Innkalling til møte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte 10.09.2013"

Transkript

1 Innkalling til møte Created By: Ove Rødstøl on at 15:05 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: Møtetid: Etter kommunalutvalget Deltakere: Kopi til: Christine Sagen Helgø (H), Jon Petter Hernes (H), Bjørg Tysdal Moe (Krf), Kari Nessa Nordtun(AP) og Arnt H. Steinbakk (AP), Tore B. Kallevig (FRP), Per A. Thorbjørnsen (V), Hilde Karlsen (UAVH), Bjarne Kvadsheim (SP) Kristine Hernes, Leidulf Skjørestad, Grete Kvinnesland, Ove Rødstøl Cicel Aarrestad (revisor) Sakene foreslås behandlet slik: 42/13 Referat fra møte Kopi av referatet følger vedlagt. 43/13 Status for plangjennomføring i Paradis og Hillevåg Notat av følger vedlagt. 44/13 Status gjennomføring av plan Kvernevik Lokalsenter Notat av følger vedlagt. 45/13 Tilbud fra forsvarsbygg om kjøp av eiendommer på Ulsnes Notat av følger vedlagt....

2 42/13 - Referat fra møte Created By: Ove Rødstøl on at 09:37 Category: Referat Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: Møtetid: Etter kommunalutvalget Deltakere: Kopi til: Christine Sagen Helgø (H), Jon Petter Hernes (H), Bjørg Tysdal Moe (Krf), Kari Nessa Nordtun(AP) og Arnt H. Steinbakk (AP), Tore B. Kallevig (FRP), Per A. Thorbjørnsen (V), Hilde Karlsen (UAVH), Bjarne Kvadsheim (SP) Kristine Hernes, Leidulf Skjørestad, Ove Rødstøl Cicel Aarrestad (revisor) Sakene ble behandlet slik: 34/13 Referat fra møte Referatet ble godkjent. 35/13 Ove Lunde - gnr. 4 bnr Svar på spørsmål Forhandlingsutvalget hadde på forhånd fått tilsendt et notat av Det ble reist spørsmål om ikke både de spørsmål som er reist og svar på disse burde vært unntatt offentlighet. Rådmannen opplyste at man ikke kan se at det grunnlag for dette og at man i denne sak som ellers burde praktisere meroffentlighet i den grad ikke tungtveiende grunner taler mot dette. Forhandlingsutvalget kan imidlertid beslutte at drøftingene i saken kan gå i lukket møte dersom man finner at det er grunnlag for dette. Etter nærmere drøftelser ble saken foreløpig tatt til orientering. 36/13 Stavanger Offshoretekniske skiole - Eiendomsforhold mm Forhandlingsutvalget hadde på forhånd fått tilsendt et notat av Rådmannen opplyste i tillegg at det er kontakt med utbygger GMC, skolen og kommunen om et mulig samarbeid om parkeringsløsning og ny barnehage. Forhandlingsutvalget tok saken foreløpig til orientering. 37/13 Status kjøp av branntomt mellom Buøy skole og idrettsanlegget Forhandlingsutvalget hadde på forhånd fått tilsendt et notat av unntatt offentlighet. Rådmannen opplyste forøvrig at man har mottatt et brev av 6. juni fra grunneier ved adv. Endre Skjørestad hvor han nå uttrykkelig meddeler at man ikke har til hensikt å inngå noen avtale med kommunen men at man vil fremme en rammesløknad for gjenoppføring av boligen.

3 Forhandlingsutvalget tok saken til orientering. 38/13 Mandat til forhandling om kjøp av Ullandhaugveien 170 Bjørg Tysdal Moe meldte seg inhabil i denne sak. Forhandlingsutvalget hadde på forhånd fått tilsendt et notat av unntatt offentlighet. Etter nærmere drøftelser ble rådmannen gitt mandat til å forhandle om kjøp av eiendommen. 39/13 Spørsmål om kommunens rolle i plangjennomføring - Plan 2381P - Hillevåg Sør Forhandlingsutvalget hadde på forhånd fått tilsendt et notat av unntatt offentlighet. Rådmannen ga en utfyllende redegjørelse for de to alternativene for kommunal medvirkning som er skissert. Rådmannen begrunnet videre hvorfor administrasjonen primært anbefaler at kommunen ikke påtar seg et gjennomføringsansvar, men medvirkning gjennom kostnadsbidrag. Det ble her særlig påpekt den økonomiske risikoen kommunen med det påtar seg og at den primære modell vil kunne skape presedens for andre utbyggere. Etter nærmere drøftelser ble rådmannen gitt mandat til å forhandle frem en avtalemodell der kommunen påtar seg et gjennomføringsansvar for de to omtalte tiltakene og vilkårene for dette. Forhandlingsutvalget ber imidlertid om å få fremlagt saken på nytt når og hvis det foreligger en omforent avtale før denne sendes for endelig godkjenning. I tillegg ba forhandlingsutvalget om å få en orientering om status i Paradis og Hillevåg som helhet i neste møte. 40/13 Forespørsmål om kjøp av Lagårdsveien 43 - Smedvig Forhandlingsutvalget hadde på forhånd fått tilsendt et notat av unntatt offentlighet. Rådmannen opplyste videre at man har vært i kontakt med Smedvig som bekrefter at en opsjon og kjøp av eiendommen ikke er betinget av at det gamle fengselet kan rives. Etter nærmere drøftelser var det et flertall for å gi Smedvig en opsjon som omsøkt. Det ble imidlertid presisert viktigheten av å respektere en eventuell reguleringsmerssig bevaring av fengselet ved ny plan og utbygging og viktigheten av at Smedvig eventuelt bidrar til en ny lokalisering av lavterkseltilbudet i eiendommen idag. Per A. Thorbjørnsen var imot å gi Smedvig opsjon som omsøkt. 41/13 Eventuelt Det ble reist spørsmål om status i saken om forhandlinger om nye leievilkår for Ynglingen. Forhandlingsutvalget ønsker en sak i neste møte. Det ble videre reist spørsmål om status i saken om kaien på Siriskjær. Arnt- Heikki Steinbakk meldte seg innhabil. Rådmannen opplyste og orienterte kort om et brev man har mottatt fra Stavanger Havn den 3. juni 2013 og hvor man primært uttrykker ønske om fortsatt å bruke kaien til

4 havnerelatert virksomhet innenfor rammene av det reguleringsbestemmelsene har fastsatt.bestemmelsen har følgende ordlyd: "Det tillates ikke etablert virksomhet som etter kommunens skjønn vil forstyrre boligområder, friarealer o.a. i urimelig grad mht f.eks. støy, rystelser, støv, lukt eller trafikkbelastning." Etter nærmere drøftelser foreslo rådmannen at man sendte saken over til Kommunalstyret byutvikling for vurdering av om den bruk som Stavanger Havn har beskrevet som fremtidg bruk av kain i brev av 3. juni 2013 er i strid med bestemmelsen. Forhandlingsutvalget sluttet seg til dette. ORDFØREREN I STAVANGER, / 2013 Christine Sagen Helgø...

5 43/13 Status for plangjennomføring i Paradis og Hillevåg Created By: Grete Kvinnesland on at 12:59 Category: Notat Notat Til: Forhandlingsutvlget Fra: Rådmannen Dato: Emne: Status for plangjennomføring Paradis og Hillevåg 1. Bakgrunn for saken I sak 39/13 "Spørsmål om kommunens rolle i plangjennomføring av Plan 2381 Hillevåg Sør" (Skulle vært Stavanger Sør, tidligere omtalt som Hillevåg Næringspark) ba forhandlingsutvalget om å få en orientering om status i Paradis og Hillevåg som helhet i neste møte. Området er definert som byomformingsområde i Utbyggingsplanen. I Utbyggingsplan står følgende i bystyretvedtaket, pkt. 4 om byomformingsområder: a) Stavanger kommune skal fortsatt inneha en aktiv rolle i utvikling av vedtatte byomformingsområder ved å inngå forpliktende samarbeid med private aktører. b) Kommunens grad av engasjement i byomformingsområdene må til enhver tid vurderes opp mot kommunens totale økonomiske handlingsrom. c) Følgende byomformingsområder er vedtatt: Urban Sjøfront, Paradis-Hillevåg, Mariero og Jåttåvågen 1 og 2. Forusstranda Nord inngår som nytt byomformingsområde (Forutsettes at kommuneplan vedtas i bystyret ). d) Urban Sjøfront og Jåttåvågen 1 og 2 skal prioriteres. I bystyrevedtak "Status i oppfølging av Utbyggingsplan " i sak 55/13 pkt. 4 heter det:"samtlige områdeplaner og reguleringsplaner, samt tilrettelegging prioriteres i byomformingsområdene langs Bybåndet. Dette gjelder utenom allerede prioriterte byomformingsområder Urban Sjøfront og Jåttåvågen 2, særskilt: Paradis - Hillevåg...". Det er m.a.o. et klart politisk mål og mandat om å få i gang utbyggingen i Paradis og Hillevåg. Det har vært vanskelig å få startet utbyggingen i Paradis Hillevåg ut i fra ulike årsaker: Manglende planavklaring (plan 2217 for Paradis som aldri er blitt vedtatt) og uklare planforutsetninger (bl.a. knyttet til tidligere kombibanetrasé, over - eller undergang for ny hovedatkomst til Paradis), Kommunedelplanen har i tillegg en del overordnede rekkefølgetiltak som berører flere grunneiere og som er tunge å løfte. Dette blir ikke mindre komplisert når utbyggerne har ulike tidshorisonter i sine gjennomføringsplaner, osv. Området er internt ulikt. I nord (dvs. Paradis og nordre deler av Hillevåg) er her relativt få store grunneiere og her har kommunedelplanen hele tiden lagt til grunn en del boliger. I midtre og søndre deler av Hillevåg er det en mer sammensatt eierstruktur og her har kommunedelplanen i primært lagt opp til næringsformål. I hele området er her en rekke virksomheter som driver, enten det nå er Bikubå, Montér eller Felleskjøpet Skrettings industrivirksomhet, noe som også kan utfordre en transformasjon av området. Det som er situasjonen nå er at det fremmes mange detaljerte reguleringsplaner for delområder i dette området som alle har en vesentlig boligandel.

6 2. Status planarbeid og -prosess Gjeldende overordnede plan, Kommunedelplan for Paradis og Hillevåg 116 K, vedtatt i Stavanger bystyret , har knyttet til seg rekkefølgetiltak for de ulike delområdene i området (vedlegg 1). Planområdet stekker seg over tre bydeler (Storhaug, Eiganes/Våland og Hillevåg), fra Lagård gravlund i nord til Sommerhaugen i sør (2,6 km), totalt ca 1305 daa. Det vi omtaler i notatet videre omfatter området fra Strømsbroen i nord til Skjæringen i sør, på bakgrunn av at det er her det nå foreligger konkrete utbyggingsplaner, mens Paradis nord foreløpig ligger i bero. På initiativ fra utbyggerne i området innkalte kommunalavdeling kultur og byutvikling til et fellesmøte med noen av de største utbyggerne i Paradis og Hillevåg (ROM eiendom, Skanska, K2, Köhlergruppen og Stavanger Sør) der også representanter fra bymiljø og utbygging var representert. Det har tilsammen vært avholdt tre møter: , og Tema i møtene har vært: Planstatus som innbefatter aktuelle og igangsatte detaljplaner, gjennomgang av rekkefølgekravene i kommunedelplanen samt behovet for revisjon av disse. I tillegg vurdering av nye rekkefølgekrav, med bakgrunn i endrede forutsetninger, bl.a. annen arealbruk fra næring til bolig, økt utnyttelse mv. og politisk forankring av endringene Aktuelle avtale-/samarbeidsmodeller Videre arbeidsprosesser Planstatus Følgende reguleringsplaner er vedtatt: Plan 2461P. Detaljplan for felt G, I og deler av J3 og Tr3, Paradis I plan 2217 reguleringsplan for området Paradis-Kvaleberg (tils m2 BRA kontorer), Rom eiendom og K2), Plan 1925 Consul Sigval Bergesens vei 50 ( maks BRA m2, 120 boliger, kullimporttomten til Skanska) og plan 2381 (maks m2 Kontor/tjenesteyting, Stavanger Sør). I tillegg er der en rekke eldre reguleringsplaner i området som anses som utdatert. Følgende reguleringsplaner er igangsatt i området: Plan 2500P Köhlereiendommen, Plan 2486P Teknisk Byrå tomten, 2451P «Blikken», 2540P Flintegata inkl. Lyses trafo og utearealer, 2465P Hillevågsveien 100, 2488P Hillevågsveien 102, Sjøhagen 3 og 9, 2499P Paradis Sør (se vedlegg 2). Flere andre område "rører" på seg uten at det ennå er i en formell planprossess. For gjeldende rekkefølgetiltak i kommunedelplanen (vedlegg 1) er følgende endret/til vurdering: tiltak 10 undergang under Hillevågsveien (fv44) ved Kvalabergveien er gjennomført, tiltak 12 Ny (Strøms)bro og veiutvidelse er ikke lenger et absolutt krav fra Vegkontoret, tiltak 9 og 11 (underganger under Hillevågsveien henholdvis ved Mølleveien og ved Skjæringen) er til vurdering om hvorvidt disse skal være underganger ellersom krysninger i plan. Det vil på sikt kunne komme 2000 nye boliger i dette området (tar en med hele Kvalaberg, inkludert Mariero og Paradis Nord er en oppe i 3000 boliger). Dette vil få konsekvenser for behov for grønne områder, lek, idrett og annen sosial infrastruktur (bl.a. barnehager). Byplan og transportplaner er sammen med en tverrfaglig intern prosjektgruppe, nå i gang med å gjennomgå behov for ny infrastruktur i området. Matrialet er delt inn i følgende hovedtema: landskap og grønnstruktur, transportsystem, bebyggelse og sosial infrastruktur. Dette vil medføre bl.a. noen nye overordnede rekkefølgekrav, særlig til de sentrale og søndre områdene i Hillevåg. I tillegg vil en måtte vurdere hvilke offentlige utbyggingsbehov som må sikres i de enkelte detaljplaner (bl.a. barnehager). Kommunalavdeling kultur og byutvikling vil fremme en orienteringssak om prosessen i kommunalstyret for byutvikling i høst. Dette følges opp med et faglig styringsdokument i form av et områdeprogram eller en strukturplan, som enten kan vedtas som en revisjon av

7 kommmundelplanen (117K) eller inngå som del av selve kommuneplanen. I tillegg må de overordnede tiltakene følges opp i den enkelte detaljerte regulerinsplan. Utbyggerne har vært opptatt av hvordan å oppnå mest mulig forutsigbarhet både mht. planlegging og infrastruktur/tilrettelegging. I møtene har man også diskutert aktuelle avtaleformer- og modeller og hvilke rolle Stavanger kommune skal ha i å tilrettelegge for utbyggingen i området, samt videre arbeid. Dette blir omtalt i pkt 3 og 4 3. Kommmunens rolle i tilknytning til plangjennomføring, mulige samarbeidsformer/-modeller Utfordringer knyttet til plangjennomføring i byomformingsområder kan arte seg nokså ulikt, både mellom byomformingsområder og innenfor deler av ett og samme byomformingsområde. Eksempelvis vil det være helt forskjellige utfordringer knyttet til gjennomføring av «felles» infrastrukturtiltak (rekkefølgekrav) når mer enn 100 store og små grunneiere skal «koordinere seg», slik tilfellet var for Haugesundsgata og Ryfylkegata i Urban Sjøfront, mens det for eksempel i Paradisområdet kun er et fåtall, store grunneiere: Rom Eiendom, K2, Skanska og Køhlergruppen. Dette vil selvsagt ha stor betydning både for gjennomføringsevnen (kompetanse og kapital) og muligheten for å etablere et «utbyggerfellesskap» for gjennomføring av felles rekkefølgekrav/-tiltak. Rekkefølgekrav knyttet til overordnet infrastruktur og friområder i kommunedelplan for Paradis og Hillevåg er i hovedsak knyttet til området Paradis- Hillevåg Nord, som eies av et fåtall store grunneiere, jf. over. Manglende plangjennomføring skyldes her for en stor del andre forhold enn de som er knyttet til rekkefølgekravene i kommunedelplanen (manglende plangodkjenning i Paradis/Jernbaneverket, uklarhet knyttet til planløsning for ny adkomstvei til Paradis/bybane? m.v.) Rom Eiendom arbeider nå med å fremme en egen plan for den sørlige delen av Paradis; plan 2499P (området sør for Strømsbrua). Det kan derfor ligge til rette for at dette området nå kan bygges ut samtidig med øvrige planområder i «Hillevåg Nord»: plan 2461P (K2/Lagårdsveien Utvikling AS), plan 1925 (Skanska/Kullimporttomten) og plan 2486P (Køhlergruppen/TB-tomten). Rom Eiendom har i møter med administrasjonen, jf. pkt. 2, klart signalisert at de er innstilt på «å sitte i førersetet» når det gjelder gjennomføring av felles infrastrukturtiltak som er knyttet til nevnte planområder i kommunedelplanen (bl.a. ny adkomst fra Hillevågsveien over/under jernbanen, gang-/sykkelveier, friområde m.v.). De har opplyst at det kan være aktuelt å stifte et eget «infrastrukturselskap» som kan påta seg oppgaven med gjennomføringen av fellestiltakene. Finansieringen kan skje enten i form av kapitalinnskudd(eierandeler) eller avtaler/kostnadsbidrag fra de øvrige grunneierne. Slik rådmannen vurderer det, kan det være aktuelt for kommunen å inngå en Utbyggingsavtale med et privat infrastrukturselskap som beskrevet over. Utbyggingsavtalen vil da kunne fremforhandles mellom kommunen og «gjennomføringsselskapet», som deretter kan inngå (privatrettslige) avtaler om kostnadsbidrag med de aktuelle grunneiere/utbyggere av delområder. En model som beskrevet har mange likhetspunkter med den som brukes på Forus Vest, på grunnlag av Utbyggingsavtaler mellom kommunene Stavanger, Sandnes og Sola og «infrastrukturselskapet» Forus Utvikling AS. Rådmannen vil for ordens skyld fremheve at» modellen» krever ytterligere vurderinger/utredning, spesielt hva angår økonomisk risiko, garantier m.v. før ev. anbefaling om innledning av konkrete forhandlinger. Når det gjelder rekkefølgekrav knyttet til Hillevåg Sør, viser rådmannen til sak/notat i forrige møte i forhandlingsutvalget , vedrørende mulig Utbyggingsavtale for Stavanger Sør AS/Hillevåg næringspark. Som her fremgår, er «felles» rekkefølgekrav i kommunedelplanen knyttet til Hillevåg Sør hovedsakelig begrunnet i behov for trafikksikring for «myke trafikanter» (ny undergang v/kvalaberg skole, ny gang-/sykkelveiforbindelse Sandvikveien/Bergsagelveien/Gandsbakken). Administrasjonen har på grunnlag av mandat fra forhandlingsutvalget innledet forhandlinger med Stavanger Sør om en Utbyggingsavtale,

8 hvor kommunen tar sikte på å påta seg et gjennomføringsansvar for de nevnte 2 tiltak, mot kostnadsbidrag fra utbygger(e). Kommunen vil i denne avtale forbeholde seg retten til selv å bestemme gjennomføringstidspunkt for tiltakene, slik at det også kan inngås utbyggingsavtaler ( kostnadsbidrag) med øvrige utbyggere/delfelt i Hillevåg Sør, som har nevnte rekkefølgekrav som planforutsetning for en utbygging («gjennomført eller sikret gjennomført»). Det kan her nevnes det er varslet oppstart av 3 nye reguleringsplaner innenfor det aktuelle området, som alle er knyttet til de aktuelle tiltakene. Som følge av at det innenfor Hillevåg Sør nå fremmes planforslag med et betydelig antall boliger (forutsatt næring i kommunedelplanen), kan det som nevnt over være behov for å innta nye «felles» rekkefølgekrav i de nye reguleringsplanene, spesielt knyttet til grøntområder og ev. ny sosial infrastruktur. En må her imidlertid avvente behandlingen av disse planene, før det ev. blir aktuelt å vurdere om det kan være behov for kommunen å bidra til gjennomføringen av enkelte tiltak. Avslutningsvis vil rådmannen påpeke at plankrav og rekkefølgekrav knyttet til enkeltfelt i kommunedelplanen, herunder selvsagt også alle feltinterne tiltak, forutsettes fullt ut gjennomført og bekostet av grunneierne/utbyggerne selv, da det etter rådmannens vurdering ikke vil være behov- eller grunnlag for at kommunen påtar seg verken et «koordineringsansvar» eller økonomisk risiko. 4. Oppsummering og videre arbeid Det er nå enighet om at det er flere parallelle prosesser i gang i Paradis- Hillevåg. Her omtales de prosessene som gjelder kommunen som samarbeids- og avtalepart: Utbyggerne og området som omfatter detaljplanene 2499P Paradis Sør, Plan 2486P TB-tomten, Plan 1925P Consul Sigval Bergesens vei 50 (Kullimporttomten) har flere felles rekkefølgekrav og utgjør et "utbyggerfelleskap" som ønsker å gå i dialog med kommunen om aktuelle samarbeids-/avtalemodeller. Kommunen har innledet forhandlinger med Stavanger Sør om en Utbyggingsavtale, hvor kommunen tar sikte på å påta seg et gjennomføringsansvar for to tiltak (ny undergang v/kvalaberg skole, ny gang-/sykkelveiforbindelse Sandvikveien/Bergsagelveien/Gandsbakken), mot kostnadsbidrag fra utbygger(e) For midtre og søndre deler av Hillevåg avventes overordnet områdeprogram/strukturplan (omtalt i pkt 2 om Planstatus- og prosess) og mulige nye felles rekkefølgetiltak. Vedlegg 1. Kommunedelplan for Paradis og Hillevåg K117 - plankart og rekkefølgetiltak 2. Igangsatte reguleringsplaner i området...

9 16 17

10 12

11 2499P 2500P 2486P 2451P 2504P 2465P 2488P

12 44/13 - Status gjennomføring av plan Kvernevik lokalsenter Created By: Ove Rødstøl on at 14:29 Category: Notat Notat Til: Forhandlingsutvlget Fra: Rådmannen Dato: Emne: Status gjennomføring av plan Kvernevik lokalsenter Salg av eiendommer Formannskapet godkjente i møte (sak 52/13) avtale mellom Stavanger kommune og Kverntorget Park AS om salg av kommunens eiendommer som er regulert til bolig og næring plan 2027, Kvernevik lokalsenter. Kjøpesummen var avtalt til kr 17,7 millioner. Første avdrag, kr. 1,2 millioner, ble betalt Forfall for andre avdrag, på kr 16,5 millioner, var satt til Selskapet informerte imidlertid kommunen noen dager før om at de ikke hadde lykkes med å få på plass finansieringen i tide. Administrasjonen akseptert da at tidspunkt for oppgjør, overtakelse og overskjøting utsettes inntil , betinget av at selskapet betaler en rente på 6,5 %. Nytt bydelshus Romprogram Ungdom og Fritid har gjennomført en idédugnad med bl.a. allmannamøte om innhold og funksjon til nytt bydelshus. Resultatet av dette arbeidet ble oversendt administrasjonen 2. september, og vil være et innspill til kommunens arbeid med romprogram. Det tas sikte på at romprogram-komitéen vedtar endelig romprogram innen 1. november. Mulighetsstudie Areal til allmennyttige formål, herunder legekontor, er i områdeplanen lokalisert sammen med bolig og næring. Kverntorget Park AS og Stavanger kommune vil imidlertid vurdere om allmennyttige formål kan flyttes til nytt bydelshus. Det vil bli utarbeidet en mulighetsstudie over de ulike alternativene. Vi forventer at lokalisering av legekontoret m.m. blir avklart i løpet av november. Finansiering OPS Rådmannen utreder nå om bydelshuset kan realiseres ved et OPS-samarbeid. Med hensyn til fremdrift og koordinering av de ulike prosjektene i planområdet, vil det være hensiktsmessige at dette skjer i regi av Kverntorget Park AS. Det må imidlertid avklares om en slik direkte anskaffelse er lovlig. I motsatt fall må kommunen arrangere konkurranse om oppdraget. Det tas sikte på at dette er avklart innen kort tid, slik at forhandlinger med Kverntorget Park AS, eventuelt utlysning av konkurranse, kan skje straks mulighetsstudiet er

13 gjennomført. Politisk sak Rådmannen vil fremme en sak til formannskapet når finansiering, innhold og funksjon er avklart. Det vil da bli redegjort for videre fremdrift. Nye boliger og næringsarealer Kverntorget Park AS tar sikte på å starte bygging av infrastruktur i 2016, parkeringsanlegg og næringsarealer høsten 2017 og leiligheter våren Kommunen v/ ungdom og fritid har i dag aktiviteter i bydelshuset og «Rema 1000 bygget». Vi har fått et foreløpig tilsagn om at vi kan disponere disse byggene ut Vår målsetning er at fritidsaktivitetene kan flyttes direkte over i nytt bydelshus....

14 45/13 - Tilbud fra forsvarbygg om kjøp av eiendommer på Ulsnes Created By: Ove Rødstøl on at 14:32 Category: Notat Notat Til: Forhandlingsutvlget Fra: Rådmannen Dato: Emne: Tilbud fra forsvarsbygg om kjøp av eiendommer på Ulsnes Forhandlingsutvalget ble den orientert om Forsvarets pågående arbeid med å klargjøre bygg og arealer for salg. Salget gjelder i overkant av 13daa med påstående bebyggelse over 2 bruksnummer. Konklusjonen i forannevnte orienteringssak var at rådmannen fikk mandat til forhandling og bruk av forkjøpsretten. Skifte eiendom som klargjør salget for Forsvarsbygg er meddelt kommunens ønske om å overta eiendommene. Med bakgrunn i dette mottok kommunen den epost vedlagt formelt brev hvor arealene tilbys kommunen iht takst, kr 50 mill for eiendommene gnr 6 bnr 949 og 887 hhv 11369m2 og 1858m2. Eiendommene er sentrale med arealbruk dels som friområde og dels som byggeområde. Bygningsmassen på eiendommene har vært nyttet til tjenesteboliger for forsvaret hvor kvaliteten på byggene spissformulert kan rubrisere som «saneringsmoden bebyggelse» hvilket igjen betyr at forholdene ligger til rette for nye grep. Dette medfører at når arealene nå frigis av forsvaret bør området vurderes på ny gjennom regulering. I denne forbindelse gir dette rom for både å vurdere kommunens egne arealbehov og videresalgsmuligheten. Det sentrale er som tidligere nevnt at kommunen får en god totalløsning som tjener både bydelen og byen samt at kjøpet gir kommunen mulighet til å vurdere offentlige formål, selvbyggerbehov, kommunale boliger eller utleiebehov mv. Skifte eiendom har bedt kommunen om skriftlig avklaring på om kommunen ønsker å nytte forkjøpsretten innen Rådmannen vil med bakgrunn i tidligere mandat gi en foreløpig bekreftelse med forbehold om bystyrets endelige godkjenning. Sak til formannskapet og bystyret utarbeides nå. Kart på eiendommene følger vedlagt. Konklusjon: Rådmannen meddeler Skifte eiendom at forkjøpsretten tiltres med forbehold om bystyrets endelige godkjenning. Vedlegg 1. Kartutsnitt av Forsvarets eiendom på Ulsnes

15 ...

16

17

Innkalling til møte 19.02.2013

Innkalling til møte 19.02.2013 Innkalling til møte 19.02.2013 Created By: Ove Rødstøl on 11.02.2013 at 09:03 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 19.02.2013 Møtetid:

Detaljer

Innkalling til møte

Innkalling til møte Innkalling til møte 21.05.2013 Created By: Ove Rødstøl on 16.05.2013 at 13:12 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 21.05.2013 Møtetid:

Detaljer

Utbyggingsplan 2013-2017. - Stavangers utbyggingspolitikk. Boliger for fremtiden, 12. 13. februar 2014

Utbyggingsplan 2013-2017. - Stavangers utbyggingspolitikk. Boliger for fremtiden, 12. 13. februar 2014 Boliger for fremtiden, 12. 13. februar 2014 Utbyggingsplan 2013-2017 - Stavangers utbyggingspolitikk Grete Kvinnesland Prosjektsjef, utbygging, Stavanger kommune Hva jeg skal snakke om Hvordan er utbyggingspolitikken

Detaljer

Innkalling til møte 19.03.2012

Innkalling til møte 19.03.2012 Innkalling til møte 19.03.2012 Created By: Ove Rødstøl on 13.03.2013 at 17:27 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 19.03.2013 Møtetid:

Detaljer

Innkalling til møte 04.12.2012

Innkalling til møte 04.12.2012 Innkalling til møte 04.12.2012 Created By: Grete Kvinnesland on 26.11.2012 at 15:41 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 04.12.2012 Møtetid:

Detaljer

Erverv av 0403/1/1187 tidligere Hamar trafikkstasjon (biltilsynstomta)

Erverv av 0403/1/1187 tidligere Hamar trafikkstasjon (biltilsynstomta) Saknr. 12/2909-4 Ark.nr. 611 Saksbehandler: Hilde Merete Godager Erverv av 0403/1/1187 tidligere Hamar trafikkstasjon (biltilsynstomta) Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trond Kaggerud Tlf: 75 10 10 27 Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/1192-1 KJØP SKJERVENGAN LEIR Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 1. Vefsn kommune benytter seg av sin forkjøpsrett

Detaljer

Kommunalteknisk sjef: Odd Arne Vagle Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker Formannskapet 08.12.2010 11.01.

Kommunalteknisk sjef: Odd Arne Vagle Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker Formannskapet 08.12.2010 11.01. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201003361 : O: : L81-39 : Mai Haukali Kommunalteknisk sjef: Odd Arne Vagle Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO PMP-13/1567-17 2912/14 30.05.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 10.06.2014 Stavanger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

Utviklingsprosjekt infrastruktur og finansiering

Utviklingsprosjekt infrastruktur og finansiering Utviklingsprosjekt infrastruktur og finansiering Hvilke rettslige rammer finnes, og hvordan går en frem for å finne de beste løsninger i et virvar av rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler? Advokat/Partner

Detaljer

Møte mellom forhandlingsutvalget i Vest-Agder fylkeskommune og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025

Møte mellom forhandlingsutvalget i Vest-Agder fylkeskommune og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025 Møte mellom forhandlingsutvalget i Vest-Agder fylkeskommune og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025 Fylkeshuset, onsdag den 29.04.2015: Til stede: Vest-Agder

Detaljer

Sirdal kommune. UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert 05.06.11) FURUÅSEN, GNR. 10, BNR. 4 OG 28 Plan kl 2012006

Sirdal kommune. UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert 05.06.11) FURUÅSEN, GNR. 10, BNR. 4 OG 28 Plan kl 2012006 Sirdal kommune UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert 05.06.11) FURUÅSEN, GNR. 10, BNR. 4 OG 28 Plan kl 2012006 FORMÅL: Utbyggingsavtalen skal ha som formål å sikre at det etableres nødvendige

Detaljer

Innkalling til møte

Innkalling til møte Innkalling til møte 22.05.2012 Created By: Ove Rødstøl on 11.05.2012 at 09:17 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 22.05.2012 Møtetid:

Detaljer

Planforslag 2480 Områdeplan for deler av Forus øst NKF fagkonferanse 04.11.2014

Planforslag 2480 Områdeplan for deler av Forus øst NKF fagkonferanse 04.11.2014 Planforslag 2480 Områdeplan for deler av Forus øst NKF fagkonferanse 04.11.2014 Prosjektorganisasjon: Styringsgruppe Prosjektgruppe Intern referansegruppe i Stavanger kommune Eksterne referansegrupper,

Detaljer

Saknr. 68/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 11/2124 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/11-2014

Saknr. 68/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 11/2124 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/11-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 68/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 11/2124 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/11-2014 SAK 68/14: RUD GÅRD OPSJONSAVTALE Innstilling til:

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget. Funksjon Navn Forfall

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget. Funksjon Navn Forfall Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.2009 Tid: 10.00 12.00 Innkalte: Part i Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Hilde Søraa AP Medlem

Detaljer

BYUTVIKLING MED UTBYGGINGSAVTALER Erfaringer fra Oslo kommune

BYUTVIKLING MED UTBYGGINGSAVTALER Erfaringer fra Oslo kommune BYUTVIKLING MED UTBYGGINGSAVTALER Erfaringer fra Oslo kommune FBA kurs 23.11-11 Ove Ellingsen, avdelingsdirektør Utbyggingsavtaler som verktøy og virkemiddel Politisk mandat Kort om Ensjø Planlegging

Detaljer

Melding til bystyret 08.09.09-35/09

Melding til bystyret 08.09.09-35/09 Oversikt over saker tatt opp i forbindelse med behandling av saker, meldinger og under eventuelt i bystyret f.o.m. 09.09.08 t. o. m. 16.06.09 Kommuneplankomiteen anmodes om å sikre tilstrekkelig offentlige

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 611 Arkivsaksnr: 2010/223-7 Saksbehandler: Ottar Bjerkås Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret Tangen næringsområde

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Hei, Hører fra deg. Med vennlig hilsen. Morten Håland. Konserndirektør Eiendom -------------------------------------- Otium AS

Hei, Hører fra deg. Med vennlig hilsen. Morten Håland. Konserndirektør Eiendom -------------------------------------- Otium AS Fra: Til: "Per Sekse" Emne: Ståle Langenes Dato: 1. januar 4501 00:00:00 Vi jobber videre med kommunen med mål om å kunne få til et utviklingsprosjekt på din klients tomt. Å få til ønske utvikling vil

Detaljer

GODKJENT MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR FORUS NÆRINGSPARK, PLAN 2001 129

GODKJENT MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR FORUS NÆRINGSPARK, PLAN 2001 129 Melding til utvalg for byutvikling 25.08.10-60/10 Lura bydelsutvalg v/ leder Henning Løland, Eventyrveien 4A, 4315 Sandnes Sentral sekretær og bydelsutvalgene, Britt Sandven Aksjonsgruppa for Lura bydel

Detaljer

Gangen i en standard utbyggingsavtaleforhandling

Gangen i en standard utbyggingsavtaleforhandling Gangen i en standard utbyggingsavtaleforhandling Med eksempler fra Ensjø Seminar: Områdemodeller for finansiering av felles infrastruktur ved byomforming, Lillestrøm 19. mars 2014. Anders L. Solheim, Prosjektleder

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for bygg og eiendom. Kommunale eiendommer som søkes solgt for å oppfylle kapitalfrigjøringsmål i 2016

BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for bygg og eiendom. Kommunale eiendommer som søkes solgt for å oppfylle kapitalfrigjøringsmål i 2016 BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for bygg og eiendom Fagnotat Til: Fra: Seksjon for strategisk eiendomsforvaltning v/ Tor Corneliussen Etat for bygg og eiendom Saksnr.: 200013254-106 Emnekode:

Detaljer

Referat oppstartsmøte

Referat oppstartsmøte Notat til orientering Vesa Heikki Jäntti Stein Røsten Svana Hollum Annelise Bolland Svein Ove Moen Geir Moen Roger Jenssen Marcus Zweiniger Geodata Byggesak Grunn og utviklingskontoret Dato:... 25.01.2018

Detaljer

I-I r[ii A/\I),.t\. Innspill nr. 601

I-I r[ii A/\I),.t\. Innspill nr. 601 2023), I-I r[ii A/\I),.t\. I IV IX 3 LANDSKAPSARKITEKTER MNLA. Røyken kommune Deres ref.: Vår ref.: TH Drammen, 28.10.2013 OMRÅDEREGULERING AV BÅTSTØ - VARSEL OM PLANOPPSTART OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM.

Detaljer

DETALJREGULERING FELT K1a/ K1b

DETALJREGULERING FELT K1a/ K1b Til høringsinstanser, grunneiere og naboer: Buskerud fylkeskommune, Pb. 3563, 3007 Drammen, postmottak@bfk.no Fylkesmannen i Buskerud, Grønland 32, 3007 Drammen, fmbupost@fylkesmannen.no Nes kommune, Rukkedalsvegen

Detaljer

Dette dokumentet inneholder plankart med utfyllende bestemmelser og retningslinjer, korrigert i henhold til bystyrets vedtak av

Dette dokumentet inneholder plankart med utfyllende bestemmelser og retningslinjer, korrigert i henhold til bystyrets vedtak av FORORD Dette dokumentet inneholder plankart med utfyllende bestemmelser og retningslinjer, korrigert i henhold til bystyrets vedtak av 19.09.2005. En del av bestemmelsene og retningslinjene er knyttet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus, formannskapssalen Møtedato: 28.05.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt:kl. 15.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus, formannskapssalen Møtedato: 28.05.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt:kl. 15.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus, formannskapssalen Møtedato: 28.05.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt:kl. 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

Kommunestruktur på Nord-Jæren 2. dialogmøte 8. januar 2016 mellom ordførere og andre oppnevnte folkevalgte

Kommunestruktur på Nord-Jæren 2. dialogmøte 8. januar 2016 mellom ordførere og andre oppnevnte folkevalgte Kommunestruktur på Nord-Jæren 2. dialogmøte 8. januar 2016 mellom ordførere og andre oppnevnte folkevalgte Møtereferat Dato: 08.01.2016 Kl: 11.30 15.30 Sted: Tou scene, Stavanger Sola: Ole Ueland (ordfører),

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 08/3173 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERT LEKEPLASS I SAGVEIENIGANGSETTING AV PROSESS FOR ERVERV ELLER BRUKSAVTALE Saksbehandler: Tone D Wabakken Arkiv: D35 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Tor Harald Tusvik tor.harald.tusvik@hamar.kommune.no www.hamar.kommune.no/utbyggingsavtaler

Tor Harald Tusvik tor.harald.tusvik@hamar.kommune.no www.hamar.kommune.no/utbyggingsavtaler Utbyggingsavtaler Erfaringer i Hamar kommune Kommunens rolle og erfaringer med utbyggingsavtaler i bebygde og ubebygde områder med en eller flere grunneiere Tor Harald Tusvik tor.harald.tusvik@hamar.kommune.no

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret 24.02.2016. Kommunereformen - forhandlinger om sammenslåing Storfjord- og Balsfjord kommune

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret 24.02.2016. Kommunereformen - forhandlinger om sammenslåing Storfjord- og Balsfjord kommune Balsfjord kommune Vår saksbehandler Einar Nøstvik Guleng, tlf 77722033 Saksframlegg Dato 08.02.2016 Referanse 2014/657 - Arkivkode: 002 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 24.02.2016

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy. PLANBESKRIVELSE med REGULERINGSBESTEMMELSER for NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET på Søndre Reinøy i Karlsøy kommune Tromsø, 09.12.2010 Sak 1058 Rådgivende Ingeniør Norprosjekt a/s

Detaljer

Utdrag fra sentrumsplanen Her finner du et utdrag fra sentrumsplanen for et enkeltområde. Teksten er hentet fra dette dokumentet:

Utdrag fra sentrumsplanen Her finner du et utdrag fra sentrumsplanen for et enkeltområde. Teksten er hentet fra dette dokumentet: Utdrag fra sentrumsplanen Her finner du et utdrag fra sentrumsplanen for et enkeltområde. Teksten er hentet fra dette dokumentet: Trykk her for å lese hele dokumentet. 95 3.3.1.8 Bidra til at Stavanger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase, Anne- Grethe

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 07/1217-78 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN MARTODDEN UTBYGGINGSAVTALER Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 162/07 HAMAR FORMANNSKAP 22.08.2007

Detaljer

Rekkefølgebestemmelser og offentlig teknisk infrastruktur: hvordan få til utbyggerfinansiering. Avdelingsdirektør Ove Ellingsen,

Rekkefølgebestemmelser og offentlig teknisk infrastruktur: hvordan få til utbyggerfinansiering. Avdelingsdirektør Ove Ellingsen, Rekkefølgebestemmelser og offentlig teknisk infrastruktur: hvordan få til utbyggerfinansiering Avdelingsdirektør Ove Ellingsen, Utfordringen Hvordan sette sammen et spleiselag som fordeler kostnader ved

Detaljer

Utbyggingsavtaler og rekkefølgekrav som verktøy for utvikling. Ullensaker kommune 23.03.2015

Utbyggingsavtaler og rekkefølgekrav som verktøy for utvikling. Ullensaker kommune 23.03.2015 Utbyggingsavtaler og rekkefølgekrav som verktøy for utvikling Ullensaker kommune 23.03.2015 Fra utbyggingsstrategi til gjennomføring Utbyggingsavtale 17-1. Definisjon Med utbyggingsavtale menes en avtale

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 122 N Arkivsaksnr.: 16/310. Formannskapet 18.04.2016

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 122 N Arkivsaksnr.: 16/310. Formannskapet 18.04.2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 122 N Arkivsaksnr.: 16/310 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.04.2016 HØRING - KONSEPTVALGUTREDNING VEGPROSJEKTER I BYOMRÅDET HAUGESUND Rådmannens forslag

Detaljer

Byrådssak 1572 /13. Mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal for jernbanen ESARK-5120-200812847-46

Byrådssak 1572 /13. Mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal for jernbanen ESARK-5120-200812847-46 Byrådssak 1572 /13 Mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal for jernbanen NIHO ESARK-5120-200812847-46 Hva saken gjelder: Jernbaneverket har utarbeidet en mulighetsanalyse for lokalisering av

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.11.2015 Tid: 10:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Innkalling til møte 20.05.2014

Innkalling til møte 20.05.2014 Innkalling til møte 20.05.2014 Created By: Ove Rødstøl on 13.05.2014 at 14:50 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 20.05.2014 Møtetid:

Detaljer

Saknsnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyret SPØRSMÅL OM KOMMUNAL OVERTAKELSE AV DELER AV ØVERDALSVEIEN

Saknsnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyret SPØRSMÅL OM KOMMUNAL OVERTAKELSE AV DELER AV ØVERDALSVEIEN Tjeldsund kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 18.07.2012 2011/489-2793/2012 / V64 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Ole Øystein Lindebø 76 91 91 24 Saknsnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyret JORDSKIFTESAK

Detaljer

Utvalg for tekniske saker sak 2/09 Formannskapet sak 20/09

Utvalg for tekniske saker sak 2/09 Formannskapet sak 20/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Utvalg for tekniske saker 04.02.09 sak 2/09 Formannskapet 10.02.09 sak 20/09 Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801252 : O: : L81-111 : May Haukalid Jonassen Behandles av utvalg:

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

MØTEBOK. Virksomhetsleder Magne Lindi Sekretær Toril Ongamo

MØTEBOK. Virksomhetsleder Magne Lindi Sekretær Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvigsgt. Møtedato: 29.02.2008 Fra kl. 08.30 Til kl. 0955 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ann Rita Hammer AP Leder

Detaljer

KONTRAKT OM SALG AV TOMT / ETABLERING AV IKEA-VAREHUS I TROMSØ

KONTRAKT OM SALG AV TOMT / ETABLERING AV IKEA-VAREHUS I TROMSØ KONTRAKT OM SALG AV TOMT / ETABLERING AV IKEA-VAREHUS I TROMSØ LANGNES NORD A/S Nesbruveien 42 N 1396 BILLINGSTAD Mellom Tromsø kommune Orgnr 940 101 808 Pb 6900 9299 Tromsø som grunneier og selger (heretter

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for kvartal 22, Sentrum

Sluttbehandling - detaljregulering for kvartal 22, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 31746/2013 2012/5726 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/32 Komite for plan, næring og miljø 06.06.2013 13/102 Bystyret 20.06.2013 Sluttbehandling

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 29/80 Arkivsaksnr.: 13/749

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 29/80 Arkivsaksnr.: 13/749 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 29/80 Arkivsaksnr.: 13/749 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - RAMMETILLATELSE OPPFØRING BOLIGHUS GNR. 29/80. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for teknikk og miljø

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for teknikk og miljø Ås kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for teknikk og miljø Møtetid: kl. 18:00 22:45 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Av utvalgets medlemmer møtte 8 av 9. Møtende medlemmer: Live Holck Johannessen (Ap) Joar

Detaljer

Utbyggingsavtaler og virkemidler for gjennomføring av arealplaner. «Bedre reguleringsplaner II» Trondheim 22.01.2013

Utbyggingsavtaler og virkemidler for gjennomføring av arealplaner. «Bedre reguleringsplaner II» Trondheim 22.01.2013 Utbyggingsavtaler og virkemidler for gjennomføring av arealplaner «Bedre reguleringsplaner II» Trondheim 22.01.2013 Hovedtema Forholdet mellom planlegging og gjennomføring Om utbyggingsavtale som virkemiddel

Detaljer

Innkalling til møte 16.09.2014

Innkalling til møte 16.09.2014 Innkalling til møte 16.09.2014 Created By: Ove Rødstøl on 10.09.2014 at 09:44 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2014 Møtetid:

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02. SAKSFRAMLEGG DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 10/1049 Løpenr.: 2309/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG

Detaljer

Innkalling til møte 30.04.2013

Innkalling til møte 30.04.2013 Innkalling til møte 30.04.2013 Created By: Ove Rødstøl on 19.04.2013 at 15:07 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 30.04.2013 Møtetid:

Detaljer

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2012 21813/2012 2010/11614 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/75 Formannskapet 02.05.2012 12/82 Formannskapet 06.06.2012 12/115 Formannskapet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 14/1606 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORESPØRSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR DELER AV KVARTAL 40 - GNR. 173/153 OG 154- Saksbehandler: Tone Refsahl Arkiv:

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. for HUGGENESSKOGEN NÆRINGSOMRÅDE. FELT B/VS, N1, N2A og N2B. Navn: Rygge kommune Org.nr.: 959 272 492 heretter betegnet som RK

UTBYGGINGSAVTALE. for HUGGENESSKOGEN NÆRINGSOMRÅDE. FELT B/VS, N1, N2A og N2B. Navn: Rygge kommune Org.nr.: 959 272 492 heretter betegnet som RK UTBYGGINGSAVTALE for HUGGENESSKOGEN NÆRINGSOMRÅDE FELT B/VS, N1, N2A og N2B 1. PARTER Følgende avtale er inngått mellom: Navn: Rygge kommune Org.nr.: 959 272 492 heretter betegnet som RK og Navn: HNP Infra

Detaljer

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020 Vikåsen Idrettslag Pb 110 3050 MJØNDALEN NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunale bygg og eiendommer Saksbehandler: Erik Mathiassen Direkte tlf.: 32 23 26 88 Dato: 28.01.2011 L.nr. 2766/2011 Arkiv: 2008/2625-611

Detaljer

Martodden Reguleringsplan Utbyggingsavtale. 3. mars 2010 Tor Harald Tusvik tht@hamar.kommune.no

Martodden Reguleringsplan Utbyggingsavtale. 3. mars 2010 Tor Harald Tusvik tht@hamar.kommune.no Martodden Reguleringsplan Utbyggingsavtale 3. mars 2010 Tor Harald Tusvik tht@hamar.kommune.no KPL Hamar tettsted Reguleringsplan for Martodden Martodden www.hamar.kommune.no Reguleringsplan Prosess -

Detaljer

IKDP Forus - uttalelse til tilleggshøring

IKDP Forus - uttalelse til tilleggshøring By- og samfunnsplanlegging Postboks 8001 4068 Stavanger Deres ref.: Vår ref.: Dato: IKDP Forus tilleggshøring 5185394/brev_IKDP Forus - uttalelse til tilleggshøring 2019-03-08 IKDP Forus - uttalelse til

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/07 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Ekebergveien 243, BU salen Møtetid: Mandag 16. april 2007 kl. 19.00 Sekretariat: SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Forslag til detaljregulering/endring for Omberg Rolvsøy Utlegging til offentlig ettersyn og høring Forslagstiller: Gulli og Gunnar Saxegaard

Forslag til detaljregulering/endring for Omberg Rolvsøy Utlegging til offentlig ettersyn og høring Forslagstiller: Gulli og Gunnar Saxegaard Saksnr.: 2011/20302 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 127465/2012 Klassering: OMBERG Saksbehandler: Torill Nilsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 13.12.2012 102/12 Forslag til detaljregulering/endring

Detaljer

Hva er en utbyggingsavtale?

Hva er en utbyggingsavtale? Hva er en utbyggingsavtale? Et verktøy for forutsigbar gjennomføring av utbygging En frivillig avtale mellom kommunen og utbygger om gjennomføring av en plan. Et verktøy for å håndtere gjennomføringen

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.10.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Fremskrittspartiet FrP Lokalisering Kart Arealbruk 201 Gbnr 167/319, 80 Runni Gaard Seniorboliger på Eiendommen Runni Gaard. Gjeldende arealbruk: I

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/4609-11 Arkiv: L12 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Kommunestyresal, Loppa Rådhus. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Kommunestyresal, Loppa Rådhus. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Loppa formannskap Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 04.03.2015 Tid: 09:00-11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Eirik Jensen Leder KP Thorbjørn

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LMS-14/20988-1 111924/14 15.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 29.01.2015

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen sekretær Gunn Karin Karlsen saksbehandler/administrasjon. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen sekretær Gunn Karin Karlsen saksbehandler/administrasjon. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.11.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

FORTETTING I EKSISTERENDE BOLIGOMRÅDER - UTVIKLING AV STRATEGIER OG RETNINGSLINJER. Utvalg Møtedato Saksnr.

FORTETTING I EKSISTERENDE BOLIGOMRÅDER - UTVIKLING AV STRATEGIER OG RETNINGSLINJER. Utvalg Møtedato Saksnr. SAKSFRAMLEGG FORTETTING I EKSISTERENDE BOLIGOMRÅDER - UTVIKLING AV STRATEGIER OG RETNINGSLINJER Saksbehandler: Leif Sølve Bjørkevoll Arkiv: 144 Arkivsaksnr.: 13/19 Løpenr.: 3772/14 Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

INTENSJONSAVTALE MELLOM KOMMUNENE FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER

INTENSJONSAVTALE MELLOM KOMMUNENE FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER INTENSJONSAVTALE MELLOM KOMMUNENE FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER Intensjonsavtalen er utarbeidet i 4 dialogmøter mellom kommunene Finnøy, Rennesøy og Stavanger våren 2016. Rennesøy kommune har deltatt fra

Detaljer

Detaljreguleringsforslag for Kirstens Have, 2. gangs behandling

Detaljreguleringsforslag for Kirstens Have, 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Håkon Hasslan, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/10998 / 16 Ordningsverdi: 2818pua1 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Detaljreguleringsforslag

Detaljer

PROTOKOLL Bydelsutvalgenes ledere Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Saksnr.: Bydelsutvalgenes ledere 1/2013 07.01.2013 1/13-4/13 Tilstede: Ellen Karin Moen (Hana bydelsutvalg), Sigve Tengesdal (Høle bydelsutvalg),

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNALSTYRET FOR BYUTVIKLING - AU 18.08.2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNALSTYRET FOR BYUTVIKLING - AU 18.08.2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO SDY-15/110-11 76206/15 13.08.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling-au / KOMMUNALSTYRET

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 14.02.2013 Tid: 09.10 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

Utbyggingsavtaler sett fra utbyggers ståsted

Utbyggingsavtaler sett fra utbyggers ståsted Utbyggingsavtaler sett fra utbyggers ståsted Foredrag NKF 03. September 2009 Ole Johan Krog Conceptor Eiendomsutvikling AS Litt historikk før lovreguleringen i 2006 Utbyggingsavtalene var privatrettslige

Detaljer

Fra: Morten Sandbakken Sendt: :40:18 Til: Jensen, Thomas Magnus Kopi:

Fra: Morten Sandbakken Sendt: :40:18 Til: Jensen, Thomas Magnus Kopi: Fra: (Morten.Sandbakken@heroy-no.kommune.no) Sendt: 05.01.2017 12:40:18 Kopi: Vedlegg: image001.jpg;image002.jpg;image003.jpg;image004.jpg;image005.jpg;image006.jpg;image007.jpg;14516 Almenningskai Husvær

Detaljer

Han siterer referater fra SU Smeaheia skole den 06.11.2013 og 24.02.2015.

Han siterer referater fra SU Smeaheia skole den 06.11.2013 og 24.02.2015. Notat Arkivkode: Saksnr. : 14/04599-83 Til : Utvalg for byutvikling Fra : Plansjefen Dato : 06.04.2016 Kopi : E-post fra Vidar Bringeland Sørensen 04.04.2016 Plansjefen har mottatt vedlagt e-post datert

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2014/535-20 Arkiv: 611 SAKSFRAMLEGG Dato: 17.06.2016 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19 Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr/bnr 107/19. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE - utkast 29.02.2016 1. Bakgrunn Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Detaljer

Rekkefølgebestemmelser og offentlig teknisk infrastruktur: hvordan få til utbyggerfinansiering. Avdelingsdirektør Ove Ellingsen,

Rekkefølgebestemmelser og offentlig teknisk infrastruktur: hvordan få til utbyggerfinansiering. Avdelingsdirektør Ove Ellingsen, Rekkefølgebestemmelser og offentlig teknisk infrastruktur: hvordan få til utbyggerfinansiering Avdelingsdirektør Ove Ellingsen, Utfordringen Hvordan sette sammen et spleiselag som fordeler kostnader ved

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områdeplan HIS ALLÉ

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områdeplan HIS ALLÉ FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områdeplan HIS ALLÉ 26.01.18 BAKGRUNN Kommunedelplan for His bydelssenter Kommunedelplanen ble vedtatt av Arendal bystyre 28. september 2017. Planen legger opp til en konsentrert

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06 REGULERINGSPLAN FOR GNR. 9 BNR. 21 (BREIDABLIKK) Behandling: Rådmannens

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Kommunedelplan for Nyhavna, sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Kommunedelplan for Nyhavna, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 28.04.2016 Sak: 53/16 Tittel: Saksprotokoll: Kommunedelplan for Nyhavna, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 12/14816 Vedtak: 1. Bystyret vedtar forslag til kommunedelplan

Detaljer

STYRESAK ARKIVSAK: 2017/2 STYRESAK: 111/17 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK

STYRESAK ARKIVSAK: 2017/2 STYRESAK: 111/17 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK STYRESAK GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 05.12.2017 SAKSBEHANDLER: Halvor S. Karlsen SAKEN GJELDER: Forslag til avtale med Rogaland Fylkeskommune og Stavanger Utvikling KF om

Detaljer

Nesodden kommune. Reguleringsplan - Jørgen Berners vei - fornyet 1.gangsbehandling

Nesodden kommune. Reguleringsplan - Jørgen Berners vei - fornyet 1.gangsbehandling Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 15.09.2009 Vår ref: 07/957-34 - 09/12878 Arkivkode: L12 Saksbeh.: Øystein G. Karlsen Utvalg Møtedato Saksnr. Planutvalget 29.09.2009 094/09 Reguleringsplan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - Reguleringsplan for Smedsanden, Ytre Åros - GB 20/1 m.fl.

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - Reguleringsplan for Smedsanden, Ytre Åros - GB 20/1 m.fl. Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2008/1550-18106/2011 Saksbehandler: Stig Erik Ørum Dato: 14.06.2011 Saksframlegg Førstegangsbehandling - Reguleringsplan for Smedsanden, Ytre Åros - GB 20/1 m.fl. Utv.saksnr

Detaljer

173/586 VURDERING AV ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8 ETABLERING AV TAK OVER GRILLPLASS

173/586 VURDERING AV ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8 ETABLERING AV TAK OVER GRILLPLASS Arkivsaksnr.: 10/2027-13 Arkivnr.: GNR 173/586 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 173/586 VURDERING AV ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8 ETABLERING

Detaljer

NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage

NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage Bakgrunn for notat AMT vedtok i møte 28.01.2015 sak 15/3 å legge forslag til Detaljregulering

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.11.2004 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer