CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB"

Transkript

1 CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: Original manual Biltema Nordic Services AB

2 CD-SPELARE MED MP3/USB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. MÄRKNING 4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 5. SÄKERHET 6. ÖVERSIKTSBILD 7. ANVÄNDNING 8. SKÖTSEL 9. AVFALL 1. INTRODUKTION Denna manual ska läsas före användning och sparas för framtida behov. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna och följande varningar: VARNING! = Risk för dödsfall eller allvarlig personskada. OBS! = Risk för mindre personskada eller funktionsfel. Med reservation för att bilder och beskrivningar inte är identiska med produkten. 2. TEKNISKA DATA Art.nr Modell USB1082D Spänning V ~ 50 Hz Effekt W Batteri DC 9V, 6 x C Högtalare Ohm, 3 W Säkerhetsklass Class II Vikt ,34 kg Mått x 24 x 13 cm FM ,5 108 MHz AM KHz 3. MÄRKNING Här följer en förklaring av symboler, texter och skyltar på produkten. En manual medföljer produkten. Produkten är dubbelisolerad. Lämna in kasserad produkt till återvinning, släng den inte bland hushållsavfallet. Denna blixtsymbol uppmärksammar användaren på närvaron av farlig spänning och risk för elchock. Utropstecknet på en svart triangel indikerar att en specifik komponent av säkerhetsskäl endast får ersättas av komponenter angivna i dokumentationen. Varningsskylt för elchock. RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN WARNING : SHOCK HAZARD-DO NOT OPEN Denna skylt sitter RISK på OF ELECTRIC enhetens SHOCK baksida. Texten DO NOT OPEN betyder: FARA RISK FÖR ELCHOCK. ÖPPNA INTE. WARNING : SHOCK HAZARD-DO NOT OPEN VARNING: RISK FÖR ELCHOCK ÖPPNA INTE Laserskylt klass 1 CLASS 1 LASER PRODUCT KLASS 1 LASER APPARAT CLASS 1 LASER PRODUCT LUOKEN 1 LAISERLAITE KLASS 1 LASER APPARAT KLASSE 1 LASER LUOKEN PRODUKT 1 LAISERLAITE KLASSE 1 LASER PRODUKT CLASS 1 LASER PRODUCT KLASS 1 LASER APPARAT LUOKEN 1 LAISERLAITE KLASSE 1 LASER PRODUKT Denna skylt informerar användaren att produkten innehåller en laserkompontent. Texten betyder: CLASS 1 LASER PRODUKT RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN WARNING : SHOCK HAZARD-DO NOT OPEN Denna skylt sitter på enhetens insida och varnar för ytterligare åtgärder på enheten. Utrustningen innehåller en laserstråle i enlighet med begränsingarna för laserprodukter klass Biltema Nordic Services AB 2

3 I CD-facket finns följande skylt: IF THE CD SKIPS OR WILL NOT PLAY. IT MAY BE CAUSED BY DUST, DIRT OR FINGER PRINT. THE DISC MAY NEED CLEANING. BEFORE PLAYING, WIPE THE DISC FROM THE CENTRE OUT WITH A CLEANING CLOTH. AFTER PLAYING, STORE THE DISC IN ITS CASE. WHILE PLAYING VIBRATION OR SHOCK MAY CAUSE THE DISC TO SKIP. Texten betyder: VARNING! Om skivan hackar eller inte spelar kan detta bero på damm, smuts eller fingeravtryck. Skivan kan behöva rengöring. Före uppspelning, torka av skivan från mitten utåt med en rengöringstrasa. Efter uppspelning, förvara skivan i sitt fodral. Vid uppspelning kan vibrationer eller elstötar orsaka att skivan hackar. 4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Denna stereoradio är ämnad för privat bruk i enlighet med instruktionerna i denna manual. Apparaten kan drivas med 230 V AC eller 6 st. C-batterier. Batterier medföljer ej. 5. SÄKERHET VARNING! Läs alltid säkerhetsföreskrifterna före användning. 5.1 Säkerhetsföreskrifter Läs alltid manualen före användning och spara den för framtida bruk. Kontrollera att produktens spänning överensstämmer med eluttaget. Produkten får inte modifieras eller byggas om. Produkten får endast användas för avsett bruk. Fatta tag i stickkontakten för att dra ut den från eluttaget. Dra aldrig i nätsladden. Sänk aldrig ner produkten i vatten eller annan vätska och skölj den inte under rinnande vatten. Utsätt aldrig produkten för regn, vatten, solljus eller stark hetta. Använd inte produkten i badrum eller andra våtutrymmen. Placera aldrig produkten på heta ytor eller i närheten av öppen låga. Placera produkten på en plan yta med god ventilation och se till att produkten inte övertäcks. Kontrollera att produkten är hel. Använd aldrig produkten om någon del är skadad. Dra ur stickkontakten från vägguttaget när produkten inte används eller innan rengöring. Placera elkabeln med minimal risk för att den kläms eller att någon snubblar på den. Kontrollera att nätsladden inte är klämd. Låt aldrig sladden hänga ner över bordskant eller arbetsyta där produkten är placerad. Använd endast tillbehör rekommenderade av leverantören. Se till att föremål inte tappas på apparaten och att ingen form av vätska spills på den. Om vätska spills på apparaten ska den genast kopplas bort från elnätet. Elektrostatiska störningar kan orsaka att apparaten inte fungerar korrekt. Stäng av och dra ur nätsladden några sekunder och anslut därefter igen. Kontrollera att batterierna placeras enligt symbolerna för de positiva (+) och negativa (-) polerna. Utomhus ska antennen placeras på avstånd från elledningar. Produkten får endast lagas av en kvalificerad tekniker. Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt, samt av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunnande, om de övervakas eller har fått instruktioner angående användningen av produkten på ett säkert sätt och förstår de involverade riskerna. Barn skall inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn. 5.2 Särskilda risker Följer man säkerhetsföreskrifterna minimeras risken för skada på person och egendom, men det kan ändå uppstå riskfyllda situationer. Risk för elstöt: o Använd inte produkten i badrummet eller andra våta utrymmen. o Stoppa inte in några föremål i apparaten. o Dra ut stickkontakten från eluttaget före rengöring och service eller när produkten inte används. Risk för explosion om batterierna hanteras eller monteras felaktigt Biltema Nordic Services AB

4 o Använd alltid rekommenderat batteri. o Blanda inte olika typer av batterier. o Utsätt inte batterierna för solljus, värme eller eld. Risk LCD för DISPLAY osynlig laserstrålning när locket är öppet eller sönder. Undvik laserstrålningen. LCD DISPLAY 6. ÖVERSIKTSBILD STANDBY/ FUNCTION BAND / ALBUM SLEEP LCD / TIME DISPLAY SET VOL + / ALARM 1 STANDBY/ FUNCTION VOL - / ALARM 2 BAND / ALBUM SLEEP / TIME SET VOL USB + / ALARM SLOT 1 VOL - / ALARM 2 STANDBY/ FUNCTION USB SLOT BAND / ALBUM SLEEP / TIME SET VOL + / ALARM 1 VOL - / ALARM 2 PLAY / PAUSE SKIP + PLAY / PAUSE SKIP - SKIP + SKIP - PLAY / PAUSE SKIP + SKIP - USB SLOT CD DOOR CD-lucka DOOR SNOOZE CD DOOR SNOOZE SNOOZE SNOOZE Frekvensreglage TUNING CONTROL TUNING CONTROL TUNING CONTROL Biltema Nordic Services AB 4 FM-antenn ANTENNA AC-ingång, FM ANTENNA anslutning för AC elkabel POWER CORD AUX-IN, AUX-INanslutning för 3,5 AC mm POWER kontakt, CORD t.ex. smartphone, MP3-spelare. FM AUX-IN ANTENNA AC POWER CORD AUX-IN

5 to a wall outlet to AC IN Insert 6 x C size batteries into the battery compartment 7. ANVÄNDNING 7.1 Uppackning VARNING! Förpackningsmaterial kan vara skadligt för barn. Efter uppackning, ta undan allt emballage och lämna till återvinning. Kontrollera att alla delar medföljer och att de är hela. I försändelsen medföljer: Apparat Elkabel Manual 7.2 Strömförsörjning Anslutning till eluttag AC Anslut den medföljande elkabeln till AC IN på apparaten och anslut stickkontakten i ett eluttag. Kontrollera att spänningen stämmer överens med specifikationen på apparatens märkskylt. Batteri Apparaten kan drivas med batterier när apparaten inte är ansluten till ett eluttag. 1. Tryck bort locket till batterifacket. 2. Montera 6 st. C-batterier enligt markeringen på fackets botten. 3. Sätt tillbaka locket. OBS! Ta bort batterierna om apparaten inte ska användas under lång tid eftersom ett evenutellt batteriläckage kan orsaka skada. Montera batterierna med korrekt polaritet. Använd alltid samma typ av batteri. Blanda inte olika typer av batterier. Strömbesparing Apparaten stängs av automatiskt efter 10 minuters inaktivitet. 7.3 Funktioner STANDBY/FUNC. Viloläge/växlar mellan funktioner. BAND/ALBUM Val av FM och AM / Byt mapp på skiva (MP3) SET/SLEEP Inställning/Insomningsfunktion. VOL + / AL1 Ökar ljudnivån/alarm 1. VOL - / AL 2 Minskar ljudnivån/alarm 2. PLAY/PAUSE Startar/stoppar uppspelningen. Avbryter uppspelningen helt. Ändrar uppspelningsalternativ. SKIP+ Går fram ett spår. SKIP- Backar ett spår. USB Ingång för USB-minne. SNOOZE Stänger av alarmet i 9 minuter Biltema Nordic Services AB

6 7.4 HANDHAVANDE Sätta på och stänga av apparaten Sätta på apparaten Tryck på STANDBY/ FUNC. Stänga av apparaten Håll STANDBY/FUNC intryckt i 3 sekunder. Växla mellan radio och CD/MP3 eller USB Tryck på FUNC. OBS! Om ingen skiva eller USB-minne är monterad visas NO på displayen. A. Radio 1. Tryck på FUNC för att välja radio. 2. Välj FM eller AM med BAND/ALBUM. 3. Ställ in önskad radiostation med frekvensreglaget på apparatens baksida. Antenn FM-antenn: Dra ut FM-antennen hela vägen för att förbättra mottagningen. AM-antenn: Apparaten har en inbyggd AM-antenn. Vrid på hela apparaten för att förbättra mottagningen. B. CD/MP3 Uppspelning av skiva 1. Tryck på FUNC för att välja CD/MP3. 2. Öppna CD-luckan och montera en CD/ MP3-skiva med etiketten uppåt. 3. Stäng CD-luckan. 4. Om skivan är korrekt monterad påbörjas en analys av skivan. Om det är en CD-skiva visas totalt antal spår på displayen. Om det är en MP3-skiva står MP3 på displayen. 5. Uppspelningen startar automatiskt från spår Om skivan är lagrad med flera mappar kan du växla mellan dessa med BAND/ALBUM. 7. Kontrollera uppspelningen med knapparna. OBS! Smutsiga eller repade CD kan orsaka att skivan hoppar vid uppspelning. Rengör eller byt CD. Använd endast CD-skivor med följande märke: Programmering Upp till 20 spår för CD-skivor och 99 spår för MP3-skivor kan programmeras för att spelas upp i önskad ordning. Kom ihåg att trycka på före användning. 1. Tryck på, displayen visar P Välj önskat spår med SKIP+ eller SKIP-. Om skivan är lagrad med flera mappar väljer du mapp med BAND/ALBUM. 3. Tryck på igen för spara det valda spåret i minnet. 4. Repetera steg 2 och 3 tills alla önskade spår har sparats i minnet- 5. Tryck på PLAY/PAUSE för att spela upp spåren i den ordning som de är programmerade. 6. Tryck på två gånger för att avsluta programmerad uppspelning. Uppspelningsalternativ Tryck på under uppspelning av CD/ MP3-skivor för att växla mellan följande uppspelningsalternativ: 1. Reptera Repetera mapp (Endast MP3). 3. Repetera alla. 4. Slumpmässig uppspelning av olika spår. 5. Normal uppspelning. Sleep insomningsfunktion Ställ in en bestämd uppspelningstid i jämna tiotal från 10 till 90 minuter. 1. I CD-läge, tryck ner SET/SLEEP i tre sekunder tills displayen visar SLEEP Tryck på SLEEP igen för välja uppspelningstid. 3. Tryck på SLEEP tills det står SLEEP 00 för att stänga av denna funktion. C. USB 1. Stoppa in ett USB-minne i USB-porten. 2. Tryck på FUNC för att välja USB. Uppspelningen startar automatiskt från spår 1 och i displayen står USB. 3. Kontrollera uppspelningen med knapparna. Programmering/Uppspelningsalternativ Använd samma förfarande som för CD/MP3. D. Klocka Den digitala klockan kan ställas in med 12-tim eller 24-tim. Vid 12-tim-läge anges dag eller natt med AM och PM Biltema Nordic Services AB 6

7 Inställning av tid 1. Tryck på FUNC till beredskapsläge (fyra streck blinkar på displayen). 2. Tryck och håll nere SET/SLEEP tills 24H blinkar på displayen. 3. Välj format 12H eller 24H med SKIP. 4. Bekräfta valet med SET/SLEEP. Om du valt 12H står AM12:00 på displayen, om du valt 24H står 0:00 på displayen. 5. Ställ in rätt timme med SKIP. Bekräfta med SET/SLEEP. 6. Ställ in rätt minut med SKIP. Bekräfta med SET/SLEEP. E. Alarm OBS! Klockan måste ställas in före larmet. Inställning alarm 1. Håll FUNC intryckt för att gå till viloläge. 2. Välj alarm 1 eller 2 med VOL+/AL1 eller VOL-/AL2. Displayen visar eller. 3. Ställ in önskad timme med SKIP. Bekräfta valet med VOL+/AL1 eller VOL-/AL2. 4. Ställ in önskad minut med SKIP. Bekräfta med VOL+/AL1 eller VOL-/AL2. 5. Välj typ av alarm med SKIP. a. Buzz (larmsignal) b. Radio c. CD d. USB 6. Tryck på VOL+/AL1 eller VOL-/AL2 för att bekräfta. 7. Justera alarmets volym med SKIP. Bekräfta med VOL+/AL1 eller VOL-/AL2. 8. Displayen skannar inställningen och visar eller. 9. Tryck på VOL+/AL1 eller VOL-/AL2 för att aktivera eller avaktivera alarmet. 8. SKÖTSEL VARNING! Dra ut stickkontakten från eluttaget före underhåll. 8.1 Förvaring Rengör och förvara produkten på en fuktfri plats, oåtkomlig för barn. Batterier ska förvaras svalt och torrt utan exponering för direkt solljus. Ta ut batterier från enheter som inte ska användas under en längre tid. 8.2 Rengöring Torka av produktens utsida med en lätt fuktad trasa. Använd inga starka rengöringsmedel. 9. AVFALL El-avfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/ EC). OBS! Om du vill ändra inställningen, tryck i tre sekunder på VOL+/AL1 eller VOL-/AL2 för att gå till inställningsläge för alarm. Snooze När alarmet ljuder kan du stoppa det tillfälligt i 9 minuter genom att trycka på SNOOZE. F. AUX IN Smartphone, MP3-spelare eller annan extern enhet kan anslutas med 3,5 mm kontakt i AUX-IN Biltema Nordic Services AB

8 CD-SPILLER MED MP3/USB INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON 2. TEKNISKE DATA 3. MERKING 4. BRUKSOMRÅDE 5. SIKKERHET 6. OVERSIKTSBILDE 7. BRUK 8. VEDLIKEHOLD 9. AVFALL 1. INTRODUKSJON Les denne bruksanvisningen grundig før bruk. Ta også vare på den for fremtidig bruk. Legg spesielt godt merke til sikkerhetsforskriftene og følgende advarsler: ADVARSEL! = Risiko for dødsfall eller alvorlig personskade. OBS! = Fare for mindre personskade eller funksjonsfeil. Med forbehold om at bilder og beskrivelser kan avvike fra produktet. 2. TEKNISKE DATA Art.nr Modell USB1082D Spenning V ~ 50 Hz Effekt W Batteri DC 9V, 6 x C Høyttaler Ohm, 3 W Sikkerhetsklasse Klasse II Vekt ,34 kg Mål x 24 x 13 cm FM ,5 108 MHz AM KHz Lever kassert produkt til resirkulering, ikke kast det i husholdningsavfallet. Dette lynsymbolet gjør brukeren oppmerksom på farlig spenning og fare for elektrisk støt. Utropstegnet på sort trekant indikerer at en spesifikk komponent av sikkerhetshensyn kun må byttes ut med komponenter som er angitt i dokumentasjonen. Varselmerke for elektrisk støt RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN WARNING : SHOCK HAZARD-DO NOT OPEN RISK OF ELECTRIC SHOCK Dette merket sitter på baksiden av enheten. DO NOT OPEN Teksten betyr: FARE FARE FOR WARNING ELEKTRISK : SHOCK HAZARD-DO NOT OPEN STØT. MÅ IKKE ÅPNES. ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ IKKE ÅPNES Lasermerke klasse 1 CLASS 1 LASER PRODUCT KLASS 1 LASER APPARAT LUOKEN 1 LAISERLAITE KLASSE 1 LASER PRODUKT RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN WARNING : SHOCK HAZARD-DO NOT OPEN 3. MERKING Her følger en forklaring av symboler, tekster og merker på produktet. Det følger med en bruksanvisning med produktet. Produktet er dobbeltisolert. CLASS 1 LASER PRODUCT KLASS 1 LASER CLASS APPARAT 1 LASER PRODUCT LUOKEN 1 LAISERLAITE KLASS 1 LASER APPARAT LUOKEN 1 LAISERLAITE KLASSE 1 LASER PRODUKT KLASSE 1 LASER PRODUKT Dette merket informerer brukeren om at produktet inneholder en laserkomponent. Teksten betyr: KLASSE 1 LASERPRODUKT Dette merket sitter på innsiden av enheten og advarer mot ytterligere inngrep. Utstyret inneholder en laserstråle som overholder begrensningene for laserprodukter klasse Biltema Nordic Services AB 8

9 I CD-luken er det følgende merke: IF THE CD SKIPS OR WILL NOT PLAY. IT MAY BE CAUSED BY DUST, DIRT OR FINGER PRINT. THE DISC MAY NEED CLEANING. BEFORE PLAYING, WIPE THE DISC FROM THE CENTRE OUT WITH A CLEANING CLOTH. AFTER PLAYING, STORE THE DISC IN ITS CASE. WHILE PLAYING VIBRATION OR SHOCK MAY CAUSE THE DISC TO SKIP. Teksten betyr: ADVARSEL! Hvis CD-en hopper eller ikke avspilles, kan det skyldes støv, skitt eller fingeravtrykk. Det kan hende at CD-en må rengjøres. Før avspilling kan du tørke av CD-en, fra midten og utover, med en rengjøringsklut. Oppbevar CD-en i etuiet etter bruk. Vibrasjoner eller støt kan føre til at CD-en hopper under avspilling. 4. BRUKSOMRÅDE Denne stereoradioen er beregnet for privat bruk i henhold til instruksjonene i denne bruksanvisningen. Apparatet kan drives av 230 V AC eller 6 stk. C-batterier. Batterier medfølger ikke. 5. SIKKERHET ADVARSEL! Les alltid sikkerhetsforskriftene før bruk. 5.1 Sikkerhetsforskrifter Les alltid bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Kontroller at produktets spenning stemmer overens med strømuttaket. Produktet må ikke modifiseres eller bygges om. Produktet må kun brukes til de oppgavene det er beregnet på. Ta tak i støpselet når du skal trekke det ut fra vegguttaket. Du må aldri trekke i strømledningen. Produktet må aldri nedsenkes i vann eller annen væske. Det må heller ikke skylles under rennende vann. Produktet må aldri utsettes for regn, vann, sollys eller høy varme. Ikke bruk produktet i baderom eller andre våtrom. Produktet må aldri plasseres på varme overflater eller i nærheten av åpen ild. Produktet må plasseres på en jevn overflate med god ventilasjon. Påse at produktet ikke tildekkes. Kontroller at produktet er helt. Produktet må aldri brukes hvis det er skadet. Trekk ut støpselet fra vegguttaket når produktet ikke er i bruk eller før rengjøring. Plasser strømkabelen slik at den ikke kan klemmes eller at noen kan snuble i den. Kontroller at strømkabelen ikke er klemt. Kabelen må aldri henge over bordkanten eller arbeidsbenken der produktet er plassert. Bruk kun tilbehør som leverandøren anbefaler. Du må ikke miste noe på apparatet. Du må heller ikke søle væske på det. Hvis du søler væske på apparatet, må du umiddelbart koble det fra strømnettet. Elektrostatiske forstyrrelser kan føre til at apparatet ikke fungerer som det skal. Slå av, trekk ut strømledningen i noen minutter, og koble deretter til igjen. Kontroller at batteriene plasseres riktig i henhold til symbolene for de positive (+) og negative ( ) polene. Utendørs må antennen plasseres i god avstand fra strømkabler. Produktet må kun repareres av elektriker. Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og eldre og av personer med nedsatt fysisk eller mental evne eller manglende erfaring og kunnskap dersom de er under oppsyn eller har fått instruksjoner om bruk av produktet på en sikker måte og forstår risikoene. Barn må ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn. 5.2 Spesielle risikoer Hvis man følger sikkerhetsforskriftene, reduseres faren for personskader og skader på eiendom, men det kan likevel oppstå farlige situasjoner. Fare for elektrisk støt: o Ikke bruk produktet i baderom eller andre våtrom. o Ikke stikk noe inn i apparatet. o Trekk ut støpselet fra strømuttaket før rengjøring, service og når produktet ikke er i bruk. Eksplosjonsfare dersom batteriene håndteres eller monteres feil Biltema Nordic Services AB

10 o Du må alltid bruke de anbefalte batteriene. o Ikke bland ulike batterityper. o Ikke utsett batteriene for sollys, varme LCD eller DISPLAY åpen ild. Fare for usynlig laserstråling når lokket er åpent LCD eller DISPLAY ødelagt. Unngå laserstrålingen. 6. OVERSIKTSBILDE STANDBY/ FUNCTION BAND / ALBUM SLEEP LCD / TIME DISPLAY SET VOL + / ALARM 1 STANDBY/ FUNCTION VOL - / ALARM 2 BAND / ALBUM SLEEP / TIME SET VOL USB + / ALARM SLOT 1 VOL - / ALARM 2 STANDBY/ FUNCTION USB SLOT BAND / ALBUM SLEEP / TIME SET VOL + / ALARM 1 VOL - / ALARM 2 PLAY / PAUSE SKIP + PLAY / PAUSE SKIP - SKIP + SKIP - PLAY / PAUSE SKIP + SKIP - USB SLOT CD DOOR CD-luke DOOR SNOOZE CD DOOR SNOOZE SNOOZE SNOOZE Frekvensvelger TUNING CONTROL TUNING CONTROL TUNING CONTROL Biltema Nordic Services AB 10 FM-antenne ANTENNA AC-inngang, FM ANTENNA tilkobling for AC strømkabel POWER CORD AUX-IN, AUX-INtilkobling for 3,5 AC mm POWER kontakt, CORD for eksempel smarttelefon, FM AUX-IN MP3-spiller. ANTENNA AC POWER CORD AUX-IN

11 to a wall outlet to AC IN Insert 6 x C size batteries into the battery compartment 7. BRUK 7.1 Utpakking ADVARSEL! Emballasjen kan være farlig for barn. Etter utpakking må du fjerne all emballasje og levere den til gjenvinning. Kontroller at alle deler medfølger og at de er hele. I pakken finner du: Apparat Strømkabel Bruksanvisning 7.2 Strømforsyning Koble til strømuttak AC Koble den medfølgende strømkabelen til AC IN på apparatet, og koble støpselet til et strømuttak. Kontroller at spenningen stemmer med spesifikasjonen på apparatets merkeskilt. Batteri Apparatet kan drives med batterier når det ikke er koblet til et strømuttak. 1. Fjern luken over batterirommet. 2. Monter 6 stk. C-batterier som angitt i bunnen av rommet. 3. Monter lokket igjen. OBS! Fjern batteriene dersom apparatet ikke skal brukes på en stund. Eventuell batterilekkasje kan føre til skader. Monter batteriene riktig vei. Bruk alltid samme batteritype. Ikke bland ulike batterityper. Strømsparing Apparatet slås automatisk av etter 10 minutters inaktivitet. 7.3 Funksjoner STANDBY/FUNC. Hvilemodus / bytte mellom funksjoner BAND/ALBUM Velge mellom FM og AM / Bytte mappe på CD-plate (MP3) SET/SLEEP Innstilling/innsovingsfunksjon. VOL + / AL1 Øker volumet / alarm 1. VOL - / AL 2 Reduserer volumet / alarm 2. PLAY/PAUSE Starter/stopper avspillingen. Avbryter avspillingen helt. Endrer avspillingsalternativ. SKIP+ Går frem ett spor. SKIP- Går tilbake ett spor. USB Inngang for USB-minne. SNOOZE Utsetter alarmen i 9 minutter Biltema Nordic Services AB

12 7.4 Bruk Slå på og av apparatet Slå på apparatet Trykk på STANDBY/FUNC. Slå av apparatet Hold inne STANDBY/FUNC i 3 sekunder. Bytte mellom radio, CD/MP3 og USB Trykk på FUNC. OBS! Hvis det ikke er satt inn CD-plate eller USB-minne, viser displayet NO. A. Radio 1. Trykk på FUNC for å velge radio. 2. Velg FM eller AM ved hjelp av BAND/ALBUM. 3. Still inn ønsket frekvens ved hjelp av frekvensvelgeren på baksiden av apparatet. Antenne FM-antenne: Trekk FM-antennen helt ut for å få bedre mottaksforhold. AM-antenne: Apparatet har innebygget AM-antenne. Vri på hele apparatet for å få bedre mottaksforhold. B. CD/MP3 Spille av CD-plate 1. Trykk på FUNC for å velge CD/MP3. 2. Åpen CD-luken, og legg inn en CD-/MP3- plate. Etiketten skal vende opp. 3. Lukk CD-luken. 4. Hvis platen er lagt inn på riktig måte, vil den analyseres. Hvis det er en CD-plate, vises totalt antall spor i displayet. Hvis det er en MP3-plate, viser displayet MP3. 5. Avspillingen starter automatisk fra spor Hvis platen har flere mapper, kan du bytte mellom disse med BAND/ALBUM. 7. Kontroller avspillingen ved hjelp av knappene. OBS! Skitne CD-plater eller plater med riper kan føre til at platen hopper under avspilling. Rengjør eller bytt CD. Bruk kun CD-plater med følgende merke: Programmering Du kan programmere inntil 20 spor for CDplater og 99 spor for MP3-plater for avspilling i ønsket rekkefølge. Husk å trykke på før bruk. 1. Trykk på. Displayet viser P Bruk knappene SKIP+ og SKIP- for å velge ønsket spor. Hvis platen har flere mapper, velger du mappe ved hjelp av BAND/AL- BUM. 3. Trykk på igjen for å lagre det valgte sporet i minnet. 4. Gjenta trinn 2 og 3 til alle ønskede spor er lagret i minnet. 5. Trykk på PLAY/PAUSE for å spille sporene i den rekkefølgen de er programmert. 6. Trykk på to ganger for å avslutte programmert avspilling. Avspillingsalternativer Trykk på under avspilling av CD-/MP3- plater for å bytte mellom følgende avspillingsalternativer: 1. Gjenta Gjenta mappe (kun MP3). 3. Gjenta alle. 4. Tilfeldig avspilling av ulike spor. 5. Normal avspilling. Sleep innsovingsfunksjon Angi en bestemt avspillingstid i hele titall fra 10 til 90 minutter. 1. I CD-modus holder du inne SET/SLEEP i tre sekunder til displayet viser SLEEP Trykk på SLEEP igjen for å velge avspillingstid. 3. Trykk på SLEEP til det står SLEEP 00 for å slå av denne funksjonen. C. USB 1. Sett inn en USB-minnepinne i USB-inngangen. 2. Trykk på FUNC for å velge USB. Avspillingen starter automatisk fra spor 1, displayet viser USB. 3. Kontroller avspillingen ved hjelp av knappene. Programmering/avspillingsalternativer Bruk samme fremgangsmåte som for CD/MP Biltema Nordic Services AB 12

13 D. Klokke Den digitale klokken kan vises i 12 eller 24 timers format. Ved 12-timersformat angis dag eller natt med AM og PM. Stille inn tiden 1. Trykk på FUNC til innstillingsmodus (fire streker blinker i displayet). 2. Trykk og hold inne SET/SLEEP til 24H blinker i displayet. 3. Velg format, 12H eller 24H, ved hjelp av SKIP. 4. Bekreft valget med SET/SLEEP. Hvis du har valgt 12H, står det AM12:00 i displayet. Hvis du har valgt 24H, står det 0:00 i displayet. 5. Still inn riktig time ved hjelp av SKIP. Bekreft med SET/SLEEP. 6. Still inn riktig minutt ved hjelp av SKIP. Bekreft med SET/SLEEP. E. Alarm OBS! Klokken må stilles inn før alarmen. Stille inn alarm 1. Hold inne FUNC for å gå til hvilemodus. 2. Velg alarm 1 eller 2 ved hjelp av VOL+/AL1 eller VOL-/AL2. Displayet viser eller. 3. Still inn ønsket time ved hjelp av SKIP. Bekreft valget med VOL+/AL1 eller VOL-/AL2. 4. Still inn ønsket minutt ved hjelp av SKIP. Bekreft med VOL+/AL1 eller VOL-/AL2. 5. Velg alarmtype ved hjelp av SKIP. a. Buzz (alarmsignal) b. Radio c. CD d. USB 6. Trykk på VOL+/AL1 eller VOL-/AL2 for å bekrefte. 7. Juster alarmvolumet ved hjelp av SKIP. Bekreft med VOL+/AL1 eller VOL-/AL2. 8. Displayet skanner innstillingen og viser eller. 9. Trykk på VOL+/AL1 eller VOL-/AL2 for å aktivere eller deaktivere alarmen. F. AUX IN Du kan koble til smarttelefon, MP3-spiller eller annen ekstern enhet via 3,5 mm kontakt i AUX-IN. 8. VEDLIKEHOLD ADVARSEL! Trekk ut støpselet fra vegguttaket før vedlikehold. 8.1 Oppbevaring Rengjør og oppbevar produktet på et sted uten fuktighet, utilgjengelig for barn. Batterier skal oppbevares kjølig og tørt. De må ikke utsettes for direkte sollys. Fjern batterier fra enheter som ikke skal brukes på en stund. 8.2 Rengjøring Tørk av produktets utside med en lett fuktet klut. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler. 9. AVFALL EE-avfall Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC). OBS! Hvis du vil endre innstillingene, trykker du på VOL+/AL1 eller VOL-/AL2 i tre sekunder for å gå til innstillingsmodus for alarm. Snooze Når alarmen går, kan du utsette den i 9 minutter ved å trykke på SNOOZE Biltema Nordic Services AB

