1 INNLEDNING - KLARLEGGING AV FAKTISKE FORHOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 INNLEDNING - KLARLEGGING AV FAKTISKE FORHOLD"

Transkript

1 Nore Sunde Utviklingsselskap AS Welhavens vei SANDNES Stavanger kommune v/ Kommunalstyret for byutvikling Postboks STAVANGER Sendt på e-post til: Deres ref.: Britt Beege Vår ref.: haaas 27. januar 2015 PLAN OMRÅDEPLAN FOR NORE SUNDE - KLAGE OG KLAGEBEHANDLING VEDRØRENDE KOMMUNALSTYRET FOR BYUTVIKLING SITT VEDTAK AV INNLEDNING - KLARLEGGING AV FAKTISKE FORHOLD Det vises til kommunalstyret for byutvikling sin klagebehandling i ovennevnte sak i møte den Det aktuelle arealet på ca. 650 kvm i tilknytning til bedehuset på Sunde, ligger på Gnr. 41 Bnr 14. Det er Nore Sunde Utviklingsselskap AS (Heretter «NSU»), som eier og har hjemmelen til denne eiendommen og følgelig overnevnte areal. NSU har også ervervet det alt vesentlige av utbyggingsrettighetene til Gnr. 41 Bnr 18 fra Torbjørn Frafjord. Det ble i den forbindelse i 2011 avtalt, at Torbjørn Frafjord skulle kunne disponere et areal på 650 kvadratmeter på gnr 41. bnr. 14 til fremtidig parkeringsplass for Bedehuset på Sunde. NSU har «spilt inn» ønsket om parkeringsplass under områdeplanarbeidet. Det samme har Torbjørn Frafjord under høringsrunden, og nå i klageomgangen. Frem til bystyrets planvedtak den er fremsatte forslag/ønsker ikke anbefalt, ei heller vedtatt lagt inn av så vel Kommunalstyret for byutvikling som Bystyret. Administrasjonen innstilte også forut for møtet den om ikke å ta klagene til følge. Det kan opplyses om at det ikke er avtalt med Torbjørn Frafjord å skulle kunne la andre benytte dette til «forsamlingsformål» som anført i klagen fra Haver Advokatfirma ANS av Det som står i klagen, samt det som står i kommunalstyrets vedtak av , går derfor ut over den privatrettslige enigheten mellom NSU og Torbjørn Frafjord. NSU mener derfor at Frafjord på privatrettslig grunnlag, i sin avtale med NSU er avskåret fra å kreve at arealet på 650 kvm, skal kunne bebygges, noe som kommunalstyrets vedtak nå legger opp til. Denne delen av kommunalstyrets vedtak er i seg selv gjenstand for klage, og NSU påklager denne delen av vedtaket, selv om dette vedtaket så langt ikke er formelt kunngjort. - EN DEL AV ØSTER HUS GRUPPEN. Øster Hus Tomter AS Welhavens vei 6, 4319 Sandnes tlf Org.nr

