LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE"

Transkript

1 LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE Norges sjømatråd AS (Sjømatrådet) Strandveien Tromsø ( Sjømatrådet ) og Navn: Org. nr: Adresse: Post.nr/Sted: Mottaksnr: Kontaktperson mailadr., tlf ( Lisenstaker ) har i dag inngått følgende lisensavtale ("Lisensavtalen" eller "Avtalen"): 1. VEDLEGG Følgende vedlegg utgjør en integrert del av Lisensavtalen: Vedlegg 1 - Kvalitetsmerker og kvalitetsmerkeretningslinjer Vedlegg 2 - Norsk Standard NS 9412: fersk, norsk ørret fra akvakultur (sendes kun ut pr post til lisenstakere) Vedlegg 3 Sorteringsguide for fersk, norsk ørret fra akvakultur Vedlegg 4 - Rapportering, dokumentasjon og inspeksjon 2. BAKGRUNN Sjømatrådet skal drive markedstiltak og fremme eksport av Norsk Sjømat. Sjømatrådet innehar Kvalitetsmerke(t)(ne) gjengitt i Vedlegg 1. Eksportører av Norsk Sjømat som betaler årlig avgift og markedsavgift iht. Forskrift om regulering av eksport av fisk og fiskevarer ("forskriften"), produsenter og/eller pakkerier som hhv. produserer og/eller pakker Norsk Sjømat har rett til å bruke Kvalitetsmerke(t)(ne) og Markedsføringsmateriell ved markedsføring og salg av Norsk Sjømat. Lisenstakers bruk av Kvalitetsmerke(t)(ne) omfattet av denne avtalen skal skje på de vilkår som fremgår av denne avtalen. 3. DEFINISJON Med følgende forstås: "Norsk Sjømat" - fisk og fiskevarer som angitt i Fiskeeksportloven av 27. april 1990 nr. 9 1 og som er naturlig forekommende i norsk farvann og fanget eller oppdrettet i overensstemmelse med norsk fiskeriforvaltning og havbruksforvaltning og brakt i land i Norge, samt ferskvannsfisk fanget eller oppdrettet i Norge. "Produkter" - mat til mennesker som kvalifiserer til betegnelsen Norsk Sjømat og klassifisert under kapittel 3, med unntak av mel og pelleter av fisk, egnet til menneskeføde (tolltariffens posisjon ), eller kapittel 16 i norsk tolltariff. "Kvalitetsmerke(t)(ne) " - registrert(e) eller uregistrert(e) varemerke(r) der bruk forutsetter oppfyllelse av Norsk Standard spesifisert i Vedlegg 2.

