Veien fra BIT Reiseliv til BookNorway. Sluttrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veien fra BIT Reiseliv til BookNorway. Sluttrapport"

Transkript

1 Veien fra BIT Reiseliv til BookNorway Sluttrapport

2 Innhold Fra BIT Reiseliv til BookNorway 3 Erfaringer og resultater 5 Vedl. 1 Sluttrapport Fase / Vedl. 2 Nasjonalt Standardiseringsprosjekt 16 Vedl. 3 Statusrapport Fase 2 for 2007/ Vedl. 4 Statusrapport 2009/

3 Fra BIT Reiseliv til BookNorway BIT Reiseliv et ett av prosjektene i Innovasjon Norges BITprogram, (Bransjeorientert IT-program). NHO Reiseliv har vært prosjekteier siden starten av den første fasen i Fra 2007 kom også HSH (nå Hovedorganisasjonen Virke) med som samarbeidspartner. Arbeidet ble allerede fra 2004 organisert i et eget selskap, BIT Reiseliv AS, med NHO Reiseliv som største aksjonær. Fra 2004 og frem til avslutningen høsten 2011 fikk BIT Reiseliv et omfang og betydning som norsk reiselivs hittil største og mest omfattende utviklingsprosjekt. Bedrifter og reisemålsselskap fra hele landet har deltatt. Dette brede, nasjonale engasjementet har vært en nødvendig forutsetning for å lykkes på grunn av reiselivets utfordringer; det er mangfoldig og består av flere næringer; overnatting, servering, opplevelser, aktiviteter, formidling/salgsledd og transport. Kjøps prosessen er kompleks, med et utall av kanaler og segmenter. Ofte foregår kjøp mellom små lokale tilbydere og et stort antall enkeltkunder på verdensmarkedet I den første fasen, ( ), var det pilotbedriftene Reisemål Hardanger Fjord, VisitSognefjord, Gudbrandsdalen Reiseliv og Kristiansand Dyrepark som skapte grunnlaget for prosjektet sammen med 43 lokale bedrifter. I den siste fasen fra deltok nye pilotbedrifter; VisitOSLO, Destinasjon Geilo, Telemarkreiser, VisitSørlandet, Trøndelag Reiseliv og Destination Lofoten/Nordland Reiseliv, Troms Reiseliv og Finnmark Reiseliv. De nordnorske pilotene samkjørte sin deltakelse gjennom NordNorsk Reiseliv fra BIT Reiseliv og Forum for Reiseliv (FFR) kontaktet allerede høsten 2005 Innovasjon Norge for å se på hvordan man kunne få til en nasjonal bookingfunksjon. Det var også et ønske at regionale og lokale løsninger, som var under utvikling, kunne kobles opp mot en nasjonal kanal. Det ble gjennomført flere undersøkelser, både i regi av Innovasjon Norge, FFR og BIT Reiseliv som alle bidro til følgende mål i Regjeringens Reiselivsstrategi ( Verdifulle opplevelser 2007): Regjeringen vil sikre god distribusjon av norske reiselivsopplevelser og vil bidra til utviklingen av en nasjonal bookingløsning for reiselivs næringen. BIT Reiseliv ble sommeren 2009 oppfordret av sine pilotbedrifter, Forum for Reiseliv og Innovasjon Norge om å påta seg ansvaret for gjennomføringen av utviklingsprosjektet Nasjonal Booking slik at Regjeringens mål ble oppfylt. Våren 2011 ble utviklingsarbeidet avsluttet og løsningen ble i løpet av sommeren testet ut på VisitNorway.com. Som forutsatt skulle videre drift og utvikling etter dette overføres til næringen selv. Dette resulterte i et behov for nye eiere og mer kapital. BIT Reiseliv AS skiftet navn til BookNorway AS. Det ble invitert til en lukket emisjon blant Forum for Reiselivs medlemmer, noen andre sentrale bedrifter og Investinor AS. Det er nå en bredt sammensatt gruppe aksjonærer som har tatt ansvar og styrer utviklingen av BookNorway AS 1. 1) Aksjonærer i BookNorway pr. 1. september 2011 (i alfabetisk rekkefølge): Color Line AS, Fjord Norge AS, Fjord1 Nord vestlandske, Hafjell Resort AS, Hurtigruten ASA, Investinor AS, Investorium AS, Kristiansand Dyrepark AS, Nordic Choice Commercial Services AS, NordNorsk Reiseliv AS, NHO Reiseliv Servicekontoret, NSB AS, Rica Hotels AS, Scandic Hotels AS, Thon Hotels AS, Trøndelag Reiseliv AS, VisitOSLO AS, Visit Sørlandet AS, VisitSogne fjord AS. 3

4 Som vedlegg følger de viktigste rapportene som ble utarbeidet i prosjektperioden. Dette avslutningsarbeidet har gitt oss en nyttig påminnelse om den store innsatsen mange miljøer, organisasjoner, bedrifter og ikke minst enkeltpersoner har bidratt med i flere år. Vi takker dem alle. Styringsgruppen for BIT Reiseliv ønsker BookNorways eiere, ansatte og samarbeidspartnere lykke til videre. Vårt håp er at BIT Reiseliv-prosjektet har vært et viktig og helt avgjørende bidrag for å gjøre hele bredden av norske reiselivsbedrifter bookbare i stadig flere online distribusjonskanaler. Oslo, Styringsgruppen for BIT Reiseliv Knut Almquist NHO Reiseliv (leder og prosjekt ansvarlig) Per-Arne Tuftin Rolf Forsdahl Hilde C. Solheim Innovasjon Norge Hovedorganisa sjonen Virke Hovedorganisa sjonen Virke Reidar Fuglestad Kristian B. Jørgensen Pål Semb-Johansson Frid Fastbø Dyreparken Utvikling Fjord Norge Rica Hotels / Hurtigruten / Forum for Reiseliv Forum for Reiseliv Observatører Ragnar Heggdal Arne Østreng Roald Magne Johannessen President NHO Reiseliv Innovasjon Norge Innovasjon Norge Prosjektleder Elisabeth Heyerdahl Refsum BIT Reiselivs prosjektleder Elisabeth Heyerdahl Refsum svarer gjerne på spørsmål om gjennomføring, erfaringer og resultater på e-post eller telefon

5 Erfaringer og resultater Fra starten av har BIT Reiselivs overordnede mål vært å bidra til å gjøre alle typer reiselivsbedrifter tilgjengelige (bookbare). Utviklingen av det nasjonale bookingprosjektet (Switchen) ble muliggjort gjennom bredden av deltakere i BIT Reiseliv og det nære samarbeidet med Forum for Reiseliv fra Prøvelanseringen på VisitNorway fant sted sommeren 2011 og dokumenterte at teknologien fungerte som planlagt. Det må også kunne tolkes positivt at mange av landets ledende reiselivsbedrifter og Investinor AS har valgt å overta eierskap og videre drift av utviklingsprosjektet BIT Reiseliv. Evaluering Høsten 2011 ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant 40 sentrale deltakere i BIT Reiseliv, (representanter fra Styringsgrupper, Fagstyrer, prosjektledelse og engasjerte rådgivere), for å få deres synspunkter på hva man har lykkes med og hva som kunne vært gjort annerledes. På en skala fra 1-5 fikk ingen spørsmål lavere skår enn 3,6 og gjennomsnittet var 3,9. Hva har man lykkes best med i BIT Reiseliv? Respondentene var rimelig samkjørte i at det viktigste BIT Reiseliv har bidratt til er: (etter høyest skår) 1. Nye teknologiske løsninger som næringen ellers ikke hadde fått tilgang til 2. Betydningen av felles standarder for utveksling av informasjon 3. Gitt meg / min bedrift økt kunnskap om nye teknologiske muligheter, trender og utviklings trekk innen IT og Reiseliv 4. Økt kunnskap om reiselivets nye distribusjons kanaler 5. Å skape nye møteplasser/nettverk mellom alle parter i reiselivet 6. Bidratt til økt samhandling mellom overnatting, servering, opplevelser, formidling og transport I kommentarene nevnte flere respondenter følgende forhold som kunne vært gjort annerledes: For stor vektlegging på deltakelse i prosjektet av infrastrukturbedrifter (innen overnatting og reisemål), og for lite på dem som tilbyr opp levelser/aktiviteter Brukt mer tid innledningsvis i 2004 på valg av pilotbedrifter; type bedrifter, organisering og ressurser Er det noen av fagområdene som BIT Reiseliv har arbeidet med som bør videreføres, og i tilfelle av hvem? Rollen som nøytral og nasjonal plattform/ forum for ny teknologi og online distribusjon Utvikling og anvendelse av ny teknologi Kompetansebygging: booking Kompetansebygging: effektivisering og forbedring av drift og lønnsomhet hos den enkelte aktør, inkl. av bookingløsninger Følge med på, analysere og formidle utviklings trekk Nettverksbygging mellom destinasjoner Brukerforum Aktiviteter, opplevelser og pakker inn i BookNorway Markedsorientert produktutvikling Er det fagområder som ikke har vært dekket av BIT Reiseliv og som andre bør ta tak i? Her ble følgende områder nevnt: Opplevelser og aktiviteter (inkl. landbruksbasert) og kultur Utvikling av gode systemer for å fange opp online/nett-trender, prognoser for overnatting, online-statistikk generelt Roller og organisering i norsk reiseliv 5

6 BIT Reiseliv Sluttrapport Fase /2006 pr

7 ET TILGJENGELIG REISELIV Reiselivet er mangfoldig med et omfattende verdinett. Her inngår flere næringer, som overnatting, servering, opplevelser, formidling/ mellomledd (destinasjons-, landsdelsselskaper, turoperatører, reisebyråer) og transport. Kjøpsprosessen er kompleks og det er et mangfold av distribusjonskanaler og markedssegmenter. Ofte foregår kjøp og salg direkte mellom små, lokale tilbydere i Norge og et stort antall enkeltkunder i et kresent verdensmarked. Om IT-løsningene Mange reiselivsbedrifter bruker IT-systemer som i liten grad har kunnet kommunisere med andre systemer. Utviklingen av internett har gitt en felles teknologisk plattform. Dette har gjort standardmoduler og komponenter langt mer tilgjengelig enn før. Løsningene som er utviklet I BIT Reiseliv gjør at kundene kan hente inn kvalitetssikret og oppdatert informasjon som grunnlag for bestilling og betaling av tjenester, samlet og samtidig. Løsningene er ikke bare de IT-verktøyene som er utviklet. Her inngår også kunnskapsgenerering, opplæring og erfaringsoverføring. Løsningene består av åpne løsninger og moduler som kan videreutvikles og integreres etter behov. Figuren nedenfor viser hvilke moduler som kan inngå i en komplett reiselivsportal. Publisering Booking Billetter Database Betaling Kart CRM Løsningene som er utviklet av BIT Reiseliv har flere målgrupper til felles, deriblant: de reisende reiselivsbedrifter/tilbydere mellomledd som reisebyråer, turoperatører og turistkontorer destinasjoner, regioner og nettverk BIT Reiseliv er det største utviklingsprosjektet i regi av NHO Reiseliv. Hva er BIT? Bransjeorientert IT-program (BIT) er et program i regi av Innovasjon Norge. Formålet er å effektivisere forretningsprosesser gjennom økt fokus på spesifikke bransjebehov, anvendelse av IT og omfattende kompetanseutvikling i bedriftene. I Stortingsmelding nr. 15 ( ) "Om lønnsomme og konkurransedyktige reiselivsnæringer" oppfordres næringene til å gjennomføre et BIT prosjekt. NHO Reiseliv ble sterkt oppfordret av daværende SND, nå Innovasjon Norge, til å ta rollen som prosjekteier. Gjennomføring Fire delprosjekter har vært ansvarlig for gjennomføringen av BIT Reiseliv Fase 1. Arbeidet er gjennomført i samarbeid med et trettitalls lokale bedrifter og IT-leverandører. De fire delprosjektene er: Kristiansand Dyrepark ASA Hotellgruppa i Sogn AL Gudbrandsdalen Reiseliv Reisemål Hardanger Fjord AS Organisering Organiseringen av BIT Reiseliv følger retningslinjene i BIT-programmet. Det er lagt stor vekt på at det er bransjene selv som styrer prosjektene. Organiseringen tilsier at det konkrete utviklingsarbeidet skjer lokalt i bedriftene, men at dette også er nasjonale prosjekter med overføringsverdi til hele bransjen. I BIT Reiseliv ble det oppnevnt en nasjonal styringsgruppe med følgende medlemmer: Per Ødegaard, NHO Reiseliv, leder Reidar Fuglestad, Kristiansand Dyrepark ASA/ styret i NHO Reiseliv Arne Glenn Flåten, Hotellgruppa i Sogn Marit Orheim Mauritzen, Hotel Mundal Helge Møller, Reisemål Hardanger Fjord AS Ole A. Smidesang, AL Gudbrandsdalen Reiseliv Observatører: Arne Østreng, Innovasjon Norge Roald M. Johannessen, Innovasjon Norge Bjørn Krag Ingul, Innovasjon Norge (2004/05) Hans Petter Aalmo, Innovasjon Norge (2006) Styringsgruppen har hatt 4 til 6 møter i året. Innkallinger, saksdokumenter og referater fra styremøter i S1 er lagt ut på den interne delen av Side: 2/10

8 Styringsgruppen 2005 / foto: HJP bidra til et kunnskapsløft for å øke bedriftenes bevissthet om viktige endringer i markedene. Dette har resultert i at det er utviklet verktøy som gir bedre kundedata og grunnlag for pakking av reiser for nye grupper. Prosjektledelse Per Ødegaard, NHO Reiseliv, prosjektansvarlig Elisabeth Heyerdahl-Jensen, prosjektleder Rune Dalfelt, prosjektkoordinator Vidar Nygård, prosjektrådgiver/revisor Høsten 2004 ble BIT Reiseliv AS stiftet. Formålet er å ivareta de produkter og resultater som utvikles i BIT Reiseliv på vegne av aksjonærene. Selskapet ble stiftet av NHO Reiseliv (dav. RBL), de fire delprosjektene og 16 av de 30 test-bedriftene. Mål og resultater Ved oppstarten i 2004 ble det utarbeidet en visjon og overordende mål for Fase 1. Styringsgruppen for BIT Reiseliv gjennomførte en intern vurdering av måloppnåelsen ved prosjektslutt høsten BIT Reiseliv har arbeidet for å nå visjonen å skape et tilgjengelig reiseliv med utgangspunkt i kundenes behov gjennom å: være en av bidragsyterne som har satt internett som markedskanal/online booking på agendaen ha skaffet oversikt om kunnskapsnivået om IT i reiselivet og utviklet tiltak for å høyne dette få NHO Reiseliv som prosjekteier til å løfte dette opp som et sentralt tema for hele organisasjonen sette fokus på organisasjonsstrukturen i de deltakende bedriftene som en del av utviklingen av de teknologiske løsningene. På sikt vil teknologi bare være en konsekvens av at man har fått en forretningsstruktur som fungerer stimulere til samarbeid mellom bedrifter og ITleverandører. Dette for å utvikle løsninger som gir økt forståelse for betydning av samhandling for å dekke kundenes behov for et tilgjengelig reiseliv igangsette et nasjonalt standardiseringsprosjekt som også er unikt i internasjonal sammenheng. Det har bidratt til bedre integrasjon mellom bedriftenes og kundenes systemer. Grunnlaget er lagt, men det er fortsatt mye ugjort på dette feltet. Se også egen omtale av dette prosjektet side 8. forbedre systemene for innsamling, oppdatering, utveksling og distribusjon av reiselivsinformasjon. Det har vært gjennomført et eget prosjekt i samarbeid med Tellus IT AS. Det har resultert i at deres brukere har fått et mer effektivt system for datafangst og informasjonsflyt. utvikle tre ulike e-handelsløsninger basert på ulike markedstilpasninger og eksisterende reiselivsorganisering i de fire delprosjektene. Løsningene inneholder kartbehandling, ulike bookingløsninger og system for innsamling av kapasitet, integrert med et salgssystem. gjøre bedrifter og IT-leverandører mer bevisste på bruken av nettbaserte statistikkverktøy for å måle effekten av markedstiltak. gjennom å delta på de fleste av reiselivets møteplasser for å spre kunnskap og gjøre erfaringene i BIT Reiseliv tilgjengelig for flest mulig. bidra til at bedriftene er blitt mer krevende kunder i forhold til IT-leverandørene. Avtaleverket som er utviklet av Innovasjon Norge for alle BIT-prosjektene har også vært nyttig for BIT Reiseliv. Alle testbedriftene har gjennomført BIT Reiseliv Nettest (se side 9). Deres hjemmesider er blitt testet både ved oppstart og avslutning av BIT Reiseliv Fase 1. Delprosjektene og testbedriftene har også fått ny kunnskap gjennom arbeidet med å utarbeide kravspesifikasjoner. dokumentere at det er utviklet IT-løsninger som det er vilje til å betale for. Jfr. sidene 4-7. Side: 3/10

9 Reisemål Hardanger Fjord Reisemål Hardanger Fjord AS (RHF) vart etablert i 1993 som eit regionalt marknadsføringsselskap for reiselivet i kommunane Kvam, Granvin, Ulvik, Eidfjord, Ullensvang, Odda og Jondal. Selskapet har 180 aksjeeigarar fordelt på 60 % privat og 40 % offentlig. Omsetnaden i 2005 var på 6,7 millionar og selskapet har seks tilsette. RHF har hovudkontor i Norheimsund og eit avdelingskontor i London (UK). Utfordringer RHF har delteke i BIT Reiseliv då ein tidleg ynskte å utnytta elektronisk forretningsdrift for å effektivisere samhandlinga mellom destinasjons-selskapet, tilbydarane av reiselivsprodukt og kundane. Selskapet ynskte gjennom dette å forbetra sin eigen kompetanse som regional marknadsaktør, og der igjennom gje auka sal for tilbydarar. Visjonen har sidan 1999 vore "å gjera Hardanger bookbar på Internett ved samhandling" Resultat RHF har arbeida mot denne visjonen ved å delta i utviklinga av bransjeløysinga Reaktor Portal-booking i samarbeid med hovudleverandøren Reaktor og underleverandøren Tellus It AS. Fem testbedrifter i Hardanger har delteke i arbeidet med å utvikla løysinga i tråd med dei ulike brukarar sin behov. Løysing er per i dag eit integrert booking- og administrasjonssystem tilgjengelig via Internett administrert av RHF. Løysinga gjev grunnlag for betre samhandling og meir effektiv informasjonsflyt mellom dei involverte brukargrupper og brukarar. RHF vil vidare kvalitetssikra løysinga iht. tekniske finessar og vidare fokusera på implementering før ei lansering av løysinga ut mot nye tilbydarar finn stad. Ha i minne at Den totale bookingpakken inneheld om lag 20 % teknologi OG 80 % implementering. - Hildegunn Lund, RHF RHF har også samarbeida med Peer Gynt AS om utvikling og testing av bransjeløysninga. Ein har i samarbeid fordelt hovudansvaret for ulike funksjonar i løysinga mellom seg. Løysning vart godkjent for spreiingsal i mai Sidan sal og marknadsføring via Internett er eit relativt ukjent fagområde blant både små og større verksemder i norsk reiseliv, vil forståinga av kva elektronisk forretningsutvikling er, vera avgjerande for den målte suksess og skapt nytteverdi. Det vil difor vera viktig å prioritera ressursar til opplæring og kompetanseheving. Dette bør utførast både på eit generelt og eit individuelt behovsgrunnlag. - frå sluttrapporten, Reisemål Hardanger Fjord Gudbrandsdalen Reiseliv Gudbrandsdalen Reiseliv (GR) er et reiselivslag med vel 60 bedriftsmedlemmer. GR er en salgs- og markedsorganisasjon for reiselivet i Gudbrandsdalen med salg av overnatting og opplevelser. Opplevelsene strekker seg fra Peer Gynt-stemnet og Kristindagene til rafting og rideturer. Bedriftsmedlemmene i GR tilbyr overnatting og andre opplevelser til de tilreisende. GR er lokalisert på Vinstra i Gudbrandsdalen. Peer Gynt AS (PG) er et arrangement og utviklingselskap for kultur og næringsliv som fungerer som sekretariat for GR. PG har 12 årsverk og en omsetning på NOK 40 millioner i Utfordringer GR deltok i BIT Reiseliv fordi de ønsket å utvikle verktøy som kunne effektivisere samhandlingen mellom kunder, medlemsbedrifter og reiselivslaget. De ønsket å utvikle en løsning som ga en fordelaktig kobling mellom salg av aktiviteter/ arrangementer og salg av medlemmenes egne produkter. Løsningen skulle legge til rette for en bedre oppfølging av kundene, bidra til mersalg og muliggjøre en mer helhetlig og markedsrettet produktutvikling. Løsningen måtte være så god at medlemsbedriftene i GR så klare økonomiske fordeler i å benytte denne fremfor å utvikle egne systemer. Side: 4/10

10 Resultater GR har arbeidet mot å nå sine mål ved å delta i utviklingen av bransjeløsningen Reaktor Portal- Booking i samarbeid med IT leverandøren Reaktor Consulting AS. 10 testbedrifter i Gudbrandsdalen har deltatt i arbeidet med å kvalitetssikre løsningen. Løsningen ble godkjent for spredningssalg i mai AL Gudbrandsdalen Reiseliv sitt nye nettsted Figuren nedenfor viser Reaktorløsningens funksjonalitet og moduler for Reisemål Hardanger Fjord og Gudbrandsdalen Reiseliv. Reaktor Portalbooking Løsningen er utviklet av Reaktor Consulting AS og er en komplett bookingløsning for destinasjonsselskaper, tilbydere og reisende. Løsningen gir mulighet for sanntidsbooking, dynamisk pakking, bookingadministrasjon, online betaling, CRM, publisering og informasjonsflyt integrert med Tellus Destinator fra Tellus IT AS og kartløsningen til Avinet. Løsningen kan også integreres mot andre bookingsystemer. Løsningen er i salg og det er inngått kjøps-/intensjonsavtaler med: Fjord Norge Destinasjon Kristiansund og Nordmøre Destinasjon Geiranger og Trollstigen, Destinasjon Ålesund og Sunnmøre Reisemål Stryn og Nordfjord Stiftinga Jensbua/Vestkysten Reisemål Sunnfjord Destinasjon Aurland og Flåm Region Stavanger Destinasjon Haugalandet Reisemål Ryfylke Reisemål Valdres og Jotunheimen Nasjonalparkriket Hunderfossen Familiepark Hedmark Reiseliv Reaktor Portalbooking Reisemål Hardanger Fjord / Gudbrandsdalen Reiseliv Side: 5/10

11 Hotellgruppa i Sogn Hotellgruppa i Sogn (HS) er eit nettverk av 22 medlemar av NHO Reiseliv i Sogn. Nettverket har eksistert i 15 år. Det fungerar som eit diskusjonsforum i tillegg til å forhandle fram felles innkjøpsavtalar. Regionen har 180 overnattingsverksemder og fire reiselivslag. Dei fire reiselivslaga har oppretta Visit Sognefjord AS som skal samordna marknadsføring og profilere regionen. Selskapet har ingen tilsette. Hovudmål Hovudmålet med prosjektet var å gjere reiselivsprodukta i regionen tilgjengelege for kundane på Internett slik at dei fleste reiselivs-verksemdene i regionen kunne vere med. 1. Kart og mobile tenester Kartløysinga er utvika og testa av Hotellgruppa i samarbeid med Vestlandsforsking, Avinet og testbedriftene. Løysinga er ein dynamisk kartløysning for bruk i standard nettlesarar, handholdte PC-ar og mobiltelefonar. Ulike kartgrunnlag kan brukast, deriblant Kartverket og Google maps. Data kan leggast inn av destinasjon eller hentes opp direkte frå Tellus Destinator. Det er utvikla eit eige verkty for å leggje inn objekt, tilpasse namn og redigere innhald, kategoriar og søkefunksjonar i kartløysinga. Det er arbeidd fram eit rimeleg priskonsept for fylke, region, kommune, reisemål og enkelt-bedrifter. Kartløysinga er i sal og inngår i Reaktor Portalbooking. Den er førebels selt også til Fjord Norge, Trøndelag Reiseliv og Oppland Fylkeskommune. Versjon 2.0 av kartløysinga ligg på 2. Den virtuelle destinasjonen Ein virtuell destinasjon er eit nettverksamarbeid mellom reiselivsorganisasjonar og verksemder om å presentere og selje seg på Internett i ein eller fleire I samarbeid med Vestlandsforsking og IT leverandøren Asplan Viak Internet (AVINET) har 9 testbedrifter i Sogn deltatt med å kvalitetssikre arbeidet. portalar uavhengig korleis næringa er organisert. Den virtuelle destinasjonen krev minimal administrasjon, og er ein kostnadseffektiv måte for marknadsføring og sal utan fordyrande mellomledd mellom kundane og verksemdene. Portalen sognefjord.no presenterar verksemdene og produkta i fire ulike geografisk organiserte områder rundt Sognefjorden. Portalen har ei redaksjonsgruppe med ein redaktør, samt at reiselivslaga tek eit overordna ansvar for bedriftene for registrering og vedlikehald av informasjonen innafor sitt geografiske område. Hotellgruppa har arrangert fleire kurs og samlingar for verksemdene og reiselivslaga for å tilpasse systema og å lære dei å bruke dei. Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane og Tellus er brukt som produktdatabase der data er eksportert frå Fylkesarkivet til Tellus og omvendt i henhold til XML standard frå BIT Reiselivs standardiseringsprosjekt. 3. Synlegheit og tilgjengelegheit Hotellgruppa har i samarbeid med Vestlandsforsking arbeidd systematisk for å betre Sognefjordportalens kvalitet og synlegheit på nett. Sognefjord.no har hatt resultat langt betre enn forventa i dette arbeidet. Beskriving av arbeidet kan lesast i VF-rapportane: 15,16 og , og 9,10 og Kapasitetsøk utan booking Alle verksemder som vil, kan vere søkbare etter ledig kapasitet mellom to datoar uavhengig om de har bookingsystem, eller kva slags bookingsystem dei har. I samarbeid med Web-reservations i Ohio, USA har det vert utvikla eit eiget system for søk etter ledig kapasitet. Systemet kan nyttast på verksemdenes eigne sider, på destinasjonsportalar og som callcentredisplay i turistinformasjonar. Denne løysinga er prisgunstig og kan kjøpast gjennom kontakt med BIT Reiseliv. Bilde fra kartløsningen til Avinet Side: 6/10

12 Kristiansand Dyrepark Kristiansand Dyrepark (KDP) er en av Norges ledende turistattraksjoner med over årlig besøkende. KDP som attraksjonsselskap utgjør en betydelig salgskanal for omkringliggende reiselivs-bedrifter på Sørlandet. Utfordringer KDP ønsket tidlig å få etablert en langsiktig destinasjonsorientert strategi for bruken av Internett og elektroniske verktøy på Sørlandet. De ønsket en bookingløsning der kundene kan bestille billetter, bosteder og attraksjoner gjennom flere uavhengige Internettportaler. Det skulle være en enkel og effektiv samhandling mellom gjester, parken og tilbydere av overnatting og andre relaterte tjenester. Resultater KDP valgte Skiinfo AS som hovedleverandør av branjeløsningen med Restech AB, Tellus IT AS og Billettservice AS som underleverandører. Skiinfo AS bygde en ny portal for parken med bookingdialog til R360 løsningen fra Restech AB. Fem testbedrifter i regionen deltok med å kvalitetsikre løsningen. I 2005 var løsningen ferdig Eierne må ta større ansvar for valg, utvikling og drift av nye IT-løsninger. Det er behov for en aktiv prosjekteier som følger hele prosessen tett. Man trenger å avklare en langsiktig strategi i forhold til hvordan nye elektroniske salgskanaler skal benyttes. Dette krever kunnskap om forretningsmodeller, teknologi og globale markedstrender. - Reidar Fuglestad, Kristiansand Dyrepark og implementert i parkens drift. Løsningen ble godkjent for spredningssalg mai KDP etablert selskapet Skattejakt AS i samarbeid med Destinasjon Sørlandet. Selskapet forestår salg til reiselivet i hele sørlandsregionen. KDP hadde sin beste sesong noensinne i Bransjeløsningen som ble utviklet har håndtert bestillinger for over overnattingsdøgn til reiselivsbedrifter over hele Sørlandet, og over inngangsbilletter til parken. Skiinfo Destinasjonsløsning Denne bransjeløsningen er en Internettportal levert av Skiinfo AS med bookingdialog til R360 løsningen fra Restech AB. Portalen muliggjør sanntidsbooking av billetter, overnatting, betaling, publisering, kundedatabase, CRM med mer. Portalen er multispråklig og kan anvendes av et område, en destinasjon eller av en enkeltstående tilbyder. Trøndelag Reiseliv har kjøpt og tatt i bruk deler av løsningen. Destinasjon Lofoten har nylig inngått kjøpsavtaler. Skiinfo Destinasjonsløsning Kristiandsand Dyrepark Distribusjon til andre medier trykksak, portaler, kalender, epost, nyhetsbrev, annonser, kataloger, m.m. Portal: Kjernesystem: Skiinfo Destinasjonsløsning Skreddersøm: KDP Database: Tellus Bedriftsinfo. Produktinfo. Publisering Distribusjon CMS For destinasjon: Skiinfo CMS Tellus Destinator For tilbydere: Publisher Booking portlett Booking Restech Betaling Skiinfo Paynet CRM Restech Kart Ingen Billetter Restech Bill.service Integrasjon med: Restech R360; Visma økonomissystem; Skidata Inngangsbillett; Billettservice Side: 7/10

13 BIT Reiseliv fellestiltak I BIT Reiseliv har delprosjektene gått sammen om å gjennomføre noen fellestiltak som skal bidra til økt kunnskap: Nasjonalt Standardiseringsprosjekt Infoflyt Tellus Forprosjekt logistikk og vareflyt BIT Reiseliv Nettest Formidlingstiltak Nasjonalt Standardiseringsprosjekt Bakgrunnen for prosjektet var erkjennelsen av at reiselivsbedriftene har utviklet separate systemer for håndtering av informasjon og bestilling. Dette har gitt forskjellige utvekslingsformater og prosedyrer. Samtidig beveger reiselivets tradisjonelle verdikjede seg mot et internettbasert verdinett. En sentral forutsetning for at bedriftene skal klare å utnytte disse mulighetene er økt standardisering og felles utvekslingsformater. Formålet med standardiseringsarbeidet har vært å utvikle en bransjestandard. Styringsgruppen for prosjektet har følgende medlemmer: Elisabeth Heyerdahl-Jensen, BIT Reiseliv, leder Bjørn Arnesen, NHO Reiseliv Michael Borge, Tellus IT Knut Fjellstad, Fjord Norge Bjørn Sundberg, ColorLine John Erik Schønheyder, Oppdal Booking Hans Petter Aalmo, Innovasjon Norge/VisitNorway Arne Østreng, Innovasjon Norge, observatør Arne Glenn Flåten, BIT Reiseliv, prosjektleder Kategorisering Det er etablert to godkjente standarder for kategorier på nivå 1 og 2. I tillegg er det laget et dokument for anbefalt bruk av standarden. Medlemmene i arbeidsgruppene har vært representanter fra bl.a.: testbedrifter i del-prosjektene i BIT Reiseliv: Tellus IT, Trøndelag Reiseliv, Turistinfo, Reaktor, Mimir, Visbook, Skiinfo og Asplan Viak Internet. Infoflyt fellesprosjekt med Tellus IT Målet for dette prosjektet har vært å bedre overføringen av informasjon mellom databasen i Tellus til bookingssystemene som er utvklet i BIT Resieliv. Reaktor har bistått prosjektledelsen med råd og kvalitetssikring av resultatene underveis. Tellus har etablert en standard integrasjonsplattform basert på webservices og en utvidet versjon av BIT Reiseliv XML standard for utveksling av informasjon. En helt ny søkemotor leverer informasjon i sanntid. Det foreligger nå bl.a. et bildehåndteringssystem som er betydelig bedre enn det som tidligere var standard funksjonalitet. Tellus har også utviklet egendefinerte typer som gjør det mulig å lage sitt eget kategoritre og mappe disse mot Tellus-kategoriene. På denne måten får man både registrert tilbyderen i riktig teknisk kategori samtidig som man kan vise frem publikumstilpassede kategorier. Tellus har også utviklet en helt ny rapportgenerator som gjør det langt enklere for reisemålselskapene å lage trykksaker direkte fra Tellus databasen. Dette reduserer dobbeltarbeid og øker kvaliteten på informasjonen i databasen. I forbindelse med dette prosjektet har Tellus også testet og forbedret BIT Reiselivs XML-standard for utveksling av informasjon og første versjon av et standard kategorisett. Tellus står nå for viderutvikling og distribusjon av disse. Forprosjekt logistikk og vareflyt I samarbeid med Arena Thon Hotel gjøres en gjennomgang av rutinene for lagerstyring. Dette er grunnlaget for en mer omfattende undersøkelse blant NHO Reiselivs medlemmer innen servering. Her skal det gjøres kartlegginger av bedriftenes lagerprinsipper, grad av svinn, tilfredshet med dagens IT-leverandører og behovet for nye løsninger. Forprosjektet avsluttes våren Utvekslingsformater for virksomhetsinfo Det er utarbeidet et felles format for utveksling av basisinformasjon om bedriftene og deres salgbare objekter. Standarden er tatt i bruk for utveksling av informasjon mellom databasene i fylkesarkivet i Sogn og Fjordane og Tellus IT AS. Det er laget en XML og et UML diagram som viser standarden. Mer informasjon finnes på Side: 8/10

14 Formidlingstiltak BIT Reiseliv Nettest BIT Reiseliv Nettest er et verktøy for kvalitetskontroll av reiselivets hjemmesider. Testen ble utviklet i 2004 av Vestlandsforsking på oppdrag av BIT Reiseliv. Den kan brukes til å forbedre nettstedene og å øke deres verdi som markedsførings- og salgskanal. Den kan også brukes som en kravspesifikasjon ovenfor ITleverandørene. Nettesten består av over 50 indikatorer som måler kvaliteten på: Teknisk løsning - er nettstedet lett å finne? Innhold finner kunden ønsket informasjon? Dialog skapes det god kommunikasjon? Nettstedet blir vurdert i forhold til indikatorene og det gis poeng. På grunnlag av gitte poeng blir en karakter gitt i prosent og også uttrykt i antall stjerner fra 1-6. Det blir også vist en sammenligning med alle andre testede nettsteder. Totalkarakteren er vektet med: 1/6: Teknisk løsning, 3/6: Innhold, og 2/6: Dialog. Innovasjon Norge har spesielt trukket frem BIT Reiseliv Nettest som et eksempel på et konkret og nyttig verktøy utviklet gjennom BIT pro-grammet. Dette fordi testen både tilbys mot betaling, men også som en kostnadsfri tjeneste til bedrifter som vil gjennomføre testen selv. Totalt er det er gjennomført 80 tester, hvorav vel 50 er gjennomført i For eksempel har Finnmark Reiseliv bestilt 18 tester til noen av sine medlemsbedrifter. I 2007 er prisene for å få gjennomført en BIT Reiseliv Nettest 1200 kroner + mva for med-lemmer i NHO Reiseliv og 2400 kroner + mva for ikke-medlemmer. Ved bestilling av flere tester gis gode rabatter. Bestilling av testen kan gjøres på BIT Reiseliv sitt nettsted: Formidling av kunnskap og erfaringer er et sentralt mål i BIT-programmet. BIT Reiseliv har derfor igangsatt og gjennomført en rekke kompetansehevende tiltak i prosjektperioden. Alle rapportene ligger på Leverandørundersøkelsene Forut for Fase 1 ble det gjennomført en omfattende kartlegging av IT-leverandørene til reiselivsnæringen. Dette for å sikre at nye løsninger i BIT Reiseliv ble utviklet av leverandører med bransjekunnskap og med utgangspunkt i eksisterende systemer. I 2005 ble det gjennomført en ny undersøkelse. Formålet her var å skaffe en oppdatert oversikt over de ulike systemene. Det var også sentralt å kartlegge muligheter for å lage integrasjoner mellom bransjeløsningene utviklet i BIT Reiseliv og andre bookingløsninger. Norgeskartet I 2005 gjennomførte BIT Reiseliv en omfattende undersøkelse av vel 100 norske reiselivsportaler. Formålet var å kartlegge omfanget av online booking. Selve kartleggingen og en analyse av resultatene er tilgjengelig på Andre rapporter Det er utarbeidet et nøkkeltallskjema for markedsdata og Internettstatistikk. Dette ble benyttet for å måle utviklingen hos de 30 testbedriftene i BIT Reiseliv. Det er også laget noen temaark om aktuelle problemstillinger som mobile løsninger og emnekart. Prosjekt Norgesbooking BIT Reiseliv tok høsten 2005 initiativet til å kartlegge hvordan reiselivsbedriftene også kan bli bookbare i nasjonale kanaler. Dette som et ledd i arbeidet med å nå visjonen om å skape et tilgjengelig reiseliv. Det ble gjennomført en rekke møter med sentrale aktører. Tilbakemeldingene fra disse var entydig positive til behovet for en komplett og nøytral nasjonal bookingkanal. Innovasjon Norge og NHO Reiseliv har i fellesskap fulgt opp dette initiativet. Innovasjon Norge gjennomfører nå en foranalyse for å se nærmere på om og hvordan reiselivsbedriftene i Norge kan gjøres bookbare på Side: 9/10

15 Om NHO Reiseliv NHO Reiseliv er en nærings- og arbeidsgiverorganisasjon for bedrifter innen flere av reiselivsnæringene i Norge. De arbeider for å sikre medlemsbedriftene konkurransedyktige rammebetingelser og fokuserer på lønnsomhet, kompetanse og seriøsitet i næringene. NHO Reiseliv har medlemsbedrifter med til sammen ansatte og en årlig omsetning på NOK 20 milliarder. 50% av medlemmene i NHO Reiseliv er bedrifter med under fem årsverk. Disse bedriftene har ofte vanskelig for å kunne utnytte de nye teknologiske mulighetene. Dette både fordi daglig drift krever det meste av ledelsens tid og fordi de tilbudte løsningene ofte er kompliserte og kostbare. BIT Reiseliv startet derfor med en grundig dialog og undersøkelse hos medlemsbedriftene om bruken av IT, samt hvilke forretningsprosesser bedriftene ville prioritere for utvikling av gode IT-verktøy. Her ble bruk av IT i tilknytning til bedriftenes dialog med kundene prioritert. Dette er derfor blitt et fokus i BIT Reiseliv Fase 1 Kontaktpersoner BIT Reiseliv Prosjektansvarlig Per Ødegaard, NHO Reiseliv Tlf Mobil E-post Prosjektleder Elisabeth Heyerdahl-Jensen Tlf , Mobil E-post Prosjektkoordinator Rune Dalfelt Mobil Epost Side: 10/10

16 PROGRAMMET BIT-Reiseliv Nasjonalt Standardiseringsprosjekt Er Galdhøpiggen en attraksjon eller en aktivitet? Resultater fra BIT Reiselivs Nasjonale Standardiseringsprosjekt pr. januar Kategorisering - Utvekslingsformater for virksomhetsinformasjon

17 PROGRAMMET BIT-Reiseliv Nasjonalt Standardiseringsprosjekt Hva er en bransjestandard? Dette er en standard som gjelder for en frivillig sammenslutning av aktører. Dette i motsetning til de internasjonale (f.eks. ISO) og nasjonale standarder (f.eks. Norsk Standard). Arbeidsmåte - Forslag til standardiseringarbeid innhentes fra leverandører og reiselivsbedrifter. Forslag(ene) behandles i et sekretariat og legges frem for styret (jfr. siste side). - Blir forslaget akseptert av styret, gjøres det vedtak om oppstart av standardiseringsarbeidet. - Det blir invitert til åpen deltakelse fra leverandører og reiselivsbedrifter til arbeidsgruppe(ne). - Styret godkjenner sammensetningen av arbeidsgruppen og tildeler den et mandat. - Undersøkelser av eksisterende standarder og vanlig praksis tas inn i standardiseringsarbeidet. Arbeidsgruppene har sekretær og det meste av arbeidet skjer i møter i gruppen. - Arbeidsgruppen legger arbeidet frem til godkjenning for styret før det legges ut til høring. - Arbeidsgruppen behandler innspill fra høringsrundene og lager forslag til standardiseringsvedtak. - Standardiseringsarbeidet publiseres etter at arbeidet er godkjent og vedtatt av styret. 2

18 PROGRAMMET BIT-Reiseliv Nasjonalt Standardiseringsprosjekt Godkjent bransjestandard: Kategorisering Arbeidet med kategoriseringen er avgrenset til å gjelde første og andre nivå med en beskrivelse av hver kategori. I tillegg er det laget et dokument for anbefalt bruk av standarden. Dokumentet og mer informasjon kan lastes ned på Vedtak 14. november Siste oppgradering: 14. januar BIT Reiseliv Nasjonalt Standardiseringsprosjekt. ID Kategori Kategori Beskrivelse nivå 1 nivå 2 1 Overnatting Bedrifter som tilbyr overnatting og sanitæranlegg. (ISO 18513:2003) 1.1 Hotell Bedrifter, som i tillegg til overnatting, også har resepsjon, fellesarealer og som regel også et serveringstilbud. (ISO 18513:2003) 1.2 Camping Bedrifter med sanitæranlegg, og som tilbyr overnatting i hytter (inkl. rorbuer, feriehus), og/ eller har lagt til rette for oppstilling av bobil, campingvogn eller telt. De kan i tillegg ha et serveringstilbud, kiosk eller butikk. (ISO 18513:2003) 1.3 Selvhushold Bedrifter som tilbyr overnatting og utstyr til gjestene slik at de kan tilberede egne måltider (ISO 18513:2003) 1.4 Annen overnatting Bedrifter med overnattingstilbud som ikke er definert i de øvrige kategoriene. 2 Attraksjoner Objekter som regnes som interessante å se, høre og oppleve og som ikke krever fysisk aktivitet av betydning 2.1 Naturattraksjoner Områder eller objekter i landskapet 2.2 Museum "Et museum er en permanent institusjon, ikke basert på profitt, som skal tjene samfunnet og dets utvikling og være åpent for publikum; som samler inn, bevarer/konserverer, forsker i, formidler og stiller ut materielle vitnesbyrd om mennesker og deres omgivelser i studie-, utdannings- og underholdningsøyemed." ( ICOM, International Council Of Museums) 2.3 Gallerier Steder der kunstverk stilles ut 2.4 Besøkssentre Besøkssentre fokuserer på å presentere tema. De byr ofte på aktiv eller passiv læring innenfor temaet. 2.5 Kirker Gudshus, inkl. også synagoger og moskeer 2.6 Byggverk og monumenter Byggverk og monumenter som er interessante på grunn av arkitektur, konstruksjon, størrelse, byggemateriale eller historie. 2.7 Kulturminner Spor etter menneskelig virksomhet som har historisk interesse. (Lov om kulturminner av 9. juni 1978 gir denne definisjonen: Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. ) 3 Aktiviteter Opplevelser som krever en viss fysisk aktivitet 3.1 Friluftsaktiviteter Utendørsaktiviteter som er tilrettelagt 3.2 Innendørsaktiviteter Innendørsaktiviteter som er tilrettelagt 3.3 Shopping 3.4 Sightseeing Tilrettelagte turer med guide 3

19 PROGRAMMET BIT-Reiseliv Nasjonalt Standardiseringsprosjekt 4 Hva skjer? Engangsarrangementer og/eller tidsbestemte arrangementer 4.1 Teater/show Forestillinger og opptredener 4.2 Sport Alle typer sportsarrangementer og stevner som er åpne og tilgjengelige 4.3 Musikk Alle typer konserter og andre arrangementer der musikk er hovedtema. 4.4 Festivaler Alle typer arrangementer som kaller seg festivaler 4.5 Utstillinger Arrangert visning av kunstverk og andre gjenstander 4.6 Messer og markeder Utstillinger og/eller presentasjon fra flere tilbydere på et sted 4.7 Andre arrangementer Arrangementer som faller utenom de andre kategoriene ( ). 5 Servering og uteliv Steder som serverer alle typer mat og drikke i en sosial sammenheng i offentlige omgivelser 5.1 Restauranter Spisesteder som har bord og stoler, og som tilbyr à la cartemeny. Maten blir som regel servert og betalt ved bordet. De fleste restauranter har alkoholservering. 5.2 Kafeer og kroer Spisesteder med bord og stoler der kunden bestiller/plukker selv og betaler maten over disk. 5.3 Gatekjøkken og kiosker Steder der kunden bestiller / plukker selv, betaler over disk og inntar mat/drikke stående 5.4 Barer og puber Steder der virksomheten i hovedsak er salg/skjenking av alkoholholdige drikkevarer. 5.5 Musikk- og Steder som tilbyr musikk for underholdning og/eller dans. dansesteder 5.6 Selskapslokaler Tilbydere av selskapslokaler. 6 Transport Alle kommersielle transportmidler 6.1 Båt 6.2 Fly 6.3 Tog 6.4 Buss 6.5 Taxi 6.6 Leiebil 6.7 Annen transport 7 Kurs og konferanser Tilbud av lokaler, utstyr og produkter for selskaper, møter, konferanser og andre forhåndsarrangerte sammenkomster 7.1 Konferanselokaler Tilbydere av lokaler for konferanser. 7.2 Arrangører Tilbydere som arrangerer selskaper, møter, konferanser og andre sammenkomster. 7.3 Catering Tilbydere som bringer ut forhåndsbestilt mat og drikke. 8 Turistkontorer Steder en kan henvende seg for å få informasjon, før, under og etter reisen Deltakere i arbeidsgruppe for kategorisering (2005): Iren Vatne (Info Design) Frode Myrseth (Reaktor) Michael Borge (Tellus IT) Wibeke Berge (Selje Hotel) Line Samuelsen (Trøndelag Reiseliv) Hallstein Søvik (Mimir) Bjørn Tore Stig (Turistinfo) Arne Glenn Flåten (BIT Reiseliv) 4

20 PROGRAMMET BIT-Reiseliv Nasjonalt Standardiseringsprosjekt Godkjent bransjestandard: Utvekslingsformater for virksomhetsinformasjon Felles format for utveksling av basisinformasjon om virksomheter og deres salgbare objekter. Standarden er tatt i bruk for utveksling av informasjon om reiselivsbedrifter og produkter mellom fylkesarkivet i Sogn og Fjordane og Tellus IT AS for bruk i Tellus Destinator. Det er laget en XML og et UML diagram som viser standarden. Dokumentene er fritt tilgjengelig for nedlasting på Deltakere i arbeidsgruppe for virksomhetsinformasjon. Michael Borge (Tellus IT) Runar Bergheim (Asplan Viak Internet) Håkon Innerdal (Visbook) Rune Kjørlaug (RKIT) Frode Myrseth (Reaktor) Arne Glenn Flåten (BIT Reiseliv) Geir Eckhardt (Skiinfo) Skjema oversikt XML 5

Statusrapport 2009 / 2010 BIT Reiseliv og det nasjonale bookingprosjektet. Book Norway!

Statusrapport 2009 / 2010 BIT Reiseliv og det nasjonale bookingprosjektet. Book Norway! Statusrapport 2009 / 2010 BIT Reiseliv og det nasjonale bookingprosjektet Book Norway! BIT Reiseliv og Nasjonal Booking BIT Reiseliv er et Bransjeorientert IT-program for reiselivsnæringen i regi av Innovasjon

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER Nancy Bundt/Innovation Norway INNHOLD HISTORIKK 3 BRUKERE AV TURISTKONTORENE HVEM ER DE? 8 TRENDER FOR REISELIVET: 10 REISELIVSNÆRINGENE 12 TURISTKONTORER 14 MEDARBEIDEREN 21

Detaljer

«HANEN på nett» Brukerundersøkelsen 2012

«HANEN på nett» Brukerundersøkelsen 2012 «HANEN på nett» Brukerundersøkelsen 2012 En kartlegging av medlemmenes tilstedeværelse på Internett og interesse for samarbeid om økt synlighet og booking 6.2. 2013 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim RAPPORT Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim Foto: Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com MENON-PUBLIKASJON NR. 19/2015 Mai 2015 av Erik W. Jakobsen, Endre Kildal

Detaljer

Synlige og bookbare museer 2013

Synlige og bookbare museer 2013 Synlige og bookbare museer 2013 Forprosjektundersøkelsen 6.2.2013 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag av deltakerne i Forprosjektet «Synlige og bookbare museer» og Virke i samarbeid

Detaljer

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går.

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Hvitebok for bedre reisemålsutvikling Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Statens nærings- og distriktsutviklingefond 2003 Tittel: Hvitebok for bedre reisemålsutvikling

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. Terje Nesthus/Fjord Norway 2 Innholdsfortegnelse Felles markedsføring og salg gir resultater 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE MARS 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: 4-231/Trond Asle Da 12. mars 2007

Deres ref.: Vår ref.: 4-231/Trond Asle Da 12. mars 2007 Sak 18/07, vedlegg 3 Regionrådet for Hallingdal N3570 ÅL Att.: Knut Arne Gurigard Deres ref.: Vår ref.: 4-231/Trond Asle Da 12. mars 2007 Søknad om nærings- og utviklingsmidler til Eventyrveien og Eventyrferden.

Detaljer

Fokus. helsesektoren. Utstyrskontroll. GS1-standarder for. med RFID og EPCIS. Ny EDI-standard for efrakt. nr 2 P juni P 2012

Fokus. helsesektoren. Utstyrskontroll. GS1-standarder for. med RFID og EPCIS. Ny EDI-standard for efrakt. nr 2 P juni P 2012 Fokus nr 2 P juni P 2012 gs1 the global language of business GS1-standarder for helsesektoren Utstyrskontroll med RFID og EPCIS Ny EDI-standard for efrakt Nytt-GS1-04-2011-Bladet:Layout 1 05-12-11 1 05-12-11

Detaljer

Innovasjon i Sogn og Fjordane vilkår og barrierar

Innovasjon i Sogn og Fjordane vilkår og barrierar Vestlandsforsking notat nr. 10/2014 Innovasjon i Sogn og Fjordane vilkår og barrierar Funksjonell analyse av Bedriftsnettverket i Jostedalen Kristin Løseth, Ingjerd Skogseid, Jon Gunnar Nesse (red) Vestlandsforsking,

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: TBD ifm formannskapsmøtet som starter 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer

Ledere svikter ehandelen

Ledere svikter ehandelen nr 2 2004 årgang 2 Din guide til lønnsom ebusiness Ledere svikter ehandelen Lokker med ekstrainntekt Småbedriftenes IKT-løsning Alle kan nå lære seg data 110 0 11 1 00 01100 1 010 111 Lønnsomme portaler

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2010 Endelig vedtatt i Regiontinget i Grenland 18. mars 2011 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 3 ORGANISERING

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 9 2.

Detaljer

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for Kompetanseutvikling i matsektoren Fafo-notat 2006:12

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

Reiselivsstrategi for Trøndelag

Reiselivsstrategi for Trøndelag Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 Vedtatt juni 2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 3 3 ORGANISERING AV GRENLANDSSAMARBEIDET... 4 4. STYRENDE ORGAN AKTIVITETER

Detaljer

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning Årsrapport 2009 Hovedpunkter 2009 Innhold yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning yy Ny aksjonærstruktur yy Godt utgangspunkt for 2010 Finansiell kalender

Detaljer

Færre, mer robuste reisemålsselskaper

Færre, mer robuste reisemålsselskaper ÅRsrapport 2012 Innhold Leder 3 ARBEIDET FORTSETTER Nordmenn reddet sommersesongen 4 Klare prioriteringer 6 Fokus på flere flinke hoder 8 Gode råd er gratis 10 Lønnsomme betingelser 14 2012 bød på viktige

Detaljer

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE Forretningsplan for etablering av et felles destinasjonsselskap for Vestfold Forkortet versjon Vestfold, april 2015 Utarbeidet av styringsgruppen for reiselivet

Detaljer