14 CD-SOITIN JA MP3/USB SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. TEKNISET TIEDOT 3. MERKINTÄ 4. KÄYTTÖKOHTEET 5. TURVALLISUUS 6. YLEISKUVA 7. KÄYTTÄMINEN 8. HOITO 9. HÄVITTÄMINEN 1. JOHDANTO Lue käyttöohje ennen käyttämistä ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusohjeisiin ja seuraaviin varoituksiin: VAROITUS! = Kuoleman tai vakavan henkilövahingon vaara. HUOMIO! = Lievän henkilö- tai laitevahingon vaara. Kuvat ja kuvaukset eivät välttämättä vastaa tarkasti tuotetta. 2. TEKNISET TIEDOT Tuotenro Malli USB1082D Jännite V ~ 50 Hz Teho W Paristo DC 9V, 6 x C Kaiutin Ohm, 3 W Turvaluokitus Luokka II Paino ,34 kg. Mitat x 24 x 13 cm FM ,5 108 MHz AM KHz 3. MERKINTÄ Seuraavassa on selitys tuotteessa olevista symboleista, teksteistä ja kilvistä. Tuotteen mukana toimitetaan ohjekirja. Tuote on kaksoiseristetty. Toimita käytöstä poistettu tuote kierrätykseen, älä heitä sitä sekajätteen joukkoon. Tämä salamasymboli varoittaa käyttäjää vaarallisen jännitteen olemassaolosta ja sähköiskuvaarasta. Huutomerkki mustan kolmion sisällä tarkoittaa, että turvallisuussyistä tietyn komponentin saa vaihtaa vain dokumentaatiossa mainittuihin komponentteihin. Sähköiskun vaara. RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN WARNING : SHOCK HAZARD-DO NOT OPEN RISK OF ELECTRIC SHOCK Tämä kyltti on laitteen DO NOT takana. OPEN Tekstin merkitys: VAARA WARNING : SHOCK HAZARD-DO NOT OPEN SÄHKÖISKUVAARA. ÄLÄ AVAA. VAROITUS: SÄHKÖISKUVAARA ÄLÄ AVAA Laserkyltti, luokka 1 CLASS 1 LASER PRODUCT CLASS 1 LASER PRODUCT KLASS 1 LASER APPARAT KLASS 1 LASER APPARAT LUOKEN 1 LAISERLAITE LUOKEN 1 LAISERLAITE KLASSE 1 LASER KLASSE PRODUKT 1 LASER PRODUKT CLASS 1 LASER PRODUCT KLASS 1 LASER APPARAT LUOKEN 1 LAISERLAITE KLASSE 1 LASER PRODUKT Tämä kyltti ilmoittaa käyttäjälle, että tuote sisältää laserkomponentin. Tekstin merkitys: LUOKAN 1 LASERTUOTE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN WARNING : SHOCK HAZARD-DO NOT OPEN Tämä kyltti on laitteen sisällä, ja se varoittaa laitteelle tehtävistä toimenpiteistä. Varustukseen kuuluu lasersäde, joka on luokan 1 lasertuotteita koskevien rajoitusten mukainen Biltema Nordic Services AB 14

15 CD-kotelossa on seuraava kyltti: IF THE CD SKIPS OR WILL NOT PLAY. IT MAY BE CAUSED BY DUST, DIRT OR FINGER PRINT. THE DISC MAY NEED CLEANING. BEFORE PLAYING, WIPE THE DISC FROM THE CENTRE OUT WITH A CLEANING CLOTH. AFTER PLAYING, STORE THE DISC IN ITS CASE. WHILE PLAYING VIBRATION OR SHOCK MAY CAUSE THE DISC TO SKIP. Tekstin merkitys: VAROITUS! Jos levy jumittuu tai ei toimi, syynä voi olla pöly, lika tai sormenjäljet. Levy on ehkä puhdistettava. Puhdista levy pyyhkimällä sitä puhdistusliinalla keskeltä reunoja kohti. Säilytä levyä käytön jälkeen omassa kotelossaan. Levyn soittamisen aikana värähtely tai sähköiskut voivat aiheuttaa levyn jumittumisen. 4. KÄYTTÖKOHTEET Tämä stereoradio on tarkoitettu vain yksityiskäyttöön ja tätä käyttöohjetta noudattaen. Laite toimii jo 230 V AC:n verkkovirralla tai kuudella C-paristolla. (Paristot on hankittava erikseen.) 5. TURVALLISUUS VAROITUS! Lue turvallisuusohjeet aina ennen käyttöä. 5.1 Turvallisuusohjeet Lue käyttöohje aina ennen käyttöä ja säästä se tulevaa tarvetta varten. Tarkista, että tuotteen jännite vastaa sähköliitännän ominaisuuksia. Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa toiseksi. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun käyttötarkoitukseen. Ota aina kiinni pistokkeesta, kun vedät pistokkeen pistorasiasta. Älä koskaan vedä sähköjohdosta. Älä koskaan upota tuotetta veteen tai muuhun nesteeseen, älä huuhtele tuotetta juoksevan veden alla. Älä koskaan altista tuotetta sateelle, vedelle, auringonvalolle tai kuumuudelle. Älä käytä tuotetta kylpyhuoneessa tai muissa märkätiloissa. Älä koskaan sijoita tuotetta kuumille pinnoille tai avotulen läheisyyteen. Aseta tuote hyvin tuulettuvaan paikaan ja huolehdi siitä, ettei sen päälle aseteta mitään. Tarkista, että tuote on ehjä. Älä koskaan käytä tuotetta, mikäli sen jokin osa on vaurioitunut. Irrota pistoke pistorasiasta, kun tuotetta ei käytetä, sekä ennen puhdistamista. Sijoita sähköjohto niin, ettei se todennäköisesti jää puristuksiin tai aiheuta kompastumisvaaraa. Tarkista, ettei sähköjohto ole puristuksissa. Älä koskaan anna johdon riippua alustana käytetyn pöydän tai työtason reunan yli. Käytä vain valmistajan suosittelemia lisätarvikkeita. Varmista, ettei mikään voi pudota tuotteen päälle ja ettei sen päälle voi roiskua nesteittä. Jos laitteen päälle roiskuu nestettä, laite on irrotettava heti sähköverkosta. Staattinen sähkö voi aiheuttaa häiriöitä laitteen toimintaan. Sammuta laite, irrota pistoke pistorasiasta muutamaksi sekunniksi ja liitä se sitten takaisin. Varmista, että paristot tulevat plus- (+) ja miinusnapojen (-) merkkien mukaisesti. Ulkona antenni on sijoitettava etäälle sähköjohdoista. Tuotteen korjaukset on aina annettava ammattitaitoisen huoltoteknikon tehtäväksi. Yli 8-vuotiaat lapset ja fyysisesti tai henkisesti rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt voivat käyttää tätä tuotetta, jos heitä valvotaan tai heidät on koulutettu käyttämään tuotetta turvallisesti ja he ymmärtävät käyttämisen aiheuttamat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä tuotteella. Lapsi ei saa puhdistaa tai huoltaa tuotetta ilman valvontaa. 5.2 Erityiset vaarat Turvallisuusmääräysten noudattaminen vähentää henkilövahinkojen ja materiaalivaurioiden vaaran minimiin, mutta riskialttiita tilanteita voi syntyä siitä huolimatta. Sähköiskun vaara: o Älä käytä tuotetta kylpyhuoneessa tai muissa märkätiloissa. o Älä työnnä esineitä tuotteen aukkoihin. o Irrota pistoke pistorasiasta ennen puhdistusta tai huoltoa tai kun tuotetta ei käytetä. Räjähdysvaara, jos paristoja käsitellään tai asennetaan väärin Biltema Nordic Services AB

16 o Käytä aina suositeltuja paristoja. o Älä käytä erityyppisiä paristoja yhdessä. o Älä altista paristoja auringonvalolle, kuumuudelle tai avotulelle. Näkymättömän LCD DISPLAY lasersäteen vaara, kun kansi on auki tai rikki. Vältä lasersädettä. LCD DISPLAY 6. YLEISKUVA STANDBY/ FUNCTION BAND / ALBUM SLEEP LCD / TIME DISPLAY SET VOL + / ALARM 1 STANDBY/ FUNCTION VOL - / ALARM 2 BAND / ALBUM SLEEP / TIME SET VOL USB + / ALARM SLOT 1 VOL - / ALARM 2 STANDBY/ FUNCTION USB SLOT BAND / ALBUM SLEEP / TIME SET VOL + / ALARM 1 VOL - / ALARM 2 PLAY / PAUSE SKIP + PLAY / PAUSE SKIP - SKIP + SKIP - PLAY / PAUSE SKIP + SKIP - USB SLOT CD DOOR CD-paikan kansi DOOR SNOOZE CD DOOR TORKKUTOIMINTO SNOOZE SNOOZE Taajuudensäätö TUNING CONTROL TUNING CONTROL TUNING CONTROL Biltema Nordic Services AB 16 FM-antenni ANTENNA AC-sisäänmeno, FM ANTENNA liitäntä AC sähkökaapelille POWER CORD AUX-IN, AUX-IN liitäntä 3,5 mm:n pistokkeelle, AC POWER CORD esim. älypuhelimelle, MP3-soitin. FM AUX-IN ANTENNA AC POWER CORD AUX-IN

17 to a wall outlet to AC IN Insert 6 x C size batteries into the battery compartment 7. KÄYTTÄMINEN 7.1 Purkaminen pakkauksesta VAROITUS! Pakkausmateriaalit voivat olla haitallisia lapsille. Siirrä pakkaus syrjään avaamisen jälkeen, ja toimita se kierrätykseen. Tarkista, että kaikki osat löytyvät ja ovat ehjiä. Toimitukseen sisältyy: Laite Sähköjohto Käyttöohje 7.2. Virransyöttö Liitäntä pistorasialle AC Liitä laitteen mukana toimitettu sähköjohto laitteen AC IN -liitäntään ja pistoke pistorasiaan. Tarkista, että jännite vastaa laitteen tyyppikilvessä ilmoitettua. Paristo Laitetta voi käyttää paristoilla silloin, kun sitä ei ole liitetty pistorasiaan. 1. Avaa paristokotelon kansi. 2. Aseta kuusi C-paristoa kotelon pohjassa olevien merkintöjen mukaisesti. 3. Aseta kansi takaisin paikoilleen. HUOMIO! Ota paristot pois, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, koska mahdollinen paristovuoto voi vahingoittaa laitetta. Aseta paristojen navat oikein päin. Käytä aina samantyyppisiä paristoja. Älä käytä erityyppisiä paristoja yhdessä. Virransäästö Laitteesta sammutetaan virta automaattisesti, kun se on ollut käyttämättä noin 10 minuuttia. 7.3 Toiminnot STANDBY/FUNC. Lepotila/vaihto eri toimintojen välillä. BAND/ALBUM Valinta FM:n ja AM:n välillä / Levyn hakemiston vaihto (MP3) SET/SLEEP Asetus/Nukahtamistoiminto VOL + / AL1 Lisää äänitasoa/hälytys 1. VOL - / AL 2 Alentaa äänitasoa/herätys 2. PLAY/PAUSE Käynnistää/pysäyttää toiston Lopettaa toiston kokonaan. Vaihtaa toistovaihtoehdon. SKIP+ Siirtyy yhden raidan eteenpäin. SKIP- Siirtyy yhden raidan taaksepäin. USB Liitäntä USB-muistille SNOOZE Sulkee herätyksen 9 minuutin kuluttua Biltema Nordic Services AB

18 7.4 Käyttäminen Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen Laitteen käynnistäminen Paina STANDBY/ FUNC. Laitteen sammuttaminen Pidä STANDBY/ FUNC alas painettuna 3 sekuntia. Vaihto radion ja CD/MP3:n tai USB:n välillä Paina FUNC. HUOMIO! Jos levyä tai USB-muistia ei ole, näytöllä näkyy NO. A. Radio 1. Valitse radio painamalla FUNC. 2. Valitse FM tai AM painamalla BAND/ALBUM. 3. Valitse haluamasi radioasema laitteen takana olevalla taajuussäätimellä. Antenni FM-antenni: Vedä FM-antenni kokonaan ulos vastaanoton parantamiseksi. AM-antenni: Laitteessa on sisäänrakennettu AM-antenni. Käännä koko laite vastaanoton parantamiseksi. B. CD/MP3 Levyn soittaminen 1. Valitse CD/MP3 painamalla FUNC. 2. Avaa CD-luukku ja aseta CD/MP3-levy paikalleen etiketti ylöspäin. 3. Sulje CD-luukku. 4. Jos levy on oikein asetettu, laite alkaa analysoida levyä. Jos kyseessä on CD-levy, näytöllä näkyy raitojen kokonaismäärä. Jos kyseessä on MP3-levy, näytöllä näkyy MP3. 5. Toisto alkaa automaattisesti raidasta Jos levyllä on useita hakemistoja, voit vaihtaa niiden välillä painamalla BAND/ALBUM. 7. Toistoa hallitaan painikkeilla. HUOMIO! Likaiset tai naarmuuntuneet CD:t voivat aiheuttaa levyn hyppelyä toiston aikana. Puhdista tai vaihda CD. Käytä vain sellaisia CD-levyjä, joissa on seuraava merkintä: Ohjelmoiminen Enintään 20 raitaa CD-levyiltä ja 99 raitaa MP3-levyiltä voidaan ohjelmoida soitettavaksi halutussa järjestyksessä. Muista painaa ennen käytön aloittamista. 1. Paina, näytöllä näkyy P Valitse haluamasi raita painamalla SKIP+ tai SKIP-. Jos levyllä on useita hakemistoja, valitse hakemisto painamalla BAND/ALBUM. 3. Tallenna valittu raita muistiin painamalla uudelleen. 4. Toista vaiheita 2 ja 3, kunnes kaikki haluamasi raidat on tallennettu muistiin. 5. Soita raidat ohjelmoidussa järjestyksessä painamalla PLAY/PAUSE. 6. Lopeta ohjelmoidun ohjelman kuunteleminen painamalla kaksi kertaa -painiketta. Kuunteluvaihtoehto Paina kuunnellessasi CD/MP3-levyjä, jos haluat vaihtaa seuraavien toistovaihtoehtojen välillä: 1. Toista Toista hakemisto (Vain MP3). 3. Toista kaikki. 4. Eri raitojen sattumanvarainen toisto. 5. Tavallinen toisto. Sleep nukahtamistoiminto Aseta tietty toistoaika tasakymmenin 10:stä 90:een minuuttiin. 1. CD-tila: paina SET/SLEEP kolme sekuntia, kunnes näytöllä näkyy SLEEP Valitse toistoaika painamalla uudelleen SLEEP. 3. Sulje tämä toiminto painamalla SLEEP, kunnes näytöllä näkyy SLEEP 00. C. USB 1. Aseta USB-muisti USB-liitäntään. 2. Valitse USB painamalla FUNC. Toisto alkaa automaattisesti raidasta 1, ja näytöllä näkyy USB. 3. Toistoa hallitaan painikkeilla. Ohjelmointi/toistovaihtoehto Toimi samoin kuin CD/MP3:n kohdalla. D. Kello Digitaalinen kello voidaan asettaa joko 12 tunnin tai 24 tunnin muotoon. 12 tunnin muodossa päivä- ja yöaika ilmaistaan kirjaimilla AM ja PM Biltema Nordic Services AB 18

19 Kellonajan asettaminen 1. Paina FUNC valmiustilaan (näytöllä vilkkuu neljä viivaa). 2. Paina ja pidä alhaalla SET/SLEEP kunnes 24H vilkkuu näytöllä. 3. Valitse muoto 12H tai 24H painamalla SKIP. 4. Vahvista valinta painamalla SET/SLEEP. Jos olet valinnut 12H-muodon, näytöllä näkyy AM 12:00. Jos olet valinnut 24H-muodon, näytöllä näkyy 0: Aseta tunti painamalla SKIP. Vahvista painamalla SET/SLEEP. 6. Aseta minuutit painamalla SKIP. Vahvista painamalla SET/SLEEP. E. Herätys HUOMIO! Kellonaika on asetettava ennen hälytystä. Herätyksen asettaminen 1. Siirry lepotilaan pitämällä FUNC alas painettuna. 2. Valitse herätys 1 tai 2 painamalla VOL+/AL1 tai VOL-/AL2. Näytöllä näkyy tai. 3. Aseta haluamasi tunti painamalla SKIP. Vahvista valinta painamalla VOL+/AL1 tai VOL-/ AL2. 4. Aseta haluamasi minuutti painamalla SKIP. Vahvista valinta painamalla VOL+/AL1 tai VOL-/AL2. 5. Valitse herätystyyppi painamalla SKIP. a. Buzz (hälytyssignaali) b. Radio c. CD d. USB 6. Vahvista painamalla VOL+/AL1 tai VOL-/AL2. 7. Säädä herätyksen äänitasoa painamalla SKIP. Vahvista valinta painamalla VOL+/AL1 tai VOL-/AL2. 8. Asetus skannataan, ja näytöllä näkyy tai. 9. Aktivoi tai poista herätys painamalla VOL+/ AL1 tai VOL-/AL2 F. AUX IN Laitteen AUX-IN liitäntään voidaan kytkeä älypuhelin, MP3-soitin tai muu ulkoinen laite 3,5 mm:n pistokkeella. 8. HOITO VAROITUS! Irrota pistoke pistorasiasta ennen huoltoa. 8.1 Säilytys Puhdista ja säilytä laitetta kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa. Paristoja pitää säilyttää viileässä ja kuivassa paikassa, eikä niitä saa altistaa suoralle auringonvalolle. Jos kaukosäädin on pitkään käyttämättä, poista paristot siitä. 8.2 Puhdistaminen Pyyhi tuotteen ulkopinnat kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita. 9. HÄVITTÄMINEN Elektroniikkajäte Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti). HUOMIO! Jos haluat muuttaa asetusta, paina kolmen sekunnin ajan VOL+/AL1 tai VOL-/AL2, jolloin päädyt asetustilaan. Torkkutoiminto Kun herätys käynnistyy, voit pysäyttää sen tilapäisesti 9 minuutin ajan painamalla SNOOZE Biltema Nordic Services AB

20 CD-AFSPILLER MED MP3/USB INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKE DATA 3. MÆRKNING 4. ANVENDELSESOMRÅDE 5. SIKKERHED 6. OVERSIGTSBILLEDE 7. ANVENDELSE 8. VEDLIGEHOLDELSE 9. AFFALD 1. INTRODUKTION Læs denne manual, før produktet anvendes, og gem den til fremtidig brug. Vær særlig opmærksom på sikkerhedsforskrifterne og følgende advarsler: ADVARSEL! = Risiko for dødsfald eller alvorlig personskade. OBS! = Risiko for mindre personskade eller funktionsfejl. Vi tager forbehold for, at illustrationer og beskrivelser ikke passer fuldt ud med produktet. 2. TEKNISKE DATA Art.nr Model USB1082D Spænding V ~ 50 Hz Effekt W Batteri DC 9 V, 6 x C Højttaler Ohm, 3 W Sikkerhedsklasse Klasse II Vægt ,34 kg Mål x 24 x 13 cm FM ,5 108 MHz AM KHz 3. MÆRKNING Her følger en forklaring af symboler, tekster og skilte på produktet. Der følger en manual med til produktet. Produktet er dobbeltisoleret Biltema Nordic Services AB 20 Aflever det kasserede produkt til genvinding; smid det ikke ud med husholdningsaffaldet. Dette symbol med et lyn gør brugeren opmærksom på, at der forekommer farlig spænding, og at der er risiko for elektrisk stød. Udråbstegnet på en sort trekant indikerer, at en specifik komponent af sikkerhedsårsager kun må erstattes af komponenter, der er angivet i dokumentationen. Advarselsskilt for elektrisk stød. RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN WARNING : SHOCK HAZARD-DO NOT OPEN RISK OF ELECTRIC SHOCK Dette skilt sidder på enhedens bagside. Hvilket DO NOT OPEN betyder: FARE RISIKO WARNING FOR : SHOCK ELEKTRISK HAZARD-DO NOT OPENSTØD. MÅ IKKE ÅBNES. ADVARSEL: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES Laserskilt klasse 1 CLASS 1 LASER CLASS PRODUCT 1 LASER PRODUCT KLASS 1 LASER KLASS APPARAT 1 LASER APPARAT LUOKEN 1 LAISERLAITE LUOKEN 1 LAISERLAITE KLASSE 1 LASER PRODUKT KLASSE 1 LASER PRODUKT CLASS 1 LASER PRODUCT KLASS 1 LASER APPARAT LUOKEN 1 LAISERLAITE KLASSE 1 LASER PRODUKT RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN WARNING : SHOCK HAZARD-DO NOT OPEN Dette skilt informerer brugeren om, at produktet indeholder en laserkomponent. Hvilket betyder: CLASS 1 LASERPRODUKT Dette skilt sidder på enhedens inderside og advarer om yderligere forholdsregler på enheden. Udstyret indeholder en laserstråle i overensstemmelse med begrænsningerne for laserprodukter klasse 1.

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-09-19 Biltema Nordic Services

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER

SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER 200 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO 0359 Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-01-16 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Denna produkt uppfyller

Detaljer

Termometer/hygrometer

Termometer/hygrometer Lämpömittari/kosteusmittari sisälle/ulos inde/ude Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-09-22 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Härmed försäkrar Biltema

Detaljer

1 2015-03-04 Biltema Nordic Services AB

1 2015-03-04 Biltema Nordic Services AB Keyboard INTRODUKTION Denna manual ska läsas före användning och sparas för framtida behov. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna och följande varningar: Med reservation för att bilder och

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

LED-lysrørsarmatur T5

LED-lysrørsarmatur T5 LED-lysrörsarmatur T5 LED-lysrørarmatur T5 LED-loistelamppuvalaisin T5 LED-lysrørsarmatur T5 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER

TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Klokkeradio. Kelloradio

Klokkeradio. Kelloradio Klockradio Klokkeradio Kelloradio Clockradio Klockradio TEKNISKA DATA Frekvensområde:....... AM 530 1600 KHz..................... FM 88 108 MHz Impedans:... 8 Ω Spänning:............. 230 V ~ 50 HZ. Ström:...

Detaljer

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari 20 60x60 zoomkikare Instruktioner 1. Stativfäste. För stabil placering av zoomkikaren, använd stativet. 2. Zoomhjul. 3. Fokuseringshjul. Linjera zoomkikaren med

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

Ministereo Pienoisstereo

Ministereo Pienoisstereo Ministereo Pienoisstereo Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Ministereo Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna i bruksanvisningen innan stereon används. Spara bruksanvisningen

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

Kannettava CD/radio Bærbar stereoradio m/cd-afspiller

Kannettava CD/radio Bærbar stereoradio m/cd-afspiller Bärbar stereo, CD /Radio Bærbar stereo, CD/Radio Kannettava CD/radio Bærbar stereoradio m/cd-afspiller FM/AM radio 1 2008 Biltema Nordic Services AB Bärbar stereo, CD /Radio Säkerhetsföreskrifter Varning!

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Håndmikser Sähkövatkain Håndmixer 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan elvispen används första gången. Får endast användas

Detaljer

Ministereo Ministereo Pienoisstereo Ministereo

Ministereo Ministereo Pienoisstereo Ministereo Ministereo Ministereo Pienoisstereo Ministereo Ministereo Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna i bruksanvisningen innan stereon används. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Följ alla varningar

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

Hårtrimmer Kotiparturi

Hårtrimmer Kotiparturi Hårtrimmer Kotiparturi Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Detaljer

INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA

INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA Art. 15-343 INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER

KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

RADIO. Original manual. 1 2013-06-19 Biltema Nordic Services AB. Art. 24-656. FM 88 108 Mhz AM 540 1600 khz 14 W AC 220 240 V ~50 Hz

RADIO. Original manual. 1 2013-06-19 Biltema Nordic Services AB. Art. 24-656. FM 88 108 Mhz AM 540 1600 khz 14 W AC 220 240 V ~50 Hz RADIO FM 88 108 Mhz AM 540 1600 khz 14 W AC 220 240 V ~50 Hz Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV Push upward to open battery door, insert batteries as shown. Pair your mouse with your Windows device: A: On the underside of the mouse, press

Detaljer

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

SLOT RACING TRACK 1:43

SLOT RACING TRACK 1:43 rt. 45-8008 SOT RIN TR 1:43 2014-12-15 iltema Nordic Services rt. 45-8008 SOT RIN TR 1:43 VRNIN! Innehåller små delar. Risk för kvävning. Inte lämplig för barn under tre år. ontrollera att nätsladden inte

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206 Lady shaver Wet/Dry Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Detaljer

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander SE SLÄP MED CEMENTBLANDARE Innan släpet/cementblandaren börjar användas, läs noga igenom denna

Detaljer

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-425-426 Manual.indd 2011-02-17, 11.04.33 Art. 49-425-426 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Detaljer

Brödrost Brødrister Leivänpaahdin

Brödrost Brødrister Leivänpaahdin Brödrost Brødrister Leivänpaahdin Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46 77 520 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Industrivegen 17, 2069 Jessheim. Tlf: +47 32 84 91 10.

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT

KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT 87-7885_manual.indd 2012-04-27, 10.09.09 Art. 87-7885 KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT EN-1047 NT FIRE 017-60 paper NORDTEST ISO834 2012 Biltema

Detaljer

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk 1 2008 Biltema Nordic Services AB Brevvåg, elektronisk OBS! Läs manualen noggrant före användning. Spara manualen

Detaljer

VATTENKOKARE VANNKOKER VEDENKEITIN ELKEDEL

VATTENKOKARE VANNKOKER VEDENKEITIN ELKEDEL VATTENKOKARE VANNKOKER VEDENKEITIN ELKEDEL 2000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER

HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

Hårtrimmer Hårtrimmer Kotiparturi Hårtrimmer

Hårtrimmer Hårtrimmer Kotiparturi Hårtrimmer Kotiparturi Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Detaljer

Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur

Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur digital / digitaalinen / digitalt 230 V ~ 50 Hz -024_manual.indd 1 2005-05-11 09:03:00 SE SPECIFIKATIONER Inkoppling: Mått: Batteri: 230 V ~ 50 Hz 120 x 104

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

BORDSFLÄKT. 9. Placera inte produkten så att djur kan påverka

BORDSFLÄKT. 9. Placera inte produkten så att djur kan påverka BORDSFLÄKT TEKNISKA DATA Spänning:.......... 230 V/ 50HZ Isolationsklass:....... Klass II (dubbelisolerad) Mått:.............. Ø23 cm Max luftflöde (F):..... 13,4 m 3 /min Effekt (P):............ 19,6

Detaljer

RISKOKARE RISKOKER RIISINKEITIN RISKOGER

RISKOKARE RISKOKER RIISINKEITIN RISKOGER RISKOKARE RISKOKER RIISINKEITIN RISKOGER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer

KYL-/VÄRMEBOX KJØLE-/VARMEBOKS KYLMÄ-/LÄMPÖLAUKKU KØLE/VARMEBOKS

KYL-/VÄRMEBOX KJØLE-/VARMEBOKS KYLMÄ-/LÄMPÖLAUKKU KØLE/VARMEBOKS KYL-/VÄRMEBOX 12 V / 230 V KJØLE-/VARMEBOKS 12 V / 230 V KYLMÄ-/LÄMPÖLAUKKU 12 V / 230 V KØLE/VARMEBOKS 12 V / 230 V Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

VÄCKARKLOCKA Digital. Art. 24-655

VÄCKARKLOCKA Digital. Art. 24-655 Bruksanvisning Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella säkerhetsrisker. Vi reserverar oss för att illustrationer och beskrivningar av enstaka detaljer inte alltid

Detaljer

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger CLUTCH TOOL Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven lampa OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL 0979 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. energiansäästölampulla Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. energiansäästölampulla Arbejdsbelysning, Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla Arbejdsbelysning, lavenergi 2010 Biltema Nordic Services AB Arbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Detaljer

Rotationslaser Rotasjonslaser

Rotationslaser Rotasjonslaser 15-241 manual.indd 2012-11-1, 08.50.33 I utfall Datum och filnamn underlättar spårning, sista versionen. Art. 15-241 Rotationslaser Rotasjonslaser Pyörivä laser Original manual 2012-11-01 Biltema Nordic

Detaljer

BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER

BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

A B C THERMOJACK. Art. 24-487 DELAR OCH FUNKTIONER

A B C THERMOJACK. Art. 24-487 DELAR OCH FUNKTIONER THERMOJACK Smidig temperatur och luftfuktighetsgivare som ansluts till en smartphone. Ansluts till 3.5 mm uttaget på ios eller Android enheten. Ladda ner gratisappen ThermoJack för avläsning av temperatur

Detaljer

Spänningsomvandlare Spenningsomformer Jännitteenmuunnin Spændingsomformer

Spänningsomvandlare Spenningsomformer Jännitteenmuunnin Spændingsomformer Spänningsomvandlare Spenningsomformer Jännitteenmuunnin Spændingsomformer 12/24 V Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye.

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd 7/09/00 4:00 Page NO RNCD 39 Personlig CD-Spiller Bruksanvisning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Varmluftsborste Varmluftsbørste. Varmluftbørste

Varmluftsborste Varmluftsbørste. Varmluftbørste Varmluftsborste Varmluftsbørste Ilmakiharrin Varmluftbørste 1200 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Detaljer

CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230

CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230 CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230 DENNE BRUKSANVISNINGEN SKAL LESES OG FORSTÅS FØR PRODUKTET BRUKES. Ta vare på heftet for fremtidig referanse. PLASSERING AV KONTROLLENE 1. LCD-DISPLAY

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

Blender och minihackare Blender og minihakker Sekoitin ja minisilppuri Blender og minihakker

Blender och minihackare Blender og minihakker Sekoitin ja minisilppuri Blender og minihakker Blender och minihackare Blender og minihakker Sekoitin ja minisilppuri Blender og minihakker Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

POWERPACK 7500 MAH. Art. 24-0146

POWERPACK 7500 MAH. Art. 24-0146 POWERPACK 7500 MAH INTRODUKTION Denna kraftfulla PowerPack kan ladda de fl esta mobila enheter. TEKNISKA DATA Batteri:.............. Li-ion (Sanyo). Kapacitet:............ 7500 mah. Ingång:..............

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

HELKAPELL ATV OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE HELGARAGE ATV

HELKAPELL ATV OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE HELGARAGE ATV 82-1311_5 manual 120906.indd 2013-02-15, 14.39.39 HELKAPELL ATV KRAFTIGT ALLVÄDERSSKYDD FÖR 3 ELLER 4-HJULIGA ATV S OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE KESTÄVÄ JOKA SÄÄN SUOJAPEITE 3- TAI 4-PYÖRÄISILLE

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE

TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91

Detaljer

Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0

Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0 Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i

Detaljer

HALOGENSTRÅLKASTARE HALOGENLYSKASTER HALOGEENIVALAISIN HALOGENLAMPE

HALOGENSTRÅLKASTARE HALOGENLYSKASTER HALOGEENIVALAISIN HALOGENLAMPE HALOGENSTRÅLKASTARE HALOGENLYSKASTER HALOGEENIVALAISIN HALOGENLAMPE Art. 35-9575 1000 W Art. 35-9573 500 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

[Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH. Sandberg FM Link DANSK NORSK SVENSKA SUOMI

[Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH. Sandberg FM Link DANSK NORSK SVENSKA SUOMI [Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH Sandberg FM Link SUOMI DANSK SVENSKA NORSK Display Power/memory Frequency selector Audio input 12V power socket 2 ENGLISH Connect the audio cable from the Sandberg

Detaljer