Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler"

Transkript

1 Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler

2 LI GH T P O R BA ND / WAK E O R Art Radio med förinställda kanaler Introduktion Denna 4-bandsradio är batteridriven, men kan även spänningmatas med en adapter. Läs och spara denna manual! 1 4 Tekniska data Spänningsmatning: 3 st AA batterier eller adapter. Frekvensområde FM: 87,5 108 MHz AM: khz (9k) LW: khz SW: 2, MHz Högtalare: 4 Ω, 0,25 W Utgångseffekt: 150 mw Uttag för hörlurar: 32 Ω P O R R Skötsel och säkerhetsföreskrifter Används inte radion under lång tid bör batterierna tas ur och lagras torrt och svalt. Utsätt inte radion för solljus eller temperaturer över 60 C. Placera inte kreditkort, klockor och andra magnetiserade föremål nära radion eftersom de kan ta skada av högtalarens magnet. Placera inte radion nära andra apparater eftersom de kan störa mottagningen. Radion tål inte hårda stötar. Håll radion nära fönstret för bättre mottagning. I tunnlar påverkas mottagningen. Rengör inte radion med thinner eller liknande. Torka med en lätt fuktad trasa. Ta ur förbrukade batterier omedelbart och återvinn enligt gällande regler. Radion kan bli automatiskt avstängd i miljöer med mycket statisk elektricitet. Prova att sätt på den igen. Översiktsbild 1. Teleskopantenn 2. Sleep/Snooze 3. Display 4. Tidsinställning/Minne 5. Meter (För SW) 6. Ljus 7. Förvalsknappar Inmatning/Inmatningsfrekvens 9. På-/av 10. Band-/Vakna 11. Mode 12. Kanalinställning NER/Minut 13. Kanalinställning UPP/Timme 14. Högtalare 15. Batterifack 16. Anslutning för adapter 17. Anslutning för hörlurar 18. Anslutning för antenn 19. Volymindikator 20. Tangentlås 21. Volym 2

3 Display Alarm/Snooze Sleep/Timer FM Stereo Lås Batteri Band Minnesadress Frekvens/tid Frekvensenhet Minnesfunktion Spänningsmatning Batteridrift 1. Öppna batteriluckan. 2. Sätt i 3 st AA batterier. OBS! Sätt alltid i batterierna enligt polaritetsmarkeringarna. Utsätt inte batterier för värme. Använd inte gamla och nya batterier samtidigt. Använd inte olika sorters batterier samtidigt. Matning via spänningsadapter (ej inkluderad) Anslut en lämplig spänningsadapter (4,5 V) mellan DC-uttaget (16) på radion och ett vägguttag. OBS! Användning av olämplig spänningsadapter kan förstöra radion. Kanalinställning/ frekvensinställning Manuell sökning Tryck på Kanalinställning NER eller UPP (12/13) för att söka efter önskad frekvens. OBS! När radion är inställd på SW går ett steg upp endast 5K. Större steg kan erhållas genom att trycka på Meter (5). Automatisk sökning Håll en kanalinställningsknapp (12/13) intryckt längre än två sekunder. Radion söker automatiskt upp eller ner till en station med tillräcklig signalstyrka. Direktval av frekvens Välj band (10) och tryck på Inmatning (8) och tryck sedan in önskad frekvens på förvalsknapparna, till exempel för frekvens 90.3 MHz. Tryck på Inmatning (8) igen. 3

4 Inställning av förvalda kanaler Du kan lagra 40 radiostationer i minnet. 1. Ställ in önskad frekvens. 2. Tryck på Minne (4), MEMO visas i displayen. 3. Tryck på förvalsknapparna för att välja lagringskanal. 4. Tryck på Minne (4) igen så att MEMO försvinner från displayen och den förvalda kanalen visas. OBS! Kanal 10 väljs genom att trycka 0. Val av förmald kanal 1. Välj bandfrekvens. 2. Tryck på förvalsknapparna. M W F M S W1-2 Antenninställning FM Dra ut teleskopantennen och justera längd och vinkel för bästa mottagning. AM Den inbyggda antennen ger utmärkt AMmottagning. Vrid radion för att hitta bästa mottagning. SW Dra ut teleskopantennen och sätt den i vertikalt läge. En extern antenn, ej inkluderad, kan användas för att erhålla optimal SWmottagning vid nödfall. Plugga in antennen i det externa antennsockeln (18). Funktioner Radio 1. Lås upp radion (20). 2. Tryck På/av (9). 3. Välj våglängdsområde (FM/AM/LW/SW) genom att trycka på Band (10). Valt våglängdsområde visas på displayen. 4. Ställ in radiostation automatiskt eller manuellt med förvalsknappar (7). Frekvensen visas på displayen. 5. Justera antennen (1). 6. Justera volymen (21). Tryck på knappens övre del för att höja volymen och på den lägre delen för att sänka volymen. 7. Stäng av radion med På/av-knappen. Displayen visar tiden. OBS! Stereo hörs på FM när stereohörlurar är installerade. På displayen visas bild. Om mottagningen är dålig eller batterierna svaga kan stereoeffekten försvinna. Klocka 1. Tryck på På/av (9) för att stänga av radion. Det ska stå TIME på displayen. 2. För att ställa in tiden, tryck på knappen för tidsinställning (4). Aktuell tid kommer att blinka, tryck på Timme (13) och ange rätt timmar. När rätt timme är inställd, tryck Minut (12) för att ange minuter. 3. När tidsinställningen är klar, tryck på knappen för tidsinställning (4) igen så att klockan återgår till normalläge. 4

5 Alarm 1. Tryck på Vakna (10) i två sekunder för att komma till alarminställlning. Aktuell alarmtid kommer att blinka på displayen. 2. Ställ in tiden med Timme (13) och Minut (12). 3. När alarmet är inställt, tryck Vakna (10) igen för att bekräfta inställningen. Displayen slutar blinka och återgår till normaltid. 4. När alarmtiden är inställd kan man välja följande alternativ med Vakna (10): Buzzer (ett tjutande ljud), displayen visar buz. Radio (radiosändning på inställd kanal), displayen visar rad. Avaktivera alarmfunktionen, displayen visar OFF och texten ALARM försvinner från displayen. När valet är gjort återgår displayen till att visa tid. 5. När alarmet är aktiverat visas texten ALARM på displayen och buzzer eller radio kommer att starta vid inställd alarmtid. 6. När buzzer är vald stängs alarmet av automatiskt efter 30 minuter. När radio är vald stängs alarmet av automatiskt efter 60 minuter. 7. Alarmet stängs av manuellt genom att trycka På/av (9). Snooze Tryck på snooze (2) för att stänga av alarmet temporärt i 9 minuter. Tryck på snooze igen för att repetera proceduren. Sleep Funktionen Sleep stänger av radion automatiskt efter en förinställd tidsperiod mellan 10 och 90 minuter. 1. När radion är på, tryck Sleep (2) för att aktivera funktionen. SLEEP visas på displayen. 2. Sleep-tiden visas på displayen. 90 minuters sleep-tid är standard, vilket kan reduceras med 10 minuter per tryck på Sleep-knappen (2). Fyra sekunder efter att önskad Sleep-tid är inställd går displayen tillbaka till att visa radiofrekvens. Sleepindikatorn slutar blinka vilket indikerar att Sleep-perioden har börjat. Observera att det inte står på displayen hur många minuter som återstår. 3. Radion stängs av automatiskt när Sleeptiden gått ut. Funktionen avbryts genom att trycka på Sleep-knappen (2). Övriga funktioner 1. Tangentlås (20). Förhindrar oavsiktlig knapptryckning. 2. Ljus (6). Ljuset stängs av efter 8 sekunder. 3. Mode (11). Visar tiden när radion är igång. 5

6 LI GH T P O R BA ND / WAK E O R Art Radio med forhåndsinnstilte kanaler Innledning Denne 4-båndsradioen er batteridrevet, men nettdrift med adapter er også mulig. Les og ta vare på denne bruksanvisningen! 1 4 Tekniske data Strømtilførsel: 3 stk. AA-batterier eller adapter. Frekvensområde FM: 87,5 108 MHz AM: khz (9k) LW: khz SW: 2,30 21,85 MHz Høyttaler: 4 Ω, 0,25 W Utgangseffekt: 150 mw Uttak for hodetelefon: 32 Ω P O R R Stell og sikkerhetsforskrifter Dersom radioen ikke skal brukes på en god stund, bør batteriene tas ut og oppbevares tørt og kjølig. Utsett ikke radioen for sollys eller temperaturer over 60 C. Plasser ikke kredittkort, klokker og andre magnetiserte gjenstander nær radioen, fordi de kan ta skade av høyttalerens magnet. Plasser ikke radioen nær andre apparater, fordi disse kan forstyrre mottaket. Radioen tåler ikke harde støt. Hold radioen nær vinduet for bedre mottak. I tunneler påvirkes mottaket. Rengjør ikke radioen med tynner eller lignende. Tørk med en lett fuktet klut. Ta ut brukte batterier straks, og gjenvinn i samsvar med gjeldende regler. Radioen kan bli automatisk slått av i miljøer med mye statisk elektrisitet. Prøv å slå den på den igjen. Oversiktsbilde 1. Teleskopantenne 2. Sleep/Snooze 3. Display 4. Tidsinnstilling/Minne 5. Meter (For SW) 6. Lys 7. Forvalgsknapper Innmating/Innmatingsfrekvens 9. På/av 10. Bånd/Våkne 11. Modus 12. Kanalinnstilling NED/Minutt 13. Kanalinnstilling OPP/Time 14. Høyttaler 15. Batterirom 16. Tilkobling for adapter 17. Tilkobling for hodetelefon 18. Tilkobling for antenne 19. Volumindikator 20. Tastelås 21. Volum 6

7 Display Alarm/Snooze Sleep/Timer FM Stereo Lås Batteri Bånd Minneadresse Frekvens/tid Frekvensenhet Minnefunksjon Strømtilførsel Batteridrift 1. Åpne batteriluken. 2. Sett i 3 stk. AA-batterier. OBS! Sett alltid i batteriene i samsvar med polaritetsmarkeringene (+/-). Utsett ikke batterier for varme. Bruk ikke gamle og nye batterier samtidig. Bruk ikke forskjellige sorter batterier samtidig. Nettdrift via adapter (ikke inkludert) Koble en egnet spenningsadapter (4,5 V) mellom DC-uttaket (16) på radioen og et strømuttak. OBS! Bruk av uegnet spenningsadapter kan ødelegge radioen. Kanalinnstilling/ frekvensinnstilling Manuell søking Trykk på Kanalinnstilling NED eller OPP (12/13) for å søke etter ønsket frekvens. OBS! Når radioen er innstilt på SW, går ett trinn opp kun 5K. Større trinn kan oppnås ved å trykke på Meter (5). Automatisk søking Hold en kanalinnstillingsknapp (12/13) inntrykt i mer enn to sekunder. Radioen søker automatisk opp eller ned til en stasjon med tilstrekkelig signalstyrke. Direkte valg av frekvens Velg bånd (10) og trykk på Innmating (8), og trykk deretter inn ønsket frekvens på forvalgsknappene, for eksempel for frekvens 90.3 MHz. Trykk på Innmating (8) igjen. 7

8 Innstilling av forhåndsvalgte kanaler Du kan lagre 40 radiostasjoner i minnet. 1. Still inn ønsket frekvens. 2. Trykk på Minne (4), MEMO vises i displayet. 3. Trykk på forvalgsknappene for å velge lagringskanal. 4. Trykk på Minne (4) igjen, slik at MEMO forsvinner fra displayet, og den forhåndsvalgte kanalen vises. OBS! Kanal 10 velges ved å trykke 0. Valg av forhåndsvalgt kanal 1. Velg båndfrekvens. 2. Trykk på forvalgsknappene. M W F M S W1-2 Antenneinnstilling FM Dra ut teleskopantennen, og juster lengde og vinkel for best mottak. AM Den innebygde antennen gir utmerket AMmottak. Drei radioen for å finne best mottak. SW Dra ut teleskopantennen og sett den i vertikal posisjon. En ekstern antenne, ikke inkludert, kan brukes for å oppnå optimalt SW-mottak i en nødsituasjon. Plugg antennen inn i ekstern antennesokkel (18). Funksjoner Radio 1. Lås opp radioen (20). 2. Trykk På/av (9). 3. Velg bølgelengdeområde (FM/AM/LW/SW) ved å trykke på Bånd (10). Valgt bølgelengdeområde vises i displayet. 4. Still inn radiostasjon automatisk eller manuelt med forvalgsknapper (7). Frekvensen vises i displayet. 5. Juster antennen (1). 6. Juster volumet (21). Trykk på knappens øvre del for å øke volumet og på den lavere delen for å senke volumet. 7. Slå av radioen med på/av-knappen. Displayet viser klokkeslett. OBS! Stereo høres på FM når stereohodetelefon er installert. I displayet vises bild. Om mottaket er dårlig eller batteriene svake, kan stereovirkningen forsvinne. Klokke 1. Trykk På/av (9) for å slå av radioen. Det skal stå TIME i displayet. 2. For å stille inn klokkeslett, trykk på knappen for tidsinnstilling (4). Aktuelt klokkeslett blinker, trykk på Time (13) og angi riktig time. Når riktig time er innstilt, trykk Minutt (12) for å angi minutter. 3. Når klokkeslett er innstilt, trykk på knappen for tidsinnstilling (4) igjen slik at klokken går tilbake til normal modus. 8

