Oppdragsavtale mellom. (navn) heretter kalt oppdragsgiver

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdragsavtale mellom. (navn) heretter kalt oppdragsgiver"

Transkript

1 Oppdragsavtale mellom (navn) heretter kalt oppdragsgiver og PartnerCo AS Dato: 1. februar

2 1. INNLEDNING 1.1. Intensjon Hensikten med denne avtale med vedlegg er å regulere forholdet mellom partene i forbindelse med at PartnerCo as skal bistå oppdragsgiver i forbindelse med (anfør) 2. OPPDRAGET 2.1 Type oppdrag Dette oppdraget skal betegnes som et løpende oppdrag. Dette oppdraget skal betegnes som et spesifisert oppdrag. (Slett den linjen som ikke er aktuell) 2.2 Arbeidstittel Oppdragets arbeidstittel er (anfør) 2.3 Formål Hovedmålsetningen med oppdraget er at PartnerCo as skal bistå oppdragsgiver i arbeidet med (anfør) 2.3 Organisering Oppdraget skal organiseres som et bedriftsinternt prosjekt. Oppdraget skal organiseres som et frittstående utviklingsprosjekt. (Slett den linjen som ikke er aktuell) 2.4. Inndeling av oppdraget Oppdraget skal deles inn i følgende hovedfaser: Bistand i forbindelse med Oppdragsbeskrivelse Det er ikke utarbeidet noen beskrivelse for oppdraget da dette dreier seg om et løpende oppdrag. For beskrivelse se vedlegg 2 til denne avtale. (Slett den linjen som ikke er aktuell) 2.6 Fremdriftplan Det er ikke utarbeidet noen framdriftsplan da dette dreier seg om et løpende oppdrag. Fremdriftsplan utarbeides av ansvarshavende hos oppdragsgiver og PartnerCo as i fellesskap ved oppstart. For framdriftsplan se vedlagg 3 til denne avtale. (Slett den linjen som ikke er aktuell) 2.7 Ansvarlig Hos PartnerCo AS Oppdragsansvarlig: Utøvende: Johan Lillevik Johan Lillevik Hos oppdragsgiver Oppdragsansvarlig: Deltakere (navn) (navn) PartnerCo AS 2av 10

3 2.8 Honorar Honorar for denne type arbeid faktureres med en timestas på kr. eks mva, og med kr. inklusiv mva. For oppdraget avtales en fast pris på kr. eks mva og med kr inklusiv mva. Alt tilleggsarbeid / endringsarbeid faktureres med en timestats på kr. eks mva og med kr inklusiv mva. (Slett de linjene som ikke er aktuelle) 2.9 Oppstart Oppstartsdato for oppdraget er (dato). 3. GENERELLE BESTEMMELSER 3.1 Personalbruk 3.2 Ansvarsforhold 3.3 Arbeidsmetode 3.4 Kvalitetssikring 3.5 Taushetsplikt 3.6 Leveranser 3.7 Arbeidstid 3.8 Tilleggsarbeid 3.9 Varighet 3.10 Honorar 3.11 Reise og andre utlegg 3.12 Fakturering 3.13 Betaling 3.14 Oppsigelse 3.15 Utnyttelsesrettigheter 3.16 Force majeure m.m Erstatning 3.18 Tvister For punkt 3.1 til og med punkt 3.18 er disse avtalt i henhold til standardvilkår av januar 2015, se vedlegg SPESIELLE BESTEMMER Skal deler av arbeidet foregå i lokalene til oppdragsgiver må oppdragsgiver stille nødvendig arbeidsplasser med nettilknytting til PartnerCo as sin disposisjon. PartnerCo AS 3av 10

4 5. ANDRE PRESISERINGER (Anfør) Se vedlegg 4 6. VILKÅR For oppdraget gjelder denne avtale med vedlegg. Det som er presisert i selve avtalen, gjelder foran det som er beskrevet i vedleggene. 7. VEDLEGG Som en del av denne avtale følger: Vedlegg 1: Vedlegg 2: Vedlegg 3: Vedlegg 4: Standard vilkår Beskrivelse Framdriftsplan Andre vedlegg 8. UNDERSKRIFT Denne avtale med tilhørende vedlegg er utstedt i 2 to eksemplar, hvorav partene har ett hver. Oslo, (dato)... Oppdragsgiver Oslo, (dato) PartnerCo as PartnerCo AS 4av 10

5 VEDLEGG 1 STANDARD VILKÅR AV JANUAR 2015 Generelle bestemmelser 1 Personalbruk Alt arbeid i oppdraget skal fra PartnerCo as sin side utføres av navngitte personer. Ønsker PartnerCo as å ta ekstern bistand til hjelp for å gjennomføre oppdraget, kan dette først skje etter samtykke fra oppdragsgiver. PartnerCo as har rett til å foreta rådspørring av personer som har spesielle kunnskaper og som vil være til nytte for oppdraget, dersom denne rådspørringen ikke fører til økonomiske belastninger for oppdragsgiver. 2 Ansvarsforhold PartnerCo as er ansvarlig for å gjennomføre oppdraget i samsvar med avtale og i henhold til anerkjente standarder og normer for arbeid av denne art. Oppdragsgiver forplikter seg til å sette av ressurser som avtalt, for at PartnerCo as skal kunne overholde sine forpliktelser. Partene skal holde hverandre skadesløs mot tap eller skade på egen eiendom og personell. PartnerCo as er ansvarlig for alle originaler dokumenter m.v. tilhørende oppdragsgiver dersom disse skades eller ødelegges ved en tilfeldig begivenhet mens de befinner seg i PartnerCo as sin varetekt og er utenfor oppdragsgivers lokaler. 3 Arbeidsmetode For gjennomføring av oppdraget vil PartnerCo as benytte en arbeidsmetodikk som er oppdelt i forskjellige faser, prosesser og trinn og hvor en i varierende grad vil benytte mer eller mindre strukturerte metoder for å oppnå de forventede resultater og de mål som er satt for oppdraget. Arbeidsmetodikken vil alltid være tilpasset oppdraget. 4 Kvalitetssikring All kvalitetssikring tar utgangspunkt i formål og målsetning og inndeling av oppdraget og ivaretas gjennom PartnerCo as sitt Internkontrollsystem som tilpasses oppdrages egenart. Sluttdokumentasjon og statusrapportering til oppdragsgiver skjer i henhold til strukturerte rapporteringsmaler og hva som spesifikk er avtalt for oppdraget. 5 Taushetsplikt Alle forhold vedrørende oppdragsgivers virksomhet skal fra PartnerCo as sin side behandles konfidensielt. 6 Leveranser PartnerCo as sin leveranse til oppdragsgiver ved avslutning av oppdraget en komplett dokumentasjon over arbeidet. All dokumentasjon levers elektronisk dersom ikke annet er avtalt. 7 Arbeidstid En ordinær rådgivningsdag er på 7,5 timer. Reisetid som faller innenfor tidsrommet 08, defineres som en ordinær rådgivningsdag. PartnerCo AS 5av 10

6 8 Tilleggsarbeid Arbeid som oppdragsgiver ønsker bistand til og som ikke omfattes av avtalen, eller som bestilles etter at avtalen er signert (inngått og tråd i kraft). Tilleggsarbeidet skal beskrives og inngår som et tillegg til inngåtte avtale, dersom ikke annet er avtalt. 9 Varighet I avtalen skal oppstartsdato angis, dersom oppstartsdato for oppdraget ikke angis skal siste dato for underskrift av avtale gjelde som oppstartsdato. Inngåtte avtale om bistand løper i henhold til avtale til oppdraget er fullført inklusivt eventuelt tilleggsarbeid eller avtalen bringes til opphør av en av partene. Ref punkt Honorar Timepris / avtalepris avtales eksklusiv merverdiavgift for næringsdrivende, og inklusiv merverdiavgift for private kunder. Ved inngåtte avtaler med fastpris skal alltid timepris oppgis for anvendelse ved endring og tilleggsarbeider. Time- og avtalepriser reguleres 1.1. hvert år. 11 Reise og andre utlegg Reisekostnader skal dekkes av oppdragsgiver i henhold til dokumentere utlegg med unntak av reiser innen Oslo. Andre innkjøp, innleie eller utlegg skal dekkes av oppdragsiver i henhold til dokumenterte bilag. Ut fra Lov om merverdiavgift blir mva å legge til ved fakturering av reise og andre utlegg 12 Fakturering Fakturering skjer etterskuddsvis minimum en gang per 14 dag, dersom ikke annet er avtalt, og med faktura skal det vedlegges en oversikt over grunnlaget for faktureringen. Honorar Oppdrag avtalt etter medgått tid faktureres i h h t medgått tid og avtalt timesats, mens oppdrag avtalt med fast pris faktureres a konto i h h t framdrift. Tilleggsarbeider faktureres i h h t medgått tid, eller til en fast pris dersom dette er avtalt. For nødvendige reiser under utførelsen av oppdraget har PartnerCo as rett til å fakturere honorar med avtalt timepris for den reisetid som faller innenfor tidsrommet Dette honoraret kommer i tillegg til fastpris dersom ikke annet er avtalt. Reise og andre utlegg Reise- og diettkostnader faktureres i h h t Statens Reiseregulativ, mens andre utlegg faktureres med et påslag på 15 %. I h h t gjelde Lov om merverdiavgift er vi pålagt å fakturere alle reiser og andre utlegg med tillegg av mva. Oppsigelse Ved oppsigelse skal honorar kunne avregnes etter utført arbeid. I tillegg skal PartnerCo as kunne fakturer det arbeidet som er nødvendig for avvikle oppdraget. Tilsvarende gjelder for reise og andre utlegg. PartnerCo AS 6av 10

7 13 Betaling Betaling skal skje i henhold til faktura dersom ikke noen annet er avtalt. Forfallstid er 15 dager regnet fra fakturadato. Dersom betaling ikke skjer innen forfall blir det beregnet renter med 12 % p.a. PartnerCo as forutsetter at oppdragsgiver har finansiert oppdraget fullt. 14 Oppsigelse / Opphør Oppsigelse Begge parter har rett til å si opp avtalen med 1 mnd varsel, dersom ikke annet er avtalt. Begge parter kan si opp avtalen med øyeblikkelig virkning uten oppsigelsestid dersom en av partene vesentlig forsømmer å oppfylle avtalen og dens vilkår. Opphør Avtalen er å anse som opphørt dersom oppdragsgiver/oppdragstaker opptar gjeldsforhandling eller innfører betalingsstans. går i konkursbehandling, 15 Utnyttelsesrettigheter Oppdragsgiver har full eiendomsrett og utnyttelsesrett til alle sluttresultater fra arbeidet, og kan fritt utnytte arbeidsresultatene av oppdraget i sin virksomhet, tilsvarende gjelder for all sluttdokumentasjon. PartnerCo as kan ikke utlevere eller på annen måte meddele 3. part oppnådde arbeidsresultater, uten spesiell fullmakt eller tillatelse fra oppdragsgiver. Arbeidsmetoder og prosessverktøy er PartnerCo as sin eiendom og kan ikke utnyttes kommersielt eller overleveres 3. part av oppdragsgiver, og alle forhold herom reguleres av åndsverksloven. 16 Force majeure m.m. Ved gjennomføring av oppdraget gjelder vanlige force majeure forbehold. 17 Erstatning PartnerCo as erstatningsansvar er i ethvert tilfelle begrenset til det vederlaget PartnerCo as har fakturert (eks mva) på det tidspunktet erstatningskrav reises. Oppdragsgiver alltid holde PartnerCo as oppdraget fra 3. part. skadesløs for direkte og indirekte krav relatert til 18 Tvister Partene rettigheter og plikter etter disse vilkår og avtaler som er inngått mellom partene bestemmes i sin helhet av norsk rett. Tvist mellom partene i henhold til inngåtte avtale skal løses mellom partene i minnelighet. Fører ikke slike forhandlinger frem innen 2 mnd fra tvisten oppstod, kan hver av partene forlange tvisten avgjord gjennom rettsapparatet med Oslo som verneting. PartnerCo AS 7av 10

8 VEDLEGG 2: BESKRIVELSE AV OPPDRAGET PartnerCo AS 8av 10

9 VEDLEGG 3 FRAMDRIFTSPLAN PartnerCo AS 9av 10

10 VEDLEGG 4 ANDRE VEDLEGG PartnerCo AS 10av 10

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Avtale om: Drift av kiosk/kafe Nordberg Fort Kunde: Vest-Agder fylkeskommune Leverandør: Vest-Agder-museet IKS Periode: 1.4.2011 31.3.2014 Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

07.12 Standard Avtalevilkår

07.12 Standard Avtalevilkår 07.12 Standard Avtalevilkår Virksomhet/avdeling Drammen kommune ID 601.07.12 Utarbeidet av: Frode Herlung Godkjent dato: 20.10.2011 Godkjent av: Erik Bruun-Pedersen Signatur: FAH Erstatter: Vers.02 av

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

KONTRAKT Utarbeidelse av Områdereguleringsplan For havnearealene i Grimstad sentrum, Østerbukt - Grømbukt

KONTRAKT Utarbeidelse av Områdereguleringsplan For havnearealene i Grimstad sentrum, Østerbukt - Grømbukt KONTRAKT Utarbeidelse av Områdereguleringsplan For havnearealene i Grimstad sentrum, Østerbukt - Grømbukt Grimstad kommune INNHOLDSFORTEGNELSE: KONTRAKTSFORSIDE... 4 SPESIELLE KONTRAKTSBETINGELSER... 5

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II NS 8401

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II NS 8401 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II NS 8401 Innhold: Forsvarsbyggs generelle kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag basert på NS 8401 Vedlegg: o Mal for avtaledokument o Mal for endringsforespørsel/endringsavtale

Detaljer

Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale.

Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale. Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale. 1. Generelt Visma Services Norge AS («Visma») er et autorisert regnskapsførerselskap underlagt tilsyn fra Finanstilsynet.

Detaljer

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 up Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om

Detaljer

OPTIMERAS STANDARD OPPDRAGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES KJØP AV TEKNISKE TJENESTER

OPTIMERAS STANDARD OPPDRAGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES KJØP AV TEKNISKE TJENESTER OPTIMERAS STANDARD OPPDRAGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES KJØP AV TEKNISKE TJENESTER 2. UTGAVE 03/2014 1. PARTER I disse standard oppdragsbetingelser for næringsdrivende ( Standard oppdragsbetingelser

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av varer for 1. Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvilkårene gjelder ethvert varekjøp foretatt

Detaljer

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi Generelle avtalevilkår for kjøp av varer Versjon: Februar 2015 Agder Energi Innhold Generelle avtalevilkår for kjøp av varer 3 1. Bestilling og avtaleinngåelse 3 2. Levering og leveringstid 3 3. Kvalitet

Detaljer

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Navn: Adresse: Postnr./Sted: Telefon: E-post: Fødselsdato: Undertegnede bestiller herved trådløs ADSL/SDSL av Infonor Kompetanse AS etter følgende spesifikasjoner: (sett

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

Vedlegg 3: Standardvilkår for innleie til vintervedlikehold

Vedlegg 3: Standardvilkår for innleie til vintervedlikehold Vedlegg 3: Standardvilkår for innleie til Side 1 av 6 1 Utførelse av oppdraget 1.1 Underentreprenøren garanterer at Oppdraget vil bli fagmessig utført i samsvar med avtalen og i henhold til gjeldende bransjestandard.

Detaljer

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN AVTALE OM PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN MELLOM Arbeids- og inkluderingsdepartementet ( Oppdragsgiver ) xxxxxxxx ( Leverandør ) Side 2 av 16 AVTALEDOKUMENT

Detaljer

Vedlegg 3 Avtale Produktenes kvalitet Samarbeid, møter og prioritet Dokumentasjon og kontroll ved levering av Produkter Levering og bestilling

Vedlegg 3 Avtale Produktenes kvalitet Samarbeid, møter og prioritet Dokumentasjon og kontroll ved levering av Produkter Levering og bestilling Side 1 av 5 1. Avtale Disse standardvilkår ( Vilkårene ) gjelder som del av Kundens avtale om kjøp av Produkter ( Avtalen ). De samme definisjoner gjelder i Vilkårene som i Avtalen. Kjøpsloven av 13. mai

Detaljer

Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07)

Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07) Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07) Utgitt i 2007 av Dansk Industri, Danmark, Teknologiateollisuus Teknologindustrin, Finland, Norsk Industri, Norge og Teknikföretagen, Sverige.

Detaljer

Generelle vilkår for innleie og utleie av arbeidskraft

Generelle vilkår for innleie og utleie av arbeidskraft Generelle vilkår for innleie og utleie av arbeidskraft 1. Kontraktsdokumentene Ved motstrid mellom de ulike dokumentene har dokumentene forrang i følgende rekkefølgen: 1) Ordrebekreftelsen fra Utleier

Detaljer

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt (Leietaker) (2) 864 964 702 LEIEKONTRAKT 1 UTLEIER (1) [ ] ("Utleier") (2) [ ] 2 LEIETAKER (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702 3 EIENDOM (1) [ adresse ] (2) Gnr. [ ] bnr. [ ]

Detaljer

Eier(rolle)/Owner(role):

Eier(rolle)/Owner(role): Løvås Svein Firma/Company: IKM Gruppen AS Side 1 av 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2

Detaljer

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Sammen med Oppdragsbekreftelsen gjelder disse Generelle forretningsvilkår arbeidsleie som People4you utfører for oppdragsgivere, om ikke annet uttrykkelig er avtalt

Detaljer

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør)

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør) Alta kommune Dato: 30.8.2013 Saksbehandler: Jan Birger Johnsen Telefon direkte: 45259855 Deres ref.: Løpenr.: Saksnr./vår ref.:13/6504 Arkivkode: 601 Kontrakt om kjøp av hurtigbåttjenester mellom Alta

Detaljer

Følgebrev til kontrakt mellom «NAVN_KONTRAKT_PART» og Rikskonsertene

Følgebrev til kontrakt mellom «NAVN_KONTRAKT_PART» og Rikskonsertene UTØVER BOSATT I UTLANDET «KPART_KPERS_NAVN» «KPART_KPERS_ADRESSE_KONV» Deres ref: Vår ref: SR/«ANSV_TURNE» «PRODNR» Oslo, 7. januar 2014 Følgebrev til kontrakt mellom «NAVN_KONTRAKT_PART» og Rikskonsertene

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer