Innkalling til møte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte 25.03.2014"

Transkript

1 Innkalling til møte Created By: Ove Rødstøl on at 12:25 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: Møtetid: Etter kommunalutvalget Deltakere: Kopi til: Christine Sagen Helgø (H), Jon Petter Hernes (H), Bjørg Tysdal Moe (Krf), Cecilie Bjelland (AP) og Arnt H. Steinbakk (AP), Tore B. Kallevig (FRP), Per A. Thorbjørnsen (V), Hilde Karlsen (UAVH), Bjarne Kvadsheim (SP) Inger Østensjø, Leidulf Skjørestad, Grete Kvinnesland, Ove Rødstøl Cicel Aarrestad (revisor) 13/14 Referat fra møte Kopi av referat følger vedlagt. 14/14 Referat fra møte Kopi av referat følger vedlagt. 15/14 Mandat til eventuelt kommunalt utbyggerbidrag til Vassfast Notat av følger vedlagt. 16/14 Turvei rundt Håhammeren og Skytebanen ved Hafrsfjord Notat av følger vedlagt. 17/14 Makeskifte av arealer med Øster-Hus Tomter AS på Atlanteren Notat av følger vedlagt. 18/14 Spørsmål om forlengelse av midlertidig utleie av parkeringsareal i Jåttåvågen til Aker Notat av følger vedlagt. 19/14 Orientering om saksforhold på Sølyst - gnr/bnr 51/647 - Veidekke og fam. Sømme

2 Notat av følger vedlagt. 20/14 Folkebadet i Jåttåvågen - Orientering om videre prosess i konkurransen Notat av følger vedlagt. 21/14 Status grunnerverv gnr/bnr 27/5 på Stokka - Ramsnes Notat av følger vedlagt. 22/14 Status avtaleforhold gnr/bnr 29/63 Lierdal Gård - Henning Stokke Notat av følger vedlagt. 23/14 Eventuelt...

3 13/14 Referat fra møte Created By: Grete Kvinnesland on at 18:29 Category: Referat Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: Møtetid: Etter kommunalutvalget Deltakere: Forfall: Kopi til: Christine Sagen Helgø (H), Jon Petter Hernes (H), Kari Nessa Northun (AP), Lars Andreas Myhre (AP), Bjørg Tysdal Moe (Krf), Tore B. Kallevig (FRP), Per A. Thorbjørnsen (V), Hilde Karlsen (UAVH), Bjarne Kvadsheim (SP) Egil Olsen (H) (vara for Christine Sagen Helgø), Inger Østensjø, Leidulf Skjørestad, Grete Kvinnesland, Ove Rødstøl Cecilie Bjelland (AP) og Arnt H. Steinbakk (AP) Cicel Aarrestad (revisor) 9/14 Referat fra møtet Referat fra møte ble godkjent. Saker untatt/utsatt offentlighet 10/14 Mandat til å innlede forhandlinger med samarbeidspart for hotell- og byutviklingsprosjektet i Bjergsted Forhandlingsutvalget hadde på forhånd fått tilsendt notat med vedlegg (bl.a. konkurransegrunnlag, tilbud datert , samt presentasjoner og svar fra ), unntatt offentlighet Saken ble utsatt da medlemmene i forhandlingsutvalget ikke hadde fått tilstrekkelig tid til å sette seg inn det omfattende saksmaterialet. 11/14 Vannkanten (Siriskjær) status dypvannskaien Forhandlingsutvalget hadde på forhånd fått tilsendt et notat unntatt offentlighet av Det ble vedtatt å lukke møtet i denne saken mot APs og FrPsstemmer. Ordfører Christine Sagen Helgø fratrådte som inhabil i saken. Varaordfører Bjørg Tysdal Moe ledet møtet. Et flertall i Forhandlingsutvalget sluttet seg til rådmannens anbefaling. Anbefalingen innebar en konkretisering av tidligere gitt mandat, bl.a. knyttet til innhenting av takster for dypvannskaien i henhold til de prinsipper som rådmannen mener skal legges til

4 grunn. 12/14 Eventuelt Ingen saker til eventuelt. ORDFØREREN I STAVANGER, / 2014 Christine Sagen Helgø......

5 14/14 Referat fra ekstraordinært møte Created By: Grete Kvinnesland on at 19:02 Category: Referat Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: Møtetid: Etter kommunalutvalget Deltakere: Forfall: Kopi til: Christine Sagen Helgø (H), Jon Petter Hernes (H), Bjørg Tysdal Moe (Krf), Cecilie Bjelland (AP), Kari Nessa Northun (AP), Atle Simonsen (FrP), Per A. Thorbjørnsen (V), Hilde Karlsen (UAVH), Bjarne Kvadsheim (SP) Egil Olsen (H) (vara for Christine Sagen Helgø), Inger Østensjø, Leidulf Skjørestad, Grete Kvinnesland, Ove Rødstøl Arnt H. Steinbakk (AP), Tore B. Kallevig (FRP) Cicel Aarrestad (revisor) Forhandlingsutvalget besluttet at møtet skulle være åpent. 10/14 Mandat til å innlede forhandlinger med samarbeidspart for hotell- og byutviklingsprosjektet i Bjergsted Forhandlingsutvalget hadde på forhånd fått tilsendt notat med vedlegg (bl.a. konkurransegrunnlag, tilbud datert , samt presentasjoner og svar fra ), unntatt offentlighet Ordføreren presiserte at Stavanger kommune var i en heldig situasjon i Bjergsted der vi har tre dyktige utbyggerteam som konkurrerer om å bygge hotellprosjektet her. Hun mente videre at rådmannen hadde arbeidet godt med denne saken. Forhandlingsutvalget er gitt mandat av bystyret, sist den , til å gi styringssignaler til rådmannen. Det er imidlertid formannskap og bystyret som avgjør sakene. Rådmannen har i denne saken kommet med sin anbefaling. I tillegg har det i den senere tid kommet mange andre innspill. Når forhandlingsutvalget skal gi signaler til rådmannen, må det ikke være tvil om på hvilket grunnlag disse er gitt. I denne saken ertidligere signaler trukket i tvil og grunnlaget er dermed ikke lengre entydig. Ordføreren foreslo derfor å sende saken tilbake til rådmannen og be om en bearbeidet sak som sendes direkte til formannskap og bystyre. Rådmannen vil i den sammenheng vurdere om saken skal unntas offentlighet eller ikke. Det ble fra flere av forhandlingsutvalgets medlemmer ytret ønske om en presentasjon fra de tre teamene. Forhandlingsutvalget sluttet seg til ordførerens forslag. Saken ble sendt tilbake til rådmannen som skal forberede en bearbeidet sak til formannskap og bystyret.

6 I etterkant av møtet ble det bestemt at presentasjonen for formannskapets medlemmer vil skje i et eget møte, i forkant av at saken fremmes formannskapet. ORDFØREREN I STAVANGER, / 2014 Christine Sagen Helgø...

