Kopplingsur Koblingsur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kopplingsur Koblingsur"

Transkript

1 Kopplingsur Koblingsur Kellokytkin Tænd/sluk-ur digitalt/digitaalinen 24 H

2 Digitalt programmerbart dygnstidur Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar i flyttbara bruksföremål och vägguttag, samt strömbrytare i fast installation om du säkert vet hur du ska göra. Felmontering kan innebära livsfara och brandrisk. Endast behörig installatör får utföra nyinstallation eller utökning av befintlig installation (montera fast el-materiel i eller på väggar och tak) samt byta ut fast el-materiel i våta utrymmen, t.ex. i badrum eller utomhus. Digitalt kopplingsur (analog visning) med dygnsfunktion För montering på DIN-skena. Modern CMOS elektronik och kvartsur. Teckenfönster visar timme/minut samt ON/ AUTO/OFF. Tekniska data Spänningsområde: V~ (50 60 Hz) Antal till/frånslag: till, 48 från Kortaste inställbara tidsintervall: minuter Noggrannhet: minut Batteritid/gångreserv: 150 timmar Antal kretsar: Lasttålighet: V~, 16 A resistiv last 250 V~, 8 A induktiv last IP-klass: IP20 Antal moduler: Teckenfönster:......LCD Effektförbrukning:...5 VA Mått: ,5 x 66 x 85 mm (bxdxh) Användning 1. När kopplingsuret skall användas första gången måste det anslutas till nätet så att batteriet laddas upp. När batteriet är laddat trycker man på RESET. 2. Programmering a) Tryck på knappen P. Börja inställningen. b) Tryck på + eller -. Ställ in tiden. c) Tryck på OK. Kopplingsuret slår till (om den närmaste 15 minutersperioden skall vara TILL (ON) trycker man två gånger på OK). d) Upprepa steg b-c. Ställ in till-/frånslag nummer 2 till 48. e) Tryck på knappen P. Programmeringen avslutas. 3. Inställning av klockan a) Håll knappen P intryckt i minst 2 sekunder. b) Tryck på knappen + eller tills korrekt timme visas. c) Tryck på OK för att övergå till inställning av minuter. d) Tryck på knappen + eller tills korrekt minut visas. 4. Om kopplingsuret skall vara TILL (ON) eller FRÅN (OFF) hela tiden trycker man OK tills ON eller OFF visas. 5. Inställning av sommartid Tryck på knapparna P och + samtidigt. Mått Anslutningar 2 Nät

3 Digitalt programmerbart koblingsur Kan kun installeres av registrert installasjonsvirksomhet, som kan utføre nyinstallasjon eller utvidelse/endringer i eksisterende installasjon (montere/endre fast elmateriell i eller på vegger og tak). Du kan selv skifte ut elmateriell slik som ledninger, lampeholdere, støpsler (maks 25 A) og skjøtekontakt (maks 16 A) i flyttbare elektriske apparater og lamper. Du må imidlertid med sikkerhet vite hvordan du skal gjøre dette. Feilmontering kan innebære livsfare og brannrisiko. Digitalt koblingsur (analog visning) med døgnfunksjon. For montering på DIN-skinne. Moderne CMOS-elektronikk og kvartsur. Display viser time/minutt og ON/AUTO/ OFF. Tekniske data Spenningsområde: V~ (50 60 Hz) Antal på-/avslag: på, 48 av Korteste innstillbare tidsintervall: minutter Nøyaktighet: minutt Batteritid/gangreserve: 150 timer Antall kretser: Maks. belastning: V~, 16 A resistiv last 250 V~, 8 A induktiv last Kapslingsklasse:.....IP20 Antall moduler: Display: LCD Effektforbruk: VA Mål: ,5 x 66 x 85 mm (bxdxh) Mål Bruk 1. Når koblingsuret skal brukes for første gang, må det kobles til strømnettet slik at batteriet lades opp. Når batteriet er ladet, trykker man på RESET. 2. Programmering a) Trykk på knappen P. Begynn innstillingen. b) Trykk på + eller -. Still inn tiden. c) Trykk på OK. Koblingsuret slår på (om den nærmeste 15-minuttersperioden skal være PÅ (ON) trykker man to ganger på OK). d) Gjenta trinn b-c. Still inn på-/avslag nummer 2 til 48. e) Trykk på knappen P. Programmeringen avsluttes. 3. Innstilling av klokke a) Hold knapp P inntrykt i minst 2 sekunder. b) Trykk på knapp + eller til korrekt time vises. c) Trykk på OK for å gå over til innstilling av minutter. d) Trykk på knapp + eller til korrekt minutt vises. 4. Om koblingsuret skal være PÅ (ON) eller AV (OFF) hele tiden, trykker man OK til ON eller OFF vises. 5. Innstilling av sommertid Trykk på knapp P og + samtidig. Tilkoblinger 3 Nett

4 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin Saat itse tehdä seuraavanlaisia pieniä sähkötöitä: vaihtaa liitäntäjohdon, lampunpidikkeen, pistotulpan tai valaisimen johdon virtakytkimen, jos olet ehdottoman varma, että osaat tehdä nämä työt oikein. Väärin tehty sähköasennus voi aiheuttaa hengenvaaran tai tulipalovaaran. Vain valtuutetut sähköalan ammattilaiset saavat tehdä uusia sähköasennuksia ja laajentaa olemassa olevia (asentaa kiinteästi sähkölaitteita seiniin tai kattoon) sekä vaihtaa kosteiden tilojen, kuten kylpyhuoneen tai ulkotilojen kiinteitä sähköasennuksia. Digitaalinen kellokytkin (analoginen näyttö) vuorokausitoiminnolla Asennetaan DIN-kiskoon. Nykyaikainen CMOS-elektroniikka ja kvartsikello. Näytössä näkyy tunti/minuutti sekä ON/ AUTO/OFF. Tekniset tiedot Jännitealue: V~ (50 60 Hz) Päälle-/-poiskytkennät: 48 päälle, 48 pois Pienin asetettava aikaväli: 15 min Tarkkuus: minuutti Akkuvarmennus:. 150 tuntia Piirien lukumäärä: 1 Kuormitus: V~, 16 A resistiivinen kuorma 250 V~, 8 A induktiivinen kuorma Kotelointiluokka:. IP20 Moduulien lukumäärä: 3 Näyttö: LCD Mitat Tehonkulutus:... 5 VA Mitat: ,5 x 66 x 85 mm (lxsxk) Käyttö 1. Kun kytkinkelloa käytetään ensimmäistä kertaa, se pitää kytkeä verkkoon varmennusakun latausta varten. Kun akku on ladattu, painetaan RESET. 2. Ohjelmointi a) Paina P-painiketta. Aloita ohjelmointi. b) Paina + tai -. Aseta aika. c) Paina OK. Kytkinkello kytkeytyy päälle (jos lähimmän 15 minuutin ajanjakson sisällä kytkinkellon tulee kytkeytyä päälle (ON) painetaan kaksi kertaa OK). d) Toista vaiheet b-c. Aseta päälle/poiskytkentäohjelman numeroksi e) Paina P-painiketta. Ohjelmointi on valmis. 3. Kellonajan asettaminen a) Pidä P painettuna vähintään 2 sekunnin ajan. b) Paina + tai -, kunnes näytössä näkyy oikea kellonaika. c) Siirry minuuttien asettamiseen painamalla OK. d) Paina + tai -, kunnes näytössä näkyy oikea minuutti. 4. Jos kytkinkellon tulee olla päällä (ON) tai pois (OFF) koko ajan, painetaan OK, kunnes näytössä näkyy ON tai OFF. 5. Kesäajan asettaminen Paina samanaikaisesti P ja +. Liitännät 4 Verkko

5 Digitalt programmerbart tænd/sluk-ur Du må gerne selv udskifte eludstyr som ledninger, fatninger og stik i flytbare brugsgenstande og vægstikkontakter samt fast installerede strømafbrydere, hvis du er sikker på, hvordan du skal gøre. Forkert montering kan medføre livsfare og risiko for brand. Kun autoriserede installatører må installere nye installationer eller udbygge eksisterende installationer (montere faste el-materialer på vægge og loft) samt udskifte fast el-materiel i våde rum, f.eks. badeværelser eller udendørs. Digitalt tænd/sluk-ur (analog visning) med døgnfunktion. Til montering på DIN-skinne. Moderne CMOS-elektronik og kvartsur. Display viser time/minut samt ON/AUTO/ OFF. Tekniske data Spændingsområde: V ~ 50/-60 Hz. Antal til-/frakoblinger: 48 til, 48 fra Korteste indstillelige tidsinterval: 15 minutter Nøjagtighed: minut Batteritid/-backup:..150 timer Antal kredse: Belastningsevne: V~, 16 A resistiv belastning 250 V~, 8 A induktiv belastning Kapslingsklasse:....IP20 Antal moduler: Display: LCD Effektforbrug: VA Mål: ,5 x 66 x 85 mm (bxdxh) Mål Anvendelse 1. Når tænd/sluk-uret skal anvendes første gang, skal det sluttes til nettet, så batteriet lades op. Når batteriet er ladet op, skal man trykke på RESET. 2. Programmering a) Tryk på knappen P. Begynd indstillingen. b) Tryk på + eller -. Indstil tiden. c) Tryk på OK. Tænd/sluk-uret slår til (hvis den nærmeste 15 minutters periode skal være TILL (ON), skal man trykke to gange på OK). d) Gentag trin b-c. Indstil til-/frakobling nummer 2 til 48. e) Tryk på knappen P. Programmeringen afsluttes. 3. Indstilling af uret a) Hold knappen P inde i mindst 2 sekunder. b) Tryk på knappen + eller, indtil det korrekte timetal vises. c) Tryk på OK for at skifte til indstilling af minutter. d) Tryk på knappen + eller, indtil det korrekte minuttal vises. 4. Hvis tænd/sluk-uret skal være TIL (ON) eller FRA (OFF) hele tiden, skal man trykke på OK, indtil ON eller OFF vises. 5. Indstilling af sommertid Tryk på knapperne P og + samtidig. Tilslutninger 5 Net

6

Kopplingsur Koblingsur

Kopplingsur Koblingsur Kopplingsur Koblingsur Kellokytkin Tænd/sluk-ur analogt/analoginen 24 H Analogt kopplingsur med dygnsfunktion Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar i flyttbara bruksföremål

Detaljer

INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED

INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED 3,5 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Gallerarmatur Skottlampe

Gallerarmatur Skottlampe Gallerarmatur Skottlampe Ritilävalaisin Armatur SE Gallerarmatur Du får själv byta ut el-materiel såsom sladdar, lamphållare och stickproppar i flyttbara bruksföremål och vägguttag, samt strömbrytare i

Detaljer

UtomhUsbelysning. Utendørsbelysning. UlkovalaistUs. Udendørsbelysning

UtomhUsbelysning. Utendørsbelysning. UlkovalaistUs. Udendørsbelysning 49-432 manual.indd 2011-09-8, 18.06.17 Art. 49-432 UtomhUsbelysning med rörelsesensor Utendørsbelysning med bevegelsessensor UlkovalaistUs varustettu liiketunnistimella Udendørsbelysning med bevægelsessensor

Detaljer

Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur

Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur digital / digitaalinen / digitalt 230 V ~ 50 Hz -024_manual.indd 1 2005-05-11 09:03:00 SE SPECIFIKATIONER Inkoppling: Mått: Batteri: 230 V ~ 50 Hz 120 x 104

Detaljer

Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder

Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder Art. 48-826 Art. 48-090 med solcellsladdare med solcellelader jossa aurinkokennolaturi med solcelleoplader Tillverkat för Biltema Sweden AB,

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler

Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler LI GH T P O R 6 8 9 0 BA ND / WAK E O R Art. 24-505 Radio med förinställda

Detaljer

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD R NOCeco10LCD NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD DA FI NO 08/51336/0 Issue 0 Products comply with the European Safety Standard: EN 60335-2-30

Detaljer

Multifunktionell. Multifunksjonelt. Monitoiminen. Multifunktionelt

Multifunktionell. Multifunksjonelt. Monitoiminen. Multifunktionelt Multifunktionell infraröd termometer Multifunksjonelt infrarødt termometer Monitoiminen infrapunalämpömittari Multifunktionelt IR-termometer 1 2008 Biltema Nordic Services AB Multifunktionell infraröd

Detaljer

Klokkeradio. Kelloradio

Klokkeradio. Kelloradio Klockradio Klokkeradio Kelloradio Clockradio multimedia Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158 GPS-spårare GPS-sporer GPS-paikannin GPS sporing Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-16. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-16. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-16 Käyttöohjeet - suomi... sivu 17-21 Instruction manual - english... page 22-26 Säkerhetsanvisningar

Detaljer

TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM

TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM Original manual CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM Läs noga igenom denna manual innan du börjar installera

Detaljer

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER Laser AVSTÅNDSMÄTARE Laser INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION 2. START 3. KOMMA IGÅNG OCH STÄLLA IN 4. MÄTNING 5. FUNKTIONER 6. TEKNISKA DATA 7.

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

[ENGLISH] USER MANUAL MOVEMENT DETECTOR

[ENGLISH] USER MANUAL MOVEMENT DETECTOR USER MANUAL EL1250 [ENGLISH] USER MANUAL MOVEMENT DETECTOR Please read through the entire manual before installation and save it for future adjustments. location of the movement detector Recommended installation

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

BATTERITESTARE BATTERITESTER AKKUTESTERI BATTERITESTER

BATTERITESTARE BATTERITESTER AKKUTESTERI BATTERITESTER BATTERITESTARE BATTERITESTER AKKUTESTERI BATTERITESTER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

BILSTEREO BILSTEREO AUTOSTEREO BILRADIO

BILSTEREO BILSTEREO AUTOSTEREO BILRADIO BILSTEREO med inbyggda högtalare BILSTEREO med innebygde høyttalere AUTOSTEREO sisäänrakennetuilla kaiuttimilla BILRADIO med indbyggede højttalere USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26,

Detaljer

Bruksanvisning. Brugervejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Innhold KØLE-/FRYSESKAB JÄÄKAAPPI/PAKASTIN YHDISTELMÄ

Bruksanvisning. Brugervejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Innhold KØLE-/FRYSESKAB JÄÄKAAPPI/PAKASTIN YHDISTELMÄ IUPSY 17xx F J Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 4 Beskrivelse av apparatet, 6 Ombytting av døråpning, 7 Installasjon,

Detaljer

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB Trådlöst larmsystem Trådløst alarmsystem Langaton hälytysjärjestelmä Trådløst alarmsystem Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti Art. 46-313 Trådlöst larmsystem OBS! Läs och spara denna manual.

Detaljer

BC5500A_BC39_manual_ Cover. Bruksanvisning BC-5500A

BC5500A_BC39_manual_ Cover. Bruksanvisning BC-5500A no BC5500A_BC39_manual_ Cover Bruksanvisning BC-5500A no BC5500A_BC39_manual_no_ Page 01 BC-5000A Manual_ Takk for at du har kjøpt vår BC-5500A babymonitor. Apparatet har blitt produsert og kontrollert

Detaljer

Svenska (se sidan SE 1-13)

Svenska (se sidan SE 1-13) 1 2 3 4 5 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 Svenska (se sidan SE 1-13) 1 Uttag för extrautrustning 2 R-knapp 3 Volymkontroll för lur/headset 4 Återuppringning 5 Sekretess 6 Knapp för headset och indikator 7 Lagra

Detaljer

Svenska 1 UPP/Missade nr. Norsk 1 OPP/Ubesvarte anrop. Dansk. Suomi

Svenska 1 UPP/Missade nr. Norsk 1 OPP/Ubesvarte anrop. Dansk. Suomi arc 3 1 2 3 4 5 6 11 10 9 8 7 Svenska 1 UPP/Missade nr 2 Vänster menyknapp/ok 3 Linjeknapp 4 NED 5 * och knapplås 6 Återuppringning 7 Telefonbok 8 R-knapp 9 # och ringsignal av/på 10 Nedkopplingsknapp

Detaljer

BILDAMMSUGARE BILSTØVSUGER AUTOPÖLYNIMURI

BILDAMMSUGARE BILSTØVSUGER AUTOPÖLYNIMURI SE BILDAMMSUGARE AUTOPÖLYNIMURI BRUKSANVISNING Dammsugaren är inte utformad för långvarig eller omfattande städning. För bästa effektivitet använd inte dammsugaren i mer än 20 minuter i sträck. Dammsugaren

Detaljer

DOMKRAFT 1 TON, JEKK 1 TONN SAKSITUNKKI 1 TONNIN DONKRAFT 1 TONS

DOMKRAFT 1 TON, JEKK 1 TONN SAKSITUNKKI 1 TONNIN DONKRAFT 1 TONS Art. 15-373 DOMKRAFT 1 TON, JEKK 1 TONN SAKSITUNKKI 1 TONNIN sähkökäyttöinen 12 V DONKRAFT 1 TONS Art. 15-373 SE Art. 15-373 DOMKRAFT 1 TON Fig. 3 LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGA INNAN DOMKRAFTEN ANVÄNDS.

Detaljer

ELDRIVEN MOTOCROSSCYKEL, BARN ELEKTRISK MX-SYKKEL, BARN SÄHKÖKÄYTTÖINEN MOTOCROSSPYÖRÄ, LAPSILLE ELDREVET MOTOCROSSCYKEL, BARN

ELDRIVEN MOTOCROSSCYKEL, BARN ELEKTRISK MX-SYKKEL, BARN SÄHKÖKÄYTTÖINEN MOTOCROSSPYÖRÄ, LAPSILLE ELDREVET MOTOCROSSCYKEL, BARN ELDRIVEN MOTOCROSSCYKEL, BARN ELEKTRISK MX-SYKKEL, BARN SÄHKÖKÄYTTÖINEN MOTOCROSSPYÖRÄ, LAPSILLE ELDREVET MOTOCROSSCYKEL, BARN Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel:

Detaljer