STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen V Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere"

Transkript

1 STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen V Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere

2 Innhold 1. Hva er Systemstøtte for Ediel Hva er Ediel? Ediel-meldinger i den norske kraftbransjen MSCONS UTILTS PRODAT CONTRL APERAK Meldingsoversikt Edielportalen hva brukes den til? Adresseregisteret for meldingsutveksling Testapplikasjon Ediel-meldinger - sertifisering av aktører Dokumentasjon om Ediel og nyheter Hvem skal registrere seg i Edielportalen? Edielportalens struktur Innloggingsnivåer og brukerroller Sidekart Aktørenes rolle i Edielportalen Hovedroller Biroller ASP ESP Funksjoner og tjenester i Edielportalen Registrering av ny aktør Registrering av ny bruker Hvis du har glemt passordet Opprette/koble til en ny bruker fra aktørprofilen Aktørsøk og aktøroversikt(adresseregisteret) Forsiden Min profil: hvordan endre på , passord, osv FAQ Hvordan legger jeg inn et spørsmål til SSE? Endringsloggen: Se alle endringer gjort av aktørene i Edielportalen Adresseregister i XML-format Aktørprofilen: Hvordan vedlikeholde aktørinformasjon

3 6.12. Aktørprofilen: Hvordan vedlikeholde meldingstyper og adressering Aktørprofilen: Hvordan informere til alle aktører i Edielportalen Aktørprofilen: Oversikt over IT-systemene som er valgt Aktørprofilen: Leverandørliste Aktørprofilen: Nettselskap som skal legge inn utvekslingspunkt Aktørprofilen: Legge inn fakturaadressen til selskapet Start AGT: Før testing; Definere et IT-system som er brukt i produksjonsmiljøet Start AGT: Hvordan starte godkjenningen - AGT testcase Hvordan sjekke status på testcaset Meldingsloggen: oversikt over alle meldinger sendt til/mottatt av portalen Systemleverandør: å registrere sitt IT-system Start TGT: Kun for systemleverandører

4 1. Hva er Systemstøtte for Ediel Systemstøtte for Ediel (heretter SSE) er en tjeneste som er etablert for omsetningskonsesjonærer (nettselskap og kraftleverandører) og for systemleverandører som er involvert i Ediel-meldingsutveksling i kraftbransjen. SSE drives av Statnett SF på oppdrag fra NVE. SSE skal sikre innføring, drift og videreutvikling av elektronisk datautveksling for ekstern kommunikasjon mellom nettselskap, balanseansvarlige, produsenter, leverandører og Avregningssentralen for regulerkraft (balanseavregningen). SSEs oppgaver og tjenester omfatter: Råd og veiledning rundt Ediel-meldinger som inngår i forskrift fra NVE, "måling og avregning av kraftomsetning og fakturering av nettjenester", 1999 med endringer fra Etablere, vedlikeholde og utvikle brukerveiledninger for Ediel, slik at det til enhver tid foreligger oppdatert dokumentasjon. Et virkemiddel her er Edielportalen. (I drift siden 1. juli 1999). Etter 1. januar 2002 er det påkrevd for alle aktører å være godkjent gjennom SSEs testrutiner for å kunne drive med Ediel meldingsutveksling. I tillegg skal utfordringer i forbindelse med adressering av meldinger imøtekommes ved at alle aktører plikter å være registrert med oppdaterte opplysninger i Edielportalens adresseregister. Lede Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE, som er etablert for å ivareta Ediel meldingsutveksling i den norske kraftbransjen. Se mer om denne arbeidsgruppen i eget menyvalg. Arbeide for å gjøre Ediel kjent internasjonalt, samt sikre harmonisering over landegrensene for å ivareta norske interesser i det internasjonale markedet. 2. Hva er Ediel? Ediel er i utgangspunktet en sammensetning av EDI (Electronic Data Interchange) og el (som står for elektrisitet). Det er nå et samlebegrep for alle EDIFACT meldingene som benyttes i kraftbransjen i Norden. Ediel meldinger er etter hvert blitt et kjent navn også ellers i Europa. Ediel meldinger bygger på standarden EDIFACT. En standard som FN eier og forvalter, og som er utbredt internasjonalt i ulike bransjer. Ediel-standarden er innført i Norge for å effektivisere informasjonsflyten mellom aktørene(kraftleverandør, produsent, nettselskap, avregningsansvarlig, balanseansvarlig, landssentralen) i et deregulert kraftmarkedet. Eksempel på meldingsflyt er melding på leverandørskifte mellom kraftleverandør og nettselskapet. 4

5 2.1 Ediel-meldinger i den norske kraftbransjen Ediel-meldinger er standardiserte elektroniske meldinger som benyttes i kraftbransjen. Meldingstypene som omtales i dette dokumentet er MSCONS, UTILTS, PRODAT, CONTRL og APERAK, og de benyttes i forbindelse med leverandørbytte, kontraktsopphør, informasjonsendringer, målerverdier, saldooppgjør og avregningsdata. Hver meldingstype har som regel forskjellig subadresse som adresserer hvilket formål/forretningsprosess meldingen har. Ved hjelp av subadressene kan Ediel-meldingen lettere rutes til riktig forretningssystem for en aktør (Subadresse er kun brukt i Norge). Meldingene utveksles mellom aktørenes Ediel-miljø. Ediel-miljø kan sees på som kjeden i et IT-system som innebærer KIS-system/Målerverdisystem/Innsamlingssystem til EDI-boksen og mail-serveren, eventuelt andre systemer som er naturlig tilknyttet utveksling av Ediel meldinger. For fullstendig teknisk informasjon om Ediel-meldingen, se i Norsk Edielstandard brukerveiledning (NES) i > Informasjon > Dokumenter. Se ellers i for generelle Implementasjonsguider og Functional description som er en beskrivelse av regler/anbefalinger i bruk av Ediel-meldinger MSCONS Forkortelsen står for Metered Service Consumption report, og meldingene brukes til utveksling av målerdata, som brukes til avregnings- og faktureringsformål. Det vil si målerstander i forbindelse med periodiske avlesninger, start stander ved leverandørskifte, slutt stander ved opphør, kontroll stander, osv. Timeserier for timeavregnede anlegg, avregningsdata og kjøps- og salgsforpliktelser til Avregningssentral for regulerkraft. De ulike funksjonene for MSCONS er i Norge betegnet med subadresse. I Edielportalen er det registrering for subadressene STANDER, AVREGNING, TIMER og INNMATING. For mer informasjon om meldingsfunksjonen, se i NES UTILTS Forkortelsen står for Utilities Time Series message og benyttes til utveksling av verdier for kraftvolum som grunnlag for økonomisk oppgjør i kraftbransjen. Det vil si preliminære kraftvolum og målte kraftvolum samt differansen mellom disse. Meldingen er bygget opp med samme struktur som MSCONS, men UTILTS meldingen er utviklet på et senere tidspunkt som en mer generell melding for utveksling av timeserier i kraftbransjen. Disse subadressene brukes i standarden for UTILTS: LEVSTAND, SLDAVR, SLDOPG, SLDGRL, KORROPG PRODAT Forkortelsen står for Product Data message, og meldingen brukes i forbindelse med utveksling av informasjon om installasjon / anlegg og sluttbruker. Meldingstypen brukes i forbindelse med leverandørskifte, målerbytte, flytting og kontraktsopphør. Subadressen som anvendes her er PRODAT for alle undertyper av PRODAT (Z03, Z04, Z05, osv.) CONTRL Forkortelsen står i utgangspunktet for Control, men det egentlige meldingsnavnet er Syntax and Service Report Message. Dette er en kvitteringsmelding som angir om opprinnelige melding, MSCONS eller PRODAT, er sendt med riktig syntaks. Kvitteringsmeldingen gir 1 Norsk Ediel-standard brukerveiledning 5

6 ingen verifikasjon av selve innholdet i opprinnelig melding. CONTRL kommer med status positiv eller negativ, og den dannes i mottakers EDI-system APERAK Forkortelsen betyr Application Error and Acknowledgement message, og er en kvitteringsmelding som blir generert etter at opprinnelig melding, MSCONS eller PRODAT, er mottatt i applikasjonen. Kvitteringsmeldingen angir om innholdet i meldingen er feil eller riktig. Den spesifiserer også hva som eventuelt er feil, ned på målepunkt nivå i opprinnelig melding Meldingsoversikt Meldingsoversikten viser oversikt over meldinger som aktøren skal kunne sende/motta knyttet til hver paragraf i forskrift I tillegg finnes det en oversikt over meldinger som aktøren skal kunne sende til/motta fra Statnett i rollen som avregningsansvarlig eller landsentralen f 3. Edielportalen hva brukes den til? 3.1 Adresseregisteret for meldingsutveksling Edielportalen er ført og fremst et adresseregister for Ediel-meldinger for alle aktører som har konsesjon til å drive med handel av elkraft i Engrosmarkedet og sluttbrukermarkedet. Dette innebærer først og fremst kraftleverandører, balanseansvarlige og nettselskaper. Systemleverandører og tredjepartsleverandører som levererer Ediel/IT-tjenester til aktørene skal også stå oppført i adresseregisteret, ettersom de som regel håndterer testingen og EDI og applikasjonsløsningene til sine kunder/aktører. Det er derfor essensielt at all informasjon som står oppført i Edielportalen er oppdatert dette skal aktøren selv ha ansvar for i henhold til forskrift Testapplikasjon Ediel-meldinger - sertifisering av aktører Den andre viktige funksjonen Edielportalen har, er å sertifisere alle aktørene som står i adresseregisteret for å kunne sende riktige Ediel-meldinger. Uten testingen vil det risikeres alvorlige forstyrrelser i uveksling av forretningsinformasjon mellom aktører. Denne sertifiseringen er todelt og består av en typegodkjenningstest (TGT) for systemleverandører og en aktørgodkjenningstest(agt) for vanlige aktører(kraftleverandører, nettselskap ). TGT er en omfattende test som skal sikre at meldingen har riktig oppbygning og fornuftig innhold, i og med at systemleverandøren skal levere Ediel-løsningen til sin kunde(aktøren). AGT er en test som går på at kommunikasjonen og adresseringen er riktig, den sjekker at Edielmeldingen har riktig oppbygning, men ikke på innhold. AGT skal være en enkel sak for aktøren hvis aktøren benytter seg av TGT-godkjente systemer. 6

