer som vanlig. Klokka og alarmtidspunktet blir lagret i minnet, men alarmen vil ikke lyde dersom strømmen ikke er tilkoblet. Backup-funksjonen drives av et 9 V batteri (6LF22) (medfølger ikke). Vi anbefaler bruk av et alkalisk longlife-batteri. OBS! Ved hjelp av klokkas backup-funksjon kan klokkeslettet og minnefunksjonene opprettholdes ved kortere strømbrudd. Dersom klokka drives kun av batteri i lengre tid, vil batteriet ganske hurtig tømmes. Ta derfor ut batteriet dersom klokka ikke er koblet til strømnettet. STELL Klokkas overflate av plast kan tørkes av ved bruk av en myk tøyklut, eller om nødvendig en myk tøyklut fuktet med vann. Støpselet skal alltid være trukket ut av stikkontakten før rengjøring av klokka finner sted. Bruk ALDRI polermidler, løsemidler, slipemidler eller sterke rengjøringsmidler på klokka, fordi dette kan skade overflaten. ADVARSEL For at risikoen for brann eller elektrisk støt skal reduseres, må klokka IKKE utsettes for regn eller fukt _manual.indd :03:01

8 FI TEKNISET TIEDOT Sähköliitäntä: Mitat: Paristo: 230 V ~ 50 Hz 120 x 104 x 48 mm 9 V (6LF22) (ei kuulu toimitukseen) KELLON OSAT 1. Minuuttien asetuspainike (M) 2. Kellonajan asetuspainike (TIME) 3. Tuntien asetuspainike (H) 4. Herätysajan asetuspainike (ALARM) 5. Torkkupainike (SNOOZE) 6. Herätystoiminto ON/OFF 7. Paristokotelo 8. Digitaalinen nestekidenäyttö 9. Liitäntäjohto 230 V ~ 50 Hz 8-024_manual.indd :03:01

9 FI LAITTEEN LIITTÄMINEN SÄHKÖVERKKOON Liitä kellon liitäntäjohdon pistotulppa 230 V ~ 50 Hz pistorasiaan. Kellon näytöllä alkaa vilkkua jokin kellonaika. Näyttö vilkkuu aina sähkökatkon jälkeen, jos kellossa ei ole paristoa. KELLONAJAN ASETTAMINEN Paina kellonajan asetuspainiketta TIME (2) ja pidä sitä painettuna. Aseta oikea kellonaika painamalla tuntien asetuspainiketta (3/H) ja/tai minuuttien asetuspainiketta (1/M), kunnes näytöllä näkyvä kellonaika on oikea. Vapauta lopuksi painike TIME (2). HERÄTYSAJAN ASETTAMINEN Paina herätysajan asetuspainiketta (4/ALARM) ja pidä sitä painettuna. Aseta oikea herätysaika painamalla tuntien asetuspainiketta (3/H) ja/tai minuuttien asetuspainiketta (1/M), kunnes näytöllä näkyvä aika on oikea. Vapauta lopuksi painike (4/ALARM). HUOMAA: Kun haluat nähdä, mihin aikaan kello on asetettu herättämään, paina painiketta (4/ALARM). Herätysaika tulee näkyviin näytölle. HERÄTYSTOIMINNON KYTKEMINEN PÄÄLLE Työnnä painike (6/ALARM ON/OFF) asentoon ON. Näytölle syttyy merkintä AUTO. Kello herättää asettamaasi herätysaikaan. Herätysääni kuuluu 1 tunnin ja 59 minuutin ajan, ellei sitä kytketä pois. Voit kytkeä herätysäänen pois painamalla painiketta (4/ALARM), jolloin kello herättää uudelleen samaan aikaan 24 tunnin kuluttua. Jos haluat kytkeä herätystoiminnon kokonaan pois päältä, työnnä painike (6/ALARM ON/OFF) asentoon OFF _manual.indd :03:01

10 FI TORKKUTOIMINTO Kun herätysääni alkaa kuulua, paina torkkupainiketta (5/SNOOZE), niin ääni vaikenee ja kello herättää uudelleen 9 minuutin kuluttua. Eli saat torkkua vielä 9 minuuttia. PARISTOVARMISTUS HUOMAA: Kellossa on paristovarmistus sähkökatkojen varalta. Sähkökatkon sattuessa kello siirtyy automaattisesti paristokäyttöön. Paristokäytössä kellon numerot eivät näy näytöllä, mutta kello käy silti normaalisti. Kellonaika ja herätysaika pysyvät muistissa, mutta herätysääni ei kuulu, jos sähkö on poissa. Paristovarmistus toimii yhdellä 9 V paristolla (6LF22) (ei kuulu toimitukseen). Suosittelemme (longlife) alkalipariston käyttöä. HUOMAA: Paristovarmistus on tarkoitettu pitämään kellonaika ja herätysaika laitteen muistissa lyhyen sähkökatkon ajan. Jos kuitenkin irrotat laitteen sähköverkosta pitkäksi aikaa, ota paristo tällöin pois, koska se tyhjenee muuten nopeasti. HOITO Pyyhi pölyt kellon muovikuoresta pehmeällä kankaalla, tarvittaessa voit kostuttaa kangasta vähän vedellä. Irrota kellon pistotulppa pistorasiasta puhdistuksen ajaksi. ÄLÄ käytä kellon puhdistukseen mitään kiillotusaineita, liuottimia, hioma-aineita tai voimakkaita puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa kellon muovikuorta. VAROITUS Kelloa ei saa altistaa sateelle tai kosteudelle. Tulipalo- ja sähköiskuvaara _manual.indd :03:01

11 DK SPECIFIKATIONER Tilslutning: Mål: Batteri: 230 V ~ 50 Hz 120 x 104 x 48 mm 9 V (6LF22) (medfølger ikke) BESKRIVELSE AF URET 1. Indstilling af minut (M) 2. Indstilling af tid (TIME) 3. Indstilling af time (H) 4. Indstilling af alarm (ALARM) 5. Repetitionsvækning (SNOOZE) 6. Alarm ON/OFF 7. Batterirum 8. LED-digitaldisplay 9. Netledning 230 V ~ 50 Hz _manual.indd :03:01

12 DK TILSLUTNING TIL STIKKONTAKT Tilslut urets netledning/stik til en 230 V ~ 50 Hz-stikkontakt. Urets display begynder at blinke for at vise, at tiden ikke er korrekt. Tallene på displayet begynder også at blinke, hvis der har været strømafbrydelse, og der ikke var monteret noget batteri til hukommelsen. INDSTILLING AF TIDEN Tryk knappen TIME (2) ind, og hold den indtrykket. Tryk hhv. timeknappen (3/H) og minutknappen (1/M) ind, og tryk vha. disse visningen på urets display frem, indtil den korrekte tid vises. Slip knappen TIME (2). INDSTILLING AF ALARM/VÆKKETIDSPUNKT Tryk knappen (4/ALARM) ind, og hold den indtrykket. Tryk hhv. timeknappen (3/H) og minutknappen (1/M) ind, og tryk vha. disse visningen på urets display frem, indtil det korrekte alarm/vækketidspunkt vises. Slip knappen (4/ALARM). OBS: For at kontrollere alarm/vækketidspunkt skal du trykke på knappen (4/ALARM). Urets display viser det indstillede alarm/vækketidspunkt. VÆKNING MED ALARMSIGNAL Skyd knappen (6/ALARM ON/OFF) til stilling ON. Indikeringen for AUTO vises i displayet. Alarmsignalet begynder automatisk at lyde ved det indstillede alarm/vækketidspunkt, og det vedvarer i maks. 1 time og 59 minutter. Ved at trykke på knappen (4/ALARM) afbrydes alarmsignalet, men det aktiveres igen efter 24 timer. Ved at skyde knappen (6/ALARM ON/OFF) til stilling OFF, afbrydes alarmfunktionen helt _manual.indd :03:01

13 DK REPETITIONSVÆKNING Ved at trykke på knappen (5/SNOOZE), når alarmsignalet lyder, fjernes alarmsignalet, men det vender tilbage efter ni minutter. På denne måde er der tid til yderligere ni minutters søvn med den såkaldte repetitionsvækning. BATTERIBACKUP OBS: Uret er udstyret med batteribackup for at sikre fortsat funktion af ur og alarm også ved en evt. strømafbrydelse. Omskiftningen fra 230 V AC til batteridrift (9 V) sker automatisk. Ved batteridrift vises cifrene dog ikke på displayet, men uret fungerer på almindelig vis. Uret og alarmtidspunktet gemmes i hukommelsen, men alarmen lyder ikke, hvis strømmen ikke er tilsluttet. Backupfunktionen drives af et 9 V batteri (6LF22) (medfølger ikke). Vi anbefaler at anvende et alkalisk longlife-batteri. OBS: Ved hjælp af urets backupfunktion kan tids- og hukommelsesfunktionerne bevares under kortere strømafbrydelser. Hvis uret udelukkende drives af batteriet i længere tid, tømmes batteriet ganske hurtigt. Fjern derfor batteriet, hvis uret ikke er tilsluttet til stikkontakten. VEDLIGEHOLDELSE Urets kabinet af plast kan aftørres med en blød klud eller om nødvendigt med en blød klud fugtet med vand. Netledningens stik skal altid være fjernet fra stikkontakten, inden uret rengøres. Anvend ALDRIG polermiddel, opløsningsmiddel, slibemiddel eller stærke rengøringsmidler på kabinettet, da disse kan beskadige overfladen. ADVARSEL For at nedsætte risikoen for brand eller stød må uret IKKE udsættes for regn eller fugt _manual.indd :03:01

14 DK _manual.indd :03:01

15 Copyright Biltema Sweden AB ( ) -024_manual.indd :03:01

16 DK _manual.indd :03:01

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler

Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler LI GH T P O R 6 8 9 0 BA ND / WAK E O R Art. 24-505 Radio med förinställda

Detaljer

Optisk trådlös minimus Optisk trådløs minimus Optinen langaton pienoishiiri

Optisk trådlös minimus Optisk trådløs minimus Optinen langaton pienoishiiri Optisk trådlös minimus Optisk trådløs minimus Optinen langaton pienoishiiri 1 SE Optisk trådlös minimus Den trådlösa funktionen ger en friare användning av minimusen och därmed ökar också din effektivitet.

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder

Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder Art. 48-826 Art. 48-090 med solcellsladdare med solcellelader jossa aurinkokennolaturi med solcelleoplader Tillverkat för Biltema Sweden AB,

Detaljer

Polermaskin med dubbla polerdiskar. Polermaskin med doble polerskiver. Kiillotuskone. Polermaskine

Polermaskin med dubbla polerdiskar. Polermaskin med doble polerskiver. Kiillotuskone. Polermaskine Polermaskin med dubbla polerdiskar Polermaskin med doble polerskiver Kiillotuskone jossa kaksi kiillotuslaikkaa Polermaskine med dobbelte polerskiver 350 W SE SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ELMASKINER LÄS

Detaljer

Induktionshäll Induksjonsplate. Induktionskogeplade

Induktionshäll Induksjonsplate. Induktionskogeplade Induktionshäll Induksjonsplate Induktioliesi Induktionskogeplade 2000 W 1 2009 Biltema Nordic Services AB Induktionshäll 2000 W Induktionsspole Elektronisk styrenhet Spänningsmatning Värmebeständig glasplatta

Detaljer

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD R NOCeco10LCD NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD DA FI NO 08/51336/0 Issue 0 Products comply with the European Safety Standard: EN 60335-2-30

Detaljer

Art.15-282 Universell varvtalsräknare Universell turtallsmåler Yleiskäyttöinen kierroslukulaskuri Universel omdrejningstæller

Art.15-282 Universell varvtalsräknare Universell turtallsmåler Yleiskäyttöinen kierroslukulaskuri Universel omdrejningstæller Universell varvtalsräknare Universell turtallsmåler Yleiskäyttöinen kierroslukulaskuri Universel omdrejningstæller EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE EF-FORSIKRING OM SAMSVAR EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Detaljer

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W Våffeljärn Vohvelirauta 1100 1300 W SE Våffeljärn Våffeljärnets delar Undre hölje Handtag Indikeringslampa (röd) Indikeringslampa (grön) Plastkåpa Övre hölje Våffelplatta/laggar Läs bruksanvisningen noga

Detaljer

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader För syrafyllda bly- och GEL-batterier For syrefylte bly- og gelebatterier Happotäytteisille lyijy- ja geeliakuille Til blysyre- og gel batterier Smartladdare

Detaljer

TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM

TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM Original manual CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM Läs noga igenom denna manual innan du börjar installera

Detaljer

Svenska (se sidan SE 1-13)

Svenska (se sidan SE 1-13) 1 2 3 4 5 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 Svenska (se sidan SE 1-13) 1 Uttag för extrautrustning 2 R-knapp 3 Volymkontroll för lur/headset 4 Återuppringning 5 Sekretess 6 Knapp för headset och indikator 7 Lagra

Detaljer

Art. 25-9928. med elpump. med elpumpe. Käymälä. jossa sähköpumppu. med el-pumpe. 2008 Biltema Nordic Services AB

Art. 25-9928. med elpump. med elpumpe. Käymälä. jossa sähköpumppu. med el-pumpe. 2008 Biltema Nordic Services AB Toalett med elpump Toalett med elpumpe Käymälä jossa sähköpumppu Toilet med el-pumpe 2008 Biltema Nordic Services AB SE Toalett med elpump Allmänt Marintoalett med elektrisk tömning. Robust konstruktion

Detaljer

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst Ekolod trådlöst Ekkolodd trådløst Kaikuluotain langaton Ekkolod trådløst Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER 84-140_141_manual.indd 2012-04-2, 10.12.00 Art. 84-140, 84-141 BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BRÖDROST VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs följande

Detaljer

Bruksanvisning. Brugervejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Innhold KØLE-/FRYSESKAB JÄÄKAAPPI/PAKASTIN YHDISTELMÄ

Bruksanvisning. Brugervejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Innhold KØLE-/FRYSESKAB JÄÄKAAPPI/PAKASTIN YHDISTELMÄ IUPSY 17xx F J Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 4 Beskrivelse av apparatet, 6 Ombytting av døråpning, 7 Installasjon,

Detaljer

Air purifier Pure Comfort SupeR Create a clean indoor environment

Air purifier Pure Comfort SupeR Create a clean indoor environment Air purifier Pure Comfort SupeR Create a clean indoor environment Bruksanvisning svenska...sida 3 9 Brugsanvisning dansk... side 10 16 Bruksanvisning norsk... side 17 23 Käyttöohjeet suomi...sivu 24 30

Detaljer

NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a1

NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a1 NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a1 NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a2 A B C D E F G H GVS1 GVS2 NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a3 1 2 3 4 ❹ ❶ ❷ ❸ 5 6 7 8 9 NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page 42 Norsk

Detaljer

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2 OBH Nordica keramisk fladjern med ionisering Før brug Før

Detaljer

BC5500A_BC39_manual_ Cover. Bruksanvisning BC-5500A

BC5500A_BC39_manual_ Cover. Bruksanvisning BC-5500A no BC5500A_BC39_manual_ Cover Bruksanvisning BC-5500A no BC5500A_BC39_manual_no_ Page 01 BC-5000A Manual_ Takk for at du har kjøpt vår BC-5500A babymonitor. Apparatet har blitt produsert og kontrollert

Detaljer

4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43

4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43 4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43 Bruksanvisning - svenska...sida 3-9 Brugsanvisning - dansk...side 10-16 Bruksanvisning - norsk...side 17-23 Käyttöohjeet - suomi...sivu 24-30 Instructions of

Detaljer

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader IP68, 12 V, 4 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-16. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-16. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-16 Käyttöohjeet - suomi... sivu 17-21 Instruction manual - english... page 22-26 Säkerhetsanvisningar

Detaljer

A72900GNW0 A72900GNX0. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50

A72900GNW0 A72900GNX0. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50 A72900GNW0 A72900GNX0 DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50 2 www.aeg.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3 2.

Detaljer

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 19 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 19 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54 A8900GNW A8900GNB A8900GNX DA Brugsanvisning FI Käyttöohje 9 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54 www.aeg.com INDHOLD. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3. BETJENINGSPANEL.........................................................

Detaljer

Instruction Manual BC-4500A NO DK SE FI EN. Bruksanvisning Instruktionsbog Instruktionshandbok KÄYTTÖOPAS Instruction Manual

Instruction Manual BC-4500A NO DK SE FI EN. Bruksanvisning Instruktionsbog Instruktionshandbok KÄYTTÖOPAS Instruction Manual BC-00A Manual_Noricon AS BC-00A_Manual Cover Instruction Manual BC-00A NO DK SE FI EN Bruksanvisning Instruktionsbog Instruktionshandbok KÄYTTÖOPAS Instruction Manual - - - 6 - - 1 NO_BC-00A NO_BC-00A

Detaljer

EDH3786PW3 DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 19 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 36 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 52

EDH3786PW3 DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 19 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 36 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 52 EDH3786PW3 DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 19 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 36 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 52 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Detaljer

Termometer/hygrometer

Termometer/hygrometer Lämpömittari/kosteusmittari sisälle/ulos inde/ude Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer