Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler"

Transkript

1 Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler

2 LI GH T P O R BA ND / WAK E O R Art Radio med förinställda kanaler Introduktion Denna 4-bandsradio är batteridriven, men kan även spänningmatas med en adapter. Läs och spara denna manual! 1 4 Tekniska data Spänningsmatning: 3 st AA batterier eller adapter. Frekvensområde FM: 87,5 108 MHz AM: khz (9k) LW: khz SW: 2, MHz Högtalare: 4 Ω, 0,25 W Utgångseffekt: 150 mw Uttag för hörlurar: 32 Ω P O R R Skötsel och säkerhetsföreskrifter Används inte radion under lång tid bör batterierna tas ur och lagras torrt och svalt. Utsätt inte radion för solljus eller temperaturer över 60 C. Placera inte kreditkort, klockor och andra magnetiserade föremål nära radion eftersom de kan ta skada av högtalarens magnet. Placera inte radion nära andra apparater eftersom de kan störa mottagningen. Radion tål inte hårda stötar. Håll radion nära fönstret för bättre mottagning. I tunnlar påverkas mottagningen. Rengör inte radion med thinner eller liknande. Torka med en lätt fuktad trasa. Ta ur förbrukade batterier omedelbart och återvinn enligt gällande regler. Radion kan bli automatiskt avstängd i miljöer med mycket statisk elektricitet. Prova att sätt på den igen. Översiktsbild 1. Teleskopantenn 2. Sleep/Snooze 3. Display 4. Tidsinställning/Minne 5. Meter (För SW) 6. Ljus 7. Förvalsknappar Inmatning/Inmatningsfrekvens 9. På-/av 10. Band-/Vakna 11. Mode 12. Kanalinställning NER/Minut 13. Kanalinställning UPP/Timme 14. Högtalare 15. Batterifack 16. Anslutning för adapter 17. Anslutning för hörlurar 18. Anslutning för antenn 19. Volymindikator 20. Tangentlås 21. Volym 2

3 Display Alarm/Snooze Sleep/Timer FM Stereo Lås Batteri Band Minnesadress Frekvens/tid Frekvensenhet Minnesfunktion Spänningsmatning Batteridrift 1. Öppna batteriluckan. 2. Sätt i 3 st AA batterier. OBS! Sätt alltid i batterierna enligt polaritetsmarkeringarna. Utsätt inte batterier för värme. Använd inte gamla och nya batterier samtidigt. Använd inte olika sorters batterier samtidigt. Matning via spänningsadapter (ej inkluderad) Anslut en lämplig spänningsadapter (4,5 V) mellan DC-uttaget (16) på radion och ett vägguttag. OBS! Användning av olämplig spänningsadapter kan förstöra radion. Kanalinställning/ frekvensinställning Manuell sökning Tryck på Kanalinställning NER eller UPP (12/13) för att söka efter önskad frekvens. OBS! När radion är inställd på SW går ett steg upp endast 5K. Större steg kan erhållas genom att trycka på Meter (5). Automatisk sökning Håll en kanalinställningsknapp (12/13) intryckt längre än två sekunder. Radion söker automatiskt upp eller ner till en station med tillräcklig signalstyrka. Direktval av frekvens Välj band (10) och tryck på Inmatning (8) och tryck sedan in önskad frekvens på förvalsknapparna, till exempel för frekvens 90.3 MHz. Tryck på Inmatning (8) igen. 3

4 Inställning av förvalda kanaler Du kan lagra 40 radiostationer i minnet. 1. Ställ in önskad frekvens. 2. Tryck på Minne (4), MEMO visas i displayen. 3. Tryck på förvalsknapparna för att välja lagringskanal. 4. Tryck på Minne (4) igen så att MEMO försvinner från displayen och den förvalda kanalen visas. OBS! Kanal 10 väljs genom att trycka 0. Val av förmald kanal 1. Välj bandfrekvens. 2. Tryck på förvalsknapparna. M W F M S W1-2 Antenninställning FM Dra ut teleskopantennen och justera längd och vinkel för bästa mottagning. AM Den inbyggda antennen ger utmärkt AMmottagning. Vrid radion för att hitta bästa mottagning. SW Dra ut teleskopantennen och sätt den i vertikalt läge. En extern antenn, ej inkluderad, kan användas för att erhålla optimal SWmottagning vid nödfall. Plugga in antennen i det externa antennsockeln (18). Funktioner Radio 1. Lås upp radion (20). 2. Tryck På/av (9). 3. Välj våglängdsområde (FM/AM/LW/SW) genom att trycka på Band (10). Valt våglängdsområde visas på displayen. 4. Ställ in radiostation automatiskt eller manuellt med förvalsknappar (7). Frekvensen visas på displayen. 5. Justera antennen (1). 6. Justera volymen (21). Tryck på knappens övre del för att höja volymen och på den lägre delen för att sänka volymen. 7. Stäng av radion med På/av-knappen. Displayen visar tiden. OBS! Stereo hörs på FM när stereohörlurar är installerade. På displayen visas bild. Om mottagningen är dålig eller batterierna svaga kan stereoeffekten försvinna. Klocka 1. Tryck på På/av (9) för att stänga av radion. Det ska stå TIME på displayen. 2. För att ställa in tiden, tryck på knappen för tidsinställning (4). Aktuell tid kommer att blinka, tryck på Timme (13) och ange rätt timmar. När rätt timme är inställd, tryck Minut (12) för att ange minuter. 3. När tidsinställningen är klar, tryck på knappen för tidsinställning (4) igen så att klockan återgår till normalläge. 4

5 Alarm 1. Tryck på Vakna (10) i två sekunder för att komma till alarminställlning. Aktuell alarmtid kommer att blinka på displayen. 2. Ställ in tiden med Timme (13) och Minut (12). 3. När alarmet är inställt, tryck Vakna (10) igen för att bekräfta inställningen. Displayen slutar blinka och återgår till normaltid. 4. När alarmtiden är inställd kan man välja följande alternativ med Vakna (10): Buzzer (ett tjutande ljud), displayen visar buz. Radio (radiosändning på inställd kanal), displayen visar rad. Avaktivera alarmfunktionen, displayen visar OFF och texten ALARM försvinner från displayen. När valet är gjort återgår displayen till att visa tid. 5. När alarmet är aktiverat visas texten ALARM på displayen och buzzer eller radio kommer att starta vid inställd alarmtid. 6. När buzzer är vald stängs alarmet av automatiskt efter 30 minuter. När radio är vald stängs alarmet av automatiskt efter 60 minuter. 7. Alarmet stängs av manuellt genom att trycka På/av (9). Snooze Tryck på snooze (2) för att stänga av alarmet temporärt i 9 minuter. Tryck på snooze igen för att repetera proceduren. Sleep Funktionen Sleep stänger av radion automatiskt efter en förinställd tidsperiod mellan 10 och 90 minuter. 1. När radion är på, tryck Sleep (2) för att aktivera funktionen. SLEEP visas på displayen. 2. Sleep-tiden visas på displayen. 90 minuters sleep-tid är standard, vilket kan reduceras med 10 minuter per tryck på Sleep-knappen (2). Fyra sekunder efter att önskad Sleep-tid är inställd går displayen tillbaka till att visa radiofrekvens. Sleepindikatorn slutar blinka vilket indikerar att Sleep-perioden har börjat. Observera att det inte står på displayen hur många minuter som återstår. 3. Radion stängs av automatiskt när Sleeptiden gått ut. Funktionen avbryts genom att trycka på Sleep-knappen (2). Övriga funktioner 1. Tangentlås (20). Förhindrar oavsiktlig knapptryckning. 2. Ljus (6). Ljuset stängs av efter 8 sekunder. 3. Mode (11). Visar tiden när radion är igång. 5

6 LI GH T P O R BA ND / WAK E O R Art Radio med forhåndsinnstilte kanaler Innledning Denne 4-båndsradioen er batteridrevet, men nettdrift med adapter er også mulig. Les og ta vare på denne bruksanvisningen! 1 4 Tekniske data Strømtilførsel: 3 stk. AA-batterier eller adapter. Frekvensområde FM: 87,5 108 MHz AM: khz (9k) LW: khz SW: 2,30 21,85 MHz Høyttaler: 4 Ω, 0,25 W Utgangseffekt: 150 mw Uttak for hodetelefon: 32 Ω P O R R Stell og sikkerhetsforskrifter Dersom radioen ikke skal brukes på en god stund, bør batteriene tas ut og oppbevares tørt og kjølig. Utsett ikke radioen for sollys eller temperaturer over 60 C. Plasser ikke kredittkort, klokker og andre magnetiserte gjenstander nær radioen, fordi de kan ta skade av høyttalerens magnet. Plasser ikke radioen nær andre apparater, fordi disse kan forstyrre mottaket. Radioen tåler ikke harde støt. Hold radioen nær vinduet for bedre mottak. I tunneler påvirkes mottaket. Rengjør ikke radioen med tynner eller lignende. Tørk med en lett fuktet klut. Ta ut brukte batterier straks, og gjenvinn i samsvar med gjeldende regler. Radioen kan bli automatisk slått av i miljøer med mye statisk elektrisitet. Prøv å slå den på den igjen. Oversiktsbilde 1. Teleskopantenne 2. Sleep/Snooze 3. Display 4. Tidsinnstilling/Minne 5. Meter (For SW) 6. Lys 7. Forvalgsknapper Innmating/Innmatingsfrekvens 9. På/av 10. Bånd/Våkne 11. Modus 12. Kanalinnstilling NED/Minutt 13. Kanalinnstilling OPP/Time 14. Høyttaler 15. Batterirom 16. Tilkobling for adapter 17. Tilkobling for hodetelefon 18. Tilkobling for antenne 19. Volumindikator 20. Tastelås 21. Volum 6

7 Display Alarm/Snooze Sleep/Timer FM Stereo Lås Batteri Bånd Minneadresse Frekvens/tid Frekvensenhet Minnefunksjon Strømtilførsel Batteridrift 1. Åpne batteriluken. 2. Sett i 3 stk. AA-batterier. OBS! Sett alltid i batteriene i samsvar med polaritetsmarkeringene (+/-). Utsett ikke batterier for varme. Bruk ikke gamle og nye batterier samtidig. Bruk ikke forskjellige sorter batterier samtidig. Nettdrift via adapter (ikke inkludert) Koble en egnet spenningsadapter (4,5 V) mellom DC-uttaket (16) på radioen og et strømuttak. OBS! Bruk av uegnet spenningsadapter kan ødelegge radioen. Kanalinnstilling/ frekvensinnstilling Manuell søking Trykk på Kanalinnstilling NED eller OPP (12/13) for å søke etter ønsket frekvens. OBS! Når radioen er innstilt på SW, går ett trinn opp kun 5K. Større trinn kan oppnås ved å trykke på Meter (5). Automatisk søking Hold en kanalinnstillingsknapp (12/13) inntrykt i mer enn to sekunder. Radioen søker automatisk opp eller ned til en stasjon med tilstrekkelig signalstyrke. Direkte valg av frekvens Velg bånd (10) og trykk på Innmating (8), og trykk deretter inn ønsket frekvens på forvalgsknappene, for eksempel for frekvens 90.3 MHz. Trykk på Innmating (8) igjen. 7

8 Innstilling av forhåndsvalgte kanaler Du kan lagre 40 radiostasjoner i minnet. 1. Still inn ønsket frekvens. 2. Trykk på Minne (4), MEMO vises i displayet. 3. Trykk på forvalgsknappene for å velge lagringskanal. 4. Trykk på Minne (4) igjen, slik at MEMO forsvinner fra displayet, og den forhåndsvalgte kanalen vises. OBS! Kanal 10 velges ved å trykke 0. Valg av forhåndsvalgt kanal 1. Velg båndfrekvens. 2. Trykk på forvalgsknappene. M W F M S W1-2 Antenneinnstilling FM Dra ut teleskopantennen, og juster lengde og vinkel for best mottak. AM Den innebygde antennen gir utmerket AMmottak. Drei radioen for å finne best mottak. SW Dra ut teleskopantennen og sett den i vertikal posisjon. En ekstern antenne, ikke inkludert, kan brukes for å oppnå optimalt SW-mottak i en nødsituasjon. Plugg antennen inn i ekstern antennesokkel (18). Funksjoner Radio 1. Lås opp radioen (20). 2. Trykk På/av (9). 3. Velg bølgelengdeområde (FM/AM/LW/SW) ved å trykke på Bånd (10). Valgt bølgelengdeområde vises i displayet. 4. Still inn radiostasjon automatisk eller manuelt med forvalgsknapper (7). Frekvensen vises i displayet. 5. Juster antennen (1). 6. Juster volumet (21). Trykk på knappens øvre del for å øke volumet og på den lavere delen for å senke volumet. 7. Slå av radioen med på/av-knappen. Displayet viser klokkeslett. OBS! Stereo høres på FM når stereohodetelefon er installert. I displayet vises bild. Om mottaket er dårlig eller batteriene svake, kan stereovirkningen forsvinne. Klokke 1. Trykk På/av (9) for å slå av radioen. Det skal stå TIME i displayet. 2. For å stille inn klokkeslett, trykk på knappen for tidsinnstilling (4). Aktuelt klokkeslett blinker, trykk på Time (13) og angi riktig time. Når riktig time er innstilt, trykk Minutt (12) for å angi minutter. 3. Når klokkeslett er innstilt, trykk på knappen for tidsinnstilling (4) igjen slik at klokken går tilbake til normal modus. 8

9 Alarm 1. Trykk på Våkne (10) i to sekunder for å komme til alarminnstilling. Aktuell alarmtid vil blinke i displayet. 2. Stil inn tidspunkt med Time (13) og Minutt (12). 3. Når alarmen er innstilt, trykk Våkne (10) igjen for å bekrefte innstillingen. Displayet slutter å blinke og går tilbake til normalt klokkeslett. 4. Når alarmtid er innstilt, kan du velge følgende alternativ med Våkne (10): Buzzer (en tutende lyd), displayet viser buz. Radio (radiosending på innstilt kanal), displayet viser rad. Deaktivere alarmfunksjonen, displayet viser OFF, og teksten ALARM forsvinner fra displayet. Når valget er gjort, går displayet tilbake til å vise klokkeslett. 5. Når alarmen er aktivert, vises teksten ALARM i displayet, og buzzer eller radio vil starte ved innstilt alarmtid. 6. Når buzzer er valgt, slås alarmen av automatisk etter 30 minutter. Når radio er valgt, slås alarmen av automatisk etter 60 minutter. 7. Alarmen slås av manuelt ved å trykke På/ av (9). Snooze Trykk på snooze (2) for å slå av alarmen midlertidig i 9 minutter. Trykk på snooze igjen for å gjenta prosedyren. Sleep Funksjonen Sleep slår av radioen automatisk etter en forhåndsinnstilt tidsperiode på fra 10 til 90 minutter. 1. Når radioen er på, trykk Sleep (2) for å aktivere funksjonen. SLEEP vises i displayet. 2. Sleep-tiden vises i displayet. 90 minutters sleep-tid er standard, noe som kan reduseres med 10 minutter per trykk på Sleepknappen (2). Fire sekunder etter at ønsket Sleep-tid er innstilt, går displayet tilbake til å vise radiofrekvens. Sleep-indikatoren slutter å blinke, noe som indikerer at Sleep-perioden har begynt. Legg merke til at det ikke står i displayet hvor mange minutter som gjenstår. 3. Radioen slås av automatisk når Sleeptiden er over. Funksjonen avbrytes ved å trykke på Sleep-knappen (2). Øvrige funksjoner 1. Tastelås (20). Forhindrer utilsiktet knappetrykking. 2. Lys (6). Lyset slås av etter 8 sekunder. 3. Modus (11). Viser klokkeslett når radioen er i gang. 9

10 LI GH T P O R BA ND / WAK E O R Art Radio, jossa muistipaikat kanaville Johdanto Tämä neljän aaltoalueen radio toimii paristoilla, mutta siihen voidaan syöttää virtaa myös muuntajan avulla. Lue tämä käyttöohje ja säästä se! 1 4 Tekniset tiedot Virransyöttö: 3 AA-paristoa tai muuntaja Taajuusalue FM: 87,5 108 MHz AM: khz (9k) LW: khz SW: 2,30 21,85 MHz Kaiutin: 4 Ω, 0,25 W Lähtöteho: 150 mw Kuulokeliitäntä. 32 Ω P O R R Hoito- ja turvallisuusohjeet Jos radio on pitkään käyttämällä, ota paristot pois siitä. Säilytä radiota kuivassa ja viileässä paikassa. Älä altista radiota yli 60 C:n lämpötilalle. Älä aseta luottokortteja, kelloja ja muita magneettisuudelle herkkiä esineitä radion lähelle, sillä kaiuttimen magneetti voi vaurioittaa niitä. Älä aseta radiota liian lähelle muita laitteita, sillä ne voivat häiritä vastaanottoa. Radio ei kestä voimakkaita iskuja. Voit parantaa vastaanottoa asettamalla radion lähelle ikkunaa. Tunneleissa vastaanotto heikkenee. Älä puhdista radiota tinnerin tai vastaavien aineiden avulla. Pyyhi kevyesti kostutetulla liinalla. Poista tyhjentyneet paristot heti. Toimita ne kierrätykseen. Jos staattista sähköä esiintyy runsaasti, radiosta voidaan katkaista virta automaattisesti. Yritä kytkeä siihen virta uudelleen. Yleiskuva 1. Teleskooppiantenni 2. Uni/torkku 3. Näyttö 4. Ajan asetus / muisti 5. Meter (SW-vastaanottoa varten) 6. Valo 7. Esivalintapainikkeet Sisäänsyöttö/syöttötaajuus 9. Virtakytkin 10. Aaltoalue/herätys 11. Tila 12. Siirtyminen edelliselle kanavalle / minuutit 13. Siirtyminen seuraavalle kanavalle / minuutit 14. Kaiutin 15. Paristokotelo 16. Liitäntä muuntajaa varten 17. Kuulokeliitäntä 18. Antenniliitäntä 19. Äänenvoimakkuus 20. Näppäinlukko 21. Äänenvoimakkuus 10

11 Näyttö Hälytys/torkku Uni/ajastin FM-stereo Lukitus Paristo Aaltoalue Muistipaikka Taajuus/aika Taajuuden yksikkö Muistitoiminto Virransyöttö Käyttö paristojen varassa 1. Avaa paristokotelo. 2. Aseta kolme AA-paristoa paikalleen. HUOMIO! Aseta paristot paikoilleen napaisuuden suhteen oikein päin. Älä altista paristoja kuumuudelle. Älä käytä sekaisin uusia ja vanhoja paristoja. Älä käytä sekaisin erityyppisiä paristoja. Virransyöttö muuntajasta (hankittava erikseen) Yhdistä 4,5 voltin muuntaja radion virransyöttöliitäntään (16) ja sähköpistorasiaan. HUOMIO! Jos muuntaja ei ole yhteensopiva radion kanssa, radio voi rikkoutua. Radiokanavan tai taajuuden asettaminen Manuaalinen haku Voit hakea taajuutta painamalla edelliselle tai seuraavalle kanavalle siirtymisen painiketta (12 tai 13). HUOMIO! Jos radion aaltoalueeksi on valittu SW, yksi painallus siirtää taajuutta vain 5 KHz. Voit siirtää taajuutta enemmän painamalla Meter-painiketta (5). Automaattinen haku Pidä kanavanasetuspainiketta (12 /13) painettuna yli kaksi sekuntia. Radio etsii automaattisesti lähimmän riittävän voimakkaan aseman selaamalla aaltoaluetta ylös- tai alaspäin. Taajuuden valitseminen suoraan Valitse aaltoalue (10) ja paina syöttöpainiketta (8). Valitse haluamasi taajuus painamalla esivalintapaikkojen painikkeita, Voit esimerkiksi valita taajuuden 90.3 MHz painamalla 9, 0 ja 3. Paina syöttöpainiketta (8) uudelleen. 11