2 "Markedsføringsmateriell" - materiell laget av eller på vegne av Sjømatrådet som stilles til disposisjon for Lisenstaker. 4. LISENSTAKERS GARANTIER Lisenstaker garanterer ved bruk av Kvalitetsmerke(t)(ne) og Markedsføringsmateriell at: Lisenstaker skal kun benytte Kvalitetsmerke(t)(ne) og Markedsføringsmateriell i samsvar med kravene, herunder de særskilt fastsatte kvalitetskravene i Vedlegg 2, etter denne Lisensavtalen, og Lisenstaker skal kun benytte Kvalitetsmerke(t)(ne) og Markedsføringsmateriell på eller i tilknytning til Produkter som er godkjente etter Vedlegg 2 til denne Lisensavtalen, og Lisenstaker skal ikke benytte Kvalitetsmerke(t)(ne) og Markedsføringsmateriell på en måte som kan svekke anseelsen til Kvalitetsmerke(t)(ne) og/eller virke villedende, og Lisenstaker skal oppfylle alt regelverk norske myndigheter har fastsatt for Lisenstakers virksomhet, herunder fiskeri- og matlovgivning, herunder matmerkekrav, samt gjeldende tollforskrifter, og Kvalitetsmerke(t)(ne) og Markedsføringsmateriell skal ikke brukes dersom Lisenstaker ikke har nødvendige og gyldige tillatelser fra norske myndigheter til å produsere, markedsføre og selge sjømat i Norge, og Lisenstaker skal umiddelbart underrette Sjømatrådet dersom Lisenstaker mister nødvendige tillatelser fra norske myndigheter, og Lisenstaker skal holde Sjømatrådet skadesløs fra ethvert krav fra tredjeparter som springer ut av eller i forbindelse med Produkter som har fått påført Kvalitetsmerke(t)(ne) iht. denne Avtale. 5. SJØMATRÅDETS GARANTIER Sjømatrådet vil betale samtlige gebyrer og avgifter for fornyelse av Kvalitetsmerke(t)(ne) som er registrert(e) for å opprettholde disse der relevant. 6. TILDELING AV LISENS 6.1 Sjømatrådet tildeler Lisenstaker en ikke-eksklusiv, vederlagsfri og ikke overførbar eller overdragbar lisens til å bruke Kvalitetsmerke(t)(ne) og Markedsføringsmateriell ifm. Lisenstakers markedsføring av Produkter i Norge og for påføring av Kvalitetsmerke(t)(ne) i Norge. Produkter som iht. denne lisensen har fått påført Kvalitetsmerke(t)(ne) i Norge kan eksporteres ut av Norge med Kvalitetsmerke(t)(ne) på forutsatt at Kvalitetsmerke(t)(ne) ikke flyttes eller på annen måte endrer plassering. 6.2 Kvalitetsmerke(t)(ne) kan kun brukes der Norsk Sjømat utgjør 100 % av det totale innhold av angjeldende Produkter. 6.3 Kvalitetsmerke(t)(ne) kan kun brukes sammen med Lisenstakers eget varemerke på Produkter. Kvalitetsmerke(t)(ne) må ikke være dominerende i forhold til Lisenstakers eget varemerke. Lisenstakers eget varemerke må ikke utformes slik at det kan forveksles med Kvalitetsmerke(t)(ne) eller på annen måte virke villedende. Lisenstaker skal ikke registrere eller bruke noe varemerke eller domenenavn som inneholder tekst eller figurative elementer inkludert i eller som likner Kvalitetsmerke(t)(ne). 6.4 Lisenstaker har ikke rett til å bruke Kvalitetsmerke(t)(ne) under andre selskapsnavn. 6.5 I den grad Lisenstaker ønsker å benytte Kvalitetsmerke(t)(ne) i elektroniske medier, f.eks. på Internett, skal alt materiell og bruk av Kvalitetsmerke(t)(ne) bli fremlagt for Sjømatrådet og godkjent av Sjømatrådet før ekstern bruk tar til. Dersom Lisenstaker benytter Kvalitetsmerke(t)(ne) på annet trykt materiell eller på annen måte tar i bruk Kvalitetsmerke(t)(ne) til annet enn på godkjente Produkter iht Vedlegg 2, har Sjømatrådet rett til å be om kopier/prøver for godkjennelse. 7. DOKUMENTASJON 7.1 Er det, etter Sjømatrådets oppfatning, grunn til å anta at Kvalitetsmerke(t)(ne) er brukt i strid med kravene etter denne Lisensavtalen, kan Sjømatrådet be om at Lisenstaker straks dokumenterer at Lisenstaker overholder vilkårene i denne Lisensavtalen. 7.2 Dersom Lisenstaker ikke fremlegger dokumentasjon uten ugrunnet opphold eller det, etter Sjømatrådets oppfatning, ikke er sannsynliggjort at faktisk bruk er i samsvar med kravene etter denne Lisensavtalen, vil dette anses som vesentlig mislighold.

3 8. VARIGHET, OPPHØR OG MISLIGHOLD 8.1 Denne Lisensavtalen begynner å løpe fra det tidspunkt den er signert av begge parter og gjelder i ett år fra siste signeringsdato. Deretter vil avtalen, forutsatt at det (i) for registrerte eksportører er betalt årlig avgift og markedsavgift iht. forskriften, og (ii) Lisenstaker i løpet av de første 12 måneder har undergått kontroll av tredjepart/sertifiseringsorgan etter tilknyttede Norsk Standard iht. Vedlegg 2 og resultatene av kontrollen etter Sjømatrådets oppfatning er akseptabel, bli automatisk fornyet for ett år om gangen med mindre den sies opp av en av partene med 90 dagers varsel før utløp av en ny avtaleperiode. 8.2 Lisensen bortfaller med umiddelbar virkning, dersom; (i) Lisenstaker har plikt til, men ikke har betalt forfalt årlig avgift og markedsavgift iht. forskriften (ii) Lisenstaker begjærer oppbud eller slås konkurs, (iii) Lisenstaker bryter noen av sine forpliktelser i pkt. 6 og/eller 7, (iv) Registrert Kvalitetsmerke blir slettet eller kjent ugyldig, (v) Lisenstaker ikke etterkommer periodiske krav etter Vedlegg 3 og 4 om å la tredjepart/sertifiseringsorgan kontrollere praktisering av tilknyttede kvalitetsstandarder eller (vi) Lisenstaker på annen måte er i vesentlig mislighold av noen av Lisenstakers forpliktelser eller garantier under denne Avtalen. 8.3 Ved påvist og dokumentert brudd på de særskilt fastsatte kvalitetskravene som følger av Vedlegg 2 til denne Avtalen, vil Avtalen suspenderes midlertidig for en periode som fastsettes av Sjømatrådet. Ved gjentatte og vesentlige brudd på de særskilt fastsatte kvalitetskravene som følger av Vedlegg 2 til denne Avtalen, vil vesentlig mislighold anses å foreligge. 8.4 Ved bortfall av Lisensen iht. pkt. 8.2, eller Lisensavtalen sies opp iht. pkt. 8.1, skal Lisenstaker returnere alt mottatt merkemateriell som Lisenstaker har mottatt fra Sjømatrådet. 8.5 Dersom Kvalitetsmerke(t)(ne) senere skulle bli brukt på villedende måte eller på annen måte bli misbrukt, herunder brukt på annet enn mat til mennesker, f.eks. dyrefor, vil dette anses som vesentlig mislighold. Sjømatrådet kan videre kreve erstatning av økonomisk tap. I tillegg kan Sjømatrådet kreve kompensasjon for påført tap (både økonomisk og ikke-økonomisk). 8.6 Denne Avtalen reguleres av norsk rett. Eventuelle tvister skal løses av Nord-Troms tingrett som avtalt verneting. ooo Sted: Dato: Sted: Dato: Navn Tittel: Som representant for Norges sjømatråd AS Navn Tittel: Som representant for

4 Vedlegg 1 til Lisensavtale for påføring av Kvalitetsmerker i Norge Kvalitetsmerker og kvalitetsmerkeretningslinjer Lisensavtalen skal omfatte Lisenstakers bruk av Kvalitetsmerke(t)(ne) for fersk, norsk ørret fra akvakultur, eksemplifisert i det følgende med den engelske versjonen av Kvalitetsmerke(t)(ne): De til enhver tid gjeldende retningslinjer for bruk av Kvalitetsmerke(t)(ne) følger i sin helhet av Vedlegg 2.

5 Vedlegg 3 til Lisensavtale for påføring av Kvalitetsmerker i Norge Sorteringsguide for fersk, norsk ørret fra akvakultur I henhold til NS 9412:2010 skal fisk som merkes med Kvalitetsmerke(t)(ne) være blank, men den kan ha en svak, rød stripe på skinnet, som naturlig for arten. De følgende illustrasjonene viser eksempler på ikke-godkjent og godkjent fisk som kan påføres Kvalitetsmerke(t)(ne) i henhold til NS 9412:2010. Ikke i henhold til standarden (tydelig gytedrakt) Tilfredsstillende i henhold til standarden

6 Vedlegg 4 til Lisensavtale for påføring av Kvalitetsmerker i Norge Rapportering, dokumentasjon og inspeksjon 4. Krav til rapportering, dokumentasjon og inspeksjon 4.1 Rapportering Lisenstaker skal 2 ganger i året, innen 15. juni og 15 desember, rapportere til Norges sjømatråd AS totalt levert kvantum av Produkter som har fått påført Kvalitetsmerke(t)(ne) fordelt per marked. Oppgaven skal være signert av regnskapsansvarlig eller bedriftsleder. 4.2 Adgang til kontroll og innsyn Lisenstaker plikter å la tredjepart/sertifiseringsorgan kontrollere at praktisering av merking med Kvalitetsmerke(t)(ne) er i overenstemmelse med kvalitetsstandarden NS 9412:2010. Lisenstaker plikter å gi innsyn og fremlegge dokumenter og rapporter som viser hvordan myndighetskrav, for eksempel krav fra Mattilsynet, blir håndtert og fulgt opp. Kostnader til kontroll og oppfølging dekkes av Lisenstaker.

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer.

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer. STANDARD BRUKERAVTALE FOR K2 S PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere K2 s produkter og/eller ved å benytte deg av K2 s-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer å være bundet av

Detaljer

Generelle retningslinjer for bruk av varemerker eid av Norges sjømatråd (Sjømatrådet) - NORGE - Norsk Sjømat og andre varemerker

Generelle retningslinjer for bruk av varemerker eid av Norges sjømatråd (Sjømatrådet) - NORGE - Norsk Sjømat og andre varemerker Norges sjømatråd AS Strandveien 106 P.O. Box 6176 N-9291 Tromsø, Norway Phone +47 77 60 33 33 Fax +47 77 68 00 12 mail@seafood.no www.seafood.no NO 988 597 627 MVA Generelle retningslinjer for bruk av

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1.

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter gjelder

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter

Detaljer

Mamut Brukeravtale 1

Mamut Brukeravtale 1 Mamut Brukeravtale 1 Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTE Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamut-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP 1. TOLKNING 1.1. Følgende definisjoner gjelder i disse vilkårene: 1.1.1. "Arbeid" betyr alt arbeid som Leverandøren er pålagt å utføre i henhold til bestemmelsene i Kontrakten, inkludert bestemmelsene

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013 Active 24 Brukeravtale Publisert: januar 2013 Norsk BRUKERAVTALE FOR ACTIVE 24s PRODUKTER OG TJENESTER Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom deg og Active 24 Norway AS, (Org.nr. 997 559 762),

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

07.12 Standard Avtalevilkår

07.12 Standard Avtalevilkår 07.12 Standard Avtalevilkår Virksomhet/avdeling Drammen kommune ID 601.07.12 Utarbeidet av: Frode Herlung Godkjent dato: 20.10.2011 Godkjent av: Erik Bruun-Pedersen Signatur: FAH Erstatter: Vers.02 av

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av varer for 1. Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvilkårene gjelder ethvert varekjøp foretatt

Detaljer

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Avtale om: Drift av kiosk/kafe Nordberg Fort Kunde: Vest-Agder fylkeskommune Leverandør: Vest-Agder-museet IKS Periode: 1.4.2011 31.3.2014 Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

Eniros skal levere bestilte Medieprodukter i det tidsrom og/eller antall som fremgår av ordrebekreftelsen.

Eniros skal levere bestilte Medieprodukter i det tidsrom og/eller antall som fremgår av ordrebekreftelsen. AVTALEVILKÅR ENIRO MEDIEPRODUKTER Del A GENERELLE VILKÅR 1 ANVENDELSESOMRÅDE Disse avtalevilkårene (Vilkårene ) gjelder mellom deg som kunde ( Kunden ) og Eniro Norge AS ( Eniro ) ved kjøp av Eniros medieprodukter

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi Generelle avtalevilkår for kjøp av varer Versjon: Februar 2015 Agder Energi Innhold Generelle avtalevilkår for kjøp av varer 3 1. Bestilling og avtaleinngåelse 3 2. Levering og leveringstid 3 3. Kvalitet

Detaljer

Vedlegg 3 Avtale Produktenes kvalitet Samarbeid, møter og prioritet Dokumentasjon og kontroll ved levering av Produkter Levering og bestilling

Vedlegg 3 Avtale Produktenes kvalitet Samarbeid, møter og prioritet Dokumentasjon og kontroll ved levering av Produkter Levering og bestilling Side 1 av 5 1. Avtale Disse standardvilkår ( Vilkårene ) gjelder som del av Kundens avtale om kjøp av Produkter ( Avtalen ). De samme definisjoner gjelder i Vilkårene som i Avtalen. Kjøpsloven av 13. mai

Detaljer

AVTALE KJØP AV VIRKSOMHET

AVTALE KJØP AV VIRKSOMHET Utkast 13. januar 2011 AVTALE om KJØP AV VIRKSOMHET mellom Ludo Mobil AS som selger og Telenor Norge AS som kjøper [ ] 2012 5364988/3 1 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 4 2 SALGSGJENSTAND... 4 2.1 Salgsgjenstanden...

Detaljer

International Passport Advantage Express Agreement

International Passport Advantage Express Agreement International Passport Advantage Express Agreement Denne IBM International Passport Advantage Express Agreement ( Avtalen ) og eventuelle tilhørende Tilleggsbetingelser, Bruksbetingelser og Transaksjonsdokumenter

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale.

Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale. Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale. 1. Generelt Visma Services Norge AS («Visma») er et autorisert regnskapsførerselskap underlagt tilsyn fra Finanstilsynet.

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

ii) PhonectUC abonnementsbetingelser (se Abonnementsbetingelser nedenfor )

ii) PhonectUC abonnementsbetingelser (se Abonnementsbetingelser nedenfor ) Versjon 1.1 mars 2014 Side 1 av 6 PhonectUC Tjenesteavtale Abonnements- og tjenesteavtale PhonectUC Tjenesteavtale består av følgende elementer: i) Avtalen, dvs. den til enhver tid gyldige bestilling (og

Detaljer

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør)

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør) Alta kommune Dato: 30.8.2013 Saksbehandler: Jan Birger Johnsen Telefon direkte: 45259855 Deres ref.: Løpenr.: Saksnr./vår ref.:13/6504 Arkivkode: 601 Kontrakt om kjøp av hurtigbåttjenester mellom Alta

Detaljer

Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale

Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFI-konsortier er et innspill fra Forskningsrådet til hvordan

Detaljer