7 3.3 Dokumentasjon om Ediel og nyheter Den tredje funksjonen er at Edielportalen skal være et sted der aktørene skal finne aktuelle nyheter, informasjon fra aktørene og oppdatert dokumentasjon om Ediel. 3.4 Hvem skal registrere seg i Edielportalen? Alle selskaper som har konsesjon til å omsette strøm til sluttbruker, levering/måling av strøm og som er regulert under forskrift 301, herunder kraftleverandør, balanseansvarlig og nettselskap. Systemleverandører og ombud(asp og ESPer, se under kap 5.2) som leverer IT-systemer og tjenester til overnevnte aktører skal registrerer seg i Edielportalen. Hva skal aktørene registrere i Edielportalen? Kraftleverandør, balanseansvarlig, nettselskap skal legge inn informasjon om selskapsprofil, GLN-nummer, meldingstyper og meldingsadressering. Meldingstypene skal godkjennes gjennom en aktørgodkjenningstest (AGT). Systemleverandører skal registrere IT-systemer(EDI, applikasjon, kundeinformasjonssystem) som de leverer til bransjen. IT-systemet skal være godkjent for meldingshåndtering ved å kjøre en Typegodkjenningstest (TGT). Kun godkjente systemer kan legges inn av aktørene før de får tilgang til AGT-testen. ASPer og ESPer skal legge inn godkjente IT-systemer, meldingstyper og meldingsadressering. 4. Edielportalens struktur 4.1 Innloggingsnivåer og brukerroller Det finnes tre ulike nivåer for tilgang av tjenester og informasjon i Edielportalen: Uinnlogget Innlogget bruker (aktøradmin, teknisk ansvarlig, testansvarlig, ansatt) Administrator(SSE) Uinnlogget På dette nivået vises siste nyheter, Ediel-dokumenter, FAQ og kun aktørenes besøksadresse/tlf.nummer Innloggede brukere En som har brukertilgang kan i tillegg til uinnlogget informasjon også se aktørenes Edielinformasjon (adressering, meldingstyper, mm), se hvilke meldinger som en aktør er godkjent for eller holder på å teste, kontaktinformasjon for respektive aktører vises også. En innlogget bruker kan etter hvilken rolle den har, ha ulike lese eller skrivetilgang til sin aktørprofil: Alle kan i utgangspunktet registrere seg som brukere i Edielportalen. Dette gjøres ved å klikke på ny bruker på forsiden, se figur. Registreringen havner så i aktøradministratorens forside for aktivering, dette fordi aktøren vet best selv hvilken bruker som skal aktiveres. SSE skal ha 7

8 overordnet ansvar, men deltar i utgangspunktet ikke i godkjenning av nye brukere. En aktøradministrator kan også opprette en ny bruker eller kontaktperson direkte i sin aktørprofil, se figur. Da trengs ingen godkjenning, og den nye brukeren vil bli aktivert umiddelbart. En bruker kan være tilknyttet til flere aktører, slik at han kan operere med samme eller forskjellig rolle for hver aktør. Ansatt: Har tilgang til å se utvidet informasjon i sin aktørs profil, men har ingen skriverettigheter. Testansvarlig: Har kun tilgang til å starte TGT-og AGT. Det er bare mulig å ha EN testansvarlig. Teknisk ansvarlig: Har tilgang til å redigere teknisk informasjon (meldingsadressering) og aktørprofilen. Aktøradministrator: Har tilgang til å redigere all informasjon/brukere for sin aktør, unntatt å kunne kjøre TGT/AGT. En aktøradministrator kan legge til en ny bruker eller koble til en eksisterende bruker for sin aktør uten godkjenning fra SSE. Kontaktpersoner: Aktørene kan også legge inn kontaktpersoner som ikke har innlogging. Disse kan i likhet med brukerroller knyttes opp mot meldingsfunksjoner. Administrator Brukere med administratorrettigheter er typisk Systemstøtte for Ediel. Disse har ansvaret for drift av Edielportalen og har full skrivetilgang til samtlige aktører i adresseregisteret samt administrator-funksjoner som godkjenning av aktører, nyregistrerte aktører/brukere og statistikk 4.2 Sidekart Under vises tjenester/menypunkter som er tilgjengelig for de ulike innloggingsnivåene Forside o Kontakt oss Informasjon o Nyheter Nyheter Ediel-oppdateringer o FAQ o Om Ediel o Systemstøtte for Ediel o Om test av Ediel-miljøet o o SSE Nyhetsbrev Dokumenter Ediel brukerveiledninger Produktkoder 8

9 Regulerkraft Meldingsoversikt i forskrift 301 Meldinger til/fra Statnett Forskrift om kraftomsetning og nettjenester o Norsk Ediel Ekspertgruppe Om NEE Møtereferater Rutiner for gjennomføring av NEE o NEE-prosjekter o Foredrag og konferanser o Presentasjon av portalen Adresseregister o Om Ediel Adresseregister o Vis alle aktører o Info om webservice (innlogget: alle roller) o Endringslogg (innlogget: alle roller) o Registrer ny aktør o Kundesystemer (innlogget: alle roller) Test & sertifisering o Informasjon (innlogget: alle roller) Brukerveiledning (innlogget: alle roller) Teststandard (innlogget: alle roller) Godkjenning (innlogget: alle roller) Teknisk informasjon (innlogget: alle roller) o Initiér AGT (innlogget: testansvarlig) o Initiér TGT (innlogget: testansvarlig) o Statistikk (innlogget: alle roller) o Status (innlogget: alle roller) o Meldingslogg (innlogget: alle roller) Min profil (innlogget: alle roller) Lenker o Statnett o BalanseWeb o NUBIX informasjon o Bransjelenker o Bransjeprofiler o Svensk Edielportal o Dansk Edi-portal o Registration scheme Administrasjon (Administrator - SSE) 5. Aktørenes rolle i Edielportalen 5.1 Hovedroller Det finnes to hovedroller i Edielportalen: Nettselskap og Kraftleverandør(leverandør). En aktør som er registrert som en av disse rollene er påkrevet å kjøre Aktørgodkjenningstest (AGT). Ved en fullført AGT vil aktøren være sertifisert for meldinger som de har registrert selv. 9

10 5.2 Biroller Det er også viktig at aktøren registrerer biroller om det er tilfellet: Balanseansvarlig, ASP, ESP, Systemleverandør. 5.3 Systemleverandørrollen Systemleverandøren skal registrere seg i Edielportalen for å legge inn sitt IT-system som selges i bransjen dette for å kunne sertifisere systemet. Ved å fullføre en Typegodkjenningstest, TGT, vil systemet være godkjent for bruk i produksjonsmiljøet. En aktør som er nettselskap eller kraftleverandør må velge godkjente systemer før de får tilgang til å kjøre en AGT 5.4 ASP Application service provider - En aktør som fysisk håndterer applikasjoner som kundeinformasjonssystem (KIS), handelssystem, målerverdidatabase på vegne av en annen aktør. Det juridiske ansvaret for datautveksling ligger fortsatt hos den enkelte aktør/firma selv om den utførende funksjonen er satt bort til en ASP. En ASP kan i de fleste tilfeller håndtere den fysiske meldingsutvekslingen i samme slengen, dvs fungere som ESP i tillegg. ASPen kan altså anvende en ESP igjen. Obs! En aktør som anvender ASP vil: Automatisk bruke ASPens smtp-adresse og EDIEL-adressering Automatisk bruke IT-systemene (KIS/EDI) som ASPen har definert (se kap 6.14 og 6.17) 5.5 ESP Ediel service provider - En aktør som fysisk håndterer meldingsutveksling (EDI system) for andre aktører. En ESP kan ikke anvende en ASP. Obs! En aktør som anvender en ESP vil: Automatisk bruke EDI-systemet som ESPen har definert (se kap 6.14 og 6.17) Automatisk få ESPens smtp-adresse, men kan overstyre dette selv. 10

11 6. Funksjoner og tjenester i Edielportalen 6.1. Registrering av ny aktør For å komme til registreringsskjemaet: Klikk på toppmenyen > Adresseregisteret > Registrer ny aktør. Da kommer du til veiveiseren for informasjonsutfylling som vist under. [Uinnlogget] Registrering av aktør, steg 1 11

12 [Uinnlogget] Registrering av aktør, steg 2. Alle gule felter er obligatoriske. Merk at det er obligatorisk å legge til den balanseansvarlige for sin aktør dersom man velger kraftleverandør. Hvis man selv er balanseansvarlig, vil valg av balanseansvarlig naturligvis være uaktuell. 12

13 [Uinnlogget] Registrering av aktør, steg 3. Velg meldinger som støttes. Kraftleverandør og nettselskap vil i de fleste tilfeller ha støtte alle meldingstyper listet under. En balanseansvarlig vil stort sett kun støtte AVREGNING 13

14 [Uinnlogget] Registrering av aktør, steg 4. Legg inn adressering for meldingstypene som er valgt (SMTP- adressen). Annet påkrevd Ediel-adresseinformasjon som foreksempel subadressen er allerede forhåndsutfylt. Dersom aktøren benytter ombud som ESP eller ASP, kan dette også velges hvis ombudet allerede er registrert i Edielportalen. 14

15 [Uinnlogget] Registrering av aktør, steg 5. Legg inn andre opplysninger som kan være relevante i Edielportalen eller administrator. Ved klikk på Fullfør-knappen vil skjemaet bli sendt til SSE for godkjenning. Etter godkjenningen vil brukeren motta en bekreftelse på . Obs! Merk at du ikke har brukertilgang til aktøren enda. Du må opprette en bruker ved å klikke på Ny bruker i forsiden. 15

16 6.2. Registrering av ny bruker [Uinnlogget] Ny bruker fra forsiden. Klikk på Ny bruker nederst til høyre. Du vil da få opp et skjema for utfylling av ønsket brukernavn og passord, og GLN-nummeret til aktøren som ny bruker skal kobles til. Klikk på diskettknappen for å sende skjemaet til godkjenning av SSE. Etter godkjenning vil brukeren få en bekreftelse på med informasjon om brukernavn og passord og aktørtilhørighet. 16

17 6.3. Hvis du har glemt passordet [Uinnlogget] Glemt passord. Har du glemt passordet til din bruker, kan du klikke på glemt passord nederst til høyre i forsiden. Fyll in eller brukernavnet, så vil passordet bli sendt til den en som er registrert på brukernavnet. 17

18 6.4. Opprette/koble til en ny bruker fra aktørprofilen [Aktøradmin] Opprette en ny bruker i din aktørprofil, steg 1. Gå til aktørprofilen som du ønsker å opprette en ny bruker til ved å klikke på aktøren under mine aktører til høyre på siden. 18

19 [Aktøradmin] Opprette en ny bruker i din aktørprofil, steg 2. Under aktørmenyen (flikene) > 1. klikk på Kontakter > 2. Rediger kontakter > 3. klikk på plussikonet 19

20 [Aktøradmin] Opprette en ny bruker i din aktørprofil, steg 3a. 1.Fyll inn navnet, ønsket brukernavn og passord til den nye brukeren > 2. Velg ønsket brukerrolle (se kap. 4.1) > 3. Kryss av om brukeren skal abonnere på mail om tekniske endringer (meldingsadresseringer) i adresseregisteret > 4. Kryss av hvilken meldingstype som brukeren skal stå som kontaktinformasjon for enten generelt for alle meldinger eller for hver type. Man kan også angi om det gjelder EDI-systemet og/eller Kundeapplikasjonen. 20

21 [Aktøradmin] Koble til en eksisterende bruker i aktørprofilen, steg 3b. Dersom du ønsker å koble til en bruker som du vet eksisterer fra før, kan du gå tilbake til steg 2. Her klikker du på koble-til ikonet. Fyll in brukernavnet på ønsket bruker, og klikk på diskettknappen for å lagre. Obs! Merk at brukeren du har koblet til, ikke har noen rolle enda. Dette kan du gjøre ved å klikke på brukerens brukernavn under fliken kontakter. Husk å lagre ved å klikke på diskettknappen. 21

22 6.5. Aktørsøk og aktøroversikt(adresseregisteret) [Innlogget bruker] Søk på en aktør. 1. Fyll in navnet på aktøren i søkefeltet øverst til høyre. Det er ikke nødvendig å fylle inn hele navnet, f. eks hvis man skal søke på testaktør holder det å skrive inn test så får man en liste over alle treff på test. 2. Ved å klikke på utvidelsesknappen vil boksen utvides og man får mulighet til avansert søk og filtrering. 22

23 [Innlogget bruker] Oversikt over aktørene. I toppmenyen > velg menypunkt Adresseregister > Vis alle aktører. Her listes alle aktørene som er registrert i alfabetisk rekkefølge. Oversikten viser hvilke meldinger som er godkjent (se forklaring på statusfarger under), GLN-nummeret til aktøren og aktørrolle Forklaring på statusfarge: Grønn: Meldingen er godkjent Rosa: Meldingen er ikke godkjent eller under godkjenning Blå: Uveksler ikke denne meldingen selv. Anvendes av bare av Systemleverandører, ASP og ESP Gul: Meldingen trenger ikke godkjenning 23

24 6.6. Forsiden [Innlogget bruker] Forsiden. 1. Kommende endringer: Denne boksen viser bare om det finnes kommende tekniske endringer. Dette er typisk adresseringsendringer hos den aktuelle aktøren. Klikk på aktøren for å se nærmere hva som er blitt endret. 2. Driftsmeldinger: Denne boksen viser bare om det finnes driftsmeldinger, f.eks kommende nedetid for Edielportalen pga service/vedlikehold. 3. Ediel-oppdateringer: Denne boksen viser kommende Edieloppdateringer som krever ny godkjenningsrunde. 4. FAQ: Her finnes svar på de mest spurte spørsmålene. Ved å klikke på et spørsmål får man opp muligheten til å legge inn et spørsmål til SSE. Når SSE har svart på spørsmålet vil det dukke opp under FAQ. 24

25 6.7. Min profil: hvordan endre på , passord, osv.. [Innlogget bruker] Vedlikehold av brukerinformasjon. I toppmenyen > Klikk på Min profil > velg redigeringsknappen. I dette bildet kan brukeren endre på brukerens navn, passord, og telefonnummer. Klikk på diskettknappen for å lagre endringer. 25

26 6.8. FAQ Hvordan legger jeg inn et spørsmål til SSE? [Innlogget bruker] Siden for ofte spurte spørsmål - legge inn et spørsmål. I toppmenyen > klikk på Informasjon > FAQ. Siden for FAQ viser alle spørsmål og svar som er stilt fra alle brukerne i tillegg til de som SSE har lagt inn. 1. For å legge inn et spørsmål klikk på plussikonet. 2. Fyll så inn tittel, emne, og spørsmål og deretter lagre med diskettknappen. Spørsmålet vil så bli sendt til SSE for behandling og deretter lagt ut under FAQen. 26

27 6.9. Endringsloggen: Se alle endringer gjort av aktørene i Edielportalen [Aktøradmin] Logg over endringer gjort av alle aktører. I toppmenyen > Adresseregisteret > Endringslogg. Her vises alle endringer som er gjort av alle aktørene i en periode. Endringene viser hva som ble endret før og etter, samt tidspunkt for endringen. Man kan velge periode fra en viss dato til dagens dato. 27

28 6.10. Adresseregister i XML-format [Innlogget bruker] Nedlasting av adresseregisteret i xml-format. I toppmenyen > klikk på Adresseregister > på høyre side under boksen Eksporter Aktører. 1. Kryss av Inkl. Adressering for å få med meldingsadresser også. 2. Velg XML-format i dropdown-listen. 3. Klikk Eksporter for å laste ned xml-filen. 4. Klikk på Informasjon for å få mer dokumentasjon om denne tjenesten. Dette er mest aktuelt for systemleverandører. 28

29 6.11. Aktørprofilen: Hvordan vedlikeholde aktørinformasjon [Aktøradmin] Redigere aktørinformasjon. 1. Velg aktøren du skal redigere under Mine aktører. 2. Klikk på rediger-knappen for å kommer i redigeringsmodus. 3. Klikk så på diskettknappen for å lagre endringene. Merk at alle gule felter er obligatoriske å fylle ut, ellers får man ikke lagret endringene. Obs! Merk at du selv kan endre dato for endringen skal tre i kraft. Som standard er to uker fram i tid satt. Obs! Endring av GLN-nummer og Organisasjonsnummer krever godkjenning av SSE 29

30 6.12. Aktørprofilen: Hvordan vedlikeholde meldingstyper og adressering [Aktøradmin/Teknisk ansvarlig] Legge til en ny meldingsfunksjon. 1. Gå til aktørprofilen og velg fliken Meldinger i aktørmenyen. Klikk på plussikonet for å legge til en ny meldingstype. Obs! Dersom det finnes meldingstyper fra før, må du klikke på en meldingstype (eks. PRODAT) for å finne plussknappen. 2. Velg meldingstype og legg inn detaljer som smtp-adresse, om du anvender en ASP eller ESP. Andre adresseringsdetaljer er allerede fyllt ut. Obs! det er et krav at endringsdatoen for endringen er minimum 2 uker fram i tid. Endringen krever godkjenning fra SSE før den kan tre i kraft. 30

31 6.13. Aktørprofilen: Hvordan informere til alle aktører i Edielportalen [Aktøradmin] Info til bransjen, steg 1. Du kan opprette nyheter som vises på forsiden til alle innloggede brukere i Edielportalen. Denne informasjonen vil være tilgjengelig i maksimalt 6 uker, og du bestemmer selv når det skal gjelde fra. Gå til aktørprofilen > Fliken Info. til bransjen > velg pluss-ikonet 31

32 [Aktøradmin] Info til bransjen, steg 2. Fyll inn ønsket periode og informasjon > velg diskettknappen for å lagre 32

33 6.14. Aktørprofilen: Oversikt over IT-systemene som er valgt [Aktøradmin/teknisk ressurs] Få en oversikt over godkjente IT-systemer som er definert for min aktør. I aktørprofilen > velg fliken Systemer > Da dukker det opp en liste over systemkombinasjoner som er definert for hver meldingstype. 1. Dersom de er TGT-godkjente, vises dette med OK. Rød skrift betyr ikke godkjent. 33

34 6.15. Aktørprofilen: Leverandørliste [Nettselskap: alle brukere/kraftleverandør: Aktøradmin] Registrere nettområde for leveranse eller laste ned leverandørlisten. Gå til aktørprofilen til ditt selskap > klikk på fliken Leverandørliste For kraftleverandører: Klikk på lenken Registrer nettområder som [din aktør] har leveranse i > du vil da få opp skjermbildet under. Huk så av nettområder som din kraftleverandør har leveranse, velg om det skal gjelde for privat- og/eller næringskunder. Lagre deretter med diskettknappen. For nettselskaper: for å laste ned listen over kraftleverandører som leverer i ditt nett, klikk på lenken Privat for privatkunder eller Næring for næringskunder. 34

35 6.16. Aktørprofilen: Nettselskap som skal legge inn utvekslingspunkt [Nettselskap: Aktøradmin/teknisk ressurs] Informasjon om hvilke utveklingspunkt/tilkoblingspunkt som tilhører nettselskapet. Gå til aktørprofilen til nettselskapet > klikk på fliken Utvekslingspunkt > klikk på plusstegnet for å legge inn informasjon > klikk på diskettknappen for å lagre. 35

36 6.17. Aktørprofilen: Legge inn fakturaadressen til selskapet [Aktøradmin/teknisk ressurs] Legge inn fakturaadressen for mottak av faktura. Denne adressen brukes blant annet av SSE for tilsending av årsgebyret for Edielportalen. I aktørprofilen > klikk på Faktura > Legg inn fakturaadressen eller en for mottak av faktura > klikk på diskettknappen for å lagre. For å få en oversikt over alle fakturaer fra SSE, klikk på fliken Fakturadetaljer. Her vises det om fakturaen er sendt og betalt. 36

37 6.18. Start AGT: Før testing; Definere et IT-system som er brukt i produksjonsmiljøet [Aktøradmin/teknisk ressurs] Definere IT-system, Steg 1. Gå inn på meldingsflik for å definere systemkombinasjonen som blir brukt. Eksempel PRODAT. Under adresseringen finnes en redigeringsknapp for definer kundesystemer 37

38 [Aktøradmin/teknisk ressurs] Definere IT-system, Steg 2. Velg EDI- og Applikasjon (KIS-system) som brukes i produksjonsmiljøet. Disse systemene(systemkombinasjonen) må være TGT-godkjent av systemleverandøren, før en AGT kan startes. Obs! Husk å velg riktig versjon av systemene 38

39 6.19. Start AGT: Hvordan starte godkjenningen - AGT testcase [Testansvarlig] Starte testcaseveilederen. Fra toppmenyen > Test og Sertifisering > velg Initier AGT 39

40 [Testansvarlig] Starte testcaseveilederen, steg 1. Velg din aktør som skal AGTgodkjennes. Listen er gruppert etter netteierrollen og kraftleverandørrollen. Man kan kun starte et testcase om gangen. 40

41 [Testansvarlig] Starte testcaseveilederen, steg 2. Velg et testcase som skal kjøres. Kun nødvendige testcases er listet opp, basert på de meldingstypene som er definert i aktørens profil. 41

42 [Testansvarlig] Starte testcaseveilederen, steg 3. Ved valgt testcase, 1. vises hvilken melding som inngår, 2. hvilken part som skal motta eller sende. Testdata kan ignoreres, ettersom AGT er ment å kjøre i produksjonsmiljøet hvor det ikke er hensiktsmessig å bruke testdata. 42

43 [Testansvarlig] Starte testcaseveilederen, steg 4. Oppsummering 1. Her vises valgt systemkombinasjon som er definert i aktørprofilen. Det sjekkes på om systemkombinasjonen er TGT-godkjent før AGT kan starte (Dette er en sjekk på om aktøren bruker godkjente ITsystemer i produksjonsmiljøet). 43

44 [Testansvarlig] Starte testcaseveilederen, steg 5. Oppsummering 2. Sjekk av adressering og avkrysning (default) på om testcaset skal være gjeldende som en del av godkjenningen. Klikker man på Ferdig startes testcaset. Portalen vil nå sende en melding eller avvente mottak av melding avhengig av det første steget i testcaset. 44

45 6.20. Hvordan sjekke status på testcaset [Aktøradmin/testansvarlig] Testcase-status. I toppmenyen > Test og sertifisering > Status. Viser status over testcases som er kjørt av aktøren. Ved å klikke på et testcase i listen, får man opp detaljer om hvert steg, adressering som er brukt til testingen og eventuelle status/feilmeldinger. Testcasene listes i kronologisk rekkefølge. Klikker man på meldingsreferansen i et steg, vil man få opp detaljer om innholdet i meldingen 45

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende innføring av nordisk regulerkraftavregning og Elhub.

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere. Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk

Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere. Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk Innhold Innhold Velkommen... 1 Om IBX... 1 Support... 1 Logge inn på IBX serviceside... 2 Systemkrav... 2 Sikkerhet...

Detaljer

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV WEB EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1 EN DOKUMENTASJON FRA EDB Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0 EDB Business Partner Norge AS EDB Business Partner Norge AS Postboks

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning M-355 2015 VEILEDER Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig Pål Spillum Kontaktperson i Miljødirektoratet Trude Syversen

Detaljer

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank Hei! Veldig snart vil du være en lykkelig bruker av vår nye Mobilbank. Vi føler oss ganske trygge på det fordi veldig mange av de som allerede bruker den kommer tilbake til oss og forteller at de nesten

Detaljer

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 Innledning Hvem har behov for EvalSoft? EvalSoft er laget for innkjøpere i offentlig sektor, for evaluering av tilbydere ved offentlige anbud. Systemet er bygget

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

1 Gi tilbud - hurtigveileder

1 Gi tilbud - hurtigveileder 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

Kontingent.no Dokumentasjon for organisatorer

Kontingent.no Dokumentasjon for organisatorer 1. Registrering Gå til www.kontingent.no og trykk «Registrer». Fyll deretter ut registreringsskjemaet, og trykk på knappen «Registrer». Husk å lese gjennom vilkårene for bruk av tjenesten. Din søknad om

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 2.1 (gjelder versjon 7.50 eller nyere av Visma Global) 16.09.2011 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no. En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no

Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no. En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no Revidert februar 2013 Innhold Kapittel 1 Bakgrunnsinformasjon... 4 Bruksområde... 4 Ord og uttrykk... 4 Brukernavn

Detaljer

Veiledning til bruk av Altinn

Veiledning til bruk av Altinn Veiledning til bruk av Altinn Innledning Altinn er en Internettportal hvor du kan fylle ut og sende inn skjema som skal til det offentlige, som for eksempel selvangivelse for selskaper og næringsdrivende,

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk registrering... 3 Hvem kan bruke elektronisk

Detaljer

Brukerveiledning for 123klubb ETABLERING av klubbsiden

Brukerveiledning for 123klubb ETABLERING av klubbsiden 05.03.2015 Brukerveiledning for 123klubb ETABLERING av klubbsiden (merk at du også finner en brukerveiledning for klubbadministrator med i drift -oppgaver via HJELP-MENY) 2013 KX Products as Besøksadr:

Detaljer

Krav til en vertsorganisasjon i Feide

Krav til en vertsorganisasjon i Feide Krav til en vertsorganisasjon i Feide veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra til at bruken

Detaljer

Melding om enkelt byggetiltak

Melding om enkelt byggetiltak Melding om enkelt byggetiltak En veiledning for deg som vil gjøre det på nett Det Digit a le Tr øndela g Det Digit a le Tr øndela g Skjema på internett eller papir? Skal du utføre et enkelt byggetiltak

Detaljer