FM sändare FM-sender FM-lähetin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FM sändare FM-sender FM-lähetin"

Transkript

1 FM sändare FM-sender FM-lähetin Original manual

2 2 Art

3 FM sändare Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs alltid manualen noga innan användning. Produkten ska endast användas för anslutning till 12 V cigarettuttag. Gör alla inställningar när bilen står stilla för att undvika olyckor. Produkten ska inte utsättas för direkt solljus Använd inte produkten i starka magnetiska fält. Produkten får inte utsättas för vätska eller yttre krafter som skadar den. Tekniska data Frekvensområde Spänning Utgångsspänning Modulering USB utgångsspänning 87,6 107,9 MHz 12 V Enligt CE FM(F3E) 5 V, 300 ma Mått 45 x 54 x 69 Vikt 60 g Kom igång Med FM-sändaren kan du lyssna till MP3 och WMA-filer på externa lagringsmedier som USB-minne och SD-kort eller via en audio sladd (2,5mm-3,5mm medföljer) från extern media spelare tex MP3/iPod genom FM radio högtalare. 5. För att uppspelning från USB-minne eller SD/MMC-kort ska fungera måste 2,5 mm audiosladden vara urkopplad. 6. Ställ in volymen med volymknapparna på FM-sändaren. FM-sändarens egenskaper för minnesenheter Känner igen upp till 32 Gbyte, 1999 filer Stöder kataloger i 5 nivåer, max 99 kataloger. Portabel hårddisk måste ha en partition som är max 32 Gbyte. Dessutom måste hårddisken matas med extern spänningsmatning. Funktionsbeskrivning Knappfunktioner Knapp Enkel tryckning Tryck och håll i ca 2 s Starta/pausa uppspelning Spela föregående spår Spela nästa spår Växla visningsläge mellan frekvens, equalizer och återstående speltid Hoppa till föregående katalog Hoppa till nästa katalog MENU/RPT Byt frekvens Repetera spelat spår MENU + eller Byter till nästa frekvens i steg om 0,1 MHz Byter till nästa frekvens i steg om 1 MHz 1. FM-sändaren startas automatiskt när den ansluts till cigarettuttaget. 2. Starta radion och ställ in en frekvens som inte används för radiosändning. 3. Ställ in motsvarande frekvens på FM-sändaren. 4. Sätt i USB-minne, SD eller MMC kort eller audiosladd i FM-sändaren. Uppspelning av MP3- eller WMA-filer lagrade på minnesenheten startas automatiskt. MENU x 2+ eller Höj/sänk volymen MENU x 3+ eller Välj och ändra bas MENU x 4+ eller Välj och ändra diskant MENU x 5+ eller Välj och ändra dynamisk audio booster MEM/SD-USB Lagra frekvens och ställ in lagrad frekvens Växla mellan USB/ SD läge 3

4 Ställ in frekvens 1. Tryck på MENU/RPT 2. Välj frekvens med knappen eller 3. Tryck på MENU/RPT för att bekräfta inställningen. Stöd för numrering av spår och album FM-sändaren numrerar spår och album automatiskt. Ställ in volymen 1. Tryck två gånger på MENU/RPT 2. Ställ in volymen med knappen eller (7 nivåer) 3. Bekräfta genom att trycka på MENU/RPT eller Uppspelning 1. Tryck på för att starta eller pausa uppspelning 2. Tryck på eller för att spela nästa respektive föregående spår. 3. Tryck och håll i 2 s på eller för att hoppa till nästa respektive föregående album. Byta visningsläge Tryck och håll knappen under uppspelning för att växla visningsläge mellan frekvens, equalizer och återstående speltid. Slumpmässig uppspelning/repetition Tryck och håll MENU/RPT i 2 s under uppspelning för att växla mellan slumpmässig uppspelning/repetition/normalläge. Slumpmässig uppspelning Repetition Normalläge Ställ in equalizer Bas och diskant kan ställas in i 5 nivåer. 1. Tryck på MENU 3 gånger. Nu visas BAS i displayen. Använd knapparna och för att ändra nivå mellan -5 ~0 ~5 2. Tryck på MENU 4 gånger. Nu visas tre på displayen. Använd knapparna och för att ändra nivå mellan -5 ~0 ~5 Frekvens Equalizer Återstående speltid Lagra frekvenser 1. Tryck på MENU och välj därefter frekvens med knapparna och 2. Tryck på MEM, nu visas [-] i displayen 3. Tryck på eller för att välja minnesadress 4. Tryck på MEM för att bekräfta inställningen. Upp till 7 olika frekvenser kan lagras. Dynamisk Audio booster 1. Tryck 5 gånger på MENU för att aktivera dynamisk audio booster läget. 2. Tryck på och för att växla mellan normal och dynamisk audio booster. 4

5 Fjärrkontrollens funktioner Knapp Funktion Välj USB eller SD-kort Stäng av eller starta FM-sändaren Växla mellan slumpmässig uppspelning/repetera de spår som spelas/normalläge Hoppa till nästa respektive föregående album. Det första spåret spelas Höj respektive sänk volymen Spela nästa respektive föregående spår FREQ Starta/pausa uppspelning Stega framåt respektive bakåt 2x, 5x eller 10x hastighet Tryck för att ställa in frekvens i steg om 0,1 MHz. Tryck och håll i 2 s för att ställa in frekvens i steg om 1 MHz Gå direkt till lagrad frekvens. Upp till 7 frekvenser kan lagras. Repetera definierad sekvens. Tryck på A för att ange startposition för sekvensen. Tryck på B för att ange slutposition för sekvensen. Nu spelas den definierade sekvensen. Tryck på A igen för att avbryta repetitionen. Tryck på knappen innan enheten stängs av för att aktivera funktionen bokmärke. När enheten startas igen startar uppspelningen där den stängdes av. El-avfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2002/96/EG och 2006/66/EC) 5

6 FM-sender Bruksanvisning Sikkerhetsinstruksjoner Les alltid bruksanvisningen nøye før bruk. Produktet skal kun brukes for tilkobling til 12 V sigarettenneruttak. Foreta alle innstillinger når bilen står stille for å unngå ulykker. Produktet skal ikke utsettes for direkte sollys Bruk ikke produktet i sterke magnetiske felt. Produktet må ikke utsettes for væske eller ytre krefter som skader det. Tekniske data Frekvensområde Spenning Utgangsspenning Modulering USB utgangsspenning 87,6 107,9 MHz 12 V Iht. CE FM (F3E) 5 V, 300 ma Mål 45 x 54 x 69 Vekt 60 g Komme i gang Med FM-senderen kan du lytte til MP3 og WMA-filer på eksterne lagringsmedier som USB-minne og SD-kort eller via en audiokabel (2,5 mm-3,5 mm medfølger) fra ekstern mediespiller, f.eks. MP3/iPod gjennom FM-radiohøyttalere. 5. For at avspilling fra USB-minne eller SD/ MMC-kort skal fungere, må 2,5 mm audiokabel være utkoblet. 6. Still inn volumet med volumknappene på FM-senderen. FM-senderens egenskaper for minneenheter Gjenkjenner opptil 32 GB, 1999 filer Støtter kataloger i 5 nivåer, maks. 99 kataloger. Bærbar harddisk må ha en partisjon som er maks 32 GB. Dessuten må harddisken ha ekstern strømtilførsel. Funksjonsbeskrivelse Knappefunksjoner Knapp Enkel trykking Trykk og hold i ca. 2 s Start/pause i avspilling Spille forrige spor Spille neste spor Veksle visningsmodus mellom frekvens, equalizer og gjenstående spilletid Hoppe til forrige katalog Hoppe til neste katalog MENU/RPT Skift frekvens Repetere spilt spor MENU + eller Skifter til neste frekvens i trinn på 0,1 MHz Skifter til neste frekvens i trinn på 1 MHz 1. FM-senderen slås automatisk på når den kobles til sigarettenneruttaket. 2. Slå på radioen og still inn en frekvens som ikke brukes for radiosending. 3. Still inn tilsvarende frekvens på FM-senderen. 4. Sett i USB-minne, SD eller MMC-kort eller audiokabel i FM-senderen. Avspilling av MP3- eller WMA-filer lagret på minneenheten startes automatisk. MENU x 2+ eller Hev/senk volumet MENU x 3+ eller Velg og endre bass MENU x 4+ eller Velg og endre diskant MENU x 5+ eller Velg og endre dynamisk audio booster MEM/SD-USB Lagre frekvens og still inn lagret frekvens Veksle mellom USB/ SD modus 6

7 Stille inn frekvens 1. Trykk på MENU/RPT. 2. Velg frekvens med knappen eller. 3. Trykk på MENU/RPT for å bekrefte innstillingen. Støtte for nummerering av spor og album FM-senderen nummerer spor og album automatisk. Stille inn volum 1. Trykk to ganger på MENU/RPT. 2. Still inn volumet med knappen eller (7 nivåer). 3. Bekreft ved å trykke på MENU/RPT eller Avspilling 1. Trykk på for å starte eller ta pause i avspilling. 2. Trykk på eller for å spille neste eller forrige spor. 3. Trykk og hold i 2 sekunder på eller for å hoppe til neste eller forrige album. Tilfeldig avspilling/repetisjon Trykk på og hold MENU/RPT i 2 sekunder under avspilling for å veksle mellom tilfeldig avspilling/repetisjon/normalmodus. Tilfeldig avspilling Repetisjon Normalmodus Skifte visningsmodus Trykk på og hold knappen under avspilling for å veksle visningsmodus mellom frekvens, equalizer og gjenstående spilletid. Frekvens Equalizer Gjenstående spilletid Lagre frekvenser 1. Trykk på MENU og velg deretter frekvens med knappene og. 2. Trykk på MEM, nå vises [-] i displayet. 3. Trykk på eller for å velge minneadresse. 4. Trykk på MEM for å bekrefte innstillingen. Opptil 7 ulike frekvenser kan lagres. Stille inn equalizer Bass og diskant kan stilles inn i 5 nivåer. 1. Trykk på MENU 3 ganger. Nå vises BAS i displayet. Bruk knappene og for å endre nivå mellom -5 ~0 ~5. 2. Trykk på MENU 4 ganger. Nå vises tre i displayet. Bruk knappene og for å endre nivå mellom -5 ~0 ~5. Dynamisk audio booster 1. Trykk 5 ganger på MENU for å aktivere dynamisk audio booster-modus. 2. Trykk på eller for å veksle mellom normal og dynamisk audio booster. 7

8 Fjernkontrollens funksjoner Knapp Funksjon Velg USB eller SD-kort Slå FM-senderen på og av Veksle mellom tilfeldig avspilling / repetere sporene som spilles / normalmodus Hoppe til neste eller forrige album. Det første sporet spilles Heve eller senke volumet Spille neste eller forrige spor FREQ Start/pause i avspilling Gå forover eller bakover 2x, 5x eller 10x hastighet Trykk for å stille inn frekvens i trinn på 0,1 MHz. Trykk på og hold i 2 sekunder for å stille inn frekvens i trinn på 1 MHz Gå rett til lagret frekvens. Opptil 7 frekvenser kan lagres Repetere definert sekvens. Trykk på A for å angi startposisjon for sekvens. Trykk på B for å angi sluttposisjon for sekvens. Nå spilles den definerte sekvensen. Trykk på A igjen for å avbryte repetisjonen. Trykk på knappen før enheten slås av for å aktivere bokmerkefunksjonen. Når enheten slås på igjen, starter avspillingen der den ble slått av. EE-avfall Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2002/96/EF og 2006/66/EC) 8

9 FM-lähetin Käyttöohje Turvaohjeet Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttämistä. Laitteen saa yhdistää vain 12 voltin savukkeensytytinliitäntään. Määritä asetukset vain auton ollessa pysähtyneenä onnettomuuksien välttämiseksi. Laitetta ei saa altistaa suoralle auringonpaisteelle. Älä käytä laitetta voimakkaassa magneettikentässä. Laitetta ei saa altistaa nesteille eikä sitä vahingoittaville voimille. Tekniset tiedot Taajuusalue Jännite Lähtöjännite Modulointi USB-lähtöjännite 87,6 107,9 MHz 12 V Täyttää CE-vaatimukset FM (F3E) 5 V, 300 ma Koko 45 x 54 x 69 Paino 60 g 5. Toisto USB-muistitikusta tai SD/MMC-kortista edellyttää, että äänijohto on irrotettu. 6. Säädä äänenvoimakkuus FM-lähettimen painikkeiden avulla. FM-lähettimen ominaisuudet Tunnistaa jopa 32 Gt ja 1999 tiedostoa. Yhteensopiva 5-tasoisen kansiorakenteen ja enintään 99 kansion kanssa. Kannettavan kiintolevyn osion koko saa olla enintään 32 Gt. Lisäksi kiintolevy on yhdistettävä ulkoiseen virransyöttöön. Toimintojen kuvaus Painikkeiden toiminnot Painike Yksi painallus Pitäminen painettuna noin 2 sekuntia Toiston aloittaminen tai tauko Edellisen raidan toistaminen Seuraavan raidan toistaminen Taajuuden, taajuuskorjaimen ja jälkellä olevan soittoajan välillä vaihtaminen Siirtyminen edelliseen kansioon Siirtyminen seuraavaan kansioon Aloittaminen FM-lähettimen avulla voidaan kuunnella FMradion kaiuttimista MP3- tai WMA-tiedostoja USB-muistitikun tai SD-kortin kaltaisista ulkoisista tallennuslaitteista tai yhdistämällä siihen esimerkiksi MP3-soittimen tai ipodin 2,5 tai 3,5 mm:n äänijohdon avulla (sisältyy toimitukseen). 1. FM-lähetin käynnistyy automaattisesti, kun se yhdistetään savukkeensytytinliitäntään. 2. Kytke radioon virta ja valitse taajuus, jolla ei ole radiolähetystä. 3. Säädä FM-lähetin samalle taajuudelle. 4. Yhdistä FM-lähettimeen USB-muistitikku, SD- tai MMC-kortti tai äänijohto. Tallennuslaitteen sisältämien MP3/WMA-tiedostojen toisto alkaa automaattisesti. MENU/RPT Taajuuden vaihtaminen MENU + tai Seuraavaan taajuuteen siirtyminen 0,1 MHz:n portain MENU x 2+ tai Lisää tai vähemmän äänenvoimakkuutta MENU x 3+ tai Bassoäänten säätäminen MENU x 4+ tai Diskanttiäänten säätäminen MENU x 5+ tai Dynaaminen äänen tehostus MEM/SD-USB Taajuuden tallentaminen ja tallennettuun taajuuteen siirtyminen Toistetun raidan uudelleentoisto Seuraavaan taajuuteen siirtyminen 1 MHz:n portain USB- ja SD-toiston välillä vaihtaminen 9

10 Taajuuden valitseminen 1. Paina MENU/RPT-painiketta. 2. Valitse taajuus - tai -painikkeella. 3. Vahvista painamalla MENU/RPT-painiketta. Raitojen ja albumien numerointi FM-lähetin numeroi raidat ja albumit automaattisesti. Äänenvoimakkuuden säätäminen 1. Paina MENU/RPT-painiketta kaksi kertaa. 2. Säädä äänenvoimakkuutta - tai -painikkeella (7 tasoa). 3. Vahvista painamalla MENU/RPT- tai -painiketta. Toistaminen 1. Voit aloittaa toistamisen tai asettaa sen taukotilaan painamalla. 2. Voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan raitaan painamalla tai. 3. Voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan albumiin pitämällä tai painettuna 2 sekuntia. Satunnaistoisto ja uudelleentoisto Voit vaihtaa satunnaistoiston, uudelleentoiston ja normaalin toiston välillä painamalla toiston aikana MENU/RPT-painiketta. Näyttötilan vaihtaminen Voit tuoda näkyviin taajuuden, taajuuskorjaimen tai jäljellä olevan toistoajan painamalla toiston aikana -painiketta. Taajuuskorjain Basso- ja diskanttiäänet voidaan säätää 5 tasolle. 1. Paina MENU-painiketta kolme kertaa. Näyttöön tulee BAS. Voit muuttaa tasoa alueella ja -painikkeen avulla. 2. Paina MENU-painiketta neljä kertaa. Näyttöön tulee tre. Voit muuttaa tasoa alueella ja -painikkeen avulla. Taajuuksien tallentaminen 1. Paina MENU-painiketta ja valitse taajuus - tai -painikkeen avulla. 2. Paina MEM-painiketta. Näkyviin tulee [-]. 3. Voit valita muistipaikan painamalla - tai. 4. Vahvista painamalla MEM-painiketta. Voit tallentaa jopa 7 taajuutta. Dynaaminen tehostus 1. Voit ottaa dynaamisen äänentehostuksen käyttöön painamalla MENU-painiketta viisi kertaa. 2. Voit vaihtaa normaalin toiston ja dynaamisen tehostuksen välillä painamalla tai. 10

11 Kaukosäätimen toiminnot Painike Toiminto Valitse USB tai SD-kortti. Käynnistää tai sammuttaa FM-lähettimen. Vaihtaa satunnaistoiston, uudelleentoiston ja normaalin toiston välillä. Siirtyminen seuraavaan tai edelliseen albumiin. Ensimmäinen raita toistetaan. Lisää tai vähemmän äänenvoimakkuutta. Edellisen tai seuraavan raidan toistaminen. FREQ Toiston aloittaminen tai tauko Eteen- tai taaksepäinkelaus nopeudella 2x, 5x tai 10x. Taajuuden vaihtaminen 0,1 MHz:n portain. Taajuuden vaihtaminen 1 MHz:n portain pitämällä painettuna 2 sekuntia. Siirtyminen suoraan tallennettuun taajuuteen. Enintään 7 taajuutta voidaan tallentaa. Valitun jakson toistaminen. Valitse jakson alkukohta painamalla A. Valitse jakson päättymiskohta painamalla B. Valittu jakso toistetaan. Voit keskeyttää toiston painamalla uudelleen A. Voit asettaa kirjanmerkin painamalla tätä painiketta ennen virran katkaisemista. Kun laite käynnistetään uudelleen, toisto jatkuu kirjanmerkin kohdalta. Elektroniikkajäte Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2002/96/EU ja 2006/66/EC mukaisesti) 11

12 FM-sender Brugsanvisning Sikkerhedsinstruktioner Læs altid manualen omhyggeligt, inden brug. Produktet må kun tilsluttes et 12 V cigartænderstik. For at undgå ulykker skal alle indstillinger foretages, når bilen holder stille. Udsæt ikke produktet for direkte sollys. Brug ikke produktet i stærke magnetiske felter. Produktet må ikke udsættes for væske eller ydre kræfter, som kan skade det. Tekniske specifikationer Frekvensområde Spænding Udgangsspænding Modulation USB udgangsspænding 87,6 107,9 MHz 12 V Iht. CE FM(F3E) 5 V, 300 ma Mål 45 x 54 x 69 Vægt 60 g Kom i gang Med FM-senderen kan du lytte til MP3- og WMA-filer på eksterne lagringshukommelser som USB-hukommelse og SD-kort eller via et audiokabel (2,5 mm-3,5 mm, medfølger) fra en ekstern medieafspiller, f.eks. MP3/iPod, gennem FM-radioens højtalere. 5. For at afspilning fra USB-hukommelsen eller SD-/MMC-kortet skal fungere, skal 2,5 mm audiokablet være koblet fra. 6. Indstil lydstyrken med lydknappen på FMsenderen. FM-senderens egenskaber for hukommelsesenheder Genkender op til 32 Gbyte, 1999 filer Understøtter kataloger på 5 niveauer, maks. 99 kataloger. Bærbar harddisk skal have en partition, som er maks. 32 Gbyte. Desuden skal harddisken tilføres ekstern spænding. Funktionsbeskrivelse Knapfunktioner Knap Enkelt tryk Tryk og hold i ca. 2 s. Start/pause afspilning Afspil forrige spor Afspil næste spor Skift visning mellem frekvens, equalizer og resterende spilletid Gå til forrige katalog Gå til næste katalog MENU/RPT Skift frekvens Gentag afspillede spor MENU + eller Skifter til næste frekvens i trin med 0,1 MHz Skifter til næste frekvens i trin med 1 MHz 1. FM-senderen starter automatisk, når den sluttes til cigartænderstikket. 2. Tænd radioen og indstil en frekvens, som ikke bruges til radioudsendelse. 3. Indstil den tilsvarende frekvens på FMsenderen. 4. Sæt USB-hukommelsen, SD- eller MMCkort eller audiokablet i FM-senderen. Afspilning af MP3- eller WMA-filer, som er lagret i hukommelsesenheden, starter automatisk. MENU x 2+ eller Lydstyrke op eller ned MENU x 3+ eller Vælg og ændre bas MENU x 4+ eller Vælg og ændre diskant MENU x 5+ eller Vælg og ændre dynamisk audiobooster MEM/SD-USB Lagre frekvens og indstil lagret frekvens Skift mellem USB/ SD-indstillinger 12

13 Indstil frekvens 1. Tryk på MENU/RPT 2. Vælg frekvens med knappen eller 3. Tryk på MENU/REPT for at bekræfte indstillingen. Hjælp til nummerering af spor og album FM-senderen nummererer spor og album automatisk. Indstil lydstyrke 1. Tryk to gange på MENU/RPT 2. Indstil lydstyrke med knappen eller (7 niveauer) 3. Bekræft ved at trykke på MENU/RPT eller Afspilning 1. Tryk på for at starte eller sætte afspilningen på pause. 2. Tryk på eller for at spille næste eller foregående spor. 3. Tryk og hold i 2 s. på eller for at springe til næste eller foregående album. Tilfældig afspilning/repetition Tryk og hold knappen MENU/RPT i 2 s. under afspilning for at skifte mellem tilfældig afspilning/repetition/normalindstilling. Tilfældig afspilning Repetition Normalindstilling Skift visning Tryk og hold knappen under afspilning for at skifte visningindstilling mellem frekvens, equalizer og resterende spilletid. Indstil equalizer Bas og diskant kan indstilles på 5 niveauer. 1. Tryk på MENU 3 gange. Nu vises BAS på displayet. Anvend knapperne og til at ændre niveauer mellem -5 ~0 ~5 2. Tryk på MENU 4 gange. Nu vises tre på displayet. Anvend knapperne og til at ændre niveauer mellem -5 ~0 ~5 Frekvens Equalizer Resterende spilletid Lagre frekvenser 1. Tryk på MENU og vælg derefter frekvens med knapperne og 2. Tryk på MEM, nu vises [-] på displayet 3. Tryk på eller for at vælge hukommelsesadresse 4. Tryk på MEM for at bekræfte indstillingen. Der kan lagres op til 7 forskellige frekvenser Dynamisk audiobooster 1. Tryk 5 gange på MENU for at aktivere indstille den dynamiske audiobooster. 2. Tryk på eller for at skifte mellem normal og dynamisk audiobooster. 13

14 Fjernbetjeningens funktioner Knap Funktion Vælg USB eller SD-kort. Sluk eller tænd FM-senderen. Skift mellem tilfældig afspilning/repetition af de spor, som afspilles/normalindstilling. Gå til næste eller forrige album. Det første spor afspilles. Skru lydstyrken op eller ned. Afspil næste eller forrige spor. FREQ Start/pause afspilning Gå trinvis frem eller tilbage 2x, 5x eller 10x hastighed. Tryk for at indstille frekvens i trin med 0,1 MHz. Tryk og hold i 2 s. For at indstille frekvens med trin med 1 MHz. Gå direkte til den lagrede frekvens. Der kan lagres op til 7 frekvenser. Gentag den definerede frekvens Tryk på A for at angive sekvensens startposition. Tryk på B for at angive sekvensens slutposition. Nu afspilles den definerede sekvens. Tryk på A igen for at afslutte repetitionen. Tryk på knappen, inden enheden slukkes for at aktivere funktionen bookmark. Når enheden igen startes, starter afspilningen, hvor den sluttede, da den blev slukket. El-affald Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2002/96/EG og 2006/66/EC) 14

15 15

RADIO. Original manual. 1 2013-06-19 Biltema Nordic Services AB. Art. 24-656. FM 88 108 Mhz AM 540 1600 khz 14 W AC 220 240 V ~50 Hz

RADIO. Original manual. 1 2013-06-19 Biltema Nordic Services AB. Art. 24-656. FM 88 108 Mhz AM 540 1600 khz 14 W AC 220 240 V ~50 Hz RADIO FM 88 108 Mhz AM 540 1600 khz 14 W AC 220 240 V ~50 Hz Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

Ministereo Pienoisstereo

Ministereo Pienoisstereo Ministereo Pienoisstereo Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Ministereo Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna i bruksanvisningen innan stereon används. Spara bruksanvisningen

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

Ministereo Ministereo Pienoisstereo Ministereo

Ministereo Ministereo Pienoisstereo Ministereo Ministereo Ministereo Pienoisstereo Ministereo Ministereo Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna i bruksanvisningen innan stereon används. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Följ alla varningar

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

[Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH. Sandberg FM Link DANSK NORSK SVENSKA SUOMI

[Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH. Sandberg FM Link DANSK NORSK SVENSKA SUOMI [Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH Sandberg FM Link SUOMI DANSK SVENSKA NORSK Display Power/memory Frequency selector Audio input 12V power socket 2 ENGLISH Connect the audio cable from the Sandberg

Detaljer

Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0

Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0 Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA

INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA Art. 15-343 INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

Klokkeradio. Kelloradio

Klokkeradio. Kelloradio Klockradio Klokkeradio Kelloradio Clockradio Klockradio TEKNISKA DATA Frekvensområde:....... AM 530 1600 KHz..................... FM 88 108 MHz Impedans:... 8 Ω Spänning:............. 230 V ~ 50 HZ. Ström:...

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

A B C THERMOJACK. Art. 24-487 DELAR OCH FUNKTIONER

A B C THERMOJACK. Art. 24-487 DELAR OCH FUNKTIONER THERMOJACK Smidig temperatur och luftfuktighetsgivare som ansluts till en smartphone. Ansluts till 3.5 mm uttaget på ios eller Android enheten. Ladda ner gratisappen ThermoJack för avläsning av temperatur

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER

BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Detaljer

BLUETOOTH-HÖGTALARE BLUETOOTH-HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH-HØJTALER

BLUETOOTH-HÖGTALARE BLUETOOTH-HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH-HØJTALER BLUETOOTH-HÖGTALARE BLUETOOTH-HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH-HØJTALER SE - El-avfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe

Detaljer

KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER

KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer

Trådlös handkontroll för PS3

Trådlös handkontroll för PS3 Trådlös handkontroll för PS3 Introduktion Detta är en trådlös handkontroll för PS3 och PC. Frekvens: 2,4 GHZ. Förpackningens innehåll 1 st trådlös handkontroll 1 st RF-mottagare 1 st användarmanual Egenskaper

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

Rotationslaser Rotasjonslaser

Rotationslaser Rotasjonslaser 15-241 manual.indd 2012-11-1, 08.50.33 I utfall Datum och filnamn underlättar spårning, sista versionen. Art. 15-241 Rotationslaser Rotasjonslaser Pyörivä laser Original manual 2012-11-01 Biltema Nordic

Detaljer

TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER

TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV Push upward to open battery door, insert batteries as shown. Pair your mouse with your Windows device: A: On the underside of the mouse, press

Detaljer

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 - NO Bruksanvisning Aquatic Radio Klargjøring Sette batteriet i fjernkontrollen Skru av det vanntette lokket på fjernkontrollens bakside og sett i batteriet. (CR-2430) Skru på lokket igjen.

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler

Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler LI GH T P O R 6 8 9 0 BA ND / WAK E O R Art. 24-505 Radio med förinställda

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V Installasjonsveiledning (Modell: ISB2201 og ISB2231) Gratulerer med din nye TV-dekoder Din nye TV-dekoder vil gi deg muligheten til å se på TV fra NextGenTel

Detaljer

1 2015-03-04 Biltema Nordic Services AB

1 2015-03-04 Biltema Nordic Services AB Keyboard INTRODUKTION Denna manual ska läsas före användning och sparas för framtida behov. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna och följande varningar: Med reservation för att bilder och

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

HUSHÅLLSVÅG, GLAS HUSHOLDNINGSVEKT, GLASS KEITTIÖVAAKA, LASIA HUSHOLDNINGSVÆGT, GLAS

HUSHÅLLSVÅG, GLAS HUSHOLDNINGSVEKT, GLASS KEITTIÖVAAKA, LASIA HUSHOLDNINGSVÆGT, GLAS 84-132_manual.indd 2012-04-2, 13.54.44 Art. 84-132 HUSHÅLLSVÅG, GLAS HUSHOLDNINGSVEKT, GLASS KEITTIÖVAAKA, LASIA HUSHOLDNINGSVÆGT, GLAS Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB HUSHÅLLSVÅG, GLAS

Detaljer

MOTORCYKELLARM MOTORSYKKELALARM MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN MOTORCYKELALARM

MOTORCYKELLARM MOTORSYKKELALARM MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN MOTORCYKELALARM MOTORCYKELLARM 1-vägs, fjärrstyrt MOTORSYKKELALARM 1-veis, fjernstyrt MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN 1-suuntainen, kaukosäädettävässä MOTORCYKELALARM 1-vejs, fjernstyret Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Detaljer

Digitalt pedometer. Digital skritteller Digitaalinen askelmittari. Art. 14-750. 14-750 ma nual.indd 2012-0 3-28, 12.4 3. 21

Digitalt pedometer. Digital skritteller Digitaalinen askelmittari. Art. 14-750. 14-750 ma nual.indd 2012-0 3-28, 12.4 3. 21 14-750 ma nual.indd 2012-0 3-28, 12.4 3. 21 Art. 14-750 Digital pedometer Digital skritteller Digitaalinen askelmittari Digitalt pedometer Digital pedometer INTRODUKTION Denna digitala pedometer visar

Detaljer

BILSTEREO BILSTEREO AUTOSTEREO BILSTEREO

BILSTEREO BILSTEREO AUTOSTEREO BILSTEREO BILSTEREO 3 TFT/LCD-skärm BILSTEREO 3 TFT/LCD-skjerm AUTOSTEREO 3 tuuman TFT/LCD-näyttö BILSTEREO 3 TFT/LCD-skærm The above one is revised by our designer for arrows from single arrow to double arrows

Detaljer

Kannettava CD/radio Bærbar stereoradio m/cd-afspiller

Kannettava CD/radio Bærbar stereoradio m/cd-afspiller Bärbar stereo, CD /Radio Bærbar stereo, CD/Radio Kannettava CD/radio Bærbar stereoradio m/cd-afspiller FM/AM radio 1 2008 Biltema Nordic Services AB Bärbar stereo, CD /Radio Säkerhetsföreskrifter Varning!

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-425-426 Manual.indd 2011-02-17, 11.04.33 Art. 49-425-426 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front.

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front. MUSIC SYSTEM KOMME I GANG Før du setter i gang med innstillinger av Music System, må produktet være romtemperert. Hvis ikke, kan kondensering påvirke CD-spilleren eller displayet. 1. Sett inn de to medfølgende

Detaljer

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Håndmikser Sähkövatkain Håndmixer 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan elvispen används första gången. Får endast användas

Detaljer

Art. 24-440. Original manual. 2011 Biltema Nordic Services AB

Art. 24-440. Original manual. 2011 Biltema Nordic Services AB Action-kamera Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Action-kamera Läs dessa instruktioner noga innan du använder produkten. Spara dem för framtida bruk. PÅ/AV MODE (läge) Fäste Klämma RECORD

Detaljer

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk DDR-47BT Bruksanvisning Norsk Innhold Introduksjon................................. 2-8 Kontroller og tilkoblinger....................... 2-4 Fjernkontroll................................ 5 Ikon på skjerm..............................

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

Klokkeradio. Kelloradio

Klokkeradio. Kelloradio Klockradio Klokkeradio Kelloradio Clockradio multimedia Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Dörrklocka, trådlös, modell 1. Dørklokke, trådløs, model 1

Dörrklocka, trådlös, modell 1. Dørklokke, trådløs, model 1 Dörrklocka, trådlös, modell 1 Dørklokke, trådløs, modell 1 Ovikello, langaton, malli 1 Dørklokke, trådløs, model 1 1 Art. 35-388 Dörrklocka, trådlös, modell 1 Trådlös plug-in dörrklocka med 32 olika ljudsignaler

Detaljer

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 4-542-302-11(1) FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Brukerveiledning DA FI NO Bruksanvisning SV For oplysninger om tilslutning/montering, se side 14. Tietoa liitännästä ja asennuksesta:

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

SIKKERHET OG RIKTIG BRUK SIKKERHETSINSTRUKSER OG ADVARSLER

SIKKERHET OG RIKTIG BRUK SIKKERHETSINSTRUKSER OG ADVARSLER 1 INSTALLASJONSANVISNINGER 11-2015 SIKKERHET OG RIKTIG BRUK For å sikre en trygg og varig ytelse av dette produktet, må de vedlagte instruksjonene overholdes. Garantien er ikke gyldig hvis instruksjonene

Detaljer

/ 8 0 / 008086 S FI DK N INJUSTRING AV LUFTFLÖDN ILMAVIRTOJ SÄÄTÖ INDRGULRING AF LUFTMÆNGDN INJUSTRING AV LUFTSTRØMMN / 8 0 / 008086 S INJUSTRING AV LUFTFLÖDN SPJÄLLINSTÄLLNING Justering av luftflöden

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Før start 1. Kontroller at mottager (master) er tilkoblet i henhold til medfølgende skjema og at antennen

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik universell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmerfunktion för fjärrstyrning av b.l.a dimbara 230V LED lampor, lågenergilampor, glödlampor

Detaljer

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE Tak for dit valg af Gateway D-35 Tak for dit valg af Gateway D-35 og velkommen til et mobilt bredbånd med pålidelig og overlegen geografisk dækning i

Detaljer

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 1200 W 2012-11-05 Biltema Nordic Services AB Vattenkokare, 1200 W Tryck ner locket för att låsa det eller öppna det automatiskt. Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner

Detaljer

Yleiskäyttöinen kaukosäädin, Universal fjernbetjening,

Yleiskäyttöinen kaukosäädin, Universal fjernbetjening, Art. 31-9960 Universal fjärrkontroll, 8-i-1 Universal fjernkontroll, 8-i-1 Yleiskäyttöinen kaukosäädin, 8 yksissä kuorissa Universal fjernbetjening, 8 i 1 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Detaljer

MCI-220. Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod. BRUKSANVISNING For informasjon og support, www.lenco.eu

MCI-220. Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod. BRUKSANVISNING For informasjon og support, www.lenco.eu Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod MCI-220 Laget for ipod iphone ipod og iphone er varemerker fra Apple Inc. som er registrert i USA og andre land. Made for ipod og Made for iphone betyr at

Detaljer

Bluetooth-mottagare för musik Bluetooth-mottaker for musikk Bluetooth-vastaanotin musiikin kuuntelemiseksi Bluetooth-modtager til musik

Bluetooth-mottagare för musik Bluetooth-mottaker for musikk Bluetooth-vastaanotin musiikin kuuntelemiseksi Bluetooth-modtager til musik 24-192 manual.indd 2013-05-28, 14.26.32 Art. 24-192 Bluetooth-mottagare för musik Bluetooth-mottaker for musikk Bluetooth-vastaanotin musiikin kuuntelemiseksi Bluetooth-modtager til musik Tillverkat för

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL 0979 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk 1 2008 Biltema Nordic Services AB Brevvåg, elektronisk OBS! Läs manualen noggrant före användning. Spara manualen

Detaljer

Walkie Talkie. Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten, och spara dem för senare bruk.

Walkie Talkie. Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten, och spara dem för senare bruk. Walkie Talkie Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten, och spara dem för senare bruk. Antenn Detaljbeskrivning Bältesclip (baksidan) LED-lampa LCD-skärm LAMP (lampa) På/av SCAN

Detaljer

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning Sikkerhetsanvisninger Asono MP3-spiller Bruksanvisning For å redusere risikoen for støt og fare, må du ikke utsette produktet for regn eller annen form for fuktighet eller ta den fra hverandre. Forsøk

Detaljer

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206 Lady shaver Wet/Dry Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Detaljer

Dörrklocka, trådlös, modell 2. Dørklokke, trådløs, model 2

Dörrklocka, trådlös, modell 2. Dørklokke, trådløs, model 2 Dörrklocka, trådlös, modell 2 Dørklokke, trådløs, modell 2 Ovikello, langaton, malli 2 Dørklokke, trådløs, model 2 1 Art. 35-389 Dörrklocka, trådlös, modell 2 Trådlös dörrklocka med 32 olika ljudsignaler

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NO/DK: side 1 8 SV: sida 9 16 FI: sivu 17 24 GB/AU: page 25 32 1 5 2 3 4 6 7 1 Indikator for dagsenking 2 Ønsket Temperatur 3 Indikator for varmeavgivelse 4 Indikator

Detaljer

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp.

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp. Bernafon SoundGate SoundGate HURTIGGUIDE Justering av volum og bytte av program Telefonknapp Musikk/audio-knapp Bluetooth knapp Batteri-indikator Denne bruksanvisningen er en kortversjon. Viktig: - Din

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

of Norway Tusen takk

of Norway Tusen takk of Norway Tusen takk På / av Forrige Neste Kildevelger ( trykk + hold ) OK Meny / tilbake Som bruker av våre produkter, er du den aller viktigste personen for Pinell. Vi arbeider hele tiden hardt for å

Detaljer

BLUETOOTH-HÖGTALARE/FICKLAMPA BLUETOOTH-HØYTTALER/LOMMELYKT BLUETOOTH-KAIUTIN/TASKULAMPPU BLUETOOTH-HØJTTALER/LOMMELYGTE

BLUETOOTH-HÖGTALARE/FICKLAMPA BLUETOOTH-HØYTTALER/LOMMELYKT BLUETOOTH-KAIUTIN/TASKULAMPPU BLUETOOTH-HØJTTALER/LOMMELYGTE BLUETOOTH-HÖGTALARE/FICKLAMPA BLUETOOTH-HØYTTALER/LOMMELYKT BLUETOOTH-KAIUTIN/TASKULAMPPU BLUETOOTH-HØJTTALER/LOMMELYGTE Manufactured by Elite Century Technology Ltd. Tillverkat för Biltema Sweden AB,

Detaljer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer VEJLEDNING OPLADNING Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer START 1. Indsæt simkort og batteri. (Husk at vælge pinkode fra inden du sætter simkortet i enheden, det gøres ved

Detaljer

Brukerhåndbok. BookSense 1.0. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0609

Brukerhåndbok. BookSense 1.0. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0609 Brukerhåndbok BookSense 1.0 Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0609 2 Om Book Sense XT og Book Sense Takk

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

BILKAMERA DELAR. Art. 43-165

BILKAMERA DELAR. Art. 43-165 SE BILKAMERA INTRODUKTION Denna bilkamera spelar in i full HD-upplösning och tar stillbilder i 12 megapixel. Kameran monteras i vindrutan och spelar in bilfärden i videoformat eller tar bilder som lagras

Detaljer

Brukerhåndbok. BookSense 2.1. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0810

Brukerhåndbok. BookSense 2.1. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0810 Brukerhåndbok BookSense 2.1 Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0810 2 Om Book Sense XT og Book Sense Takk

Detaljer

Bluetooth Handsfree Kit Bluetooth handsfree-sett Bluetooth, handsfree-laite Bluetooth Håndfrit Kit

Bluetooth Handsfree Kit Bluetooth handsfree-sett Bluetooth, handsfree-laite Bluetooth Håndfrit Kit Bluetooth Handsfree Kit Bluetooth handsfree-sett Bluetooth, handsfree-laite Bluetooth Håndfrit Kit 1 Art. 24-501 Bluetooth Handsfree Kit Säkerhetsinstruktioner Följ lokalt gällande regler för användning

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

International patents pending. All imitations will be prosecuted. GYMFORM AB GENERATOR is a registered EU/CTM trade mark.

International patents pending. All imitations will be prosecuted. GYMFORM AB GENERATOR is a registered EU/CTM trade mark. International patents pending. All imitations will be prosecuted. GYMFORM AB GENERATOR is a registered EU/CTM trade mark. 1 2 3 4 5 6 4SVENSKA TRÄNINGSGUIDE FÖR GYMFORM AB GENERATOR Innan du börjar träna

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 2014-08-28 Dok.nr.: 0156B1 Vestfold Audio AS Sandefjord Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer

DECKLIGHT KIT LED. Sladdlängd: 5 m, från adapter till 1:a spot, med Y-förgrening för 2 ljusslingor.

DECKLIGHT KIT LED. Sladdlängd: 5 m, från adapter till 1:a spot, med Y-förgrening för 2 ljusslingor. DECKLIGHT KIT LED ANVÄNDNINGSOMRÅDE Denna produkt är avsedd för dekorationsbelysning utomhus. LED-lamporna är gjorda för infällt montage i terrassgolv, trappor, stenplattor m.m. Produkten får ej byggas

Detaljer

KAPITEL 7 Konfigurationsfiler

KAPITEL 7 Konfigurationsfiler KAPITEL 7 Konfigurationsfiler Alle indstillingerne i ZoomText kan gemmes og hentes frem efter behov. Konfigurationsfilerne indeholder indstillingerne inklusiv forstørrelsen, typen af zoomvindue, skærmfremhævningerne,

Detaljer