Statusrapport 2009 / 2010 BIT Reiseliv og det nasjonale bookingprosjektet. Book Norway!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statusrapport 2009 / 2010 BIT Reiseliv og det nasjonale bookingprosjektet. Book Norway!"

Transkript

1 Statusrapport 2009 / 2010 BIT Reiseliv og det nasjonale bookingprosjektet Book Norway!

2 BIT Reiseliv og Nasjonal Booking BIT Reiseliv er et Bransjeorientert IT-program for reiselivsnæringen i regi av Innovasjon Norge. NHO Reiseliv er prosjekteier og fra 2007 er også HSH med som samarbeidspartner. Prosjektet har siden starten av første fase ( ) vært et utviklingsprosjekt med deltakende pilotbedrifter fra hele landet. I andre fase ( ) er arbeidet fortsatt konsentrert om kompetanseutvikling, men også bedre samhandling mellom de forskjellige bookingløsningene BIT Reiseliv bidro til utviklingen av i den første fasen. BIT Reiseliv ble sommeren 2009 oppfordret av sine pilotbedrifter, Forum for Reiseliv og Innovasjon Norge om å påta seg ansvaret for gjennomføringen av utviklingsprosjektet Nasjonal Booking. Dette er nå BIT Reiselivs mest omfattende prosjekt. Når det avsluttes skal resultatet være at BIT Reiseliv har nådd sitt overordnede mål siden starten; bidra til å gjøre alle typer reiselivsbedrifter tilgjengelige (bookbare). Innhold: Sammendrag 2 Om det nasjonale bookingprosjektet 3 Prosjektets tre trinn: Trinn 1 Grunnlaget 4 Trinn 2 Nasjonal Booking Switch 8 Trinn 3 BookNorway 12 Kunnskap - basis for å lykkes i alle trinnene 14 Organisering og kontaktinformasjon 18

3 Sammendrag BIT Reiseliv fikk sommeren 2009 ansvaret for det nasjonale bookingprosjektet, og statusrapporten for 2009/2010 omhandler dette omfattende utviklingsprosjektet. Det norske reiselivsproduktet er komplekst og mangfoldig. En nasjonal bookingløsning må bli den innholdsmessig mest komplette og troverdige bestillingsløsningen for ferie- og fritidsreiser til og i Norge. For å lykkes med dette er prosjektet i 2009/2010 inndelt i flere trinn som delvis overlapper og utfyller hverandre. Trinn 1 Grunnlaget Trinn 2 Nasjonal Booking Switch Trinn 3 Book Norway Kunnskap basis for å lykkes med alle trinnene Trinn 1 Grunnlaget omhandler prosjektetableringen, utarbeidelse av formelt avtaleverk og gjennomføring av omfattende analyser. Tiltakene: Et samkjøringsprosjekt mellom BIT Reiseliv og Forum for Reiseliv med formål å avklare en rekke forutsetninger for overdragelse og videreføring av prosjekt Nasjonal Booking til BIT Reiseliv En konnektorundersøkelse, d.v.s. en undersøkelse for å kartlegge næringens ønsker og ambisjoner i forhold til forretningsregler og regelverk i den nasjonale bookingløsningen En analyse av 50 store reiselivsportaler for å sikre at funksjonalitet og brukergrensesnitt, som skal utvikles for den nasjonale bookingløsningen, tilfredsstiller brukernes behov når den sammenlignes med lignende internasjonale bookingløsninger Markedsundersøkelser på VisitNorway for å kartlegge reise- og bestillingsmønsteret til besøkende på VisitNorway generelt og ønske om booking på VisitNorway spesielt En oppsummering gjennom en SWOT analyse for å tydeliggjøre prosjektets muligheter og trusler Trinn 2 Nasjonal Booking Switch, (NBS) dekker arbeidet for å sikre at partene VisitNorway, BIT Reiseliv og IT-leverandøren Visit Technology Group, (VTG) har samme forståelse og tolkning av det arbeidet som skal utføres. Det er utarbeidet en 100 siders løsningsspesifikasjon med en detaljert beskrivelse av all funksjonalitet som skal være inkludert i den nasjonale bookingløsningen. Gjennomgangen avdekket nye behov og oppgaver som må gjøres. Disse er i hovedsak: Sterk involvering fra BIT Reiseliv i utviklingen av integrasjonen fra NBS til VisitNorway Videreutvikling og kvalitetssikring av innhold, primært produktinformasjon Behovet for en reiseplanlegger Utvikling av forretningskonsept for NBS og det planlagte selskapet Book Norway Et solid avtaleverk er delvis avsluttet og delvis under arbeid mellom de tre partene BIT Reiseliv, Visit Norway og VTG. Trinn 3 BookNorway. Det planlaget selskapet blir stående som juridisk avtalepartner overfor forbruker, som avtalepartner overfor underleverandører og som avtalepartner og driftsselskap for distribusjonspartnere. Arbeidet her har avklart en rekke rammebetingelser, som bl.a. at selskapet må forholde seg til EUs pakkereisedirektiv, være medlem av Reisegarantifondet og fungere som reisearrangør. Det er sett på eierskapsmodell og laget en fremdriftsplan for at selskapet skal kunne etableres pr Kunnskap - basis for å lykkes med alle trinnene. Kompetansetiltak har vært viktig i BIT Reiseliv fra starten. Dette har vært et sentralt grunnlag for at BIT Reiseliv og et stort nettverk har kunnskap til å gjennomføre det nasjonale bookingprosjektet. 2

4 Om det nasjonale bookingprosjekt Både BIT Reiseliv og Forum for Reiseliv (FFR) kontaktet allerede høsten 2005 Innovasjon Norge for å se på hvordan man kunne få til en nasjonal bookingfunksjon. Det var også et ønske at regionale og lokale løsninger, som var under utvikling, kunne kobles opp mot en nasjonal kanal. Det ble gjennomført flere undersøkelser, både i regi av Innovasjon Norge, FFR og BIT Reiseliv som alle bidro til følgende mål i Regjeringens Reiselivsstrategi ( Verdifulle opplevelser 2007). Regjeringen vil sikre god distribusjon av norske reiselivsopplevelser og vil bidra til utviklingen av en nasjonal bookingløsning for reiselivsnæringen. ( s.24) Utviklingsprosjektet Nasjonal Booking, som BIT Reiseliv har fått ansvaret for, er en konkret oppfølging av Regjeringens reiselivsstrategi. Eierskap og Prosjektorganisering Eierskap Bak arbeidet med en nasjonal bookingløsning står Næringsdepartementet (Regjeringens reiselivsstrategi) Innovasjon Norge NHO Reiseliv HSH Forum for Reiseliv BIT Reiseliv og pilotbedriftene Prosjektorganisering For å lykkes med et av norsk reiselivs største utviklingsprosjekter har det vært viktig å få på plass en inkluderende og effektiv prosjektorganisasjon. Prosjektet eies av NHO Reiseliv i samarbeid med HSH. Disse, sammen med Innovasjon Norge, sentrale medlemsbedrifter i Forum for Reiseliv og destinasjonsselskapene utgjør styringsgruppen. De oppnevner et bredt sammensatt fagstyre som sammen med BIT Reiselivs pilotbedrifter går gjennom de viktigste fagområdene og problemstillinger for å gi sine anbefalinger til Styringsgruppen via prosjektledelsen. På side 18 er en oversikt over representantene i styrene, pilotbedriftene og prosjektledelsen. Trinn for trinn Det norske reiselivsproduktet er komplekst og mangfoldig. En nasjonal bookingløsning må bli den innholdsmessig mest komplette og troverdige bestillingsløsningen for ferie- og fritidsreiser til og i Norge. For å lykkes med dette er prosjektet inndelt i flere trinn som delvis overlapper og utfyller hverandre. Trinn 1 Grunnlaget Prosjektetablering, utarbeidelse av formelt avtaleverk og gjennomføring av omfattende analyser. Trinn 2 Nasjonal Booking Switch (NBS) Utarbeidelse av løsningsspesifikasjon. Teknologisk utvikling av en switch, et verktøy som skal samkjøre allerede eksisterende systemer og gjøre VisitNorway.com bookbar. Trinn 3 Book Norway Planlegging og stiftelse av selskapet som skal overta driftsansvaret for den nasjonale bookingløsningen og være juridisk ansvarlig fra Kunnskap basis for å lykkes i alle trinn Viktig satsingsområde i hele prosjektet. Helt sentralt for at BIT Reiseliv har fått ansvaret for det nasjonale bookingprosjektet. Trinn 3 - Book Norway Trinn 2 - Nasjonal Booking Switch (NBS) Trinn 1 - Grunnlaget Kunnskap - basis for å lykkes i alle trinn BIT Reiseliv Fase 1 ( ) Fase 2 ( ) 3

5 Trinn 1 Grunnlaget Samkjøringsfasen BIT Reiseliv - Forum for Reiseliv Våren 2009 ble det igangsatt et samarbeidsprosjekt mellom Forum for Reiseliv, (FFR), Innovasjon Norge og BIT Reiseliv. Formål Avklare en rekke forutsetninger for overdragelse og videreføring av FFRs forprosjekt Nasjonal Booking til BIT Reiseliv. Sikre et godt samarbeid mellom FFR og BIT Reiseliv i det videre arbeidet. Metode Kvalitetssikring og evaluering av FFRs forprosjekt, deres valg av Visit Technology Group (VTG) som IT leverandør og teknologisk løsning. Resultater Evaluering av Visit Technology Group, (VTG) Følgende områder ble evaluert og med tilfredsstillende resultat VTGs anbud til FFR pr. juni 2008 Løsningens funksjonalitet og teknologi Investering og driftskostnader Forretningsmodeller Etterprøving av inntektsmodeller og beregninger for transaksjonskostnader, servicesenter, support og avregningsrutiner Avklare antall ledd mellom kunde og produkt, fordeling av provisjoner Avklare administrative ressurser og selskapets driftsform Enighet om felles krav til løsningen Oppbygging skal være basert på kundenes ønsker og behov Hele norsk reiseliv skal være bookbar Nasjonal Booking er en bookingløsning for individuelle reisende til og i Norge (d.v.s. ikke gruppereiser eller kurs og konferanser) Felles regelverk og ingen fortrinnsrett Distribusjon skal skje til konkurransedyktige priser Prisene ut mot kundene må være basert på prinsippene om BAR (Best Available Rates) Nasjonal Booking blir laget for å gjøre Visit- Norway bookbar Nasjonal Booking er et prosjekt for å få eksisterende bookbare reiselivsprodukter mot ferie/fritidsmarkedet tilgjengelige på Visit- Norway Nasjonal Booking skal ikke involvere seg i de eksisterende, økonomiske forretningsavtalene mellom destinasjonsselskap og bedrift Organisering FFR oppnevner medlemmer til BIT Reiselivs styringsgruppe og fagstyre. Konnektorundersøkelsen En konnektor er en kobling mellom to datasystem, også definert som en kommunikasjonsløsning. Den kan både gi sanntidsinformasjon med hensyn til tilgjengelighet og pris den ene veien og formidle bestillingen tilbake til produkteieren. Mer om konnektorene i Trinn 2 Nasjonal Booking Switch, side 8. Formål Kartlegge næringens ønsker og ambisjoner i forhold til forretningsregler og regelverk i den nasjonale bookingløsningen, samt hvilke forhold næringen mente det skulle konkurreres på og når det burde være felles betingelser. Metode Personlige intervjuer og møter i november 2009 med de fleste hotellkjedene, Norwegian, SAS, Color Line og Hurtigruten. Resultater Bred enighet om at regelverket for booking, betaling, ombestilling og avbestilling må være likt for alle Enighet om felles aldersgrenser for barn er en utfordring og må jobbes videre med 4

6 Enighet om å starte med de enkleste produktkonseptene Svakheter avdekket hos flere av bedriftene når det gjelder rutiner for kvalitetssikring av produktinnhold og ansvar for oppdatering av innhold. Mange av de store bedriftene har et begrenset antall språkversjoner i sine portaler; primært norsk, svensk, dansk og engelsk Analyse av 50 store reiselivsportaler bestilling av de aktuelle produktkategoriene skjer etter relativt standardiserte flytmønstre. Det vil primært bare forvirre kunden å avvike betydelig fra disse standardene Analysen har også avdekket at funksjoner som en reiseplanlegger sannsynligvis blir en suksessfaktor for nasjonal booking fordi bestilling av ferie-/fritidsreiser skjer etter en relativt lang planleggingsprosess Analysen avdekket også svakheter i mange portaler i forhold til struktur og ikke minst innhold Formål Være et viktig grunnlag for en løsningsspesifikasjon. Sikre at funksjonalitet og brukergrensesnitt som utvikles for den nasjonale bookingløsningen tilfredsstiller brukernes behov når den sammenlignes med ledende internasjonale bookingløsninger de er vant til. Metode Gjennomgang av 50 nasjonale og internasjonale bookingportaler i desember 2009/januar Analyser/sammenligninger av funksjonaliteten ble foretatt på områder som: hovedmenyer, inndeling og kategoriseringer av overnatting, aktiviteter, transport og pakker søk, innsnevring av søk, hvordan vise søkeresultatet på kart bruk av geotaggede data og kartløsninger i produktinfo-sammenheng kryssalgs- og mersalgsfunksjonalitet vurdering og analyse av produktinformasjon og innhold, opplisting av fasiliteter evaluering av tekster og bruk av bilder lavpriskalendere gjestetilbakemeldinger handlekurv reiseplanleggingsverktøy Resultater Analysen ga mange ideer til hvordan søk- og booking prosessen bør legges opp for å sikre høy brukervennlighet og høy konvertering fra lookers til bookers Analysen viste også at standardene i stor grad er etablert og at kundene nå er vant til at Noen av portalene som ble analysert: Nasjonale og regionale turistportaler (British Columbia) Charteroperatører Nasjonale aktører Internasjonale hotellbooking/transportbooking portaler Andre 5

7 Markedsundersøkelser på Formål Kartlegge reise-/bestillingsmønsteret til besøkende på VisitNorway generelt, og ønske om booking på VisitNorway spesielt. Metode I juli 2009 gjennomførte BIT Reiseliv og Visit Norway den første markedsundersøkelsen på Visit Norways portaler. I februar/mars ble den andre undersøkelsen gjennomført og da i en periode hvor forbrukeren i større grad er i planleggingsfasen. Resultater 78% som besøkte VisitNorway.com i uke 8 og 9 i 2010 hadde allerede bestemt seg for å reise til Norge i Dette var identisk resultatene i juli-undersøkelsen 70% av dem som hadde bestilt reisen hadde bestilt på nett Det er primært transport til Norge og overnatting som bookes online og på forhånd Også høy etterspørsel etter muligheter for å bestille transport, attraksjoner og aktiviteter i Norge. Flere bekreftet dette i juli-undersøkelsen. Det må tolkes som at dette er elementer som bestilles senere enn transport til Norge og overnatting Undersøkelsen i 2010 avdekker også en stor interesse for pakker Oppsummert må resultatene kunne tolkes som positive for det videre arbeidet med nasjonal booking Kartlegging av bookbar kapasitet i norske destinasjonsportaler Formål Kartlegge hvor langt destinasjonsselskapene er kommet med online booking, hvor mange bedrifter som deltar og hvilke kategorier som er bookbare. Antall bedrifter som kunne bli bookbare i de eksisterende destinasjonsportalene, (potensialet), ble også kartlagt. Metode Elektronisk utsendelse av spørreskjema til 76 destinasjonsselskap i februar svar (78%). Resultater Undersøkelsen bekreftet at Norge har mange bookbare destinasjoner med en bred geografisk dekning, men antall bookbare bedrifter pr. destinasjon er lavt i forhold til potensialet. De viktigste resultatene: 39 av de 59 destinasjonsselskapene som svarte tilbyr online booking i dag 20 har ikke online booking, men 13 av disse planlegger å få det i løpet av 2010 eller av dem som har online booking tilbyr også pakker I gjennomsnitt er det 19 bookbare bedrifter i destinasjonsløsningene, men noen store destinasjoner drar opp gjennomsnittet 24 destinasjonsportaler har mindre enn 20 deltakende bedrifter Kun 24 % av det anslåtte potensialet på bedrifter er i dag gjort bookbare gjennom destinasjonene. Det største potensialet ligger i å gjøre aktiviteter bookbare Aktiviteter utgjør bare 14 % av det totale bookbare tilbudet pr i dag 6

8 Oppsummering Trinn 1 Resultatene er oppsummert i denne SWOT-analysen: Styrker Utnytter VisitNorways høye besøkstall Skaper trygghet via VisitNorways offisielle status Samler Norge hele det bookbare produktspekteret blir samlet, (3 125 potensielt bookbare produkter i eksisterende løsninger) Standardene for brukergrensesnitt for bookingportaler er i stor grad satt, og Norge kan derfor la seg inspirere av det beste fra de beste Kan ha full fokus på det norske reiseproduktet. Trenger ikke ta de globale hensyn mht innhold som f.eks Expedia og Hotels.com må ta Løsningen dekker alle faser i kundens kjøpsprosess Kostnadseffektiv distribusjonsløsning for bedriftene Muligheter Ta posisjon som den innholdsmessig mest komplette og troverdige bestillingsløsningen for reiser til og i Norge Utnytte best practice fra andre vellykkede reiseportaler Enkelhet, begrense brukergrensesnitt til det brukerne trenger for å få trygghet til å bestille Sikre høy søkemotortrafikk til produktinfosider på VisitNorway for bookbare produkter Utvikle høy automatiseringsgrad som muliggjør tids- og kostnadseffektiv løpende kvalitetskontroll av produktinformasjon samt automatisert oversettelse til VNs 14 språkversjoner Bidra til utviklingsprosjekt for innholdskvalitet Bedre avkasting og måleparameter på kampanjearbeidet til VisitNorway Bidra til at markedsaktiviteter blir dreiet fra tradisjonelle kanaler til online aktiviteter Utnytte brukerskapt innhold til kvalitetssikring og aktiv produktutvikling Svakheter Kommer sent på banen reisende har allerede sine etablerte favoritter for bestilling av reiser Ujevn kvalitet på innholdsgrunnlaget - Språkmessig dårlig engelsk, etc - Varierende innholdsfelter pr presentajon - Mangler kvalietssikringssystem med rutiner for oppdatering og vedlikehold av produktinfo Visse internasjonale konkurrenter vil tilby lavere pris Ressurskrevende å bygge en attraktiv løsning. Med attraktiv menes en løsning som kan konkurrere med bookingportaler som Norgesbesøkende allerede er kjent med. Trusler Norge et komplisert produkt - bestilles ikke der og da Najonal Booking blir juridisk ansvarlige for feilaktig innhold Viktig at løsningen på VisitNorway blir tilstrekklig åpen for å unngå dyre tilpasninger når innholdet i Nasjonal Booking Switch i neste omgang skal distribueres via andre kanaler Det må tilbys attraktive reiseplanleggingsverktøy som gjør at de som besøker Visit- Norway i planleggingsfasen får sterke bindinger. Hvis ikke kan det resultere i at potensielle kunder planlegger på VisitNorway på grunn av høy kvalitet på produktinfo, men bestiller på konkurrerende bookingløsninger som hotels.com. 7

9 Trinn 2 Nasjonal Booking Switch (NBS) Løsningsspesifikasjon Formål Sikre at partene VisitNorway, BIT Reiseliv og Visit Technology Group (VTG) har den samme forståelsen og tolkningen av arbeidet som skal utføres gjennom utarbeidelse av en meget detaljert løsningsspesifikasjon. Metode Prosessorientert gjennomgang av all funksjonalitet som er ønsket, både som et resultat av tidligere undersøkelser eller som et krav fra noen av partene. Arbeidsgruppe ledet av BIT Reiseliv med representanter fra VisitNorway, Visit Technology Group og Making Waves. Resultater En løsningsspesifikasjon på vel 100 sider med detaljert beskrivelse av hver enkel funksjonalitet som skal være inkludert i den nasjonale bookingløsningen. Arbeidet identifiserte at integrasjonsarbeidet som må gjøres på VisitNorways portal for å tilrettelegge for booking, er langt mer omfattende enn tidligere antatt. Samarbeidet med VisitNorway utviklet seg så positivt at de har anmodet BIT Reiseliv om også å ivareta denne delen av tilretteleggelsen for nasjonal booking. Figuren under viser hvordan nasjonale og lokale bedrifter blir bookbare gjennom NBS via sine konnektorer og distribuert videre på VisitNorway og senere via andre distribusjonskanaler. Destinasjonene må ha online bookingløsninger levert fra City Break, TellusGuestMaker eller Restech, som alle skal ha konnektorer til Nasjonal Booking Switch. Bedriftene må enten være tilknyttet en nasjonal bedrift (transport/kjede) eller være bookbar gjennom et destinasjonsselskap med destinasjonsbookingløsning fra City Break, Tellus GuestMaker eller Restech. Bedrifter som har bedriftsspesifikke løsninger, (PMS - Property Management System), som f.eks. Visbook kan bli bookbare ved at deres bookingløsningsleverandør integrerer med den av de tre destinasjonsløsningene Guestmaker/ Citybreak/Restech som benyttes på den aktuelle destinasjonen. Før sommeren 2010 vil CityBreak ha sin integrasjon mot Visbook klar. Restech og TellusGuestMaker skal ha dette på plass innen utgangen av Andre PMS-leverandører vil kunne velge å tilby sine kunder integrasjon mot en eller flere av de tre destinasjonsløsningene ved å inngå avtaler om integrasjon med disse leverandørene. 8

10 Nye behov og oppgaver er avdekket De nye oppgavene som i løpet av prosessen er kommet opp som kritiske suksessfaktorer for å lykkes med en nasjonal bookingløsning er: Sterk involvering fra BIT Reiseliv i utvikling av integrasjon fra NBS til VisitNorway (ny oppgave etter anmodning fra VisitNorway) Videreutvikling og kvalitetssikring av innhold, primært produktinformasjon. Fellesprosjekt BIT Reiseliv og VisitNorway Reiseplanlegger - Fellesprosjekt BIT Reiseliv og VisitNorway Utvikling av forretningskonsept for NBS og det planlagte selskapet Book Norway Arbeidet med løsningsspesifikasjonen og sammenligningen med alle andre portaler tilsier også at det er satt noen standarder som må møtes for å tilfredsstille kundens ønsker og behov. Markedsundersøkelsene som er gjort på VisitNorway bekrefter også at kundene er positive og deres kjøpsintensjoner i en nasjonal bookingløsning gir prosjektet gode muligheter til å lykkes. Illustrasjonene nedenfor viser noen eksempler på funksjonalitet og brukeropplevelser som skal bidra til at den nasjonale bookingløsningen blir en one stop shop - eller det eneste nettstedet forbruker trenger å besøke for inspirasjon, informasjon og bestilling for en komplett reise til og i Norge. 9

11 10

12 Avtaler Formål Sikre et solid avtaleverk mellom partene; både mellom BIT Reiseliv - Visit Technology Group BIT Reiseliv - VisitNorway BIT Reiseliv IT-leverandørene som er ansvarlig for bedriftenes forskjellige konnektorer, og med bedriftene som blir bookbare gjennom konnektorene Avtale 1 Utvikling av NBS mellom BIT Reiseliv og Visit Technology Group (VTG) Forum for Reiseliv valgte VTG som leverandør av NBS etter en anbudsrunde våren Da BIT Reiseliv fikk overdratt ansvaret i 2009 inngikk også valget av VTG. Det ble utarbeidet en omfattende Systemutviklingsavtale med diverse bilag mellom partene. Advokatfirmaet Vogt Wiig bistod med avtaleverket som partene undertegnet i oktober Avtale 2 Utviklings- og driftsavtale mellom VisitNorway og BIT Reiseliv I løpet av 2. kvartal 2010 skal partene inngå: En utviklingsavtale med fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver for NBS og integrasjonen i VisitNorway En driftsavtale med fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver når løsningen er utviklet Avtale 3 Konnektoravtaler Avtaler mellom dem som skal koble seg opp mot NBS gjennom sine konnektorer skal være utarbeidet og signert innen utgangen av 2. kvartal Avtalene vil blant annet dekke forhold som: krav til deltakernes tilgjengelighet med bookbar kapasitet i portalen krav til konkurransedyktige priser i portalen (BAR - Best Available Rates prinsippet) krav til svartider ved henting av pris og kapasitet kvalitetskrav til vedlikehold av innhold transaksjonskostnader pr. booking aksept av felles reisebetingelser Solastranda foto: CH/Innovasjon Norge 11

13 Trinn 3 Book Norway Når utviklingsprosjektet Nasjonal Booking Switch (NBS) avsluttes vil løsningen lanseres på VisitNorway i løpet av første kvartal 2011 i regi av selskapet Book Norway. Eget servicesenter Selskapet blir stående som juridisk avtalepartner overfor forbruker, som avtalepartner overfor underleverandører (konnektorer) og som avtalepartner og driftsselskap overfor distribusjonspartnere (VisitNorway og andre store reiselivsportaler som ønsker Book Norways tjenester). Selskapet må ha status som reisearrangør, forholde seg til EU s Pakkereisedirektiv og være medlem av Reisegarantifondet. Det arbeides med planer om å sette den operative driften, et servicesenter, ut på anbud til et relevant faglig driftsmiljø som tilfredsstiller disse kravene. Dette kan være: 1. Destinasjonsselskap 2. Reisebyråer/kjeder 3. Incoming turoperatør 4. Nasjonale servicesentre innen reiselivet (ferge/flyselskap/hotellkjede) Eierskapsmodell for Book Norway Book Norway skal eies av reiselivsnæringen slik Forum for Reiseliv forutsatte i sitt forprosjekt som ble avsluttet i Forutsetninger at eierskapet: tar høyde for at reiselivsnæringen ønsker aksjemajoritet tar utgangspunkt i at formålet med selskapet er å arbeide for kostnadseffektiv og rasjonell distribusjon av hele bredden av norske reiselivsprodukter til konkurransedyktige priser Hvem skal eie BookNorway? Forutsetningen har hele tiden vært at kjøp av aksjer i det nye selskapet skal være åpent for alle bedrifter og organisasjoner tilknyttet reiselivsnæringen. Målet er at hele bredden i norske reiseliv skal delta, som: Aktivitetsbedrifter Opplevelses-/kulturbedrifter Hotellkjeder, landsdekkende/regionale/lokale Enkeltstående hoteller Annen overnatting Flyselskap Utenlandsfergeselskap (norske og utenlandsk eide) Lokale fergerederier, fjordcruise Jernbane Buss Hurtigruten Leiebilselskap Incoming turoperatører (landsdekkende og regionale) Destinasjonsselskap (lokale og regionale) Eierskapsmodell Følgende eierskapsmodell er diskutert i BIT Reiselivs styringsgruppe, fagstyret, pilotbedriftene og styret i Forum for Reiseliv. Den skal legge føringene for det videre arbeidet. Aksjekapital Store bedrifter NOK NHO Reiseliv, HSH og små/mellomstore bedrifter NOK SUM NOK Dette er ønsket minimumskapital, og det tas forbehold om innhenting av større beløp dersom interessen er tilstede. Aksjepålydende: NOK Minimumskrav til aksjekjøp for store bedrifter: 4 aksjer Maks kjøp pr. aksjonær: 5% (av 6,5 mill er kr ) 12

14 Hva er en stor reiselivsbedrift? Omsetning på over 100 mill. kroner Landsdelsselskap Destinasjoner som ønsker å bli bookbare må enten selv tegne aksje/r eller delta via sitt landsdelsselskap. Enkeltbedrifter som ønsker å bli bookbare må ikke tegne aksjer, men må kunne bli distribuert gjennom NBS via en nasjonal bedrift (kjede/ transport) eller sitt destinasjonsselskap. Hva skal BookNorway være og for hvem? Book Norway skal være et effektivt og rimelig distribusjonsapparat for hele bredden av norske reiselivsprodusenter, små og store, innen overnatting, aktiviteter, opplevelser og transport. Book Norway skal gi Norge som reisemål et unikt konkurransefortrinn som den nasjon i verden som har størst andel av sitt reiselivsprodukt lett planleggingsbart og bookbart på Internett gjennom VisitNorway og i neste fase også andre distribusjonskanaler. Book Norway skal ha ansvar for drift og utvikling av den innholdsmessig mest komplette og troverdige bestillingsløsningen for reiser til og i Norge. BookNorway får en unik nasjonal rolle som eier av en infrastruktur med følgende roller: Leverandør av kommunikasjonsplattformen (NBS) Operatør (teknisk arrangør) for reiser til/i Norge uten å måtte bygge egen kanal til markedet Administrasjonsrollen clearing sentral for transaksjonene Nye rammebetingelser I løpet av prosjektperioden har det skjedd endringer i omgivelsene som vil få konsekvenser for Book Norway: Endringer i pakkereiseloven Nåværende pakkereiselovgivning inkluderer ikke internettportaler. Dette ønsker forbruker- myndighetene i Europa å forandre, og etter all sannsynlighet fra De viktigste endringene vil være at lovgivningen da omfatter: reiser som forbruker selv setter sammen online på samme nettsted eller etter å ha blitt lenket til et samarbeidende nettsted produsenter (som hotellkjeder) kan måtte være med i Reisegarantifondet for salg på eget nettsted ansvaret for tjenesteytelsene (det som er lovet) legges på distribusjonskanalen Disse endringene medfører at BookNorway vil falle inn under den nye pakkereiseloven, og det tas høyde for dette allerede i planleggingsfasen. Nye kredittkortregler En kombinasjon av endringer av lovverket i Norge som en konsekvens av EU-direktiver samt nye regler initiert av Visa/Mastercard vil medføre nye bestemmelser. Det vil ikke lenger bli anledning for bedriftene å mellomlagre kundens kredittkortopplysninger for automatisk trekk av f.eks. garanti for ankomst. Kunden må få en melding om å godkjenne betalingen hver gang. Det er heller ikke lenger tillatt å registrere kundenes kredittkortopplysninger pr telefon ved endringer etc. Den opprinnelige bestillingen må avbestilles, og ny bestilling gjennomføres. For BookNorway betyr dette at de nye kredittkortreglene må tas med i avtaler med bedrifter som distribueres gjennom NBS. Fremdrift Før sommeren 2010 skal arbeidet med forretnings- og eierskapsmodeller for det planlagte selskapet være klart. Dette er en omfattende arbeidsprosses hvor det gjennomføres løpende møter med BIT Reiselivs fagstyre og pilotbedrifter, Forum for Reiseliv, Innovasjon Norge og destinasjonsselskapene osv. Underveis forankres arbeidet i BIT Reiselivs styringsgruppe som fatter de endelige beslutninger. Prospekt klart og innsalget starter fra Selskapsetablering og drift fra

15 Kunnskap - basis for å lykkes i alle trinnene Fra starten i BIT Reiseliv er det arbeidet med omfattende kompetansetiltak i form av seminarer, samlinger, utarbeidelse av fagstoff og nyttig verktøy. Her er noen eksempler på tiltak, mer på BIT Reiseliv Nettest Et konkret og nyttig verktøy for evaluering av reiselivets nettsteder som er utviklet i samarbeid med Vestlandsforskning. 45 indikatorer for å evaluere teknisk løsning, innhold og kundedialog. Revideres i forhold til nye krav og klar i løpet av august Det er hittil solgt 225 tester. E-læringskurs i Pakkereiseloven Kurset gir en kort innføring i sentrale problemstillinger omkring pakkereiser. Det er en obligatorisk del av kurset Pakking, salg og distribusjon i regi av Innovasjon Norge, men kan også bestilles individuelt. 450 deltakere har gjennomført kurset Håndbok i e-markedsføring for destinasjoner En norsk oversettelse av Handbook on E-Marketing for Tourism Destinations utgitt av United Nations World Tourism Organization (UNWTO) og European Travel Commission (ETC). Det er solgt 165 eks. til hele bredden av reiselivsbedrifter, destinasjonsselskap, forskningsinstitusjoner og det offentlige virkemiddelapparatet. Den benyttes også i undervisningen på Bachelorstudiet i reiseliv på Handelshøyskolen BI. En leserundersøkelse viste at leserne mente boken fungerer godt som et oppslagsverk med mye nyttig kunnskap og en norsk utgave ble sett på som en stor fordel. Brukerforum Et par ganger i året legger BIT Reiseliv til rette for at IT-leverandørene og deres respektive kunder kan møtes for å utveksle erfaringer og bli enige om prioritering av nye utviklingsbehov. I september ble det gjennomført forum for kundene til Restech, TellusGuestMaker og City- Break. I januar hadde Restech 40 kunder på et felles møte som pilotbedriften i BIT Reiseliv, VisitSørlandetBooking, hadde ansvaret for. Pilotsamlinger Pilotbedriftene i BIT Reiseliv har en svært sentrale rolle, både i arbeidet med utviklingen av løsningene og som pådrivere for de mange kompetansetiltakene. I løpet av det siste året har det vært gjennomført 4 samlinger. I tillegg har pilotene deltatt på den årlige Reiselivskonferansen på Color Line og den anerkjente ENTER-konferansen i regi av IFITT (www.ifitt.org.). Inneholder artikler og nyheter om reiseliv og teknologi knyttet til BIT Reiseliv, pilotbedriftene og IT-leverandørene generelt og Nasjonal Booking spesielt. Her ligger også fagstoff, rapporter og maler som er utviklet i løpet av prosjektet. Tjenestene BIT Reiseliv Nettest, Håndbok i e-markedsføring for destinasjoner og e-læringskurset kan også bestilles her. Frem til januar 2009 var det bare brukere pr måned, men etter en oppgradering og tilføring av større ressurser har nå antall besøkende stabilisert seg på 1000 unike brukere pr måned. Nyhetsbrev Månedlige utgaver for å holde samarbeidspartnere og hele bredden av norsk reiseliv oppdatert. Det er bygget opp en omfattende database med 860 mottakere. 14

S tatusrapport 2009 / 2010 BIT Reiseliv og det nasjonale bookingprosjektet. Book Norway!

S tatusrapport 2009 / 2010 BIT Reiseliv og det nasjonale bookingprosjektet. Book Norway! S tatusrapport 2009 / 2010 BIT Reiseliv og det nasjonale bookingprosjektet Book Norway! BIT Reiseliv og Nasjonal Booking BIT Reiseliv er et Bransjeorientert IT-program for reiselivsnæringen i regi av Innovasjon

Detaljer

Norgesturneen. Elisabeth Heyerdahl Jensen, Prosjektleder BIT Reiseliv

Norgesturneen. Elisabeth Heyerdahl Jensen, Prosjektleder BIT Reiseliv Norgesturneen Velkommen, presentasjonsrunde og formål med samlingen Nasjonal Booking. Hvor langt er vi kommet med teknologiutvikling og etablering av selskapet BookNorway? Elisabeth Heyerdahl Jensen, Prosjektleder

Detaljer

BookNorway Hva skal selskapet være og for hvem? Status pr. 15.12.2010

BookNorway Hva skal selskapet være og for hvem? Status pr. 15.12.2010 BookNorway Hva skal selskapet være og for hvem? Status pr. 15.12.2010 1 Bakgrunn BIT Reiseliv og Forum for Reiseliv (FFR) kontaktet hver for seg høsten 2005 Innovasjon Norge for å se på hvordan man kunne

Detaljer

Del 1 Norgesturneen Velkommen, presentasjonsrunde og formål med samlingen Nasjonal Booking Hvor langt er vi kommet med etablering av selskapet

Del 1 Norgesturneen Velkommen, presentasjonsrunde og formål med samlingen Nasjonal Booking Hvor langt er vi kommet med etablering av selskapet Del 1 Norgesturneen Velkommen, presentasjonsrunde og formål med samlingen Nasjonal Booking Hvor langt er vi kommet med etablering av selskapet BookNorway? Forretningsplan og avtaler 1 10.30 11.15 Velkommen,

Detaljer

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 RAPPORTBESKRIVELSE Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 Utarbeidet av Fornebu Consulting på oppdrag av BIT Reiseliv og VisitOSLO Sammendrag VisitOSLO er pilotbedrift

Detaljer

S tatusrapport 2008 / 2009 Fase 2: 2007-2010. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge/ Nordland Reiseliv

S tatusrapport 2008 / 2009 Fase 2: 2007-2010. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge/ Nordland Reiseliv S tatusrapport 2008 / 2009 Fase 2: 2007-2010 Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge/ Nordland Reiseliv BIT Reiselivs rolle i Regjeringens reiselivsstrategi I desember 2007 la Regjeringen frem «Verdifulle

Detaljer

Sluttrapport 2007 Fase 2: 2007 2009

Sluttrapport 2007 Fase 2: 2007 2009 Sluttrapport 2007 Fase 2: 2007 2009 Rune Werner Molnes/Innovasjon Norge Utarbeidet pr. 5. juni.2008 av prosjektledelesen i BIT Reiseliv i samarbeid med pilotbedriftene BIT Reiselivs rolle i Regjeringens

Detaljer

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT Prosjektnamn: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Start: 010407 Slutt: 311207 Helge Møller, Reisemål Hardanger Fjord AS Venatio AS v/ Tom Nøvik 1. Bakgrunn og hensikt De fleste reiselivsdestinasjonene i

Detaljer

Du finner mer om innhold og forelesere bakerst. På siste side finner du praktiske opplysninger om selve gjennomføringen.

Du finner mer om innhold og forelesere bakerst. På siste side finner du praktiske opplysninger om selve gjennomføringen. Styreseminar og kurs IT for reiselivet Velkommen til reiselivets nye kurstilbud! Nye IT løsniner og kjøpsmønstre har gitt reiselivet mange muligheter og utfordringer. Ny og relevant kunnskap er helt nødvendig

Detaljer

GuestMaker for destinasjonsselskaper

GuestMaker for destinasjonsselskaper GuestMaker for destinasjonsselskaper Destinasjonsselskaper skal oppleve våre løsninger som effektive og resultatskapende. Effektive ved at de skal spare tid og penger ved produksjon av nettsider, brosjyrer

Detaljer

Fylkesrådet avslår søknad om tilskudd til felles bookingsystem for Destinasjon Sør-Hedmark AS og Visit Elverumsregionen AS. Hamar,

Fylkesrådet avslår søknad om tilskudd til felles bookingsystem for Destinasjon Sør-Hedmark AS og Visit Elverumsregionen AS. Hamar, Saknr. 13/1358-4 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Felles bookingsystem for deler av reiselivet i Hedmark Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

BIT Reiseliv - skreddersøm

BIT Reiseliv - skreddersøm - skreddersøm Nye IT-verktøy skaper nye organisasjonsformer BIT Konferansen 2004 Marit Orheim Mauritzen, Hotel Mundal 1 BIT programmet for reiseliv startet høsten 2000 Bakgrunnen for at RBLs styre fattet

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY SEMINAR BOOKING OG SALG 10. DESEMBER 2013 DEMO: BOOKNORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY SEMINAR BOOKING OG SALG 10. DESEMBER 2013 DEMO: BOOKNORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY SEMINAR BOOKING OG SALG 10. DESEMBER 2013 DEMO: BOOKNORWAY 1 BookNorway adm. dir. Roy Jacobsen, BookNorway BookNorway er planlagt å være butikken for ALT Norsk reiseliv kan by

Detaljer

Bruk av IT løsninger

Bruk av IT løsninger Bruk av IT løsninger Kartlegging av interne forutsetninger En kartlegging har som hensikt å forberede bedrifter i reiselivet på framtidige arbeidsoppgaver i forbindelse med elektronisk forretningsdrift.

Detaljer

Reisemålsselskapene i Norge

Reisemålsselskapene i Norge Reisemålsselskapene i Norge Foto: Jo Michael Bakgrunn Organiseringen av det etablerte reiseliv er en debatt med lang fartstid Reiselivsmilliarden - NHD Hvor mye offentlige midler brukes til reiseliv? Ny

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Trøndelag Reiseliv Munkegata 19 7048 TRONDHEIM May Britt Hansen TRONDHEIM, 11.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Innholdsfortegnelse Reiselivsstrategien og mål for

Detaljer

Veien fra BIT Reiseliv til BookNorway. Sluttrapport

Veien fra BIT Reiseliv til BookNorway. Sluttrapport Veien fra BIT Reiseliv til BookNorway Sluttrapport Innhold Fra BIT Reiseliv til BookNorway 3 Erfaringer og resultater 5 Vedl. 1 Sluttrapport Fase 1 2004/2006 6 Vedl. 2 Nasjonalt Standardiseringsprosjekt

Detaljer

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder Saknr. 4703/08 Ark.nr. 223 N00. Saksbehandler: Ingrid Lundvall TILSKUDD TIL MARKEDSSAMARBEID FOR ØSTLANDSREGIONEN Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway 11. juni, 2009: Tre nye Norwegian Centres of Expertise er utnevnt NCE Tourism Fjord Norway NCE Energy and Emissions Trading NCE NODE Vi er i eliteserien!

Detaljer

Utvidet databaseanalyse for kanalen www.fjordnorway.com

Utvidet databaseanalyse for kanalen www.fjordnorway.com Utvidet databaseanalyse for kanalen www.fjordnorway.com RANDI RANSET INNHOLD Kvalitet på informasjon litt historie 3 Konsekvenser som følge av lav kvalitet på informasjon 3 Bakgrunn for analysen 4 Analysen

Detaljer

Samarbeidsavtale online booking

Samarbeidsavtale online booking Samarbeidsavtale online booking Versjon 17.01.07 I BIT Reiseliv Fase 1 er det utviklet bookingløsninger i samarbeid med reisemålselskap, reiselivsbedrifter og IT-levarandører. Det er også utarbeidet avtaler

Detaljer

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper Prosjektleder Ingunn Sørnes Bærekraftig Reiseliv 2015 1. Involvering av reiselivet Bransjegrupper jobbet frem status, mål,

Detaljer

DISTRIBUSJONSAVTALE CAMPING.no. BookNorway AS

DISTRIBUSJONSAVTALE CAMPING.no. BookNorway AS DISTRIBUSJONSAVTALE CAMPING.no mellom (Produkteier) Org.nummer: Og BookNorway AS org.nr: 987 454 083, c/o Visit Technology Group Kungsgatan 34-36 411 19 Göteborg, Sverige For bestilling av overnatting

Detaljer

Visitnorway.com. Hans Petter Aalmo, Innovasjon Norge. Kjell Reenskaug, Making Waves

Visitnorway.com. Hans Petter Aalmo, Innovasjon Norge. Kjell Reenskaug, Making Waves Visitnorway.com Hans Petter Aalmo, Innovasjon Norge Kjell Reenskaug, Making Waves Norges offisielle reiseportal 12 utgaver (språk) Nytt nettsted med ny grafisk profil lansert i 2008 Operasjonaliserer den

Detaljer

Fjord Norge - En region samlet på internett

Fjord Norge - En region samlet på internett Fjord Norge - En region samlet på internett Det er helt åpenbare strukturelle utfordringer ved dagens organisering på nett. De offisielle reiselivssidene (Fjord Norge og destinasjonsselskapene) taper mot

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 223 N00 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson MARKEDSSAMARBEIDET FOR ØSTLANDSREGIONEN 2012

Saknr. 12/ Ark.nr. 223 N00 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson MARKEDSSAMARBEIDET FOR ØSTLANDSREGIONEN 2012 Saknr. 12/2076-8 Ark.nr. 223 N00 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Markedssamarbeidet

Detaljer

Tilskuddet gis som et engangstilskudd. Søknad om tilskudd for 2014 må søkes på nytt og vil bli vurdert på ordinært vis. Hamar,

Tilskuddet gis som et engangstilskudd. Søknad om tilskudd for 2014 må søkes på nytt og vil bli vurdert på ordinært vis. Hamar, Saknr. 12/12614-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Søknad om tilskudd til utvikling av ny elektronisk infrastruktur (Østnett) for reiselivet i Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010 NCE TOURISM FJORD NORWAY Kaia Finne Mai 2010 World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE Culinology NCE NODE NCE Raufoss

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til Markedssamarbeidet for Østlandsregionen 2011, datert Utrykte vedlegg: - Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til Markedssamarbeidet for Østlandsregionen 2011, datert Utrykte vedlegg: - Hamar, Saknr. 12/2076-1 Ark.nr. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MARKEDSSAMARBEID ØSTLANDET 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at

Detaljer

Temahefte 1 Salgs- og provisjonsmodeller med ordliste

Temahefte 1 Salgs- og provisjonsmodeller med ordliste Temahefte 1 Salgs- og provisjonsmodeller med ordliste Incomingprosjektet 2016: Temahefte 1: Salgs- og provisjonsmodeller med ordliste Temahefte 1 Salgs- og provisjonsmodeller med ordliste Innledning Dette

Detaljer

Våre erfaringer med pakking og salg av temabaserte turer

Våre erfaringer med pakking og salg av temabaserte turer Våre erfaringer med pakking og salg av temabaserte turer Pilotsamling BIT Reiseliv Hotel Bristol 25. November 2009 Norske Bygdeopplevelser AS Turoperatør som har spesialisert seg på ferdigpakka sykkel-,

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 UT I ØYAN - NY PROSJEKTFASE Rådmannens innstilling: 1. Prosjektplanen godkjennes. 2. Herøy kommune går inn som eier

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Forord Kravspesifikasjonen skal gi en oversikt og forståelse over det planlagte systemets funksjonalitet. Dokumentet skal gi både utviklere og oppdragsgivere innblikk i hvordan og hva systemet skal levere.

Detaljer

Søknad om støtte til utvikling av Hedmarks reiselivspresentasjon på Visitnorway og i Tellus database

Søknad om støtte til utvikling av Hedmarks reiselivspresentasjon på Visitnorway og i Tellus database Saknr. 12/6310-31 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Søknad om støtte til utvikling av Hedmarks reiselivspresentasjon på Visitnorway og i Tellus database Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett

Detaljer

Kapittel 9 Reservasjonssystemer

Kapittel 9 Reservasjonssystemer Kapittel 9 Reservasjonssystemer Dette er nytt Etter å ha lest kapitlet skal du kunne beskrive reservasjonssystemer som blir benyttet i reiselivsnæringen Innhold 9.1 Innledning 9.2 Amadeus 9.3 Reservasjonssystemer

Detaljer

Temahefte 2 Spørsmål og svar om pakkereiser

Temahefte 2 Spørsmål og svar om pakkereiser Temahefte 2 Spørsmål og svar om pakkereiser Av Sverre McSeveny-Åril, Virke Reise Utland Incomingprosjektet 2016: Temahefte 2: Spørsmål og svar om pakkereiser Temahefte 2 Spørsmål og svar om pakkereiser

Detaljer

BIT Reiseliv. Sluttrapport. Fase 1-2004/2006

BIT Reiseliv. Sluttrapport. Fase 1-2004/2006 BIT Reiseliv Sluttrapport Fase 1-2004/2006 pr 31.12.2006 ET TILGJENGELIG REISELIV Reiselivet er mangfoldig med et omfattende verdinett. Her inngår flere næringer, som overnatting, servering, opplevelser,

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 STRATEGI FOR VIDERE UTVIKLING OG DRIFT AV REISELIVSATSNINGEN "UT I ØYAN" Rådmannens innstilling: 1. Prosjektplanen

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS 2 HVORFOR EFFEKTIVISERE? 3 39 % av tiden brukes operativt 4 43 % av

Detaljer

Organisering av reiseliv

Organisering av reiseliv Organisering av reiseliv Om Norge generelt og Hordaland spesielt Stipendiat Solveig Garnes Norsk hotellhøgskole Hvilke spørsmål har du tenkt å stille? Hvorfor har vi i dag nærmere 200 ulike reiselivsorganisasjoner

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE Tourism sin andre kontraktsperiode. 1. april 2013 31. mars 2016 Kontraktsperiode 3 Kontraktsperiode 2 2019 Kontraktsperiode

Detaljer

SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS

SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS QUALITY IMPROVEMENT SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS FOR HOSPITALITY AND TRAVEL INDUSTRIES OPPLEVELSESKONFERANSEN 29. OKTOBER 2015 0 QualityNANNA ImprovementULSTEIN Agenda Kl. 10.00 11.00 Introduksjon QI

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Fjord Norge regionen som ett av verdens ledende reisemål innen opplevelsesturisme Helge Otto Mathisen, konserndirektør Color Line AS DET HANDLER OM OPPLEVELSER

Detaljer

Videreføring av Oslofjordprosjektet

Videreføring av Oslofjordprosjektet Arkivsak 201102804-2 Arkivnr. E: 242 U64 Saksbehandler Live Rud Saksgang Møtedato Sak nr. Verdiskaping Vestfold 25.08.2011 17/11 Videreføring av Oslofjordprosjektet Fylkesrådmannens innstilling Det innvilges

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

(Ikke til stede: Richard Taraldsen)

(Ikke til stede: Richard Taraldsen) Referat Møte om: Arbeidsutvalgsmøte - Fjell-Norge strukturprosjektet Saksnr.: Tilstede: Ragnhild Kvernberg, Birgit Haugen, Per Arne Slapø, Gudrun Sanaker Lohne, Ane Johnsen, Atle Hovi, Eldrid Rudland,

Detaljer

Reiseliv i Nordområdene

Reiseliv i Nordområdene Reiseliv i Nordområdene Senior rådgiver Gunnar Nilssen NHO Reiseliv Nord-Norge / Arena Nord AS Ungt Entreprenørskap Tromsø 26. mai 2010 .. Den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.04.2009 2006/2332-7641/2009 / U64 Saksframlegg Saksbehandler: Gunnar E. Knudsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget RAMMEBEVILGNING TIL REISELIVSTILTAK 2009

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Årsrapport 2015. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur

Årsrapport 2015. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Årsrapport 2015 Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Innhold Gjennomførte aktiviteter Styringsgruppe Pressearbeid Andre nyheter I tråd med prosjektets overordnede mål: «Øke regionens motivasjon

Detaljer

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene S T A T U S & V E I E N V I D E R E Dag Jarle Aksnes,

Detaljer

Årsrapport 2014. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur

Årsrapport 2014. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Årsrapport 2014 Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Innhold Gjennomførte aktiviteter Styringsgruppe Pressearbeid Andre nyheter I tråd med prosjektets overordnede mål: «Øke regionens motivasjon

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Generell informasjon om NCE Tourism og vegen videre Kristian B. Jørgensen, adm. dir. Fjord Norge AS (kontraktspartner NCE Tourism) Visjon. Fjord Norge-regionen

Detaljer

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE. Denne avtalen ("Samarbeidsavtalen") ble inngått den [

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE. Denne avtalen (Samarbeidsavtalen) ble inngått den [ AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE Denne avtalen ("Samarbeidsavtalen") ble inngått den [ ] 2016 mellom (1) Visit Elverum-Regionen AS, org. nr. 998 091 705 ("Reisemålsselskapet"); og (2)

Detaljer

En kartlegging av online portaler og mellomledd i det norske reiselivsmarkedet

En kartlegging av online portaler og mellomledd i det norske reiselivsmarkedet Norgeskartet En kartlegging av online portaler og mellomledd i det norske reiselivsmarkedet Rapporten fra kartleggingen kan du få tilsendt ved å kontakte Rune Dalfelt; rune@tourisminsight.com Om Norgeskartet

Detaljer

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941)

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) Søknadssum: 1 000 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Handelshøyskolen

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om støtte til utvikling og kvalitetssikring av Hedmark Database Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om støtte til utvikling og kvalitetssikring av Hedmark Database Hamar, Saknr. 12/6310-18 Ark.nr. U64 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet «Utvikling og kvalitetssikring

Detaljer

Håndbok Bærekraftig reiseliv

Håndbok Bærekraftig reiseliv Håndbok Bærekraftig reiseliv NCE konferansen 24. november 2010 Agnes Brudvik Engeset, Vestlandsforsking Ståle Brandshaug, Høgskulen i Sogn og Fjordane Tema Bærekraftig reiseliv Sertifiseringsordninger

Detaljer

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Et samarbeidsprosjekt mellom Handelshøyskolen BI og NCE NODE HVORFOR STYRKE KOMPETANSEN PÅ INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING? NCE NODE (Norwegian Offshore & Drilling

Detaljer

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972)

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Søknadssum: 800000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lenvik folkebibliotek / 939807314 Rådhusveien 8 9306 FINNSNES

Detaljer

NCE Tourism Fjord Norway

NCE Tourism Fjord Norway NCE Tourism Fjord Norway Seminar om reiselivsforskning 27. januar 2010 Ivar Petter Grøtte, Vestlandsforsking Truls Engstrøm, Univ. i Stavanger Medlemmer av styringsgruppen Visjon og hovedmål VISJON NCE

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Møteplass reiseliv - Hordaland 2010 Kaia Finne

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Møteplass reiseliv - Hordaland 2010 Kaia Finne NCE TOURISM FJORD NORWAY Møteplass reiseliv - Hordaland 2010 Kaia Finne World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

MORGENDAGENS REISELIV 2007

MORGENDAGENS REISELIV 2007 MORGENDAGENS REISELIV 2007 Morgendagens reiseliv er Norges nasjonalarena for ny kunnskap, nye ideer, ny inspirasjon og konstruktiv debatt. Konferansen skal bidra til styrket konkurransekraft og bedre lønnsomhet

Detaljer

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder Saknr. 4703/08 Ark.nr. 223 N00. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim SØKNAD OM TILSKUDD TIL ØSTLANDSPROSJEKTET/OSL 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Kan turistfiskenæringa i Nord-Norge bedre sin lønnsomhet ved å fokusere mer på samarbeid?

Kan turistfiskenæringa i Nord-Norge bedre sin lønnsomhet ved å fokusere mer på samarbeid? Kan turistfiskenæringa i Nord-Norge bedre sin lønnsomhet ved å fokusere mer på samarbeid? Masteroppgave (erfaringsbasert) i Strategisk ledelse og økonomi - desember 2014 Lars Ellingsen 1 Hvem er Lars Ellingsen?

Detaljer

NCE TOURISM-FJORD NORWAY

NCE TOURISM-FJORD NORWAY Pr Direktør Dag Aksnes NCE Tourism -Fjord Norway NCE TOURISM-FJORD NORWAY NCE Tourism Fjord Norway sammen bringer vi reiselivet til nye høyder Visjon Fjord Norge-regionen skal bli et av verdens ledende

Detaljer

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG Opplev Marnardal Trainee prosjekt 2014 Turistkontoret for Lindesnesregionen SAMMENDRAG Prosjektet skal gjennom samarbeid og samhandling mellom næringsdrivende i området - sammen med lag, foreninger, private

Detaljer

Destinasjon Norge Regjeringens reiselivsstrategi Prosjektleder NHD, Eigil Rian Oktober 2012

Destinasjon Norge Regjeringens reiselivsstrategi Prosjektleder NHD, Eigil Rian Oktober 2012 Destinasjon Norge Regjeringens reiselivsstrategi Prosjektleder NHD, Eigil Rian Oktober 2012 Energi Destinasjon Norge Reiseliv er en av fem satsingssektorer Maritim Marin Miljøteknologi Reiseliv Destinasjon

Detaljer

Organiseringsprosessen for reiselivet i Telemark. Presentasjon høringsnotat

Organiseringsprosessen for reiselivet i Telemark. Presentasjon høringsnotat Organiseringsprosessen for reiselivet i Telemark Presentasjon høringsnotat Samarbeid skal gi vekst Fra dette: Til dette: Antall overnattinger i Telemark (hotell, hytte, camping) + markedsandeler i Norge

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Invitasjon til workshop

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Invitasjon til workshop En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Invitasjon til workshop Hva skal norsk maritim næring satse på fram mot 2020? Maritim21 holder fire regionale workshops for å diskutere og definere

Detaljer

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi Sørge for at strategien og de politiske virkemidlene i større grad spisses mot den politisk påvirkbare delen av reiselivsnæringen. En spissing inn mot den konkurranseutsatte turismen fordrer økt politisk

Detaljer

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak.

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Drøbak Akvarium Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Til: - Frogn Kommune v/rådmannen - Akershus Fylkeskommune v/avdeling for Plan, næring

Detaljer

Nytt Pakkereisedirektiv hva er i vente og hva kan dette bety for bransjen?

Nytt Pakkereisedirektiv hva er i vente og hva kan dette bety for bransjen? Nytt Pakkereisedirektiv hva er i vente og hva kan dette bety for bransjen? ved advokat Jens Thommesen, Bull & Co Advokatfirma AS Bull & Co Advokatfirma AS Er totalleverandør av forretningsjuridiske tjenester

Detaljer

Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold. Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet

Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold. Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet Mange står bak! Utvidet styringsgruppe: LEDER: Øyvind Hagen, Quality Hotel Tønsberg Hotell/overnatting/konferanse

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Konferanse Fjordvegen AS, Balestrand Randi Bårtvedt, hovudprosjektleiar NCET

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Konferanse Fjordvegen AS, Balestrand Randi Bårtvedt, hovudprosjektleiar NCET NCE TOURISM FJORD NORWAY Konferanse Fjordvegen AS, Balestrand Randi Bårtvedt, hovudprosjektleiar NCET Fjordlandskapet vakker natur «Norway in a nutshell» - suksesshistorie Men er dette nok? Visjon Fjord

Detaljer

På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest. 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator

På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest. 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator Hva/hvem er UH-nett Vest? Prosjektet På tvers regional tilgang til forskningsinformasjon

Detaljer

Mal: Bransjens kravspesifikasjon (K2)

Mal: Bransjens kravspesifikasjon (K2) Bransjens kravspesifikasjon K2 Formål Bransjens kravspesifikasjon er et sentralt dokument i avtalene som inngås mellom partene for IT- løsningene i BIT Reiseliv. Formålet er å fange opp svakheter i kravspesifikasjonene

Detaljer

Status prosjektgruppe Midt- Norge S E P T E M B E R

Status prosjektgruppe Midt- Norge S E P T E M B E R Status prosjektgruppe Midt- Norge S E P T E M B E R 2 0 1 4 Status mulig løsning Ett selskap for hele regionen 4 destinasjoner med reiselivssjefer som ledere 3 fellesenheter som betjener strukturen; marked,

Detaljer

Vandreprosjektet 2015

Vandreprosjektet 2015 Vandreprosjektet 2015 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2015. Etterspørselen av aktivitetsbaserte og bærekraftige ferieformer vokser stadig

Detaljer

OPPSTARTSMØTE. Sørkjosen, Georg Sichelschmidt

OPPSTARTSMØTE. Sørkjosen, Georg Sichelschmidt OPPSTARTSMØTE Sørkjosen, 15.02.2017 Georg Sichelschmidt AGENDA 11.00 Velkommen til oppstartsmøte v/ Georg Sichelschmidt - Visit Lyngenfjord 11.15 Presentasjon av Kronebutikken og samarbeidsprosjekt «Rundt

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. U64 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MIDLERTIDIG LØSNING PÅ DRIFT AV TELLUS-DATABASEN FOR HEDMARK

Saknr. 12/ Ark.nr. U64 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MIDLERTIDIG LØSNING PÅ DRIFT AV TELLUS-DATABASEN FOR HEDMARK Saknr. 12/6310-11 Ark.nr. U64 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Midlertidig løsning

Detaljer

Mal 5: Online booking spesifikasjon leverandør

Mal 5: Online booking spesifikasjon leverandør Online booking spesifikasjon leverandør Hensikten med dette skjemaet er å gi bedriften et riktig bilde av investerings- og driftskostnader i forhold til framtidig planlegging. Skejmaet skal fylles ut av

Detaljer

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG KOMMUNE

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG KOMMUNE AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG KOMMUNE Denne avtalen ("Avtalen") ble inngått den [ ] 2016 mellom (1) Stor-Elvdal kommune ("Kommunen"); og (2) Visit Elverum-Regionen AS, org. nr. 998 091 705 som leverandør

Detaljer

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Saknr. 15/9440-4 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner «Etablering av VisitOsloRegion 2015» som viktig strategisk

Detaljer

KOM til Østre Toten Kultur, opplevelser og mat

KOM til Østre Toten Kultur, opplevelser og mat KOM til Østre Toten Kultur, opplevelser og mat KOM kultur, opplevelser og mat Sommeren 2016 NRKs sommersending Prosjektsatsing - Flere aktører og økt verdiskaping innen lokalmat og reiseliv Reiseliv i

Detaljer

Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS.

Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS. Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS. 2 0 SEFi. t^,d^, Avholdt på Britannia Hotel, Trondheim, 06.06.2007 Ti Aksjonær Antall aksjer / stemmer Nord-Trøndelag Fylkeskommune 300 Sør-Trøndelag

Detaljer

VELKOMMEN TIL KLYNGESAMLING

VELKOMMEN TIL KLYNGESAMLING VELKOMMEN TIL KLYNGESAMLING Velkommen til klyngesamling, og kick-off for år 7 av ALV Næringsskatt Kraftig økning i kunder de siste årene, mange fra andre siden av jorden. Ofte store skader på urørt natur.

Detaljer

1. MÅL OG RAMMER. 1.2 Prosjektmål

1. MÅL OG RAMMER. 1.2 Prosjektmål Prosjekbeskrivelse Digital satsning for Valdres 2015 1 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Bakgrunn for prosjektet er et ønske om videreutvikling av det vi allerede har igangsatt i prosjektet Digital formidling

Detaljer

IT i norsk reiseliv. Status, trender og teknologiske muligheter. Neste skritt for Voss Næringsforum? Pågående nasjonale satsninger. Norsk Regnesentral

IT i norsk reiseliv. Status, trender og teknologiske muligheter. Neste skritt for Voss Næringsforum? Pågående nasjonale satsninger. Norsk Regnesentral IT i norsk reiseliv Kari Aanonsen Forsker Norsk Regnesentral 11 1# Status, trender og teknologiske muligheter Pågående nasjonale satsninger Neste skritt for Voss Næringsforum? 1 - Voss Næringsforum juni

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute Kontor i Trondheim 3 personer engasjert. 1 heltid, 1-80% stilling, 1 - web-redaktør. 7 kommuner Weben ble lansert 5.mai 2014 Prosjekt KKK Ca.

Detaljer

Saltdal Kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen

Saltdal Kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen Saltdal Kommune Elektronisk meldingsutveksling i kommunen 14. april 2009 Godkjent av: Arbeidsgruppen Side 2 av 9 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering...

Detaljer