Innkalling til møte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte 30.04.2013"

Transkript

1 Innkalling til møte Created By: Ove Rødstøl on at 15:07 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: Møtetid: Etter kommunalutvalget Deltakere: Kopi til: Christine Sagen Helgø (H), Jon Petter Hernes (H), Bjørg Tysdal Moe (Krf), Kristen Høyer Mathiassen (H), Kari Nessa Nordtun(AP) og Arnt H. Steinbakk (AP), Kristine Hernes, Leidulf Skjørestad, Grete Kvinnesland, Ove Rødstøl Per A. Thorbjørnesen (V), Hilde Karlsen (uavhengig), Bjarne Kvadsheim /SP), Steinar Torgersen (Krf), Ole Martin Juul Slyngstadli (AP), Cicel Aarrestad (revisor) Sakene foreslås behandlet slik: 24/13 Referat fra møte Kopi av referatet følger vedlagt. 25/13 Salg av aksjeandel og tomteareal på Tømmerodden - Buøy Invest AS Notat av unntatt offentlighet følger vedlagt. 26/13 Kjøp av branntomt mellom Buøy skole og idrettsanlegget. Notat av følger vedlagt. 27/13 Ryfast - avtalemessige forhold med Statens vegvesen Notat av unntatt offentlighet følger vedlagt. 28/13 Dusavig II - Anmodning om kjøp av boligeiendommen gnr/bnr 31/181 Notat av følger vedlagt. 29/13 Skjønnssak friområde på Stokka - gnr/bnr 27/5 - Ramsnes Notat av følger vedlagt. 30/13 Eventuelt...

2 24/13 - Referat fra møtet Created By: Ove Rødstøl on at 12:11 Category: Referat Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: Møtetid: Etter kommunalutvalget Deltakere: Forfall: Kopi til: Christine Sagen Helgø (H), Kristen Høyer Mathiassen (H), Arnt H. Steinbakk (AP), Bjørg Tysdal Moe (KRF), Per A. Thorbjørnesen (V), Kari nessa Nordtun (AP), Karl W. Sandvig (P) og Hilde Karlsen (U) Inger Østensjø, Leidulf Skjørestad, Ove Rødstøl John Peter Hernes Steinar Torgersen (Krf), Ole Martin Juul Slyngstadli (AP), Cicel Aarrestad (revisor) 16/13 Referat fra møte Referatet ble godkjent med den tilføyelse at Cecilie Bjelland også var til stede på møtet. 17/13 Mandat til forhandlinger om salg av tomt. Forhandlingsutvalget sluttet seg enstemmig til å gi rådmannen mandat til videre drøftinger med SR-Bank om salg av en byggetomt på "Bybergstykket" for realisering av et nytt hovedkontor. 18/13 Endrede vilkår mht trebruk på Jåtten Øst felt B8 - SBBL Forhandlingsutvalget sluttet seg enstemmig til rådmannens anbefaling om at det gis dispensasjon fra krav om bruk av tre i hovedkonstruksjonen for oppføring av boligblokken i prosjektet. 19/13 Mandat for bruk av forkjøpsrett til forsvarets eiendommer på Ulsnes. Forhandlingsutvalget sluttet seg enstemmig til å gi rådmannen mandat for bruk og forhandling av forkjøpsrett til deler av forsvarets eiendommer på Ulsnes. 20/13 Mandat for salg av leiligheter på Flørli. Forhandlingsutvalget sluttet seg enstemmig til å gi rådmannen mandat til å forberede og

3 gjennomføre salg av 4 leiligheter på Flørli. 21/13 Status boligprosjektet "Vannkanten" og dypvannskai Cristine Sagen Helgø, Arnt H. Steinbakk og Inger Østensjø fratrådte som inhabile under drøfting av denne sak. Karl W. Sandvig og Hilde Karlsen møtte i deres fravær. Forhandlingsutvalget tok saken foreløpig til orientering, men anmodet sterkt rådmannen om å prøve å finne en minnelig løsning mellom partene. 22/13 Spørsmål fra Per A. Thorbjørnsen vedrørende bensinstasjonstomt i Kvernevik Svar på spørsmålet tilligger byggesaksavdelingen og er og vil bli besvart derfra. 23/13 Status SUS Forhandlingsutvalget hadde på forhånd fått tilsendt et notat unntatt offentlighet av hvor rådmannen på bakgrunn av et møte med SUS drøftet en rekke forhold hvor SUS ønsket endringer i avtalen om kjøp og oppgjør for arealene innenfor SUS området. Dette gjaldt spesielt en rekke forhold hvor SUS ønsket å forhåndsregulere ulike scenarier i en fremtidig sitasjon hvor flytting var besluttet. Etter nærmere drøftelser var det enighet om ikke å forhåndsregulere disse forhold idag, men at man var innstilt på å finne gode og praktiske løsninger på dette hvis det ble aktuelt. Forhandlingsutvalget er imidlertid innstilt på å anbefale samme oppgjørsregler for BUPA tomten som for de øvrige arealer innenfor SUS området selv om det foreligger en rettslig bindende avtale om andre oppgjørsregler. ORDFØREREN I STAVANGER, / 2013 Christine Sagen Helgø......

