Partene skal gi beskjed hvis det bli endringer m.h.t. kontaktpersoner/oppdragsansvarlig/daglig kontakt personer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Partene skal gi beskjed hvis det bli endringer m.h.t. kontaktpersoner/oppdragsansvarlig/daglig kontakt personer."

Transkript

1 OPPDRAGSAVTALE Oppdragsgiver (Kunden): Ambulanse Midt Norge HF (AMB HF) Oppdragstaker regnskapsførerselskap 1. Avtalens omfang Oppdrag: Sett () a) Bokføring b) Årsregnskap c) Ligningsoppgaver d) Lønn x e) Fakturering og purringer x f) Oppbevaring av regnskapsmateriale x g) Budsjettering h) Bankbelastning (remittering) x i) Merverdiavgiftsrepresentasjon (utland) j) Annet x De oppdrag som omfattes av avtalen spesifiseres nærmere under punkt Oppdragets representanter Kontaktperson hos Ambulanse Midt Norge HF: Oppdragsansvarlig (autorisert regnskapsfører) hos oppdragstaker: Partene er enige om at kommunikasjonen kan skje elektronisk. Partene skal gi beskjed hvis det bli endringer m.h.t. kontaktpersoner/oppdragsansvarlig/daglig kontakt personer. 3. Fullmakter Lønns og regnskaps avdelingen gis ved denne avtale fullmakt til innhenting av samtlige relevante regnskapsopplysninger, herunder kontoutskrifter for Kundens bankkonti. Kunden medvirker i nødvendig utstrekning til å utferdige og undertegne på særskilte fullmaktsskjema som spesifisert i avtalens punkt 8. Oppdragsavtale Side 1 av 7

2 4. Frister for overlevering av bilag mv. og utarbeidelse av regnskap mv Bilag og annen regnskapsdokumentasjon som overleveres lønns og regnskapsavdelingen anses av AMB HF å relatere seg til næringsvirksomheten. Der det av dokumentasjonen ikke klart fremgår av sammenhengen hvorledes denne skal behandles, skal AMB HF uoppfordret gi nødvendig tilleggsinformasjon. AMB HF har ellers ansvar for å tilrettelegge og overlevere regnskapsdokumentasjonen i tråd med lønn og regnskapsavdelingens veiledning. Regnskapsbilag mv leveres minimum: x Løpende 3 månedlig ½ månedlig 4 månedlig Månedlig Årlig 2 månedlig Annet: Når AMB HF har levert regnskapsdokumentasjonen rettidig, tilstreber lønns og regnskapsavd. seg å ha utarbeidet det avtalte regnskap i.h.h.t. frister fra oppdragsgiver. Årsregnskapet omfattes ikke av denne frist og avtales særskilt for det enkelte år. Lønnsgrunnlag (lønnsbilag) leveres løpende og seinest virkedager før lønningsdag. AMB HFs lønningsdag er den 12. i hver måned. Reiseregninger (tilleggskjøring) er den 26. i hver måned. Ved forfall på helge eller helligdager, skjer utlønning siste virkedag før forfallsdato. Fakturagrunnlag leveres virkedager før utfakturering. Ved månedsavslutning må bilag leveres seinest kl xx:xx dagen før frist for ferdig regnskap. Bilagene må registreres samme dag under forutsetning av at oppdragsgiver leverer bilag fortløpende ellers i måneden. Dersom AMB HF ikke leverer sitt materiell rettidig eller på annen måte ikke medvirker til at prosessen følger oppsatt tidsplan, vil lønns og regnskapsavdelingen måtte tilpasse ferdigstillelse i tråd med øvrig drift og oppgaver med ordinær ressursbruk. Forsinkelser i innlevering av bilag kan således medføre lengre forsinkelser i ferdigstillelsen. Lønns og regnskapsavdelingen har intet ansvar for følgene av slike forsinkelser. 5. Taushetsplikt Lønns og regnskapsavdelingen har taushetsplikt etter regnskapsførerloven 10 og kan ikke bringe videre opplysninger vedrørende regnskapet eller annet som det har blitt kjent med gjennom samarbeidet, unntatt hvor dette er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning, herunder bl.a. ved kvalitetskontroll, ved skifte av regnskapsfører, som ledd i avtalt internkontroll med annet regnskapsbyrå, eller i tilfeller hvor Kunden gir sitt særskilte samtykke. Taushetsplikten skal ikke gjelde overfor Kundens valgte revisor. Lønns og regnskapsavdelingen kan etter eget skjønn og av eget tiltak alltid gi informasjon om forhold av betydning til person som etter lovgivning er tillagt personlig ansvar for AMB HFs regnskapsavleggelse. 6. Honorar Det er avtalt en timepris på kr., som faktureres hver mnd på grunnlag av vedlagt spesifikasjon av timeforbruk og arbeidsoppgaver. Endring i timesatsen skal reguleres i forhold til gjennomsnittlig prisindeks for helsesektoren med effekt pr 1. januar hvert år. Arbeid ikke definert i denne avtalen skal faktureres som tilleggsarbeid. Tilleggsarbeid må avtales på forhånd. Oppdragsavtale Side 2 av 7

3 7. Avtaleperiode Avtaleperioden er begrenset til regnskapsåret 2012 til og med regnskapsåret 2014, med påfølgende etterarbeid i Endringer Det må gis anledning til å gjøre mindre endringer i oppdragsavtalen etter at økonomisjef i ambulanseforetaket er ansatt og i virksomhet. 9. Avvikshåndtering Ved eventuelle misslighold av avtalen, som gjentatte og vesentlige avvik fra de krav som er stilt i denne avtalen, har oppdragsgiver mulighet til å foreta avkorting av honorar eller terminering avtalen. Oppdragsavtale Side 3 av 7

4 10. Spesifikasjon av oppdraget Etter nærmere gjennomgang av regnskapsfunksjoner og annet som er nødvendig og/eller ønskelig for Kundens regnskapsavleggelse mv, er lønns og regnskapsavdelingens tjenesteleveranse spesifisert nedenfor, jf de av oppgavene det er krysset av for. a) Bokføring Sett () Oppdrag, spesifisert: Frekvens 1 / hyppighet Fordeling av scannede bilag (compello) Løpende Lovbestemte regnskapsspesifikasjoner Spesifikasjoner av regnskapet Bokføringsspesifikasjon ( dagbok ) Kontospesifikasjon ( hovedbok ) Kundespesifikasjon ( kundereskontro ) Leverandørspesifikasjon ( lev.reskontro ) Spesifikasjon av merverdiavgift Spesifikasjon av Uttak til eiere, deltakere og egen virksomhet Salg til eiere og deltakere Salg og andre ytelser til ledende ansatte 1 mnd Spesifikasjon av lønnsoppgavepliktige opplysninger 2 mnd Prosjektregnskap etter bokføringsforskriften 8 1 Periodiske rapporter til kunden Spesifisert hovedbok, og saldobalanse 1 mnd Kommentar: Leveres i Excel format Aldersfordelt saldoliste eller åpen post liste kunder og leverandører Avdelingsregnskap Prosjektregnskap Forfallsliste fra leverandørreskontro og Compello (likviditetsoppfølging) Merverdiavgiftsoppgaver 1 mnd Omsetningsoppgave mva 2 mnd Oppgave merverdiavgiftskompensasjon Utføres etter avtale b) Årsregnskap () Oppdrag, spesifisert: Frekvens Kommentar: x Årsregnskap med noter Konsernregnskap med noter Bistand med årsberetning Innsending til Regnskapsregisteret c) Ligningsoppgaver Selvangivelse med vedlegg Aksjonærregisteroppgave Oppdragsavtale Side 4 av 7

5 d) Lønn Lønnsslipp til ansatte og andre 2 ganger i mnd Elektronisk Utbetaling av lønn månedlig Dato pr mnd: 12. Terminoppgave skattetrekk og arbeidsgiveravgift 2 mnd Utbetaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift 2 mnd Lønns og trekkoppgave (årsoppgave), følgeskriv Årlig Sykepengerefusjoner Månedlig Inn /utmeldinger arbeidstakerregisteret Månedlig Registrering av ulykkes og yrkesskadeforsikring Månedlig Rapportering inn og ut melding av pensjonsordning 3 mnd (KLP) Registrering av alt fravær Månedlig Rapporter Månedlig Lønnsjournal Fraværsrapport sendes kunden Månedlig Lønnsstatistikk til SSB Kvartal/År Reiseregninger 2 ganger i mnd e) Utgående fakturering og purringer Dato pr mnd: 12. og 26. Utstedelse og utsending av salgsdokument (faktura/kreditnota) Fakturajournal, sendes kunde Purring i kundens navn Løpende f) Oppbevaring av regnskapsmateriale Dette punktet gjelder oppbevaring etter at årsregnskapet er avsluttet. Gjelder regnskapsmateriale fra og med regnskapsåret. (x) Oppdrag, spesifisert: Tid Kommentar: Dokumentasjon av bokførte opplysninger (bilag, dokumentasjon av balansen mv) Bokførte opplysninger som i utgangspunktet er tilgjengelig elektronisk Lovbestemte spesifikasjoner som regnskapsfører utarbeider Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning Ligningsoppgaver og andre offentlige oppgaver levert av regnskapsfører 10 år Dersom ikke annet er presisert, omfatter dette den dokumentasjon som er overlevert regnskapsfører og benyttet som grunnlag i bokføringen. 3 ½ år 10 år Oppbevaringsmedium (papir/elektronisk): Lovbestemte spesifikasjoner og offentlige oppgaver oppbevares elektronisk. Øvrig materiale oppbevares på papir. Ved skanning oppbevares materialet kun elektronisk. g) Budsjettering Resultat /driftsbudsjett Likviditetsbudsjett Oppdragsavtale Side 5 av 7

6 h) Bankbelastning (remittering) Remittering Daglig Nettbank Etter avtale I) Merverdiavgifts representasjon (utland) j) Annet spesifisert (x) Oppdrag, spesifisert Frekvens Kommentar: Alle bilag leveres ferdig attestert, anvist og kontert fra kunden Fortløpen de Kundemøter Etter avtale x Konsernmellomværende Månedlig Fra AMB HF Avstemming 11. Bilag til avtalen Som bilag til denne avtale gjelder: Fullmakt om elektronisk oppgavelevering (Altinn) Fullmakt om BBS, Bank Bilag vedrørende oppdrag om bankbelastning (remittering), jf denne avtale punkt 1 h) Bilag vedrørende oppdrag om MVA representasjon, jf denne avtale punkt 1 i) Spesielle avtaleklausuler oppdrag utført i Kundens lokaler Spesielle avtaleklausuler oppdrag der Kunden har ansvar for IKT system Annet: Avstemming egen plan Som bilag til denne avtale regnes også eventuelle senere daterte endringsbilag i henhold til punkt 12 i Standard leveransevilkår, jf avtalens punkt 10. Ved motstrid mellom oppdragsavtaleteksten og bilag etter denne klausul, skal bilagene gå foran. 12. Standard leveransevilkår Partene er kjent med og vedtar som en del av denne avtale den til enhver tid gjeldende Standard leveransevilkår for regnskapsføringsoppdrag fastsatt av NARF. I denne fremgår blant annet partenes rettigheter ved mislighold av avtalen. Partene kan fravike bestemmelser i Standard leveransevilkår for regnskapsføringsoppdrag ved særskilt regulering i denne Oppdragsavtale. Lønns og regnskapsavdelingen plikter i alle tilfelle å utføre oppdraget i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og regler, herunder regler som følger av standardene for God regnskapsføringsskikk, jf Oppdragsavtale Side 6 av 7

7 Gjeldende Standard leveransevilkår for regnskapsføringsoppdrag fastsatt av NARF finnes tilgjengelig hos lønns og regnskapsavdelingen og på 13. Verneting Tvist mellom partene behandles ved de ordinære domstoler. Partene vedtar som verneting Lønns og regnskapsbyråets ordinære verneting. Oppdragsavtalen er utferdiget i 2 eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt. Sted: Dato: Avtalen trer i kraft fra xx.xx Ambulanse Midt Norge HF Oppdragsavtale Side 7 av 7

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS)

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) Standard av juni 2014, oppdatert november 2014, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Økonomiforbundet og Den norske Revisorforening Innhold 1 UTGANGSPUNKT

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 1 - Bokføring og årsoppgjør Standard av 10. september 2001, revidert 15. august 2006 og 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 0 - Allment om regnskapsføringsoppdrag Standard av 10. september 2001, revidert 15. august 2006 og 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Detaljer

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Innhold Ordliste 2 Hvorfor kontorarbeid og regnskapsføring er viktig 3 Trenger du regnskapsfører? Test deg selv 3 Selv om du har regnskapsfører, må du gjøre

Detaljer

INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE

INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE 2 BDO AS INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE Norskregistrert utenlandsk foretak

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden)

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden) Fortrolig Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) og (heretter kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER LEVERANDØR FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor

Detaljer

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Lønns-ABC 2004 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Formålet med dette heftet er å gi arbeidsgivere et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene for 2004. Heftet er

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD Mellom som eier av eiendommen gnr bnr i kommune og som leietaker er pr. dags dato inngått slik avtale: Avtalen gjelder: Eier av ovennevnte eiendom,, gnr bnr forplikter seg i henhold

Detaljer

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER Godkjent dato: 01.04.2014 Side 1 av 31 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjon (NS 8406 pkt 2)...

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

A V T A L E. mellom Statnett som sentralnettoperatør og, som netteier i sentralnettet

A V T A L E. mellom Statnett som sentralnettoperatør og, som netteier i sentralnettet A V T A L E mellom Statnett som sentralnettoperatør og, som netteier i sentralnettet 1 Avtalens formål og bakgrunn Sentralnettet utgjør ett nett med flere selvstendige konsesjonærer følgelig gjelder denne

Detaljer

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave Lønns-ABC 2011 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011 14. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Utkast - Lov om krav til kassasystem (kassasystemloven)

Utkast - Lov om krav til kassasystem (kassasystemloven) Utkast - Lov om krav til kassasystem (kassasystemloven) 1. Lovens virkeområde Denne loven gjelder leverandør av kassasystem som nevnt i 2 bokstav e. Loven fastsetter hvilke krav som gjelder for kassasystemer

Detaljer

ALMINNELIGE BETINGELSER

ALMINNELIGE BETINGELSER ALMINNELIGE BETINGELSER 1. INNLEDNING 1. Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag som firmaets advokater eller ansatte påtar seg eller utfører i henhold til DEL I (oppdragsbekreftelsens spesifikke

Detaljer

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Bjart Roger Vie og Elisabet Ekberg Vest Næringsråd, 16. desember 2014 Skatt Personskatt Selskapsskatt «Spesialområder» KPMG AS VNR-Kurs

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h.

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h. Lov og instruks om Riksrevisjonen Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h med kommentarer Qhjrqduhrinmdm Lov og instruks om Riksrevisjonen med kommentarer Lov 7. mai 2004

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning Norsk akkreditering NA Dok. 53: Retningslinjer for sertifisering av Utarbeidet av: SBE Godkjent av: ICL Versjon: 3.01 Mandatory/Krav Gjelder fra: 22.05.2013 Sidenr: 1 av 16 NA Dok. 53 Retningslinjer for

Detaljer

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord.

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. mellom Helsedirektoratet, Avdeling Forebygging i helsetjenesten

Detaljer

Dokumentasjon av medgått tid

Dokumentasjon av medgått tid Uttalelse om god bokføringsskikk GBS 10 Vedtatt 2. februar 2007. Oppdatert 26. september 2014 og 22. april 2015. Dokumentasjon av medgått tid Spørsmål Kravene til dokumentasjon av medgått tid i tjenesteytende

Detaljer

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven.

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven. I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven. 3. Gjennomføring av oppdraget ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR 1. Oppdraget Vi

Detaljer

OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR

OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR 1. Oppdraget Vi bekrefter herved at vi har påtatt oss et oppdrag for Dem. Oppdraget går ut på bistand i forbindelse med... I forbindelse med oppdraget kan

Detaljer

OPPDRAGSVILKÅR. for Hortensadvokatene

OPPDRAGSVILKÅR. for Hortensadvokatene OPPDRAGSVILKÅR for Hortensadvokatene Når en av Hortensadvokatene tar på seg et oppdrag av et visst omfang, vil klienten motta en skriftlig oppdragsbekreftelse som inneholder de konkrete opplysningene som

Detaljer