2 2 SAKSBEHANDLINGEN Kommunalstyret for Byutvikling sitt vedtak av er i realiteten en omgjøring av bystyrets planvedtak av NSU stiller seg tvilende til om det er rettslig adgang for et overordnet organ, å delegere selve klagebehandlingen til det underordnede organ, der det overordnede organ, Bystyret, selv har truffet vedtaket som påklages. Det står ikke noe om dette i kommuneloven. Heller ikke delegasjonsreglementet til Stavanger kommune inneholder bestemmelser om dette. Vi kan heller ikke se at reglement for Stavanger bystyre vedtatt den eller reglementet for kommunalstyret for Byutvikling den inneholder bestemmelser om dette. Saken er for så vidt så spesiell at hvilken kompetanse kommunalstyret for byutvikling har i klagesaker må klargjøres i forbindelse med saken som skal forelegges kommunalstyret den I tillegg synes det klart at kommunalstyret ikke har tatt standpunkt til øvrige klager til områdeplan. Totalt sett synes vedtaket å ha kommet noe skjevt ut både mht innhold, manglende begrunnelse, konsekvensutredning og videre oppfølging. 3 KOMMUNALSTYRETS VEDTAK AV ER SÅ LANGT IKKE KUNNGJORT FOREGREPET KLAGE PÅ VEDTAKET MED MER NSU legger til grunn at det så langt ikke foreligger noen formell kunngjøring av kommunalstyrets vedtak av , fordi det er opplyst at administrasjonen legger opp til en egen sak til kommunalstyrets møte den for å klargjøre innholdet. Det nye vedtaket som er truffet er uansett et enkeltvedtak som er gjenstand for evt. klagebehandling. Det nye vedtaket må kunngjøres etter forvaltningslovens alminnelige bestemmelser. Det er også et spørsmål som nevnt i pkt. 2 om kommunalstyret hadde den nødvendige kompetanse. Det er vesentlige utbyggingsinteresser knyttet til områdeplanen. Det ligger et møysommelig og omfattende arbeid bak den reguleringsprosessen som nå er gjenstand for ny behandling. NSU er overrasket over kommunalstyrets vedtak, i og med at gjeldende forhold som er påklaget, har vært behandlet både i forbindelse med oppstart, og i høringsrunden, uten at bystyret i forbindelse med planvedtaket av tok hensyn til dette. NSU er av den oppfatning at administrasjonen skulle ha blitt bedt om å utrede konsekvenser av den ønskede endringer, og deretter bedt om at klagesaken ble forelagt på nytt. Kommunalstyrets vedtak har som en forstår skapt uryddighet/uklarhet ettersom dette ikke er begrunnet, konsekvenser ved vedtakets innhold ikke redegjort for, videre saksbehandling og til syvende sist områdeplanens legalitet. Dette synes også da å være riktig observert ettersom byplansjefen ønsker å gjøre slike avklaringer i nytt møte med Kommunalstyret den EN DEL AV ØSTER HUS GRUPPEN. Øster Hus Tomter AS Welhavens vei 6, 4319 Sandnes tlf Org.nr

3 4 VEDTAKETS MULIGE KONSEKVENSER For NSU vil vedtaket kunne medføre: o Fare for vesentlig forsinkelse med utbyggingen av boliger på Nore Sunde dersom områdeplanen skulle settes i spill. Mange pågående arbeider der en godkjent områdeplan ligger til grunn. Forventet byggestart rett over sommeren NSU må be om at videre behandling av klage isoleres så godt som mulig og at dette ikke har virkning for pågående arbeider med basis i godkjent områdeplan. o o Formålsendring (fra LEK til parkering/byggeområde) vil måtte kompenseres tilsvarende høyst sannsynlig ved at område avsatt til byggeområde bolig reduseres tilsvarende. Vil berøre områdeplanens innhold, bestemmelser, med mer der NSU har særinteresser. Detaljregulering av felt B2 er allerede i gang, og det er uklart om denne kan fortsette. Detaljplan B2 ble vedtatt lagt ut på høring den , sendt på høring NSU vil be om at det settes som føring at en eventuell endring som følge av klage ikke skal ha virkning for planleggingen av B2. NSU ble invitert til kommunalstyrets arbeidsutvalg den for å orientere om pågående plan- og prosjekteringsarbeid, fremdrift og klagens betydning slik vi ser den på nåværende tidspunkt. Jeg vedlegger den presentasjon som ble gitt der. Det er i det hele tatt en uheldig situasjon som har oppstått. Det som er viktigst for NSU er som nevnt ovenfor at fremdriften for gjennomføringen på felt B2 ikke blir skadelidende, og at områdeplanens legalitet ikke svekkes. Jeg ber om å bli kontaktet dersom det behov for flere opplysninger. Med vennlig hilsen Nore Sunde Utviklingsselskap AS Hans Kjetil Aas Daglig leder - EN DEL AV ØSTER HUS GRUPPEN. Øster Hus Tomter AS Welhavens vei 6, 4319 Sandnes tlf Org.nr

4

5

6

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes Reguleringsplan aktuelle temaer Tone Hau Steinnes Tema Kommunens rolle ved private planforslag Utredning av alternativ plassering Fylkesmannens kompetanse i klagesaker Endring og oppheving av reguleringsplan

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: S06/165 16.02.2010 2010/4130 FM-J Henrik Liane Johansen 06.01.2011 VEDTAK I KLAGESAK OM REGULERINGSPLAN

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER KUNNSKAPSPROSJEKTET STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER Innledning Stiftelsestilsynet ble etablert etter ikrafttredelsen av ny stiftelseslov i 2005. Stiftelsestilsynets kompetanse etter stiftelsesloven

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Sak 5-06 S ørsmål til lovanvendelsen i Rundskriv nr. 1 Partistøtte Deres ref: 200503594-/JON

Sak 5-06 S ørsmål til lovanvendelsen i Rundskriv nr. 1 Partistøtte Deres ref: 200503594-/JON Partilovnemnda v/leder Ørnulf Røhnebæk Eidsivating lagmannsrett Hamar Tinghus 2300 Hamar Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 Oslo Sak 5-06 S ørsmål til lovanvendelsen i Rundskriv

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 14.01.2014 2013/5614 Deres dato: Deres referanse: 03.01.2014 Fjellheim Bibelskole AS ved styrets leder Mellomvegen 96 9006 Tromsø ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS

Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS Advokat Bjørn Frode Skaar Postboks 1233 Sentrum 5811 BERGEN Vår dato: 07.04.14 Vår referanse: 14/5180 Deres dato: Deres referanse: Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS Sammendrag:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Vår ref: 2011/ 67 Oslo, 1. november 2011

Vår ref: 2011/ 67 Oslo, 1. november 2011 Helse- og omsorgsdepartementet Pb. 8011 Dep 0030 Oslo Vår ref: 2011/ 67 Oslo, 1. november 2011 Høringssvar - Forslag til lovendringer i samband med etablering av Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester T. Co Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester 0 0 Kommunaldirektørens sak Kommunaldirektørens sak nr.: 8/2012 Vår ref. (saksnr.): 200804465-20 Vedtaksdato: 15.03.2012 Arkivkode: 200

Detaljer

Kommunen som arbeidsgiver. Flatanger kommune

Kommunen som arbeidsgiver. Flatanger kommune Kommunen som arbeidsgiver Flatanger kommune Forvaltningsrevisjon nr 1749-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden mai 2009 til oktober 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av kommunen som

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Nyheter innen offentlige anskaffelser

Nyheter innen offentlige anskaffelser NYHETSBREV FEBRUAR 2015 Nyheter innen offentlige anskaffelser FOTO: ILJA HENDEL KOFA om når det foreligger plikt til avlysning pga. feil i konkurransegrunnlaget/ kunngjøringen Dersom oppdragsgiver har

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen Håndbok 20-2002 Juss i strandsonen Juss i strandsonen Håndbok 20-2002 Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning. April 2002 Antall sider: 80 ISSN 0802-8370 ISBN 82-7072-442-4 TE 940 Emneord: Strandsone,

Detaljer

Kirkens rettslige forhold, Kirkerådets drøfting av Den norske kirkes rettslige handleevne

Kirkens rettslige forhold, Kirkerådets drøfting av Den norske kirkes rettslige handleevne KR 37.2/14 Vedlegg til KR-sak 37/14 Kirkens rettslige forhold, Kirkerådets drøfting av Den norske kirkes rettslige handleevne Innledende merknader om det nye rettssubjektet Hovedformålet med reformen er

Detaljer

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT»

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» Utlendingsnemndas rapport til Justisdepartementet om tiltak 3 i stortingsmeldingen 17. juni 2013 Av rapporten fremgår bl.a.: Avgjørelsene som omfattes av rapporten gjelder

Detaljer