7 15/14 - Mandat til evt. kommunalt utbyggerbidrag til Vassfast Created By: Grete Kvinnesland on at 14:22 Category: Notat Notat Til: Forhandlingsutvlget Fra: Rådmannen Dato: Emne: Mandat til eventuelt kommunalt utbyggerbidrag til Vassfast Bakgrunn Forhandlingsutvalget har i sak 58/11og 64/13 tidligere blitt orientert om status for utbygging på Vassøy. En bro til Vassøy er i disse dager blitt aktualisert gjennom fylkeskommunens planprogram for fastlandsforbindelse, plan 2420, sak 125/13 i KBU. At fylkeskommunen nå er i gang med dette arbeidet er et viktig skritt i realisering av en Vassøybro. Kommunen eier ca 30 mål som er regulert til bolig sør på Vassøy og har som grunneier hatt flere møter med andre utbyggere og grunneiere på Vassøy. I nord er det Østerhus og Veidekke som har sikret seg utbyggingsområder og i sør har Block Wathne inngått en opsjonsavtale med Vassøy Eiendom AS om kjøp av deres eiendommer. Stavanger kommune har flere roller i forbidnelse med planarbeidet. Kommunalavdelingen byutviklling (KB) ivaretar rollen som planmyndighet og bymiljø og utbygging ivaretar rollen som grunneier på Vassøy. Denne saken gjelder i hvilken grad Stavanger kommune skal bidra på lik linje med de øvrige grunneierne/utbyggerne i et spleiselag til en ny bro. Problemstillingen er en naturlig konsekvens av forhandlingsutvalgets signaler den 10. desember 2013 om å avvente salg av kommunens tomter i påvente av bro. Spørsmål om utbyggerbidrag Vassfast er grovt kostnadsberegnet til rundt regnet 500 millioner kroner. Av dette skal det aller vesentligste finansieres av fylkeskommunen gjennom såkalte ferjeavløsningsmidler, men andre finansieringskilder må også vurderes. Gjennom disse vurderingene har fylkeskommunen henvendt seg til de aktuelle utbyggerne, deriblant stavanger kommune, med ønske om et utbyggerbidrag. Veidekke, Østerhus og Block Wathne har for sin del funnet det regningsvarende å bidra med kr pr. potensiell boligtomt på Vassøy. Overfor fylkeskommunen har de tre utbyggerne foreløpig kun signalisert et bidrag på pr tomt, noe som altså kan stige til det dobbelte om den videre prosessen tilsier det. Beløpet er i alle tilfeller svært beskjedent sett i forhold til totalkostanden for

8 broen. I gjeldende reguleringsplan er det mulighet for bygging av inntil 320 boliger når rekkefølgetiltakene er oppfylt. Stavanger kommune eier ca. 100 av disse boligtomtene, gitt en forutsetning om ca 300 kvm pr tomt. Dette innebærer at et utbyggerbidrag på fra kommunen i første omgang vil ligge på inntil 1 millioner kroner, om , kr pr. tomt legges til grunn. Avklaringen om bro til Vassøy vil bli gjort i forbindelse med reguleringsplanprosessen og dette arbeidet er det KB som følger opp. BMU har et ansvar i forhold til å tilrettelegge for boliger og selv om Vassøy ikke ligger innenfor prioriterte utbyggingsområder (jf. kommunens byutviklingsstrategi ogm utbygging langs hovedkollektivaksene), vil det være ønskelig også får realisert boligutbyggingen på de regulerte boligområdene også her. Rådmannen mener at kommunen bør som grunneier vise vilje til å byggemodne sine områder på lik linje med andre utbyggere. Selv om spørsmålet i denne saken gjelder bidrag til Vassfast vil også spørsmål om utbyggerbidrag til andre rekkefølgetiltak innenfor plan 1765 trolig dukke opp senere. Konklusjon Rådmannen gis mandat til å signalisere at Stavanger kommune som grunneier er positiv til å bidra på lik linje med øvrige utbyggere/grunneiere i byggemodning av boligtomtene på Vassøy. I første omgang gjelder dette et eventuelt økonomisk utbyggerbidrag til Vassfast tilsvarende i størrelsesorden kr , pr regulerte bolig....

9 16/14 - Turvei rundt Håhammeren og Skytebanen ved Hafrsfjord Created By: Ove Rødstøl on at 09:56 Category: Notat Notat Til: Forhandlingsutvalget Fra: Rådmannen Dato: Emne: Turvei rundt Håhammeren og Skytebanen ved Hafrsfjord Denne sak fremlegges forhandlingsutvalget som politisk styringsgruppe for prosjekt friområde. Saken gjelder: Saken er utarbeidet som en orientering om pågående arbeid for turvei rundt Håhammeren, det foreligger pt to alterantiver hvor et alternativ er landfylling og det andre er landfylling + bro på deler av strekningen. Sakens bakgrunn: Utredningene for å bygge turveien over skytebanen er nå i sluttfasen. Det arbeides med å ferdigstille grunnlaget for detaljprosjektering, hvoretter anbud på opparbeidelsen kan inn-hentes. Friområdeprosjektet ønsker å orientere om gjenstående arbeid og utfordringer. Etter å ha vært gjennom et skisseprosjekt på mulige løsninger gjennom Multiconsult, har en nå vedlagt forslag som gjennomføringsgrunnlag. Som regulert ligger turveien i strandbeltet, og den er trukket bort fra den nære strandlinje der dette er naturlig. Natur og elementer i området er ivaretatt, samtidig som turveien også får god plassering i forhold til de naturkrefter Hafrsfjord representerer for turveien. Utsatte punkt prosjekteres for å ta høyde for disse element. Videre nevnes særskilt at det er 2 utfordringer knyttet til turveiløsningen. Den første gjelder delstrekning 4, et areal ved knauseområdet øst mot Skytebanen. Her er utfordringen at det mangler et areal på ca 130 m2 i forhold til den regulerte løsningen. Det er nå forhandlet om dette, og kommunen har tilgang til arealet slik at turveien kan bygges. Dette gir den optimale løsning både for naturen og turveien på dette punkt. Det sentrale her har vært å opprettholde områdets kvaliteter, spesielt strand/fjellpartiet med sine flott og naturlige oppholdsareal. Med bakgrunn i at kommunen her gjorde feil under reguleringen ved ikke å fange opp dette alternativ som det mest optimale for turveien, og således regulerte turveien med for lite areal, er det ingen annen forståelig måte å løse dette på enn at kommunen tiltrer det avtalegrunnlag grunneier trekker opp for disse 130m2. Når det gjelder slik små grunnerverv, har det ellers vært praksis for å se disse erverv ut fra at det også skal være et forståelig økonomisk oppgjør, gjerne knyttet til en rund sum. Dette sammen med ønsket om å rette feilen kommunen gjorde ved reguleringen, medfører at

10 avtalen kan tiltres. Alternativet til å tiltre avtalen er å bygge med fylling i sjø, over/rundt knausen i øst, alternativt legge løsningen i en bru/fyllingskombinasjon. Når en nå har avtalegrunnlag for å velge mer optimalt har rådmannen ikke gått videre med alternativer i sjø og hvor knausen nedbygges. Dette ut fra naturinngrepet og dernest også økonomi. Den andre utfordringen gjelder Strekning 2, et areal ved knausen opp mot Håhammeren i vestre del av turveien. Her er spørsmålet om byggingen skal skje ved fylling eller bru. Bruløsningen tilfører området nye elementer og således andre dimensjoner og opplevelsesverdier enn fyllingsløsning. Slik rådmannen vurderer dette bør en ikke konkludere på valget før en kjenner byggekostnaden, og således den økonomiske siden knyttet til valget. Med dette som utgangspunkt detaljprosjekteres nå begge løsningene over strekning 2, og hvor en kommer tilbake til endelig valg når grunnlaget for konklusjon er ferdig utredet. Bruløsningen er fremstilt i vedlagte 3D-utsnitt. Rådmannens anbefaling: Rådmannen legger til grunn at begge alternativer for delstrekk 2 vurderes i det videre. Saken tas til foreløpig orientering....

11

12

13 17/14 - Makeskifte av arealer med Øster-Hus Tomter AS på Atlanteren Created By: Ove Rødstøl on at 10:46 Category: Notat Notat Til: Forhandlingsutvalget Fra: Rådmannen Dato: Emne: Makeskifte av arealer med Øster-Hus Tomter AS på Atlanteren Kommunalstyret for byutvikling vedtok den å sende ut på høring forslag til områdeplan for Atlanteren, plan Planforslaget inneholder ca. 880 boliger, utvidelse av Skeie skole, nytt sykehjem, barnehage og næring. Forslag til områdeplan innebærer at ca.23 daa av de offentlige funksjonene lokaliseres på eiendommer som Øster-Hus tomter AS har kjøpt eller har opsjon på å kjøpe. Dette gjelder felt BT som er regulert til bolig og tjenesteyting, herunder barnehage. I tillegg gjelder det T1 som er regulert til skole, og vestre del av FT som er regulert til forretning/tjenesteyting, herunder sykehjem. Det vises for øvrig til vedlagt plankart og situasjonskart som viser eierforholdene innen planområdet. På denne bakgrunn har selskapet rettet en forespørsel til kommunen om å makebytte ovennevnte arealer med kommunale eiendommer som i planen er regulert til bolig. Kommunen eier et areal på ca. 58 dekar som i forlag til områdeplan er lagt ut til boligformål, Dette utgjør ca. 500 boenheter dersom foreslått utnyttelsesgrad legges til grunn. Dette er langt mer enn det kommunen selv har behov for til selvbyggerboliger og kommunale utleieboliger. En større del av disse arealene vil derfor kunne selges til private utbyggere. Siden kommunen har behov for å erverve eiendommer fra Øster-Hus tomter AS, mener rådmannen det det vil være hensiktsmessig å makebytte med arealer kommunen ikke trenger til egne formål. Dette vil skje ved at det innhentes verdivurderinger av de eiendommer det er aktuelt makebytte, med utgangspunkt i endelig vedtatt plan. Rådmannen vil for øvrig informere om at administrasjonen har hatt møter med Øster-Hus Tomter AS der et fremtidig samarbeid om utvikling av planen har vært diskutert. Det er ikke innledet konkrete forhandlinger om dette, men partene er innstilt på å finne frem til en god samarbeidsmodell. Rådmannen ber herved forhandlingsutvalget om mandat til å innlede forhandlinger med Øster-Hus Tomter AS om makebytte i arealer til offentlige funksjoner og utvikling av planområdet «Atlanteren».

14 ...

15

16

17 18/14 - Spørsmål om forlengelse av midlertidig utleie av parkeringsareal i Jåttåvågen til Aker Created By: Ove Rødstøl on at 10:20 Category: Notat Notat Til: Forhandlingsutvalget Fra: Rådmannen Dato: Emne: Spørsmål om forelengelse av midlertidig utleie av parkeringsareal i Jåttåvågen til Aker Bakgrunn Aker Solutions (AKSO) har bygget nytt kontorbygg i Jåttåvågen for ca 2000 ansatte som var ferdig for innflytting ved årsskiftet 2012/13. Bygget samler de fleste av AKSO sine ansatte i Stavangerregionen. Flyttingen skapte endringer i reisemønster for samtlige ansatte. AKSO har iverksatt en rekke tiltak for å motivere til bruk av kollektivløsninger og sykkel, men så at det i en overgangsperiode kunne være en utfordring å endre reisevaner og at de selv ikke hadde nok parkeringsplasser til å dekke behovet for de som kjørte bil. På den bakgrunn henvendte AKSO seg til kommunen før innflytting med forespørsel om å få leie areal i tilknytning til Jåttåvågen 2 til parkering for sine ansatte i en periode på 1,5 til 2 år. Dette som en overgangsordning mens det ble arbeidet med motiverende tiltak for å endre reisevanene til de ansatte. Forhandlingsutvalget behandlet henvendelsen i møtet og sluttet seg enstemmig til rådmannens vurdering og konklusjon i notat av Det vises til dette notatet. Leieperioden utløper 30. april Det er nå kommet henvendelse fra AKSO om å forlenge leieavtalen da de fremdeles ikke er i mål med å forandre ansattes reisevaner fra bil til andre løsninger. Det vises til utskrift av mail datert 25. februar 2014 fra AKSO som beskriver de tiltak som er gjennomført. Denne vedlegges. Før vi besvarer henvendelsen er det ønskelig å få forhandlingsutvalgets syn på dette. Saksfremstilling I tilknytning til kontorene til AKSO er det i henhold til reguleringsplanen bygget et parkeringsanlegg med 567 parkeringsplasser. Av dette disponerer AKSO 277 plasser for bruk til sine egne ansatte. Resten er plasser til offentlig bruk, samt plasser som skal benyttes av andre leietakere. AKSO disponerer i tillegg et areal med 319 plasser som leies ut av kommunen i henhold til tidligere beslutning om dette. Det er dette parkeringsarealet denne sak dreier seg om. Den omsøkte parkeringsplassen ligger i søndre del av Jåttåvågen 2 planen, men utenfor det området som er gjerdet inne i baseområdet. Arealet eies av Stavanger kommune. Leieavtalen opphører ved utløpet av april 2014 da det var en forutsetning at denne skulle være midlertidig i en omstillingsfase for de ansatte. Det aktuelle parkeringsareal ligger innenfor areal K3 ( i AKSO s mail feil angitt som K2) og er regulert til kombinert bolig, næring og offentlig formål (barnehage) i Områdeplanen for Jåttåvågen 2.

18 Det er besluttet at K3 skal selges og arbeidet med dette er i gang. En eventuell forlengelse av en midlertidig leieavtale med AKSO antas ikke å være til hinder for salg og utvikling av K3. Likevel vil det som følge av den utbyggingsaktivitet som skjer i omkringliggende felt være nødvendig å redusere parkeringsarealet noe dersom det tillates fortsatt parkering på området. Vurdering AKSO har redegjort for en rekke positive tiltak for å få endret reisevaner for sine ansatte ved flyttingen. Både forut for flyttingen og etter at nye kontorlokaler er tatt i bruk. Selv om det i mail av 25. februar 2014 viser at det er en positiv utvikling, må en erkjenne at endringer tar tid og krever modning. Da det ble satt en overgangsordning på 1,5 år med midlertidig parkering kan det i ettertidens lys synes å være en noe kort periode for å endre reisevaner. Det er av avgjørende betydning at AKSO fortsetter sitt motiveringsarbeid for ansatte og det synes å være en klar positiv tendens. En parkering på det aktuelle areal vil også under enhver omstendighet være midlertidig da det om relativt kort tid vil være gjenstand for utbygging. For å hjelpe AKSO med overgangsordninger i en noe lenger periode for å endre ansattes reisevaner mener vi det er forsvarlig å fortsatt leie ut et område til ansattparkering, selv om er en tilføring av parkeringskapasitet ut over det som forutsettes i reguleringsplanen for AKSO. Dette særlig fordi det fortsatt er midlertidig, at det i løpet av relativt kort tid må skje en nedtrapping og avvikling, samt at den fremtidige totale parkeringskapasitet samt transportmengde i Jåttåvågen ikke er nådd. Konklusjon Stavanger kommune ser positivt på AKSO sin søknad om å forlenge leien av tilleggsareal for parkering i Jåttåvågen. Administrasjonen utformer nærmere avtalevilkår vedrørende nedtrapping og opphør....

19

20 19/14 - Orientering om saksforhold på Sølyst- gnr/bnr 51/647- Veidekke og fam. Sømme Created By: Ove Rødstøl on at 09:33 Category: Notat Notat Til: Forhandlingsutvalget Fra: Rådmannen Dato: Emne: Orientering om saksforhold på Sølyst - gnr/bnr 51/647 - Veidekke og fam. Sømme Saken gjelder: Orienteringen gjelder 3 tema: Utbyggingsinteresse, friområdeinteresse, forhold rundt forkjøpsrett. Sakens bakgrunn: Det er pt fremmet privat regulering for utbygging på Sølyst. Reguleringen har basis i kommuneplanen og den gjelder eiendommen gnr 51 bnr 647. Det skal være forhandlet om kjøpsavtale på boligarealet, og i brev bekreftes salg pr med kjøpesum kr 51 mill. Situasjonen fremkommer på vedlagt utsnitt av kommuneplanen mht byggearealet. Endelig reguleringsplan er ikke vedtatt, men grunnlaget som foreligger viser at utbyggingen ikke kan løses på egen eiendom for alle forhold og at det vil medgå kommunalt eide arealer vei, lek, tilkomster. Det vanlige i slike saker er at det inngås utbyggingsavtale om løsningene. Bnr 647 ligger også med svært sentrale friarealer som kommunen flere ganger har vist interesse for uten å oppnå resultat om overtakelse. I 1947 kjøpte kommunen deler av eiendommen, strandbeltet og tilliggende landareal i sør hvor Sølyst båthavn nå er lokalisert. Samtidig med dette kjøpet ble det tinglyst forkjøpsrett for kommunen knyttet til areal på matrikkel 1, nå gnr/bnr 51/ 647. Kommunens forkjøpsrett er fortsatt gjeldende. Grunneier ved advokatfirma Haver har kontaktet kommunen og ønsker forkjøpsretten slettet, og hvor det anføres at rettigheter ikke gjelder det regulerte boligarealet. Ettersom utbyggingen ikke kan løses på egen eiendom har kommunen invitert til møte for å diskutere en totalløsning. Dette avvises av grunneier idet fokuset er at forkjøpsretten kan kreves slettet på utbyggingsarealet. Selv om kommunen nå arbeider med ny utbyggingsmodell oppfattes ikke at det ligger signaler i dette om at kommunen skal arbeide aktivt for inntreden i avtalegrunnlag som her. Rådmannen orienterer likevel om forholdet om signalene skulle være andre mht evt forkjøpsrett på byggearealet. Hva ellers gjelder forkjøpsretten er ikke grunneiers anførsel at denne i sin helhet er bortfalt, kun at den ikke gjelder utbyggingsarealet. Spørsmålet om sletting kan følgelig uansett ikke skje før utbyggingsarealet er fradelt. Rådmannens anbefaling:

21 Kommunen medvirker til at omtvistet forkjøpsrett til utbyggingsarealet slettes. Rådmannen gis forøvrig mandat til å følge opp saken og forhandle om de avtalegrunnlag som ligger i gjennomføringen av planen både hva gjelder boligutbyggingen og friområdegjennomføringen....

22

23 20/14 - Folkebadet i Jåttåvågen - Orientering om videre prosess i konkurransen Created By: Ove Rødstøl on at 10:15 Category: Notat Notat Til: Forhandlingsutvalget Fra: Rådmannen Dato: Emne: Folkebadet i Jåttåvågen - Orientering om videre prosess i konkurransen I konkurransen om leveranse av Folkebad er det en kvalifisert tilbyder, et joint venture mellom Kruse-Smith AS og Hinna Park AS (KS/HP). Formannskapet har i møtet vedtatt å fortsette konkurransen med denne ene tilbyder. Det vises til Formannskapets sak 33/14. Konkurransegrunnlaget ble derfor sendt ut I forbindelse med utarbeiding av konkurransegrunnlaget har en relativt stor prosjektgruppe av både interne og eksterne personer vært involvert for å dekke de ulike behov for kompetanse i arbeidet. I den fasen anskaffelsen nå er gått inn i, og frem til tilbud blir levert, vil det kunne være behov for avklaringsmøter vedrørende konkurransegrunnlagets forskjellige sider. Etter tilbudsinnlevering vil det være behov for å forhandle med tilbyder om de forskjellige sider ved tilbudet. Det er derfor ansett hensiktsmessig å nedsette en mindre forhandlingsgruppe fra prosjektgruppens medlemmer som vil ha primærkontakten med KS/HP nå i den kommende avklaringsfase, samt under de kommende forhandlinger. Forhandlingsgruppen består av: Ørjan Berven Prosjektansvarlig BMU-Juridisk Alan Kvanvig Innkjøpsfaglig / Rådgiver Innkjøpsavdelingen Stavanger kommune Odd Kåre Kvelvane Teknisk / Prosjektsjef Stavanger Eiendom Kjell Andre Honerud Juridisk rådgiver / Adv.firma Torkildsen & co Sissel Husøy Økonomisk og innkjøpsfaglig rådgiver / Deloitte AS Carl Inge Wathne Teknisk rådgiver / Rambøll AS Medlemmene i den opprinnelige prosjektgruppen vil fortsatt være tilknyttet prosjektet og vil bli trukket inn ved behov. Det er allerede gjennomført ett møte den 10. mars 14 med KS/HP vedrørende avklaring av konkurransegrunnlagets rammer. Det antas å bli flere slike møter i tiden frem til tilbudslevering, med formål å skape et best mulig grunnlag for at det tilbud som blir levert er overensstemmende med kommunens ønsker og behov. Forhandlingsgruppen forholder seg til konkurransegrunnlaget og de forutsetninger som ligger til grunn for dette. Det er i møte med KS/HP presisert at tilbyder skal forholde seg til forhandlingsgruppen. Gruppen rapporterer løpende til og vil ved behov sørge for avklare av mandat med direktør for BMU. Dersom det oppstår før evt. tilbud leveres vil rådmannen legge frem spørsmål for Forhandlingsutvalget for drøfting og avklaring av forhandlingsmandatet.

24 Som tidligere opplyst i saksfremlegg vil det også bli oppnevnt en bedømmelseskomite som skal evaluere tilbudets prosjektutforming og kvaliteter. Denne komiteen vil bl.a. bestå av personer med kompetanse på arkitektur og plan, idrett- og svømmehaller, drift og tekniske forhold. Rådmannen minner om, slik det også fremgår av sak 33/14, at dette er en krevende prosess for både Stavanger kommune og KS/HP som tilbyder. For ordens skyld presiseres at dersom tilbud mottas skal fremforhandlet kontrakt forelegges bystyret for godkjennelse....

25 21/14 - Status grunnerverv gnr/bnr 27/5 på Stokka - Ramsnes Created By: Ove Rødstøl on at 09:08 Category: Notat Notat Til: Forhandlingsutvalget Fra: Rådmannen Dato: Emne: Status grunnerverv gnr/bnr 27/5 på Stokka - Ramsnes Denne sak fremlegges forhandlingsutvalget som politisk styringsgruppe for prosjekt friområde. Sakens bakgrunn: Eiendommen ligger mellom Byhaugen og Lille Stokkavann. Det foreligger rettskraftig skjønn i ekspropriasjonssaken og hvor erstatningen er fastsatt. Av skjønnet fremkommer også at grunneiers anførsler om ugyldighet ikke førte frem. Grunnervervet gjelder eiendommen i sin helhet, ca 120 daa med påstående driftsbygninger. Dette etter at Ramsnes tidligere har fradelt regulert boligdel av eiendommen og solgt denne. Når det gjelder overtatt areal opplyste Ramsnes under skjønnet at dette var bortleid mot en årsleie på kr Driften er grasproduksjon og beite. Det er tidligere orientert om grunnervervet, bl a da skjønnet i ekspropriasjonssaken forelå. I forhold til skjønnet bemerkes at kommunen innen 1 år fra mottatt forkynning av dette, må ta standpunkt til om skjønnet skal tiltres. I denne saken meddelte kommunen straks ønsket om tiltredelse via adv Skjørestad som var grunneiers advokat. Adv Skjørestad påbegynte så arbeidet med å tilrettelegge overskjøtingsgrunnlaget. Dette ble stoppet av Ramsnes, og adv Skjørestad meddelte at hans representasjon opphørte. Saken ble med bakgrunn i dette fremmet for namsmyndighetene. Her ble kommunen satt i eiendommens besittelse den gjennom beslutning av Namsmannen som igjen er grunnlaget for å kreve tinglysing. Statens kartverk tinglyste hjemmelsovergangen med kommunen som eier den Ramsnes oppgjør iht det rettskraftige skjønnet er foretatt via namsmyndigheten. Grunnervervet er etter dette gjennomført og kommunen disponerer nå arealene. I namssaken ble Ramsnes representert av adv Bjørn Kvernberget. Konklusjon: Saken tas til orientering.

26 ...

27

28 22/14 - Status avtaleforhold gnr/bnr 29/63 Lierdal Gård - Henning Stokke Created By: Ove Rødstøl on at 09:23 Category: Notat Notat Til: Forhandlingsutvalget Fra: Rådmannen Dato: Emne: Status avtaleforhold gnr/bnr 29/63 Lierdal Gård - Henning Stokke Denne sak fremlegges forhandlingsutvalget som politisk styringsgruppe for prosjekt friområde. Saken gjelder: Det er tidligere orientert om avtalen som ble inngått med Henning Stokke, samt at kommunens rettigheter skulle tinglyses på eiendommen. Avtalen har også noen punkt om økonomi. Hovedpunktet er bidrag fra kommunen til tiltak i friområdet som parkavdelingen utbetaler og legger prioriteringen for. Straks etter at avtalen ble inngått utbetalte park første årsbidrag. Denne saken er utarbeidet for å gi en status om manglende oppfølging av øvrige deler av avtalen. Sakens bakgrunn: Forholdene omkring tinglysning har så langt ikke latt seg ordne selv om kommunen har arbeidet med dette siden avtalen ble inngått. Problemstilingen er at Henning Stokke så langt ikke har medvirket til slik gjennomføring. Siste henvvendelse til Henning Stokke om dette er brev , jf. vedlegg. Det fremgår av vedlagte brev at Henning Stokke forut for behandlingen av ekspropriasjonssaken overførte hjemmel for 1/2-eierdel til sin kone uten at dette ble opplyst, noe som innebærer at hverken lagmannsretten eller kommunens prosessfullmektig og partsreprensant har vært kjent med dette ved inngåelse av avtalen. Når Henning Stokke nå i etterkant er bedt om å medvirke til retting avstår han så langt til dette. Stavanger kommunes ønske om bl.a. å bygge den regulerte turveien over eiendommen slik at forbindelsen mellom Myrveien og Store Stokkavann kan etableres er gjort kjent både i rettsforhandlingene og i ettertid. Parkavdelingen har også hatt møte med Henning Stokke om dette. Av referat fra fra park fremgår at Henning Stokke ikke akspeterer opparbeidelse av den regulerte turveien. Han viser til at konen er hjemmelshaver, og at hun ikke har signert avtalen og at hun er imot bygging av den regulerte turveien. Som en del av friområdeprosjektet er det som kjent inngått avtaler om en rekke grunnerverv i dette området. Henning Stokke har vært i kontakt med disse om en annen turvegløsning, og da en trase som ligger opp mot naboens boliger. Fra flere av de øvrige berørte er kommunen nå bedt om å forholde seg til reguleringen da det påkekes at det er på dette grunnlaget friarealene er solgt til kommunen. Dette innebærer en tydelig forventning om at eksisterende planer skal gjennomføres. Park og veg arbeider videre med tilrettelegging av grunnlaget for å kunne opparbeide bl.a. turvegen

29 slik som forutsatt. Samtidig vil det i regi av friområdeprosjektet ble arbeidet videre med oppfølging av avtalegrunnlaget og tinglysningsforhold, herunder kommunens rettigheter. Rådmannens vurdering og anbefaling: Rådmannen konstaterer at gjennomføringen av den inngåtte avtalen har vært krevende, men vil understreke at arbeidet med sikte på gjennomføring opprettholdes. Forøvrig anbefales at saken tas til foreløpig orientering....

30

31

Innkalling til møte

Innkalling til møte Innkalling til møte 21.05.2013 Created By: Ove Rødstøl on 16.05.2013 at 13:12 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 21.05.2013 Møtetid:

Detaljer

Innkalling til møte 16.09.2014

Innkalling til møte 16.09.2014 Innkalling til møte 16.09.2014 Created By: Ove Rødstøl on 10.09.2014 at 09:44 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2014 Møtetid:

Detaljer

Innkalling til møte 19.02.2013

Innkalling til møte 19.02.2013 Innkalling til møte 19.02.2013 Created By: Ove Rødstøl on 11.02.2013 at 09:03 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 19.02.2013 Møtetid:

Detaljer

Innkalling til møte 19.03.2012

Innkalling til møte 19.03.2012 Innkalling til møte 19.03.2012 Created By: Ove Rødstøl on 13.03.2013 at 17:27 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 19.03.2013 Møtetid:

Detaljer

Innkalling til møte

Innkalling til møte Innkalling til møte 22.05.2012 Created By: Ove Rødstøl on 11.05.2012 at 09:17 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 22.05.2012 Møtetid:

Detaljer

Innkalling til møte 30.04.2013

Innkalling til møte 30.04.2013 Innkalling til møte 30.04.2013 Created By: Ove Rødstøl on 19.04.2013 at 15:07 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 30.04.2013 Møtetid:

Detaljer

Innkalling til møte 20.05.2014

Innkalling til møte 20.05.2014 Innkalling til møte 20.05.2014 Created By: Ove Rødstøl on 13.05.2014 at 14:50 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 20.05.2014 Møtetid:

Detaljer

Innkalling til møte 10.09.2013

Innkalling til møte 10.09.2013 Innkalling til møte 10.09.2013 Created By: Ove Rødstøl on 04.09.2013 at 15:05 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 10.09.2013 Møtetid:

Detaljer

Innkalling til møte 08.04.2014

Innkalling til møte 08.04.2014 Innkalling til møte 08.04.2014 Created By: Grete Kvinnesland on 03.04.2014 at 10:09 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 08.04.2014 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING 3 Formannskap

MØTEINNKALLING 3 Formannskap Møtetid: 04.06.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar" MØTEINNKALLING 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal til Statoil ASA

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal til Statoil ASA STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 611 Arkivsaksnr: 2009/5224-1 Saksbehandler: Geir Aspenes Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Nedenfor gis en oppsummering av bakgrunnen for klagen og sekretariatets vurdering.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Nedenfor gis en oppsummering av bakgrunnen for klagen og sekretariatets vurdering. Klagenemnda for offentlige anskaffelser AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage på offentlig anskaffelse av 19. mars 2007. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Grilstadfjæra Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. Grilstadfjæra Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til innstilling: Saksframlegg Grilstadfjæra Arkivsaksnr.: 07/18235 Forslag til innstilling: 1. Formannskapet godkjenner vedlagte intensjonsavtale mellom Trondheim kommune og Jenssen & Co AS. 2. Formannskapet ber rådmannen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 07/1217-78 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN MARTODDEN UTBYGGINGSAVTALER Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 162/07 HAMAR FORMANNSKAP 22.08.2007

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet TILLEGGSSAKSLISTE

MØTEINNKALLING Formannskapet TILLEGGSSAKSLISTE Klæbu kommune Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 03.04.2014 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Formannskapet Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 13/247 Sakstittel: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSJORD GNR 33 BNR 47

Saksfremlegg. Arkivsak: 13/247 Sakstittel: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSJORD GNR 33 BNR 47 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 13/247 Sakstittel: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSJORD GNR 33 BNR 47 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen kommune er

Detaljer

SALGPROSPEKT KONKURRANSE OM KJØP AV TOMT FOR UTBYGGING I HAMAR. FOTO: SKYPHOTO.NO ARENAVEGEN, SØNDRE SVING BRISKEBY STADION

SALGPROSPEKT KONKURRANSE OM KJØP AV TOMT FOR UTBYGGING I HAMAR. FOTO: SKYPHOTO.NO ARENAVEGEN, SØNDRE SVING BRISKEBY STADION SALGPROSPEKT FOTO: SKYPHOTO.NO KONKURRANSE OM KJØP AV TOMT FOR UTBYGGING I HAMAR. ARENAVEGEN, SØNDRE SVING BRISKEBY STADION FOTO: SKYPHOTO.NO Konkurranse om kjøp av tomt for ut bygging i Arenavegen, søndre

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHA1-11/ / Med forbehold om godkjenning i møte

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHA1-11/ / Med forbehold om godkjenning i møte Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 14:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 14:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.09.2014 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Kristiansen Ordfører

Detaljer

Innkalling til møte 04.12.2012

Innkalling til møte 04.12.2012 Innkalling til møte 04.12.2012 Created By: Grete Kvinnesland on 26.11.2012 at 15:41 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 04.12.2012 Møtetid:

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

Avhendingsprosjekt - oppstart

Avhendingsprosjekt - oppstart Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2013 40524/2013 2012/3868 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/8 Formannskapet 26.06.2013 Avhendingsprosjekt - oppstart Forslag til vedtak

Detaljer

Utbyggingsplan 2013-2017. - Stavangers utbyggingspolitikk. Boliger for fremtiden, 12. 13. februar 2014

Utbyggingsplan 2013-2017. - Stavangers utbyggingspolitikk. Boliger for fremtiden, 12. 13. februar 2014 Boliger for fremtiden, 12. 13. februar 2014 Utbyggingsplan 2013-2017 - Stavangers utbyggingspolitikk Grete Kvinnesland Prosjektsjef, utbygging, Stavanger kommune Hva jeg skal snakke om Hvordan er utbyggingspolitikken

Detaljer

Saksframlegg. SJØVEGEN/NEDRE CHARLOTTENLUND REGULERINGSFORSLAG ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 30 ANNET LEDD NY BEHANDLING Arkivsaksnr.

Saksframlegg. SJØVEGEN/NEDRE CHARLOTTENLUND REGULERINGSFORSLAG ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 30 ANNET LEDD NY BEHANDLING Arkivsaksnr. Saksframlegg SJØVEGEN/NEDRE CHARLOTTENLUND REGULERINGSFORSLAG ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 30 ANNET LEDD NY BEHANDLING Arkivsaksnr.: 96/48999 Saksbehandler: John Ole Grøtte Forslag til vedtak : Bygningsrådet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.12.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.12.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.12.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL.

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL. GÅIVUONA SUOHKAN 0 KAFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 10:00 Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Svein Oddvar

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Fredag 17.09.2010 NB! Merk dato og klokkeslett! Tid: Kl. 10.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

Politikk og administrasjon i stavanger

Politikk og administrasjon i stavanger Folkevalgtdager 2015 Politikk og administrasjon i stavanger Radisson Blu Atlantic Hotel, 22.10.15 Samspillet politikk - administrasjon i en formannskapsmodell Sølvberget KF Stavanger Parkeringsselskap

Detaljer

Sirdal kommune. UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert ) XX

Sirdal kommune. UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert ) XX Sirdal kommune UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert 15.06.15) XX 1. FORMÅL: Utbyggingsavtalen skal ha som formål å sikre at det etableres nødvendige og forholdsmessige felles tiltak, som en

Detaljer

VALG AV ANSKAFFELSESSTRATEGI FOR NY BARNESKOLE PÅ ALGARHEIM

VALG AV ANSKAFFELSESSTRATEGI FOR NY BARNESKOLE PÅ ALGARHEIM ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 100/16 Hovedutvalg for overordnet planlegging 03.05.2016 46/16 Kommunestyret 10.05.2016 VALG AV ANSKAFFELSESSTRATEGI FOR NY BARNESKOLE PÅ ALGARHEIM

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Vedlegg i saken: Utbyggingsavtale Vedlegg 1 kart som viser område som inngår i utbyggingsavtalen Opsjonsavtale Blåfjell boligfelt

SAKSFRAMLEGG. Vedlegg i saken: Utbyggingsavtale Vedlegg 1 kart som viser område som inngår i utbyggingsavtalen Opsjonsavtale Blåfjell boligfelt SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Holdal Arkiv: L80 Arkivsaksnr.: 16/1826 Godkjenning av utbyggingsavtale for Blåfjell boligfelt, Ørnes Rådmannens innstilling: 1. Det er fremforhandlet en utbyggingsavtale

Detaljer

1 INNLEDNING - KLARLEGGING AV FAKTISKE FORHOLD

1 INNLEDNING - KLARLEGGING AV FAKTISKE FORHOLD Nore Sunde Utviklingsselskap AS Welhavens vei 4 4319 SANDNES Stavanger kommune v/ Kommunalstyret for byutvikling Postboks 8001 4068 STAVANGER Sendt på e-post til: britt.beege@stavanger.kommune.no Deres

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

Tilleggssak 52/17 17/760 OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR UTVIDELSE AV NORDHAMMERVIKA INDUSTRIOMRÅDE

Tilleggssak 52/17 17/760 OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR UTVIDELSE AV NORDHAMMERVIKA INDUSTRIOMRÅDE FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 22.03.2017 09:00 Tilleggssak Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Arkivsaksnr.: 13/706-7 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer

STYRESAK ARKIVSAK: 2017/2 STYRESAK: 111/17 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK

STYRESAK ARKIVSAK: 2017/2 STYRESAK: 111/17 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK STYRESAK GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 05.12.2017 SAKSBEHANDLER: Halvor S. Karlsen SAKEN GJELDER: Forslag til avtale med Rogaland Fylkeskommune og Stavanger Utvikling KF om

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KLAGE - PLAN 2126 - REGULERINGSPLAN FOR BUØY ØST - HUNDVÅG BYDEL

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KLAGE - PLAN 2126 - REGULERINGSPLAN FOR BUØY ØST - HUNDVÅG BYDEL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MLN-05/12111-155 57697/15 04.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 18.06.2015

Detaljer

Erverv av 0403/1/1187 tidligere Hamar trafikkstasjon (biltilsynstomta)

Erverv av 0403/1/1187 tidligere Hamar trafikkstasjon (biltilsynstomta) Saknr. 12/2909-4 Ark.nr. 611 Saksbehandler: Hilde Merete Godager Erverv av 0403/1/1187 tidligere Hamar trafikkstasjon (biltilsynstomta) Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS Saksnr.: 2014/24424 Dokumentnr.: 60 Løpenr.: 60586/2017 Klassering: ÅSEBRÅTEN Saksbehandler: Adrian Stjern Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 24.05.2017 49/17 Mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING STJØRDAL KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr.: Utvalg: Møtedato: PS 0060/00 Komite plan og næring - plansak 20.09.00 PS 0065/00 Komite plan og næring - plansak 04.10.00 PS 0005/01 Komite plan og næring

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3 26.08.2010 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Eli Aga, Frede Cappelen, Kari Raustein, Karl W. Sandvik, Sara Nustad Mauland, Grete Kvinnesland Leidulf Skjørestad

Eli Aga, Frede Cappelen, Kari Raustein, Karl W. Sandvik, Sara Nustad Mauland, Grete Kvinnesland Leidulf Skjørestad Møteinnkalling Gruppe: Styremøte 3/16 Stavanger utvikling KF Møtested: Rådhuset, møterom Breiavatnet Møtedato/ -tid: 02.09.2016, kl. 09.00 12.00 Deltakere: John Peter Hernes Kari Nessa Nordtun Christian

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. HAVSTEIN KJØP AV TOMT Arkivsaksnr.: 03/ Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. HAVSTEIN KJØP AV TOMT Arkivsaksnr.: 03/ Forslag til innstilling: Saksframlegg HAVSTEIN KJØP AV TOMT Arkivsaksnr.: 03/22546 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar å kjøpe tomteområde på Havstein Vestre for kr 30 000 000. Saksfremlegg - arkivsak 03/22546 1 Saksutredning:

Detaljer

FORTETTING I EKSISTERENDE BOLIGOMRÅDER - UTVIKLING AV STRATEGIER OG RETNINGSLINJER. Utvalg Møtedato Saksnr.

FORTETTING I EKSISTERENDE BOLIGOMRÅDER - UTVIKLING AV STRATEGIER OG RETNINGSLINJER. Utvalg Møtedato Saksnr. SAKSFRAMLEGG FORTETTING I EKSISTERENDE BOLIGOMRÅDER - UTVIKLING AV STRATEGIER OG RETNINGSLINJER Saksbehandler: Leif Sølve Bjørkevoll Arkiv: 144 Arkivsaksnr.: 13/19 Løpenr.: 3772/14 Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Etter behandlingen av sakene vil det bli en foreløpig gjennomgang av rådmannens forslag til budsjett for 2012 og økonomiplan for 2012 2015.

Etter behandlingen av sakene vil det bli en foreløpig gjennomgang av rådmannens forslag til budsjett for 2012 og økonomiplan for 2012 2015. VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 22.11.2011 kl. 9:00 (etter møtet i administrasjonsutvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/01584 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes

Detaljer

Innkalling til møte

Innkalling til møte Innkalling til møte 10.12.2013 Created By: Ove Rødstøl on 01.12.2013 at 15:03 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 10.12.2013 Møtetid:

Detaljer

Boligtomter Kjerringøy sentrum - Salg av boligtomter

Boligtomter Kjerringøy sentrum - Salg av boligtomter Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.04.2012 22724/2012 2012/2213 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/74 Formannskapet 02.05.2012 Boligtomter Kjerringøy sentrum - Salg av boligtomter

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2015 Tid: Kl. 15.00 Fylkesmannen informerer om kommunereformen TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 143/15 DISPENSASJON

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Hope skole Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 20:00 22:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut

Detaljer

Solveig Robstad (Ap) og Åse Eikeland (H) Berit Kittelsen (Ap) og Alexander Etsy Jensen (Frp)

Solveig Robstad (Ap) og Åse Eikeland (H) Berit Kittelsen (Ap) og Alexander Etsy Jensen (Frp) VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan og økonomiutvalget Dato: 15.01.2013 kl. 9:00 11:15 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD Rådmannens innstilling: Brev fra Aksjonsgruppa «Bevar friområde Vikersund Nord»

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/5837-24 Dato: 10.06.2015 REGULERINGSPLAN FOR KANTVEGEN 15 - SKÅRSETSAGA 16 - BEHANDLING AV KLAGE Vedlegg: 1. Klage fra

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 FROLAND KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 Møteinnkalling Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune, 37 23 55 00, post@froland.kommune.no,

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Utbyggingsavtale Havstein Vestre Gjørtlervegen - felt B1 Arkivsaksnr.: 06/23745

Saksframlegg. Trondheim kommune. Utbyggingsavtale Havstein Vestre Gjørtlervegen - felt B1 Arkivsaksnr.: 06/23745 Saksframlegg Utbyggingsavtale Havstein Vestre Gjørtlervegen - felt B1 Arkivsaksnr.: 06/23745 Forslag til vedtak: Formannskapet godkjenner avtale mellom Trondheim kommune og EiendomsGruppen AS om utbygging

Detaljer

Planlegging av Rønvikjordene.

Planlegging av Rønvikjordene. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.11.2014 76360/2014 2014/5805 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 10.12.2014 14/201 Bystyret 11.12.2014 Planlegging av Rønvikjordene.

Detaljer

Fra: Morten Sandbakken Sendt: :40:18 Til: Jensen, Thomas Magnus Kopi:

Fra: Morten Sandbakken Sendt: :40:18 Til: Jensen, Thomas Magnus Kopi: Fra: (Morten.Sandbakken@heroy-no.kommune.no) Sendt: 05.01.2017 12:40:18 Kopi: Vedlegg: image001.jpg;image002.jpg;image003.jpg;image004.jpg;image005.jpg;image006.jpg;image007.jpg;14516 Almenningskai Husvær

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Adv. Trygve Olavson Laake. Prosessfullmektig: adv. firma Larhammer & Aarseth ANS. Adv.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Adv. Trygve Olavson Laake. Prosessfullmektig: adv. firma Larhammer & Aarseth ANS. Adv. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 15. mai 2003 i sak 2003/65 Klager: Selmer Skanska AS Prosessfullmektig: adv. firm. Schjødt AS Adv. Trygve Olavson Laake Pb. 2444 Solli 0201

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 611 Arkivsaksnr: 2010/223-7 Saksbehandler: Ottar Bjerkås Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret Tangen næringsområde

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering: Status i arbeidet med budsjett 2014/handlingsprogram 2014-17 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering: Status i arbeidet med budsjett 2014/handlingsprogram 2014-17 SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.10.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Orientering:

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom. Sameiet Finn Christiansens veg 7-17 søknad om kjøp av tilleggsareal. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Kommunalteknikk og eiendom. Sameiet Finn Christiansens veg 7-17 søknad om kjøp av tilleggsareal. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2014/8173-15 Saksbehandler: May-Britt Smevik Saksframlegg Sameiet Finn Christiansens veg 7-17 søknad om kjøp av tilleggsareal Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

SAK: FORESPØRSEL OM REGULERING, KROKENÅSEN

SAK: FORESPØRSEL OM REGULERING, KROKENÅSEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Høyvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 12.05.2014 Tid: 09:00 13:30 Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.11.2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2011/658-4 Roger Andersen, 74 39 33 13 10/515 02.02.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2011/658-4 Roger Andersen, 74 39 33 13 10/515 02.02.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune MELDING OM VEDTAK Nærøy og Vikna Boligutleie AS v/ole Petter Fjær Byåsvegen 16 a 7900 RØRVIK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2011/658-4 Roger Andersen, 74 39 33

Detaljer

AVTALEKNYTTETTIL REGULERINGAV «MALENAAUNET»

AVTALEKNYTTETTIL REGULERINGAV «MALENAAUNET» j.. m. _ "L I : l =:2i.f ans:.f ~f..._.._..._...,.n_._...» AVTALEKNYTTETTIL REGULERINGAV «MALENAAUNET» Del A: Områderegulering/ Vann- og avløpsplan 1. Avtaleparter Parter i avtalen er: 1. Rissa kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

1. AVTALENS BAKGRUNN:

1. AVTALENS BAKGRUNN: Saksnr: 200811059-24 Saksbehandler: ELTO Delarkiv: SARK-1621 Dato 9. mai 2011 MAKESKIFTEAVTALE Bergen kommune, org. nr. 964 338 531, Bergen Rådhus, 5016 Bergen Kommune ("BK") og Møllendalsveien 68 AS,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Kontrollutvalget 19.06.2012 Kommunestyret (her skal du ikke sette inn noe -

Detaljer

Saksframlegg. Utbyggingsavtale til Områderegulering for Myra-Tebo. Utlegging for høring

Saksframlegg. Utbyggingsavtale til Områderegulering for Myra-Tebo. Utlegging for høring Saksframlegg Utbyggingsavtale til Områderegulering for Myra-Tebo. Utlegging for høring Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Jon Gunnar Weng 16/787 Saksnr Utvalg Type Dato 05/2017 Formannskap PS 26.01.2017 10/2017

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 05.07.2013 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 05.07.2013 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 05.07.2013 kl. 09:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Kronlia 16.

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Kronlia 16. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.09.2014 58664/2014 2014/4842 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/185 Formannskapet 15.10.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.04.2009 Tid: Kl. 09.00 NAV Arbeidslivssenter v/ingrid Storrøsæter og Kari Grotdal Brænd informerer om sykefravær og de

Detaljer

Innkalling til møte

Innkalling til møte Innkalling til møte 06.11.2012 Created By: Grete Kvinnesland on 29.10.2012 at 16:21 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 06.11.2012 Møtetid:

Detaljer

Sirdal kommune. UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert 05.06.11) FURUÅSEN, GNR. 10, BNR. 4 OG 28 Plan kl 2012006

Sirdal kommune. UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert 05.06.11) FURUÅSEN, GNR. 10, BNR. 4 OG 28 Plan kl 2012006 Sirdal kommune UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert 05.06.11) FURUÅSEN, GNR. 10, BNR. 4 OG 28 Plan kl 2012006 FORMÅL: Utbyggingsavtalen skal ha som formål å sikre at det etableres nødvendige

Detaljer

SKARNES VIDEREGÅENDE SKOLE - MAKESKIFTE MED SØR-ODAL KOMMUNE

SKARNES VIDEREGÅENDE SKOLE - MAKESKIFTE MED SØR-ODAL KOMMUNE Saknr. 2056/10 Ark.nr. HDOK GNR/BNR. Saksbehandler: Hilde Merete Godager SKARNES VIDEREGÅENDE SKOLE - MAKESKIFTE MED SØR-ODAL KOMMUNE Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget gir Fylkesrådet

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP Svein

Detaljer

Innkalling til møte 21.01.2014

Innkalling til møte 21.01.2014 Innkalling til møte 21.01.2014 Created By: Ove Rødstøl on 16.01.2014 at 08:44 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 21.01.2014 Møtetid:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 03.04.2008 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Kjell Bjørnstad Varamedlemmer: Bjørg Kile, Fredrik Grimeland,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Hans

Detaljer

EKSTRA ORDINÆRT ÅRSMØTE 2014

EKSTRA ORDINÆRT ÅRSMØTE 2014 EKSTRA ORDINÆRT ÅRSMØTE 2014 27.11.14 KL.18:00, RUSTAD KAFE SAKSDOKUMENTER SOKNEDALEN IDRETTSLAG 2014 INNHOLD Saksdokumenter til ekstraordinært årsmøte i Soknedalen Idrettslag 27. november 2014 AGENDA

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/16 Møtedato: 04.10.2016 Tid: kl 13.30 kl 16.30 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Virksomhetsbesøk hos Vistdal skole og Vistdal barnehage

Detaljer

2007,^ Advokatttrmaet MEDLEMMER AV DEN NOPtSKE CHRISTENSEN, ERTSAAS ANS ADVOKATFORENING

2007,^ Advokatttrmaet MEDLEMMER AV DEN NOPtSKE CHRISTENSEN, ERTSAAS ANS ADVOKATFORENING 12.NOV.2007 15:09 KREDITORFORENINGEN MIDT-NORGE NR-552 S. 1 {NNHERRED SAMKOMM^NE.\ 2007,^ Advokatttrmaet MEDLEMMER AV DEN NOPtSKE CHRISTENSEN, ERTSAAS ANS ADVOKATFORENING $jøiø 8-7725 Steinkjer - Telefon:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskap

MØTEPROTOKOLL Formannskap Frogn kommune Møtetid: 09.12.2013 kl. 16:00 16.35 Sted: Rådhuset, Bankløkka MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 11 ved opprop. Sigbjørn Odden (H) og Bente Bjerknes (KrF) tiltrådte

Detaljer

Saksutskrift. Saksbehandler: Otto Schacht Saksnr.: 14/ Behandlingsrekkefølge 1 Formannskapet /

Saksutskrift. Saksbehandler: Otto Schacht Saksnr.: 14/ Behandlingsrekkefølge 1 Formannskapet / Saksutskrift Utbyggingsavtale for Vestbyveien Saksbehandler: Otto Schacht Saksnr.: 14/00094-54 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Formannskapet 2015-2019 22/16 09.03.2016 Formannskapets behandling 09.03.2016:

Detaljer

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan NOTAT Oslo, 14. oktober 2014 Ansvarlig advokat: Terje Bjørndahl Til: Fra: Leangentravets Eiendom AS VEDR EKSPROPRIASJON AV TOMTER FOR TRAVBANE PÅ ORKDAL 1. Innledning Vi er blitt bedt om å foreta en vurdering

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11. Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. Mellom Gjerdrum kommune og Vestvang AS. for. 42 bnr. 95 i Gjerdrum kommune

UTBYGGINGSAVTALE. Mellom Gjerdrum kommune og Vestvang AS. for. 42 bnr. 95 i Gjerdrum kommune UTBYGGINGSAVTALE Mellom Gjerdrum kommune og Vestvang AS for 42 bnr. 95 i Gjerdrum kommune 1 PARTER Følgende avtale er inngått mellom: Navn: Gjerdrum kommune Org.nr.: 864 949 762 heretter betegnet som «GK»

Detaljer

Møteprotokoll UNNTATT OFFENTLIGHET

Møteprotokoll UNNTATT OFFENTLIGHET Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGS- BESTEMMELSENE TIL PLAN 2004 143 FOR MIDLERTIDIG PLASSERING AV BYGG FOR RØRLEGGERFORRETNING PÅ GNR 38 BNR 353.

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGS- BESTEMMELSENE TIL PLAN 2004 143 FOR MIDLERTIDIG PLASSERING AV BYGG FOR RØRLEGGERFORRETNING PÅ GNR 38 BNR 353. Melding til utvalg for byutvikling 17.09.08-83/08 Sekse & Co advokatfirma as v/sveinung Eliassen Jærveien 15 4319 SANDNES Byplan Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavd., postboks 59, 4001 Stavanger Rogaland

Detaljer

Saksbehandler: bo- og næringsrådgiver, Dæhlen Ole FORESPØRSEL OM MAKEBYTTE PÅ ROSHOV. Hjemmel: ::: Sett inn rådmannens innstilling over denne linja

Saksbehandler: bo- og næringsrådgiver, Dæhlen Ole FORESPØRSEL OM MAKEBYTTE PÅ ROSHOV. Hjemmel: ::: Sett inn rådmannens innstilling over denne linja Arkivsaksnr.: 15/43-5 Arkivnr.: V70 &50 Saksbehandler: bo- og næringsrådgiver, Dæhlen Ole FORESPØRSEL OM MAKEBYTTE PÅ ROSHOV Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer

Saksframlegg. NÆRINGSAREAL I TRONDHEIM KOMMUNE - TILRETTELEGGING, KJØP OG SALG. OPPFØLGING AV BYSTYRESAK 14/09 Arkivsaksnr.

Saksframlegg. NÆRINGSAREAL I TRONDHEIM KOMMUNE - TILRETTELEGGING, KJØP OG SALG. OPPFØLGING AV BYSTYRESAK 14/09 Arkivsaksnr. Saksframlegg NÆRINGSAREAL I TRONDHEIM KOMMUNE - TILRETTELEGGING, KJØP OG SALG. OPPFØLGING AV BYSTYRESAK 14/09 Arkivsaksnr.: 09/3606 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 009/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker /17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 009/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker /17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Reguleringsplan for Arkiv: Diskosveien - gbnr 42/682 mf., GBNR - 42/682, FA - L13 Arkivsak: 17/71-1 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 04.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 009/17 Hovedutvalg

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for byutvikling - Utsatt Utvalg for byutvikling Formannskapet Bystyret

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for byutvikling - Utsatt Utvalg for byutvikling Formannskapet Bystyret SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000633 : O: : L81-43 : Dag Ove Søvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for byutvikling - Utsatt Utvalg for byutvikling Formannskapet

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 01.10.2013 Tid: 09:30

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 01.10.2013 Tid: 09:30 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 01.10.2013 Tid: 09:30 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn

Detaljer

Møteprotokoll for Planutvalget

Møteprotokoll for Planutvalget Birkenes kommune Møteprotokoll for Planutvalget Møtedato: Onsdag 30.11.2016 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00 15:25 Saksliste Saksnr Tittel 048/16 Godkjenning av møteprotokoll 26.10.2016

Detaljer

15/681 - SALG AV KOMMUNAL EIENDOM - MARKJE BARNEHAGE

15/681 - SALG AV KOMMUNAL EIENDOM - MARKJE BARNEHAGE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 614 &55 Arkivsaksnr.: 16/1247 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 09.05.2016 15/681 - SALG AV KOMMUNAL EIENDOM - MARKJE BARNEHAGE Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer