FM sändare FM-sender FM-lähetin

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FM sändare FM-sender FM-lähetin"

Transkript

1 FM sändare FM-sender FM-lähetin Original manual

2 2 Art

3 FM sändare Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs alltid manualen noga innan användning. Produkten ska endast användas för anslutning till 12 V cigarettuttag. Gör alla inställningar när bilen står stilla för att undvika olyckor. Produkten ska inte utsättas för direkt solljus Använd inte produkten i starka magnetiska fält. Produkten får inte utsättas för vätska eller yttre krafter som skadar den. Tekniska data Frekvensområde Spänning Utgångsspänning Modulering USB utgångsspänning 87,6 107,9 MHz 12 V Enligt CE FM(F3E) 5 V, 300 ma Mått 45 x 54 x 69 Vikt 60 g Kom igång Med FM-sändaren kan du lyssna till MP3 och WMA-filer på externa lagringsmedier som USB-minne och SD-kort eller via en audio sladd (2,5mm-3,5mm medföljer) från extern media spelare tex MP3/iPod genom FM radio högtalare. 5. För att uppspelning från USB-minne eller SD/MMC-kort ska fungera måste 2,5 mm audiosladden vara urkopplad. 6. Ställ in volymen med volymknapparna på FM-sändaren. FM-sändarens egenskaper för minnesenheter Känner igen upp till 32 Gbyte, 1999 filer Stöder kataloger i 5 nivåer, max 99 kataloger. Portabel hårddisk måste ha en partition som är max 32 Gbyte. Dessutom måste hårddisken matas med extern spänningsmatning. Funktionsbeskrivning Knappfunktioner Knapp Enkel tryckning Tryck och håll i ca 2 s Starta/pausa uppspelning Spela föregående spår Spela nästa spår Växla visningsläge mellan frekvens, equalizer och återstående speltid Hoppa till föregående katalog Hoppa till nästa katalog MENU/RPT Byt frekvens Repetera spelat spår MENU + eller Byter till nästa frekvens i steg om 0,1 MHz Byter till nästa frekvens i steg om 1 MHz 1. FM-sändaren startas automatiskt när den ansluts till cigarettuttaget. 2. Starta radion och ställ in en frekvens som inte används för radiosändning. 3. Ställ in motsvarande frekvens på FM-sändaren. 4. Sätt i USB-minne, SD eller MMC kort eller audiosladd i FM-sändaren. Uppspelning av MP3- eller WMA-filer lagrade på minnesenheten startas automatiskt. MENU x 2+ eller Höj/sänk volymen MENU x 3+ eller Välj och ändra bas MENU x 4+ eller Välj och ändra diskant MENU x 5+ eller Välj och ändra dynamisk audio booster MEM/SD-USB Lagra frekvens och ställ in lagrad frekvens Växla mellan USB/ SD läge 3

4 Ställ in frekvens 1. Tryck på MENU/RPT 2. Välj frekvens med knappen eller 3. Tryck på MENU/RPT för att bekräfta inställningen. Stöd för numrering av spår och album FM-sändaren numrerar spår och album automatiskt. Ställ in volymen 1. Tryck två gånger på MENU/RPT 2. Ställ in volymen med knappen eller (7 nivåer) 3. Bekräfta genom att trycka på MENU/RPT eller Uppspelning 1. Tryck på för att starta eller pausa uppspelning 2. Tryck på eller för att spela nästa respektive föregående spår. 3. Tryck och håll i 2 s på eller för att hoppa till nästa respektive föregående album. Byta visningsläge Tryck och håll knappen under uppspelning för att växla visningsläge mellan frekvens, equalizer och återstående speltid. Slumpmässig uppspelning/repetition Tryck och håll MENU/RPT i 2 s under uppspelning för att växla mellan slumpmässig uppspelning/repetition/normalläge. Slumpmässig uppspelning Repetition Normalläge Ställ in equalizer Bas och diskant kan ställas in i 5 nivåer. 1. Tryck på MENU 3 gånger. Nu visas BAS i displayen. Använd knapparna och för att ändra nivå mellan -5 ~0 ~5 2. Tryck på MENU 4 gånger. Nu visas tre på displayen. Använd knapparna och för att ändra nivå mellan -5 ~0 ~5 Frekvens Equalizer Återstående speltid Lagra frekvenser 1. Tryck på MENU och välj därefter frekvens med knapparna och 2. Tryck på MEM, nu visas [-] i displayen 3. Tryck på eller för att välja minnesadress 4. Tryck på MEM för att bekräfta inställningen. Upp till 7 olika frekvenser kan lagras. Dynamisk Audio booster 1. Tryck 5 gånger på MENU för att aktivera dynamisk audio booster läget. 2. Tryck på och för att växla mellan normal och dynamisk audio booster. 4

5 Fjärrkontrollens funktioner Knapp Funktion Välj USB eller SD-kort Stäng av eller starta FM-sändaren Växla mellan slumpmässig uppspelning/repetera de spår som spelas/normalläge Hoppa till nästa respektive föregående album. Det första spåret spelas Höj respektive sänk volymen Spela nästa respektive föregående spår FREQ Starta/pausa uppspelning Stega framåt respektive bakåt 2x, 5x eller 10x hastighet Tryck för att ställa in frekvens i steg om 0,1 MHz. Tryck och håll i 2 s för att ställa in frekvens i steg om 1 MHz Gå direkt till lagrad frekvens. Upp till 7 frekvenser kan lagras. Repetera definierad sekvens. Tryck på A för att ange startposition för sekvensen. Tryck på B för att ange slutposition för sekvensen. Nu spelas den definierade sekvensen. Tryck på A igen för att avbryta repetitionen. Tryck på knappen innan enheten stängs av för att aktivera funktionen bokmärke. När enheten startas igen startar uppspelningen där den stängdes av. El-avfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2002/96/EG och 2006/66/EC) 5

6 FM-sender Bruksanvisning Sikkerhetsinstruksjoner Les alltid bruksanvisningen nøye før bruk. Produktet skal kun brukes for tilkobling til 12 V sigarettenneruttak. Foreta alle innstillinger når bilen står stille for å unngå ulykker. Produktet skal ikke utsettes for direkte sollys Bruk ikke produktet i sterke magnetiske felt. Produktet må ikke utsettes for væske eller ytre krefter som skader det. Tekniske data Frekvensområde Spenning Utgangsspenning Modulering USB utgangsspenning 87,6 107,9 MHz 12 V Iht. CE FM (F3E) 5 V, 300 ma Mål 45 x 54 x 69 Vekt 60 g Komme i gang Med FM-senderen kan du lytte til MP3 og WMA-filer på eksterne lagringsmedier som USB-minne og SD-kort eller via en audiokabel (2,5 mm-3,5 mm medfølger) fra ekstern mediespiller, f.eks. MP3/iPod gjennom FM-radiohøyttalere. 5. For at avspilling fra USB-minne eller SD/ MMC-kort skal fungere, må 2,5 mm audiokabel være utkoblet. 6. Still inn volumet med volumknappene på FM-senderen. FM-senderens egenskaper for minneenheter Gjenkjenner opptil 32 GB, 1999 filer Støtter kataloger i 5 nivåer, maks. 99 kataloger. Bærbar harddisk må ha en partisjon som er maks 32 GB. Dessuten må harddisken ha ekstern strømtilførsel. Funksjonsbeskrivelse Knappefunksjoner Knapp Enkel trykking Trykk og hold i ca. 2 s Start/pause i avspilling Spille forrige spor Spille neste spor Veksle visningsmodus mellom frekvens, equalizer og gjenstående spilletid Hoppe til forrige katalog Hoppe til neste katalog MENU/RPT Skift frekvens Repetere spilt spor MENU + eller Skifter til neste frekvens i trinn på 0,1 MHz Skifter til neste frekvens i trinn på 1 MHz 1. FM-senderen slås automatisk på når den kobles til sigarettenneruttaket. 2. Slå på radioen og still inn en frekvens som ikke brukes for radiosending. 3. Still inn tilsvarende frekvens på FM-senderen. 4. Sett i USB-minne, SD eller MMC-kort eller audiokabel i FM-senderen. Avspilling av MP3- eller WMA-filer lagret på minneenheten startes automatisk. MENU x 2+ eller Hev/senk volumet MENU x 3+ eller Velg og endre bass MENU x 4+ eller Velg og endre diskant MENU x 5+ eller Velg og endre dynamisk audio booster MEM/SD-USB Lagre frekvens og still inn lagret frekvens Veksle mellom USB/ SD modus 6

7 Stille inn frekvens 1. Trykk på MENU/RPT. 2. Velg frekvens med knappen eller. 3. Trykk på MENU/RPT for å bekrefte innstillingen. Støtte for nummerering av spor og album FM-senderen nummerer spor og album automatisk. Stille inn volum 1. Trykk to ganger på MENU/RPT. 2. Still inn volumet med knappen eller (7 nivåer). 3. Bekreft ved å trykke på MENU/RPT eller Avspilling 1. Trykk på for å starte eller ta pause i avspilling. 2. Trykk på eller for å spille neste eller forrige spor. 3. Trykk og hold i 2 sekunder på eller for å hoppe til neste eller forrige album. Tilfeldig avspilling/repetisjon Trykk på og hold MENU/RPT i 2 sekunder under avspilling for å veksle mellom tilfeldig avspilling/repetisjon/normalmodus. Tilfeldig avspilling Repetisjon Normalmodus Skifte visningsmodus Trykk på og hold knappen under avspilling for å veksle visningsmodus mellom frekvens, equalizer og gjenstående spilletid. Frekvens Equalizer Gjenstående spilletid Lagre frekvenser 1. Trykk på MENU og velg deretter frekvens med knappene og. 2. Trykk på MEM, nå vises [-] i displayet. 3. Trykk på eller for å velge minneadresse. 4. Trykk på MEM for å bekrefte innstillingen. Opptil 7 ulike frekvenser kan lagres. Stille inn equalizer Bass og diskant kan stilles inn i 5 nivåer. 1. Trykk på MENU 3 ganger. Nå vises BAS i displayet. Bruk knappene og for å endre nivå mellom -5 ~0 ~5. 2. Trykk på MENU 4 ganger. Nå vises tre i displayet. Bruk knappene og for å endre nivå mellom -5 ~0 ~5. Dynamisk audio booster 1. Trykk 5 ganger på MENU for å aktivere dynamisk audio booster-modus. 2. Trykk på eller for å veksle mellom normal og dynamisk audio booster. 7

8 Fjernkontrollens funksjoner Knapp Funksjon Velg USB eller SD-kort Slå FM-senderen på og av Veksle mellom tilfeldig avspilling / repetere sporene som spilles / normalmodus Hoppe til neste eller forrige album. Det første sporet spilles Heve eller senke volumet Spille neste eller forrige spor FREQ Start/pause i avspilling Gå forover eller bakover 2x, 5x eller 10x hastighet Trykk for å stille inn frekvens i trinn på 0,1 MHz. Trykk på og hold i 2 sekunder for å stille inn frekvens i trinn på 1 MHz Gå rett til lagret frekvens. Opptil 7 frekvenser kan lagres Repetere definert sekvens. Trykk på A for å angi startposisjon for sekvens. Trykk på B for å angi sluttposisjon for sekvens. Nå spilles den definerte sekvensen. Trykk på A igjen for å avbryte repetisjonen. Trykk på knappen før enheten slås av for å aktivere bokmerkefunksjonen. Når enheten slås på igjen, starter avspillingen der den ble slått av. EE-avfall Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2002/96/EF og 2006/66/EC) 8

9 FM-lähetin Käyttöohje Turvaohjeet Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttämistä. Laitteen saa yhdistää vain 12 voltin savukkeensytytinliitäntään. Määritä asetukset vain auton ollessa pysähtyneenä onnettomuuksien välttämiseksi. Laitetta ei saa altistaa suoralle auringonpaisteelle. Älä käytä laitetta voimakkaassa magneettikentässä. Laitetta ei saa altistaa nesteille eikä sitä vahingoittaville voimille. Tekniset tiedot Taajuusalue Jännite Lähtöjännite Modulointi USB-lähtöjännite 87,6 107,9 MHz 12 V Täyttää CE-vaatimukset FM (F3E) 5 V, 300 ma Koko 45 x 54 x 69 Paino 60 g 5. Toisto USB-muistitikusta tai SD/MMC-kortista edellyttää, että äänijohto on irrotettu. 6. Säädä äänenvoimakkuus FM-lähettimen painikkeiden avulla. FM-lähettimen ominaisuudet Tunnistaa jopa 32 Gt ja 1999 tiedostoa. Yhteensopiva 5-tasoisen kansiorakenteen ja enintään 99 kansion kanssa. Kannettavan kiintolevyn osion koko saa olla enintään 32 Gt. Lisäksi kiintolevy on yhdistettävä ulkoiseen virransyöttöön. Toimintojen kuvaus Painikkeiden toiminnot Painike Yksi painallus Pitäminen painettuna noin 2 sekuntia Toiston aloittaminen tai tauko Edellisen raidan toistaminen Seuraavan raidan toistaminen Taajuuden, taajuuskorjaimen ja jälkellä olevan soittoajan välillä vaihtaminen Siirtyminen edelliseen kansioon Siirtyminen seuraavaan kansioon Aloittaminen FM-lähettimen avulla voidaan kuunnella FMradion kaiuttimista MP3- tai WMA-tiedostoja USB-muistitikun tai SD-kortin kaltaisista ulkoisista tallennuslaitteista tai yhdistämällä siihen esimerkiksi MP3-soittimen tai ipodin 2,5 tai 3,5 mm:n äänijohdon avulla (sisältyy toimitukseen). 1. FM-lähetin käynnistyy automaattisesti, kun se yhdistetään savukkeensytytinliitäntään. 2. Kytke radioon virta ja valitse taajuus, jolla ei ole radiolähetystä. 3. Säädä FM-lähetin samalle taajuudelle. 4. Yhdistä FM-lähettimeen USB-muistitikku, SD- tai MMC-kortti tai äänijohto. Tallennuslaitteen sisältämien MP3/WMA-tiedostojen toisto alkaa automaattisesti. MENU/RPT Taajuuden vaihtaminen MENU + tai Seuraavaan taajuuteen siirtyminen 0,1 MHz:n portain MENU x 2+ tai Lisää tai vähemmän äänenvoimakkuutta MENU x 3+ tai Bassoäänten säätäminen MENU x 4+ tai Diskanttiäänten säätäminen MENU x 5+ tai Dynaaminen äänen tehostus MEM/SD-USB Taajuuden tallentaminen ja tallennettuun taajuuteen siirtyminen Toistetun raidan uudelleentoisto Seuraavaan taajuuteen siirtyminen 1 MHz:n portain USB- ja SD-toiston välillä vaihtaminen 9

10 Taajuuden valitseminen 1. Paina MENU/RPT-painiketta. 2. Valitse taajuus - tai -painikkeella. 3. Vahvista painamalla MENU/RPT-painiketta. Raitojen ja albumien numerointi FM-lähetin numeroi raidat ja albumit automaattisesti. Äänenvoimakkuuden säätäminen 1. Paina MENU/RPT-painiketta kaksi kertaa. 2. Säädä äänenvoimakkuutta - tai -painikkeella (7 tasoa). 3. Vahvista painamalla MENU/RPT- tai -painiketta. Toistaminen 1. Voit aloittaa toistamisen tai asettaa sen taukotilaan painamalla. 2. Voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan raitaan painamalla tai. 3. Voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan albumiin pitämällä tai painettuna 2 sekuntia. Satunnaistoisto ja uudelleentoisto Voit vaihtaa satunnaistoiston, uudelleentoiston ja normaalin toiston välillä painamalla toiston aikana MENU/RPT-painiketta. Näyttötilan vaihtaminen Voit tuoda näkyviin taajuuden, taajuuskorjaimen tai jäljellä olevan toistoajan painamalla toiston aikana -painiketta. Taajuuskorjain Basso- ja diskanttiäänet voidaan säätää 5 tasolle. 1. Paina MENU-painiketta kolme kertaa. Näyttöön tulee BAS. Voit muuttaa tasoa alueella ja -painikkeen avulla. 2. Paina MENU-painiketta neljä kertaa. Näyttöön tulee tre. Voit muuttaa tasoa alueella ja -painikkeen avulla. Taajuuksien tallentaminen 1. Paina MENU-painiketta ja valitse taajuus - tai -painikkeen avulla. 2. Paina MEM-painiketta. Näkyviin tulee [-]. 3. Voit valita muistipaikan painamalla - tai. 4. Vahvista painamalla MEM-painiketta. Voit tallentaa jopa 7 taajuutta. Dynaaminen tehostus 1. Voit ottaa dynaamisen äänentehostuksen käyttöön painamalla MENU-painiketta viisi kertaa. 2. Voit vaihtaa normaalin toiston ja dynaamisen tehostuksen välillä painamalla tai. 10

11 Kaukosäätimen toiminnot Painike Toiminto Valitse USB tai SD-kortti. Käynnistää tai sammuttaa FM-lähettimen. Vaihtaa satunnaistoiston, uudelleentoiston ja normaalin toiston välillä. Siirtyminen seuraavaan tai edelliseen albumiin. Ensimmäinen raita toistetaan. Lisää tai vähemmän äänenvoimakkuutta. Edellisen tai seuraavan raidan toistaminen. FREQ Toiston aloittaminen tai tauko Eteen- tai taaksepäinkelaus nopeudella 2x, 5x tai 10x. Taajuuden vaihtaminen 0,1 MHz:n portain. Taajuuden vaihtaminen 1 MHz:n portain pitämällä painettuna 2 sekuntia. Siirtyminen suoraan tallennettuun taajuuteen. Enintään 7 taajuutta voidaan tallentaa. Valitun jakson toistaminen. Valitse jakson alkukohta painamalla A. Valitse jakson päättymiskohta painamalla B. Valittu jakso toistetaan. Voit keskeyttää toiston painamalla uudelleen A. Voit asettaa kirjanmerkin painamalla tätä painiketta ennen virran katkaisemista. Kun laite käynnistetään uudelleen, toisto jatkuu kirjanmerkin kohdalta. Elektroniikkajäte Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2002/96/EU ja 2006/66/EC mukaisesti) 11

12 FM-sender Brugsanvisning Sikkerhedsinstruktioner Læs altid manualen omhyggeligt, inden brug. Produktet må kun tilsluttes et 12 V cigartænderstik. For at undgå ulykker skal alle indstillinger foretages, når bilen holder stille. Udsæt ikke produktet for direkte sollys. Brug ikke produktet i stærke magnetiske felter. Produktet må ikke udsættes for væske eller ydre kræfter, som kan skade det. Tekniske specifikationer Frekvensområde Spænding Udgangsspænding Modulation USB udgangsspænding 87,6 107,9 MHz 12 V Iht. CE FM(F3E) 5 V, 300 ma Mål 45 x 54 x 69 Vægt 60 g Kom i gang Med FM-senderen kan du lytte til MP3- og WMA-filer på eksterne lagringshukommelser som USB-hukommelse og SD-kort eller via et audiokabel (2,5 mm-3,5 mm, medfølger) fra en ekstern medieafspiller, f.eks. MP3/iPod, gennem FM-radioens højtalere. 5. For at afspilning fra USB-hukommelsen eller SD-/MMC-kortet skal fungere, skal 2,5 mm audiokablet være koblet fra. 6. Indstil lydstyrken med lydknappen på FMsenderen. FM-senderens egenskaber for hukommelsesenheder Genkender op til 32 Gbyte, 1999 filer Understøtter kataloger på 5 niveauer, maks. 99 kataloger. Bærbar harddisk skal have en partition, som er maks. 32 Gbyte. Desuden skal harddisken tilføres ekstern spænding. Funktionsbeskrivelse Knapfunktioner Knap Enkelt tryk Tryk og hold i ca. 2 s. Start/pause afspilning Afspil forrige spor Afspil næste spor Skift visning mellem frekvens, equalizer og resterende spilletid Gå til forrige katalog Gå til næste katalog MENU/RPT Skift frekvens Gentag afspillede spor MENU + eller Skifter til næste frekvens i trin med 0,1 MHz Skifter til næste frekvens i trin med 1 MHz 1. FM-senderen starter automatisk, når den sluttes til cigartænderstikket. 2. Tænd radioen og indstil en frekvens, som ikke bruges til radioudsendelse. 3. Indstil den tilsvarende frekvens på FMsenderen. 4. Sæt USB-hukommelsen, SD- eller MMCkort eller audiokablet i FM-senderen. Afspilning af MP3- eller WMA-filer, som er lagret i hukommelsesenheden, starter automatisk. MENU x 2+ eller Lydstyrke op eller ned MENU x 3+ eller Vælg og ændre bas MENU x 4+ eller Vælg og ændre diskant MENU x 5+ eller Vælg og ændre dynamisk audiobooster MEM/SD-USB Lagre frekvens og indstil lagret frekvens Skift mellem USB/ SD-indstillinger 12

13 Indstil frekvens 1. Tryk på MENU/RPT 2. Vælg frekvens med knappen eller 3. Tryk på MENU/REPT for at bekræfte indstillingen. Hjælp til nummerering af spor og album FM-senderen nummererer spor og album automatisk. Indstil lydstyrke 1. Tryk to gange på MENU/RPT 2. Indstil lydstyrke med knappen eller (7 niveauer) 3. Bekræft ved at trykke på MENU/RPT eller Afspilning 1. Tryk på for at starte eller sætte afspilningen på pause. 2. Tryk på eller for at spille næste eller foregående spor. 3. Tryk og hold i 2 s. på eller for at springe til næste eller foregående album. Tilfældig afspilning/repetition Tryk og hold knappen MENU/RPT i 2 s. under afspilning for at skifte mellem tilfældig afspilning/repetition/normalindstilling. Tilfældig afspilning Repetition Normalindstilling Skift visning Tryk og hold knappen under afspilning for at skifte visningindstilling mellem frekvens, equalizer og resterende spilletid. Indstil equalizer Bas og diskant kan indstilles på 5 niveauer. 1. Tryk på MENU 3 gange. Nu vises BAS på displayet. Anvend knapperne og til at ændre niveauer mellem -5 ~0 ~5 2. Tryk på MENU 4 gange. Nu vises tre på displayet. Anvend knapperne og til at ændre niveauer mellem -5 ~0 ~5 Frekvens Equalizer Resterende spilletid Lagre frekvenser 1. Tryk på MENU og vælg derefter frekvens med knapperne og 2. Tryk på MEM, nu vises [-] på displayet 3. Tryk på eller for at vælge hukommelsesadresse 4. Tryk på MEM for at bekræfte indstillingen. Der kan lagres op til 7 forskellige frekvenser Dynamisk audiobooster 1. Tryk 5 gange på MENU for at aktivere indstille den dynamiske audiobooster. 2. Tryk på eller for at skifte mellem normal og dynamisk audiobooster. 13

14 Fjernbetjeningens funktioner Knap Funktion Vælg USB eller SD-kort. Sluk eller tænd FM-senderen. Skift mellem tilfældig afspilning/repetition af de spor, som afspilles/normalindstilling. Gå til næste eller forrige album. Det første spor afspilles. Skru lydstyrken op eller ned. Afspil næste eller forrige spor. FREQ Start/pause afspilning Gå trinvis frem eller tilbage 2x, 5x eller 10x hastighed. Tryk for at indstille frekvens i trin med 0,1 MHz. Tryk og hold i 2 s. For at indstille frekvens med trin med 1 MHz. Gå direkte til den lagrede frekvens. Der kan lagres op til 7 frekvenser. Gentag den definerede frekvens Tryk på A for at angive sekvensens startposition. Tryk på B for at angive sekvensens slutposition. Nu afspilles den definerede sekvens. Tryk på A igen for at afslutte repetitionen. Tryk på knappen, inden enheden slukkes for at aktivere funktionen bookmark. Når enheden igen startes, starter afspilningen, hvor den sluttede, da den blev slukket. El-affald Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2002/96/EG og 2006/66/EC) 14

15 15

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

Laerdal AED Trainer 2

Laerdal AED Trainer 2 Laerdal AED Trainer 2 NORSK SVENSKA DANSK SUOMI Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje www.laerdal.com BEREGNET BRUKSOMRÅDE Heartstart FR2 treneren er beregnet på opplæring av utryknings--personell

Detaljer

Gas- och narkoslarm. Gas- og narkosealarm

Gas- och narkoslarm. Gas- og narkosealarm Gas- och narkoslarm Gass- og narkosealarm Kaasu- ja narkoosihälytin Gas- og narkosealarm 2011 Biltema Nordic Services AB Gas- och narkoslarm OBS! Läs och spara denna manual. Detta gas- och narkoslarm är

Detaljer

Minikompresor. Pienoiskompressori

Minikompresor. Pienoiskompressori 15-217 Manual.indd 2011-04-1, 11.46.41 Art. 15-217 Minikompressor Minikompresor Pienoiskompressori 12 V Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Minikompressor 12 V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Detaljer

INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED

INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED 3,5 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

doro PhoneEasy Display 312C

doro PhoneEasy Display 312C doro PhoneEasy Display 312C 1 2 3 4 5 6 7 Svenska 1 Ring-upp 2 Bekräfta/radera 3 Hängtapp för luren 4 Nummerpresentation 5 Volymkontroll för luren 6 Lagra minne 7 Kortnummerknapp 8 R-knapp 9 Återuppringning

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

Grundlæggende brugervejledning

Grundlæggende brugervejledning Grundlæggende brugervejledning VIDEOKAMERA GZ-E105BE GZ-E100SE LYT2509-002A-M DA Detaljeret brugervejledning Mobile Brugervejledning For yderligere oplysninger om betjening af dette produkt, bedes du henvise

Detaljer

Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Setup Guide

Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Setup Guide Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Setup Guide Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Svenska...................3 Dansk................... 19 Norsk................... 11 Suomi...................

Detaljer

DALI-KONTROLL undermeny nivå 2. 1 Tryck på Prg/Set-knappen: Växlar från undermenyn DALI-KONTROLL till undermenyn SPRÅK.

DALI-KONTROLL undermeny nivå 2. 1 Tryck på Prg/Set-knappen: Växlar från undermenyn DALI-KONTROLL till undermenyn SPRÅK. gateway R-/1/16(64)/64T680191 erten2005v6801-751-0110/09 sv no gateway R-/1/16(64)/ 64 ruksanvisning T680191 fi ör din säkerhet da *V6801-751-01* ¼ R Risk för livshotande skador p.g.a. elektrisk ström

Detaljer

GLOBE 4800/4900 CAN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN OPAS

GLOBE 4800/4900 CAN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN OPAS GLOBE 4800/4900 CAN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN OPAS 06DE2351B.pmd 1 Bästa kund. Vi gratulerar till ett bra produktval. Detta billarm är utvecklat enligt senaste teknologi för

Detaljer

Felkodsläsare Feilkodeleser Virhekoodien lukulaite Fejlkodelæser

Felkodsläsare Feilkodeleser Virhekoodien lukulaite Fejlkodelæser Felkodsläsare Feilkodeleser Virhekoodien lukulaite Fejlkodelæser Felkodsläsare Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella säkerhetsrisker. Vi reserverar oss för

Detaljer

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning DA FI NO SV Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer - Peruskäyttöopas - käytettäväksi ilman tietokonetta - Grunnleggende driftshåndbok - for bruk uten datamaskin - Handbok för grundläggande

Detaljer

NORSK. SVENSKA 5 Support och garanti 6 Monteringsanvisningar 7 Aktivering av Microsoft Windows

NORSK. SVENSKA 5 Support och garanti 6 Monteringsanvisningar 7 Aktivering av Microsoft Windows NORSK Support og garanti 3 Monteringsanvisning 4 Aktivering av Microsoft Windows SVENSKA 5 Support och garanti 6 Monteringsanvisningar 7 Aktivering av Microsoft Windows DANSK 8 Information om support og

Detaljer

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM VIKTIGT! LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER DEN. Den innehåller viktig information om korrekt installation och användning av G-3000 Gasvarnaren.

Detaljer

FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIRHEKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER

FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIRHEKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIRHEKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER VAG Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG VP-D362 http://no.yourpdfguides.com/dref/783982

Din bruksanvisning SAMSUNG VP-D362 http://no.yourpdfguides.com/dref/783982 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

How to use your Dymo LabelPoint 100

How to use your Dymo LabelPoint 100 LP100 N-EU.qxd 18-06-2001 10:48 Pagina 105 How to use your Dymo LabelPoint 100 What LabelPoint can do for you With the Dymo LabelPoint you can create a wide variety of high-quality self-adhesive labels.

Detaljer

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 19 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 19 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54 A8900GNW A8900GNB A8900GNX DA Brugsanvisning FI Käyttöohje 9 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54 www.aeg.com INDHOLD. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3. BETJENINGSPANEL.........................................................

Detaljer

A72900GNW0 A72900GNX0. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50

A72900GNW0 A72900GNX0. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50 A72900GNW0 A72900GNX0 DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50 2 www.aeg.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3 2.

Detaljer

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning DA FI N SV Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer - Peruskäyttöopas - käytettäväksi ilman tietokonetta - Grunnleggende driftshåndbok - for bruk uten datamaskin - Handbok för grundläggande

Detaljer

FI SV DA NO HU. Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Használati utasítás

FI SV DA NO HU. Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Használati utasítás Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Használati utasítás ONNITTELUMME! Ostamalla tämän Candy pesukoneen olet osoittanut, että et tyydy kompromisseihin haluat vain parasta. GRATULERAR

Detaljer

How to install a wireless On demand connection. Connect your Viasat-box to the Internet without cables

How to install a wireless On demand connection. Connect your Viasat-box to the Internet without cables How to install a wireless On demand connection Connect your Viasat-box to the Internet without cables Connect your Viasat-box to the Internet without cables On demand directly in your TV currently works

Detaljer

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning ECOT6D 1491

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning ECOT6D 1491 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN Innehållsförteckning SE SE Svenska,1 FI Suomi,13 DK Dansk,25 Installation, 2-3 Uppackning och nivellering Anslutningar av vatten och el Första tvättcykeln Tekniska data NO Norsk,37

Detaljer

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W Våffeljärn Vohvelirauta 1100 1300 W SE Våffeljärn Våffeljärnets delar Undre hölje Handtag Indikeringslampa (röd) Indikeringslampa (grön) Plastkåpa Övre hölje Våffelplatta/laggar Läs bruksanvisningen noga

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 70466-60466-50466 EFT 70405-60405 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WIE 147

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WIE 147 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN SE Svenka,1 FI Suomi,13 DK Dansk,25 Innehåll Installation, 2-3 Uppackning och nivåjustering, 2 Anslutningar av vatten och el, 2-3 Första tvättcykeln, 3 Tekniska data, 3 SE NO

Detaljer

Funktioner. Förberedelse

Funktioner. Förberedelse Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse... 2 Säkerhetsföreskrifter... 3 3D-läge och 3D-bilder... 4 Obs... 4 Anslutning till ett TV-distributionssystem (kabel-tv osv.) från tuner:... 5 Licensinformation

Detaljer

D 12523 D 12513 D 12013. Type 3709 22-72-88-10 020-21 33 21 FIN. Internet: www.oralb.com www.braun.com

D 12523 D 12513 D 12013. Type 3709 22-72-88-10 020-21 33 21 FIN. Internet: www.oralb.com www.braun.com Oral-B TM D 12523 D 12513 D 12013 powered by Type 3709 DK N S FIN 70 15 00 13 22-72-88-10 020-21 33 21 020 377 877 Internet: www.oralb.com www.braun.com Braun GmbH Frankfurter Straße 145 61476 Kronberg/Germany

Detaljer