12 Kanavien esivalitseminen Voit tallentaa muistiin 40 radioasemaa. 1. Valitse haluamasi taajuus. 2. Paina muistipainiketta (4). Näkyviin tulee MEMO. 3. Valitse tallennuspaikka painamalla esivalintapainikkeita. 4. Paina muistipainiketta (4) uudelleen. MEMO poistuu näkyvistä. Esivalitun kanavan tiedot tulevat näkyviin. HUOMIO! Kanava 10 valitaan painamalla 0. Esivalitun kanavan valitseminen 1. Valitse taajuusalue. 2. Paina esivalintapainikkeita. M W F M S W1-2 Antennin säätäminen FM Vedä teleskooppiantenni ulos. Voit parantaa vastaanottoa säätämällä pituutta ja kallistamalla antennia. AM Sisäinen antenni varmistaa erinomaisen AM-vastaanoton. Voit parantaa vastaanottoa kääntämällä radiota. SW Vedä teleskooppiantenni ulos ja aseta se pystyasentoon. Voit parantaa SW-vastaanottoa käyttämällä erikseen hankittavaa ulkoista antennia. Yhdistä antenni ulkoisen antennin liitäntään (18). Toiminnot Radio 1. Avaa radion lukitus (20). 2. Paina virtapainiketta (9). 3. Valitse aaltoalue (FM/AM/LW/SW) painamalla Aaltoalue-painiketta (10). Valitun aaltoalueen tiedot tulevat näyttöön. 4. Voit valita radiokanavan automaattisesti tai käsin esivalintapainikkeiden (7) avulla. Taajuus tulee näyttöön. 5. Säädä antennia (1). 6. Säädä äänenvoimakkuutta (21). Äänenvoimakkuutta nostetaan painamalla painikkeen yläosaa ja lasketaan painamalla painikkeen alaosaa. 7. Sammuta radio virtapainikkeen avulla. Aika näkyy näytössä. HUOMIO! FM-lähetykset kuuluvat stereona, kun radioon yhdistetään stereokuulokkeet. Näyttöön tulee bild. Jos lähetys kuuluu huonosti tai paristot ovat tyhjenemässä, stereolähetys voi kuulua monolähetyksenä. Kello 1. Sammuta radio painamalla virtapainiketta (9). Näytössä täytyy näkyä TIME. 2. Voit asettaa ajan painamalla ajanasetuspainiketta (4). Asetettu aika vilkkuu. Paina tuntipainiketta (13) ja valitse oikea tunti. Kun oikea tunti on asetettu, valitse minuutti painamalla minuuttipainiketta (12). 3. Kun aika on asetettu, paina ajanasetuspainiketta (4) uudelleen. Kello palaa normaalitilaan. 12

13 Herätys 1. Voit siirtyä herätyksen asetuksiin pitämällä herätyspainiketta (10) painettuna kahden sekunnin ajan. Herätyksen aika vilkkuu näytössä. 2. Valitse aika tuntipainikkeen (13) ja minuuttipainikkeen (12) avulla. 3. Kun herätysaika on asetettu, vahvista asetus painamalla herätyspainiketta (10) uudelleen. Näyttö lakkaa vilkkumasta ja aika tulee näkyviin. 4. Kun herätysaika on asetettu, voit valita seuraavat vaihtoehdot painamalla herätyspainiketta (10). Summeri, näytössä näkyy buz Radio (valittu kanava kuuluu), näytössä näkyy rad Herätyksen poistaminen käytöstä: näytössä näkyy OFF ja teksti ALARM poistuu näytöstä Kun valinta on tehty, aika palautuu taas käyttöön. 5. Kun herätys on otettu käyttöön, näytössä näkyy ALARM ja summeri tai radio käynnistyy valittuna herätysaikana. 6. Jos valitset summerin, herätys sammuu automaattisesti 30 minuutin kuluttua. Jos valitset rdion, herätys sammuu automaattisesti 60 minuutin kuluttua. 7. Voit sammuttaa herätyksen painamalla virtapainiketta (9). Torkku Voit lykätä herätystä 9 minuuttia painamalla torkkupainiketta (2). Voit lykätä uudelleen painamalla torkkupainiketta uudelleen. Uniajastin Uniajastin katkaisee radiosta virran automaattisesti valitsemasi ajan (10 90 minuuttia) kuluttua. 1. Kun radioon on kytketty virta, voit ottaa uniajastimen käyttään painamalla unipainiketta (2). SLEEP tulee näyttöön. 2. Uniajastimen aika tulee näyttöön. Oletusarvo on 90 minuutin uniajastusaika. Voit muuttaa sitä 10 minuutin portain painamalla unipainiketta (2). Kun uniajastuksen aika on valittu, radiotaajuus palaa näyttöön neljän sekunnin kuluttua. Uniajastimen ilmaisin lakkaa vilkkumasta. Tämä osoittaa, että uniajastus on käynnistynyt. Huomaa, että jäljellä olevien minuuttien määrä ei näy näytössä. 3. Radiosta sammutetaan virta automaattisesti, kun uniajastusaika on kulunut. Voit keskeyttää toiminnon painamalla unipainiketta (2). Muut toiminnot 1. Näppäinlukko (20) estää painamasta painikkeita vahingossa. 2. Valo (6) sammuu automaattisesti 8 sekunnin kuluttua. 3. Tila (11): Aika näkyy radion ollessa toiminnassa. 13

14 LI GH T P O R BA ND / WAK E O R Art Radio med forudindstillede kanaler Introduktion Denne 4-bånds radio er batteridrevet, men kan også strømforsynes med en adapter. Læs og gem denne vejledning! 1 4 Tekniske specifikationer Spændingstilførsel: 3 stk. AA batterier eller adapter. Frekvensområde FM: 87,5-108 MHz. AM: khz (9k) LW: khz. SW: 2,30-21,85 MHz. Højttalere: 4 Ω, 0,25 W Udgangseffekt: 150 mw Stik til hovedtelefon. 32 Ω P O R R Behandling og sikkerhedsforskrifter Tag batterierne ud af radioen, hvis du ikke skal bruge den i en længere preriode og opbevar den tørt og køligt. Udsæt ikke radioen for sollys eller temperaturer over 60 C. Placer ikke kreditkort, ure og andre magnetiserede genstande i nærheden af radioen, da dette kan beskadige højttalerens magnet. Placer ikke radioen tæt på andre apparater, da de kan forstyrre modtagelsen. Radioen tåler ikke hårde stød. Hold radioen i nærheden af vinduet for at kunne modtage bedre. I tunneler påvirkes modtagelsen. Rengør ikke radioen med fortynder eller lignende. Tørres af med en let fugtet klud. Fjern straks brugte batterier og genanvend dem ifølge gældende lov. Radioen kan automatisk blive slukket i områder med meget statisk elektricitet. Prøv at tænde den igen. Oversigtsbillede 1. Teleskopantenne 2. Sleep/Snooze 3. Display 4. Tidindstilling/Hukommelse 5. Meter (For SW) 6. Lys 7. Forvalgsknapper Indstilling/Indstillingsfrekvens 9. Tændt/slukket 10. Bånd-/Vække 11. Mode 12. Kanalindtilling NED/Minut 13. Kanalindstilling OP/Time 14. Højttalere 15. batterirum 16. Tilslutning til adapter 17. Tilslutning til hovedtelefon 18. Tilslutning til antenne 19. Volumenindikator 20. Knaplås 21. Volumen 14

15 Display Alarm/Snooze Sleep/Timer FM Stereo Lås Batteri Bånd Hukommelsesadresse Frekvens/tid Frekvensenhed Hukommelsesfunktion Spændingstilførsel Batteridrift 1. Luk batteridækslet op. 2. Sæt 3 stk. AA batterier i. OBS! Anbring altid batterierne i overensstemmelse med polaritetsafmærkningerne. Udsæt ikke batterier for varme. Brug ikke gamle og nye batterier samtidigt. Brug ikke forskellige mærker batterier samtidig. Spændingstilførsel via netadapter (medfølger ikke) Tilslut en passende netadapter (4,5 V) mellem DC udtaget (16) på radioen og en stikkontakt. OBS! Brug af en uegnet netadapter kan forstyrre radioen. Kanalindstilling/ frekvensindstilling Manuel søgning Tryk på kanalindstilling NED eller OP (12/13) for at søge den ønskede frekvens. OBS! Når radioen er indstillet til SW, går ét trin kun 5K op. Større trin kan opnås ved at trykke på Meter (5).. Automatisk søgning Hold kanalindstillingsknappen (12/13) inde i mere end to sekunder. Radioen søger automatisk op eller ned til en station med tilstrækkeligt kraftigt signal. Direkte frekvensvalg Vælg bånd (10) og tryk på Indstilling (8) og indtast derefter den ønskede frekvens på forvalgsknapperne, f.eks for frekvens 90.3 MHz. Tryk på Indstilling (8) igen. 15

16 Indstilling af forvalgte kanaler Du kan lagre 40 radiostationer i hukommelsen. 1. Indstil den ønskede frekvens. 2. Tryk på Hukommelse (4), MEMO vises på displayet. 3. Tryk på forvalgsknapperne, for at vælge lagringskanal. 4. Tryk på Hukommelse (4) igen, så MEMO forsvinder fra displayet, og den forvalgte kanal vises. OBS! Kanal 10 vælges ved at trykke 0. Valg af forvalgt kanal 1. Vælg båndfrekvens. 2. Tryk på forvalgsknapperne. M W F M S W1-2 Antenneindstilling FM Træk teleskopantennen ud og indstil længde og vinkel for den bedste modtagelse. AM Den indbyggede antenne giver udmærket AM modtagelse. Drej radioen for at finde den bedste modtagelse. SW Træk teleskopantennen ud og lad den være lodret. En ekstern antenne (medfølger ikke) kan anvendes til opnåelse af optimal SW modtagelse i nødstilfælde. Sæt antennen i det eksterne antennestik (18). Funktioner Radio 1. Tænd radioen (20). 2. Tryk Tændt/Slukket (9). 3. Vælg bølgeområde (FM/AM/LW/SW) ved at trykke på Bånd (10). Valgt bølgeområde vises på displayet. 4. Stil ind på en radiostation automatisk eller manuelt med forvalgsknapperne (7). Frekvensen vises på displayet. 5. Juster antennen (1). 6. Juster volumen (21). Tryk på knappens øverste del for at øge lydstyrken og på den nederste del for at sænke den. 7. Sluk radioen med Tændt/Slukket knappen. Displayet viser klokken. OBS! Stereo kan høres på FM, når der er installeret stereohovedtelefoner. På displayet vises bild. Hvis modtagelsen er dårlig eller batterierne svage, kan stereoeffekten forsvinde. Ur 1. Tryk på Tændt/Slukket (9) for at slukke radioen. Der skal stå TIME på displayet. 2. For at indstille uret trykkes på tidsindstillingsknappen (4). Den aktuelle tid vil blinke, tryk på Time (13) og angiv det rigtige timetal. Når det rigtige timetal er indstillet, tryk på Minut (12) for at angiv det rigtige minuttal. 3. Når tidsindstillingen er i orden, trykkes på tidsindstillingknappen (4) igen, så uret går tilbage til normal visning. 16

17 Alarm 1. Tryk på Vække (10) i to sekunder for at komme til alarmindstilling. Den aktuelle alarmtid blinker på displayet. 2. Indstil klokkeslættet med Time (13) og Minut (12). 3. Når alarmen er indstillet, tryk på Vække (10) igen for at bekræfte indstillingen. Displayet holder op med at blinke og viser normaltid. 4. Når alarmtiden er indstillet, kan følgende alternativer vælges med Vække (10): Buzzer (en hylelyd), displayet viser BUZ. Radio (radioudsendelse fra indstillet kanal), displayet viser RAD. Aktivere alarmfunktionen, displayet viser OFF og teksten ALARM forsvinder fra displayet. Når valget er foretaget, viser displayet klokkeslæt igen. 1. Når alarmen er aktiveret, vises teksten ALARM på displayet, og buzzer eller radio vil starte på det indstillede alarmtidspunkt. 2. Når der er valgt buzzer, slukkes alarmen automatisk efter 30 minutter. Når der er valgt radio, slukkes alarmen automatisk efter 60 minutter. 3. Alarmen kan slukkes manuelt ved at trykke på Tændt/Slukket (9). Snooze Tryk på snooze (2) for at slukke alarmen midlertidigt i 9 minutter. Tryk på snooze igen for at gentage proceduren. Sleep Funktionen Sleep slukker automatisk radioen efter et forudindstillet tidsrum på mellem 10 og 90 minutter. 1. Når radioen er tændt, tryk på Sleep (2) for at aktivere funktionen. SLEEP vises på displayet. 2. Sleep-tiden vises på displayet. 90 minutters sleep-tid er standard, hvilket kan reduceres med 10 minutter for hvert tryk på Sleep knappen (2). Fire sekunder efter at den ønskede Sleep-tid er indstillet, går displayet tilbage og viser radiofrekvensen. Sleep-indikatoren holder op med at blinke, hvilket betyder, at Sleep-perioden er startet. Læg mærke til, at der ikke står på displayet, hvor mange minutter der er tilbage. 3. Radioen slukkes automatisk, når Sleeptiden er udløbet. Funktionen slukkes ved at trykke på Sleep-knappen (2). Øvrige funktioner 1. Knaplås (20). Forhindrer utilsigtet tryk på knapper. 2. Lys (6). Lyset slukkes efter 8 sekunder. 3. Mode (11). Viser klokken, når radioen er tændt. 17

18 Art

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

FM sändare FM-sender FM-lähetin

FM sändare FM-sender FM-lähetin FM sändare FM-sender FM-lähetin Original manual 2 Art. 24-511 FM sändare Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs alltid manualen noga innan användning. Produkten ska endast användas för anslutning till

Detaljer

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB Trådlöst larmsystem Trådløst alarmsystem Langaton hälytysjärjestelmä Trådløst alarmsystem Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti Art. 46-313 Trådlöst larmsystem OBS! Läs och spara denna manual.

Detaljer

TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM

TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM Original manual CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM Läs noga igenom denna manual innan du börjar installera

Detaljer

BILSTEREO AUTOSTEREO

BILSTEREO AUTOSTEREO BILSTEREO AUTOSTEREO FM/AM(RDS)/MP3/WMA/SD/MMC/AUX BILSTEREO Stereoradio utrustad med PLL Synthesizer och RDS (Radio Data System). Automatisk minnessparning Med permanent minne, d.v.s. radions stationsinställningar

Detaljer

Svenska (se sidan SE 1-13)

Svenska (se sidan SE 1-13) 1 2 3 4 5 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 Svenska (se sidan SE 1-13) 1 Uttag för extrautrustning 2 R-knapp 3 Volymkontroll för lur/headset 4 Återuppringning 5 Sekretess 6 Knapp för headset och indikator 7 Lagra

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER Laser AVSTÅNDSMÄTARE Laser INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION 2. START 3. KOMMA IGÅNG OCH STÄLLA IN 4. MÄTNING 5. FUNKTIONER 6. TEKNISKA DATA 7.

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158 GPS-spårare GPS-sporer GPS-paikannin GPS sporing Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst Ekolod trådlöst Ekkolodd trådløst Kaikuluotain langaton Ekkolod trådløst Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43

4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43 4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43 Bruksanvisning - svenska...sida 3-9 Brugsanvisning - dansk...side 10-16 Bruksanvisning - norsk...side 17-23 Käyttöohjeet - suomi...sivu 24-30 Instructions of

Detaljer

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-16. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-16. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-16 Käyttöohjeet - suomi... sivu 17-21 Instruction manual - english... page 22-26 Säkerhetsanvisningar

Detaljer

Laerdal AED Trainer 2

Laerdal AED Trainer 2 Laerdal AED Trainer 2 NORSK SVENSKA DANSK SUOMI Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje www.laerdal.com BEREGNET BRUKSOMRÅDE Heartstart FR2 treneren er beregnet på opplæring av utryknings--personell

Detaljer

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD R NOCeco10LCD NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD DA FI NO 08/51336/0 Issue 0 Products comply with the European Safety Standard: EN 60335-2-30

Detaljer

Yleiskäyttöinen kaukosäädin, Universal fjernbetjening,

Yleiskäyttöinen kaukosäädin, Universal fjernbetjening, Art. 31-9960 Universal fjärrkontroll, 8-i-1 Universal fjernkontroll, 8-i-1 Yleiskäyttöinen kaukosäädin, 8 yksissä kuorissa Universal fjernbetjening, 8 i 1 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Detaljer

Bilstereo Autostereo

Bilstereo Autostereo Bilstereo Autostereo FM/AM(RDS)/CD/MP3/WMA/USB/SD/MMC/AUX Bilstereo Stereoradio utrustad med PLL Synthesizer och RDS (Radio Data System). Automatisk minnessparning Hanterar CD-skivor samt ljudfiler i MP3

Detaljer

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2 OBH Nordica keramisk fladjern med ionisering Før brug Før

Detaljer

Bilstereo DVD Bilstereo DVD Autostereo DVD

Bilstereo DVD Bilstereo DVD Autostereo DVD Bilstereo DVD Bilstereo DVD Autostereo DVD Bilradio DVD 1 2008 Biltema Nordic Services AB Bilstereo DVD SÄKERHETSÅTGÄRDER Varning Användning på annat sätt än vad som beskrivs häri kan leda till farlig

Detaljer

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning DA FI NO SV Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer - Peruskäyttöopas - käytettäväksi ilman tietokonetta - Grunnleggende driftshåndbok - for bruk uten datamaskin - Handbok för grundläggande

Detaljer

Air purifier Pure Comfort SupeR Create a clean indoor environment

Air purifier Pure Comfort SupeR Create a clean indoor environment Air purifier Pure Comfort SupeR Create a clean indoor environment Bruksanvisning svenska...sida 3 9 Brugsanvisning dansk... side 10 16 Bruksanvisning norsk... side 17 23 Käyttöohjeet suomi...sivu 24 30

Detaljer

Art.15-282 Universell varvtalsräknare Universell turtallsmåler Yleiskäyttöinen kierroslukulaskuri Universel omdrejningstæller

Art.15-282 Universell varvtalsräknare Universell turtallsmåler Yleiskäyttöinen kierroslukulaskuri Universel omdrejningstæller Universell varvtalsräknare Universell turtallsmåler Yleiskäyttöinen kierroslukulaskuri Universel omdrejningstæller EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE EF-FORSIKRING OM SAMSVAR EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Detaljer

Butler 3570 BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARHANDBOK KÄYTTÖOHJE V.1.5

Butler 3570 BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARHANDBOK KÄYTTÖOHJE V.1.5 Butler 3570 BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARHANDBOK KÄYTTÖOHJE V.1.5 !! Viktigt!! För att använda funktionen "nummervisning" måste tjänsten vara aktiverad för din telefonlinje. Normalt behöver

Detaljer

baby monitor SBC SC466 Helpline Instructions for use English 2 Bruksanvisning Svenska 8 Vejledning Dansk 14 Bruksanvisning Norsk 20

baby monitor SBC SC466 Helpline Instructions for use English 2 Bruksanvisning Svenska 8 Vejledning Dansk 14 Bruksanvisning Norsk 20 Certificat de garantie Certificado de garantia Εγγύηση Garantibevis year an Jahr jaar año anno Type: warranty garantie Garantie garantie garantia garanzia Garantieschein Certificato di garanzia Garanticertifikat

Detaljer

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner Löpband Monterings- och användarinstruktioner Tredemølle Monterings- og brukerveiledning Juoksumatto Kokoamis- ja käyttöohjeet Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner EN 957-1 EN 957-6 Klass HC 2011-03-21

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER KRL-37V http://no.yourpdfguides.com/dref/1233012

Din bruksanvisning PIONEER KRL-37V http://no.yourpdfguides.com/dref/1233012 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader För syrafyllda bly- och GEL-batterier For syrefylte bly- og gelebatterier Happotäytteisille lyijy- ja geeliakuille Til blysyre- og gel batterier Smartladdare

Detaljer

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning DA FI NO SV Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer - Peruskäyttöopas - käytettäväksi ilman tietokonetta - Grunnleggende driftshåndbok - for bruk uten datamaskin - Handbok för grundläggande

Detaljer

doro PhoneEasy Display 312C

doro PhoneEasy Display 312C doro PhoneEasy Display 312C 1 2 3 4 5 6 7 Svenska 1 Ring-upp 2 Bekräfta/radera 3 Hängtapp för luren 4 Nummerpresentation 5 Volymkontroll för luren 6 Lagra minne 7 Kortnummerknapp 8 R-knapp 9 Återuppringning

Detaljer

BIOANLÄGGNING FÖR BILEN KINOANLEGG FOR BILEN AUTOTEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD-ANLÆG TIL BILEN

BIOANLÄGGNING FÖR BILEN KINOANLEGG FOR BILEN AUTOTEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD-ANLÆG TIL BILEN BIOANLÄGGNING FÖR BILEN KINOANLEGG FOR BILEN AUTOTEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD-ANLÆG TIL BILEN DVD/CD/VCD/MP3/MPEG4 SE BIOANLÄGGNING FÖR BILEN DVD/CD/VCD/MP3/MPEG4 9,2" WIDESCREEN TFT/LCD-FÄRGSKÄRM MED DVD-SPELARE

Detaljer