Klokkeradio. Kelloradio

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klokkeradio. Kelloradio"

Transkript

1 Klockradio Klokkeradio Kelloradio Clockradio multimedia Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: Original manual Biltema Nordic Services AB

2 Klockradio multimedia INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. SÄKERHETSINFORMATION 5. ÖVERSIKTSBILD 6. SNABB-GUIDE 7. SKÖTSEL 8. AVFALLSHANTERING 1. INTRODUKTION OBS! Läs denna manual noggrant före användning. Spara den för framtida bruk. 2. TEKNISKA DATA Art.nr Modell Spänning V Effekt x 3W Bluetooth Version 2.1 Vikt ,69 kg Mått x 95 x 85 mm personer som saknar rätt erfarenhet och kunskap. Produkten får inte modifieras eller byggas om. Se till att föremål inte tappas på klockradion och att ingen form av vätska spills på den. Om vätska spills på produkten ska den genast kopplas bort från elnätet. Kontrollera att batterierna placeras enligt symbolerna för de positiva (+) och negativa (-) polerna. Blanda inte gamla och nya batterier. 5. ÖVERSIKTSBILD 1. SNOOZE/SLEEP 2. BYTA LÅT FRAMÅT 3. SPELA/PAUSA 4. VOL+/ALARM2 5. BYTA LÅT BAKÅT 6. MODE/Funktionsknapp 7. VOL-/ALARM ANVÄNDNINGSOMRÅDE Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk. 4. SÄKERHETSINFORMATION Följ alla varningar för att undvika skador på radio eller personer. Kontrollera att produktens spänning överensstämmer med eluttaget. Produkten får ej utsättas för fukt eller regn. Klockradion får inte användas i närheten av vatten t ex. i våtutrymmen. Se till att ventilationen är god, dvs. placera klockradion så att tillräckligt mycket luft kan cirkulera runt den. Klockradion får inte placeras i närheten av värmekällor t ex. element eller spis. Se till att nätsladden inte är klämd. Elektrostatiska störningar kan orsaka att klockradion inte fungerar korrekt. Stäng av och dra ur nätsladden några sekunder och anslut därefter igen. Apparaten får inte användas av personer med reducerade motoriska färdigheter (inklusive barn), psykiska nedsättningar eller 6. SNABB-GUIDE A. Montera backup-batterier 1. Ta av locket på batterifacket på undersidan av radion. 2. Lägg in 2 x AAA-batterier (medföljer ej) i batterifacket. Var noga med att placera polerna på rätt håll se märkningen på insidan av facket. 3. Sätt tillbaka locket på batterifacket. OBS! Batterierna är enbart avsedda som backup till klockfunktionen. STANDBY-LÄGE 1. När strömadaptern är ansluten, tryck snabbt på MODE/funktionsknappen (symbol) för att slå på radion eller för att ändra till andra funktioner Biltema Nordic Services AB 2

3 2. Tryck och håll ner (i 2 3 s) för att byta till Standby-läge. B. Ställa in tid OBS! Klockan kan endast ställas in när klockradion är i standby-läge. Vid ett ev. strömavbrott när backup-batterier inte finns installerade kommer alla inställningar att försvinna. 1. Tryck på knappen (>II) en gång. Skärmen börjar då blinka. 2. Tryck på knappen (I<<) flera gånger tills tiden i timmar är korrekt. Tryck på knappen (>>I) flera gånger tills tiden i minuter är korrekt. 3. När siffrorna är inställda på aktuell tid, lämna alla knappar några sekunder medan inställningen lagras. Siffrorna slutar blinka när allt är klart. C. Byta till 24 tim tid OBS! För att byta från 12 till 24 tim läge måste klockradion vara i standby-läge. Tryck sedan på och håll ner knappen SNOOZE/SLEEP tills bytet har skett. ALARM OBS! 1: Klockradion har en dubbel alarmfunktion. 2: Alarmet kan endast ställas in i standby-läge. 3: Vid inställning av alarmfunktionen kommer den att avaktiveras om ingen knapp har tryckts ner inom 5 10 s. D. Ställa in alarm1 1. När skärmen är i standby-läge, tryck (symbol < II ) 2 gånger. ALARM1-ikonen kommer att visas på skärmen medan displayen börjar blinka. 2. Tryck på (symbol I<<) upprepade gånger tills önskad timme visar sig på displayen. Upprepa med knappen (symbol >>I) för önskade minuter. 3. När tiden har ställts in, tryck VOL-/ALARM1 upprepade gånger för att bläddra igenom de olika ljudalternativen BUZZER, RADIO, BLUETOOTH (visas i det övre vänstra hörnet av skärmen). 4. När tiden och alarm-läget har ställts in kan du antingen lämna alla knappar ifred för att lagra inställningarna, eller trycka >II) för att fortsätta med att ställa in ALARM 2. E. Ställa in alarm2 Inställningen för ALARM2 är snarlik den för ALARM1 1. Men istället för att trycka på knappen >II 2 gånger, tryck på den 3 gånger för att öppna inställningsläget för ALARM2. Ikonen för ALARM2 visas då på skärmen. 2. Ändra tiden så som för ALARM1, men använd knappen VOL+/ALARM2 för att välja ljud alternativ (BUZZER, RADIO eller BLUE- TOOTH). OBS! 1. Om du väljer att använda BLUETOOTHalarm bör du ha parkopplat Bluetooth-enheten och mobiltelefonen innan alarminställningen. Det kommer att ta alltför lång tid att söka upp och parkoppla under alarmläget. 2. Det finns ingen alarmfunktion för AUX-läget. 3. Om du väljer alarmläge med Bluetooth utan att det finns någon Bluetooth inkopplad kommer BUZZER-alarmet att träda in som standardalarm efter 1 minut. F. Snooza eller avbryta ett alarm 1. För att avbryta ett alarm (som har satt igång) tryck MODE/STANDBY (alarmet kommer att höras igen efter 24 timmar). 2. För att aktivera SNOOZE-funktionen, tryck på knappen SNOOZE/SLEEP när alarmet hörs. Alarmljudet kommer att höras igen efter 8 minuter. 3. För att avaktivera Alarm1, tryck 2 gånger på knappen >II. Nu har alarmet blivit avbrutet eller framflyttat. 4. Tryck därefter VOL-/ALARM1 upprepade gånger tills alarmvalet är tomt (d v s inget alarmljud kommer att höras). 5. Tryck på knappen >II för att spara inställningen och du ser då att ikonen för Alarm1 har försvunnit från skärmen. 6. Upprepa steg 3 5 för att avaktivera ALARM2, men kom ihåg att trycka på knappen >II tre gånger, och tryck VOL+/ALARM2 upprepade gånger tills alarmvalet är tomt Biltema Nordic Services AB

4 G. Lyssna på radio 1. Tryck MODE/STANDBY ifall klockradion är i STANDBY. 2. Tryck upprepade gånger på MODE/STAND- BY tills RADIO visas på skärmen. Frekvensen visas med stora siffror på skärmen. 3. För att ställa in en station, tryck på och håll ner knappen I<< då sker en autoskanning nedåt i frekvensområdet eller >>I för en autoskanning uppåt i frekvensområdet. 4. För manuell skanning, tryck I<< en gång för att starta skanning uppåt i frekvensområdet. H. Lagra radiostation som favorit Du kan lagra 19 förinställda stationer för snabb åtkomst. 1. Tryck på och håll ner knappen >II (i RADIOläget). På skärmen visas 1MEM (med blinkande siffra) 2. Tryck på knappen I<< eller >>I för att bläddra genom platserna för förinställda stationer När du har valt den önskade platsen för förinställd station, tryck på knappen >II för att lagra stationen på den platsen. I. Välj förinställd radiostation/favorit 1. Tryck på och håll ner knappen >II. På skärmen syns CH1. 2. Använd knapparna I<< eller >>I för att bläddra igenom de förinställda stationerna När den önskade stationen visas, pausa någon sekund så att stationen hinner ställa in sig. J. Uppspelning aux Högtalaren kan även användas tillsammans med utrustning utan Bluetooth-funktion, via AUX-ingången. 1. Tryck MODE/STANDBY ifall klockradion är i STANDBY. 2. Tryck upprepade gånger på MODE/STAND- BY tills AUX-läget visas på skärmen. 3. Anslut ena änden av en 3,5 m stereokabel till AUX-ingången på baksidan av enheten. 4. Anslut andra änden av kabeln till din ljudenhet. 5. Tryck PLAY på din ljudenhet för att spela upp. 6. Tänk på att starta med en lägre ljudnivå för att skydda högtalaren. OBS! Prova flera olika ljudnivåer på din ljudenhet innan du når en volym som passar klockradion och dig. För hög volym kan ge ett förvanskat ljud och för låg volym gör att ljudet inte hörs. K. Sammankoppling, använda bluetooth 1. Tryck MODE/STANDBY för att sätta på enheten om den är i STANDBY. 2. Tryck upprepade gånger på MODE/STANDBY tills BLUETOOTH-ikonen visas på skärmen. Bluetooth-ikonen blinkar medan klockradion söker efter andra Bluetooth-enheter. 3. När enheten har hittat och parkopplat till mobiltelefonen slutar ikonen att blinka. 4. Tryck PLAY/PAUSE för att starta uppspelningen. 5. Justera volymen via knapparna (symbol) och (symbol) på klockradion. 6. För att byta låt använder du knapparna bakåt I<< och framåt >>I. OBS! De kortvågiga radiosignalerna från Bluetooth-enheter kan störa elektronisk och/ eller medicinsk utrustning. Stäng av produkten i utrymmen där det är förbjudet att använda denna typ av utrustning. De radiofrekventa signalerna kan påverka pacemakers och annan medicinsk utrustning. Håll alltid ett säkerhetsavstånd på 20 cm till denna typ av produkter. ÖVRIGT Klockradion har dimmerfunktion. I STANDBYläget trycker man upprepade gånger på SNOO- ZE/SLEEP för önskad ljusstyrka på displayen. ANTENN Radion har en flexibel FM-antenn på baksidan som bör dras ut till sin fulla längd för att erhålla bästa möjliga mottagning. 7. SKÖTSEL Torka av produktens utsida med en lätt fuktad trasa. Använd inga starka rengöringsmedel. 8. AVFALLSHANTERING Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC) Biltema Nordic Services AB 4

5 Klokkeradio multimedia INNHOLD 1. INNLEDNING 2. TEKNISKE DATA 3. BRUKSOMRÅDE 4. SIKKERHETSINFORMASJON 5. OVERSIKTSBILDE 6. HURTIG-GUIDE 7. STELL 8. AVFALLSHÅNDTERING 1. INNLEDNING OBS! Les denne bruksanvisningen nøye før bruk, og ta vare på den for å kunne slå opp i den senere. 2. TEKNISKE DATA Art.nr Modell Spenning V Effekt x 3 W Bluetooth Versjon 2.1 Vekt ,69 kg Mål x 95 x 85 mm personer som mangler nødvendig erfaring og kunnskap. Produktet må ikke modifiseres eller bygges om. Pass på at ingen gjenstander faller ned på klokkeradioen, og at ingen form for væske søles på den. Om væske skulle søles på produktet, skal det straks kobles fra strømnettet. Kontroller at batteriene plasseres i samsvar med symbolene for positive (+) og negative (-) poler. Bland ikke gamle og nye batterier. 5. OVERSIKTSBILDE 1. SNOOZE/SLEEP (stor knapp) 2. SKIFTE LÅT FRAMOVER 3. SPILLE/PAUSE 4. VOL+/ALARM2 5. SKIFTE LÅT BAKOVER 6. MODE/Funksjonsknapp 7. VOL-/ALARM BRUKSOMRÅDE Dette produktet er kun beregnet for innendørs bruk. 4. SIKKERHETSINFORMASJON Følg alle advarsler for å unngå skader på radio eller personer. Kontroller at produktets spenning er i samsvar med strømuttaket. Produktet må ikke utsettes for fukt eller regn. Klokkeradioen må ikke brukes i nærheten av vann, f.eks. i våtrom. Sørg for god ventilasjon, dvs. plasser klokkeradioen slik at det kan sirkulere tilstrekkelig mye luft rundt den. Klokkeradioen må ikke plasseres i nærheten av varmekilder, f.eks. varmeovn eller komfyr. Se til at nettledningen ikke kommer i klem. Elektrostatiske forstyrrelser kan forårsake at radioen ikke virker som den skal. Slå den av og dra støpselet ut i noen sekunder. Koble den deretter til igjen. Apparatet skal ikke brukes av personer med nedsatte motoriske ferdigheter (inklusive barn), nedsatt mental funksjonsevne eller 6. HURTIG-GUIDE A. Montere backup-batterier 1. Ta av lokket på batterirommet på undersiden av radioen. 2. Legg 2 x AAA-batterier (medfølger ikke) i batterirommet. Vær nøye med å plassere polene riktig vei se merking på innsiden av rommet. 3. Sett på igjen lokket på batterirommet. OBS! Batteriene er kun beregnet som backup for klokkefunksjonen. STANDBY-MODUS 1. Når strømadapteren er tilkoblet, trykk raskt på MODE/funksjonsknappen (symbol) for å slå radioen på eller for å endre til andre funksjoner Biltema Nordic Services AB

6 2. Trykk og hold nede (i 2 3 sekunder) for å skifte til standby-modus. B. Stille inn klokkeslett OBS! Klokka kan kun stilles inn når klokkeradioen er i standby-modus. Ved et eventuelt strømbrudd uten backup-batterier installert vil alle innstillinger forsvinne. 1. Trykk på knappen (>II) en gang. Skjermen begynner da å blinke. 2. Trykk på knappen (I<<) flere ganger til klokkeslettets timeinnstilling er korrekt. Trykk på knappen (>>I) flere ganger til klokkeslettets minuttinnstilling er korrekt. 3. Når sifrene er innstilt på aktuelt klokkeslett, la alle knapper være i ro noen sekunder mens innstillingen lagres. Sifrene slutter å blinke når alt er klart. C. Skifte til 24 timers tidsangivelse OBS! For å skifte fra 12 til 24 timers innstilling må du sette klokkeradioen i standby-modus. Trykk deretter på og hold nede knappen SNOOZE/SLEEP til skiftet har skjedd. ALARM OBS! 1: Klokkeradioen har en dobbel alarmfunksjon. 2: Alarmen kan kun stilles inn i standby-modus. 3: Ved innstilling av alarmfunksjonen vil den bli deaktivert dersom ingen knapp har blitt trykket ned i løpet av 5 10 sekunder. D. Stille inn alarm1 1. Når skjermen er i standby-modus, trykk (symbol < II ) 2 ganger. ALARM1-ikonet vises da på skjermen mens displayet begynner å blinke. 2. Trykk på (symbol I<<) gjentatte ganger til ønsket time vises i displayet. Gjenta med knappen (symbol >>I) for ønskede minutter. 3. Når klokkeslettet er stilt inn, trykk VOL-/ ALARM1 gjentatte ganger for å bla deg gjennom de ulike lydalternativene, BUZZER, RADIO, BLUETOOTH (vises i øvre venstre hjørnet av skjermen). 4. Når klokkeslett og alarm-modus er stilt inn, kan du enten la alle knapper være i ro for å lagre innstillingene, eller trykke >II) for å fortsette med å stille inn ALARM 2. E. Stille inn alarm2 Innstillingen for ALARM2 er svært lik den for ALARM1. 1. Men i stedet for å trykke på knappen >II 2 ganger, trykk på den 3 ganger for å åpne innstillingsmodus for ALARM2. Ikonet for ALARM2 vises da på skjermen. 2. Endre klokkeslettet som for ALARM1, men bruk knappen VOL+/ALARM2 for å velge lydalternativ (BUZZER, RADIO eller BLUE- TOOTH). OBS! 1. Om du velger å bruke BLUETOOTH-alarm, bør du ha parkoblet Bluetooth-enhet og mobiltelefon før alarminnstillingen. Det vil ta altfor lang tid å søke opp og parkoble i alarmmodus. 2. Det finnes ingen alarmfunksjon for AUXmodus. 3. Om du velger alarmmodus med Bluetooth uten at det er Bluetooth innkoblet, vil BUZZER-alarmen tre inn som standardalarm etter 1 minutt. F. Snooze eller avbryte alarm 1. For å avbryte en alarm (som har startet) trykk MODE/STANDBY (alarmen lyder igjen etter 24 timer). 2. For å aktivere SNOOZE-funksjonen, trykk på knappen SNOOZE/SLEEP når alarmen lyder. Alarmen vil lyde igjen etter 8 minutter. 3. For å deaktivere Alarm1, trykk 2 ganger på knappen >II. Nå har alarmen blitt avbrutt eller flyttet fram. 4. Trykk deretter VOL-/ALARM1 gjentatte ganger til alarmvalget er tomt (dvs. ingen alarmlyd høres). 5. Trykk på knappen >II for å lagre innstillingen, og du ser da at ikonet for Alarm1 har forsvunnet fra skjermen. 6. Gjenta trinn 3 5 for å deaktivere ALARM2, men husk å trykke på knappen >II tre ganger, og trykk VOL+/ALARM2 gjentatte ganger til alarmvalget er tomt Biltema Nordic Services AB 6

7 7. G. Lytte til radio 1. Trykk MODE/STANDBY dersom klokkeradioen er i STANDBY. 2. Trykk gjentatte ganger på MODE/STANDBY til RADIO vises på skjermen. Frekvensen vises med store sifre på skjermen. 3. For å stille inn en stasjon, trykk på og hold nede knappen I<<. Det skjer da en autoskanning nedover i frekvensområdet eller >>I for en autoskanning oppover i frekvensområdet. 4. For manuell skanning, trykk I<< en gang for å starte skanning oppover i frekvensområdet. H. Lagre radiostasjon som favoritt Du kan lagre 19 forhåndsinnstilte stasjoner for rask tilgang. 1. Trykk på og hold nede knappen >II (i RADIO-modus). På skjermen vises 1MEM (med blinkende tall). 2. Trykk på knappen I<< eller >>I for å bla deg gjennom stedene for forhåndsinnstilte stasjoner Når du har valgt det ønskede stedet for forhåndsinnstilt stasjon, trykk på knappen >II for å lagre stasjonen på dette stedet. I. Velge forhåndsinnstilt radiostasjon/ favoritt 1. Trykk på og hold nede knappen >II. På skjermen vises CH1. 2. Bruk knappene I<< eller >>I for å bla deg gjennom de forhåndsinnstilte stasjonene Når den ønskede stasjonen vises, ta en pause på noen sekunder slik at stasjonen rekker å stille seg inn. J. Avspilling aux Høyttaleren kan også brukes sammen med utstyr uten Bluetooth-funksjon, via AUXinngangen. 1. Trykk MODE/STANDBY dersom klokkeradioen er i STANDBY. 2. Trykk gjentatte ganger på MODE/STANDBY til AUX-modus vises på skjermen. 3. Koble den ene enden av en 3,5 m stereokabel til AUX-inngangen på baksiden av enheten. 4. Koble den andre enden av kabelen til aktuell lydenhet. 5. Trykk PLAY på lydenheten for avspilling. 6. Husk å starte med et lavt lydnivå for å beskytte høyttaleren. OBS! Prøv flere ulike lydnivåer på lydenheten før du kommer fram til et volum som passer klokkeradioen og deg. For høyt volum kan gi forvrengt lyd, og for lavt volum gjør at lyden ikke høres. K. Sammenkobling, bruke bluetooth 1. Trykk MODE/STANDBY for å slå på enheten om den er i STANDBY. 2. Trykk gjentatte ganger på MODE/STANDBY til BLUETOOTH-ikonet vises på skjermen. Bluetooth-ikonet blinker mens klokkeradioen søker etter andre Bluetooth-enheter. 3. Når enheten har funnet og foretatt parkobling til mobiltelefonen, slutter ikonet å blinke. 4. Trykk PLAY/PAUSE for å starte avspilling. 5. Juster volumet via knappene (symbol) og (symbol) på klokkeradioen. 6. For å skifte låt bruker du knappene bakover I<< og forover >>I. OBS! De kortbølgede radiosignalene fra Bluetooth-enheter kan forstyrre elektronisk og/eller medisinsk utstyr. Slå av produktet i rom der det er forbudt å bruke denne typen utstyr. De radiofrekvente signalene kan påvirke pacemakere og annet medisinsk utstyr. Hold alltid en sikkerhetsavstand på 20 cm til denne typen produkter. Øvrig Denne klokkeradioen har en dimmerfunksjon. I STANDBY-modus trykker du gjentatte ganger på SNOOZE/SLEEP for ønsket lysstyrke på displayet. Antenne Radioen har en fleksibel FM-antenne på baksiden som bør dras ut til sin fulle lengde for å oppnå best mulig mottak. 7. STELL Tørk av produktets utside med en lett fuktet klut. Bruk ingen sterke rengjøringsmidler. 8. AVFALLSHÅNDTERING Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted (i samsvar med direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EF) Biltema Nordic Services AB

8 Kelloradio multimedia SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. TEKNISET TIEDOT 3. KÄYTTÖKOHTEET 4. TURVALLISUUSTIEDOT 5. YLEISKUVA 6. PIKAOPAS 7. HOITAMINEN 8. JÄTTEIDENKÄSITTELY 1. JOHDANTO HUOMIO! Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Säilytä se tulevaa käyttöä varten. 2. TEKNISET TIEDOT Tuotenro Malli Jännite V Teho x 3W Bluetooth Versio 2.1 Paino ,69 kg Mitat x 95 x 85 mm osaamista ja riittäviä valmiuksia, eivät saa käyttää laitetta. Laitteeseen ei saa tehdä muutoksia. Varmista, ettei kelloradion päälle voi pudota esineitä eikä roiskua jotain nestettä. Jos laitteeseen roiskuu nestettä, irrota heti pistoke sähköpistorasiasta. Varmista, että paristojen plus- ja miinusnavat tulevat paristokotelon merkintöjen mukaisesti. Älä käytä sekaisin uusia ja vanhoja paristoja. 5. YLEISKUVA 1. SNOOZE/SLEEP (kookas painike) 2. SEURAAVA KAPPALE 3. TOISTO/TAUKO 4. VOL+/ALARM2 5. EDELLINEN KAPPALE 6. MODE/toimintopainike 7. VOL-/ALARM KÄYTTÖKOHTEET Tämä laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. 4. TURVALLISUUSTIEDOT Noudata turvallisuusohjeita huolellisesti radion vaurioitumisen ja henkilövahinkojen vaaran välttämiseksi. Tarkista, että laite on yhteensopiva jännitteensyötön kanssa. Laitetta ei saa altistaa sateelle eikä kosteudelle. Kelloradiota ei saa käyttää veden lähellä esimerkiksi märkätiloissa. Varmista, että ilmanvaihto toimii. Aseta kelloradio paikkaan, jossa sen ympärillä kiertää riittävästi ilmaa. Kelloradiota ei saa asettaa lämmittimen tai takan kaltaisen lämpölähteen lähelle. Varmista, että sähköjohto ei joudu puristuksiin. Staattisen sähkön aiheuttamat häiriöt voivat aikaansaada toimintavirheitä kelloradioon. Katkaise tällöin virta, irrota pistoke pistorasiasta muutamaksi sekunniksi ja työnnä se siihen takaisin. Henkilöt, joilla on motorisia puutteita (myös lapset) tai psyykkisiä häiriöitä tai joilla ei ole 6. PIKAOPAS A. Varaparistojen asettaminen paikalleen 1. Irrota paristokotelon kansi radion pohjasta. 2. Aseta paristokoteloon 2 AAA-paristoa (hankittava erikseen). Aseta paristot napaisuuden suhteen oikein päin. Katso merkintöjä paristokotelon sisällä. 3. Aseta paristokotelon kansi takaisin paikalleen. HUOMIO! Paristot on tarkoitettu vain kelloradion varaparistoiksi. VALMIUSTILA 1. Kun muuntaja on yhdistetty, voit käynnistää radion tai ottaa käyttöön muita toimintoja painamalla MODE/toimintopainiketta (symbol) nopeasti Biltema Nordic Services AB 8

9 2. Voit siirtää radion valmiustilaan pitämällä painiketta painettuna 2 3 sekuntia. B. Ajan asettaminen HUOMIO! Kellonaika voidaan asettaa vain kun kelloradio on valmiustilassa. Jos kelloradiossa ei ole varaparistoja ja sähkö katkeaa, kaikki asetukset katoavat muistista. 1. Paina kerran painiketta (>II). Näyttö alkaa vilkkua. 2. Paina painiketta (I<<) useita kertoja, kunnes tunnit ovat oikein. Paina painiketta (>>I) useita kertoja, kunnes minuutit ovat oikein. 3. Kun aika on asetettu, älä paina mitään painiketta muutamaan sekuntiin, jotta asetukset tallennetaan muistiin. Kun kaikki on valmista, numerot lakkaavat vilkkumasta. C. 24 tunnin ajan ottaminen käyttöön HUOMIO! Vaihtaminen 12 ja 24 tunnin ajan välillä edellyttää, että kelloradio on valmiustilassa. Pidä tällöin SNOOZE/SLEEP-painiketta painettuna, kunnes ajan muoto on vaihdettu. HERÄTYS HUOMIO! 1: Kelloradiossa on kaksi herätystä. 2: Herätys voidaan asettaa vain valmiustilassa. 3: Kun herätys asetetaan, se poistuu käytöstä, jos mitään painiketta ei ole painettu 5 10 sekunnin aikana. D. Herätyksen 1 asettaminen 1. Kun näyttö on valmiustilassa, paina (symbol < II ) 2 kertaa. ALARM1-kuvake tulee näkyviin, ja näyttö alkaa vilkkua. 2. Paina (symbol I<<) useita kertoja, kunnes haluamasi tunti näkyy näytössä. Aseta minuutit painamalla (symbol >>I). 3. Kun aika on asetettu, valitse herätysvaihtoehdoksi BUZZER, RADIO tai BLUETOOTH painelemalla VOL-/ALARM1 (vaihtoehto näkyy näytön vasemmassa yläkulmassa). 4. Kun aika ja herätysvaihtoehto on valittu, voit joko olla painamalla painikkeita, jolloin asetukset tallennetaan muistiin, tai painaa >II ja asettaa ALARM 2 -herätyksen. E. Herätyksen 2 asettaminen ALARM2 -herätys asetetaan samalla tavalla kuin ALARM1. 1. Sen sijasta että painat 2 kertaa >II, paina sitä 3 kertaa. Tällöin voit valita ALARM2- asetukset. ALARM2-kuvake tulee näkyviin. 2. Aika valitaan samalla tavalla kuin ALARM1- herätykselle, ja herätysvaihtoehto (BUZZER, RADIO tai BLUETOOTH) valitaan painamalla VOL+/ALARM2. HUOMIO! 1. Muodosta Bluetooth-laitteesta ja puhelimesta laitepari ennen BLUETOOTH-herätysvaihtoehdon valitsemista. Laitteen etsiminen ja laiteparin muodostaminen kestää liian kauan herätyksen asettamistilassa. 2. AUX-liitäntään yhdistettyä laitetta ei ole voi valita herätysvaihtoehdoksi. 3. Jos herätysvaihtoehdoksi valitaan Bluetooth mutta Bluetooth-laitetta ei ole yhdistetty, 1 minuutin kuluttua herätysvaihtoehdoksi muuttuu BUZZER (summeri). F. Torkkutoiminto ja herätyksen vaimentaminen 1. Voit vaimentaa käynnistyneen hälytyksen painamalla MODE/STANDBY. Herätys kuuluu uudelleen 24 tunnin kuluttua. 2. Voit ottaa SNOOZE-torkkutoiminnon käyttöön painamalla SNOOZE/SLEEPpainiketta, kun herätys kuuluu. Herätysääni kuuluu uudelleen 8 minuutin kuluttua. 3. Voit poistaa herätyksen 1 käytöstä painamalla >II-painiketta 2 kertaa. Nyt herätys on keskeytetty tai siirretty eteenpäin. 4. Painele tämän jälkeen VOL-/ALARM1-painiketta, kunnes herätysvalinta on tyhjä. Tällöin herätysääntä ei kuulu. 5. Tallenna asetus painamalla >II. Tällöin herätyksen 1 kuvake poistuu näytöstä. 6. Voit poistaa ALARM2-herätyksen käytöstä toistamalla vaiheiden 3 5 toimet. Paina >II-painiketta kolme kertaa ja painele VOL+/ ALARM2-painiketta, kunnes herätysvalinta on tyhjä Biltema Nordic Services AB

10 G. Radion kuunteleminen 1. Jos kelloradio on valmiustilassa, paina MODE/STANDBY. 2. Paina useita kertoja MODE/STANDBYpainiketta, kunnes näytössä näkyy RADIO. Taajuus näkyy näytössä suurilla numeroilla. 3. Voit valita radiokanavan pitämällä I<< -painikkeen painettuna. Tällöin kanavia etsitään taajuusalueelta alaspäin. Jos pidät >>I painettuna, kanavia etsitään taajuusalueelta ylöspäin. 4. Voit etsiä kanavia taajuusalueelta käsin ylöspäin painamalla kerran I<< -painiketta. H. Radiokanavan tallentaminen suosikiksi Voit tallentaa 19 radiokanavaa, jotta niille voidaan siirtyä nopasti. 1. Pidä >II -painiketta painettuna (RADIO-tilassa). Näyttöön tulee 1MEM (numero vilkkuu). 2. Voit valita muistipaikan 0 19 painamalla I<<tai >>I -painiketta. 3. Kun olet valinnut haluamasi muistipaikan, voit tallentaa kanavan siihen painamalla >II -painiketta. I. Tallennetun radiokanavan valitseminen 1. Pidä >II -painiketta painettuna. Näytössä näkyy CH1. 2. Voit valita muistipaikan 0 19 painamalla I<< tai >>I. Kun halutun kanavan tiedot tulevat näkyviin, pidä muutaman sekunnin tauko, jotta kanava valitaan. J. Toisto aux-liitännän avulla Kelloradioon voidaan yhdistää laitteita myös AUX-tuloliitännän avulla. Bluetooth-yhteyttä ei tällöin käytetä. 1. Jos kelloradio on valmiustilassa, paina MODE/STANDBY. 2. Paina useita kertoja MODE/STANDBY-painiketta, kunnes AUX-tila näkyy näytössä. 3. Yhdistä 3,5 mm:n liitännällä varustettu stereojohto laitteen takaosan AUX-liitäntään. 4. Yhdistä johdon toinen pää äänilähteeseen. 5. Käynnistä äänilähteessä toisto painamalla sen PLAY-painiketta. 6. Säädä äänenvoimakkuus aluksi hiljaiseksi kaiuttimien suojaamiseksi. HUOMIO! Löydät oikean äänenvoimakkuuden kelloradiota varten kokeilemalla erilaisia äänilähteen äänenvoimakkuusvaihtoehtoja. Jos äänenvoimakkuus on liian lujalla, ääni säröytyy. Jos se on liian hiljaisella, ääntä ei kuulu. K. Bluetooth-yhteyden muodostaminen ja käyttäminen 1. Jos laite on valmiustilassa, käynnistä se painamalla MODE/STANDBY-painiketta. 2. Paina useita kertoja MODE/STANDBY-painiketta, kunnes näytössä näkyy BLUE- TOOTH-kuvake. Bluetooth-kuvake vilkkuu, kun kelloradio etsii muita Bluetooth-laitteita. 3. Kun matkapuhelin on löytynyt ja muodostettu laitepariksi, kuvake lakkaa vilkkumasta. 4. Voit käynnistää toiston painamalla PLAY/ PAUSE. 5. Säädä äänenvoimakkuutta kelloradion (symbol)- ja (symbol) -painikkeiden avulla. 6. Voit vaihtaa edelliseen kappaleeseen painamalla I<< ja seuraavaan painamalla >>I. HUOMIO! Bluetooth-laitteiden lyhytaaltoiset radiosignaalit voivat häiritä elektronisia ja/tai lääketieteellisiä laitteita. Katkaise laitteesta virta paikoissa, joissa tällaisten laitteiden käyttäminen on kielletty. Radiotaajuiset signaalit voivat vaikuttaa sydämentahdistajiin ja muihin lääketieteellisiin laitteisiin. Pidä aina vähintään 20 cm:n turvaetäisyys tällaisiin laitteisiin. MUUTA Tässä kelloradiossa on himmennystoiminto. Voit säätää näytön kirkkautta painelemalla valmiustilassa SNOOZE/SLEEP-painiketta. ANTENNI Radion takaosassa on joustava FM-antenni. Se on vedettävä kokonaan ulos parhaan mahdollisen vastaanoton varmistamiseksi. 7. HOITAMINEN Pyyhi laitteen ulkopinta kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita. 8. JÄTTEIDENKÄSITTELY Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/ EU ja 2006/66/EU mukaisesti.) Biltema Nordic Services AB 10

11 Clockradio multimedia INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKE DATA 3. ANVENDELSESOMRÅDE 4. SIKKERHEDSINFORMATION 5. OVERSIGTSBILLEDE 6. LYNGUIDE 7. VEDLIGEHOLDELSE 8. AFFALDSHÅNDTERING 1. INTRODUKTION OBS! Læs denne manual omhyggeligt inden brug. Gem den til fremtidigt behov. 2. TEKNISKE DATA Art.nr Model Spænding V Effekt x 3 W Bluetooth Version 2.1 Vægt ,69 kg Mål x 95 x 85 mm psykiske evner eller personer uden den rette erfaring og viden. Produktet må ikke modificeres eller bygges om. Sørg for, at der ikke tabes noget på clockradioen, og at der ikke spildes nogen form for væske på den. Hvis der spildes væske på produktet, skal stikket straks fjernes fra stikkontakten. Tjek, at batterierne placeres rigtigt iht. symbolerne for de positive (+) og negative (-) poler. Bland ikke nye og gamle batterier. 5. OVERSIGTSBILLEDE 1. SNOOZE/SLEEP (store knap) 2. SKIFTE LYD FREMAD 3. SPILLE/PAUSE 4. VOL+/ALARM2 5. SKIFTE LYD BAGLÆNS 6. MODE/Funktionsknap 7. VOL+/ALARM ANVENDELSESOMRÅDE Produktet er kun beregnet til indendørs brug. 4. SIKKERHEDSINFORMATION Følg alle advarsler for at undgå skader på radioen eller personer. Kontroller, at produktets spænding er i overensstemmelse med stikkontakten. Produktet må ikke udsættes for regn eller fugt. Clockradioen må ikke anvendes i nærheden af vand, f.eks. i vådrum. Sørg for, at der er god ventilation, dvs. så tilstrækkeligt meget luft kan cirkulere om clockradioen. Clockradioen må ikke placeres i nærheden af varmekilder, f.eks. radiator eller komfur. Sørg for, at ledningen ikke er i klemme. Elektrostatiske forstyrrelser kan være årsag til, at clockradioen ikke fungerer korrekt. Sluk for den og tag stikket ud i nogle sekunder, hvorefter den tændes igen. Apparatet må ikke bruges af personer med nedsat motorik (herunder børn), nedsatte 6. LYNGUIDE A. Isætning af backup-batterier 1. Fjern batteridækslet på undersiden af radioen. 2. Læg 2 x AAA-batterier (medfølger ikke) i batterirummet. Vær omhyggelig med at vende polerne rigtigt se afmærkningen indvendigt i rummet. 3. Sæt dækslet til batterirummet på igen. OBS! Batterierne er kun beregnet som backup for clockfunktionen. STANDBY-POSITION 1. Når netadapteren er sat til, trykkes hurtigt på MODE/funktionsknappen (symbol) for at tænde radioen eller for at skifte til andre funktioner Biltema Nordic Services AB

12 2. Tryk og hold nede (i 2 3 s) for at skifte til standby-position. B. Indstilling af tid OBS! Tiden kan kun indstilles, når clockradioen er i standby-position. Ved en eventuel strømafbrydelse forsvinder alle indstillinger, hvis der ikke er backup-batterier i clockradioen. 1. Tryk én gang på (>II) knappen. Skærmen begynder at blinke. 2. Tryk på knappen (I<<) flere gange, indtil timetallet er korrekt. Tryk på knappen (I>>) flere gange, indtil minuttallet er korrekt. 3. Når det korrekte klokkeslæt er indstillet, skal alle knapper slippes nogle sekunder, medens indstillingen gemmes. Tallene holder op med at blinke, når indstillingen er udført. C. Skift til 24 timers visning OBS! For skifte fra 12 til 24 timers visning skal clockradioen være i standby-position. Tryk og hold derefter SNOOZE/SLEEP-knappen nede, indtil ændringen er sket. ALARM OBS! 1: Clockradioen har dobbelt alarmfunktion. 2: Alarmen kan kun indstilles i standby-position. 3: Ved indstilling af alarmfunktionen aktiveres den, hvis der ikke trykkes på en knap indenfor 5 10 sekunder. D. Indstilling af alarm1 1. Når skærmen er i standby-position, trykkes på (symbol < II ) 2 gange. ALARM1-ikonen vises på skærmen, og displayet begynder at blinke. 2. Tryk gentagne gange på (symbol I<<), indtil det ønskede timetal vises på displayet. Gentag med knappen (symbol >>I) for det ønskede minuttal. 3. Når tidspunktet er indstillet, trykkes på VOL-/ALARM1 gentagne gange for at gennemse de forskellige lydmuligheder BUZZER, RADIO, BLUETOOTH (vises i skærmens øverste venstre hjørne). 4. Når tidspunktet og alarmlyden er indstillet, kan du enten slippe alle knapper, så indstillingerne gemmes, eller trykke >II) for at fortsætte med at indstille ALARM2. E. Indstilling af alarm2 Indstilling af ALARM2 ligner meget indstillingen af ALARM1. 1. Men i stedet for at trykke på >II 2 gange skal der trykkes 3 gange for at få indstillingen af ALARM2 frem. Ikonen for ALARM2 vises på skærmen. 2. Tidspunktet ændres som ved ALARM1, men brug knappen VOL+/ALARM2 til at vælge en alternativ lyd (BUZZER, RADIO eller BLUETOOTH). OBS! 1. Hvis du vælger at bruge BLUETOOTHalarm, bør du parre Bluetooth-enheden og mobiltelefonen inden alarmindstillingen. Det vil tage alt for lang tid at søge og parre i alarmindstillingen. 2. Der er ingen alarmfunktion i AUX-indstillingen. 3. Hvis du vælger alarmindstilling med Bluetooth, uden at der er koblet Bluetooth til, vil BUZZER-alarmen træde til som standardalarm efter 1 minut. F. Snooze eller afbryde en alarm 1. For at afbryde en alarm (som er gået i gang)) skal du trykke på MODE/STANDBY (alarmen høres igen efter 24 timer). 2. For at aktivere SNOOZE-funktionen skal du trykke på knappen SNOOZE/SLEEP, når alarmen høres. Alarmen høres igen efter 8 minutter. 3. For at deaktivere Alarm1 trykkes 2 gange på knappen >II. Nu er alarmen afbrudt eller flyttet frem. 4. Tryk derefter på VOL-/ALARM1 gentagne gange, indtil alarmvalget er tomt (dvs. der høres ingen alarmlyd). 5. Tryk på >II for at gemme indstillingen, og du kan se, at ikonen for Alarm1 er forsvundet fra skærmen. 6. Gentag trin 3 5 for at deaktivere ALARM2, men husk at trykke på knappen >II tre gange, og tryk på VOL+/ALARM2 gentagne gange, indtil alarmvalget er tomt Biltema Nordic Services AB 12

13 G. Lytte til radio 1. Tryk på MODE/STANDBY, hvis clockradioen er på STANDBY. 2. Tryk gentagne gange på MODE/STANDBY, indtil RADIO vises på skærmen. Frekvensen vises med store tal på skærmen. 3. For at indstille en station tryk og hold knappen I<< nede herved foretages en autoskanning nedad i frekvensområdet eller >>I for at foretage en autoskanning opad i frekvensområdet. 4. Til manuel skanning, tryk I<< en gang for at starte en skanning opad i frekvensområdet. H. Gem en radiostation som favorit Du kan gemme 19 forindstillede stationer, som du hurtigt kan få frem. 1. Tryk og hold knappen >II nede (i RADIOposition). På skærmen vises 1MEM (med blinkende tal) 2. Tryk på knappen I<< eller >>I for at bladre gennem placeringerne af de forindstillede stationer Når du har valgt den ønskede placering for den forindstillede station trykkes på knappen >II for at gemme stationen på den placering. I. Vælg en forindstillet radiostation/ favorit 1. Tryk og hold knappen >II nede På skærmen ses CH1 2. Brug knapperne I<< eller >>I til at bladre gennem de forindstillede stationer Når den ønskede station vises, skal du pausere i nogle sekunder, så stationen kan nå at indstille sig. J. Afspilning aux Højtalerne kan også anvendes sammen med udstyr uden Bluetooth-funktion, via AUXindgangen. 1. Tryk på MODE/STANDBY, hvis clockradioen er på STANDBY. 2. Tryk gentagne gange på MODE/STANDBY, indtil AUX-indstillingen vises på skærmen. 3. Sæt den ene ende af et 3,5 mm stereokabel i AUX-indgangen på enhedens bagside. 4. Sæt den anden ende af kablet i din lydenhed. 5. Tryk på PLAY på din lydenhed for at afspille. 6. Husk at starte med en lavere lydstyrke for at beskytte højtalerne. OBS! Prøv flere forskellige lydniveauer på din lydenhed inden du når en lydstyrke, der passer til clockradioen og dig selv. For høj lydstyrke kan give en forvrænget lyd og for lav lydstyrke kan bevirke, at man ikke kan høre noget. K. Sammenkobling, brug af bluetooth 1. Tryk på MODE/STANDBY for at tænde enheden, hvis den er på STANDBY. 2. Tryk gentagne gange på MODE/STANDBY, indtil BLUETOOTH-ikonen vises på skærmen. Bluetooth-ikonen blinker, medens clockradioen søger efter andre Bluetoothenheder. 3. Når enheden har fundet og er parkoblet til mobiltelefonen, holder ikonen op med at blinke. 4. Tryk på PLAY/PAUSE for at starte afspilningen. 5. Juster lydstyrken med knapperne (symbol) og (symbol) på clockradioen. 6. Til at skifte lyd bruger du knapperne bagud I<< og fremad >>I. OBS! De kortvarige signaler fra Bluetoothenheder kan forstyrre elektronisk og/eller medicinsk udstyr. Sluk for produktet, hvor det ikke er tilladt at anvende denne type udstyr. Radiosignalerne kan påvirke pacemakeren og andet medicinsk udstyr. Hold altid en sikkerhedsafstand på 20 cm til denne type produkter. ØVRIGT Denne clockradio har dimmerfunktion. I STANDBY-stillingen trykker man gentagne gange på SNOOZE/SLEEP for at få den ønskede lysstyrke på displayet. ANTENNE Radioen har en fleksibel FM-antenne på bagsiden. Den bør trækkes ud til sin fulde længde for at opnå den bedst mulige modtagelse. 7. VEDLIGEHOLDELSE Tør produktets ydre af med en let fugtet klud. Brug ikke stærke rengøringsmidler. 8. AFFALDSHÅNDTERING Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genindvinding. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC) Biltema Nordic Services AB

14

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler

Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler LI GH T P O R 6 8 9 0 BA ND / WAK E O R Art. 24-505 Radio med förinställda

Detaljer

Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder

Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder Art. 48-826 Art. 48-090 med solcellsladdare med solcellelader jossa aurinkokennolaturi med solcelleoplader Tillverkat för Biltema Sweden AB,

Detaljer

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158 GPS-spårare GPS-sporer GPS-paikannin GPS sporing Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

FM sändare FM-sender FM-lähetin

FM sändare FM-sender FM-lähetin FM sändare FM-sender FM-lähetin Original manual 2 Art. 24-511 FM sändare Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs alltid manualen noga innan användning. Produkten ska endast användas för anslutning till

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM

TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM Original manual CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM Läs noga igenom denna manual innan du börjar installera

Detaljer

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst Ekolod trådlöst Ekkolodd trådløst Kaikuluotain langaton Ekkolod trådløst Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Svenska (se sidan SE 1-13)

Svenska (se sidan SE 1-13) 1 2 3 4 5 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 Svenska (se sidan SE 1-13) 1 Uttag för extrautrustning 2 R-knapp 3 Volymkontroll för lur/headset 4 Återuppringning 5 Sekretess 6 Knapp för headset och indikator 7 Lagra

Detaljer

Termometer/hygrometer

Termometer/hygrometer Lämpömittari/kosteusmittari sisälle/ulos inde/ude Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER 84-140_141_manual.indd 2012-04-2, 10.12.00 Art. 84-140, 84-141 BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BRÖDROST VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs följande

Detaljer

BORDSFLÄKT. 9. Placera inte produkten så att djur kan påverka

BORDSFLÄKT. 9. Placera inte produkten så att djur kan påverka BORDSFLÄKT TEKNISKA DATA Spänning:.......... 230 V/ 50HZ Isolationsklass:....... Klass II (dubbelisolerad) Mått:.............. Ø23 cm Max luftflöde (F):..... 13,4 m 3 /min Effekt (P):............ 19,6

Detaljer

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB Trådlöst larmsystem Trådløst alarmsystem Langaton hälytysjärjestelmä Trådløst alarmsystem Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti Art. 46-313 Trådlöst larmsystem OBS! Läs och spara denna manual.

Detaljer

BILSTEREO AUTOSTEREO

BILSTEREO AUTOSTEREO BILSTEREO AUTOSTEREO FM/AM(RDS)/MP3/WMA/SD/MMC/AUX BILSTEREO Stereoradio utrustad med PLL Synthesizer och RDS (Radio Data System). Automatisk minnessparning Med permanent minne, d.v.s. radions stationsinställningar

Detaljer

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER Laser AVSTÅNDSMÄTARE Laser INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION 2. START 3. KOMMA IGÅNG OCH STÄLLA IN 4. MÄTNING 5. FUNKTIONER 6. TEKNISKA DATA 7.

Detaljer

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader IP68, 12 V, 4 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner Löpband Monterings- och användarinstruktioner Tredemølle Monterings- og brukerveiledning Juoksumatto Kokoamis- ja käyttöohjeet Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner EN 957-1 EN 957-6 Klass HC 2011-03-21

Detaljer

MOTORCYKELLARM MOTORSYKKELALARM MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN MOTORCYKELALARM

MOTORCYKELLARM MOTORSYKKELALARM MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN MOTORCYKELALARM MOTORCYKELLARM 1-vägs, fjärrstyrt MOTORSYKKELALARM 1-veis, fjernstyrt MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN 1-suuntainen, kaukosäädettävässä MOTORCYKELALARM 1-vejs, fjernstyret Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Detaljer

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-16. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-16. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-16 Käyttöohjeet - suomi... sivu 17-21 Instruction manual - english... page 22-26 Säkerhetsanvisningar

Detaljer

Yleiskäyttöinen kaukosäädin, Universal fjernbetjening,

Yleiskäyttöinen kaukosäädin, Universal fjernbetjening, Art. 31-9960 Universal fjärrkontroll, 8-i-1 Universal fjernkontroll, 8-i-1 Yleiskäyttöinen kaukosäädin, 8 yksissä kuorissa Universal fjernbetjening, 8 i 1 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Detaljer

MAGNETIC BIKE OWNER S MANUAL TRÄNINGSCYKEL TRENINGSSYKKEL KUNTOPYÖRÄ TRÆNINGSCYKEL. EN 957-1 EN 957-6 Klass HC. Original manual. Art.

MAGNETIC BIKE OWNER S MANUAL TRÄNINGSCYKEL TRENINGSSYKKEL KUNTOPYÖRÄ TRÆNINGSCYKEL. EN 957-1 EN 957-6 Klass HC. Original manual. Art. 14-527_manual_150109.indd 2015-01-9, 12.58.35 Art. 14-527 TRÄNINGSCYKEL TRENINGSSYKKEL MAGNETIC BIKE KUNTOPYÖRÄ TRÆNINGSCYKEL EN 957-1 EN 957-6 Klass HC Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Detaljer

BC5500A_BC39_manual_ Cover. Bruksanvisning BC-5500A

BC5500A_BC39_manual_ Cover. Bruksanvisning BC-5500A no BC5500A_BC39_manual_ Cover Bruksanvisning BC-5500A no BC5500A_BC39_manual_no_ Page 01 BC-5000A Manual_ Takk for at du har kjøpt vår BC-5500A babymonitor. Apparatet har blitt produsert og kontrollert

Detaljer

4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43

4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43 4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43 Bruksanvisning - svenska...sida 3-9 Brugsanvisning - dansk...side 10-16 Bruksanvisning - norsk...side 17-23 Käyttöohjeet - suomi...sivu 24-30 Instructions of

Detaljer

TRÅDLÖS IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA LANGATON IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA

TRÅDLÖS IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA LANGATON IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA TRÅDLÖS IP-KAMERA inomhus TRÅDLØST IP-KAMERA innendørs LANGATON IP-KAMERA sisätiloihin TRÅDLØST IP-KAMERA indendørs Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

UPPFARTSLARM OVERVÅKINGSALARM PIHATIEHÄLYTIN OPKØRSELSALARM

UPPFARTSLARM OVERVÅKINGSALARM PIHATIEHÄLYTIN OPKØRSELSALARM UPPFARTSLARM Trådlöst larm med rörelsevakt OVERVÅKINGSALARM Trådløs alarm med bevegelsesvakt PIHATIEHÄLYTIN Langaton liiketunnistimella varustettu hälytin OPKØRSELSALARM Trådløs alarm med bevægelsesdetektor

Detaljer

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD R NOCeco10LCD NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD DA FI NO 08/51336/0 Issue 0 Products comply with the European Safety Standard: EN 60335-2-30

Detaljer

Bruksanvisning. Brugervejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Innhold KØLE-/FRYSESKAB JÄÄKAAPPI/PAKASTIN YHDISTELMÄ

Bruksanvisning. Brugervejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Innhold KØLE-/FRYSESKAB JÄÄKAAPPI/PAKASTIN YHDISTELMÄ IUPSY 17xx F J Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 4 Beskrivelse av apparatet, 6 Ombytting av døråpning, 7 Installasjon,

Detaljer

Svenska 1 UPP/Missade nr. Norsk 1 OPP/Ubesvarte anrop. Dansk. Suomi

Svenska 1 UPP/Missade nr. Norsk 1 OPP/Ubesvarte anrop. Dansk. Suomi arc 3 1 2 3 4 5 6 11 10 9 8 7 Svenska 1 UPP/Missade nr 2 Vänster menyknapp/ok 3 Linjeknapp 4 NED 5 * och knapplås 6 Återuppringning 7 Telefonbok 8 R-knapp 9 # och ringsignal av/på 10 Nedkopplingsknapp

Detaljer

Universal Fjärrkontroll Universal fjernkontroll Yleiskäyttöinen kaukosäädin Universal fjernbetjening

Universal Fjärrkontroll Universal fjernkontroll Yleiskäyttöinen kaukosäädin Universal fjernbetjening Universal Fjärrkontroll Universal fjernkontroll Yleiskäyttöinen kaukosäädin Universal fjernbetjening 2010 Biltema Nordic Services AB Universal Fjärrkontroll INTRODUKTION Universalfjärrkontroll med display

Detaljer