9 Alarm 1. Trykk på Våkne (10) i to sekunder for å komme til alarminnstilling. Aktuell alarmtid vil blinke i displayet. 2. Stil inn tidspunkt med Time (13) og Minutt (12). 3. Når alarmen er innstilt, trykk Våkne (10) igjen for å bekrefte innstillingen. Displayet slutter å blinke og går tilbake til normalt klokkeslett. 4. Når alarmtid er innstilt, kan du velge følgende alternativ med Våkne (10): Buzzer (en tutende lyd), displayet viser buz. Radio (radiosending på innstilt kanal), displayet viser rad. Deaktivere alarmfunksjonen, displayet viser OFF, og teksten ALARM forsvinner fra displayet. Når valget er gjort, går displayet tilbake til å vise klokkeslett. 5. Når alarmen er aktivert, vises teksten ALARM i displayet, og buzzer eller radio vil starte ved innstilt alarmtid. 6. Når buzzer er valgt, slås alarmen av automatisk etter 30 minutter. Når radio er valgt, slås alarmen av automatisk etter 60 minutter. 7. Alarmen slås av manuelt ved å trykke På/ av (9). Snooze Trykk på snooze (2) for å slå av alarmen midlertidig i 9 minutter. Trykk på snooze igjen for å gjenta prosedyren. Sleep Funksjonen Sleep slår av radioen automatisk etter en forhåndsinnstilt tidsperiode på fra 10 til 90 minutter. 1. Når radioen er på, trykk Sleep (2) for å aktivere funksjonen. SLEEP vises i displayet. 2. Sleep-tiden vises i displayet. 90 minutters sleep-tid er standard, noe som kan reduseres med 10 minutter per trykk på Sleepknappen (2). Fire sekunder etter at ønsket Sleep-tid er innstilt, går displayet tilbake til å vise radiofrekvens. Sleep-indikatoren slutter å blinke, noe som indikerer at Sleep-perioden har begynt. Legg merke til at det ikke står i displayet hvor mange minutter som gjenstår. 3. Radioen slås av automatisk når Sleeptiden er over. Funksjonen avbrytes ved å trykke på Sleep-knappen (2). Øvrige funksjoner 1. Tastelås (20). Forhindrer utilsiktet knappetrykking. 2. Lys (6). Lyset slås av etter 8 sekunder. 3. Modus (11). Viser klokkeslett når radioen er i gang. 9

10 LI GH T P O R BA ND / WAK E O R Art Radio, jossa muistipaikat kanaville Johdanto Tämä neljän aaltoalueen radio toimii paristoilla, mutta siihen voidaan syöttää virtaa myös muuntajan avulla. Lue tämä käyttöohje ja säästä se! 1 4 Tekniset tiedot Virransyöttö: 3 AA-paristoa tai muuntaja Taajuusalue FM: 87,5 108 MHz AM: khz (9k) LW: khz SW: 2,30 21,85 MHz Kaiutin: 4 Ω, 0,25 W Lähtöteho: 150 mw Kuulokeliitäntä. 32 Ω P O R R Hoito- ja turvallisuusohjeet Jos radio on pitkään käyttämällä, ota paristot pois siitä. Säilytä radiota kuivassa ja viileässä paikassa. Älä altista radiota yli 60 C:n lämpötilalle. Älä aseta luottokortteja, kelloja ja muita magneettisuudelle herkkiä esineitä radion lähelle, sillä kaiuttimen magneetti voi vaurioittaa niitä. Älä aseta radiota liian lähelle muita laitteita, sillä ne voivat häiritä vastaanottoa. Radio ei kestä voimakkaita iskuja. Voit parantaa vastaanottoa asettamalla radion lähelle ikkunaa. Tunneleissa vastaanotto heikkenee. Älä puhdista radiota tinnerin tai vastaavien aineiden avulla. Pyyhi kevyesti kostutetulla liinalla. Poista tyhjentyneet paristot heti. Toimita ne kierrätykseen. Jos staattista sähköä esiintyy runsaasti, radiosta voidaan katkaista virta automaattisesti. Yritä kytkeä siihen virta uudelleen. Yleiskuva 1. Teleskooppiantenni 2. Uni/torkku 3. Näyttö 4. Ajan asetus / muisti 5. Meter (SW-vastaanottoa varten) 6. Valo 7. Esivalintapainikkeet Sisäänsyöttö/syöttötaajuus 9. Virtakytkin 10. Aaltoalue/herätys 11. Tila 12. Siirtyminen edelliselle kanavalle / minuutit 13. Siirtyminen seuraavalle kanavalle / minuutit 14. Kaiutin 15. Paristokotelo 16. Liitäntä muuntajaa varten 17. Kuulokeliitäntä 18. Antenniliitäntä 19. Äänenvoimakkuus 20. Näppäinlukko 21. Äänenvoimakkuus 10

11 Näyttö Hälytys/torkku Uni/ajastin FM-stereo Lukitus Paristo Aaltoalue Muistipaikka Taajuus/aika Taajuuden yksikkö Muistitoiminto Virransyöttö Käyttö paristojen varassa 1. Avaa paristokotelo. 2. Aseta kolme AA-paristoa paikalleen. HUOMIO! Aseta paristot paikoilleen napaisuuden suhteen oikein päin. Älä altista paristoja kuumuudelle. Älä käytä sekaisin uusia ja vanhoja paristoja. Älä käytä sekaisin erityyppisiä paristoja. Virransyöttö muuntajasta (hankittava erikseen) Yhdistä 4,5 voltin muuntaja radion virransyöttöliitäntään (16) ja sähköpistorasiaan. HUOMIO! Jos muuntaja ei ole yhteensopiva radion kanssa, radio voi rikkoutua. Radiokanavan tai taajuuden asettaminen Manuaalinen haku Voit hakea taajuutta painamalla edelliselle tai seuraavalle kanavalle siirtymisen painiketta (12 tai 13). HUOMIO! Jos radion aaltoalueeksi on valittu SW, yksi painallus siirtää taajuutta vain 5 KHz. Voit siirtää taajuutta enemmän painamalla Meter-painiketta (5). Automaattinen haku Pidä kanavanasetuspainiketta (12 /13) painettuna yli kaksi sekuntia. Radio etsii automaattisesti lähimmän riittävän voimakkaan aseman selaamalla aaltoaluetta ylös- tai alaspäin. Taajuuden valitseminen suoraan Valitse aaltoalue (10) ja paina syöttöpainiketta (8). Valitse haluamasi taajuus painamalla esivalintapaikkojen painikkeita, Voit esimerkiksi valita taajuuden 90.3 MHz painamalla 9, 0 ja 3. Paina syöttöpainiketta (8) uudelleen. 11

12 Kanavien esivalitseminen Voit tallentaa muistiin 40 radioasemaa. 1. Valitse haluamasi taajuus. 2. Paina muistipainiketta (4). Näkyviin tulee MEMO. 3. Valitse tallennuspaikka painamalla esivalintapainikkeita. 4. Paina muistipainiketta (4) uudelleen. MEMO poistuu näkyvistä. Esivalitun kanavan tiedot tulevat näkyviin. HUOMIO! Kanava 10 valitaan painamalla 0. Esivalitun kanavan valitseminen 1. Valitse taajuusalue. 2. Paina esivalintapainikkeita. M W F M S W1-2 Antennin säätäminen FM Vedä teleskooppiantenni ulos. Voit parantaa vastaanottoa säätämällä pituutta ja kallistamalla antennia. AM Sisäinen antenni varmistaa erinomaisen AM-vastaanoton. Voit parantaa vastaanottoa kääntämällä radiota. SW Vedä teleskooppiantenni ulos ja aseta se pystyasentoon. Voit parantaa SW-vastaanottoa käyttämällä erikseen hankittavaa ulkoista antennia. Yhdistä antenni ulkoisen antennin liitäntään (18). Toiminnot Radio 1. Avaa radion lukitus (20). 2. Paina virtapainiketta (9). 3. Valitse aaltoalue (FM/AM/LW/SW) painamalla Aaltoalue-painiketta (10). Valitun aaltoalueen tiedot tulevat näyttöön. 4. Voit valita radiokanavan automaattisesti tai käsin esivalintapainikkeiden (7) avulla. Taajuus tulee näyttöön. 5. Säädä antennia (1). 6. Säädä äänenvoimakkuutta (21). Äänenvoimakkuutta nostetaan painamalla painikkeen yläosaa ja lasketaan painamalla painikkeen alaosaa. 7. Sammuta radio virtapainikkeen avulla. Aika näkyy näytössä. HUOMIO! FM-lähetykset kuuluvat stereona, kun radioon yhdistetään stereokuulokkeet. Näyttöön tulee bild. Jos lähetys kuuluu huonosti tai paristot ovat tyhjenemässä, stereolähetys voi kuulua monolähetyksenä. Kello 1. Sammuta radio painamalla virtapainiketta (9). Näytössä täytyy näkyä TIME. 2. Voit asettaa ajan painamalla ajanasetuspainiketta (4). Asetettu aika vilkkuu. Paina tuntipainiketta (13) ja valitse oikea tunti. Kun oikea tunti on asetettu, valitse minuutti painamalla minuuttipainiketta (12). 3. Kun aika on asetettu, paina ajanasetuspainiketta (4) uudelleen. Kello palaa normaalitilaan. 12

13 Herätys 1. Voit siirtyä herätyksen asetuksiin pitämällä herätyspainiketta (10) painettuna kahden sekunnin ajan. Herätyksen aika vilkkuu näytössä. 2. Valitse aika tuntipainikkeen (13) ja minuuttipainikkeen (12) avulla. 3. Kun herätysaika on asetettu, vahvista asetus painamalla herätyspainiketta (10) uudelleen. Näyttö lakkaa vilkkumasta ja aika tulee näkyviin. 4. Kun herätysaika on asetettu, voit valita seuraavat vaihtoehdot painamalla herätyspainiketta (10). Summeri, näytössä näkyy buz Radio (valittu kanava kuuluu), näytössä näkyy rad Herätyksen poistaminen käytöstä: näytössä näkyy OFF ja teksti ALARM poistuu näytöstä Kun valinta on tehty, aika palautuu taas käyttöön. 5. Kun herätys on otettu käyttöön, näytössä näkyy ALARM ja summeri tai radio käynnistyy valittuna herätysaikana. 6. Jos valitset summerin, herätys sammuu automaattisesti 30 minuutin kuluttua. Jos valitset rdion, herätys sammuu automaattisesti 60 minuutin kuluttua. 7. Voit sammuttaa herätyksen painamalla virtapainiketta (9). Torkku Voit lykätä herätystä 9 minuuttia painamalla torkkupainiketta (2). Voit lykätä uudelleen painamalla torkkupainiketta uudelleen. Uniajastin Uniajastin katkaisee radiosta virran automaattisesti valitsemasi ajan (10 90 minuuttia) kuluttua. 1. Kun radioon on kytketty virta, voit ottaa uniajastimen käyttään painamalla unipainiketta (2). SLEEP tulee näyttöön. 2. Uniajastimen aika tulee näyttöön. Oletusarvo on 90 minuutin uniajastusaika. Voit muuttaa sitä 10 minuutin portain painamalla unipainiketta (2). Kun uniajastuksen aika on valittu, radiotaajuus palaa näyttöön neljän sekunnin kuluttua. Uniajastimen ilmaisin lakkaa vilkkumasta. Tämä osoittaa, että uniajastus on käynnistynyt. Huomaa, että jäljellä olevien minuuttien määrä ei näy näytössä. 3. Radiosta sammutetaan virta automaattisesti, kun uniajastusaika on kulunut. Voit keskeyttää toiminnon painamalla unipainiketta (2). Muut toiminnot 1. Näppäinlukko (20) estää painamasta painikkeita vahingossa. 2. Valo (6) sammuu automaattisesti 8 sekunnin kuluttua. 3. Tila (11): Aika näkyy radion ollessa toiminnassa. 13

14 LI GH T P O R BA ND / WAK E O R Art Radio med forudindstillede kanaler Introduktion Denne 4-bånds radio er batteridrevet, men kan også strømforsynes med en adapter. Læs og gem denne vejledning! 1 4 Tekniske specifikationer Spændingstilførsel: 3 stk. AA batterier eller adapter. Frekvensområde FM: 87,5-108 MHz. AM: khz (9k) LW: khz. SW: 2,30-21,85 MHz. Højttalere: 4 Ω, 0,25 W Udgangseffekt: 150 mw Stik til hovedtelefon. 32 Ω P O R R Behandling og sikkerhedsforskrifter Tag batterierne ud af radioen, hvis du ikke skal bruge den i en længere preriode og opbevar den tørt og køligt. Udsæt ikke radioen for sollys eller temperaturer over 60 C. Placer ikke kreditkort, ure og andre magnetiserede genstande i nærheden af radioen, da dette kan beskadige højttalerens magnet. Placer ikke radioen tæt på andre apparater, da de kan forstyrre modtagelsen. Radioen tåler ikke hårde stød. Hold radioen i nærheden af vinduet for at kunne modtage bedre. I tunneler påvirkes modtagelsen. Rengør ikke radioen med fortynder eller lignende. Tørres af med en let fugtet klud. Fjern straks brugte batterier og genanvend dem ifølge gældende lov. Radioen kan automatisk blive slukket i områder med meget statisk elektricitet. Prøv at tænde den igen. Oversigtsbillede 1. Teleskopantenne 2. Sleep/Snooze 3. Display 4. Tidindstilling/Hukommelse 5. Meter (For SW) 6. Lys 7. Forvalgsknapper Indstilling/Indstillingsfrekvens 9. Tændt/slukket 10. Bånd-/Vække 11. Mode 12. Kanalindtilling NED/Minut 13. Kanalindstilling OP/Time 14. Højttalere 15. batterirum 16. Tilslutning til adapter 17. Tilslutning til hovedtelefon 18. Tilslutning til antenne 19. Volumenindikator 20. Knaplås 21. Volumen 14

15 Display Alarm/Snooze Sleep/Timer FM Stereo Lås Batteri Bånd Hukommelsesadresse Frekvens/tid Frekvensenhed Hukommelsesfunktion Spændingstilførsel Batteridrift 1. Luk batteridækslet op. 2. Sæt 3 stk. AA batterier i. OBS! Anbring altid batterierne i overensstemmelse med polaritetsafmærkningerne. Udsæt ikke batterier for varme. Brug ikke gamle og nye batterier samtidigt. Brug ikke forskellige mærker batterier samtidig. Spændingstilførsel via netadapter (medfølger ikke) Tilslut en passende netadapter (4,5 V) mellem DC udtaget (16) på radioen og en stikkontakt. OBS! Brug af en uegnet netadapter kan forstyrre radioen. Kanalindstilling/ frekvensindstilling Manuel søgning Tryk på kanalindstilling NED eller OP (12/13) for at søge den ønskede frekvens. OBS! Når radioen er indstillet til SW, går ét trin kun 5K op. Større trin kan opnås ved at trykke på Meter (5).. Automatisk søgning Hold kanalindstillingsknappen (12/13) inde i mere end to sekunder. Radioen søger automatisk op eller ned til en station med tilstrækkeligt kraftigt signal. Direkte frekvensvalg Vælg bånd (10) og tryk på Indstilling (8) og indtast derefter den ønskede frekvens på forvalgsknapperne, f.eks for frekvens 90.3 MHz. Tryk på Indstilling (8) igen. 15

16 Indstilling af forvalgte kanaler Du kan lagre 40 radiostationer i hukommelsen. 1. Indstil den ønskede frekvens. 2. Tryk på Hukommelse (4), MEMO vises på displayet. 3. Tryk på forvalgsknapperne, for at vælge lagringskanal. 4. Tryk på Hukommelse (4) igen, så MEMO forsvinder fra displayet, og den forvalgte kanal vises. OBS! Kanal 10 vælges ved at trykke 0. Valg af forvalgt kanal 1. Vælg båndfrekvens. 2. Tryk på forvalgsknapperne. M W F M S W1-2 Antenneindstilling FM Træk teleskopantennen ud og indstil længde og vinkel for den bedste modtagelse. AM Den indbyggede antenne giver udmærket AM modtagelse. Drej radioen for at finde den bedste modtagelse. SW Træk teleskopantennen ud og lad den være lodret. En ekstern antenne (medfølger ikke) kan anvendes til opnåelse af optimal SW modtagelse i nødstilfælde. Sæt antennen i det eksterne antennestik (18). Funktioner Radio 1. Tænd radioen (20). 2. Tryk Tændt/Slukket (9). 3. Vælg bølgeområde (FM/AM/LW/SW) ved at trykke på Bånd (10). Valgt bølgeområde vises på displayet. 4. Stil ind på en radiostation automatisk eller manuelt med forvalgsknapperne (7). Frekvensen vises på displayet. 5. Juster antennen (1). 6. Juster volumen (21). Tryk på knappens øverste del for at øge lydstyrken og på den nederste del for at sænke den. 7. Sluk radioen med Tændt/Slukket knappen. Displayet viser klokken. OBS! Stereo kan høres på FM, når der er installeret stereohovedtelefoner. På displayet vises bild. Hvis modtagelsen er dårlig eller batterierne svage, kan stereoeffekten forsvinde. Ur 1. Tryk på Tændt/Slukket (9) for at slukke radioen. Der skal stå TIME på displayet. 2. For at indstille uret trykkes på tidsindstillingsknappen (4). Den aktuelle tid vil blinke, tryk på Time (13) og angiv det rigtige timetal. Når det rigtige timetal er indstillet, tryk på Minut (12) for at angiv det rigtige minuttal. 3. Når tidsindstillingen er i orden, trykkes på tidsindstillingknappen (4) igen, så uret går tilbage til normal visning. 16

17 Alarm 1. Tryk på Vække (10) i to sekunder for at komme til alarmindstilling. Den aktuelle alarmtid blinker på displayet. 2. Indstil klokkeslættet med Time (13) og Minut (12). 3. Når alarmen er indstillet, tryk på Vække (10) igen for at bekræfte indstillingen. Displayet holder op med at blinke og viser normaltid. 4. Når alarmtiden er indstillet, kan følgende alternativer vælges med Vække (10): Buzzer (en hylelyd), displayet viser BUZ. Radio (radioudsendelse fra indstillet kanal), displayet viser RAD. Aktivere alarmfunktionen, displayet viser OFF og teksten ALARM forsvinder fra displayet. Når valget er foretaget, viser displayet klokkeslæt igen. 1. Når alarmen er aktiveret, vises teksten ALARM på displayet, og buzzer eller radio vil starte på det indstillede alarmtidspunkt. 2. Når der er valgt buzzer, slukkes alarmen automatisk efter 30 minutter. Når der er valgt radio, slukkes alarmen automatisk efter 60 minutter. 3. Alarmen kan slukkes manuelt ved at trykke på Tændt/Slukket (9). Snooze Tryk på snooze (2) for at slukke alarmen midlertidigt i 9 minutter. Tryk på snooze igen for at gentage proceduren. Sleep Funktionen Sleep slukker automatisk radioen efter et forudindstillet tidsrum på mellem 10 og 90 minutter. 1. Når radioen er tændt, tryk på Sleep (2) for at aktivere funktionen. SLEEP vises på displayet. 2. Sleep-tiden vises på displayet. 90 minutters sleep-tid er standard, hvilket kan reduceres med 10 minutter for hvert tryk på Sleep knappen (2). Fire sekunder efter at den ønskede Sleep-tid er indstillet, går displayet tilbage og viser radiofrekvensen. Sleep-indikatoren holder op med at blinke, hvilket betyder, at Sleep-perioden er startet. Læg mærke til, at der ikke står på displayet, hvor mange minutter der er tilbage. 3. Radioen slukkes automatisk, når Sleeptiden er udløbet. Funktionen slukkes ved at trykke på Sleep-knappen (2). Øvrige funktioner 1. Knaplås (20). Forhindrer utilsigtet tryk på knapper. 2. Lys (6). Lyset slukkes efter 8 sekunder. 3. Mode (11). Viser klokken, når radioen er tændt. 17

18 Art

Klokkeradio. Kelloradio

Klokkeradio. Kelloradio Klockradio Klokkeradio Kelloradio Clockradio Klockradio TEKNISKA DATA Frekvensområde:....... AM 530 1600 KHz..................... FM 88 108 MHz Impedans:... 8 Ω Spänning:............. 230 V ~ 50 HZ. Ström:...

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

Projektionsklockradio Projektorklokkeradio Projektiokelloradio Projektions-clockradio

Projektionsklockradio Projektorklokkeradio Projektiokelloradio Projektions-clockradio Projektionsklockradio Projektorklokkeradio Projektiokelloradio Projektions-clockradio Projektionsklockradio TEKNISKA DATA Frekvensområde:....... AM 530 1600 KHz FM 88 108 MHz Impedans:... 8 Ω Spänning:.............

Detaljer

Trådlös handkontroll för PS3

Trådlös handkontroll för PS3 Trådlös handkontroll för PS3 Introduktion Detta är en trådlös handkontroll för PS3 och PC. Frekvens: 2,4 GHZ. Förpackningens innehåll 1 st trådlös handkontroll 1 st RF-mottagare 1 st användarmanual Egenskaper

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

Ministereo Pienoisstereo

Ministereo Pienoisstereo Ministereo Pienoisstereo Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Ministereo Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna i bruksanvisningen innan stereon används. Spara bruksanvisningen

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

BRUKSANVISNING CR-420 Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet.

BRUKSANVISNING CR-420  Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. BRUKSANVISNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. KONTROLLER OG INDILATORLAMPER 1. PÅ/AV -knapp 2. TIME TU - -knapp 3. MIN TU + -knapp 4.

Detaljer

VÄCKARKLOCKA Digital. Art. 24-655

VÄCKARKLOCKA Digital. Art. 24-655 Bruksanvisning Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella säkerhetsrisker. Vi reserverar oss för att illustrationer och beskrivningar av enstaka detaljer inte alltid

Detaljer

KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT

KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT 87-7885_manual.indd 2012-04-27, 10.09.09 Art. 87-7885 KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT EN-1047 NT FIRE 017-60 paper NORDTEST ISO834 2012 Biltema

Detaljer

Fickradio Lommeradio Taskuradio Lommeradio

Fickradio Lommeradio Taskuradio Lommeradio Fickradio Lommeradio Taskuradio Lommeradio Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK -

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK - BRUKSANVISNING Norwegian FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4.

Detaljer

Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur

Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur digital / digitaalinen / digitalt 230 V ~ 50 Hz -024_manual.indd 1 2005-05-11 09:03:00 SE SPECIFIKATIONER Inkoppling: Mått: Batteri: 230 V ~ 50 Hz 120 x 104

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

Klokkeradio. Kelloradio

Klokkeradio. Kelloradio Klockradio Klokkeradio Kelloradio Clockradio multimedia Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

Dörrklocka, trådlös, modell 2. Dørklokke, trådløs, model 2

Dörrklocka, trådlös, modell 2. Dørklokke, trådløs, model 2 Dörrklocka, trådlös, modell 2 Dørklokke, trådløs, modell 2 Ovikello, langaton, malli 2 Dørklokke, trådløs, model 2 1 Art. 35-389 Dörrklocka, trådlös, modell 2 Trådlös dörrklocka med 32 olika ljudsignaler

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV Push upward to open battery door, insert batteries as shown. Pair your mouse with your Windows device: A: On the underside of the mouse, press

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF, digital Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF med mottaker HMS art. nr.: 148483 Best. nr.: 1104816 INNHOLD Vekkerklokke DS-1/RF, digital...

Detaljer

[Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH. Sandberg FM Link DANSK NORSK SVENSKA SUOMI

[Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH. Sandberg FM Link DANSK NORSK SVENSKA SUOMI [Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH Sandberg FM Link SUOMI DANSK SVENSKA NORSK Display Power/memory Frequency selector Audio input 12V power socket 2 ENGLISH Connect the audio cable from the Sandberg

Detaljer

Ministereo Ministereo Pienoisstereo Ministereo

Ministereo Ministereo Pienoisstereo Ministereo Ministereo Ministereo Pienoisstereo Ministereo Ministereo Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna i bruksanvisningen innan stereon används. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Följ alla varningar

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230

CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230 CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230 DENNE BRUKSANVISNINGEN SKAL LESES OG FORSTÅS FØR PRODUKTET BRUKES. Ta vare på heftet for fremtidig referanse. PLASSERING AV KONTROLLENE 1. LCD-DISPLAY

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Walkie Talkie. Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten, och spara dem för senare bruk.

Walkie Talkie. Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten, och spara dem för senare bruk. Walkie Talkie Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten, och spara dem för senare bruk. Antenn Detaljbeskrivning Bältesclip (baksidan) LED-lampa LCD-skärm LAMP (lampa) På/av SCAN

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk.

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. Brukerveiledning Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. OVERSIKT 1. LCD-skjerm 4. Antenne 2. IR-vindu 5. DC-kontakt 3. Linje ut 6. På/av Fjernkontroll: 1. POWER: Sette radioen i standby-modus.

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Versjon: 1.0 Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Produktoversikt 1. Standby/Modus Trykk på skifte mellom FM og DAB-modus på arbeidsmodus, trykk og hold nede for å gå inn i standby-modus. 2. Skanne Trykk for å

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO 0359 Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-01-16 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Denna produkt uppfyller

Detaljer

FM sändare FM-sender FM-lähetin

FM sändare FM-sender FM-lähetin FM sändare FM-sender FM-lähetin Original manual 2 Art. 24-511 FM sändare Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs alltid manualen noga innan användning. Produkten ska endast användas för anslutning till

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

ELECTRONIC CLOCK RADIO

ELECTRONIC CLOCK RADIO ELECTRONIC CLOCK RADIO Sonoclock 890 NORSK ON/OFF UP MEMO SET ON OFF 1 2 UP 6 7 MEMO SET VOL. + VOL. 4 5 8 9 10 DOWN 1...5 6...10 DISPLAY DOWN NORSK 48-5 4 SIKKERHET OG INFORMASJON 7 Dette utstyret er

Detaljer

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Før start 1. Kontroller at mottager (master) er tilkoblet i henhold til medfølgende skjema og at antennen

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk 1 2008 Biltema Nordic Services AB Brevvåg, elektronisk OBS! Läs manualen noggrant före användning. Spara manualen

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1 uten mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1 uten mottaker Vekkerklokke DS-1 uten mottaker HMS art. nr.: 135483 Best. nr.: 1104818 INNHOLD Vekkerklokke DS-1... 1

Detaljer

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 2014-08-28 Dok.nr.: 0156B1 Vestfold Audio AS Sandefjord Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør

Detaljer

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt:

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt: Sol & Vindvakt ASA Inkoppling av Sol & Vindvakt: Avståndet mellan motor och Sol & Vindvakt måste vara minst 30 cm. Apparater som använder samma frekvens kan störa Sol & Vindvaktens funktion Endast en Sol

Detaljer

WST-916. Manual! Installation! 1. Skruva eller tejpa upp mottagaren på väggen.! 2. Tryck dit ramen.! 3. Tryck dit knappen.!

WST-916. Manual! Installation! 1. Skruva eller tejpa upp mottagaren på väggen.! 2. Tryck dit ramen.! 3. Tryck dit knappen.! WST-916 Manual WST-916 Envägs väggsändare med timer. En trådlös envägs strömbrytare som enkelt placeras på vägg med medföljande skruvar eller dubbelhäftande tejp. Fungera både med på/av mottagare och dimmer

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-09-22 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Härmed försäkrar Biltema

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen.

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen. Sangean DAB-radio Sikkerhetsanvisninger 1. Les bruksanvisningen. 2. Spar på bruksanvisningen. 3. Legg merke til advarslene. 4. Følg alle anvisninger. 5. Ikke bruk apparatet i nærheten av vann. 6. Rengjør

Detaljer

BLUETOOTH-HÖGTALARE BLUETOOTH-HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH-HØJTALER

BLUETOOTH-HÖGTALARE BLUETOOTH-HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH-HØJTALER BLUETOOTH-HÖGTALARE BLUETOOTH-HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH-HØJTALER SE - El-avfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe

Detaljer

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front.

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front. MUSIC SYSTEM KOMME I GANG Før du setter i gang med innstillinger av Music System, må produktet være romtemperert. Hvis ikke, kan kondensering påvirke CD-spilleren eller displayet. 1. Sett inn de to medfølgende

Detaljer

BRUKSANVISNING NORSK. Maycom AR 108 scanner INNHOLD. Maycom AR - 108

BRUKSANVISNING NORSK. Maycom AR 108 scanner INNHOLD. Maycom AR - 108 BRUKSANVISNING NORSK INNHOLD Innhold i esken... 3 Installasjon av batteri. 3 Mottak 3 Oversikt.. 4 Beskrivelse av displayvinduet... 4 Beskrivelse av topp-panelet.. 6 Beskrivelse av side-panelet... 7 Beskrivelse

Detaljer

RADIO. Original manual. 1 2013-06-19 Biltema Nordic Services AB. Art. 24-656. FM 88 108 Mhz AM 540 1600 khz 14 W AC 220 240 V ~50 Hz

RADIO. Original manual. 1 2013-06-19 Biltema Nordic Services AB. Art. 24-656. FM 88 108 Mhz AM 540 1600 khz 14 W AC 220 240 V ~50 Hz RADIO FM 88 108 Mhz AM 540 1600 khz 14 W AC 220 240 V ~50 Hz Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring x2 x2 Fast grønn: Strømtilkobling er på. Blinkende oransje: Adapteret er i strømsparingsmodus. Blinkende

Detaljer

Inomhusantenn. Innendørsantenne. Sisäkäyttöön tarkoitettu. Indendørsantenne

Inomhusantenn. Innendørsantenne. Sisäkäyttöön tarkoitettu. Indendørsantenne 24-1070 manual.indd 2013-01-25, 11.24.55 Art. 24-1070 Inomhusantenn Analog/digital DVBT/T2 Innendørsantenne Analog/digital DVBT/T2 Sisäkäyttöön tarkoitettu Analoginen/digitaalinen DVBT/T2-antenni Indendørsantenne

Detaljer

HUSHÅLLSVÅG, GLAS HUSHOLDNINGSVEKT, GLASS KEITTIÖVAAKA, LASIA HUSHOLDNINGSVÆGT, GLAS

HUSHÅLLSVÅG, GLAS HUSHOLDNINGSVEKT, GLASS KEITTIÖVAAKA, LASIA HUSHOLDNINGSVÆGT, GLAS 84-132_manual.indd 2012-04-2, 13.54.44 Art. 84-132 HUSHÅLLSVÅG, GLAS HUSHOLDNINGSVEKT, GLASS KEITTIÖVAAKA, LASIA HUSHOLDNINGSVÆGT, GLAS Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB HUSHÅLLSVÅG, GLAS

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Rotationslaser Rotasjonslaser

Rotationslaser Rotasjonslaser 15-241 manual.indd 2012-11-1, 08.50.33 I utfall Datum och filnamn underlättar spårning, sista versionen. Art. 15-241 Rotationslaser Rotasjonslaser Pyörivä laser Original manual 2012-11-01 Biltema Nordic

Detaljer

Bruksanvisning Tiny Audio Joy

Bruksanvisning Tiny Audio Joy Bruksanvisning Tiny Audio Joy SIKKERHETSINSTRUKSJONER 1. Les disse instruksjonene Alle sikkerhets- og driftsinstruksjoner skal leses før produktet tas i bruk. 2. Oppbevar disse instruksjonene Sikkerhets-

Detaljer

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring Baby Unit Parent Unit Vi takker for tilliten ved ditt valg av SuperNOVA Digital Babycall, modell FD- D3. Apparatet er et kvalitetsprodukt, utviklet for optimal sikkerhet og komfort, basert på ny, avansert

Detaljer

Tiny Audio M2. Bærbar DAB + /FM-RDS-radio. Brukerveiledning

Tiny Audio M2. Bærbar DAB + /FM-RDS-radio. Brukerveiledning Bærbar DAB + /FM-RDS-radio Brukerveiledning Innhold Tilbehør... 1 Bruke strømadapteren... 1 Bruke batteriet... 1 Advarsel:... 1 Hurtigoppsett (installering)... 1 Oversikt over kontroller og uttak... 2

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206 Lady shaver Wet/Dry Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

3 Slå på. 1 Koble til antennen. 2 Koble til strømforsyning. 4 Vent... Hurtigstartveiledning

3 Slå på. 1 Koble til antennen. 2 Koble til strømforsyning. 4 Vent... Hurtigstartveiledning Brukerveiledning Hurtigstartveiledning Viktig: Les denne veiledningen nøye før du tar i bruk R1, og behold den for fremtidig bruk. 1 Koble til antennen Kontroller at festemutteren er godt festet, og antennen

Detaljer

HC-ESL100. for/för ESL100E. 3002307-2003-08-13.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

HC-ESL100. for/för ESL100E. 3002307-2003-08-13.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov HC-ESL100 for/för ESL100E EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk Anvendelse 1. Anvendelse Eksternt betjeningspanel til

Detaljer

AVFALLSHINK AVFALLSBØTTE ROSKAKORI AFFALDSSPAND

AVFALLSHINK AVFALLSBØTTE ROSKAKORI AFFALDSSPAND Art. 87-9 AVFALLSHINK AVFALLSBØTTE ROSKAKORI AFFALDSSPAND Med sensor/jossa liiketunnistin INTRODUKTION Avfallshink med automatisk öppning/stängning av locket som förenklar när du ska slänga skräp i badrummet.

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET Bruksanvisning INNHOLD Viktige instruksjoner angående sikkerhet. 2 Kontroller 4 Strømforsyning. 5 Bruk av radioen for første gang. 6 DAB radio modus 6 FM radio modus 11 Forhåndsinnstilte stasjoner. 15

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart Omstillingsvejledning Omstilling ecotec plus /3, ecotec pro /3 fra naturgas- til propangasdrift omstillingssæt art.nr. 0020010641 Henvisninger vedrørende dokumentationen De følgende henvisninger er en

Detaljer

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NO/DK: side 1 8 SV: sida 9 16 FI: sivu 17 24 GB/AU: page 25 32 1 5 2 3 4 6 7 1 Indikator for dagsenking 2 Ønsket Temperatur 3 Indikator for varmeavgivelse 4 Indikator

Detaljer

ELEKTRONIKK. PLL FM ALARMKLOKKERADIO Modell: CR-419 MK2. Bruksinstruksjoner

ELEKTRONIKK. PLL FM ALARMKLOKKERADIO Modell: CR-419 MK2. Bruksinstruksjoner ELEKTRONIKK PLL FM ALARMKLOKKERADIO Modell: CR-419 MK2 Bruksinstruksjoner DENNE BRUKSANVISNINGEN SKAL LESES OG FORSTÅS FØR PRODUKTET BRUKES. Ta vare på heftet for fremtidig referanse. www.facebook.com/denverelectronics

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0

Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0 Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

PROJEKTIONSKLOCKRADIO PROJEKTORKLOKKERADIO PROJEKTIOKELLORADIO PROJEKTIONS-CLOCKRADIO

PROJEKTIONSKLOCKRADIO PROJEKTORKLOKKERADIO PROJEKTIOKELLORADIO PROJEKTIONS-CLOCKRADIO PROJEKTIONSKLOCKRADIO PROJEKTORKLOKKERADIO PROJEKTIOKELLORADIO PROJEKTIONS-CLOCKRADIO PROJEKTIONSKLOCKRADIO 1. MODE - Funktionsknapp 2. Inställningsknapp för alarm 3. Knapp för val av summer/radio för

Detaljer

DIGITAL INOMHUSANTENN DVB-T DIGITAL INNENDØRSANTENNE DVB-T DIGITAALINEN SISÄANTENNI DVB-T DIGITAL INDENDØRSANTENNE DVB-T

DIGITAL INOMHUSANTENN DVB-T DIGITAL INNENDØRSANTENNE DVB-T DIGITAALINEN SISÄANTENNI DVB-T DIGITAL INDENDØRSANTENNE DVB-T DIGITAL INOMHUSANTENN DVB-T DIGITAL INNENDØRSANTENNE DVB-T DIGITAALINEN SISÄANTENNI DVB-T DIGITAL INDENDØRSANTENNE DVB-T 1 SE DIGITAL INOMHUSANTENN DVB-T INTRODUKTION Inomhusantenn för marksända digitala

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

Som bruker av vårt produkt er du den viktigste personen hos INTONO.

Som bruker av vårt produkt er du den viktigste personen hos INTONO. BRUKER MANUAL Gratulerer med kjøpet av din Intono Home Radio. Denne brukerveiledningen gir deg informasjon og instrukser om hvordan du installerer og bruker radioen din. Den vil gi deg tekniske spesifikasjoner

Detaljer

Viktige instruksjoner angående sikkerhet

Viktige instruksjoner angående sikkerhet Innholdsfortegnelse Viktige instruksjoner angående sikkerhet 2 Kontrollknapper 3-5 Strømforsyning til radio samt ladning av batterier. 6-7 Bruk av radioen for første gang 7 Drift av din radio DAB 8 Valg

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

Trådlös dörrklocka med 32 olika ljudsignaler

Trådlös dörrklocka med 32 olika ljudsignaler Trådlös dörrklocka med 32 olika ljudsignaler Egenskaper 32 olika ljudsignaler, varav 24 polyfoniska. Inbyggt minne 93 Mb för MP3-filer (endast 21-951). LED-indikering på mottagare och sändare Mottagare

Detaljer