4 26/13 - Kjøp av branntomt mellom Buøy skole og idrettsanlegget Created By: Ove Rødstøl on at 15:19 Category: Notat Notat Til: Forhandlingsutvlget Fra: Rådmannen Dato: Emne: Kjøp av branntomt mellom Buøy skole og idrettsanlegget. Bolighuset i Idrettsbakken 5 på Buøy ble totalskadet i brann den 12. desember i fjor. Eiendommen var da under regulering i en større reguleringsplan 2126 for Buøy øst. Juridisk avd. fikk, på bakgrunn av at huset var totalskadet av brann, en forespørsel fra byplanavd. med spørsmål om kommunen burde prøve å få kjøpt branntomten på bakgrunn av dens inneklemte beliggenhet mellom Buøy skole og idrettsanlegget på Buøy, samt eiendommens planstatus i kommuneplanen. Eiendommen har siden 1950-tallet i overordnede planer vært vist som grønt/friområde. Det er den også i gjeldende kommuneplan. Utsnitt av kommuneplankart og ortofoto følger vedlagt. Som det fremgår av kartet ligger eiendommen som en sperre for det gjennomgående grøntdraget. Med tanke på økende boligtetthet på Buøy/Hundvåg og forventede behov for utvidelse av skole / idrettsanlegg, anses videre bruk av eiendommen som bolig som en uheldig begrensende arealbruk. Eiendommen ble, med bakgrunn i eksisterende bruk som bolig, i reguleringsplan 2126 Buøy øst, regulert til boligformål, men hele denne planen ble opphevet av Fylkesmannen etter klager som omfattet andre eiendommer. Planen er således ikke gjeldende for eiendommen som må anses å være uregulert. Ettersom huset på eiendommen er brent ned er vi av den oppfatning at forutsetningen for å regulere eiendommen til boligformål ikke lenger er tilstede, og at kommuneplanens arealbruk bør være bestemmende for den videre regulering og bruk av eiendommen. Boligen vil etter dette ikke kunne påregnes å bli tillatt gjenoppført. Regulering til friområde i henhold til kommuneplanen, med de følger dette får for den videre bruk av eiendommen, kan nok føles tungt for familien som mistet huset sitt i brannen, men vi er av den oppfatning at det kan være bedre at reguleringen/ervervet skjer nå, enn om offentlige behov skulle tvinge dette frem om noen år, etter at huset eventuelt hadde vært gjenoppført og familien innrettet seg etter dette. Juridisk avd. har vært i kontakt med eierne av eiendommen og luftet muligheten for at eiendommen reguleres til friområde og løses inn av kommunen. Familien ønsker i utgangspunktet å gjenoppbygge boligen, men er ikke helt avvisende til et kjøp.

5 Vi har videre innhentet to verdivurderinger av eiendommen, der det er satt verdier basert både på regulering til boligformål og alternativt til friområde. Verdiene spriker fra kr ,- til kr ,- (!?) som friområde og fra kr ,- til kr ,- som boligtomt. Vi mener at eierne ved et eventuelt frivillig salg nå bør tilbys innløsning basert på eksisterende bruk som boligtomt, og til en verdi basert på avholdte takster. Det er rådmannens oppfatning at eiendommen, ut fra brannsituasjonen, i tråd med kommuneplanen nå reguleres til friområde, og at grunneier kjøpes ut. Rådmannen ber om mandat til å tilby oppgjør basert på eiendommens tidligere faktiske bruk, boligformål, og at utgangspuntet for dette er de innhentede takster. Vedlegg: gjeldende regulering og ortofoto...

6 Målestokk 1:1000

7 Målestokk 1:1000

8 28/13 - Dusavik II - Anmodning om kjøp av boligeiendommen gnr/bnr 31/181 Created By: Ove Rødstøl on at 08:53 Category: Notat Notat Til: Forhandlingsutvlget Fra: Rådmannen Dato: Emne: Dusavik II - Anmodning om kjøp av boligeiendommen gnr/bnr 31/ Faktaopplysninger: 1.1 Bakgrunn for saken Eier av Høyebakken 14A (gnr/bnr 31/181) har henvendt seg til kommunen med forespørsel om kjøp/innløsning av eiendommen. Bakgrunn for anmodning om kommunalt kjøp, er at området/eiendommen i siste revidering av kommuneplanen ble vedtatt omdisponert til nærings-/industriformål, og at eier av den grunn ønsker å flytte/erverve ny bolig. Ny bolig er allerede ervervet, og vil være klar for innflytting ca medio Salg av nåværende bolig skal finansiere kjøp av ny bolig, og eier opplever det slik at omdisponeringen til næringsformål skaper usikkerhet og «vanskeliggjør» salg av boligen på det åpne markedet. 1.2 Status regulering m.v. Byplanavdelingen har igangsatt en prosess med regulering av næringsområdet. Det skal iht. vedtatt kommuneplan utarbeides en ny, felles reguleringsplan (områdeplan) for både det «gamle» næringsområdet; Dusavik/Finnestad og det omdisponerte området; Dusavik II. Bakgrunn for dette er at det vil være behov for å vurdere overordnet infrastruktur for hele området under ett, og at det vurderes å øke utnyttingen innenfor allerede etablert næringsområde i Dusavik. Et planprogram er nå under utarbeidelse, og vil ventelig bli fremlagt for behandling før sommerferien. En videre reguleringsprosess for et så stort område (ca 250 daa/dusavik II), vil ventelig ta 1-2 år. Det følger av kommuneplanen/bestemmelser at en utbygging skal planlegges/gjennomføres i 3 etapper, og at arealet skal «husholderes» slik at det sikres utbyggingsreserver fram til 2040 (og ev. lenger) 1.3 Kommunens rolle i plangjennomføringen Administrasjonen har gitt følgende (foreløpige) tilbakemelding til etablert Grunneierutvalg innenfor Dusavik II, og til enkeltpersoner/grunneiere som har forespurt om kommunens rolle i gjennomføringen av en plan for Dusavik II: Kommunen har pr. tiden ikke truffet noen beslutning om gjennomføring av plan /utbygging av Dusavik II i kommunal regi, og eventuelt planmessig, kommunalt oppkjøp av arealer/eiendommer. Selv om kommunen ikke har truffet noen beslutning om aktivt oppkjøp av arealer, og dessuten er kjent med at private aktører innenfor eksisterende næringsområde Dusavik I også ønsker å påta seg en utviklingsrolle innenfor Dusavik II, vil vi imidlertid vurdere konkrete og begrunnede kjøpstilbud som eventuelt mottas, og fremlegge disse for politisk vurdering/behandling.

9 2. Vurdering og anbefaling 2.1 Rettslig vurdering Det foreligger ingen rettslig plikt for kommunen til å innløse eiendommer innenfor omdisponert areal/dusavik II. Slik innløsningsplikt kan ev. følge av områdeplanen når denne er endelig vedtatt, ettersom området Dusavik II også innbefatter ca 50 daa areal som er omdisponert fra LNF til offentlig friområde og idrettsområde/-anlegg (-avhengig av hvor disse blir plassert). 2.2 Kommunens rolle eierposisjon m.v. Kommunen har tidligere kjøpt/innløst en boligeiendom (31/86) innenfor Dusavik II, basert på en konkret, begrunnet henvendelse og politisk beslutning om kjøp (fsk, sak 223/11). Eiendommen ble innløst til takst; kr 9,2 mill, og leies i dag ut via utleieforetak/-megler i påvente av plangjennomføring. Kommunen eier dessuten en ubebygd eiendom (31/212), ca 6 daa innenfor Dusavik II. Eiendommen som nå anmodes kjøpt ligger i samme nabolag; en husklynge på i alt 4(5) boligeiendommer i Høyebakken, som ble tillatt fradelt/utbygd i perioden (spredt boligbebyggelse i LNF-område). Den omsøkte eiendommen (31/186) vurderes å være i en lavere priskategori enn 31/86, pga. vesentlig mindre tomte- og boligstørrelse, men det er foreløpig ikke innhentet noen verdivurdering/takst. Boligen består av 2 boenheter (hovedenhet og sokkelleilighet), og vurderes egnet for utleie på markedsmessige vilkår i påvente av gjennomføring av ny plan. Rådmannen legger til grunn at en avklaring mht. kommunens rolle i en gjennomføring av områdeplanen for Dusavik II, vil måtte vurderes nærmere og besluttes når områdeplanen nærmer seg en sluttbehandling, og det dessuten er avklart hvilken rolle det private initiativet (NorSea, K2 m.fl.) eventuelt skal ha i utviklingen/utbyggingen av området, ev. også i et samarbeid med kommunen. Finansiering av ev. kommunalt oppkjøp av arealer vil måtte innarbeides i budsjett/høp. 2.3 Konklusjon - anbefaling Selv om det som nevnt over ikke foreligger noen innløsningsplikt for kommunen, har rådmannen forståelse for at enkelte opplever situasjonen som usikker og lite forutsigbar, og derfor ønsker å flytte/kjøpe ny bolig allerede nå. Ettersom kommunen, uansett fremtidig rolle, også kan ha nytte av å ha en eierposisjon innfor området pga. arealbehov til «offentlige formål» (spes. idrettsanlegg), finner rådmannen å kunne anbefale at det gis mandat til å innlede forhandlinger med eier av Høyebakken 14 A med sikte på kjøp av eiendommen gnr. 31, bnr Vedlegg: Ortofoto...

10

11 29/13 - Skjønnssak friområde på Stokka - gnr/bnr 27/5 - Ramsnes Created By: Ove Rødstøl on at 13:17 Category: Notat Notat Til: Forhandlingsutvlget Fra: Rådmannen Dato: Emne: Skjønnssak friområde på Stokka - gnr/bnr 27/5 - Ramsnes Bakgrunn Stavanger skjønnsrett for bygningssaker har den 9. januar 2013 avhjemlet skjønn for fastsettelse av erstatning for innløsning av m2 jordbruksjord regulert til friområde ved Lille Stokkavann. Dette skjer med grunnlag i formannskapets vedtak om ekspropriasjon av stadfestet av fylkesmannen Skjønnsretten fastsatte erstatningen til kr. 23 pr. m2 landbruksjord samt kr for en garasje/lager, tilsammen ca. kr Bakteppet i denne saken er videre at eiendommen gnr 27/5 inngår i kommunens overordnede grønnstruktur som del av arealene mellom Byhaugen, Lille Stokkavann og Store Stokkavann. Friområdeprosjektet Denne friområdestrukturen er en av hovedoppgavene mht gjennomføring som ble lagt til Friområdeprosjektet i 2002 og som Friområdeprosejktet har arbeidet med. Grunnervervet på 27/5 er således ett av mange grunnerverv innenfor denne strukturen, hvor de fleste andre grunnerverv er gjennomført ved avtale etter forhandling. Eiendommens boligdel Eiendommen fikk innregulert et byggeareal omkring eiendommens opprinnelige våningshus og driftsbygning i Dette fradelte og solgte Ramsnes. Slik var situasjonen på ekspropriasjonstidspunktet i 2011, altså en eiendom uten boligutnyttelse og kun friareal. Ringveivestskjønnet. Eier av gnr/bnr 27/5 har gjennom presseoppslag også vist til avståelse av grunn til ringvei vest hvor erstatningen ble fastsatt til kr. 65 pr. m2. Statens vegvesen var part i denne avståelse. Etter det vi er kjent med ble det prosedert på strøkspris i denne sak fordi arealet var knyttet opp i tilliggende boligområder, bl a på Stokka og Nedre Tasta. Grunneier fikk der dels medhold i dette under synsvinkelen begrenset areal. I dette skjønn som gjelder gnr/bnr 27/5 og friområdet er en ikke lenger innenfor tidligere skjønns begrunnelse. I friområdeskjønnet var det enighet mellom både grunneier og Stavanger kommune at arealet er del av overordnet grønnstruktur hvoretter erstatningsutmålingen ble basert på kommunens tilbud på kr. 20 pr. m2 som retten justerte

12 opp til kr. 23 (bruksverdiberegning). Utnyttelse En annen del av sakens bakteppe er hvilken utnyttelse eiendommen som sådan har hatt. Det fremkommer av eiendommens matrikkelopplysninger at det fra gnr 27/5 har utgått en rekke parseller som i dag i stor grad er boligbebygde( 5 boligeiendommer). I tillegg er det solgt og fradelt areal til gartneri, 6 daa. Alt utgått fra landbrukseiendommen. Regulering Tidligere inngikk deler av 27/5 til kolonihageformål. Saken er at grunneier med dette som plangrunnlag selv tok kontakt med kommunen ut fra privat ønske om boligutnyttelse, da med annen representasjon enn dagens. Med kolonihagereguleringen er det vel kjent at det ikke inngår arealer til boligformål som del av kolonihageutnyttelsen. Eiendommens tun var følgelig under utnyttelsen kolonihage selvsagt regulert til kolonihageformål. Når grunneier selv tok initiativet til boligregulering av tunet ble dette etterkommet og kolonihageformålet tatt ut. At dette nå i etterkant problematiseres av grunneier er ikke saklig ut fra det private ønsket om boligformål og heller ikke ut fra hva reguleringsformålene skal og kan dekke. At arealbruken i tillegg avveies i forhold til overordnede planen på grønnstruktur og derigjennom er restriktiv på omdisponering av areal fra friområde til boligformål, er en fullt ut saklig avveining. Grunneier vant da heller ikke frem med sine mange ugyldighetsanførsler under skjønnets behandling mht plan og ekspropriasjonsvedtak. Erstatningsutmålingen Erstatningen i denne sak er utmålt etter reglene i vederlagsloven av 1984, i lys av de krav som følger av Grunnloven 105 om full erstatning ved avståelse av eiendom. Det er ikke begjært overskjønn. Skjønnsfastsettelsen er således rettskraftig avgjort.det er intet i denne saken som avviker fra de erstatningsgrunnlag kommunen har i øvrige avtaler eller skjønn. Erstatningen på kr 23 pr m2 er den verdi disse arealene har i henhold til vederlagslovens bestemmelser og tidligere praksis. Foruten at denne prisen er knyttet til denne friområdestrukturen er det helt tilsvarende for arealene på Lundsneset, Tømmerviksstraen, Hålandsvannet og andre saker ved Stokkavannet. I forlengelsen av dette er det videre slik at det i etterkant av skjønnet, men før ankefristen var ute, var nye runder med Ramsnes hvor det ble forhandlet en etteroppgjørsklausel gjeldende i 25 år. Dette betyr at om kommunen omregulerer noe av friarealet til byggeformål innen 25-årsfristen skal Ramsnes få etteroppgjør basert på byggeformålet. Konklusjon Erstatningen i denne sak er fastsatt av en uavhengig skjønnsrett i samsvar med vederlagslovens bestemmelser og tidligere praksis. Erstatningen er nå rettskraftig avgjort av skjønnsretten. Rådmannen har hatt en ny gjennomgang av denne saken og sammenholdt den med resultatet i andre tilsvarende saker uten å finne at resultatet skiller seg ut. Vedlegg: Ortofoto

13 ...

14

Innkalling til møte

Innkalling til møte Innkalling til møte 21.05.2013 Created By: Ove Rødstøl on 16.05.2013 at 13:12 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 21.05.2013 Møtetid:

Detaljer

Innkalling til møte 19.03.2012

Innkalling til møte 19.03.2012 Innkalling til møte 19.03.2012 Created By: Ove Rødstøl on 13.03.2013 at 17:27 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 19.03.2013 Møtetid:

Detaljer

Innkalling til møte 19.02.2013

Innkalling til møte 19.02.2013 Innkalling til møte 19.02.2013 Created By: Ove Rødstøl on 11.02.2013 at 09:03 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 19.02.2013 Møtetid:

Detaljer

Innkalling til møte

Innkalling til møte Innkalling til møte 22.05.2012 Created By: Ove Rødstøl on 11.05.2012 at 09:17 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 22.05.2012 Møtetid:

Detaljer

Innkalling til møte 20.05.2014

Innkalling til møte 20.05.2014 Innkalling til møte 20.05.2014 Created By: Ove Rødstøl on 13.05.2014 at 14:50 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 20.05.2014 Møtetid:

Detaljer

Innkalling til møte 10.09.2013

Innkalling til møte 10.09.2013 Innkalling til møte 10.09.2013 Created By: Ove Rødstøl on 04.09.2013 at 15:05 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 10.09.2013 Møtetid:

Detaljer

Innkalling til møte 04.12.2012

Innkalling til møte 04.12.2012 Innkalling til møte 04.12.2012 Created By: Grete Kvinnesland on 26.11.2012 at 15:41 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 04.12.2012 Møtetid:

Detaljer

Innkalling til møte 25.03.2014

Innkalling til møte 25.03.2014 Innkalling til møte 25.03.2014 Created By: Ove Rødstøl on 20.03.2014 at 12:25 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 11.02.2014 Møtetid:

Detaljer

Innkalling til møte 16.09.2014

Innkalling til møte 16.09.2014 Innkalling til møte 16.09.2014 Created By: Ove Rødstøl on 10.09.2014 at 09:44 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2014 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 9/15 15/469 FRADELING BEBYGD AREAL FRA EIENDOMMEN GNR. /BNR. - 2/27

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 9/15 15/469 FRADELING BEBYGD AREAL FRA EIENDOMMEN GNR. /BNR. - 2/27 ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 20.08.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/15 15/469 FRADELING BEBYGD AREAL FRA EIENDOMMEN

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget /90 2 Bystyret /90

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget /90 2 Bystyret /90 Saksprotokoll His del av - forslag til oppheving av reguleringsplan Arkivsak-dok. 16/29140 Saksbehandler Gidske Houge Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget 13.06.2018 18/90 2 Bystyret 21.06.2018

Detaljer

Møteprotokoll for Planutvalget

Møteprotokoll for Planutvalget Birkenes kommune Møteprotokoll for Planutvalget Møtedato: Onsdag 30.11.2016 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00 15:25 Saksliste Saksnr Tittel 048/16 Godkjenning av møteprotokoll 26.10.2016

Detaljer

Saksframlegg. SJØVEGEN/NEDRE CHARLOTTENLUND REGULERINGSFORSLAG ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 30 ANNET LEDD NY BEHANDLING Arkivsaksnr.

Saksframlegg. SJØVEGEN/NEDRE CHARLOTTENLUND REGULERINGSFORSLAG ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 30 ANNET LEDD NY BEHANDLING Arkivsaksnr. Saksframlegg SJØVEGEN/NEDRE CHARLOTTENLUND REGULERINGSFORSLAG ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 30 ANNET LEDD NY BEHANDLING Arkivsaksnr.: 96/48999 Saksbehandler: John Ole Grøtte Forslag til vedtak : Bygningsrådet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.04.2009 Tid: Kl. 09.00 NAV Arbeidslivssenter v/ingrid Storrøsæter og Kari Grotdal Brænd informerer om sykefravær og de

Detaljer

Mulig erverv av boligeiendommer - Mørkved Sør

Mulig erverv av boligeiendommer - Mørkved Sør Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2012 35602/2012 2012/3363 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/106 Formannskapet 27.06.2012 12/139 Bystyret 13.09.2012 Mulig erverv av boligeiendommer

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 13/247 Sakstittel: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSJORD GNR 33 BNR 47

Saksfremlegg. Arkivsak: 13/247 Sakstittel: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSJORD GNR 33 BNR 47 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 13/247 Sakstittel: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSJORD GNR 33 BNR 47 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen kommune er

Detaljer

MØTEINNKALLING 3 Formannskap

MØTEINNKALLING 3 Formannskap Møtetid: 04.06.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar" MØTEINNKALLING 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Planutvalget 14.03.2012 015/12. Saksbehandler: Ivar Aanesland Arkiv/arkivsaksnr.: 88/4, L33 11/1900

SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Planutvalget 14.03.2012 015/12. Saksbehandler: Ivar Aanesland Arkiv/arkivsaksnr.: 88/4, L33 11/1900 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Planutvalget 14.03.2012 015/12 Saksbehandler: Ivar Aanesland Arkiv/arkivsaksnr.: 88/4, L33 11/1900 Søknad om dispensasjon, fradeling av parsell

Detaljer

Orienteringer: Enhetsleder Elisabeth Høyem orienterte om utviklingen i saken Tangflata. Sak 13/14

Orienteringer: Enhetsleder Elisabeth Høyem orienterte om utviklingen i saken Tangflata. Sak 13/14 Side 2 Ingen merknader til innkalling og sakliste datert 29.04.2014. Befaring på Børsøra, Lia og Myrind ble gjennomført etter sak 13/14. Orienteringer: Enhetsleder Elisabeth Høyem orienterte om utviklingen

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester Møtested: Rådhuset møterom 1 Møtetid: 07.06.2017 Kl. 12:00-14:30 Innkalling med sakliste ble sendt medlemmene. Møte med sakliste

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BWE2-05/12861 061115/05 10.11.05. Møteinnkalling. Formannskapet som klagenemnd (Unt. off.)

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BWE2-05/12861 061115/05 10.11.05. Møteinnkalling. Formannskapet som klagenemnd (Unt. off.) Til medlemmer og varamedlemmer i Formannskapet som klagenemnd (Unnt. off.) og administrasjon Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Haakon VIIs g. 11 Telefon: 51507131. Faks:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 29.10.2013 Tid: 19.00 MØTEPROTOKOLL Teknikk- og naturutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Wenche Aaser Torp Nestleder Ann Kristin

Detaljer

Innkalling til møte

Innkalling til møte Innkalling til møte 06.11.2012 Created By: Grete Kvinnesland on 29.10.2012 at 16:21 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 06.11.2012 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 27/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 27/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.11.2010 Tid: Start umiddelbart etter møtet i Formannskapet senest kl. 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.11.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER OPPMØTE VED KOMMUNEHUSET KL. 09.00, FOR BEFARING TIL EIENDOMMEN GULLØIEN. BEFARINGEN

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 25.09.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 25.09.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 25.09.2008 FRA SAKSNR: 92/08 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 104/08 TIL KL: 20.45 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 80/13 17.09.2013 Overhalla formannskap 89/13 15.10.2013 Overhalla kommunestyre 80/13 21.10.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 80/13 17.09.2013 Overhalla formannskap 89/13 15.10.2013 Overhalla kommunestyre 80/13 21.10. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/4146-5 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Søknad om kjøp av tilleggstomt i Øysvollen boligfelt, Ann Gregersen og Arnt Wærnes. Utvalg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Hans

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2014 Tid: Kl. 09.00 Felles formannskapsmøte med Røros formannskap Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete

Detaljer

Møteprotokoll UNNTATT OFFENTLIGHET

Møteprotokoll UNNTATT OFFENTLIGHET Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/13 12/553 VEDR. BYGGESAK GNR. 10 BNR. 219

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget. Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl. Fredrikstad 28.06.

Saksliste. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget. Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl. Fredrikstad 28.06. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl.. Fredrikstad 28.06.05 Primærnæringsutvalgets møte 30.06.2005 Saksliste PS 05/27 Sandbek gnr.

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan NOTAT Oslo, 14. oktober 2014 Ansvarlig advokat: Terje Bjørndahl Til: Fra: Leangentravets Eiendom AS VEDR EKSPROPRIASJON AV TOMTER FOR TRAVBANE PÅ ORKDAL 1. Innledning Vi er blitt bedt om å foreta en vurdering

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

Innkalling til møte

Innkalling til møte Innkalling til møte 31.01.2012 Created By: Grete Kvinnesland on 24.01.2012 at 10:29 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 31.01.2012 Møtetid:

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.2014 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Morten Sandbakken Inger Lise Stubsjøen

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 14:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 14:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.09.2014 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Kristiansen Ordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 26.05.2009 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Til stede på møtet: Medlemmer: Martin Wittingsrud Marit Tangen Lisbet Narvestad Grenager

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KONGSVEGEN 213 MELDING OM TILTAK FOR NYBYGG GARASJE Arkivsaksnr.: 04/ Saksbehandler: Astri Finnanger

Saksframlegg. Trondheim kommune. KONGSVEGEN 213 MELDING OM TILTAK FOR NYBYGG GARASJE Arkivsaksnr.: 04/ Saksbehandler: Astri Finnanger Saksframlegg KONGSVEGEN 213 MELDING OM TILTAK FOR NYBYGG GARASJE Arkivsaksnr.: 04/21660 Saksbehandler: Astri Finnanger Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det faste utvalg for plansaker har fått seg forelagt

Detaljer

Møteprotokoll for Planutvalget

Møteprotokoll for Planutvalget Birkenes kommune Møteprotokoll for Planutvalget Møtedato: Onsdag 15.06.2016 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-15:30 Saksliste Saksnr Tittel 020/16 Godkjenning av møteprotokoll 04.05.2016

Detaljer

Kommunens forkjøpsrett til gnr 157 bnr 25 m.fl. i Sjøåsen

Kommunens forkjøpsrett til gnr 157 bnr 25 m.fl. i Sjøåsen Namdalseid kommune Saksmappe: 2008/1762-5 Saksbehandler: Roar Pedersen Saksframlegg Kommunens forkjøpsrett til gnr 157 bnr 25 m.fl. i Sjøåsen tvalg tvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 28/08 10.04.2008

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 27.01.2015 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen. Til stede:

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen. Til stede: Randaberg kommune Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtedato: 28.04.2009 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Tone Tvedt Nybø Gro Losvik Sverre Nergaard Jarle Bø Kirsten Clausen Kurt Randaberg

Detaljer

Sak 27/14. Sakstittel: MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET

Sak 27/14. Sakstittel: MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET Side 2 Møteinnkalling og sakliste utsendt 04.06.14 ble godkjent. Sak 27/14 MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET 11.06.2014 Etter ønske fra utvalget ble melding 11 og 18 referert. Asbjørn Leraand stilte spørsmål

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.02.2016 Tid: 10:00 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og miljø

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og miljø 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for teknikk og miljø Formannskapssalen, Enebakk herredshus Dato: 06.03.2008 Tid: 20.00 Folkevalgtopplæring 1800-2000 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

36/5 KLAGEBEHANDLING. DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL. Hjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9 og kap.19. Forvaltningsloven kap.vi.

36/5 KLAGEBEHANDLING. DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL. Hjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9 og kap.19. Forvaltningsloven kap.vi. Arkivsaksnr.: 14/2351-17 Arkivnr.: GNR 36/5 Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen 36/5 KLAGEBEHANDLING. DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL. Hjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9 og kap.19.

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester Møtested: Møterom 1 Møtetid: 11.01.2017 Kl. 12:00-13:05 Innkalling med sakliste ble sendt medlemmene 05.01.2017. Møte med sakliste

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 17.01.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 17.01.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 17.01.2008 FRA SAKSNR: 01/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 04/08 TIL KL: 22.00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 14.10.2010 Tid: 13.15 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR

Detaljer

Saksnr.: /21 Saksbeh.: EVMR Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Saksnr.: /21 Saksbeh.: EVMR Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201532169/21 Saksbeh.: EVMR Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Detaljer

Planutvalget. Møteprotokoll

Planutvalget. Møteprotokoll Birkenes kommune Planutvalget Møteprotokoll 05.06.2013 038/13 Godkjenning av møteprotokoll 25.042013 039/13 Delegasjonssaker 040/13 Meldinger 041/13 Søknad om utvidelse av areal til pistolskytebane. Sted:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Miljø-,plan- og ressursutvalget. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

MØTEPROTOKOLL. Miljø-,plan- og ressursutvalget. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Miljø-,plan- og ressursutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 10.00 11.45 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johan Petter Røssvoll Nestleder

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. TUFTHAUGEN, GNR 321 BNR 4 MIDLERTIDIG FORBUD MOT DELING OG BYGGEARBEID Arkivsaksnr.: 01/33604

Saksframlegg. Trondheim kommune. TUFTHAUGEN, GNR 321 BNR 4 MIDLERTIDIG FORBUD MOT DELING OG BYGGEARBEID Arkivsaksnr.: 01/33604 Saksframlegg TUFTHAUGEN, GNR 321 BNR 4 MIDLERTIDIG FORBUD MOT DELING OG BYGGEARBEID Arkivsaksnr.: 01/33604 Saksbehandler: John Ole Grøtte Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det faste utvalg for plansaker

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 07/1217-78 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN MARTODDEN UTBYGGINGSAVTALER Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 162/07 HAMAR FORMANNSKAP 22.08.2007

Detaljer

forvaltningsutvalget Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

forvaltningsutvalget Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. STRAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL forvaltningsutvalget Møtested: Kantina i Rådhuset Møtedato: 02.03.04 Tid: 16.15 18.50 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Møteleder: Referent: Administrasjonen: Innkalling:

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus, Formanskapssalen Møtedato: 23.08.2016 Tidspunkt: 17:00 - Befaring Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer. Sekretær. Controller (sak 22/17)

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer. Sekretær. Controller (sak 22/17) Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 15.03.2017 Tid: 09:00 14:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder

Detaljer

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL.

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL. GÅIVUONA SUOHKAN 0 KAFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 10:00 Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Svein Oddvar

Detaljer

Politikk og administrasjon i stavanger

Politikk og administrasjon i stavanger Folkevalgtdager 2015 Politikk og administrasjon i stavanger Radisson Blu Atlantic Hotel, 22.10.15 Samspillet politikk - administrasjon i en formannskapsmodell Sølvberget KF Stavanger Parkeringsselskap

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.05.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/5837-24 Dato: 10.06.2015 REGULERINGSPLAN FOR KANTVEGEN 15 - SKÅRSETSAGA 16 - BEHANDLING AV KLAGE Vedlegg: 1. Klage fra

Detaljer

SAKSFREMLEGG. I medhold av pbl avslås søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av boligtomt under gnr/bnr 38/647.

SAKSFREMLEGG. I medhold av pbl avslås søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av boligtomt under gnr/bnr 38/647. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2614-9 Arkiv: GNR/B 38/647 Saksbehandler: Ailin Therese Gaino Sara Sakstittel: DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN - FRADELING AV BOLIGTOMT UNDER GNR/BNR 38/647 Planlagt behandling:

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

Saksnummer Møtedato Teknisk utvalg 008/

Saksnummer Møtedato Teknisk utvalg 008/ Klassering: Arkivsak: Saksbehandler: 2014/3 14/5557/1 Tove Ursin Hellebust Utvalg Saksnummer Møtedato Teknisk utvalg 008/15 28.01.2015 Adkomst Lysåsskogen fra Vestaveien - igangsetting av planarbeid Vedlegg:

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL, GODKJENNING ETTER BEGRENSET HØRING

KOMMUNEPLANENS AREALDEL, GODKJENNING ETTER BEGRENSET HØRING LUND KOMMUNE Arkiv FE-142 Sak 09/1044 Saksbehandler Øystein Brennsæter Dato 24.11.2015 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 071/15 Kommunestyret 03.12.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL, GODKJENNING ETTER BEGRENSET

Detaljer

Forfall: Per Hermann Køhn Hansæl. Merknad:

Forfall: Per Hermann Køhn Hansæl. Merknad: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.11.2010 Tid: Kl. 09.00 Til drøfting: - evaluering av kultur- og idrettsfond. Forts. fra forrige møte. - budsjett/virksomhetsplan (dokument skal etter planen sendes

Detaljer

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: 07.10.2005 Fra kl. 0900 Til kl. 12.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ole Grøtta AP Leder

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00754-A, (sak nr. 2013/2130), sivil sak, anke over dom, (advokat Tore Skar til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00754-A, (sak nr. 2013/2130), sivil sak, anke over dom, (advokat Tore Skar til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 10. april 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00754-A, (sak nr. 2013/2130), sivil sak, anke over dom, Christian Bjerke (advokat Ole Løken) mot Ås kommune (advokat Tore Skar til prøve)

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 10.02.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 2 Møtetid: 18:00 Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk Til stede Medlemmer: Aud Jørgentvedt, Eva Bohem Svendstad, Håvard

Detaljer

Nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonslovens 7 (bopliktforskriften) eventuell endring av forskrift

Nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonslovens 7 (bopliktforskriften) eventuell endring av forskrift Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2006/1023-8 Arkiv: V60 Saksbeh: Svein Olav Dale Dato: 13.04.2011 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Teknikk, plan- og naturkomite Kommunestyret Nedsatt konsesjonsgrense

Detaljer

Møtetid: 09.00 10.45. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015

Møtetid: 09.00 10.45. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 15.05.2014 Fra og med sak: 39/14 Til og med sak: 48/14 Møtetid: 09.00 10.45 Av utvalgets

Detaljer

Ingen merknader til innkallingen av og ingen merknader til sakslista.

Ingen merknader til innkallingen av og ingen merknader til sakslista. Side 2 Ingen merknader til innkallingen av 14.01.14 og ingen merknader til sakslista. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 6/15 ble behandlet som nr 1. Sak 2/14 ble behandlet som nr 2. Sak 4/14

Detaljer

Aremark kommune. Drift- og utviklingsutvalget

Aremark kommune. Drift- og utviklingsutvalget Aremark kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Drift- og utviklingsutvalget Rådhuset Dato: 20.09.2018 Tidspunkt: 18:00-20:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Harald Sørlie Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.10.2017 Tid: 09:00 Fondsstyret: Drøfting kulturfondsøknader med frist 15.09.2017 Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Steinar Berthelsen, Lars Erik Emrud, Frøydis Hansen Aasen, Hellik Lislien og Monica Fulsås

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Steinar Berthelsen, Lars Erik Emrud, Frøydis Hansen Aasen, Hellik Lislien og Monica Fulsås Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 2, Rollag kommunehus Dato: 24.04.2018 Tidspunkt: 18:00 19:20 Følgende medlemmer møtte: Steinar Berthelsen, Lars Erik Emrud,

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 27.06.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

PS 66/15 Gnr. 170, bnr. 84 - Kvavik, søknad om kjøp av kommunal grunn - Skogkonsult

PS 66/15 Gnr. 170, bnr. 84 - Kvavik, søknad om kjøp av kommunal grunn - Skogkonsult Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lyngdal formannskap Formannskapssal, Lyngdal Rådhus Dato: 10.12.2015 Tidspunkt: 16:30 Forfall meldes til Fellestjenesten post@lyngdal.kommune.no / 38 33 41 55 som sørger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Møtested: Herredshuset Møtedato: 12.06.2008 Tid: kl.17.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Kurt Arne Jankila Martin Wittingsrud Marit Tangen

Detaljer

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hovedpunkt: Noen begrep til å begynne med Når kan Vegvesenet erverve grunn? Skjematisk oversikt over hvordan grunnervervet skjer

Detaljer

Saksframlegg. Detaljregulering for vei til Lundekleiva øst - Plan ID

Saksframlegg. Detaljregulering for vei til Lundekleiva øst - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2016/1995-465/2018 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 08.01.2018 Saksframlegg Detaljregulering for vei til Lundekleiva øst - Plan ID 201607 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.08.2008 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Nils H. Øian Veslemøy Grinde Grete Negård Andreassen

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 05.09.2018 Tid: 09:00 13:55 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 13.02.2012 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 31.05.2011 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl 09.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl 09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.04.2007 Tid: kl 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Inger Lise Stubsjøen Martinsen Mari Morønning Astrid

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. HAVSTEIN KJØP AV TOMT Arkivsaksnr.: 03/ Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. HAVSTEIN KJØP AV TOMT Arkivsaksnr.: 03/ Forslag til innstilling: Saksframlegg HAVSTEIN KJØP AV TOMT Arkivsaksnr.: 03/22546 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar å kjøpe tomteområde på Havstein Vestre for kr 30 000 000. Saksfremlegg - arkivsak 03/22546 1 Saksutredning:

Detaljer

Saker unntatt off. 14 (intern saksdok) og 23.1 (forhandlingsposisjon)

Saker unntatt off. 14 (intern saksdok) og 23.1 (forhandlingsposisjon) Møteinnkalling Gruppe: Styremøte 6/17 Stavanger utvikling KF Møtested: Løkkeveien 51 selskapets lokaler Møtedato/ -tid: Tirsdag 20.06.2017, kl. 09.00 11.30 Deltakere: John Peter Hernes, styreleder Kari

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.12.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.12.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.12.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskap

MØTEPROTOKOLL Formannskap Frogn kommune Møtetid: 09.12.2013 kl. 16:00 16.35 Sted: Rådhuset, Bankløkka MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 11 ved opprop. Sigbjørn Odden (H) og Bente Bjerknes (KrF) tiltrådte

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder FDV Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder FDV Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Brannstasjonen- møterom Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: 03.06.2005 Fra kl. 0830 Til kl. 1015 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.2017 Tid: 09:00 15.00 Besøk fra Sel kommune etter lunsj Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører

Detaljer

Vestby kommune Geodata

Vestby kommune Geodata Vestby kommune Geodata Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler

Detaljer

Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak. 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015

Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak. 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015 Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015 Saksdokumenter ikke vedlagt: ingen Oppkjøp av eiendommer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.03.2011 Tid: Kl. 09.00 Kl. 08.30 Orientering om byggeprosjekt FIAS v/morten Sandbakken Til stede på møtet: Medlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2015 Tid: Kl. 15.00 Fylkesmannen informerer om kommunereformen TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 143/15 DISPENSASJON

Detaljer

Helge Skår (Sp), Åge Willy Elstrøm (Ap)

Helge Skår (Sp), Åge Willy Elstrøm (Ap) MØTEPROTOKOLL Utvalg for plan, miljø og teknikk 2016-2019 Dato: 13.02.2019 kl. 13:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 16/04149 Tilstede: Tor Egil Brusevold (Ap), Per Ludvig Spydevold (Krf), Sofie Tømmerås

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 05.07.2013 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 05.07.2013 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 05.07.2013 kl. 09:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer