Samarbeidsavtale online booking

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samarbeidsavtale online booking"

Transkript

1 Samarbeidsavtale online booking Versjon I BIT Reiseliv Fase 1 er det utviklet bookingløsninger i samarbeid med reisemålselskap, reiselivsbedrifter og IT-levarandører. Det er også utarbeidet avtaler mellom løsningens eiere, som reisemålsselskaper/portaleiere og tilknyttede reiselivsbedrifter. Avtalen nedenfor er et eksempel på hvordan et samarbeid mellom et reisemålseskap/portaleier og en reiselivsbedrift kan etableres mht bruk av en bookingløsning. Denne avtalen kan fritt tas i bruk som mal for tilsvarende avtaler. Det følgende eksempelet er basert på avtaler utarbeidet av BIT Reiseliv og delprosjektene Reisemål Hardanger Fjord AS med Reaktor Portalbooking og Kristiandsand Dyrepark ASA / Skattejakt AS med Skiinfo Destinasjonsløsning. Kjøp av tilgang til portalen Mellom Reisemålselskapet AS (RS) og Bookbar Tilbyder (tilbyder) RS og tilbyder, i fellesskap nedenfor kalt Partene, har i dag inngått følgende avtale, nedenfor kalt Avtalen. 1. Definisjoner Portal: Abonnement: Provisjon: Reisemålselskap: Tilbyder: Informasjon: Kundedata: Kanaler: Årlig kostnad Tilbyderen må betale for å få tilgang til bookingløsningen. Prosenter beregnet av bruttosalg på produkter og tjenester via Reisemålselskapets navn (RS) Aktør som tilbyr tjenester innenfor overnatting, aktiviteter, severdigheter, servering, transport, forretningstjenester, og som selger og distribuerer sine produkter gjennom Den informasjon som legges inn i portalen av tilbyder og reisemål Den informasjonen som kundene legger igjen i løsningen ved bestilling eller forespørsel av ulike produkter. Andre Portaler f.eks. og og andre mellomledd som turistinformasjoner og ulike reisearrangører. Oppdatert: Side: 1/5

2 2. Kjøp Kjøp av tilgang til som er et verktøy for destinasjon og tilbyder som gjør det mulig å legge inn, og kvalitetssikre egen informasjon, samt drive kommersielt salg på internett. Avtalen bidrar til å sikre begge parters rettigheter og krav i forbindelse med tilgang til (se bilag 1), samt sikre de økonomiske forpliktelser for begge parter som følge av dette. 3. Om avtalen 3.1 Avtalen innbefatter kjøp av plass i bookingløsningen samt tilgang til å opprette, registrere, og kvalitetssikre egen informasjon inn i portalen (se bilag 2). 3.2 Avtalen innbefatter muligheten for tilbyderen til å selge sine produkter gjennom en felles markedsplass tilhørende RS. 3.3 Ved avtalen følger det aktuelle bilag (bilag 1 og 2). Avtalen forutsetter at tilbyder har lest gjennom bilagene før avtalen signeres. 4. Priser Produkt/tjeneste Pris 4.1 Innkjøpspris xx NOK eks. mva 4.2 Abonnement yy NOK eks. mva per år 4.3 Provisjon per transaksjon gjennom yy % eks. mva Ved økning av konsumprisindeksen og/eller innføring av merverdiavgift på tjenester som inngår i partenes virksomhetsområder, tar begge partene forbehold om endringer i avtalte priser. Tilbyderen skal varsles minimum tre måneder før en prisjustering trer i kraft. 5. Opplæring I forbindelse med kjøp av løsningen vil RS tilby en opplæringspakke på inntil x dager (x timer). Opplæring skal skje umiddelbart etter signering av denne avtalen, og senest innen 1 mnd. etter signering. Opplæring utover dette vil faktureres tilbyder med x NOK pr. time. 6. Support RS er ansvarlig for å yte brukerstøtte til tilbyderne både via forespørsler i portalen, og gjennom direkte kontakt. Support skal utføres på virkedager innenfor tidsrommet kl til kl Eventuelle tekniske feil i løsningen skal meddeles RS umiddelbart. Oppdatert: Side: 2/5

3 Med virkedager menes i avtalen de dagene som ikke er lørdager, søndager og offentlige høytids- og helligdager, og heller ikke jule- og nyttårsaften. Med timer menes klokketimer mellom kl og kl RS er ikke ansvarlige for eventuelle driftsforstyrrelser eller liknende på vedrørende portalen. Et eventuelt erstatningsansvar er begrenset til kontraktens kostende. 7. Kvalitetsikring av informasjon RS er ansvarlig for det innhold som publiseres på RS er derfor et kvalitetssikringsorgan, og har rett til å fjerne informasjon som ikke finnes passende i henhold til de retningslinjer som er forutsatt. Se Bilag 1 for nærmere informasjon. RS kan ikke holdes ansvarlig for bruk av tekst og bilder som er utformet av tredjepart. Det er tilbyderens eget ansvar å sørge for godkjenning ved bruk av dette. 8. Kundedata Tilbyder har full eiendomsrett til egne kundedata. Tilbyder gir RS full rett til å bruke de kundedata som den enkelte tilbyder genererer inn i løsningen til statistikker og overordnet markedsføring av regionen XX. 9. Distribusjon av informasjon til andre kanaler RS kan på vegne av den enkelte tilbyder framforhandle avtaler om distribusjon i andre kanaler enn for på den måten å styrke regionens interesser og forhandlingsposisjon. Denne avtalen inkluderer i tillegg distribusjon på og Tilbyderen vil til enhver tid også være distribuert på andre kanaler som Destinasjon samarbeider med. Distribusjon innbefatter også regional søkemotoroptimalisering (SEO). 10. Booking av produkter på andre kanaler RS kan på vegne av den enkelte tilbyder fremforhandle avtaler om booking i andre kanaler enn for på den måten å styrke regionens interesser og forhandlingsposisjon. 11. Varighet og oppsigelse Avtalen gjelder x år fra avtaleinngåelse. Avtalen fornyes automatisk for x år av gangen dersom den ikke sies opp av en av partene innen x måneder før årsskifte. Avtalen kan sies opp med øyeblikkelig virkning ved vesentlig mislighold fra en av partene. Ved opphør av avtalen skal all informasjon for denne avtalens tilbyder på avpubliseres senest 14 dager etter avtalens opphør. Avtalen er gjenstand for evt. revurdering etter 1 år. Oppdatert: Side: 3/5

4 12. Overdragelse Denne avtale kan ikke overdras uten etter skriftlig forhåndssamtykke fra den annen part. Ved avvikling av eller RS skal alle kundedata tilbyder har registrert i sentralen bli tilbakeført til tilbyder. 13. Mislighold Hvis RS mener at kvalitetskravene i bilag 1 ikke er oppfylt har RS anledning til å ta opp dette med tilbyderen. Dersom Partene i felleskap finner at kvalitetskravene tilhørende denne avtale ikke er etterfulgt, skal tilbyderen rette opp dette så snart som mulig, men senest innen en måned fra saken er tatt opp av RS. Hver av Partene kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig mislighold. Dersom det gjentatte ganger er påpekt avvik fra Kvalitetskravene og tilbyderen ikke har forsøkt å rette avvik fra Kvalitetskravene, anses det som et vesentlig mislighold. Dersom tilbyderens avvik skyldes tekniske svakheter ved løsningen, plikter RS å ta dette opp med leverandør og kreve umiddelbar oppretting av feilene. Blir ikke forholdet utbedret innen 14 dager ansees det som et vesentlig mislighold. Hvis avtaleforholdet avsluttes på grunn av heving, gjelder pkt 9, annet ledd, tilsvarende. 14. Tvister Tvister som oppstår fra denne avtalen skal primært løses i minnelighet gjennom forhandlinger. Partenes rettigheter og forpliktelser reguleres av norsk lov. Alle tvister som oppstår med utgangspunkt i nærværende avtale skal ha XX Tingrett som verneting. 15. Konfidensialitet Partene plikter å bevare absolutt taushet om innholdet i avtalen og om hverandres interne forretningsforhold som man måtte få kjennskap til. ***** Denne avtale er undertegnet i to eksemplarer, ett til hver av partene.... (sted), den... (dd/mm/aa) For RS: For Tilbyder: Navn Navn Oppdatert: Side: 4/5

5 BILAG 1: Kvalitetskrav 1. Tilbyderen skal til enhver tid ha tilgjengelig kapasitet i portalen, såfremt tilbyder ikke på forhånd er full booket. Tilbyder og RS bør avtale minimumskrav mht sesong og antall enheter i kapasiteten. 2. Den enkelte tilbyder har kun råderett over egne kundedata, dvs. data som de selv legger inn, eller data som genereres på bakgrunn av salg og forespørsler via portalen til tilbyder. 3. Reisemålsselskapet har det redaksjonelle innholdsansvar. og kan nekte å ta inn tekst og bilder i portalen, eventuelt utelukke tilbydere, dersom disse strider mot etikk, eller virker utilbørlig overfor konkurrerende virksomheter. 4. Tilbyder er selv ansvarlig for salg av sine produkter på internett. Reisemålsselskapet er ikke reisearrangør, og portalen er kun en markedsplass for den enkelte tilbyder. 5. Alt innhold på sidene må være på norsk og engelsk. Ved nye versjoner på andre språk forplikter tilbyder seg til å etterfølge disse. Alle beskrivelser må være fri for stavefeil og være godt skrevet. Reisemålsselskapet avgjør hva som er godt skrevet. Videre må all informasjon være reel tilbyderen er ansvarlig for at all informasjon, herunder bilder, beskrivelser osv. skal være ekte/sanne, og beskrive den aktør og/eller produkt som presenteres. Reisemålsselskapet kan være behjelpelig med oversettelse for å utforme beskrivelsen på engelsk og tysk. Denne tjenesten er inkludert i prisen ved førstegangsetablering dersom intet annet er avtalt. 6. Designen i portalen er Reisemålsselskapet sin eiendom, og kan ikke kopieres eller på annen måte benyttes av tilbyderene i annen sammenheng uten etter avtale. 7. Tilbyder plikter å oppdatere og kvalitetssikre innhold på sine sider når dette kreves, og/eller minst 2 - to - ganger i året. For at portalen skal fremstå som kvalitetsmessig god, må alt innhold holdes jevnlig oppdatert. Manglende kvalitetssikring av innhold kan medføre brudd på avtalen. 8. Tilbyder er ansvarlig for at all bruksrett av materiell på sidene (bilder, tekst osv.) er tillatt å bruke til dette formål fra eier av materialet. Eventuelle juridiske problemstillinger må være avklart før materiellet tas i bruk. 9. Tilbyder plikter å svare på alle henvendelser som genereres fra portalen (telefoner, faks, bestilling, bookingsider) innen rimelig tid, så langt dette lar seg gjøre. BILAG 2: Bruksrett Avtalen gir bruksrett, i avtalens gyldighetsperiode, til portalen med eget brukernavn og passord for tilbyder. Bruksretten betinger at Tilbyder oppfyller de nødvendige kvalitetskrav i bilag 1. Bruksrett innbefatter tilgang til eget brukergrensesnitt med tilhørende funksjonalitet i bookingssystemet og i andre integrerte løsninger. BIT Reiseliv Fakta BIT Reiseliv Fakta er en serie dokumenter utarbeidet av BIT Reiseliv. Formålet er å formidle kunnskap opparbeidet gjennom BIT Reiseliv Fase 1. Se Oppdatert: Side: 5/5

Tjenesteavtale Konsulentbistand

Tjenesteavtale Konsulentbistand Norproff Quality Management AS/Norproff AS E-post: postkasse@norporff.no Telefon: +47 4005 1110 Tjenesteavtale Konsulentbistand heretter kalt Avtalen Mellom Norproff QM AS (org.nr. 9861992259MVA) heretter

Detaljer

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge Skytjenester Avtale om skytjenester Telenor Norge AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) og ( Kunde ) Avtale

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

AVTALE OM ABONNEMENT PÅ

AVTALE OM ABONNEMENT PÅ AVTALE OM ABONNEMENT PÅ FirmaSider Webplass Medieserver E-butikk E-post Domene mellom... heretter kalt Kunden og... heretter kalt Forhandleren Side 1 av 7 Abonnementsbetingelser 1. Generelt Abonnementbetingelsene

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

AVTALE om ABONNEMENT MELLOM. - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB)

AVTALE om ABONNEMENT MELLOM. - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) AVTALE om ABONNEMENT MELLOM - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) OG (heretter kalt KUNDEN ) 1. Avtalens omfang og formål. Formålet med denne avtale er å definere partenes rettigheter og plikter i forbindelse

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS

AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) OG (heretter kalt KUNDEN) 1. Avtalens omfang og formål. Formålet med denne avtale er å definere partenes rettigheter og plikter i forbindelse

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

GENERELLE VILKÅR. Kunden har ikke rett til å opptre som annonseagent eller på annen måte videreselge annonseplass på FINN til andre.

GENERELLE VILKÅR. Kunden har ikke rett til å opptre som annonseagent eller på annen måte videreselge annonseplass på FINN til andre. GENERELLE VILKÅR 1. GENERELT Disse generelle avtalevilkårene ("Vilkårene") gjelder for enhver leveranse av tjenester fra FINN.no AS eller dets datterselskaper ("FINN") til kunden slik denne er angitt i

Detaljer

Avtalevilkår. Link Mobility tjenester og produkter

Avtalevilkår. Link Mobility tjenester og produkter Avtalevilkår Link Mobility tjenester og produkter 1 - Kundeservice Kunde kan benytte teknisk og merkantil support fra Link Mobility (heretter kalt Leverandøren) pr e-post og telefon hverdager mellom kl

Detaljer

Avtalevilkår DinSkog.no

Avtalevilkår DinSkog.no Avtalevilkår DinSkog.no 1 Generelt... 2 2 Forutsetninger... 2 3 Definisjoner... 2 4 Produktbeskrivelse DinSkog.no... 2 4.1 Funksjonalitet... 2 4.1.1 Generelt... 2 4.1.2 Ajourføring... 3 4.1.3 Fremskriving...

Detaljer

Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale

Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale Versjon-2 1 av 8 Avtaleforvalter Denne avtaleforvalteravtale med vedlegg ( Avtaleforvalteravtalen ) er i dag, ,

Detaljer

Eniros skal levere bestilte Medieprodukter i det tidsrom og/eller antall som fremgår av ordrebekreftelsen.

Eniros skal levere bestilte Medieprodukter i det tidsrom og/eller antall som fremgår av ordrebekreftelsen. AVTALEVILKÅR ENIRO MEDIEPRODUKTER Del A GENERELLE VILKÅR 1 ANVENDELSESOMRÅDE Disse avtalevilkårene (Vilkårene ) gjelder mellom deg som kunde ( Kunden ) og Eniro Norge AS ( Eniro ) ved kjøp av Eniros medieprodukter

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

Generelle forretningsbetingelser

Generelle forretningsbetingelser Generelle forretningsbetingelser 1.0 Bruksområde Forretningsbetingelsene gjelder for alle tjenester som kunden abonnerer på hos Inventive AS. Ethvert avvik på betingelsene må være skriftlig akseptert av

Detaljer

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år.

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. AVTALEINFORMASJON: HPV-tester 25. november 2014 Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. Anskaffelsen er en del av det nasjonale programmet

Detaljer

Avtale om levering av kollektive TV tjenester

Avtale om levering av kollektive TV tjenester Avtale om levering av kollektive TV tjenester (heretter kalt Avtalen), inngått mellom: Eidsiva bredbånd AS og BN Bank ASA LEVERANDØR: Eidsiva bredbånd AS Vormstuguvegen 40 Postboks 224 2601 Lillehammer

Detaljer

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 1. Generelt. NetWorld Norway DA, organisasjonsnummer 997 790 5903 er leverandør

Detaljer

TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward

TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward Mai 2014 TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward Teller Services Aps - Part of the Teller group Postboks 333 Skøyen, 0213 Oslo Vilkår for Nordic Reward 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED AVTALEN Disse vilkårene samt

Detaljer

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden)

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden) Fortrolig Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) og (heretter kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER LEVERANDØR FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS.

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. ABONNEMENTSVILKÅR 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å levere

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. Etat X. Brønnøysundregistrene v/ Altinn sentralforvaltning

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. Etat X. Brønnøysundregistrene v/ Altinn sentralforvaltning SAMARBEIDSAVTALE MELLOM Etat X OG Brønnøysundregistrene v/ Altinn sentralforvaltning VERSJON 2.1.0 24.11.2008 Merkantilt ansvarlig hos Tjenesteeier: Kari Merkantil, Innkjøpssjef kari.merkantil@etatx.no,

Detaljer

Bestillingsskjema for betalingsterminaler

Bestillingsskjema for betalingsterminaler Bestillingsskjema for betalingsterminaler OPPLYSNINGER OM BRUKERSTED (KUNDE) BAX-nummer (gjelder kun eksisterende kunder): Brukerstedets navn registrert i Brønnøysundreg.: Brukerstedets navn: Organisasjonsnummer:

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS

Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS Bysykkelen.no ------------ Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS 15.8.14 Alminnelige betingelser og vilkår gjeldende for by-sykkelen i regi av Bysykkelen AS Bysykkelen AS Maskinveien

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR NORSK DESIGN & WEBTJENESTERS PRODUKTER OG TJENESTER

STANDARDVILKÅR FOR NORSK DESIGN & WEBTJENESTERS PRODUKTER OG TJENESTER STANDARDVILKÅR FOR NORSK DESIGN & WEBTJENESTERS PRODUKTER OG TJENESTER 1. GENERELLE VILKÅR Avtalen gjelder så lenge Kunden har avtale med Norsk Design & Webtjenester om én eller flere tjenester. Avtalen

Detaljer